VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy"

Transkript

1 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., (dále jen zákon ) k provedení 4 odst. 6, 5 odst. 8, 6 odst. 7, 7 odst. 6, 7a odst. 3, 7b odst. 6, 7d odst. 3, 7e odst. 4, 7f odst. 3, 9 odst. 4, 14 odst. 3, 14a odst. 6, 38 odst. 3, 38c odst. 6 a 79 odst. 6 zákona: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje a) způsob vedení registru silničních vozidel, b) způsob zápisu údajů do registru silničních vozidel a jejich rozsah a obsah, c) vzory tiskopisů používaných pro vedení registru silničních vozidel, d) údaje zapisované do dokladů k silničnímu vozidlu a způsob jejich zápisu a e) registrační značky, jejich formu, obsah a způsoby umístění na silničním vozidle a zvláštním vozidle.

2 ČÁST DRUHÁ VEDENÍ REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL, ZPŮSOB A FORMA ZÁPISU ÚDAJŮ DO REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL A VZORY ŽÁDOSTÍ 2 Vedení registru silničních vozidel (K 5 odst. 8 zákona) (1) Registr silničních vozidel je veden elektronicky. (2) Správnost údajů zapisovaných do registru silničních vozidel ručním vepsáním se ověřuje podle údajů uvedených a) v žádosti o provedení zápisu nebo v přílohách k této žádosti, b) v dokladu totožnosti žadatele, je-li při podání žádosti ověřována jeho totožnost, a c) v Schengenském informačním systému, informačním systému Policie České republiky nebo v evidenci příslušného orgánu jiného členského státu Evropské unie, jedná-li se o údaje o silničním vozidle, jeho registračních dokladech nebo registrační značce. (3) Při zápisu údaje o registrační značce silničního vozidla se ověří, zda totožná registrační značka není zapsána k jinému silničnímu vozidlu; v takovém případě nelze zápis provést. (4) Bylo-li k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel přiloženo prohlášení o shodě jako doklad technické způsobilosti vozidla, zaznamená se na první stranu prohlášení datum vydání technického průkazu silničního vozidla a číslo tohoto průkazu. Záznam se potvrdí otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.

3 3 Zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise (K 5 odst. 8 zákona) (1) Do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic, alfanumerických kódů a naskenovaných kopií dokumentů. (2) Zápis údajů do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se provádí a) vložením údajů poskytnutých ze základního registru obyvatel, základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, agendového informačního systému obyvatel a agendového informačního systému cizinců, jedná-li se o údaje o vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla, b) vložením údajů poskytnutých z evidence podle zákona o odpadech, jedná-li se o údaje o zániku silničního vozidla, c) vložením údajů poskytnutých z informačního systému stanic technické kontroly, jedná-li se o údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla, d) vložením údajů poskytnutých ze Schengenského informačního systému nebo informačního systému Policie České republiky, jedná-li se o údaje o pohřešování nebo odcizení silničního vozidla, e) vložením údajů obsažených v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, jedná-li se o technické údaje o silničním vozidle, f) vložením naskenované kopie dokumentu 1. dokladu o technické způsobilosti vozidla, 2. protokolu o technické prohlídce,

4 3. dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, 4. dokumentace k zápisu změny technických údajů o vozidle, 5. oznámení místa a účelu uložení vyřazeného vozidla, 6. technického průkazu vozidla se zapsanými změnami, g) ručním vepsáním údajů, jedná-li se o údaje, které nejsou vedeny v informačních systémech podle písmen a) až d) nebo v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel. (3) Správnost údajů zapisovaných do registru silničních vozidel vložením údajů poskytnutých z jiných informačních systémů podle odstavce 2 písm. a) až e) se neověřuje. (4) Jedná-li se o údaje vedené v informačních systémech podle odstavce 2 písm. a), c) a d), které nejsou v okamžiku provádění zápisu poskytnuty, zapíší se tyto údaje ručním vepsáním. Ručně vepsané údaje jsou nahrazeny vložením údajů z příslušného informačního systému, jakmile jsou tyto údaje poskytnuty. Jedná-li se o údaje obsažené v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, které nejsou v okamžiku provádění zápisu vloženy, zapíší se tyto údaje ručním vepsáním. (5) Naskenovaná kopie dokumentu se do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel nebo evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel vkládá jen, není-li v této evidenci již uložena nebo došlo-li ke změně v obsahu dokumentu. (6) Naskenovaná kopie dokumentu se z evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel nebo evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel odstraní po uplynutí 5 let ode dne zápisu zániku silničního vozidla nebo zápisu údajů o vyvezení silničního vozidla do jiného státu. 4 Zápis údajů do evidence osvědčení o registraci, technických průkazů a tabulek s registrační značkou (K 5 odst. 8 zákona)

5 (1) Do evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů. (2) Zápis údajů do evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů. 5 Zápis údajů do evidence zvláštních registračních značek (K 5 odst. 8 zákona) (1) Do evidence přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů. (2) Zápis údajů do evidence přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů. 6 Zápis údajů do evidence vyrobených formulářů a tabulek (K 5 odst. 8 zákona) (1) Do evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů. (2) Zápis údajů do evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů.

