Opravný lístek tiskové verze publikace Zdravotnická ro enka eské republiky 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opravný lístek tiskové verze publikace Zdravotnická ro enka eské republiky 2011"

Transkript

1 Opravný lístek tiskové verze publikace Zdravotnická roenka eské republiky 2011 ISBN ÚZIS R, 2012 Omlouváme se tenám za chybné údaje v knižním vydání Zdravotnické roenky eské republiky Vyplácené invalidní dchody podle kapitol MKN-10 (str. 96 a 97) Chyby se týkají ádku kap. XV. Thotenství, porod a šestinedlí a ádku Neudáno Celkový pehled zdravotnických zaízení (str. 122 a 123). Omylem byly zamnny ukazatele nemocnic následné pée za data nemocnic akutní pée. Údaje za všechny nemocnice (lžková a ambulantní ást) byly uvedeny správn. Text strana 118, poslední ádek 2. odstavce, místo... maximum: v Kraji Vysoina) má být... maximum: v Kraji Vysoina). Prosíme tenáe, aby si chybné stránky pelepili piloženými opravenými stránkami. Elektronická verze této publikace na internetových stránkách je opravena. Dkujeme za pochopení

2 ZDRAVOTNICKÁ ROENKA R 2011 / CZECH HEALTH STATISTICS Vyplácené invalidní dchody podle kapitol MKN-10 Paid invalid s benefits by ICD-10 chapters 1/2 Vyplácené invalidní dchody pro Kapitola MKN-10 invaliditu 3. stupn invaliditu 2. stupn invaliditu 1. stupn celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy absolutn / number I. Nkteré infekní a parazitární nemoci II. Novotvary III. Nemoci krve, krvetvorných orgán a nkteré poruchy mechanismu imunity IV. Nemoci endokrinní, výživy a pemny látek V. Poruchy duševní a poruchy chování VI. Nemoci nervové soustavy VII. Nemoci oka a oních adnex VIII. Nemoci ucha a bradavkového výbžku IX. Nemoci obhové soustavy X. Nemoci dýchací soustavy XI. Nemoci trávicí soustavy XII. Nemoci kže a podkožního vaziva XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkán XIV. Nemoci moové a pohlavní soustavy XV. Thotenství, porod a šestinedlí XVI. Nkteré stavy vzniklé v perinatálním období XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality x 16 6 x 6 7 x XVIII. Píznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezaazené jinde XIX. Poranní a otravy Neudáno Celkem

3 ZDRAVOTNICKÁ ROENKA R 2011 / CZECH HEALTH STATISTICS Vyplácené invalidní dchody podle kapitol MKN-10 Paid invalid s benefits by ICD-10 chapters 2/2 ICD-10 chapters Paid invalid s benefits for 3 rd degree of invalidity 2 nd degree of invalidity 1 st degree of invalidity total males females total males females total males females I. Certain infectious and 12,8 13,5 12,2 3,9 4,4 3,3 8,9 10,0 7,8 parasitic diseases II. Neoplasms 198,2 168,0 227,3 52,0 37,1 66,3 98,7 72,5 124,0 III. Diseases of the blood and blood-forming organs & certain disorders involving the immune mechanism 5,9 5,7 6,1 2,0 1,9 2,2 5,0 4,2 5,7 IV. Endocrine, nutritional and 79,0 90,1 68,3 24,7 27,0 22,4 54,1 57,1 51,1 metabolic diseases V. Mental and behavioural 603,1 621,5 585,3 67,6 57,9 77,0 151,1 123,3 178,0 disorders VI. Diseases of the nervous s. 186,3 185,4 187,3 34,3 34,9 33,7 86,3 81,6 90,9 VII. Diseases of the eye & adnexa 39,6 39,4 39,8 7,8 7,9 7,6 24,4 27,6 21,3 VIII. Diseases of the ear & mastoid 11,6 12,2 10,9 5,6 6,3 4,9 50,3 53,8 47,0 process IX. Diseases of the circulatory s. 262,3 359,2 168,8 61,5 90,3 33,8 134,1 191,6 78,6 X. Diseases of the respiratory s. 63,5 70,2 57,0 19,3 19,7 18,9 34,3 38,0 30,8 XI. Diseases of the digestive s. 50,9 59,6 42,5 19,0 23,5 14,7 46,2 52,4 40,2 XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue XIV. Diseases of the genitourinary system XV. Pregnancy, childbirth and the puerperium XVI. Certain conditions originating in the perinatal period XVII. Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities XVIII. Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, NEC na obyvatel 1) / per inhabitants 1) 10,7 9,7 11,7 5,5 5,4 5,7 14,5 13,6 15,4 409,2 409,9 408,4 197,7 216,9 179,2 620,2 620,1 620,2 27,7 30,3 25,2 7,9 8,7 7,1 11,6 9,9 13,3 0,2 x 0,3 0,1 x 0,1 0,1 x 0,1 0,7 0,7 0,6 0,2 0,3 0,1 0,5 0,6 0,3 25,6 24,4 26,9 4,9 4,6 5,2 19,6 18,9 20,3 1,3 1,0 1,6 0,2 0,2 0,3 0,8 0,9 0,7 XIX. Injury & poisoning 68,9 104,3 34,8 27,1 42,7 12,1 95,0 150,5 41,5 Not stated 109,5 127,2 92,5 11,1 15,1 7,3 61,3 94,3 29,5 Total 2 166, , ,2 552,4 604,9 501, , , ,7 1) Napoteno na celkový poet obyvatel k ) Calculated per total number of inhabitants to

