POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2014/0136(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Návrh zprávy Catherine Stihlerová (PE v01-00) Spotřebiče plynných paliv COM(2014)0258 C8-0006/ /0136(COD)) AM\ doc PE v01-00 Jednotná v rozmanitosti

2 AM_Com_LegReport PE v /17 AM\ doc

3 202 Biljana Borzanová Bod odůvodnění 15 (15) Ustanoveními tohoto nařízení není dotčeno oprávnění členských států stanovovat pravidla týkající se uvádění do provozu nebo periodických inspekcí spotřebičů plynných paliv, aby byla zajištěna jejich správná instalace, užívání a údržba. 15) Ustanoveními tohoto nařízení není dotčena pravomoc členských států stanovovat pravidla upravující uvádění do provozu nebo pravidelné inspekce spotřebičů plynných paliv, aby byla zajištěna jejich správná instalace, užívání a údržba. Správná instalace, užívání a údržba jsou zásadní pro předcházení otravám oxidem uhelnatým (CO), zejména s ohledem na skutečnost, že CO je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, a proto je pro potenciální oběti jen velmi obtížné zjistit jeho přítomnost. 203 Bod odůvodnění 15 (15) Ustanoveními tohoto nařízení není dotčeno oprávnění členských států stanovovat pravidla týkající se uvádění do provozu nebo periodických inspekcí spotřebičů plynných paliv, aby byla zajištěna jejich správná instalace, užívání a údržba. 15) Ustanoveními tohoto nařízení není dotčena pravomoc členských států stanovovat pravidla upravující uvádění do provozu nebo pravidelné inspekce spotřebičů plynných paliv ani jiná opatření (např. opatření týkající se odborné přípravy a certifikace pracovníků provádějících instalaci) zajišťující jejich správnou instalaci, užívání a údržbu, včetně preventivních bezpečnostních opatření. AM\ doc 3/17 PE v01-00

4 204 Bod odůvodnění 15 (15) Ustanoveními tohoto nařízení není dotčeno oprávnění členských států stanovovat pravidla týkající se uvádění do provozu nebo periodických inspekcí spotřebičů plynných paliv, aby byla zajištěna jejich správná instalace, užívání a údržba. 15) Ustanoveními tohoto nařízení není dotčeno oprávnění členských států stanovovat pravidla týkající se uvádění do provozu nebo periodických inspekcí spotřebičů plynných paliv, aby byla zajištěna jejich správná instalace, užívání a údržba, a zabránilo se tak otravám oxidem uhelnatým (CO) a úniku koncentrací zdraví škodlivých a bezpečnost ohrožujících látek. Odůvodnění Nařízení by se nemělo zaměřovat pouze na jedno riziko, ale na zajištění celkové bezpečnosti uživatelů při běžném používání spotřebičů. 205 Bod odůvodnění 17 (17) Vzhledem k tomu, že toto nařízení nezahrnuje rizika způsobená spotřebiči plynných paliv v případě nesprávné instalace, údržby nebo používání, členské státy se vyzývají, aby přijaly opatření, která zajistí, aby byla veřejnost informována o rizicích spojených s produkty spalování a zejména s oxidem uhelnatým. 17) Vzhledem k tomu, že toto nařízení nezahrnuje rizika způsobená spotřebiči plynných paliv v případě nesprávné instalace, údržby nebo používání, členské státy se důrazně vyzývají, aby přijaly opatření, která zajistí, aby byla veřejnost informována o zdravotních a bezpečnostních rizicích spojených s produkty spalování a nutnosti zavést patřičná preventivní bezpečnostní PE v /17 AM\ doc