6 7 Zápis údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel (K 5 odst. 8 zákona) (1) Do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů. (2) Zápis údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel se provádí a) vložením údajů poskytnutých výrobcem nebo jinou osobou podle zákona, nebo b) ručním vepsáním údajů, které nebyly předány podle písmene a). p8-priloha Vzory žádostí (K 5 odst. 8, 6 odst. 7 a 9 odst. 4 zákona) (1) Vzor žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. (2) Vzor žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. (3) Vzor žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

7 ČÁST DRUHÁ ROZSAH A OBSAH ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL 9 Údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem (K 4 odst. 6 zákona) Údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem jsou a) označení členského státu, b) datum odnětí dokladu a c) důvod odnětí dokladu. 10 Údaje o vyřazení silničního vozidla z provozu, zániku silničního vozidla a vyvezení silničního vozidla do jiného státu (K 4 odst. 6 zákona) (1) Údaje o vyřazení silničního vozidla jsou a) datum vyřazení silničního vozidla, b) spisová značka zápisu, c) zákonný důvod vyřazení silničního vozidla,

8 d) údaje o předloženém technickém průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla, e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a f) údaje o účelu využití silničního vozidla a údaje o místě umístění vyřazeného silničního vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. (2) Údaje o zániku silničního vozidla jsou a) datum zápisu zániku silničního vozidla, b) spisová značka zápisu, c) zákonný důvod zániku vozidla, d) údaje o předloženém technickém průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla, e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a f) údaj poskytnutý z evidence podle zákona o odpadech. (3) Údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu jsou a) datum přidělení tabulky s registrační značkou na vývoz, b) registrační značka na vývoz, c) vlastníkem silničního vozidla požadovaná doba platnosti registrační značky na vývoz,

9 d) vlastníkem silničního vozidla sdělené údaje o osobě, která bude vozidlo užívat po dobu platnosti registrační značky na vývoz, kterými jsou 1. jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, stát, nebo 2. obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, stát a e) údaje o nově vydaných dokladech k silničnímu vozidlu. (4) Jsou-li údaje zapisovány na základě oznámení jiného členského státu o registraci silničního vozidla v tomto státu, zahrnují údaje o vyvezení silničního vozidla rovněž údaje o nové registraci silničního vozidla, kterými jsou a) stát nové registrace silničního vozidla, b) datum nové registrace silničního vozidla, c) číslo nového registračního dokladu a d) alfanumerická kombinace nové registrační značky. 11 Údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla sdělené Českou kanceláří pojistitelů (K 4 odst. 6 zákona) Údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění ) jsou datum oznámení údajů Českou kanceláří pojistitelů, vznik pojištění a a) doba přerušení pojištění, b) změna pojištění, nebo c) zánik pojištění.

10 12 Účel určení silničního vozidla (K 4 odst. 6 zákona) Údajem o účelu, pro který je silniční vozidlo určeno, se rozumí a) vozidlo taxislužby, b) vozidlo s právem přednosti v jízdě, c) vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, nebo d) vozidlo pro obecné užití. 13 Druh, kategorie silničního vozidla a označení silničního vozidla (K 4 odst. 6 zákona) (1) Údaj o druhu silničního vozidla je a) motocykl, b) osobní automobil, c) autobus,

11 d) nákladní automobil, e) speciální vozidlo, f) přípojné vozidlo, nebo g) ostatní silniční vozidlo. (2) Údaj o kategorii silničního vozidla je L, M, N, O. (3) Údaje o označení silničního vozidla jsou a) tovární značka stanovená výrobcem silničního vozidla, b) obchodní označení, je-li výrobcem silničního vozidla stanoveno, c) typ stanovený výrobcem silničního vozidla a d) varianta a verze, jsou-li výrobcem silničního vozidla stanoveny. p14-priloha Další údaje o silničním vozidle (K 4 odst. 6 zákona) (1) Údaje o motoru silničního vozidla jsou a) typ motoru stanovený výrobcem silničního vozidla,

12 b) výkon motoru stanovený výrobcem silničního vozidla v kw/jmenovité otáčky v min -1, c) zdvihový objem motoru stanovený výrobcem silničního vozidla v cm 3 a d) palivo podle číselníku uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce. (2) Údaje o typu karoserie jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce a údaje o barvě karosérie jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce. (3) Údaje o počtu míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, údaje o rozměrech ložné plochy v mm, objemu skříně v cm 3 nebo cisterny v cm 3 se zapisují v rozsahu konstrukčních parametrů silničního vozidla uvedených v dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla. (4) Údaje o celkových rozměrech silničního vozidla jsou a) délka v mm, b) šířka v mm, c) výška v mm, d) rozvor v mm a e) rozchod v mm. (5) Údaje o technicky přípustných hmotnostech silničního vozidla v kg se zapisují v rozsahu stanoveném konstrukčními parametry silničního vozidla uvedených v dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla. Údaje o povolené hmotnosti silničního vozidla v kg se zapisují v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy upravujícími povolené hmotnosti silničního vozidla. (6) Údaje o druhu spojovacího zařízení jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

13 (7) Údaje o stupni plnění emisní úrovně jsou a) odkaz na číslo právního předpisu Evropské unie nebo odkaz na číslo rozhodnutí přijatého na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schválení technické způsobilosti silničního vozidla, kterou je Česká republika vázána, a b) emisní norma EURO. 15 Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla (K 4 odst. 6 zákona) Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla jsou a) druh technické prohlídky, kterým je 1. pravidelná technická prohlídka, 2. opakovaná technická prohlídka, 3. technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla, 4. technická prohlídka ADR, 5. evidenční kontrola, 6. technická prohlídka na žádost zákazníka, nebo 7. technická prohlídka před registrací vozidla,

14 b) datum provedení technické prohlídky, c) datum platnosti technické prohlídky, d) označení stanice technické kontroly jejím číslem a e) údaje o stavu silničního vozidla podle prováděcího právního předpisu o technických prohlídkách. 16 Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a údaje o povolení přestavby silničního vozidla (K 4 odst. 6 zákona) (1) Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla jsou a) číslo a datum schválení technické způsobilosti silničního vozidla a označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného nebo vyrobeného silničního vozidla, b) číslo jednotlivého schválení silničního vozidla vydaného jiným členským státem, c) číslo schválení typu silničního vozidla vydaného jiným členským státem, d) číslo osvědčení o schválení typu silničního vozidla, nebo e) číslo osvědčení o registraci silničního vozidla, část I nebo část II vydaného jiným členským státem, nelze-li v registru silničních vozidel uvést údaje podle písmen a) až d). (2) Údaje o povolení přestavby silničního vozidla jsou a) datum povolení přestavby silničního vozidla,

