Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování"

Transkript

1 IV Připomínkové místo Ministerstvo dopravy K 63 Ministerstvo financí Připomínka Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Dle ustanovení 67b odst. 10 písm. o) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, který je navrhovaným zákonem rušen, mohli do zdravotnické dokumentace nahlíţet i inspektoři Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen Ústav ) v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (zákon č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V navrhovaném znění 63 zákona o zdravotních sluţbách však mezi subjekty oprávněnými do zdravotnické dokumentace nahlíţet inspektory Ústavu nenajdeme. S uvedenou skutečností Ministerstvo dopravy nemůţe souhlasit a k navrhovanému znění 63 zákona o zdravotních sluţbách tak uplatňuje připomínku. Inspektoři Ústavu, jejichţ úkolem je zjistit příčinu letecké nehody ke své práci nezbytně potřebují informace o zdravotním stavu pilota, popř. i ostatních členů posádky, k tomu, aby mohli určit, zda faktický zdravotní stav nemohl přispět ke vzniku letecké nehody. Nahlíţení do zdravotnické dokumentace je tak nutnou podmínkou pro řádné splnění jejich úkolů souvisejících se zjišťováním příčin leteckých nehod. Bez tohoto oprávnění by si nebylo moţné jejich práci vůbec představit, neboť při zjišťování příčin leteckých nehod by nemohli vzít v úvahu zdravotní stav pilota a ostatních členů posádky, coţ by v mnohých případech mohlo vést k nesprávným závěrům. Ministerstvo dopravy proto poţaduje, aby oprávnění inspektorů Ústavu nahlíţet do zdravotnické dokumentace bylo zachováno a aby příslušné ustanovení bylo do návrhu zákona o zdravotních sluţbách zapracováno. Oproti platnému zákonu č. 20/1966 Sb., který v 69 ministerstvu zdravotnictví ukládá, aby zabezpečilo pohotové převádění výsledků vědy do praxe tak, aby zdravotní péče byla poskytována na nejvyšší dosaţitelné úrovni, předloţený návrh zákona Vypořádání Poţadavek doplněn do textu. částečně Do zákona doplněna kompetence MZ - pečuje o rozvoj lékařské vědy a o výzkumnou činnost v

2 negarantuje právo na zdravotní péči podle nejnovějších poznatků vědy. Návrh odkazuje pouze na standardy, kterými se rozumí doporučené postupy, které odpovídají současným poznatkům vědy. Tyto standardy tvoří, dle návrhu MZ, nebo jím pověřené organizace. Zveřejňovány mají být ve Věstníku MZ a způsobem umoţňujícím dálkový přístup. V návrhu se ale neuvádí, ţe tyto standardy budou pro lékaře závazné, pouze doporučující. Záruka kvalitní péče na úrovni současných poznatků vědy by měla být i nadále v zákoně garantována. Návrh pracuje s pojmem zdravotní sluţby, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Upozorňujeme na skutečnost, ţe se nepředpokládá a z návrhů předloţených zákonů nevyplývá, ţe bude současně provedena novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který termín zdravotní sluţby nepouţívá a ani neumoţňuje jejich úhradu. V 13, zákona č. 48/1997 Sb., a následujících, se hovoří pouze o úhradách zdravotní péče a je jasně definováno, co je zdravotní péčí myšleno. Povaţujeme za vhodné poukázat také na to, ţe i Listina základních práv a svobod v č. 31 hovoří pouze o zdravotní péči. Předkladatel návrhu hodlá zachovávat a naopak nadále rozšiřovat národní registry dat o pacientech bez jejich souhlasu, bez jejich anonymizace či zakódování. Na tyto registry se nevztahuje zákon o ochraně osobních údajů. Podle našeho názoru je v těchto případech porušováno právo na soukromí, pokud je s těmito údaji, které slouţí pouze výzkumu nebo statistickým údajům, nakládáno bez toho, aniţ by o tom osoby, kterých se týkají, věděly. Tyto činnosti lze provádět na anonymizovaných datech. 1. Návrh zákona mezi druhy zdravotních sluţeb neuvádí a neupravuje činnost pohotovostní sluţby, která je v současnosti hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Poţadujme zavést její definici, organizaci a způsob fungování, popř. odkázat na předpis, kterým je tato sluţba definována a upravena. Ani v zákoně o specifických zdravotních sluţbách není o této sluţbě zmínka. oboru zdravotnictví; zabezpečuje pohotové převádění výsledků vědy do praxe tak, aby zdravotní péče byla poskytována na nejvyšší dosaţitelné úrovni. Standardy odborné zdravotní péče ponechány jako doporučené, neboť s ohledem na odlišnosti lidských bytostí je nelze učinit závaznými. Do práv pacientů doplněno, ţe při poskytování zdravotních sluţeb je postupováno v souladu se standary. Novela z. 48/97 Sb., je připravována a do vlády bude novelizace předloţena současně s návrhem zákona. Úprava vedení registrů bez souhlasu pacientů je zakotvena jiţ nyní v z. č. 20/66 Sb. Z. na ochranu osobních údajů se vztahuje na všechny registry - viz. 76 odst. 1. Rozsah osobních údajů, které se budou sbírat je uveden v 68. částečně Definice pohotovostních zdravotních sluţeb doplněna ( 6). Zákon neřeší způsob jejího fungování a organizivání. Změnou terminologie navrhovaného zákona o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování, kdy zákon rozlišuje a) zdravotní péči, b) odbornou zdravotní péči a c) zdravotní sluţby, nastanou změny ve zdaňování, resp. osvobození od daně, u sluţeb podle 58 zákona o DPH. Po navrţené změně textu v 58 odst.1 Zdravotními sluţbami se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní sluţby, zde schází bod b) 2/196 Definice zdravotních sluţeb uvedená v 2 upravena ( ZS se rozumí ) Odborná zdravotní péče je poskytována pouze jako ZS.