5 opatření, zejména pokud jde o emise oxidu uhelnatého. 206 Bod odůvodnění 17 (17) Vzhledem k tomu, že toto nařízení nezahrnuje rizika způsobená spotřebiči plynných paliv v případě nesprávné instalace, údržby nebo používání, členské státy se vyzývají, aby přijaly opatření, která zajistí, aby byla veřejnost informována o rizicích spojených s produkty spalování a zejména s oxidem uhelnatým. 17) Vzhledem k tomu, že toto nařízení nezahrnuje rizika způsobená spotřebiči plynných paliv v případě nesprávné instalace, údržby nebo používání, členské státy se důrazně vyzývají, aby přijaly opatření, která zajistí, aby byla veřejnost informována o zdravotních a bezpečnostních rizicích spojených s produkty spalování a zejména s oxidem uhelnatým. Odůvodnění Členské státy by měly být důrazně vyzvány, aby podnikly kroky ke zvýšení míry informovanosti veřejnosti, pokud jde o význam přikládaný pravidelným intervalům údržby, jejichž účelem je zjištění a odstranění možných rizik. 207 Bod odůvodnění 43 (43) Výrobci spotřebičů plynných paliv by měli vypracovat EU prohlášení o shodě, ve kterém poskytnou informace o shodě 43) Výrobci spotřebičů plynných paliv a vybavení by měli vypracovat EU prohlášení o shodě, ve kterém poskytnou AM\ doc 5/17 PE v01-00

6 spotřebiče s požadavky tohoto nařízení a ostatních příslušných harmonizačních právních předpisů Unie. informace o shodě spotřebiče s požadavky tohoto nařízení a ostatních příslušných harmonizačních právních předpisů Unie. 208 Bod odůvodnění 44 (44) Pro zajištění účinného přístupu k informacím pro účely dozoru nad trhem by měly být informace, které jsou nutné ke zjištění všech aktů Unie použitelných pro spotřebiče plynných paliv, dostupné v jednotném EU prohlášení o shodě. 44) Pro zajištění účinného přístupu k informacím pro účely dozoru nad trhem by měly být informace, které jsou nutné ke zjištění všech aktů Unie použitelných pro spotřebiče plynných paliv a vybavení, dostupné v jednotném EU prohlášení o shodě. 209 Bod odůvodnění 45 (45) Výrobci vybavení by měli vystavit osvědčení o shodě vybavení, aby tak poskytli informace požadované podle tohoto nařízení o shodě vybavení s požadavky tohoto nařízení. V případě, že vybavení podléhá také jiným harmonizačním právním předpisům Unie, měli by výrobci vybavení v případě potřeby vydat EU prohlášení o shodě v souladu s takovými právními předpisy. vypouští se PE v /17 AM\ doc

7 210 Bod odůvodnění 47 (47) Vybavení nejsou spotřebiče plynných paliv, nýbrž meziprodukty, které si dodávají odborníci a které jsou určeny k zabudování do spotřebiče. Jelikož vhodný návrh vybavení přispívá k správnému a bezpečnému fungování dokončeného spotřebiče a jelikož rizika spotřebiče související s plynem lze posoudit až po zabudování vybavení, je vhodné, aby vybavení nebyla opatřena označením CE. 47) Vybavení nejsou spotřebiče plynných paliv, nýbrž meziprodukty, které jsou určeny pro výrobce spotřebičů a navrženy k zabudování do spotřebiče. Vybavení by nicméně mělo splňovat základní požadavky, aby mohlo řádně sloužit svému zamýšlenému účelu po montáži do spotřebiče či po svém smontování jako součást takového spotřebiče. V zájmu zjednodušení a zamezení vzniku jakýchkoliv nejasností či nedorozumění na straně výrobců v souvislosti s plněním jejich povinností se považuje za odůvodněné opatřit označením CE i vybavení. Pokud to rozměr nebo povaha vybavení neumožňuje, měly by se stanovit výjimky z povinnosti opatřit tato vybavení označením CE. Or.en 211 Čl. 2 odst. 1 bod 32 a (nový) 32a) běžnými odchylkami v jakosti paliva odchylky v jakosti paliva, pro něž byl spotřebič navržen tak, aby byl stále schopen dosáhnout úrovně svého jmenovitého výkonu při zajištění souladu s ostatními souvisejícími právními akty Unie. AM\ doc 7/17 PE v01-00