15 b) označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který povolil přestavbu silničního vozidla, c) číslo povolení přestavby silničního vozidla a d) umístění a způsob vyznačení identifikačního čísla vozidla (dále jen VIN ), dochází-li při přestavbě silničního vozidla ke změně VIN na silničním vozidle. (3) Údaje o povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla jsou a) datum povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla a b) číslo povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla. ČÁST TŘETÍ DOKLADY K SILNIČNÍMU VOZIDLU 17 Způsob provádění zápisu v technickém průkazu silničního vozidla (K 7 odst. 6 zákona) (1) Zápis v technickém průkazu silničního vozidla se provádí a) tiskárnou výpočetní techniky registru silničních vozidel, b) psacím strojem, není-li možné použít tiskárnu výpočetní techniky registru silničních vozidel, c) ručně, jedná-li se o zápis údajů o technických prohlídkách.

16 (2) Pro zápis v technickém průkazu silničního vozidla se využívají příslušné kolonky technického průkazu silničního vozidla nebo se údaje zapisují do části ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY nebo DALŠÍ ZÁZNAMY. (3) Zápis v technickém průkazu silničního vozidla se potvrzuje otiskem razítka, podpisem oprávněné osoby a opatří se datem provedení zápisu. 18 Způsob provádění zápisu v novém technickém průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla (K 7f odst. 3 zákona) (1) Pro zápis v novém technickém průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla platí 17 obdobně. (2) Nový technický průkaz silničního vozidla se označí nápisem DUPLIKÁT na první straně dokladu vedle nápisu ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI s výjimkou nového technického průkazu silničního vozidla vydaného za popsaný technický průkaz silničního vozidla. (3) Nelze-li postupovat podle 17 odst. 1 písm. a), zápis DUPLIKÁT se provede otiskem razítka s výškou písma minimálně 5 mm v černé barvě. 19 Způsob označení technického průkazu silničního vozidla (K 7 odst. 6 zákona) (1) Technický průkaz silničního vozidla popsaný, poškozený, nalezený nebo technický průkaz silničního vozidla se zápisem o zániku silničního vozidla se označí nápisem ZRUŠENO, uvedením důvodu označení, data neplatnosti a odstřižením levého horního rohu. (2) Délka hrany odstřižení podle odstavce 1 je minimálně 30 mm a zachovává se čitelnost zapsaných údajů v technickém průkazu silničního vozidla. (3) Takto označený technický průkaz silničního vozidla je součástí spisu s výjimkou technického průkazu zaniklého silničního vozidla.

17 p20-priloha Rozsah zapisovaných údajů v novém technickém průkazu silničního vozidla (K 7f odst. 3 zákona) (1) Do nového technického průkazu silničního vozidla se zapisuje a) datum první registrace silničního vozidla, b) přidělená registrační značka, c) identifikační údaje vlastníka a provozovatele silničního vozidla, kterými jsou 1. jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu a rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo 2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa místa podnikání nebo sídla, identifikační číslo osoby, d) datum vydání technického průkazu silničního vozidla, e) místo vydání technického průkazu silničního vozidla, f) technické údaje o silničním vozidle v rozsahu příloh č. 8 a 9 k této vyhlášce, g) údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a h) údaje o technických prohlídkách silničního vozidla, kterými jsou 1. datum provedení technické prohlídky silničního vozidla,

18 2. datum platnosti technické prohlídky silničního vozidla a 3. číslo protokolu technické prohlídky silničního vozidla. (2) Pro zápis údajů do částí ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY a DALŠÍ ZÁZNAMY se využívají číselníky a zkratky stanovené Ministerstvem dopravy (dále jen ministerstvo ). 21 Rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla (K 7f odst. 3 zákona) (1) Do osvědčení o registraci silničního vozidla se zapisuje a) datum první registrace silničního vozidla, b) přidělená registrační značka, c) identifikační údaje provozovatele silničního vozidla, kterými jsou 1. jméno, příjmení, adresa místa pobytu, nebo 2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa místa podnikání nebo sídla, d) údaj o tom, zda je provozovatel i vlastníkem silničního vozidla, e) datum vydání osvědčení o registraci silničního vozidla, f) technické údaje o silničním vozidle v rozsahu položek osvědčení o registraci silničního vozidla pro jednotlivé kategorie silničních vozidel,

19 g) datum platnosti osvědčení o registraci silničního vozidla, pokud se platnost omezuje, a h) jiné záznamy. (2) Pro zápis údajů do části JINÉ ZÁZNAMY se využívají číselníky a zkratky stanovené ministerstvem. p22-priloha Vzory dokladů k silničnímu vozidlu, vzory dokladů k zvláštnímu vozidlu a vzory žádosti o vydání nových dokladů k silničnímu vozidlu (K 7 odst. 6 a 7f odst. 3 zákona) (1) Technický průkaz silničního vozidla obsahuje ochranné prvky, je vyroben v odstínech zelenomodré barvy a jeho rozměr je 210 x 445 mm. Vzor technického průkazu silničního vozidla je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce. (2) Technický průkaz zvláštního vozidla obsahuje ochranné prvky, je vyroben v odstínech pastelově červené (růžové) a pastelově zelenožluté barvy a jeho rozměr je 210 x 445 mm. Vzor technického průkazu zvláštního vozidla je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce. (3) Osvědčení o registraci silničního vozidla obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben v odstínech žluto-zelenomodré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce. (4) Osvědčení o registraci zvláštního vozidla obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben v odstínech pastelově světlé žluté barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce. (5) Vzor žádosti o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.

