"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru""

Transkript

1 SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: DIČ: Není plátcem DPH na straně jedné jako objednatel (dále jen.obieanatet"}. a A.S.A., spol. s r.o. se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Ďáblická 791/ Praha8 Ing. Petr Morávek - prokurista společnosti Ing. Libor Luňáček - prokurista společnosti Bc. Jan Kříž - na základě plné moci CZ UniCreditBank Czech Republic a.s /2700 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto: smlouvu o na realizaci zakázky "Svoz a likvidace komunálního a svoz velkoobjemového kontejneru"

2 II. Smluvní strany 2.1. Předmětem smlouvy je provádění služby v oblasti sběru, odvozu a odstranění komunálních odpadů (Směsný komunální odpad) za podmínek touto smlouvou dále stanovených Předmět viz článek II odst této smlouvy bude plněn v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: touto smlouvou; a zadávací dokumentací na zakázku předávanou uchazečům zadavatelem (příloha č. 2 této smlouvy); a nabídkou provozovatele ze dne 6.prosince 2013 vč. nabídkového listu uchazeče (příloha č. 3 této smlouvy); a 2.3. Plnění předmětu dle předchozí specifikace je jako celek označováno jako "Svoz a likvidace komunálního odpadů". III. Doba plnění 3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech: Zahájení: Ukončení: Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. IV. Místo plnění 4.1. Předmět plnění (viz článek II odst. 2.1 této smlouvy) bude realizován ve správním území objednatele Provozovatel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa plnění a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by provozovateli bránily v uzavření této smlouvy anebo které by vedly k nemožnosti plnění předmětu této smlouvy. V. Cena za poskytování služeb 5.1. Cena za poskytování služeb: Za poskytování služeb tvořících dohodnutý předmět plnění se objednatel zavazuje hradit provozovateli částku ve výši měsíční platby: Cena bez DPH 18333,- Kč DPH 2750,- Kč Cena celkem včetně DPH 21083,- Kč (slovy: dvacetjednatisícosmdesát korun českých) (dále jen "Cena") Celková cena za 12 měsíců: Cena bez DPH DPH ,- Kč 33000,- Kč Cena celkem včetně DPH ,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttřitisíc korun českých) (dále jen "Cena celkem")

3 5.2. Cena v sobě obsahuje všechny nákladové položky a režijní náklady a poplatky nezbytné k řádné realizaci prací Stanovená cena zahrnuje vyprázdnění nádoby, odvoz a uložení na skládku. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty podle aktuálně platných daňových předpisů. VI. platební podmínky 6.1. Objednatel bude provozovateli provádět platbu za prováděné služby měsíčně, vždy za uplynulý kalendářní měsíc na základě provozovatelem řádně vystavených rněslčnfch faktur a objednateli doručených, a to nejpozději do 14 dnů po obdržení této faktury. Faktura musí obsahovat podrobný rozpis skutečně odebraných odpadů, tzn. údaje o sebraných množstvích odpadů s příslušným označením daného. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu provozovateli, bude-li obsahovat nesprávné dohodnuté cenové údaje nebo jiné údaje. Objednatel v tomto případě vrátí fakturu do data splatnosti V měsíční faktuře provozovatel uvede fakturovanou cenu za měslc bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude provozovatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: odkaz na tuto smlouvu - číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele; předmět smlouvy, tj. text "Svoz a likvidace komunálního a svoz velkoobjemového kontejneru"; označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; lhůtu splatnosti faktury 14 dnů; označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti provozovateli. Provozovatel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že provozovatel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se zadávací dokumentací (příloha č. 2), smlouvou nebo pokyny objednatele Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně, nevyplývá-ii z některého ustanovení této smlouvy jinak Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany Provozovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. VII. Povinnosti smluvních stran 7.1 Provozovatel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky a všechny nejasné podmínky pro plnění předmětu či jeho části si vyjasnil s objednatelem anebo místním šetřením. 7.2 Provozovatel je povinen:

4 7.2.1 provádět sběr, svoz a odstranění odpadů v souladu se zákony o odpadovém hospodářství a ostatními obecně závaznými předpisy a v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Staré Sedlo o nakládání s odpady; provádět dohodnuté služby dle dohodnutého harmonogramu a v odpovídající kvalitě; používat k odvozu komunálních odpadů jen techniky k tomu uzpůsobené v souladu s požadavky kladenými na ochranu životního prostředí; odstranit znečištění komunikace, k němuž došlo při vyprazdňování nádob bezprostředně po provedení odvozu a zajistit po vyprázdnění nádoby její opětovné přistavení na původní místo; v případě, že na stanovišti odpadové nádoby bude umístěn volně ložený odpad (např. v pytlích apod.), provozovatel je povinen tento volně ložený odpad odvézt zajistit optimalizaci sběru, svozu s ohledem na minimalizaci nákladů a minimalizaci dopravní zátěže území; poskytovat objednateli potřebnou součinnost; provést nejpozději do dvou pracovních dnů od termínu svozu vyprázdnění nádoby,_kterou z technických důvodů neprovedl; dohodnout s objednatelem náhradní termín vyprázdnění nádoby, kterou nezapříčinil provozovatel (např. překážka na komunikaci); zajistit uložení na skládku odpovídající kategorie; mít k dispozici potřebný odborně vyškolený personál a nést následky za jejich jednánřpři odvozu odpadů; minimalizovat prašnost, hlučnost a znečištění komunikací a minimalizovat dopravní zatížení území a omezení třetích osob; vést průběžnou evidenci množství komunálního v rozsahu povinností původce a tuto předkládat průběžně lx za měsíc obci Staré Sedlo; roční evidenci předkládat obci Staré Sedlo vždy do roku následujícího. 7.3 Objednatel je povinen: ukládat do nádob pouze odpad, pro který jsou nádoby určené a to pouze směsný komunální odpad; v zimním období je povinen zabezpečit uvolnění nádob od sněhu a námrazy a odstranění sněhu až k místu sběrné nádoby; v případě, že z technických důvodů (např. oprava komunikace apod.) je vozidlům provozovatele služeb znemožněn příjezd k místu obvyklé nakládky, zavazuje se objednatel přistavit nádobu k nejbližšímu místu nakládky; přiložený harmonogram svozu komunálního bude v průběhu provádění služby aktualizován dle potřeb a požadavků objednatele; Zaplatit provozovateli cenu za poskytování služeb řádně a včas, a to na základě provozovatelem řádně vystavené faktury; poskytovat provozovateli potřebnou součinnost. 7.4 Oprávněné osoby za objednatele: Statutární zástupce: Miroslav Toncar, tel Kontaktní osoba: Miroslav Toncar, tel Oprávněné osoby za provozovatele: Statutární zástupce: Ing. Petr Morávek - prokurista společnosti, Ing. Libor Luňáček - prokurista společnosti, Kontaktní osoba: Bc. Jan Kríž,

5 7.6 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. VIII. Harmonogram provádění svozu 8.1 Harmonogram svozu bude mezi provozovatelem a objednatelem dohodnut před zahájením provádění služby - příloha č. 1obsahuje předběžný harmonogram svozu. 8.2 V případě, že provozovatel bude nucen z technických či organizačních důvodů provést změnu harmonogramu odvozu v průběhu kalendářního roku, je povinen o tom písemně informovat objednatele aspoň 14 dnů předem. Tuto změnu může provozovatel vykonat jen na základě písemného souhlasu objednatele. IX. Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty 9.1. Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností uvedených, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy, se považují zejména tyto skutečnosti: Nezahájení poskytování sjednaných služeb z důvodů na straně provozovatele ani do 10 dnů od podpisu této smlouvy; opakované nedodržení pokynů objednatele provozovatelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, této smlouvy, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy; prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů; jestliže provozovatel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy; jestliže bude provozovatelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek provozovatele na základě návrhu věřitele provozovatele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro provozovatele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude provozovatelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; jestliže provozovatel vstoupil do likvidace; jestliže provozovatel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy 9.4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: na třetí osobu V případě porušení ustanovení této smlouvy a nezjednání nápravy, může objednatel účtovat provozovateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každé porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy Při nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem může provozovatel požadovat na objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