8 Odůvodnění Doplňující definice obsahující nezbytné údaje o jakosti paliva, s níž může být spotřebič provozován bezpečně, účinně a šetrně ve vztahu k životnímu prostředí. 212 Čl. 2 odst. 1 bod 32 b (nový) 32b) běžným kolísáním ve vstupním tlaku paliva běžné kolísání vstupního tlaku paliva během životnosti spotřebiče, se kterým je schopen spotřebič dosahovat úrovně svého jmenovitého výkonu při zajištění souladu s ostatními souvisejícími právními akty Unie. Odůvodnění Doplňující definice obsahující nezbytné údaje o jakosti paliva, s níž může být spotřebič provozován bezpečně, účinně a šetrně ve vztahu k životnímu prostředí. 213 Čl. 2 odst. 1 bod 32 c (nový) 32c) běžnými odchylkami v jakosti paliva běžné odchylky v jakosti paliva během životnosti spotřebiče, pro něž byl spotřebič navržen tak, aby byl stále schopen dosáhnout úrovně svého jmenovitého výkonu při zajištění souladu PE v /17 AM\ doc

9 s ostatními souvisejícími právními akty Unie. Odůvodnění Doplňující definice obsahující nezbytné údaje o jakosti paliva, s níž použití může být spotřebič provozován bezpečně, účinně a šetrně ve vztahu k životnímu prostředí. 214 Čl. 7 odst. 2 pododstavec 3 Byl-li soulad vybavení s příslušnými požadavky prokázán postupem uvedeným v prvním pododstavci, vystaví jeho výrobci osvědčení o shodě vybavení. Byl-li soulad spotřebiče s příslušnými požadavky prokázán postupem uvedeným v prvním pododstavci, vystaví jeho výrobci EU prohlášení o shodě (bez připojení označení CE). Odůvodnění Osvědčení o shodě vybavení představuje zbytečnou zátěž. Samotné prohlášení o shodě požadované v jiných příslušných právních předpisech bude dostatečné. 215 Eva Paunova, Čl. 7 odst. 4 pododstavec 2 Výrobci ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, které spotřebič nebo vybavení představuje, provádějí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů zkoušky Výrobci ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, které spotřebič nebo vybavení představuje, provádějí na základě řádně odůvodněné žádosti příslušných úřadů a za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti AM\ doc 9/17 PE v01-00

10 vzorků spotřebiče uváděného na trh, provádějí šetření a případně vedou knihy stížností, nevyhovujících spotřebičů a vybavení a stažení těchto spotřebičů z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách informují distributory. spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů zkoušky vzorků spotřebiče uváděného na trh, provádějí šetření a případně vedou knihy stížností, nevyhovujících spotřebičů a vybavení a stažení těchto spotřebičů z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách informují distributory. 216 Daniel Dalton Čl. 7 odst. 7 pododstavec 2 Výrobci zajistí, aby bylo k vybavení přiloženo osvědčení o shodě vybavení obsahující mimo jiné návod k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle přílohy I bodu 1.7, v jazyce, kterému výrobci spotřebičů snadno rozumí. Tyto instrukce musí být jasné, srozumitelné a pochopitelné. Dovozci zajistí, aby byly k vybavení přiloženy v souladu s rozhodnutím příslušného členského státu návody k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle I bodu 1.7, v jazyce, kterému výrobci spotřebičů snadno rozumí, jak stanoví příslušný členský stát. Avšak v případech, kdy je dodáváno velké množství vybavení jednomu uživateli, lze k dané šarži či zásilce přiložit pouze jeden výtisk návodu k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle přílohy I bodu Daniel Dalton Čl. 9 odst. 2 pododstavec 2 Před uvedením vybavení na trh dovozci Před uvedením výrobku na trh dovozci PE v /17 AM\ doc