20 ČÁST ČTVRTÁ REGISTRAČNÍ ZNAČKY 23 Druhy registračních značek (K 7 odst. 6 a 38c odst. 6 zákona) Registrační značky se člení na a) standardní, které jsou určeny 1. pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla, 2. pro všechna zvláštní vozidla, 3. pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy (dále jen registrační značka diplomatická nebo cizinecká ), 4. pro vozidla vyvezená do jiného státu (dále jen registrační značka pro vývoz ), b) na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla, c) zvláštní 1. pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, 2. pro manipulační provoz,

21 3. pro zkušební provoz, 4. pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla, (dále jen registrační značka pro historická vozidla ), 5. pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla, (dále jen registrační značka pro sportovní vozidla ), 6. k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu. 24 Forma, provedení a obsah standardní registrační značky (K 7 odst. 6 zákona) (1) Registrační značka je vyznačena na tabulce registrační značky formou prolisování, vyjma zvláštní registrační značky pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, která je vyznačena na tabulce formou vytištění. (2) Jednotlivé znaky registrační značky jsou provedeny nejméně 5 a nejvíce 8 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační značce musí být vždy umístěno nejméně 1 písmeno a nejméně 1 číslice. (3) Registrační značka diplomatická nebo cizinecká je složena z velkých písmen latinské abecedy CD, XX, XS nebo HC a u automobilů z 5, u motocyklů ze 4 a u mopedů se šlapadly ze 3 arabských číslic. (4) Registrační značka pro vývoz je doplněna o červené pole sloužící k vyznačení její platnosti. 25 Forma, provedení a obsah registrační značky na přání (K 7b odst. 6) Znaky registrační značky na přání jsou provedeny s nejméně 7 a nejvíce 8 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. Registrační značka na přání pro mopedy je provedena v 5 velkých písmenech latinské abecedy nebo arabskými číslicemi. V registrační značce na přání se mohou písmena a číslice použít libovolně.

22 26 Forma, provedení a obsah zvláštní registrační značky (K 7 odst. 6 a 38c odst. 6 zákona) (1) Registrační značka pro historická vozidla začíná vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci historických vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem V, za nímž se u historických automobilů umísťují 4, u historických motocyklů 3 a u historických mopedů se šlapadly 2 arabské číslice nebo písmena. (2) Zvláštní registrační značka pro manipulační provoz se skládá nejméně z 5 znaků a nejvíce z 6 znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou složeny z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic. (3) Zvláštní registrační značka pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se skládá ze 7 znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi. (4) Zvláštní registrační značka pro zkušební provoz se skládá z 5 znaků a začíná vždy písmenem F, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi. (5) Registrační značka pro sportovní vozidla začíná vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci sportovních vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem R, za nímž se u sportovních automobilů umísťují 4 a u sportovních motocyklů 3 arabské číslice. (6) Na tabulkách s registrační značkou pro historická vozidla a registrační značkou pro sportovní vozidla se používají číselné kódy pro a) kraj Hlavní město Praha - číslice 01 b) kraj Jihomoravský - číslice 02 c) kraj Jihočeský - číslice 03 d) kraj Pardubický - číslice 04

23 e) kraj Královéhradecký - číslice 05 f) kraj Vysočina - číslice 06 g) kraj Karlovarský - číslice 07 h) kraj Liberecký - číslice 08 i) kraj Olomoucký - číslice 09 j) kraj Plzeňský - číslice 10 k) kraj Středočeský - číslice 11 l) kraj Moravskoslezský - číslice 12 m) kraj Ústecký - číslice 13 n) kraj Zlínský - číslice 14 (7) Na registrační značce k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu je mezi třetím a čtvrtým místem určeným pro znak umístěn speciální znak. 27 Forma a provedení registrační značky (K 7 odst. 6, 7b odst. 6 a 38c odst. 6 zákona) (1) Uspořádání znaků registrační značky na tabulce registrační značky se řídí rozměry jednotlivých tabulek registrační značky. Znaky jsou uspořádány v jednom nebo ve dvou řádcích. Pokud jsou uspořádány ve dvou řádcích, pak v prvním řádku jsou umístěny maximálně 3 znaky a v druhém řádku maximálně 5 znaků; to neplatí pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, kde je v prvním řádku umístěn 1 znak a v druhém řádku maximálně 6 znaků.

24 (2) Mezi jednotlivé znaky se nevkládá žádné interpunkční znaménko s výjimkou zvláštní registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu. U registrační značky provedené na tabulce registrační značky v jednom řádku je mezi třetím a čtvrtým místem určeným pro znak mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce. (3) Pro znaky vyjádřené velkým písmenem latinské abecedy, které se přidávají za kód kraje nebo za první povinný znak, se použijí písmena A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z. (4) Pro znaky vyjádřené arabskou číslicí se použijí číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. (5) Pro speciální znaky se použije znak *. 28 Způsob zajišťování tabulek s registrační značkou (K 5 odst. 8 zákona) Ministerstvo zajišťuje výrobu tabulek s registrační značkou pro účely vydávání tabulek s registrační značkou obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle kódu kraje tímto způsobem pro a) kraj Hlavní město Praha - písmeno A b) kraj Středočeský - písmeno S c) kraj Ústecký - písmeno U d) kraj Liberecký - písmeno L e) kraj Karlovarský - písmeno K f) kraj Královéhradecký - písmeno H

