01/U/PŠ/ /42, , IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/U/PŠ/2015 2.1 700 390/42, 128 00 2, IČ"

Transkript

1 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace o přijatých usneseních z 13. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. dubna 2015 v kanceláři starostky Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení 2. OK 2.1 Kupní smlouva - obraz 3. ORŽP 3.1 PD Zateplení jídelny školského areálu Zahradní č. p. 1080, Šluknov 3.2 PD Zateplení ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov 4. OSM 4.1 Žádosti občanů 4.2 Nebytové prostory 4.3 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č Odškodnění úrazu 4.5 Pozemky 4.6 VZMR na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov - rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky 5. OVS 5.1 Určení kritérií pro pravidelné hodnocení práce ředitelek ZŠ a MŠ 6. OKS 6.1 Smlouva o odvozu a ukládání fekálií a kalů pro objekt kompostárny 7. OE 7.1 Návrh Směrnice č. 2/2015 Podpisové vzory 7.2 Poskytnutí účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města Šluknov na rok Informace starostky 9. Diskuze 1. Kontrola plnění usnesení Usnesení č. 1/13R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 18/12R/2015. Usnesení nepřijato 2. Odbor kultury (OK) 2.1 Kupní smlouva obraz Usnesení č. 2/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje kupní smlouvu č. 01/U/PŠ/2015 týkající se nákupu obrazu Starý mlýn v hodnotě 700 Kč mezi městem Šluknov a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, zastoupeným Ing. Karlem Pekárkem, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ , dle předloženého návrhu. 3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 3.1 PD Zateplení jídelny školského areálu Zahradní č. p. 1080, Šluknov Usnesení č. 3/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 15/2015 na akci Zateplení jídelny školského areálu Zahradní č. p. 1080, Šluknov mezi městem Šluknov a firmou Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá 70, Okrouhlá, IČ , za cenu Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 1

2 3.2 PD Zateplení ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov Usnesení č. 4/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP16/2015 na akci Zateplení ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov mezi městem Šluknov a firmou Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá 70, Okrouhlá, IČ , za cenu Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 4. Odbor správy majetku (OSM) 4.1 Žádosti občanů Usnesení č. 5/13R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje nevyhovět žádosti XXX, a neproplatit jí část nákladů vynaložených na nákup kuchyňské linky. 4.2 Nebytové prostory Usnesení č. 6/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 382 m 2 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov (městský stadion ve Šluknově). Usnesení č. 7/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 242 m 2 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov (městský stadion ve Šluknově). Usnesení č. 8/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 140 m 2 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov (městský stadion ve Šluknově). 4.3 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č Usnesení č. 9/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č skupinové pojištění úrazu mezi městem Šluknov a AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v Rejstříku společnosti pod číslem , jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 1031, Praha 1, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864, dle předloženého návrhu. 4.4 Odškodnění úrazu Usnesení č. 10/13R/2015: Rada města Šluknov zamítá žádost o náhradu škody XXX ze dne Pozemky Zveřejnění záměru pronájmu pozemků Usnesení č. 11/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze svého majetku níže uvedené pozemky. P. p. č. 1665/4, katastr: Království, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: m 2 p. p. č. 1665/5, katastr: Království, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: m 2 účel: sekání trávy, pastva skotu, minimální cena: 0,10 Kč/m 2 /rok Ukončení nájemní smlouvy Usnesení č. 12/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 19/NP-2012 ze dne ke dni Výpůjčka pozemku Usnesení č. 13/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje vypůjčení části níže uvedeného pozemku na dobu určitou 5 let, nejdéle však do , Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, Dubí 3, za účelem stavby Rekonstrukce silničního mostku ev. č přes Lesní potok ve Šluknově Království. 2