11 zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posouzení shody podle článku 14. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby bylo k vybavení přiloženo osvědčení o shodě vybavení obsahující mimo jiné návod k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle bodu 1.7 přílohy I a aby výrobce dodržel požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6. zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 14. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby spotřebič nesl označení CE, byly k němu přiloženy návody k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle bodu 1.7 přílohy I a aby výrobce dodržel požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a Čl. 9 odst. 2 pododstavec 2 a (nový) Pokud není možné či odůvodněné, aby vybavení bylo označením CE opatřeno, zajistí dovozci v souladu s článkem 18, aby bylo označení CE umístěno na každý obal a v návodu přiloženém k vybavení. (viz pozměňovací návrhy k článku 18) 219 Daniel Dalton Čl. 9 odst. 4 pododstavec 2 Dovozci zajistí, aby bylo k vybavení přiloženo v souladu s rozhodnutím příslušného členského státu osvědčení o shodě vybavení obsahující mimo jiné Dovozci zajistí, aby bylo k vybavení přiloženo v souladu s rozhodnutím příslušného členského státu osvědčení o shodě vybavení obsahující mimo jiné AM\ doc 11/17 PE v01-00

12 návod k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle přílohy I bodu 1.7, v jazyce, kterému výrobci spotřebičů snadno rozumí. návod k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle přílohy I bodu 1.7, v jazyce, kterému výrobci spotřebičů snadno rozumí. 220 Eva Paunova, Čl. 9 odst. 6 (6) Dovozci ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, které spotřebič nebo vybavení představuje, provádějí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti uživatelů, na odůvodněnou žádost příslušných orgánů, zkoušky vzorků spotřebičů nebo vybavení uváděných na trh, provádějí šetření a případně vedou knihy stížností, nevyhovujících spotřebičů nebo vybavení a stažení těchto spotřebičů z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách informují distributory. 6) Dovozci ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, které spotřebič nebo vybavení představuje, provádějí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a uživatelů, na odůvodněnou žádost příslušných orgánů, zkoušky vzorků spotřebičů nebo vybavení uváděných na trh, provádějí šetření a případně vedou knihy stížností, nevyhovujících spotřebičů nebo vybavení a stažení těchto spotřebičů z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách informují distributory. 221 Daniel Dalton Čl. 10 odst. 2 pododstavec 2 Distributoři před dodáním vybavení na trh ověří, zda je k němu přiloženo osvědčení o shodě vybavení obsahující mimo jiné návod k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle bodu 1.7 Distributoři před dodáním vybavení na trh ověří, zda je vybavení opatřeno označením CE a je k němu připojen návod k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle bodu 1.7 přílohy I PE v /17 AM\ doc

13 přílohy I v jazyce, kterému výrobci spotřebičů snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6 a čl. 9 odst. 3. v jazyce, kterému výrobci spotřebičů snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6 a čl. 9 odst Čl. 10 odst. 2 pododstavec 2 a (nový) Dovozci zajistí v souladu s článkem 18, že v případě, že umístění označení CE na vybavení nebude vyžadováno nebo nebude možné, bude toto označení připojeno ke každému balení a návodu přiloženému k vybavení. (viz pozměňovací návrhy k článku 18) 223 Čl. 18 odst. 1 (1) Označení CE a nápisy uvedené v příloze IV se viditelně, čitelně a nesmazatelně připojí ke spotřebiči nebo k jeho výrobnímu štítku. 1) Označení CE a nápisy uvedené v příloze IV se viditelně, čitelně a nesmazatelně připojí ke spotřebiči nebo k jeho výrobnímu štítku. Pokud to vzhledem k povaze spotřebiče nebude možné nebo odůvodněné, připojí se označení CE na obal a k návodu přiloženému ke spotřebiči. AM\ doc 13/17 PE v01-00