25 g) kraj Pardubický - písmeno E h) kraj Plzeňský - písmeno P i) kraj Jihočeský - písmeno C j) kraj Vysočina - písmeno J k) kraj Jihomoravský - písmeno B l) kraj Olomoucký - písmeno M m) kraj Moravskoslezský - písmeno T n) kraj Zlínský - písmeno Z. 29 Provedení tabulek s registrační značkou (K 7 odst. 6, 7b odst. 6 a 38c odst. 6 zákona) (1) Tabulku s registrační značkou tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech a) 520 x 110 mm pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo e); pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b); pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo d), pro motocykl a jeho přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d), b) 340 x 200 mm pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo,

26 c) 280 x 200 mm pro osobní automobil, pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj, d) 200 x 160 mm pro motocykl, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmeny a), b) a c), pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj a pro ostatní silniční vozidla, e) 320 x 160 mm pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou, f) 80 x 110 mm pro moped se šlapadly a pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu, g) 210 x 145 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, h) 520 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem j) nebo l); pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem i); pro motocykl a jeho přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem k), i) 340 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo, j) 280 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, k) 200 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro motocykl, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmeny h), i) a j), l) 320 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou, m) 80 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro moped se šlapadly,

27 n) 520 x 110 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou pod písmenem o) mimo přípojné vozidlo; pro traktor a samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou pod písmenem o) nebo p), o) 280 x 200 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, traktor a samojízdný pracovní stroj, p) 200 x 160 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro motocykl, traktor a samojízdný stroj, q) 330 x 85 mm pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li se o přední tabulku umístěnou na přední části sportovního automobilu. (2) Tabulky s registrační značkou jsou pro jejich identifikaci rozlišeny barevným provedením takto: a) pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla bílý podklad a černé znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku, b) pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj žlutý podklad a černé znaky, c) pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je 1. osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv3), 2. administrativně-technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv3), 3. služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace,

28 4. osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv3) - bílý podklad a modré znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku, d) pro vozidla vyvezená do jiného státu bílý podklad a černé znaky, tabulka je na pravé straně doplněna červeným polem, ve kterém se vyznačuje její platnost; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se červené pole vlevo před znaky v prvním řádku. Platnost se stanovuje maximálně na 3 měsíce od jejího přidělení, e) pro tabulku s registrační značkou pro historická vozidla bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku, f) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla zelený podklad a černé znaky, na tabulce je dále vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro otisk razítka a pro podpis oprávněné osoby, g) pro zvláštní registrační značku pro manipulační provoz - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku, h) pro zvláštní registrační značku pro zkušební provoz bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku, i) pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidla bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku. (3) Všechny druhy tabulek s registrační značkou jsou vyrobeny ze slitin lehkých kovů. Toto neplatí pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, která je vyrobena z tvrdého papíru. Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla, o rozměru 330 x 85 mm, která je umístěna na přední části sportovního automobilu, nebo o rozměru 80 x 110 mm, která je umístěna na sportovním motocyklu, může být vyrobena na samolepicí fólii.

29 (4) Po obvodu všech tabulek s registrační značkou je vylisován barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je shodná s barvou znaků jednotlivých druhů registračních značek. Na zvláštní registrační značce pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla je natištěn černý okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. (5) Tabulky s registrační značkou vyrobené ze slitin lehkých kovů jsou opatřeny kruhovým prostorem pro umístění nálepky o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla. Tento prostor je prolisován. Na tabulce s registrační značkou o rozměrech 200 x 160 mm určené pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj není kruhový prostor žádný. Na tabulce s registrační značkou o rozměrech 80 x 110 mm není kruhový prostor žádný. (6) Podklad všech tabulek s registrační značkou vyrobených ze slitin lehkých kovů nebo samolepicí fólie je reflexního provedení a je opatřen ochrannými prvky. (7) Rozměry znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou a) o rozměrech 520 x 110 mm nebo 340 x 200 mm anebo 280 x 200 mm jsou alfanumerické znaky o výšce 75 mm a šířce 40 mm; síla čáry je 11,5 mm, b) o rozměrech 200 x 160 mm (na tabulce určené pro dvoukolová až tříkolová motorová vozidla) nebo 320 x 160 mm (na tabulce určené pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou) anebo 330 x 85 mm (na tabulce s registrační značkou pro sportovní vozidla) jsou alfanumerické znaky o výšce 56 mm a šířce 30 mm; síla čáry je 8 mm, c) o rozměrech 80 x 110 mm jsou alfanumerické znaky o výšce 28 mm a šířce 15 mm; síla čáry je 5 mm, d) o rozměrech 210 x 145 mm jsou písmena o výšce 44 mm a šířce 33 mm, síla čáry je 8 mm a číslice jsou o výšce 44 mm a šířce 26 mm, síla čáry je 7 mm, e) o rozměrech 520 x 110 mm k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu jsou ve tvaru šestiramenné hvězdy o průměru 33,5 mm, síla čáry je 4 mm. (8) Výška modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky je minimálně 98 mm a jeho šířka minimálně 49 mm; středy dvanácti žlutých pěticípých hvězd jsou uspořádány do kruhu o poloměru 15 mm; vzdálenost mezi protilehlými vrcholy hvězd činí 5 mm; u rozlišovací značky České republiky, kterou tvoří bílá písmena CZ, je výška písmen minimálně 20 mm a síla čáry je 4 mm; v případě tabulek s dvouřádkovou registrační značkou jsou rozměry modrého pruhu, hvězd a rozlišovací značky České republiky úměrně zmenšeny.

