v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy"

Transkript

1 Sta^rn^stoostrava f,fl//f/^, -, PoZVailka POZVANI na 22. zasedani zastupitelstva mesta, ktere se uskutecni dne 30. ledna 2013 v 9.00 hodin Magistr t mista Ostravy odbor vnltfnfch vicl pisemnost ev.^.: za sprsvnost soub&tni zvefejn na na In v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy vw^nadne :"1"B -Ql" 2013 snata dne : Gabriela Kozufefcfva ////v CASOVY ROZVRH: zahajeni - Ing. Petr Kajnar, primator schvaleni programu zasedani urceni ovefovatelu zapisu z 22. zasedani ZM overeni zapisu z 21. zasedani ZM pfestavka pfestavka 1. Informace o cinnosti organu mesta Pfedklada: Ing. Petr Kajnar, primator 2. Dotazy, pfipominky a podnety na feditele pravnickych osob a na zastupce statutarnich organu spolecnosti se 100% majetkovou ucasti mesta a spolecnosti s majoritnim podilem mesta MATERIALY PREDLOZENE PO PROJEDNANI V RADE MESTA: Predkladatel Ing. Petr Kajnar. primator: 3. Informace o zpusobu vyfizeni dotazu, pfipominek a podnetu clenu zastupitelstva mesta, vznesenych na 20. zasedani zastupitelstva mesta, konanem dne /6 OSTRAVA!!!

2 Statutarni mesto Ostrava _t r. Pozvanka 4. Zadost pani B.P. o pomoc 5. Zmena usneseni ZM ve veci svefeni zabezpecovani ukolu v samostatne pusobnosti namestkem primatora 6. Vyfizeni stiznosti na jevy souvisejici s provozem ubytoven v Ostrave - Hulvakach 7. Informace o plneni usneseni zastupitelstva mesta 8. Projednani oznameni o pachani trestne cinnosti v mestskem obvodu Ostrava - Jih pfi zadavani vefejnych zakazek na udrzbu zelene 9. Navrh na uzavfeni smlouvy o poskytnuti ucelove neinvesticni dotace na realizaci celostatni konference v ramci projektu Evropska digitalni architektura Navrh na neposkytnuti daru z rozpoctu statutarniho mesta Ostravy obcanskemu sdruzeni Spolecnost pro obnovu Marianskeho sloupu na Staromestskem namesti vc. zamitave odpovedi panu Vaclavu Dajbychovi, vykonnemu pfedsedovi Spolecnosti 11. Dodatek c.l ke Smlouve o poskytnuti dotace z rozpoctu Regionalni rady k projektu Komunitni centrum Ostrava 12. Pravidelna informace o stavu pfipravy a realizace Prumyslove zony Ostrava - Hrabova, Strategicke prumyslove zony Ostrava-Mosnov, Rozvojove zony Ostrava-Hrusov a Vedeckotechnologickeho parku Ostrava za II. pololeti roku Aktualni informace o vyvoji projektu,,revitalizace pfednadrazniho prostoru Svinov, II. etapa" 14. Informace o cerpani dotace poskytnute Spolecnosti GLOBAL NETWORKS, s.r.o. na konferenci,,hr CONFERENCE - zamestnavatel a zamestnanec, jako konkurencni vyhoda Ostravskeho regionu" 15. Program podpory malych a stfednich podniku v Moravskoslezskem kraji, realizovany prostfednictvim mikropujcek a navrh Smlouvy o sdruzeni financnich prostfedku za ucelem zajisteni tohoto Programu 16. Navrh Zasad pro poskytovani pracovniho volna s nahradou mzdy a nahrady usleho vydelku clenum zastupitelstva mesta, ktefi nejsou pro vykon sve funkce uvolneni (pro rok 2013) 2/6 OSTRAVA!!!