14 Odůvodnění Toto je znění převzaté z čl. R12 odst. 1 referenčních ustanovení připojených k rozhodnutí NPR (rozhodnutí č. 768/2008/ES). Aby bylo nařízení uvedeno do souladu s novým právním rámcem (NPR), je potřeba začlenit do nařízení i toto znění. 224 Čl. 18 odst. 2 (2) Nápisy uvedené v bodě 2 přílohy IV se viditelně, čitelně a nesmazatelně připojí k vybavení nebo k jeho výrobnímu štítku, pokud jsou relevantní. 2) Nápisy uvedené v bodě 2 přílohy IV se viditelně, čitelně a nesmazatelně připojí k vybavení nebo k jeho výrobnímu štítku, pokud jsou relevantní. Pokud to vzhledem k povaze elektrického zařízení nebude možné nebo odůvodněné, umístí se na obal a na průvodní dokumenty. Odůvodnění Toto je znění převzaté z čl. R12 odst. 1 referenčních ustanovení připojených k rozhodnutí NPR (rozhodnutí č. 768/2008/ES). Aby bylo nařízení uvedeno do souladu s novým právním rámcem (NPR), je potřeba začlenit do nařízení i toto znění. 225 Čl. 18 odst. 3 (3) Označení CE a/nebo nápisy uvedené v příloze IV se připojí před uvedením spotřebiče nebo vybavení na trh. 3) Označení CE a/nebo nápisy uvedené v příloze IV se připojí před uvedením spotřebiče nebo vybavení na trh. Pokud to vzhledem k povaze elektrického zařízení nebude možné nebo odůvodněné, umístí se na obal a na průvodní dokumenty. PE v /17 AM\ doc

15 Odůvodnění Toto je znění převzaté z čl. R12 odst. 1 referenčních ustanovení připojených k rozhodnutí NPR (rozhodnutí č. 768/2008/ES). Aby bylo nařízení uvedeno do souladu s novým právním rámcem (NPR), je potřeba začlenit do nařízení i toto znění. 226 Příloha I část 1 bod odst. 2 Pokyny k instalaci musí obsahovat rovněž informace o technických specifikacích rozhraní mezi spotřebičem a jeho instalačním prostředím, které umožní jeho správné připojení k plynárenské dodavatelské síti, zdroji pomocné energie, přívodu spalovacího vzduchu a systému pro odvod spalin. Pokyny k instalaci musí obsahovat rovněž informace o technických specifikacích rozhraní mezi spotřebičem a jeho instalačním prostředím, které umožní jeho správné připojení k plynárenské dodavatelské síti, zdroji pomocné energie, systému pro odvod spalin a systému pro odvod zkapalněných par. Odůvodnění Napojení na odvodní systém je z technického hlediska nezbytným prvkem kondenzačních kotlů a mělo by být zařazeno do přílohy I jako informace nezbytná pro bezpečné fungování spotřebiče. 227 Příloha I část 1 bod odst. 2 Výrobce spotřebiče musí do návodů přiložených ke spotřebiči případně Výrobce spotřebiče musí do návodů přiložených ke spotřebiči případně AM\ doc 15/17 PE v01-00

16 zahrnout veškeré příslušné nezbytné informace pro instalaci, seřízení, provoz a údržbu vybavení jako součásti dokončeného spotřebiče. zahrnout veškeré příslušné nezbytné informace pro instalaci, seřízení, provoz a údržbu vybavení jako součásti dokončeného spotřebiče. Tyto pokyny mohou uvádět, kdy je vhodné, aby údržbu prováděl kvalifikovaný odborník. 228 Příloha I část 3 bod 3.4 bod Spotřebiče musí být navrženy a konstruovány tak, aby při běžném používání nezpůsobily koncentraci zdraví škodlivých látek, při níž by pravděpodobně ohrožovaly zdraví osob a domácích zvířat Spotřebiče musí být navrženy a konstruovány tak, aby při běžném používání nedocházelo ke koncentraci jakýchkoli zdraví škodlivých látek, které by pravděpodobně mohly ohrožovat zdraví osob a domácích zvířat, které by jejich působení byly vystaveny. 229 Příloha III část 1 bod 1.6 odst. 3 Certifikát má maximální dobu platnosti deset let ode dne jeho vydání. Pokud daný typ nesplňuje použitelné požadavky tohoto nařízení, oznámený subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoušení typu a uvědomí o tom žadatele, přičemž odmítnutí podrobně vysvětlí. Pokud daný typ nesplňuje příslušné požadavky tohoto nařízení, oznámený subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoušení typu a uvědomí o tom žadatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní. PE v /17 AM\ doc

