U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017"

Transkript

1 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 256/2017 doplněný Plán zimní údržby místních komunikací v Kynšperku nad Ohří a spádových obcích na zimní období ve znění uvedeném v příloze č. 1 a č. 2 důvodové zprávy a vedoucí majetkového odboru zveřejnit Plán zimní údržby místních komunikací v Kynšperku nad Ohří a spádových obcích na zimní období na webových stránkách města Kynšperk nad Ohří. č. RM 257/ projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., IČO , Chebská 697/19, Kynšperk nad Ohří o důsledcích vyplývajících z nařízení vlády č. 286/2017 Sb. o minimální mzdě na Smlouvu o údržbě Města Kynšperk nad Ohří pro rok 2018 a jednateli společnosti předložit radě města do nový cenový návrh jednotlivých činností vyplývajících z uvedené smlouvy na rok č. RM 258/2017 změnu odpisového plánu pro rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, U Pivovaru 367/3, Kynšperk nad Ohří, IČO , který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a vedoucí finančního odboru promítnout změnu odpisového plánu do rozpočtu města na rok 2017 v rozpočtovém opatření č. 6, kde bude zvýšen provozní příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, U Pivovaru 367/3, 1

2 Kynšperk nad Ohří, IČO i její nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele o 769,00 Kč. č. RM 259/2017 odpisové plány pro rok 2018 těmto příspěvkovým organizacím: 1. Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Školní 525, Kynšperk nad Ohří, IČO Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, U Pivovaru 367/3, Kynšperk nad Ohří, IČO Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, IČO Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří, IČO Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří, IČO , které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a vedoucí finančního odboru zapracovat schválené odpisové plány do návrhu rozpočtu Města Kynšperk nad Ohří na rok 2018 a předložit návrh rozpočtu na schůzi Rady města Kynšperk nad Ohří do č. RM 260/2017 rozpočtové opatření č. 3/2017/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2017, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a vedoucí finančního odboru realizovat přijaté usnesení do č. RM 261/2017 poskytnutí peněžitého daru ve výši XXX z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří spolku Hospic Sv. Jiří, o.p.s Cheb, Svobody 520/3, IČO , spisová značka O 301 vedená u Krajského soudu v Plzni na činnost v roce 2017 a 2. pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. 2

3 č. RM 262/2017 vyřazení poškozeného, opotřebovaného a neopravitelného majetku v celkové výši ,- Kč z majetku Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvkové organizace, Školní 525, Kynšperk nad Ohří, IČO , dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a ředitelce této mateřské školy vyřadit navržený majetek z majetku příspěvkové organizace bezodkladně po obdržení usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří a doklad o provedené likvidaci předat na finanční odbor městského úřadu. č. RM 263/ projednala informaci o novém nařízení vlády č. 318/2017, kterým se určuje výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev od a vedoucí finančního odboru předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří dne č. RM 264/ projednala návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace, IČO , se sídlem Školní 525/11, Kynšperk nad Ohří, jehož předmětem je změna názvu a sídla příspěvkové organizace, 2. souhlasí se změnou názvu a sídla právnické osoby Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace, IČO , se sídlem Školní 525/11, Kynšperk nad Ohří na nový název Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, příspěvková organizace a nové sídlo Zahradní 385/3, Kynšperk nad Ohří s účinností od , b) s umístěním sídla uvedené právnické osoby na adrese Zahradní 385/3, Kynšperk nad Ohří, v budově čp. 385 na pozemku par. č. 124 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, které vlastní město Kynšperk nad Ohří, c) souhlasí s předloženým návrhem dodatku č. 4 ke zřizovací listině, 3. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit předložený dodatek č. 4 ke zřizovací listině uvedené právnické osoby, který tvoří přílohou č. 1 tohoto usnesení a 3

4 4. ukládá vedoucí správního a sociálního odboru zajistit předložení návrhu dodatku č. 4 na zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří dne č. RM 265/ bere na vědomí zprávu ředitelky školy o provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace, IČO , se sídlem Školní 525/11, Kynšperk nad Ohří čj. 109/2017 ze dne č. RM 266/2017 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 56/2017 ze dne na realizaci investiční akce Oprava vedení TV a topné vody v ulici U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří se společností Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., se sídlem, Chebská 697/19, Kynšperk nad Ohří, IČO , zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C vedenou u Krajského soudu v Plzni, předmětem dodatku je změna znění článku č. 3, bod 3.1 Cena za dílo za podmínek návrhu dodatku uvedeném v příloze č. 1 tohoto materiálu, vedoucí majetkového odboru vyrozumět smluvní stranu a předložit dodatek č. 1 smlouvy č. 56/2017 k podpisu starostovi města do a 3. pověřuje starostu města k podpisu dodatku. č. RM 267/ doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří a) seznámit se s všemi doručenými nabídkami k veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na prodej nemovitých věcí - pozemků p.č. 68/1 a 67, jehož součástí je budova č. p. 384, vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, doručené do zahájení jednání Zastupitelstva města dne , b) jmenovat komisi pro hodnocení nabídek podaných ve veřejné soutěži na prodej výše uvedených nemovitých věcí, c) uložit I) komisi pro hodnocení nabídek prostudovat všechny nabídky, sestavit návrh pořadí dle nejvhodnější nabídky na prodej nemovitých věcí a předložit toto doporučení Radě města 4

5 Kynšperk nad Ohří na její schůzi prostřednictvím vedoucí majetkového odboru městského úřadu Kynšperk nad Ohří, II) Radě města Kynšperk nad Ohří předložit ke schválení uzavření kupní smlouvy s kupujícím dle doporučeného pořadí navrženého komisí Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří na jednání dne , vedoucí majetkového odboru předložit všechny přijaté nabídky k veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na prodej nemovitých věcí - pozemků p.č. 68/1 a 67, jehož součástí je budova č. p. 384, vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, doručené na jednání Zastupitelstva města dne č. RM 268/ neschvaluje záměr pronájmu garáží bez č.p., které jsou součástí pozemků parcelní číslo 1257/23 a 1258/13 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří vzhledem ke stavebně-technickému stavu po konzultaci s právním zástupcem města a vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli. č. RM 269/2017 záměr pronájmu části pozemku parcelní číslo 1358 (trvalý travní porost) o výměře 170 m 2 a části pozemku parcelní číslo 1363/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 100 m 2, oba pozemky v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří za cenu min. 2,62 Kč/m 2 /rok (cena stanovena pro rok 2017) s každoročním navýšením o index růstu inflace, pro účel využití zahrada a vedoucí majetkového odboru zveřejnit záměr po dobu min. 15 dnů na úřední desce Města Kynšperk nad Ohří. č. RM 270/2017 uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parcelní číslo 1198/1 (trvalý travní porost) o výměře 430 m 2 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu 2,62 Kč/m 2 /rok (cena stanovena 5

6 pro rok 2017) s každoročním navýšením o index růstu inflace, pro účel využití zahrada p. XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX, vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu o nájmu k podpisu starostovi do a 3. pověřuje starostu podpisem smlouvy. Ing. Tomáš Svoboda v.r. starosta Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA v.r. 1. místostarostka Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX. Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu. 6