30 (9) Modrý pruh s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky se neumísťuje na značkách: a) pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj, b) pro vozidla, která jsou vyvezena do jiného státu, c) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, d) pro mopedy se šlapadly a pro tabulku registrační značky pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu. p30-priloha15 30 Rozlišovací značka státu (K 7 odst. 6 zákona) (1) Tabulka s rozlišovací značkou státu je tvořena elipsovitým tvarem o rozměrech minimálně 175 mm šířky a 115 mm výšky. V této tabulce jsou vepsány znaky tvořící písmena CZ. Výška znaků je nejméně 80 mm a šířka čar znaků je nejméně 10 mm. (2) Tabulka s rozlišovací značkou státu je barevně provedena tak, že podklad je bílé barvy a znaky jsou černé barvy. (3) Po obvodu tabulky s rozlišovací značkou státu je barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je černá. (4) Podklad rozlišovací značky státu může být vyroben v reflexním provedení a opatřen jistícími prvky. Na tabulce s rozlišovací značkou státu a v její těsné blízkosti se nesmí umístit žádné nápisy nebo rušivá vyobrazení, které by mohly snížit čitelnost rozlišovací značky státu. (5) Vzor rozlišovací značky České republiky je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

31 p31-priloha Vzor provedení tabulky s registrační značkou, vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou a vzor oznámení (K 7 odst. 6, 7b odst. 6, 7d odst. 3, 7e odst. 4 a 14 odst. 3 zákona) (1) Vzory jednotlivých tabulek s registrační značkou, vzory alfanumerických znaků užívaných na tabulkách registračních značek a vzor znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce. (2) Vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou již přidělenou k silničnímu vozidlu je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce. (3) Vzor oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce. (4) Vzor žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce. 32 Způsob umístění tabulky s registrační značkou na vozidle (K 7b odst. 6 a 38 odst. 3 zákona) (1) Tabulka s registrační značkou se umístí tak, aby byla na místě určeném konstrukčním řešením silničního vozidla a při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě. (2) Tabulka s registrační značkou se tvarově upravuje pouze podle místa, na kterém je umístěna tak, aby úpravou byla zachována její čitelnost. Tabulka s registrační značkou, s výjimkou registrační značky pro mopedy, má být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů. (3) Tabulka s registrační značkou se umísťuje na silniční vozidlo svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku s registrační značkou ani do její těsné blízkosti se neumísťují žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

32 (4) Nestanoví-li 33 jinak, tabulka s registrační značkou se umísťuje na silničním vozidlu vpředu a vzadu v podélné ose vozidla kolmo ke směru jízdy. Neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla umístění tabulky s registrační značkou v jeho podélné ose, umístí se tabulka vlevo od podélné osy. Umístění přední tabulky s registrační značkou se v takovém případě zaznamená do technického průkazu silničního vozidla. Tabulka s registrační značkou se na silniční vozidlo dále umístí tak, aby a) její spodní hrana nebyla níže než 200 mm od roviny vozovky u přední tabulky a níže než 300 mm od roviny vozovky u zadní tabulky a b) její horní hrana nebyla výše než mm nad rovinou vozovky nebo mm nad rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla dodržet vzdálenost mm; umístění tabulky se v takovém případě zaznamená do technického průkazu silničního vozidla. 33 Zvláštní pravidla pro umístění tabulky s registrační značkou (K 38 odst. 3 a 38 odst. 6 zákona) (1) Na přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje se tabulka s registrační značkou umísťuje vzadu v podélné ose vozidla nebo vlevo od ní. Na traktoru nebo samojízdném pracovním stroji se umísťuje tabulka s registrační značkou nejvýše mm nad rovinou vozovky. (2) Moped, motocykl a motorová tříkolka (vozidla kategorie L ) se vybavují pouze jednou tabulkou s registrační značkou, která se umísťuje na silničním vozidle vzadu uprostřed. Tabulka s registrační značkou se umísťuje kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose silničního vozidla. (3) Jiné umístění tabulky s registrační značkou se zapisuje do technického průkazu silničního vozidla na základě schvalovací dokumentace k silničnímu vozidlu. (4) Tabulky se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz a tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz se umisťují na silniční vozidlo v počtech uvedených v odstavcích 1 a 2 a v 32 odst. 4. (5) Tabulka se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se umísťuje na silničním vozidle jen vzadu.

33 (6) Pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz, zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se použije 32 odst. 2 obdobně. (7) Tabulka s registrační značkou s krajským kódem o rozměru 520 x 110 mm může být umístěna do schválené podložky, na jejíž horní části vlevo nad tabulkou je umístěn znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky. Znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky musí být pevnou součástí podložky, jeho rozměry, barevné a reflexní vlastnosti jsou identické jako na tabulce s registrační značkou. ČÁST PÁTÁ ZKUŠEBNÍ PROVOZ, MANIPULAČNÍ PROVOZ A JÍZDA Z MÍSTA PRODEJE DO MÍSTA REGISTRACE 34 Doklad osvědčující přidělení zvláštní registrační značky (K 38c odst. 6 zákona) (1) Do dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky se zapisuje a) datum vydání, b) identifikační údaje osoby, jíž byl zkušební nebo manipulační provoz zvláštní registrační značky povolen, kterými jsou 1. jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu a rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo 2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo osoby. (2) Zápis údajů v dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky se potvrzuje otiskem razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.

34 35 Kniha jízd (K 38c odst. 6 zákona) (1) Do knihy jízd se zapisuje a) alfanumerická kombinace zvláštní registrační značky, b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, který knihu jízd vydal, c) jméno a příjmení řidiče, d) trasa, na které bude silniční vozidlo provozováno, e) předpokládaná doba jízdy, f) den a hodina připevnění zvláštní registrační značky, g) den a hodina sejmutí zvláštní registrační značky a h) údaje o silničním vozidle, kterými jsou 1. výrobce silničního vozidla, 2. typ a druh silničního vozidla a 3. identifikační číslo vozidla.