3 4 K 6 K 10 K 15 odst. 1 písm. a) odborná zdravotní péče. Odborná zdravotní péče je podle materiálu povaţována za zdravotní péči, k jejímuţ bezpečnému a účinnému poskytování jsou nezbytné odborné znalosti a dovednosti zdravotnických pracovníků a poskytovat zdravotní péči můţe pouze poskytovatel zdravotních sluţeb, coţ by měla být také sluţba osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, která spadá pod 58. Navrhujeme proto, za bod 2 části šedesáté první, návrhu Změny zákona o dani z přidané hodnoty, v navrhovaném zákoně o zdravotních sluţbách vloţit slova odborná zdravotní péče. Uplatňujeme připomínku k 4, kde jsou nově dopravní zdravotní sluţby, zajišťující přepravu pacientů bez přítomnosti zdravotnického pracovníka se způsobilostí k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, označeny za sanitní sluţby. Tyto sanitní sluţby spadají pod kód SKP Sanitní sluţby a podle Přílohy č.2 k zákonu o DPH spadají do sluţeb se sníţenou sazbou, tj. 9 % a nebudou tedy osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Doporučujeme doplnit větu: za ambulantní zdravotní sluţbu se povaţuje také návštěvní sluţba Obsahuje chybná značení odstavců. Poţadujeme doplnit jesle, protoţe předpokládáme, ţe se bude stále jednat o typ zdravotnického zařízení, ve kterém budou poskytovány odborné sluţby. Domníváme se, ţe tato odborná sluţba by neměla být v budoucnu poskytována pouze soukromým sektorem, protoţe bude pro některé vrstvy obyvatel cenově nedostupná. Navrhujeme slova Vězeňské sluţby České republiky (dále jen Vězeňská sluţba ) a Bezpečnostní informační sluţby nahradit slovy ozbrojených sil a bezpečnostních sborů 7a) a vloţit novou poznámku pod čarou č. 7a, která zní 7a) 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.. Odůvodnění: Kromě Vězeňské sluţby ČR je poskytována preventivní a léčebná péče také v dalších bezpečnostních sborech včetně Celní správy České republiky, jakoţ i v ozbrojených silách, a to podle 7 a 8 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů. Podle návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o specifických zdravotních sluţbách se s účinností od bude jednat o poskytování pracovně lékařských sluţeb poskytovatelem pracovně lékařských sluţeb. Vzhledem k tomu, ţe zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších Řešeno v rámci doprovodného zákona. Sanitní sluţby budou vypuštěny. Návštěvní ZS není samostatných druhem ZS; je to výkon určitých činností, které poskytuje poskytovatel v rámci svého oprávnění na ambulantní ZS Jesle jiţ nadále nebudou zdravotnickými zařízeními nesystémové, neposkytují ZS. V roce 2007 bylo v ČR 49 jeslí jako zdravotnických zařízení a 182 ţivností péče o děti do 3 let věku. MZ bude vydávat oprávnění Vězeňské sluţbě, BIS, Úřadu pro zahraniční styky a informace, poskytovatelům v působnosti Min. obrany, která neposkytují zdravotní sluţby široké veřejnosti. 3/196