6 9.5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody Ujednání o smluvní pokutě zůstává v platnosti i při případném odstoupení od této smlouvy či podání výpovědi z této smlouvy. Smluvní strany se rovněž dohodly, že smluvní pokuta nemá vliv na případnou náhradu škody, která může být vymáhána i nad rámec smluvní pokuty a ve výši přesahující dohodnutou výši smluvní pokuty. X. Způsob kontroly provádění dna a uplatňování reklamace Zástupce objednatele bude provádět dle svého uvážení namátkové kontroly plnění. Zjištěné nedostatky při namátkové kontrole oznámí telefonicky objednatel provozovateli. Provozovatel zajistí neprodleně zjednání nápravy. V případě, že nedostatky nebudou neprodleně odstraněny, vyzve objednatel provozovatele k odstranění nedostatků a ke zjednání nápravy, což učiní písemnou formou (dopis, fax, ). V případě, že i přes toto písemné upozornění nebudou nedostatky provozovatelem neprodleně odstraněny, může objednatel vůči provozovateli uplatnit smluvní pokutu (viz článek IX.). XI. Vznik, změna a zánik smlouvy Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu obou smluvními stranami Změny smlouvy jsou platné a účinné jen na základě písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Jakoukoliv změnu poměrů, která může mít vliv na obsah smlouvy a na plnění vyplývající z této smlouvy, je každý z účastníků smlouvy povinen neprodleně písemné oznámit druhé straně Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran má právo ji vypovědět písemnou výpovědí v šestiměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně Tato smlouva může tedy zaniknout vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran, podáním písemné výpovědi kteroukoliv ze smluvních stran nebo odstoupením jednou ze smluvních stran od této smlouvy za podmínek článku XI. odst. 3 této smlouvy. XII. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran Doručování písemností se provádí do sídla účastníků této smlouvy, uvedeného v této smlouvě, či k rukám oprávněného statutárního zástupce účastníka, jemuž se písemnost doručuje. Pokud by došlo ke změně sídla u některého účastníka smlouvy, je tento neprodleně povinen písemně uvědomit o této skutečnosti druhou smluvní stranu. Jestliže by některá ze smluvních stran odmítla jí doručovanou písemnost převzít, písemnost se doručí do jejího sídla opakovaně. Pokud by se zaviněním adresáta nepodařilo doručit písemnost ani v tomto opakovaném případě, má se za to, že písemnost byla adresátovi doručena 10. dnem po jejím odeslání na správnou adresu adresáta (adresu uvedenou v článku I. této smlouvy) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží provozovatel Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku a jakékoliv tísně s jejím obsahem plně souhlasí, a proto ji také jako správnou podepisují.

7 ---_ Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině Nedílnou součást této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1: Harmonogram Příloha č. 2: Zadávací dokumentace na zakázku Příloha č. 3: Nabídka zhotovitele Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. V obci Staré Sedlo dne '.).\ A'"l.. ~ t ':::,,71f t.1.1 AnA,1 V Sokolově dne.) c '1-1-'10... v.vit. Miroslav TONCAR starosta obce, Bc. Jan Kříž Senior obchodní zástupce za objednatele na základě plné moci ze dne 26.1istopadu 2013

8 Harmonogram plnění veřejné zakázky" Svoz a likvidace komunálního Obce Staré Sedlo" LEDEN Svoz komunálního 120 I 240 I I I Ponděli vývoz VOK ÚNOR Svoz komunálnlho Ponděli vývoz VaK BŘEZEN Uterv lichý týden 84 ks 10 ks Uterv sudý týden 250 ks 25 ks Ponděli vývoz VaK DUBEN Svoz komunálnlho Úterý lichý týden 84 ks 10 ks Ponděli vývoz VaK KVĚTEN Ponděli vývoz VOK

9 ČERVEN Úterý lichý týden 84 ks 10 ks uterv sudý týden 250 ks 25 ks Ponděli vývoz VOK ČERVENEC Pondělf vývoz VOK SRPEN Pondělf vývoz VOK Posledni týden v měsici ZÁŘí Svoz komunálního Úterý lichý týden 84 ks 10 ks Pondělí vývoz VOK ŘíJEN Pondělí vývoz VOK Poslední týden v měsici

10 LISTOPAD Svoz komunálního Ponděli vývoz VOK Poslednl týden v měslci PROSINEC uterv lichý týden 84 ks 10 ks Pondělí vývoz VOK Poslednl týden v měslci

11

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Smluvní strany: Smlouva č. OS201420004877 Evidenční číslo: 60/0699 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, se sídlem: Na Pankráci

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU STAMAR LEASING s.r.o. Příloha č. 3 Janovského 43 170 00 Praha 7-1 - I. Úvod OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU Tyto Obecné smluvní podmínky leasingu ( dále jen Smluvní podmínky ) jsou nedílnou součástí leasingové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597

IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597 Smlouva o dodávce elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2008 s převzetím závazku odebrat elektřinu z ES ČR uzavřená podle 24, odst. 3 b zákona č. 458/2000 Sb., a zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více