17 Odůvodnění Účelem certifikace modelového typu je ověřit, zda byly splněny nezbytné požadavky. Jelikož nedošlo ke změně samotného postupu posouzení shody, není pro osvědčení třeba zavádět datum vypršení jejich platnosti. Zejména je nezbytné říci, že vedle ověřovacího řízení je výrobek podroben pravidelnému sledování v okamžiku, kdy je poprvé uveden na trh, a poté každý následující rok. Nařízení nebude mít na tento postup vliv. AM\ doc 17/17 PE v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 20.1.2015 2014/0136(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv (COM(2014)0258

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a uvádění do provozu (článek 4 směrnice) Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření,

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh Strana 2194 Sbírka zákonů č. 121 / 2016 Částka 47 121 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst.

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Ustanovení (část,, odst., písm.,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent Strana 2224 Sbírka zákonů č. 122 / 2016 122 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb.,

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto Strana 2052 Sbírka zákonů č. 118 / 2016 118 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016 o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016 o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh Strana 6914 Sbírka zákonů č. 426 / 2016 426 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2016 o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4, 6 odst. 2 a 50 odst. 5 zákona

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod,

Více

Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Částka 84/2015 Platnost od 20.08.2015 Účinnost od 04.09.2015 Aktuální znění 04.09.2015

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

c) součásti určené k zabudování do výrobků. (3) Toto nařízení se nevztahuje na: a) zdravotnické prostředky určené k použití v lékařském

c) součásti určené k zabudování do výrobků. (3) Toto nařízení se nevztahuje na: a) zdravotnické prostředky určené k použití v lékařském Strana 2002 Sbírka zákonů č. 116 / 2016 116 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2016 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2016 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech Strana 1850 Sbírka zákonů č. 96 / 2016 Částka 39 96 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2016 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1, 2 a 5, 6 odst. 2 až 4, 7, 8 odst.

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 11. 10. 2013 2013/0221(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh Strana 2037 117 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny, které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora

(3) Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny, které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora Strana 1882 Sbírka zákonů č. 97 / 2016 Částka 40 97 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2016 o technických požadavcích na výbušniny Vláda nařizuje podle 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených

Více

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Ing. Viktor Brach Kulatý stůl Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Praha 17. dubna 2013 Základní dokumenty

Více

Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY

Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY Pracovní návrh prováděcího předpisu k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /2015 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Strana 739 55 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0357(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0357(COD) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 7. 5. 2012 2011/0357(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o o harmonizaci právních předpisů členských

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2019 C(2019) 873 final PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne 12.2.2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy,

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 26. 4. 2013 2012/0283(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských

Více

členských států pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

členských států pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 23 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro Strana 770 Sbírka zákonů č. 56 / 2015 Částka 27 56 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997

Více

Část 2 Vývojové diagramy

Část 2 Vývojové diagramy Část 2 Vývojové diagramy Následující vývojové diagramy poskytují informace o obsahu směrnice a návod, jak musí výrobce postupovat, ať již za účasti notifikovaného orgánu nebo bez jeho účasti, při uvádění

Více

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ A POSUZOVÁNÍ SHODY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE EN 1090-1 A EN 1090-2 Ing. Zrza Stanislav TZÚS Praha, s.p. pobočka Ostrava zrza@tzus.cz T: 595 707 221 M: 734 432 059 CZ05/IB/OT/01 TL

Více

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 2 a 3, 7, 8 odst. 2 a 4, 11, 12 odst. 1, 15 odst. 2, 23 odst. 3, 41 odst. 1 a 50 odst. 5 zákona