35 (2) Zápis údajů v knize jízd se potvrzuje podpisem oprávněné osoby, které byly tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební nebo manipulační provoz přiděleny. (3) Kniha jízd je složena z prvopisu a průpisu záznamu jízd. Prvopis zůstává uložen u osoby, které byly zvláštní registrační značky pro zkušební nebo manipulační provoz přiděleny. Průpis je trvalou součástí knihy jízd a odevzdává se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 36 Evidenční kniha (K 38c odst. 6 zákona) (1) Do evidenční knihy se zapisují a) údaje o přidělení tabulky se zvláštní registrační značkou, b) datum vydání tabulky se zvláštní registrační značkou a c) při každém vydání této tabulky se zapisuje její platnost, pořadové číslo, zvláštní registrační značka a identifikační údaje provozovatele vozidla, na které byla tato tabulka umístěna. (2) Zápis se potvrzuje otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby. (3) Zápis dle odstavce 1 písm. a) provede obecní úřad obce s rozšířenou působností, zápis dle odstavce 1 písm. b) a c) provede prodejce. p37-priloha Formální a obsahové náležitosti dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky, knihy jízd a evidenční knihy (K 38c odst. 6 zákona)

36 (1) Náležitosti dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky pro manipulační a zkušební provoz jsou uvedeny v příloze č. 20 k této vyhlášce. (2) Náležitosti knihy jízd pro zvláštní registrační značku jsou uvedeny v příloze č. 21 k této vyhlášce. (3) Náležitosti evidenční knihy zvláštní registrační značky jsou uvedeny v příloze č. 22 k této vyhlášce. ČÁST ŠESTÁ PAMĚŤOVÉ KARTY p38-priloha Vzor paměťové karty podniku a vzor paměťové karty dílny (K 14a odst. 6 zákona) (1) Vzor paměťové karty podniku je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce. (2) Vzor paměťové karty dílny je uveden v příloze č. 24 k této vyhlášce. ČÁST SEDMÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 39 Společná ustanovení Vydávání tiskopisů uvedených v přílohách č. 1 až 3, 10 až 14 a 17 až 24 této vyhlášky zajišťuje ministerstvo.

37 40 Přechodná ustanovení (1) Platné technické průkazy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel a platná osvědčení o registraci silničních motorových vozidel a přípojných vozidel vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti. (2) Tiskopisy technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze vydávat a pro zápis použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince Pokud byl k silničnímu vozidlu nezapsanému v registru silničních vozidel vydán prodejcem takový technický průkaz před 31. prosincem 2017, provede se při zapsání silničního vozidla do registru silničních vozidel zápis do tohoto technického průkazu i po tomto datu. (3) Tiskopisy osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince (4) Tiskopisy přihlášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel, žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel, potvrzení pro zvláštní registrační značku, záznamů jízd pro zvláštní registrační značku a knihy vydání zvláštní registrační značky vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze používat do vyčerpání jejich zásob, po jejich doplnění o nově stanovené údaje podle zákona, nejdéle však do 30. června (5) Nelze-li zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise provést vložením naskenované kopie dokumentu, dokument se přiloží k žádosti žadatele. (6) V období do 30. června 2015 v případě změny příslušnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 5 odst. 2 zákona odesílá dosud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu spis vozidla podle odstavce 7 nově příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. (7) Spis vozidla vedený podle dosavadní právní úpravy vede obecní úřad obce s rozšířenou působností do doby, kdy dojde k jeho nahrazení naskenovanými kopiemi dokumentů, nebo po dobu 5 let od zápisu zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel nebo zápisu údajů o vyvezení silničního vozidla do jiného státu. (8) Spis je veden přiměřeně jako spis vozidla definovaný dosavadní právní úpravou, nelze-li zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise provést vložením naskenované kopie dokumentu.

38 41 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel. 2. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 496/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel. 3. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 368/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 496/2001 Sb. 4. Vyhláška č. 98/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 496/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 368/2002 Sb. 5. Vyhláška č. 401/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. 6. Vyhláška č. 291/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. 7. Vyhláška č. 244/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. 8. Vyhláška č. 334/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

39 ČÁST SEDMÁ (Poznámka: Dvakrát uvedená část jako sedmá je legislativní či tiskovou chybou.) ÚČINNOST 42 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 s výjimkou 23 písm. b) a písm. c) bodu 6, 25, 26 odst. 7, 27 odst. 2 první věty za slovem znaménko a odst. 5, 29 odst. 1 písm. h) až m), odst. 7 písm. e) a 31 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna Ministr: Ing. Ťok v. r. poznamky 1)Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel, ve znění směrnice Komise 2003/127/ES, směrnice Rady 2006/103/ES a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie. 2)Nařízení Rady (ES) č. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998 o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství, v platném znění. Nařízení Rady (EHS) 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, v platném znění. 3)Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

40 priloha1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

41

42 priloha2 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

43

44

45 priloha3 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

46

47

48

49 priloha4 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 343/2014 Sb. priloha5 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

50

51

52

53 priloha6 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

54 priloha7 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

55

56 priloha8 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

57

58

59

60

61

62

63

64 priloha9 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 priloha10 Příloha č. 10 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

75

76

77 priloha11 Příloha č. 11 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

78

79

80 priloha12 Příloha č. 12 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

81 priloha13 Příloha č. 13 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

82 priloha14 Příloha č. 14 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

83

84

85 priloha15 Příloha č. 15 k vyhlášce č. 343/2014 Sb. priloha16 Příloha č. 16 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška o registraci vozidel Citace pův. předpisu: 343/2014 Sb. Částka: 136/2014 Sb. Datum přijetí:

Více

Strana 1 / 52. 343/2014 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

Strana 1 / 52. 343/2014 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ 343/2014 Sb. VYHLÁKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 29. června o registraci vozidel

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 29. června o registraci vozidel 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Změna: 496/2001 Sb. Změna: 368/2002 Sb. Změna: 98/2003 Sb. Změna: 401/2003 Sb. Změna: 291/2004 Sb. Změna:

Více

č. 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ve znění: Předpis č.