3 P. p. č. 2802/7, katastr: Šluknov, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 4 m 2 z celkové 42 m 2 účel: stavba Rekonstrukce silničního mostku ev. č přes Lesní potok ve Šluknově - Království, cena: bezplatně Usnesení č. 14/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Šluknov a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, Dubí 3, za účelem stavby Rekonstrukce silničního mostku ev. č přes Lesní potok ve Šluknově Království na p. p. č. 2802/7 v k. ú. Šluknov, výměra: 4 m 2 z celkové 42 m 2, bezúplatně, dle předloženého návrhu Pronájem pozemků Usnesení č. 15/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 3/NP-2012 mezi městem Šluknov a XXX, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o další pozemky v k. ú. Království (p.p.č. 519/14, 175/2, 111/3, 648/2 a 648/3) za účelem pastvy skotu a zvyšuje částka nájemného, dle návrhu Zřízení věcného břemene Usnesení č. 16/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. č. 2721/9 trvalý travní porost o výměře dle GP (výměra cca 10 bm), p. č. 2721/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 5 bm) a p. p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 5 bm)v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění a provozování vodovodní a kanalizační sítě pro nový RD na p. p. č. 2721/20 v k. ú. Šluknov, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za Kč bez DPH, ve prospěch XXX Zveřejnění záměru prodeje pozemků Usnesení č. 17/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek. P. p. č. 1219, katastr: Císařský, druh pozemku: zahrada, výměra: 131 m 2 účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku, kauce: Kč Zveřejnění záměru prodeje pozemků Usnesení č. 18/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky. Část st. p. č. 148, katastr: Císařský, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: dle GP (cca m 2 z m 2 ) p. p. č. 1006, katastr: Císařský, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 234 m 2 část p. p. č. 2782, katastr: Císařský, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 100 m 2 ze 144 m 2 ) účel: stavba RD (dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce účinných od , čl. 4 (podporovaný prodej pozemků pro výstavu RD), minimální cena: dle znaleckého posudku, kauce: Kč Nezveřejnění záměru prodeje pozemků Usnesení č. 19/13R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky. P. p. č. 1217, katastr: Císařský, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 522 m 2 St. p. č. 183, katastr: Císařský, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 183 m 2 účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku. 3

4 4.5.9 Zveřejnění záměru směnit pozemek Usnesení č. 20/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru směnit ze svého majetku níže uvedený pozemek. P. p. č. 1063/9, katastr: Šluknov, druh pozemku: zahrada, výměra: 49 m 2 účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku Nezveřejnění záměru směnit pozemky Usnesení č. 21/13R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru směnit ze svého majetku níže uvedený pozemek. Část p. p. č. 2564/1, katastr: Království, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP cca m 2 účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku Nezveřejnění záměru směnit pozemky Usnesení č. 22/13R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru směnit ze svého majetku níže uvedený pozemek. p. p. č. 2936/1, katastr: Království, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: m 2 účel: přístup k pozemkům, minimální cena: dle znaleckého posudku. 4.6 VZMR na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov - rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky Usnesení č. 23/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (Příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne Usnesení č. 24/13R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma ELGO CZ, s. r. o., se sídlem Újezd 1400, Česká Lípa, IČ za cenu ,67 Kč bez DPH. Usnesení č. 25/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Šluknov a firmou ELGO CZ, s. r. o., se sídlem Újezd 1400, Česká Lípa, IČ , na akci Výměna oken a dveří na č. p v ul. Rumburská, Šluknov za cenu ,67 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 5. Odbor vnitřní správy (OVS) 5.1 Určení kritérií pro pravidelné hodnocení práce ředitelek ZŠ a MŠ 6. Odbor komunálních služeb (OKS) 6.1 Smlouva o odvozu a ukládání fekálií a kalů pro objekt kompostárny Usnesení č. 26/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o odvozu a likvidaci fekálií a kalů pro objekt kompostárny Šluknov mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, Šluknov, IČ , dle předloženého návrhu. 4

5 7. Odbor ekonomický (OE) 7.1 Návrh Směrnice č. 2/2015 Podpisové vzory Usnesení č. 27/13R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2015 Podpisové vzory s účinností od dle předloženého návrhu. 7.2 Poskytnutí účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 Usnesení č. 28/13R/2015: Rada města Šluknov projednala žádost a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov rozhodnout o poskytnutí účelové dotace spolku SK PLASTON Šluknov se sídlem Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 29/13R/2015: Rada města Šluknov projednala žádost a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 30/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR se sídlem T. G. Masaryka 974, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 31/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR se sídlem T. G. Masaryka 974, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 32/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 33/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 34/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Veteranklub Sever se sídlem Vilémov 278, Vilémov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 35/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Veteranklub Sever se sídlem Vilémov 278, Vilémov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 36/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o neposkytnutí účelové dotace občanskému Sdružení přátel města Šluknova pro rozvoj kultury a sportu se sídlem Nové Hraběcí 78, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 z důvodu výpovědi nájemní smlouvy na pronájem pozemků. Usnesení č. 37/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Klub vojenské historie VICTORIA NORD se sídlem Obecní 62, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 38/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Klub vojenské historie VICTORIA NORD se sídlem Obecní 62, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. 5