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Strana 6490 Sbírka zákonů č. 481 / 2012 Částka 183 481 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Vláda nařizuje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3818 Sbírka zákonů č. 299 / 2011 299 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv. (kodifikované znění)

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv. (kodifikované znění) L 330/10 Úřední věstník Evropské unie 16.12.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv (kodifikované znění) (Text s významem

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) L 238/44 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/1572 ze dne 15. září 2017, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní

Více

L 92/12 Úřední věstník Evropské unie

L 92/12 Úřední věstník Evropské unie L 92/12 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2011R0305 CS 16.06.2014 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh Citace: 117/2016

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 22. února 2011 (OR. cs) 2008/0098 (COD) PE-CONS 5/1/11 REV 1 (cs) MI 35 ENT 18 COMPET 22 CODEC 112 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 2014/0108(COD) 7.4.2015 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k návrhu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 5. 6. 2013 2012/0283(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 88-123 Návrh zprávy Barbara Weiler (PE510.528v01-00) Harmonizace právních předpisů

Více

Změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

Změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích Změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 27 Rozeslána dne 31. března 2015 Cena Kč 215, O B S A H : 54. Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 55. Nařízení vlády o technických

Více

Označení CE Ministerstvo pr ů pr myslu a obchodu

Označení CE Ministerstvo pr ů pr myslu a obchodu Označení CE Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní informace Označení CE má prvořadou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. Tato značka byla zavedena do evropské legislativy s cílem poskytnout

Více

ZÁKAZNICKÝ DEN CQS. Uvádění výrobku na trh. 25. dubna 2013

ZÁKAZNICKÝ DEN CQS. Uvádění výrobku na trh. 25. dubna 2013 ZÁKAZNICKÝ DEN CQS 25. dubna 2013 Elektrotechnický zkušební ústav ZÁKLADNÍ ÚDAJE Ing. Jarmil Mikulík obchodní náměstek ADRESA: Elektrotechnický Zkušební Ústav, s.p. Pod Lisem 129, 171 02 PRAHA 8 Troja

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-10

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-10 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 16. 7. 2012 2012/0049(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-10 Návrh zprávy Béla Kovács (PE491.231v01-00) Evropského parlamentu a Rady o programu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 28.5.2014 L 159/41 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D (2015) /08 Annex.

Delegace naleznou v příloze dokument D (2015) /08 Annex. Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. října 2015 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 13.2.2019 L 42/9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným

Více

(přepracované znění) (Text s významem pro EHP) (9) Vzhledem k tomu, že výrobce zná podrobně proces

(přepracované znění) (Text s významem pro EHP) (9) Vzhledem k tomu, že výrobce zná podrobně proces 29.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 96/357 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 2. 2010 2008/0255(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 Návrh stanoviska Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) k návrhu nařízení Evropského

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU L 218/82 CS Úřední věstník Evropské unie 13.8.2008 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci

Více

14 Prohlášení o shodě

14 Prohlášení o shodě (platí od 1. 97. 2017 s výjimkou do 31. 8. 2017) 90/2016 Sb. ZÁKON ze dne 3. března 2016 o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 265183/2017

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 znějí:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 znějí: ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE Brusel 13. června 2008 (OR. en) RADA 2007/0030 (COD) PE-CONS 3615/08 COMPET 78 ECO 31 ENT 44 MI 77 UD 27 CODEC 255 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/34/EU 29.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 96/309 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.11.2014 L 337/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1252/2014 ze dne 28. května 2014 doplňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 25-39

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 25-39 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0221(COD) 16. 2. 2009 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 25-39 Návrh stanoviska Rebecca Harms (PE420.089v01-00) Označování

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.3.2016 L 81/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. září 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. září 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0107 (COD) 12296/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Delegace ENT 194 TRANS 299 MI 577 ECO 111

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ L 146/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/879 ze dne 2. června 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví podrobná pravidla

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY Postupy posuzování shody 1. Pokud harmonizační právní předpisy Společenství vyžadují, aby bylo provedeno posouzení shody konkrétního výrobku, je třeba použít postupy uvedené mezi

