01/U/PŠ/ /42, , IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/U/PŠ/2015 2.1 700 390/42, 128 00 2, IČ"

Transkript

1 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace o přijatých usneseních z 13. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. dubna 2015 v kanceláři starostky Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení 2. OK 2.1 Kupní smlouva - obraz 3. ORŽP 3.1 PD Zateplení jídelny školského areálu Zahradní č. p. 1080, Šluknov 3.2 PD Zateplení ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov 4. OSM 4.1 Žádosti občanů 4.2 Nebytové prostory 4.3 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č Odškodnění úrazu 4.5 Pozemky 4.6 VZMR na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov - rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky 5. OVS 5.1 Určení kritérií pro pravidelné hodnocení práce ředitelek ZŠ a MŠ 6. OKS 6.1 Smlouva o odvozu a ukládání fekálií a kalů pro objekt kompostárny 7. OE 7.1 Návrh Směrnice č. 2/2015 Podpisové vzory 7.2 Poskytnutí účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města Šluknov na rok Informace starostky 9. Diskuze 1. Kontrola plnění usnesení Usnesení č. 1/13R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 18/12R/2015. Usnesení nepřijato 2. Odbor kultury (OK) 2.1 Kupní smlouva obraz Usnesení č. 2/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje kupní smlouvu č. 01/U/PŠ/2015 týkající se nákupu obrazu Starý mlýn v hodnotě 700 Kč mezi městem Šluknov a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, zastoupeným Ing. Karlem Pekárkem, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ , dle předloženého návrhu. 3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 3.1 PD Zateplení jídelny školského areálu Zahradní č. p. 1080, Šluknov Usnesení č. 3/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 15/2015 na akci Zateplení jídelny školského areálu Zahradní č. p. 1080, Šluknov mezi městem Šluknov a firmou Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá 70, Okrouhlá, IČ , za cenu Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 1

2 3.2 PD Zateplení ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov Usnesení č. 4/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP16/2015 na akci Zateplení ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov mezi městem Šluknov a firmou Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá 70, Okrouhlá, IČ , za cenu Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 4. Odbor správy majetku (OSM) 4.1 Žádosti občanů Usnesení č. 5/13R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje nevyhovět žádosti XXX, a neproplatit jí část nákladů vynaložených na nákup kuchyňské linky. 4.2 Nebytové prostory Usnesení č. 6/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 382 m 2 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov (městský stadion ve Šluknově). Usnesení č. 7/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 242 m 2 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov (městský stadion ve Šluknově). Usnesení č. 8/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 140 m 2 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov (městský stadion ve Šluknově). 4.3 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č Usnesení č. 9/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č skupinové pojištění úrazu mezi městem Šluknov a AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v Rejstříku společnosti pod číslem , jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 1031, Praha 1, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864, dle předloženého návrhu. 4.4 Odškodnění úrazu Usnesení č. 10/13R/2015: Rada města Šluknov zamítá žádost o náhradu škody XXX ze dne Pozemky Zveřejnění záměru pronájmu pozemků Usnesení č. 11/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze svého majetku níže uvedené pozemky. P. p. č. 1665/4, katastr: Království, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: m 2 p. p. č. 1665/5, katastr: Království, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: m 2 účel: sekání trávy, pastva skotu, minimální cena: 0,10 Kč/m 2 /rok Ukončení nájemní smlouvy Usnesení č. 12/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 19/NP-2012 ze dne ke dni Výpůjčka pozemku Usnesení č. 13/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje vypůjčení části níže uvedeného pozemku na dobu určitou 5 let, nejdéle však do , Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, Dubí 3, za účelem stavby Rekonstrukce silničního mostku ev. č přes Lesní potok ve Šluknově Království. 2

