Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0"

Transkript

1 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta Zahájení: hod. Ukončení: hod. Termín příštího zasedání zastupitelstva: Při zahájení bylo přítomno 31 členů zastupitelstva. omluveni: Ing. Valentina Vaňková, RNDr. Jana Rutová a Mgr. et MgA. Michal Kubíček neomluven: Petr Sedláček Členové zastupitelstva obdrželi přímo na zasedání zastupitelstva dne 29. října 2009 následující písemnosti: Zdůvodnění pozměňujících návrhů, týkající se materiálů č. 15, 16, 17 a 21 Průběh jednání: Zahájení Organizační záležitosti Provedením zápisu z mimořádného zasedání zastupitelstva byla určena paní Jarmila Křenová. Starosta informoval členy zastupitelstva o možnosti podávat interpelace, návrhy usnesení a přihlášky do diskuse prostřednictvím formulářů, které jsou členům zastupitelstva k dispozici u prezence. Návrh starosty: Zastupitelstvo pověřuje ověřením zápisu z mimořádného zasedání zastupitelstva Ing Jiřího Výtiska a Mgr. Ivu Tichou Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: Zpráva o ověření zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva: Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne ověřili a schválili Ing. Karel Baďura a Mgr. Iva Tichá Informace: Starosta podal informaci, že občané mohou nahlížet do Zápisu z mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v kanceláři č. 150, odbor organizační a hospodářské správy. Strana 1 (celkem 6) Mimořádné zasedání ZMOb MOaP

2 Materiál č. 1 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Návrh na podání žádostí o dotace z Nadace ČEZ z programu Podpora regionů pro oblast sociální péče. 906/M/ Materiál č. 2 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Žádosti o uzavření dohod o splátkách dluhu. 907/M/ Materiál č. 3 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Žádosti o prominutí poplatků z prodlení z exekučně vymáhaných pohledávek. 908/M/ Materiál č. 4 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Žádost o prominutí pohledávek dlužník ////////////. 909/M/ Materiál č. 5 předkladatel Ing. Miroslav Svozil, starosta Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek. 910/M/ Materiál č. 6 předkladatel: Ing. Miroslav Svozil, starosta Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 533/13/08 ze dne /M/ Materiál č. 7 předkladatel Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh převodu vlastnictví jednotek v domě č. p (Nádražní 84) na pozemku parc. č. 1252/4 a pozemku parc. č. 1252/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, podle zákona č. 72/1994 Sb. 912/M/ Materiál č. 8 předkladatel Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny s vlastníky jednotky v domě č. p (30.dubna 6) a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1275/1 v k. ú. Moravská Ostrava. 913/M/ Strana 2 (celkem 6) Mimořádné zasedání ZMOb MOaP

3 Materiál č. 9 předkladatel Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na schválení max. 30 % slev z kupních cen bytových jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (J. Brabce 23) včetně spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2206/2 v k.ú. Moravská Ostrava. 914/M/ Materiál č. 10 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na schválení max. 30 % slev z kupních cen bytových jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Varenská 38 ) včetně spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2356/37 v k.ú. Moravská Ostrava. 915/M/ Materiál č. 11 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na schválení max. 30 % slev, případně darů z kupních cen bytových jednotek vlastníkům jednotek v domě č. p (Zahradní 5) včetně spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 688/4 v k.ú. Moravská Ostrava. - v bodě 1) usnesení v podbodě 1.7. opravit původní částku ,- Kč na ,- Kč 916/M/ v bodě 1) usnesení v podbodě 1.7. byla opravena částka na ,- Kč Materiál č. 12 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na schválení max. 30 % slevy z kupní ceny domu č.p (Engelmüllerova 2) včetně pozemku parc. č. 1581/48 v k.ú. Moravská Ostrava. 917/M/ Materiál č. 13 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh na revokaci části usnesení č. 857/17/09 ze dne a na prodej podílu domu č. p. 742 (Fügnerova 6) na pozemku parc. č. st. 652 a pozemku parc. č. st. 652, k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 918/M/ Materiál č. 14 předkladatel: Tomáš Kuřec, místostarosta Žádost FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ o změnu účtovací položky čerpání finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace v roce pan Blahuta se dotázal místostarosty Kuřece, zda by záležitost týkajícího se tohoto fondu mohl více objasnit? Strana 3 (celkem 6) Mimořádné zasedání ZMOb MOaP