3 Statutarni mesto Ostrava,. Pozvanka Predkladatele Ing. Petr Kainar. primator a Be. Tomas Sucharda, namestek primatora: 17. Vstup strategickeho partnera do spolecnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Predkladatel ing. Dalibor Madei. namestek primatora: 18. Pfijeti smlouvy a Rozhodnuti o poskytnuti dotace kprojektu,,sanace svahu Hefmanice" v ramci Operacniho programu Zivotni prostfedi Predkladatel Ing. Jiri Hrabina, namestek primatora: 19. Navrh na bezuplatne nabyt pozemek parc.c. 964/11, ost. plocha, silnice, k.u. Stara Plesna, obec Ostrava 20. Koncepce bydleni SMO - Bytova politika SMO na urovni magistratu a jednotlivych Mob vcetne rozboru financovani 21. Navrh koupit casti pozemku v k.u. Stara Plesna, obec Ostrava 22. Navrh na zamer mesta prodat cast pozemku v k.u. Tfebovice ve Slezsku, obec Ostrava 23. Navrh na zamer mesta prodat pozemky parc.c. 101/74 a parc.c. 101/75 v k.u. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 24. Navrh na zamer mesta prodat pozemky v k.u. Stara Plesna a Muglinov, obec Ostrava 25. Navrh neprodat pozemek v k.u. Koblov, obec Ostrava 26. Navrh na zamer mesta neprodat ci nesmenit pozemky v k. u. Stara Plesna, obec Ostrava 27. Navrh na zamer mesta neprodat pozemky v k.u. Svinov a Poruba, obec Ostrava 28. Navrh na zamer mesta neprodat pozemky v k.u. Svinov, obec Ostrava 29. Navrh na zamer mesta prodat nemovitost v k.u. Stara Bela, obec Ostrava 30. Navrh na zamer mesta prodat a neprodat nemovitosti v k.ii. Petfkovice u Ostravy, obec Ostrava 3/6 OSTRAVA!!!

4 Statutarni mesto Ostrava primator 31. Navrh na zamer mesta neprodat nemovitosti v k.u. Kuncice nad Ostravici, k.u. Kuncicky a k.ii. Muglinov, obec Ostrava 32. Navrh na zamer mesta neprodat nemovitosti vk.u. Hrabuvka a vk.ii. Stara Bela, obec Ostrava 33. Informace o podanych navrzich na zmeny Uzemniho planu mesta Ostravy ke dni Predkladatel Ing. Tomas Petrik. namestek primatora: 34. Upravy zavazneho ukazatele r pfispevkovym organizacim Predkladatel Be. Tomas Sucharda. namestek primatora: 35. Navrh smlouvy o poskytnuti licelove neinvesticni dotace Ostravske organizaci vozickafu, obcanskemu sdruzeni, na zabezpeceni alternativni dopravy imobilnich obcanu Predkladatel Ing. Martin Stepanek. Ph.D.. namestek primatora: 36. Uprava zavaznych ukazatelu pro rok 2012 u Strediska volneho casu, Ostrava - Moravska Ostrava, p.o. 37. Navrhy dodatku ke smlouvam o poskytnuti ucelovych dotaci pravnicke osobe Ceska unie neslysicich 38. Zadost FC OSTRAVA - JIH, obcanske sdruzeni o rozsifeni ucelu pouziti poskytnute dotace 39. Navrh na poskytnuti neinvesticm'ch ucelovych dotaci na rok 2013 v oblasti socialni pece 40. Navrh na poskytnuti ucelovych dotaci na rok 2013 v oblasti handicapovani vcetne deti a mladeze Predkladatel Ing. Simona Piperkova, namestkyne primatora: 41. Navrh na poskytnuti ucelovych dotaci v oblasti zdravotnictvi pro rok Navrh na poskytnuti ucelovych dotaci pro rok 2013 v oblasti prevence kriminality a protidrogove prevence 4/6 TRAVAH!

5 Statutarni mesto Ostrava primator 43. Zadost spolecnosti DK POKLAD, s.r.o. o rozsifeni podminek uziti dotace smlouvy ev. c. 1343/2012/KZ 44. Stanovisko zfizovatele k realizaci projektu,,zvyseni kvality geriatricke a paliativni pece poskytovane v ramci Mestske nemocnice Ostrava" Predkladatel Inq. Antonin Mastalir. starosta Mestskeho obvodu Slezska Ostrava 45. Pojmenovani nove vznikle ulice v k.ii. Koblov, ul. Lucinkova 46. Pojmenovani nove vzniklych ulic v k.ii. Koblov, ul. Svazna a Nahorni MATERIALY PREDLOZENE VYBORY ZM BEZ PROJEDNANI V RADE MESTA: Pfedkladatel Inq. Ales Juchelka, predseda kontrolniho vvboru zastupitelstva mesta 47. Zprava o cinnosti kontrolniho vyboru ZM za 2. pololeti roku 2012 Organizacni zalezitosti Dotazy, pfipominky a podnety clenu ZM Diskuse - Ruzne Zaver Body oznacene * budou projednany s livodnim slovem pfedkladatele. 5/6 STRAVA!!!

6 Statutarni mesto Ostrava primator Pozvanka Toto pozvani slouzi clenum zastupitelstva mesta jako doklad o poskytovani pracovniho volna podle 71 odst. 4 zakona cis. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve zneni pozdejsich pfedpisu. Ing. Petr Kajnar primator statutarniho niesta Ostravy Misto: Ostrava Datum: /6 TRAVA!!!

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá starosta městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Přítomni: členové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více