4 K 27, odst. 1 K 30, odst. 1 K 32 v odst. 1 K 32, odst předpisů se s účinností od ruší zákon č. 32/1957 Sb., povaţujeme za nezbytné v předkládaném zákoně o zdravotních sluţbách upravit pravomoc Ministerstva zdravotnictví k udělení oprávnění k poskytování zdravotních sluţeb i jinému bezpečnostnímu sboru neţ je Vězeňská sluţba ČR, a také ozbrojeným silám. V případě neprovedení námi navrhované změny by rozhodovalo Ministerstvo zdravotnictví o udělení oprávnění pouze vybraným bezpečnostním sborům (Vězeňská sluţba ČR a Bezpečnostní informační sluţba) a k udělení oprávnění ostatním bezpečnostním sborům a ozbrojeným silám by byl příslušný krajský úřad. Takové rozdělení pravomocí povaţujeme za nesystémové. Doplnit, tak, aby bylo patrné, ţe nedochází k poklesu kvality poskytované péče, to znamená, ţe musí být výslovně uvedeno, ţe pacientovi bude poskytnuta péče odpovídající jeho zdravotnímu stavu, s přihlédnutím k současným poznatkům vědy. Doplnit v tom smyslu, ţe pacient musí být informován lékařem. Na konci místo zdravotnický pracovník vloţit lékař. zúţit okruh subjektů, kterým se dnes podávají informace bez souhlasu a vědomí pacienta (v zásadě bez souhlasu by mělo jít takřka jen o soud, policii). Není uvedeno, který právní předpis stanoví, ţe forma souhlasu s poskytnutím zdravotních sluţeb je písemná nebo pouze ústní. Pokud se ponechá na poskytovateli toto rozhodnutí, je to velmi riskantní, a to jak pro pacienta, tak i pro poskytovatele. odmítnutí z etických důvodů - Mělo by být zákonem stanoveno, ţe o takovém případu má být neprodleně informován zřizovatel, např. krajský úřad, aby rozhodl o tom, zda postup lékaře byl oprávněný, či nikoliv. V odst. 2 je velmi nekonkrétně vymezeno právo poskytovatele, které můţe být zneuţito v neprospěch pacienta. Poţadujeme konkretizovat. 4/196 Text zákona doplněn. Zákon obecně ukládá všechny povinnosti poskytovateli, s tím, ţe poskytovatel je můţe zajistit prostřednictvím zdravotnických pracovníků. Sdělení, které osob mohou být informovány o zdravotním stavu paicneta, můţe od pacienta získat a do zdravotnické dokumentace zaznamenat i zdravotní sestra. Nemusí to být pouze lékař. Ustanovení nevymezuje okruh subjektů, pouze vymezuje provázanost na jiné právní předpisy. Bude přeformulováno, aby byl vyloučen konflikt zákona s jinými zákony. Zákony (transplantační, specifické ZS) stanoví případy, kdy musí být vyţádán písemný souhlas. Jinak je ponecháno na rozhodnutí poskytovatele. Stejná úprava existuje jiţ dnes. Bude doplna poznámka pod čarou. Vedení evidence povaţujeme za nutné, neodkladné ZS nelze odmítnout. Obecné přešetření není účelné. Jak by krajský úřad posuzoval lékařovo svědomí nebo etické přesvědčení. V evidenci nebude uváděna identifikace