4 místostarosta Kuřec změna se týká převedení částky určené za tvorbu a zřízení webových stránek do účetní položky osobní náklady - mzdové náklady. Mgr. Tichá sdělila, že tato záležitost byla projednána v komisi Sociální a změna se týká tvorby webových stránek, které vytvoří zaměstnanec namísto využití externích služeb. (varianta I.) 919/M/ Materiál č. 15 předkladatel: Tomáš Kuřec, místostarosta Návrh změn a úplného znění zřizovacích listin základních škol. místostarosta Kuřec změny se týkají materiálů č. 15, 16, 17 a 21 a požádal JUDr. Šmukovou, aby tuto záležitost objasnila. JUDr. Šmuková jejich změna byla vyvolána novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje, že veškeré změny z novely se musí zapracovat do zřizovacích listin do Novela upravuje majetkové poměry příspěvkových organizací a zřizovatele. Veškeré tyto změny byly zapracovány do zřizovacích listin. místostarosta Kuřec navrhl v rámci předloženého pozměňujícího návrhu doplnit v bodě 1) usnesení za text přílohy č. text upravené pozměňujícím návrhem 920/M/ v bodě 1) usnesení se doplnil za text přílohy č. text upravené pozměňujícím návrhem Materiál č. 16 předkladatel: Tomáš Kuřec, místostarosta Návrh změn a úplného znění zřizovacích listin mateřských škol. místostarosta Kuřec navrhl v rámci předloženého pozměňujícího návrhu doplnit v bodě 1) usnesení za text přílohy č. text upravené pozměňujícím návrhem 921/M/ v bodě 1) usnesení se doplnil za text přílohy č. text upravené pozměňujícím návrhem Materiál č. 17 předkladatel: Tomáš Kuřec, místostarosta Návrh změn a úplného znění zřizovací listiny Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, PO místostarosta Kuřec navrhl v rámci předloženého pozměňujícího návrhu doplnit v bodě 1) usnesení za text přílohy text upravené pozměňujícím návrhem Strana 4 (celkem 6) Mimořádné zasedání ZMOb MOaP

5 922/M/ v bodě 1) usnesení se doplnil za text přílohy text upravené pozměňujícím návrhem Materiál č. 18 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh nevyužít nabídku zákonného předkupního práva k pozemkům parc.č. 1275/6 a parc. č. 1277/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 30. dubna, Nádražní a Veleslavínova). 923/M/ Materiál č. 19 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Návrh využití nabídky k přímému odkoupení pozemku parc.č. 1268/7 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Balcarova). místostarosta Groll navrhl doplnit na konec textu v bodě 1) usnesení text v dohodnuté výši ,- Kč 924/M/ v bodě 1) usnesení se na konec textu doplnil text v dohodnuté výši ,- Kč Materiál č. 20 předkladatel: Ing. Jiří Groll, místostarosta Stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3474/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Havlíčkovo nábřeží). 925/M/ Materiál č. 21 předkladatel: Ing. Jiří Havlíček, místostarosta Návrh změny a úplného znění zřizovací listiny Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace. místostarosta Havlíček navrhl v rámci předloženého pozměňujícího návrhu doplnit v bodě 1) usnesení za text přílohy č. 1 text upravené pozměňujícím návrhem 926/M/ v bodě 1) usnesení se doplnil za text přílohy č. 1 text upravené pozměňujícím návrhem Strana 5 (celkem 6) Mimořádné zasedání ZMOb MOaP

6 Různé: 1. Ing. Količ požádal vedoucího odboru bytového hospodářství Ing. Gebauera, aby v důvodových zprávách předkládaných materiálů, neuváděl pouze číslo usnesení, ale ve zkrácené verzi uvedl znění usnesení. pan starosta - potvrdil, že tento požadavek Ing. Gebauer bere na vědomí. 2. MUDr. Heinrich se dotázal Ing. Havlíčka, jak se vyvíjí rekonstrukce hřiště na ulici Sadová? Ing. Havlíček potvrdil, že nastaly určité technické problémy spojené s rekonstrukcí tohoto hřiště a požádal vedoucího odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu Ing. Bystroně, aby se k průběhu této rekonstrukce vyjádřil. Ing. Bystroň uvedl, že se zde vyskytly dva problémy. Jeden se týkal množství navezené mulčovací kúry a druhý byl zjištěn při kontrolním dnu, kde se zjistilo, že prvky neodpovídají svou velikostí předložené v projektové dokumentaci. V současné době musí dodavatel na své náklady tyto nedostatky odstranit a dodat prvky dle schválené projektové dokumentace. pan starosta se dotázal Ing. Bystroně, zda tato firma bude za nedodržení podmínek penalizována? Ing. Bystroň sdělil, že již ve smlouvě je penále uvedeno a tato situace se bude dále řešit. 3. Mgr. Skýba poděkoval odboru sociálních věcí a celému vedení úřadu za uskutečněnou akci konanou ve dnech , kdy se slavil Den seniorů. 4. Mgr. Tobiczyková se dotázala k problematice zmíněné rekonstrukce hřiště na ulici Sadová, zda je možné nahlédnout do projektové dokumentace? pan starosta odpověděl, že každý člen zastupitelstva má právo nahlížet do projektových dokumentací. 5. JUDr. Štefek opětovně požádal vedení úřadu o navýšení většího počtu osvětlení v prostoru mezi ulicemi Hornopolní, Mariánskohorskou a Jílovou, které je v současné době nedostačující. Současně také požádal o možnost zlepšení průchodnosti pěší zóny tohoto prostoru. pan starosta uvedl, že Ing. Bystroň tuto záležitost určitě prošetří. V Ostravě Ing. Jiří Výtisk Mgr. Iva Tichá.. Ing. Miroslav Svozil starosta Přílohy: Příloha č. 1 - Výsledky hlasování k jednotlivým bodům (24 listů) Za správnost: Jarmila Křenová Strana 6 (celkem 6) Mimořádné zasedání ZMOb MOaP

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá starosta městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina pan Aleš Benda, pan Jan Vorlíček

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více