U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013"

Transkript

1 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013 č. 110 u p r a v e n á v e r z e pro školní rok 2013/2014 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace na základě ustanovení 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) do 4 dětí na každou třídu, tzn. do 28 dětí na každou třídu mateřské školy za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. č souhlasí v souladu s ust. 144 odst. 1 písm. j) a 149 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápisem změny údaje o trvalém pobytu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace Mgr. Vlastimily Prchalové XXX do rejstříku škol a školských zařízení. č souhlasí s přijetím daru (4 ks knih v celkové hodnotě 673,50 Kč) od Moravské zemské knihovny pro Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace. Seznam darovaných knih je přílohou č. 1 tohoto usnesení. č bere na vědomí žádosti uchazečů o funkce přísedících u Okresního soudu v Sokolově, podané na základě výzvy starosty města, zveřejněné v Kynšperském zpravodaji č. 3/2013, správní a sociální odbor ke zpracování materiálu pro jednání zastupitelstva města a 1

2 3. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří navrhnout a zvolit na čtyřleté období nové přísedící u Okresního soudu v Sokolově. č. 114 návrh zápisu do městské kroniky za rok 2012, Bc. Aleně Kadavé provést konečnou úpravu zápisu do kroniky za rok 2012, jeho vytištění a následné svázání nejpozději do a 3. ukládá vedoucí finančního odboru zajistit výplatu odměny za zápis do kroniky města za rok 2012 v souladu s uzavřenou dohodou o provedení práce. č neschvaluje v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uspořádání cyklických pouličních sbírek použitých oděvů a textiliích ve městě Kynšperk nad Ohří společností TESSO sp. j. se sídlem v Polsku, ul. Spokojna 20 A, Gdynia a starostu, aby informoval společnost o stanovisku rady. č. 116 přidělení bytu XXX v Kynšperku nad Ohří do nájmu na dobu určitou 2 roky, nájemné je stanoveno ve výši 66,24 Kč/m 2 /měsíc s každoročním navýšením o inflaci. Žadatel XXX a vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy. č. 117 dohodu o ukončení nájmu bytu XXX Kynšperk nad Ohří ke dni , žadatel XXX a 2

3 vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. č. 118 uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Městem Kynšperk nad Ohří a společností Absolut Active s.r.o., Českomalínská 516/27, Praha 6, IČ , o právu provést stavbu na pozemku p.č. 843/4 v k.ú. Kynšperk nad Ohří v majetku města Kynšperk nad Ohří za účelem provedení stavby Rekonstrukce pivovaru Kynšperk nad Ohří 1.etapa-Pivovar- Autobusová zastávka a majetkový odbor předložením smlouvy starostovi města k podpisu. č. 119 smlouvu o umístění zařízení, těles veřejného osvětlení v majetku města Kynšperk nad Ohří na podpěrné body poskytovatele v majetku ČEZ a.s., dle předložené smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. Místem plnění smlouvy je obec Zlatá v k.ú. Kynšperk nad Ohří a vedoucímu majetkového odboru předložit smlouvu starostovi k podpisu. č souhlasí 1.1) se stavbou na sousedním pozemku: zkulturněním okolí pramene ANITA na p.p.č. 112 v k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří realizovaným studenty Gymnázia a obchodní akademie Chodov se sídlem Smetanova 738, Chodov, IČ: , 1.2) se stavbou na pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří: zkulturněním okolí pramene ANITA na p.p.č. 111 v k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad Ohří realizovaným studenty Gymnázia a obchodní akademie Chodov se sídlem Smetanova 738, Chodov, IČ: a vedoucímu majetkového odboru odbor předložit souhlasy k podpisu starostovi města. 3

4 č. 121 uzavření Dohod o partnerství mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a a) obcí Kaceřov, se sídlem Kaceřov 32, b) paní Marií Přibylovou, soukromým zemědělcem, se sídlem Liboc 15, Kynšperk nad Ohří, c) Českým svazem chovatelů, se sídlem Sokolovská 620, Kynšperk nad Ohří, ve věci žádosti o dotaci na akci Obnova návsi, úprava místní komunikace a oprava dešťové kanalizace v Liboci u Kynšperka nad Ohří, které jsou přílohami č. 1-3 tohoto usnesení a majetkový odbor o předložením těchto dohod starostovi města k podpisu. č. 122 pronájem části pozemku p.č. 1395/1 (orná půda) o výměře 3379 m 2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX na dobu neurčitou od a vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy. č doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit koupi pozemku p.č. 126/2 (ostatní plocha) o výměře 149 m 2 a pozemku p.č. 181/2 (ostatní plocha) o výměře 30 m 2 vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří z vlastnictví XXX do vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří a vedoucímu majetkového odboru vyrozumět vlastníky předmětných pozemků o usnesení rady města a předložit materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit prodej pozemku p.č. 565/1 (ostatní plocha) o výměře 30 m 2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX a vedoucímu majetkového odboru vyrozumět žadatele o usnesení rady města a předložit materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 4

5 č bere na vědomí nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku na akci Oprava povrchu místní komunikace části Okružní ul. v Kynšperku nad Ohří, 2. schvaluje a) zadat zakázku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Na Vlečce 177, Otovice, IČ: , b) návrh smlouvy o dílo a 3. ukládá vedoucímu majetkového odboru předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi města. č. 126 a) výjimku ze zásad pro pronájem bytů, nebytových prostorů a pozemků v majetku města Kynšperk nad Ohří z čl. II, bodu 4. písm. c) (zájemce o pronájem před podáním žádosti složí v pokladně městského úřadu kauci ve výši 30 % z ceny ročního nájemného zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru, nejméně však 300 Kč) a nepožaduje po XXX úhradu kauce, b) záměr pronájmu části pozemku p.č. 1017/1 (ostatní plocha) o výměře 90 m 2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města s uvedením na dobu neurčitou. č bere na vědomí žádost Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje o svolení s uveřejněním 2-3 fotografií interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří a 2. uděluje souhlas s uveřejněním fotografií interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří na výstavním panelu v rámci výstavy Kostely na Sokolovsku, kterou pořádá Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká 1, Sokolov, zastoupená ředitelem Ing. Michaelem Rundem. 5

6 Ing. Tomáš Svoboda v.r. starosta Mgr. Štěpánka Neubergová v.r. místostarosta Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení rady města Kynšperk nad Ohří. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX. Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu. 6