5 odst. 2 a 68, odst odst odst. 3 navrhujeme doplnit odstavec, který stanoví poţadavek na přísné sankce v případě dodatečných zásahů do zdravotnické dokumentace a vyvodí osobní zodpovědnost za případné nesrovnalosti. Stejně tak poţadujeme doplnit přísné sankce za porušení povinností v souvislosti s neopatrným a protizákonným nakládáním se zdravotnickou dokumentací, a s tím souvisejícím únikem citlivých dat o pacientech. Přinejmenším odkaz na zákony, které tyto sankce uvádějí. nahlíţet do dokumentace by neměli mít moţnost a další zaměstnanci, formulace je příliš vágní a zneuţitelná. Naopak by mělo být trendem zúţení počtu osob, které mají ke zdravotní dokumentaci přístup. poţadujeme vypustit odvolávku č.18 na zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, neboť se nejedná o cenu, ale o úhradu vynaloţených nákladů. Na úhrady se zákon o cenách nevztahuje. do NZIS se předávají osobní data bez souhlasu osob, kterých se údaje týkají. Domníváme se, ţe rozšiřování stávajících registrů o další, které jsou finančně náročné, jak na zřízení tak na jejich provoz, je nejenom neekonomické, ale především neetické. Způsob jakým jsou registry vedeny, byť jsou vedeny za účelem statistik nebo výzkumu, bez souhlasu osob, kterých se týkají, a především bez jejich anonymizace, není bezpečný a je zneuţitelný. Záměr MZ udrţovat mnoho národních registrů s osobními daty pacientů, kteří o tom nemají ani tušení, je velmi těţce obhajitelný. Ve většině států EU jsou data zpracovávána bez osobních údajů, v opačném případě pouze se souhlasem pacienta. doporučujeme vypustit druhou větu. Pověření zpracováním osobních údajů jinou právnickou osobu nemohou ovlivnit nositelé citlivých údajů, coţ je uvádí do pasivní situace. Navíc vzniká moţnost úniku citlivých informací, jak se jiţ v obdobných případech stalo. Následné zrušení uzavřené smlouvy jiţ nenapraví vzniklé újmy pacientům. navrhujeme, aby bylo doplněno, ţe pitva nebude ve vyjmenovaných případech provedena, jestliţe zákonný zástupce nebo osoba blízká vyslovili prokazatelný nesouhlas s provedením pitvy poté, co se dozvěděli o smrti svěřence nebo příbuzného.. 5/196 odmítnutého pacienta. Je o následnou kontrolu, zda konkrétní poskytovatel neodmítá příliš často pacienty. Odmítnutý pacient můţe samozřejmě podat stíţnost. Pokud bude poskytovatel dělat úpravy jiným způspem neţ je stanoveno zákonem, tak porušuje zákon a vede ZD v rozporu. Ta toto je navázána sankce, popř. odejmutí oprávnění. Zůţení osob nahlíţejících do ZD je oproti současné právní úpravě výrazné. Dalšími zaměstnanci poskytovatele se myslí např. informatici, osoby, které vykazují poskytnutou péči zdravotním pojiš tovnám. Odkaz na pozn. pod čarou vypuštěn. Jde o stávající stav. Registry nejsou vedeny za účelem statickým. Pouze z nich lze tyto účely vyuţít a pak jsou anonymizovány. Zpracováním osobních údajů můţe MZ pověřit vţdy pouze právnickou osobu zřízenou nebo zaloţenou MZ, dnes plní tyto úkoly ÚZIS. Nejde tedy o jakoukoliv právnickou osobu. Poţadavek je jiţ uveden v 87 odst. 3 od pitvy lze ustoupit, ale musí být zřejmá příčina úmrtí a

6 91 99 odst odst. 1 písm. d) (nyní písm. h) stíţnost podaná poskytovateli je velmi problematická. Je ţádoucí, aby směřovala neprodleně k nadřízenému orgánu. Nebo tomu, kdo nezávisle situaci posoudí. je uvedeno, ţe na vyřizování stíţností a námitek, podle této části zákona, se nepouţije správní řád. Uvedená část ale neobsahuje úpravu některých základních právních institutů, např. doručování, počítání času atd., tedy není jasné, jakým právním předpisem se bude řízení řídit. Doporučujeme doplnit, ţe správní řád se pouţije nebo uvést jakým způsobem bude řízení vedeno. slova je Vězeňská sluţba navrhujeme nahradit slovy jsou ozbrojené síly nebo bezpečnostní sbor a slova Generální ředitelství nahradit slovy ministerstvo (varianta 1) nebo odkazem na jednotlivá ministerstva, v jejichţ působnosti jsou ozbrojené síly a bezpečnostní sbory poskytující zdravotní sluţby (varianta 2). Odůvodnění: K šetření námitek proti vyřízení stíţnosti poskytovatelem, kterým nejsou ozbrojené síly nebo bezpečnostní sbor, je příslušný krajský úřad nebo ministerstvo, jestliţe mu byly námitky postoupeny podle 92 odst. 2. Domníváme se, ţe za účelem zajištění nestrannosti při šetření námitek proti vyřízení stíţnosti poskytovatelem, kterým jsou ozbrojené síly nebo bezpečnostní sbor, je třeba stanovit příslušnost orgánu k šetření námitek tak, aby jím byl orgán nacházející se mimo organizační soustavu ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, proti němuţ byla směřována stíţnost. navrhujeme slova Vězeňská sluţba nahradit slovy Generální ředitelství Vězeňské sluţby České republiky, Generální ředitelství cel a dále doplnit příslušné orgány dalších bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, v nichţ jsou poskytovány zdravotní sluţby. Odůvodnění: Domníváme se, ţe příslušnost k provádění kontrolní činnosti a přijímání opatření by měla být stanovena ve vztahu ke konkrétním správním orgánům, které v rámci toho kterého bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil zajišťují poskytování zdravotních sluţeb K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ dosud se prohlídky těl zemřelých hradí z veřejného zdravotního pojištění. Podle našeho názoru není důvod, aby tomu v budoucnosti bylo jinak. V důvodové zprávě se píše, ţe tato zdravotní sluţba svým charakterem nenaplňuje činnost, která by měla být hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podle našeho mínění naplňuje, protoţe podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod se má z veřejného zdravotního pojištění hradit zdravotní péče a zdravotní pomůcky. Domníváme se, ţe prohlídky těl zemřelých 6/196 vyloučeny pochybnosti o zavinění třetí osobou Jiţ dnes šetří nejprve stíţnost poskytovatel. Ze zkušeností víme, ţe mnoho stíţností se takto vyřeší. Je to o komunikaci se stěţovatelem. Do zákona bude podle správního řádu doplněno ustanovení o doručování a počítání času. viz výše viz. výše vazba na vydání oprávnění Podle našeho názoru je důvod pro vyjmutí z úhrad z veřej. zp.