6 Usnesení č. 39/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Klub cyklistiky Krásná Lípa se sídlem Smetanova 22, Krásná Lípa, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 40/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Klub cyklistiky Krásná Lípa se sídlem Smetanova 22, Krásná Lípa, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 41/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 42/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 43/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Český červený kříž se sídlem Císařský 200, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 44/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Český červený kříž se sídlem Císařský 200, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 45/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Český rybářský svaz místní organizace Šluknov se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 46/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Český rybářský svaz místní organizace Šluknov se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 47/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Občanskému sdružení přátel motocrossu pro rozvoj mládeže Šluknov se sídlem Lužická 662, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 48/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Občanským sdružením přátel motocrossu pro rozvoj mládeže Šluknov se sídlem Lužická 662, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 49/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 50/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 51/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šluknov se sídlem Budišínská 840, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. 6

7 Usnesení č. 52/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Šluknov se sídlem Budišínská 840, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 53/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Občanské sdružení radost dětem Šluknov se sídlem Rumburská 717, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 54/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Občanské sdružení radost dětem Šluknov se sídlem Rumburská 717, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 55/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku WHITE LIGHT I. se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 56/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem WHITE LIGHT I. se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 57/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace příspěvkové organizaci Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov se sídlem Tyršova 710, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 58/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy s příspěvkovou organizací Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov mezi městem Šluknov a sídlem Tyršova 710, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 59/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Svazu tělesně postižených v České republice, místní organizace Šluknov se sídlem B. Němcové 456, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 60/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Svazem tělesně postižených v České republice, místní organizace Šluknov se sídlem B. Němcové 456, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 61/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě Ivano Gatta se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 62/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou Ivano Gatta se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 63/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace církevní právnické osobě Teen Challenge International ČR se sídlem Na Bendovce 7

8 103/24, Praha 8, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 64/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a církevní právnickou osobou Teen Challenge International ČR se sídlem Na Bendovce 103/24, Praha 8, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 65/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Občanskému sdružení za rozvoj obce Rožany se sídlem Rožany 156, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 66/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Občanským sdružením za rozvoj obce Rožany se sídlem Rožany 156, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 67/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě Petr Přibyl se sídlem B. Němcové 386, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 68/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou Petr Přibyl se sídlem B. Němcové 386, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 69/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Seveřan Šluknov se sídlem Karlova, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 70/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Seveřan Šluknov se sídlem Karlova, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 71/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení KČT ŠLUKNOV se sídlem Dr. M. Horákové 200, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 72/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením KČT ŠLUKNOV se sídlem Dr. M. Horákové 200, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 73/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Kormidlo Šluknov, o. p. s. se sídlem Na Příkopě 130, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 74/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Kormidlo Šluknov, o. p. s. se sídlem Na Příkopě 130, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 75/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku Český kynologický svaz, základní organizace Šluknov se sídlem Císařský, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 76/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem Český kynologický svaz, základní 8

9 organizace Šluknov se sídlem Císařský, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 77/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX, z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 78/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 79/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace Občanskému sdružení rančů Šluknovského výběžku se sídlem Království 264, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 80/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Občanským sdružením rančů Šluknovského výběžku se sídlem Království 264, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 81/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace fyzické osobě XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 82/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a fyzickou osobou XXX o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 83/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace spolku SK VIKTORIE, z. s. se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 84/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a spolkem SK VIKTORIE, z. s. se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. Usnesení č. 85/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Hokejový klub Arnošt Šluknov se sídlem E. Beneše 409, Šluknov, IČ z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 ve výši Kč. Usnesení č. 86/13R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanskému sdružení Hokejový klub Arnošt Šluknov se sídlem E. Beneše 409, Šluknov, IČ o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to ve výši Kč, dle návrhu. 8. Informace starostky 9. Diskuze Mgr. Eva Džumanová, v. r. starostka města 9

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 42. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. března 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 42. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. března 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 48. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. května 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 48. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. května 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Šluknov na rok 2014 Název organizace Způsob úhrady Název akce Kontaktní osoba Telefon e-mail Požadovaný příspěvek (v Kč) Schválený příspěvek v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 8. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 8. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014)

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 27. zasedání zastupitelstva města konaného 28. ledna 2010 ve velkém sále Šluknovského zámku

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 27. zasedání zastupitelstva města konaného 28. ledna 2010 ve velkém sále Šluknovského zámku ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 27. zasedání zastupitelstva města konaného 28. ledna 2010 ve velkém sále Šluknovského zámku Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu:

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce Přehled přijatých usnesení z 19. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 9. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Úkoly uložené 16. schůzí Rady obce Hukvaldy,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Finanční záležitosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 21. KONANÉ DNE 19.12.2013 v 15.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 21. KONANÉ DNE 19.12.2013 v 15.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 21 KONANÉ DNE 19.12.2013 v 15.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více