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

OZNAMOVÁNÍ PODLE NAŘÍZENÍ č. 305/2011

OZNAMOVÁNÍ PODLE NAŘÍZENÍ č. 305/2011 OZNAMOVÁNÍ PODLE NAŘÍZENÍ č. 305/2011 Praha, červen 2012 Pracovní sešit k přednášce Úvodní ustanovení 9, 53 (CPR) Čl. 65, 66, 68, kap. VII (CPR) Změny: na co se zaměřit? Nově zavedené vnitrostátní právní

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Částka 70 Sbírka zákonů č. 208 / 2010 Strana 2355 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 24 odst. 2 a

Více

bez přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení 3 a bez ustanovení týkajících se zboží uvedeného na trh obsažených v dohodě o vystoupení.

bez přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení 3 a bez ustanovení týkajících se zboží uvedeného na trh obsažených v dohodě o vystoupení. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ TRH, PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Brusel 6. března 2019 OTÁZKY A ODPOVĚDI S OHLEDEM NA VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EVROPSKÉ UNIE TÝKAJÍCÍ

Více

2006R2023 CS

2006R2023 CS 2006R2023 CS 17.04.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 18 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických

Více

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

Jak to bude s plynovými spotřebiči? Jak to bude s plynovými spotřebiči? V poslední době se na nás začali obracet projektanti, montéři, revizní technici a další profese s dotazy, jak to bude s plynovými spotřebiči podle evropských předpisů.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.3.2019 C(2019) 1821 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.3.2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích

Více

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 10. 3. 2011 2010/0254(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Toxikologie a legislativa ČR a EU I

Toxikologie a legislativa ČR a EU I Toxikologie a legislativa ČR a EU I Ústí nad Labem, říjen 2017 ing. Ivan Hrabal Rozsah předmětu Zaměření a cíle, výchozí právní předpisy Zákon č. 22/1997 Sb. (technické požadavky na výrobky) Zákon č. 350/2011

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 28.3.2013 2012/0185(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh zprávy Vilja Savisaar-Toomast (PE500.465v01-00) Registrační doklady vozidel. Balíček

Více

Spotřebiče plynných paliv Ing. Květoslava Kružíková Česká obchodní inspekce LEGISLATIVA DOZOR ZNAČENÍ

Spotřebiče plynných paliv Ing. Květoslava Kružíková Česká obchodní inspekce LEGISLATIVA DOZOR ZNAČENÍ Spotřebiče plynných paliv Ing. Květoslava Kružíková Česká obchodní inspekce LEGISLATIVA DOZOR ZNAČENÍ Nařízení vlády 22/2003 S., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Toto

Více

Nicola Danti Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (COM(2018)0289 C8-0183/ /0142(COD))

Nicola Danti Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (COM(2018)0289 C8-0183/ /0142(COD)) 5.2.2019 A8-0318/4 Pozměňovací návrh 4 Anneleen Van Bossuyt za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Zpráva A8-0318/2018 Nicola Danti Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem

Více

Technická směrnice č Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 70 kw

Technická směrnice č Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 70 kw Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 11-2009 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 02017R1128 CS 30.06.2017 000.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5-19

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5-19 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2014/0202(COD) 5.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5-19 Návrh zprávy Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) Evropského parlamentu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 31.3.2016 L 81/51 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od 1.7.2013 Postupy subjektů oznámených k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR),

Více

Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik

Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 Ing. Hýbler Jaroslav - Odd. kontroly ZP 14. 2. 2006 - seminář 1 Osnova Legislativní

Více

OPRAVY. (Úřední věstník Evropské unie L 218 ze dne 13. srpna 2008)

OPRAVY. (Úřední věstník Evropské unie L 218 ze dne 13. srpna 2008) L 167/94 1.7.2015 OPRAVY Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS ( L 218

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU 29.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 96/79 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 153/62 SMĚRNICE 2014/53/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES

Více