7 součástí zdravotní péčí jsou. Zdravotní péčí není podle našeho názoru pouze činnost směřující k uzdravení nemocného, ale jakákoli činnost zajišťující zdraví občanů. Kdyby tomu tak nebylo, součástí zdravotní péče by nemohla být ani preventivní opatření, která jsou naopak velmi významnou součástí zdravotní péče. Proto by podle našeho mínění měly prohlídky těl zemřelých být i nadále hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V kaţdém případě však je třeba toto hrazení v zákoně jasně upravit. Poţadujeme doplnit, ţe MZ počítá s tím, ţe tyto výdaje pokryje v rámci vládou schválených rozpočtových limitů kapitoly 335 MZ na léta U vyjádření celkového dopadu do státního rozpočtu ve výši 98 mil. Kč by mělo být uvedeno, zda se jedná o opakovaný výdaj. Předkladatel uvádí, ţe nově zaváděné registry si vyţádají investiční náklady v celkové výši 40 mil. Kč ze státního rozpočtu. Další náklady na podporu registrů lze odhadnout na 3 mil. Kč ročně. V materiálu by měla být obsaţena analýza objasňující, jak k uvedené výši nákladů předkladatel dospěl a jaká bude efektivnost vynaloţených investic ze státního rozpočtu. Poţadujeme opět uvést zdroj krytí těchto nákladů. Dále doporučujeme posoudit, zda s ohledem na rozsah navrhovaných úprav odpovídá skutečnosti následující citace: Ostatní části předkládaného návrhu zákona nemají hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a hospodářské subjekty, neboť neřeší problematiku úhrady poskytovaných zdravotních sluţeb. Měly by být vzaty v potaz zejména dopady na veřejné rozpočty, pojišťovny a podnikatele. Náklady na zajištění prohlídek těl zemřelých z důvodové zprávy vypuštěny. Text důvodové zprávy doplěn. Důvodová zpráva posouzena. Ministerstvo kultury K 27 odst. 3 písm. j): Navrhujeme uvést předmětné ustanovení v tomto znění: přijímat ve zdravotnickém zařízení lůţkových a jednodenních zdravotních sluţeb duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboţenských společností nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen duchovní ) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na zdravotní stav pacienta, nestanoví-li jiný zákon jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech váţné poruchy zdraví, zhoršení jeho zdravotního stavu nebo váţného ohroţení ţivota. 7/196 částečně - Po projednání od připomínky ustoupeno Doplněno pouze vymezí duchovních. Nepřijata část za středníkem. Nelze např. z důvodu infekčních nemocí umoţnit návštěvy. Text upraven: Pacient má právo: přijímat ve zdravotnickém zařízení lůţkových a jednodenních zdravotních sluţeb duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboţenských společností nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen duchovní ) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a