4 ZDRAVOTNICKÁ ROENKA R 2011 / CZECH HEALTH STATISTICS Celkový pehled zdravotnických zaízení General survey of health establishments 1/2 Druh zaízení Type of establishment Poet zaízení Establishments Lékai 1) (pep. poet) Physicians 1) (FTE) ZPBD (pep. poet) PWPQ (FTE) Nemocnice (lžková a ambulantní ást) , ,07 nemocnice následné pée , ,78 Odborné léebné ústavy , ,59 léebny pro dlouhodob nemocné , ,72 léebny TBC a respir. nemocí pro dosplé 9 43,93 214,91 psychiatrické léebny pro dosplé , ,31 rehabilitaní ústavy pro dosplé 6 64,28 306,46 ostatní odborné léebné ústavy pro dosplé ,14 608,95 dtské psychiatrické léebny 3 16,37 101,15 ostatní dtské odborné léebné ústavy 8 24,56 103,01 ozdravovny 6 1,62 21,48 hospice 16 36,79 218,82 další lžková zaízení 9 69,96 97,78 Lázeské léebny , ,95 lázeské léebny pro dosplé ,22 976,95 dtské lázeské léebny 1 2,75 34,00 Samostatná ambulantní zaízení , ,90 polikliniky, sdružená ambulantní zaízení , ,71 zdravotnická stediska ,51 626,55 primární pée - samostatné ordinace , ,40 praktického lékae pro dosplé , ,31 praktického lékae pro dti a dorost , ,74 zubního lékae , ,33 ženského lékae , ,02 samostatné ordinace lékae specialisty , ,67 ostatní ambulantní zaízení , ,57 Zvláštní zdravotnická zaízení , ,56 kojenecké ústavy a dtské domovy 32 36,03 816,52 dtské stacionáe a dtská centra 31 11,33 148,07 jesle a další dtská zaízení 45 0,20 203,01 stacionáe 33 52,18 77,60 dopravní a záchranná zdravotnická služba , ,28 ostatní 21 37,14 73,08 Zaízení lékárenské pée , ,03 lékárny v. odlouených odd. výdeje léiv ,96 výdejny zdravotnických prostedk 2) 338 0,60 361,07 ostatní Orgány ochrany veejného zdraví ,39 581,03 Ostatní 48 15,65 27,16 Zdravotnická zaízení celkem , ,29 1) Vetn zubních léka 2) Vetn odlouených pracoviš 122

5 ZDRAVOTNICKÁ ROENKA R 2011 / CZECH HEALTH STATISTICS Celkový pehled zdravotnických zaízení General survey of health establishments 2/2 Druh zaízení Type of establishment Lžka Beds Místa Places Hospitals (in-patient and out-patient care) hospital with chronic beds Specialised therapeutic institutes institutes for long-term patients institutes for TB & respiratory diseases for adults psychiatric institutes for adults rehabilitation institutes for adults other special therapeutic institutes for adults psychiatric institutes for children other special therapeutic institutes for children convalescent homes hospices other Balneologic institutes balneologic institutes for adults balneologic institutes for children Independent establishments of out-patient care x 822 policlinics, joint out-patient establishments x 47 health service centres x 26 primary care x 749 GP for adults x - GP for children and adolescents x - practical independent dentists x - practical independent gynaecologists x 17 independent specialists x 92 other x 640 Special health establishments x institutes for infants & homes for children x day clinics & centres for children x créches & other establishments for children x day clinics x 644 medical transport & emergency service x - other x 152 Establishments of pharmaceutical service x x pharmacies incl. detached departments of drug distribution x x medical device dispensaries 2) x x other x x Organs of public health protection x x Other x 52 Health establishments - total ) Incl. dentists 123 2) Incl. detached units