3 P. p. č. 2802/7, katastr: Šluknov, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 4 m 2 z celkové 42 m 2 účel: stavba Rekonstrukce silničního mostku ev. č přes Lesní potok ve Šluknově - Království, cena: bezplatně Usnesení č. 14/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Šluknov a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, Dubí 3, za účelem stavby Rekonstrukce silničního mostku ev. č přes Lesní potok ve Šluknově Království na p. p. č. 2802/7 v k. ú. Šluknov, výměra: 4 m 2 z celkové 42 m 2, bezúplatně, dle předloženého návrhu Pronájem pozemků Usnesení č. 15/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 3/NP-2012 mezi městem Šluknov a XXX, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o další pozemky v k. ú. Království (p.p.č. 519/14, 175/2, 111/3, 648/2 a 648/3) za účelem pastvy skotu a zvyšuje částka nájemného, dle návrhu Zřízení věcného břemene Usnesení č. 16/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. č. 2721/9 trvalý travní porost o výměře dle GP (výměra cca 10 bm), p. č. 2721/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 5 bm) a p. p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 5 bm)v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění a provozování vodovodní a kanalizační sítě pro nový RD na p. p. č. 2721/20 v k. ú. Šluknov, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za Kč bez DPH, ve prospěch XXX Zveřejnění záměru prodeje pozemků Usnesení č. 17/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek. P. p. č. 1219, katastr: Císařský, druh pozemku: zahrada, výměra: 131 m 2 účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku, kauce: Kč Zveřejnění záměru prodeje pozemků Usnesení č. 18/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky. Část st. p. č. 148, katastr: Císařský, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: dle GP (cca m 2 z m 2 ) p. p. č. 1006, katastr: Císařský, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 234 m 2 část p. p. č. 2782, katastr: Císařský, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 100 m 2 ze 144 m 2 ) účel: stavba RD (dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce účinných od , čl. 4 (podporovaný prodej pozemků pro výstavu RD), minimální cena: dle znaleckého posudku, kauce: Kč Nezveřejnění záměru prodeje pozemků Usnesení č. 19/13R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky. P. p. č. 1217, katastr: Císařský, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 522 m 2 St. p. č. 183, katastr: Císařský, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 183 m 2 účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku. 3

4 4.5.9 Zveřejnění záměru směnit pozemek Usnesení č. 20/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru směnit ze svého majetku níže uvedený pozemek. P. p. č. 1063/9, katastr: Šluknov, druh pozemku: zahrada, výměra: 49 m 2 účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku Nezveřejnění záměru směnit pozemky Usnesení č. 21/13R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru směnit ze svého majetku níže uvedený pozemek. Část p. p. č. 2564/1, katastr: Království, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP cca m 2 účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku Nezveřejnění záměru směnit pozemky Usnesení č. 22/13R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru směnit ze svého majetku níže uvedený pozemek. p. p. č. 2936/1, katastr: Království, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: m 2 účel: přístup k pozemkům, minimální cena: dle znaleckého posudku. 4.6 VZMR na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov - rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky Usnesení č. 23/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (Příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne Usnesení č. 24/13R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma ELGO CZ, s. r. o., se sídlem Újezd 1400, Česká Lípa, IČ za cenu ,67 Kč bez DPH. Usnesení č. 25/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Šluknov a firmou ELGO CZ, s. r. o., se sídlem Újezd 1400, Česká Lípa, IČ , na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov za cenu ,67 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 5. Odbor vnitřní správy (OVS) 5.1 Určení kritérií pro pravidelné hodnocení práce ředitelek ZŠ a MŠ 6. Odbor komunálních služeb (OKS) 6.1 Smlouva o odvozu a ukládání fekálií a kalů pro objekt kompostárny Usnesení č. 26/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o odvozu a likvidaci fekálií a kalů pro objekt kompostárny Šluknov mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, Šluknov, IČ , dle předloženého návrhu. 4

5 7. Odbor ekonomický (OE) 7.1 Návrh Směrnice č. 2/2015 Podpisové vzory Usnesení č. 27/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2015 Podpisové vzory s účinností od dle předloženého návrhu. 7.2 Poskytnutí účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 Usnesení č. 28/13R/2015: Rada města Šluknov projednala žádost a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov rozhodnout o poskytnutí účelové dotace spolku SK PLASTON Šluknov se sídlem Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 29/13R/2015: Rada města Šluknov projednala žádost a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 30/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR se sídlem T. G. Masaryka 974, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 31/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR se sídlem T. G. Masaryka 974, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 32/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 33/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 34/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Veteranklub Sever se sídlem Vilémov 278, Vilémov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 35/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Veteranklub Sever se sídlem Vilémov 278, Vilémov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 36/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o neposkytnutí účelové dotace občanskému Sdružení přátel města Šluknova pro rozvoj kultury a sportu se sídlem Nové Hraběcí 78, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 z důvodu výpovědi nájemní smlouvy na pronájem pozemků. Usnesení č. 37/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Klub vojenské historie VICTORIA NORD se sídlem Obecní 62, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 38/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Klub vojenské historie VICTORIA NORD se sídlem Obecní 62, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. 5