8 K 35 odst. 4 písm. b): K 35 odst. 4 písm. c): K 47 odst. 1 písm. c): K 77 odst. 1 písm. d) bod 3.: Poţadujeme bez náhrady vypustit slova a aktivní. Navrhovaná dikce umoţňuje respektovat pacientovo přání, jehoţ důsledek je bezprostřední pasivní ukončení ţivota, tj. ukončení ţivota v důsledku nečinnosti. Z důvodu viz výše poţadujeme bez náhrady vypustit slovo aktivnímu. 1. Za slovo pacientovi vloţit slova nebo přímou spolupráci či účast při poskytnutí odborné zdravotní péče pacientovi a za slova její poskytnutí vloţit slova nebo spolupráce či účast při poskytnutí odporovali a vypustit slovo odporovalo. 2. Na konec ustanovení za slova pacienta navrhujeme vloţit slova a poskytovatel není schopen zajistit poskytnutí odborné zdravotní péče jinak. Odůvodnění: Je třeba zajistit, aby tzv. výhrada svědomí nebyla pouze formální, ale skutečnou garancí moţností zdravotnického pracovníka odmítnout poskytnutí odborné zdravotnické péče, ale také přímou účast nebo přímou spolupráci na poskytnutí takové péče. Je-li moţné, aby byl zdravotnický pracovník uplatňující výhrady svědomí zastoupen jiným zdravotnickým pracovníkem téhoţ poskytovatele, není důvod, aby byl k poskytnutí sluţby nucen pouze s odvoláním na skutečnost, ţe odmítnutím poskytnutí dané sluţby by došlo k ohroţení ţivota pacienta. Poţadujeme nahradit slova právní předpis slovem zákon. Body 1. aţ 3. stanoví jako předpoklad pro odběr tkání a buněk z těla zemřelého zákonnou úpravu. Není důvod, aby tomu bylo jinak v bodě 4. jinak a byl dáván prostor pro uplatnění podzákonných právních předpisů. K 79 odst. 1 Poţadujeme nahradit slova právní předpis slovem zákon. s ohledem na zdravotní stav pacienta, nestanoví-li jiný zákon jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohroţení pacientova ţivota nebo váţného poškození jeho zdraví, nestanoví-li jiný zákon jinak, Vypuštění slova aktivní by nedávalo smysl. Lékař mě nesmí odpojit např. od přístroje. Kdyţ si budu pacient přát neresuscitovat nebo nepodávat léky pouze udrţující ţivotní funkce, a přání bude respektováno, je to pasivní způsobení smrti organismu. viz. výše Doplnění je nadbytečné. Bude provázáno s povinnostmi poskytovatele zajistit jiného zdravotnického pracovníka nebo poskytovatele. Pokud by ale byl ohroţen ţivot pacienta a poskytovatel by nebyl urychleně schopen zajisit jiného zdravotnického pracovníka, nelze výhradu svědomí uplatnit. Úprava je v souladu s leg. pravidly; práva a povinnosti musí být vţdy stanovena zákonem 8/196

9 písm. d): K 80 odst. 2 Navrhujeme za slova známek ţivota a vloţit slovo současně. Je třeba předejít výkladovým problémům a moţnému obcházení vůle zákonodárce v praxi. viz výše K 89 odst. 1: Navrhujeme za slova ve spalovně poskytovatele vloţit slova odděleně od odpadu. Technicky by bylo nerealizovatelné. Spalovna by se musela zastavit, vyčistit a pak teprve spalovat biologický odpad. Min. obrany Obecně K 10 Vojenská zdravotnická sluţba je určena ke komplexnímu zdravotnickému zabezpečení příslušníků ozbrojených sil na území České republiky i mimo ně. V případě potřeby se vojenská zdravotnická sluţba účastní zahraničních mírových a humanitárních misí (v současné době například polní nemocnice v mezinárodních silách ISAF, která je určena k odborné lékařské pomoci raněným a nemocným v průběhu bojových činností i mimo ně a ke krátkodobé hospitalizaci nemocných a raněných). Vzhledem ke specifickým úkolům polní nemocnice jako zdravotnického zařízení a Vojenské zdravotní sluţby je nezbytné, aby bylo jejich zvláštní postavení v zákoně o zdravotních sluţbách výslovně upraveno. MO dodatečně navrhlo doplnění nového odst. do 2: Organizaci, výkon a kontrolu zdravotní péče v ozbrojených silách, včetně zřizování vojenských zdravotnických zařízení, upraví ministerstvo obrany po dohodě s ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.. V ustanovení 10 poţaduji na konci doplnit písmeno k), které zní: k) polní zdravotnická zařízení ozbrojených sil České republiky poskytující zdravotní sluţby v zahraničních operacích v souladu s mezinárodními smlouvami.. Odůvodnění: Polní zdravotnická zařízení jsou samostatným typem zařízení, která působí mimo území České republiky k zabezpečení úkolů ozbrojených sil České republiky, resp. Armády České republiky. Zákonem navrhované dělení zdravotnických zařízení nepokrývá celé spektrum 9/196 V případě MO je problematika organizace ZSL a zřizování ZZ jiţ upravena zákonem č. 220/1999 Sb. ( 90) a zákonem č. 221/1999 Sb. ( 94); návrh zákona se prolíná s citovanými zákony v otázce kontroly. Text 2 odst. 5 upraven po dohodě s MO: Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních sluţeb je moţné poskytovat zdravotní sluţby ve zdravotnických zařízeních ozbrojených sil České republiky umístěných v zahraničí a za krizových situací i na území České republiky. Zákon se týká vnitrostátního prostoru, zz na území ČR. text upraven viz. výše