6 ZDRAVOTNICKÁ ROENKA R 2011 / CZECH HEALTH STATISTICS 2011 léka). Z celkového potu ambulantních léka zajišovalo primární péi (o dti, dorost a dosplé, gynekologickou a stomatologickou) 46,4 % léka a 53,6 % tvoili ambulantní specialisté. Na 1 ambulantního lékae (v. léka diagnostických služeb) pipadalo v prmru 317 obyvatel. lenno dle sídla zdravotnického zaízení dostupnost primární pée pro dosplé a pro dti a dorost nevykazovala výrazné mezikrajové rozdíly. Na 1 praktického lékae pro dosplé pipadalo koncem roku 2011 v prmru registrovaných pacient. Nejhustší sí ordinací praktických léka pro dosplé (tj. nejnižší poet registrovaných pacient na 1 úvazek lékae) je dlouhodob v Hl. m. Praha a Olomouckém kraji (mén než registrovaných pacient). Naopak nejvyšší poet registrovaných pacient na 1 úvazek lékae vykázal kraj Stedoeský (1 804), dále kraje Ústecký, Liberecký, Pardubický a Kraj Vysoina (všechny pes 1 700). Na 1 praktického lékae pro dti a dorost pipadalo v prmru 952 registrovaných pacient, s minimem v krajích Hl. m. Praha, Karlovarském a Olomouckém (mén než 900 registrovaných pacient) a maximem (pes 1 000) v krajích Stedoeském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a Moravskoslezském. Zajištní primární gynekologické a stomatologické pée v jednotlivých krajích již tak vyrovnané není. Na 1 gynekologa pipadalo v prmru registrovaných žen (minimum: v kraji Hl. m. Praha; maximum: v Kraji Vysoina). Relace potu léených pacient na 1 zubního lékae inila (minimum: 938 v Jihomoravském kraji; maximum: v Kraji Vysoina). V lžkové péi (vyjma lázní) pracovalo koncem roku 2011 celkem léka a ZPBD. Na obyvatel eské republiky pipadalo v prmru 78,1 lžek (v tom v nemocnicích 57,4 a v odborných léebných ústavech 20,6 lžek). Lžkový fond (bez lázní) soukromých zaízení (spravovaných fyzickou osobou, církví nebo jinou právnickou osobou) pedstavoval 43,5 % z celku. Sí zdravotnických zaízení ústavní pée byla koncem roku 2011 složena ze 189 nemocnic s celkovým potem lžek (v tom lžek akutní pée, lžek novorozeneckých a lžek ošetovatelské následné pée) a 160 contracts). Primary care (for children, adolescents and adults, gynaecologic and dental care) was provided by 46.4 % of all out-patient physicians, while 53.6 % were out-patient specialists. Per 1 out-patient physician (including diagnostic service) there were on the average 317 inhabitants. Accessibility of primary care for adults and for children and adolescents did not show marked differences between regions, in classification by the seat of establishment. Per one general practitioner for adults there were by the end of 2011 on the average registered patients. The highest-density network of general practitioners for adults (i.e. the lowest number of registered patients per 1 physician s contract) is in long terms in regions Praha and Olomoucký (less than patients). On the contrary, the highest number of registered patients per 1 physician was in region Stedoeský (1 804), and then in regions Ústecký, Liberecký, Pardubický and Vysoina (over 1 700). On the average, there were 952 registered patients per 1 general practitioner for children and adolescents, minimum in regions Praha, Karlovarský and Olomoucký (less than 900 registered patients) maximum in regions Stedoeský, Ústecký, Liberecký, Pardubický and Moravskoslezský (over 1 000). Provision of primary gynaecologic and dental care is not so well balanced between regions. Per 1 gynaecologist there were on the average registered women (minimum in region Praha and maximum in region Vysoina). The average number of treated patients per 1 dental practitioner was (minimum 938 in region Jihomoravský, maximum: in region Vysoina). Institutional (bed) care (except balneal) by the end of 2011 involved physicians and PWPQ. Per inhabitants there were on the average 78.1 beds (57.4 hospital beds and 20.6 in specialised therapeutic institutes). The bed fund (except balneal) of private establishments (controlled by physical person, church or other legal body) represented 43.5 % of the total. The network of institutional (bed) health care establishments at the end of 2011 consisted of 189 hospitals with a total of beds (of that acute care beds, newborns' cots and

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2008 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2009 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2011 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2012 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004 Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 ÚZIS ÈR 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR 128 01 Praha 2,

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I.

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I. Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i, Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

PŘÍLOHA K DRUHÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH - TABULKY

PŘÍLOHA K DRUHÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH - TABULKY PŘÍLOHA K DRUHÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH - TABULKY Obsah: Obsah:... 2 A. Obecná část:... 3 B. Zvláštní část...

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010 SOUBORNÉ INFORMACE COMPREHENSIVE INFORMATION Ročník/Volume 2010 Ročenky Yearbooks Kód publikace/publication code: 421011-10 Ústí nad Labem, prosinec 2010 Ústí nad Labem, December 2010 Č. j./ref. no.: 99/2010-7110

Více

Vybrané informační zdroje (publikace, internet)

Vybrané informační zdroje (publikace, internet) ZDRAVÍ Vybrané informační zdroje (publikace, internet) Státní zdravotní ústav (SZÚ): www.szu.cz Publikace: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí souhrnná

Více

Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?*

Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?* Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?* P. Wija Souhrn Článek prezentuje údaje o zdravotních a sociálních službách pro seniory se zaměřením na dlouhodobou péči. Autoři analyzují

Více

STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE

STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE Doba řešení: 1. 10. 2008 31. 10. 2009 (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6043; číslo projektu MPSV:HR 173/08) Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.

Více

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 2011 41 Souhrn Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 An estimate of average

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta Bakalářská práce The quality of life of patients with chronic fatigue syndrome Vedoucí práce: RNDr. Jana Leontovyčová, CSc. Autor: Petra Jansová Praha

Více

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2009 The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009 Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká Souhrn

Více