6 Usnesení č. 39/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Klub cyklistiky Krásná Lípa se sídlem Smetanova 22, Krásná Lípa, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 40/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Klub cyklistiky Krásná Lípa se sídlem Smetanova 22, Krásná Lípa, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 41/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 42/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 43/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Český červený kříž se sídlem Císařský 200, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 44/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Český červený kříž se sídlem Císařský 200, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 45/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Český rybářský svaz místní organizace Šluknov se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 46/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Český rybářský svaz místní organizace Šluknov se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 47/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Občanskému sdružení přátel motocrossu pro rozvoj mládeže Šluknov se sídlem Lužická 662, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 48/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Občanským sdružením přátel motocrossu pro rozvoj mládeže Šluknov se sídlem Lužická 662, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 49/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 50/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 51/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šluknov se sídlem Budišínská 840, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. 6

7 Usnesení č. 52/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šluknov se sídlem Budišínská 840, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 53/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Občanské sdružení radost dětem Šluknov se sídlem Rumburská 717, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 54/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Občanské sdružení radost dětem Šluknov se sídlem Rumburská 717, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 55/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku WHITE LIGHT I. se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 56/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem WHITE LIGHT I. se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 57/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace příspěvkové organizaci Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov se sídlem Tyršova 710, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 58/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy s příspěvkovou organizací Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov mezi městem Šluknov a sídlem Tyršova 710, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 59/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Svazu tělesně postižených v České republice, místní organizace Šluknov se sídlem B. Němcové 456, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 60/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Svazem tělesně postižených v České republice, místní organizace Šluknov se sídlem B. Němcové 456, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 61/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě Ivano Gatta se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 62/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou Ivano Gatta se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 63/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace církevní právnické osobě Teen Challenge International ČR se sídlem Na Bendovce 7

8 103/24, Praha 8, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 64/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a církevní právnickou osobou Teen Challenge International ČR se sídlem Na Bendovce 103/24, Praha 8, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 65/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Občanskému sdružení za rozvoj obce Rožany se sídlem Rožany 156, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 66/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Občanským sdružením za rozvoj obce Rožany se sídlem Rožany 156, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 67/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě Petr Přibyl se sídlem B. Němcové 386, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 68/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou Petr Přibyl se sídlem B. Němcové 386, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 69/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Seveřan Šluknov se sídlem Karlova, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 70/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Seveřan Šluknov se sídlem Karlova, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 71/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení KČT ŠLUKNOV se sídlem Dr. M. Horákové 200, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 72/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením KČT ŠLUKNOV se sídlem Dr. M. Horákové 200, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 73/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Kormidlo Šluknov, o. p. s. se sídlem Na Příkopě 130, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 74/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Kormidlo Šluknov, o. p. s. se sídlem Na Příkopě 130, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 75/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Český kynologický svaz, základní organizace Šluknov se sídlem Císařský, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 76/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Český kynologický svaz, základní 8

9 organizace Šluknov se sídlem Císařský, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 77/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX, z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 78/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 79/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Občanskému sdružení rančů Šluknovského výběžku se sídlem Království 264, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 80/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Občanským sdružením rančů Šluknovského výběžku se sídlem Království 264, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 81/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 82/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 83/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku SK VIKTORIE, z. s. se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 84/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem SK VIKTORIE, z. s. se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 85/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Hokejový klub Arnošt Šluknov se sídlem E. Beneše 409, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 86/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanskému sdružení Hokejový klub Arnošt Šluknov se sídlem E. Beneše 409, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. 8. Informace starostky 9. Diskuze Mgr. Eva Džumanová, v. r. starostka města 9

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 88. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více