10 K 15 ROZPOR K 24 K 42 K 44 odst. 2 poskytovatelů zdravotních sluţeb pro Armádu České republiky. Návrh ustanovení 15 neumoţňuje Ministerstvu obrany organizovat, řídit a kontrolovat poskytování zdravotních sluţeb ve své působnosti. Z důvodů specifik poskytování zdravotních sluţeb zdravotnickými zařízeními Ministerstva obrany ozbrojeným silám České republiky a jejich příslušníkům poţaduji doplnit do 15 nové písmeno c), které zní: c) Ministerstvo obrany, jde-li o poskytování zdravotních sluţeb státem ve zdravotnických zařízeních Ministerstva obrany.. Odůvodnění: K zabezpečení specifických úkolů ozbrojených sil České republiky, resp. Armády České republiky, je nutné zachovat i nadále pravomoc Ministerstva obrany k výstavbě zařízení poskytujících zdravotní sluţby pro potřeby Armády České republiky, dále k vydávání oprávnění, řízení a kontrole zařízení v působnosti Ministerstva obrany. MO dodatečně navrhlo do 15 odst.1 doplnit nové písmeno c), které zní: c)ministerstvo obrany, jde-li o poskytování zdravotních sluţeb státem ve vojenských zdravotnických zařízeních.. Pro zohlednění úkolů ozbrojených sil České republiky v zahraničí poţaduji v ustanovení 24 odst. 5 doplnit větu Neplatí pro zdravotnický personál pracující v zařízeních Ministerstva obrany.. Odůvodnění: Není moţné vyhovět tomuto poţadavku a zabezpečit zahraniční operace ozbrojených sil České republiky, kde lékaři poskytují zdravotní sluţby obdobně jako na území republiky. Návrh 42 upravuje povinnosti poskytovatele zdravotní péče na území České republiky bez ohledu na mezinárodní smlouvy pro vojenské operace v zahraničí. V souladu s výše navrhovaným doplněním 10 a 15 navrhuji ustanovení 42 odst. 1 doplnit o nový text, který zní: Povinnosti poskytovatele poskytujícího zdravotní sluţby příslušníkům ozbrojených sil České republiky působících mimo území České republiky a příslušníkům ozbrojených sil jiných států stanovuje Ministerstvo obrany jako orgán udělující oprávnění k poskytování zdravotních sluţeb.. Dále poţaduji 42 upravit tak, aby stíţnosti pacientů poskytovatel zaslal nejen krajským úřadům, ale i dalším úřadům, které rozhodují o udělení oprávnění o poskytování zdravotních sluţeb, tzn. Ministerstvu zdravotnictví a nově také Ministerstvu obrany. Odstavec 2 poţaduji uvést v tomto znění: (2) Poskytovatel můţe dále odmítnout poskytnout pacientovi konkrétní zdravotní sluţby tehdy, bylo-li by jejich poskytnutí v rozporu s jeho etickým přesvědčením nebo svědomím. Neposkytne-li poskytovatel pacientovi konkrétní zdravotní sluţbu 10/196 Připomínka nepřijata Text upraven na základě výsledků jednání na MO: O udělení oprávnění rozhoduje MZ, jde-li o poskytovatele zdravotních sluţeb poskytujícího zdravotní sluţby pouze vojákům v činné sluţbě, ţákům a studentům vojenských škol, občanským zaměstnancům ozbrojených sil České republiky a jejich rodinným příslušníkům a vojenským důchodcům, Následně MO vyslovilo nesouhlas s tímto zněním a poţaduje, aby všem poskytovatelům v působnosti MO vydávalo oprávnění právě MO. Jde o přerušení poskytování zdravotních sluţeb poskytovateli, ne zdravotnickými pracovníky. Tento zákon řeší poskytování ZS na území ČR. viz. výše Poskytovatelé budou zasílat seznam stíţností orgánu, který jim udělí oprávnění tedy KÚ nebo MZ. částečně Po projednání od připomínky ustoupeno Poskytovatel, který jiţ jednou přijal pacienta do péče a odmítne mu poskytnout určitý výkon z etických