č. 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ve znění: Předpis č. Ve znění: celý text předpisu katalogové informace judikatura k předpisu č. 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Předpis č. K datu Poznámka 496/2001

Více

b) vzor technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor technického průkazu zvláštního motorového vozidla,

b) vzor technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor technického průkazu zvláštního motorového vozidla, 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Změna: 496/2001 Sb. Změna: 368/2002 Sb. Změna: 98/2003 Sb. Změna: 401/2003 Sb. Změna: 291/2004 Sb. Změna:

Více

Vyhláška č. 243/2001 Sb.

Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška je uvedena v aktuálním znění k 5.8.2014 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 496/2001 Sb., vyhláškou č. 368/2002 Sb., vyhláškou č. 98/2003 Sb., vyhláškou č. 401/2003

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy a spojů

Více

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek Technická specifikace druhů tabulek registračních značek 1. Druhy tabulek registračních značek: Tabulky registračních značek vozidel tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech:

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.7.2006

Typy tabulek s registrační značkou po 1.7.2006 Typy tabulek s registrační značkou po 1.7.2006 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017, Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne..2017, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2250 Sbírka zákonů č. 239 / 2013 Částka 93 239 ZÁKON ze dne 3. července 2013, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

Přehled typů registračních značek. od roku 1994

Přehled typů registračních značek. od roku 1994 Přehled typů registračních značek od roku 1994 zpracoval: Michal Hájek verze: 2.1, 6. 7. 2012 1. Standardní registrační značky 1.1 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 717/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 717/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 717/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona

Více

Platné znění zákona č. 56/2001 Sb. s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 56/2001 Sb. s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 56/2001 Sb. s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích: a) registraci

Více

239/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl. I

239/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl. I 239/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

Pozměňovací návrh. 1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní:

Pozměňovací návrh. 1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní: Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti,

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti, V. A. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů platné znění s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává

Více

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

Více

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč)

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč) Položka 16 Vydání Dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad,

Více

Registračních značky na přání Návrh kódování

Registračních značky na přání Návrh kódování Registračních značky na přání Návrh kódování Materiál pro potřeby Ministerstva dopravy ČR Navrhovatel Petr Marinov předseda Klubu přátel poznávacích značek, o.s. 23. 4. 2012 Titulní list + 4 Registrační

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Strana 2938 Sbírka zákonů č. 240 / 2014 240 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Vláda nařizuje podle

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA Vypracoval Schválil

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence.

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence. Přihláška k registraci vozidla do registru shničníeh vozidel VYPLNÍ ŽADATEL! A: Podepsaný vlastník žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence jméno a příjmení (nebo

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ČÁST PRVNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ČÁST PRVNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2011, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech Ministerstvo vnitra stanoví podle 12 odst. 5 a 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

(2) Zákon upravuje výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

(2) Zákon upravuje výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích. 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne 19.9.2006 Č.j.:

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb., účinnost od 27. 5. 2003 Změna: 177/2004 Sb., účinnost od 1. 5. 2004

Více

88/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 4. dubna 1996, kterou se provádí zákon o obecní policii

88/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 4. dubna 1996, kterou se provádí zákon o obecní policii 88/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 4. dubna 1996, kterou se provádí zákon o obecní policii Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 4 odst. 7, 5 odst. 6 a 27 odst. 1 zákona

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 14. prosince 2000, č. 478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě (Výňatky)

VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 14. prosince 2000, č. 478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě (Výňatky) Změna: 55/2003 Sb. Změna: 281/2007 Sb. Změna: 281/2007 Sb. (část) Změna: 269/2012 Sb. Změna: 269/2012 Sb. (část) Změna: 106/2013 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 14. prosince 2000, č. 478/2000

Více

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST II Položka 26 a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě,

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, Strana 3524 Sbírka zákonů č. 269 / 2012 269 VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 683 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 683 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 24 11. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu Citace: 334/2013 Sb. Částka: 130/2013 Sb. Na straně

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

56/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 103

56/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 103 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz Vidimace a legalizace Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz 1 Úvod V této části kurzu se seznámíme s legislativní úpravou vidimace a legalizace a se správnými postupy při vykonávání této činnosti.

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů /s vyznačením změn/ Ministerstvo školství,

Více

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. ČÁST PÁTÁ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ Hlava první Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 46 (1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Částka 70 Sbírka zákonů č. 208 / 2010 Strana 2355 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 24 odst. 2 a

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (k 01-07-2008)

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (k 01-07-2008) 56/2001 Sb. (k 01-07-2008) ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2015 o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2015 o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem Strana 4154 306 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2015 o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem Ministerstvo dopravy stanoví podle 46 odst. 2 k provedení 20 odst. 1 a 21e odst. 2 zákona

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2014 o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Příloha Návrh prováděcích předpisů VYHLÁŠKA ze dne... 2004, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (část,, odst., písm. a pod.) Navrhovaný předpis

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

Úvodní ustanovení. Základní pojmy

Úvodní ustanovení. Základní pojmy Nařízení Města Bruntálu číslo 7/2003, kterým se vymezují místní komunikace na území města Bruntálu, které nelze užít ke stání (parkování) silničních vozidel. Rada města Bruntálu se usnesla na svém zasedání

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky

Více

Oddělení evidence motorových vozidel

Oddělení evidence motorových vozidel C O J E TŘEBA M Í T S S E B O U Obsah: CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU...1 OBSAH...1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL...2 KONTAKTY...2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:...2 FORMULÁŘE...2

Více

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Strana 68 Sbírka zákonů č. 16 / 2012 16 VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Více