11 K 47 odst. 1 písm. c) K 100 ROZPOR z důvodu výkonu práva podle tohoto odstavce, sdělí pacientovi kontakt na jiného poskytovatele. Pro výkon práva ze strany poskytovatele nesmí být poskytovatel jakkoliv diskriminován, krácen na svých právech, ani činěn právně odpovědným. Poskytovatel nemůţe odmítnout poskytnutí zdravotních sluţeb pacientovi, pokud by došlo k ohroţení jeho ţivota nebo váţnému poškození jeho zdraví.. Odůvodnění: Povaţuji za nezbytné, aby bylo právo poskytovatele zdravotních sluţeb odmítnout provádět výkony, které jsou v rozporu s jeho etickým přesvědčením nebo svědomím, doplněno o výslovnou záruku, ţe z důvodu odmítnutí výkonu odporujícímu etickému přesvědčení nebo svědomí, nesmí být daný poskytovatel ţádným způsobem diskriminován a nesmí mu být pro výkon tohoto práva způsobena ţádná újma. Dále nesouhlasím s tím, aby poskytovatel musel zajistit odmítnutému pacientovi jiného poskytovatele, který úkon provede. Má-li pacient moţnost obrátit se na kteréhokoliv poskytovatele, není důvod, aby první zvolený poskytovatel, který výkon zdravotní sluţby odmítnul, zajišťoval jiného poskytovatele, nejde-li o situaci ohroţení ţivota. Mimo jiné by to znamenalo nepřiměřenou časovou zátěţ pro poskytovatele. Poţaduji písmeno c) uvést v tomto znění: c) odmítnout poskytnutí odborné zdravotní péče pacientovi nebo přímou spolupráci při poskytování odborné zdravotní péče pacientovi v případě, ţe by její poskytnutí nebo spolupráce či účast při poskytování odporovala etickému přesvědčení nebo svědomí zdravotnického pracovníka, s tím, ţe je povinen ihned informovat o této skutečnosti poskytovatele. Pro výkon tohoto práva nesmí být zdravotnický pracovník krácen na svých právech nebo diskriminován. Zdravotnický pracovník nemůţe odmítnout poskytování odborné zdravotní péče pacientovi, pokud by odmítnutím došlo k ohroţení ţivota pacienta.. Odůvodnění: Podle čl. 3 odst. 3 LZPS nesmí být nikomu způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. Povaţuji proto za nutné, toto právo zdravotnického personálu odmítnout poskytnutí odborné zdravotní péče, jestliţe by to bylo v rozporu s jeho etickým přesvědčením nebo svědomím doplnit o výslovnou záruku, ţe pro odmítnutí poskytnutí odborné zdravotní péče z důvodu etického přesvědčení nebo svědomí, nesmí být daný zdravotnický pracovník ţádným způsobem diskriminován, nesmí mu být uloţena ţádná sankce, ani způsobena ţádná újma, a ani nesmí být diskriminován při přijetí do zaměstnání. Vloţit větu: K šetření námitek proti vyřízení stíţnosti poskytovatelem, kterým je Vojenská zdravotnická sluţba, je příslušné Ministerstvo obrany. Odůvodnění: Současné znění 100 nedovoluje řešit stíţnosti na poskytování zdravotních sluţeb Ministerstvu obrany v souvislosti s poţadavkem na změnu 15 týkající se poskytování zdravotních sluţeb Ministerstvem obrany. 11/196 důvodů nemůţe dát pacientovi pouze seznam jiných poskytovatelů, musí mu přímo dohodnout provedení odmítnutého výkonu. Do textu doplněno, ţe poskytovatel, který je fyzickou osobou, zajistí jiného poskytovatele, pokud si pacient sám nezvolí jiného poskytovatele a dále podle připomínky doplněno, ţe poskytovatel nesmí být diskriminován Poţadavek doplněn. Připomínka nepřijata Na jednání na MO došlo k dohodě, ţe šetřit stíţnosti bude správní orgán, který vydal oprávnění. MO s tímto řešením souhlasilo. Následně MO vyslovilo nesouhlas a na připomínce

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ).

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ). Znění 01.01.2015 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních sluţbách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bakalářská práce Autor: Stanislava Bečvářová Právní administrativa

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Blanka Háblová Správní rozhodování školství Olomouc 2012 vedoucí práce: JUDr. Zdenka Nováková,

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor:

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Osvojení dítěte Bakalářská práce Autor: Olha Krátká Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová-Horynová Praha Duben,

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 5 DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ Právní minimum IV. (práva odborových organizací a ochrana práv chráněných zájmů zaměstnanců v pracovněprávních vztazích) Školící materiál 1 Právní minimum -

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Petr Lavický 2009 1 Obsah 1 Poznámka úvodem... 4 2 Věcná a místní příslušnost... 5 2.1 Věcná příslušnost... 5 2.2 Místní příslušnost...

Více

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Materiál Bílá kniha terciárního vzdělávání byl zaslán dne 24. 11. 2008 do vnějšího připomínkového řízení k vyjádření na povinná připomínková místa

Více

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii Téma práce: Srovnání systémů náhradní rodinné péče v České republice

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o úrazovém pojištění

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 66 Vychází na jaře 2006 Obsah: str. Přehled 8. jednání výboru FDD ČR 3 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 5 Přední hledisko SPOD Část druhá: Základní ustanovení sociálně-právní ochrany Zůstává zájem a blaho dítěte nejpřednějším

Více