MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN"

Transkript

1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne Č.j.: 11 / METO Ing. Michal Jiránek ředitel odboru schvalování vozidel a předpisů 1/14

2 OBSAH 11/ METO/1 Úvod... 3 Definice, Zkratky Oprávnění k vyplnění žádosti a vystavení protokolu o testování Oprávnění k provedení testování klubovou testovací komisí Oprávnění k provedení testování krajskou testovací komisí Nová registrace historického vozidla Převzetí přihlášky a žádosti a dalších dokumentů Ověření platnosti žádosti Ověření testování Vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel Ověření totožnosti Zápis do registru Adresa a další údaje Datum první registrace Technický popis vozidla Přidělení registrační značky Další vozidlo Nová registrace více HV pod jednou registrační značkou K vydané registrační značce požadavek další registrace Vyplňování Průkazu historického vozidla Původní registrační doklady Pojištění Doklad totožnosti, souhlas vlastníka, provozovatele Správní poplatky při registraci nového historického vozidla Změna vlastníka, provozovatele historického vozidla, přeregistrace Původní vlastník Nový vlastník, provozovatel Správní poplatky za změnu vlastníka Změna bydliště (v rámci územní působnosti jednoho úřadu) Vlastník, provozovatel Správní poplatky za změnu bydliště Dědictví po zesnulém provozovateli historického vozidla Zápis dědice do registru Správní poplatky za dědictví Výměna modrých průkazů historického vozidla Zápis výměny modrých průkazů do registru Zápis výměny modrých průkazů se zvláštní registrační značkou trvale manipulační Správní poplatky za výměnu modrých Průkazů Výměna tabulek se zvláštní značkou trvale manipulační historického vozidla Výměna tabulek Správní poplatky za výměnu tabulek Výměna tabulek se zvláštní značkou pro historická vozidla za ztracené nebo odcizené Výměna tabulek Správní poplatky za výměnu tabulek Výměna registračních dokladů za ztracené nebo odcizené Výměna dokladů Správní poplatky za výměnu dokladů Registrace sportovně historických vozidel, /14

3 Úvod Zákon č.411/2005 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ve znění pozdějších změn, (dále jen zákon ), upravuje s účinností od způsob a podmínky registrace, provozu a testování historických a sportovních vozidel. Nově zavádí a upřesňuje působnost některých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v sídle kraje coby orgánů státní správy pro činnost registrace výše uvedených vozidel (celkem 14 úřadů). Tímto je proveden převod agendy registrace historických vozidel z Ministerstva dopravy do působnosti těchto vybraných obecních úřadů. V případě sportovních vozidel se naopak převádí agenda registrace ze všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na 14 vybraných úřadů. Tento pokyn se týká výhradně problematiky vozidel historických. Definice, Zkratky Registr HV Registr historických a sportovních vozidel podle vyhl. 355/2006 Sb.. Registr Registr vozidel podle vyhl. 243/2006 Sb.. vozidel FIVA Mezinárodní federace historických vozidel FKHV Federace klubů historických vozidel ČR ČR FIA Mezinárodní automobilová federace AČR Autoklub České republiky HV Historické vozidlo ANF Národní autorita Mezinárodní federace historických vozidel Žádost Žádost o provedení testování historického vozidla RZ Registrační značka SPZ Státní poznávací značka nyní nahrazena pojmem registrační značka ZSPZ- TM Zvláštní SPZ trvale manipulační (byla vydávaná pro HV před rokem 2002) KTK Krajská testovací komise KLTK Klubová testovací komise Přihláška Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Zákon Zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3/14

4 1. Oprávnění k vyplnění žádosti a vystavení protokolu o testování Oprávnění testovat historická vozidla na historickou původnost pro vydání Průkazu historického vozidla má právnická osoba, která je národní autoritou Mezinárodní federace historických vozidel FIVA (dále jen FIVA) prostřednictvím svých testovacích komisí. Oprávnění od FIA je v rozsahu přílohy K mezinárodních sportovních řádů FIA a týká se používání historických vozidel pro závody. Potvrzení o příslušném oprávnění a o národní autoritě eviduje ministerstvo dopravy, odbor schvalování vozidel a předpisů. V současné době je doloženo, že národní autoritou FIVA je Federace klubů historických vozidel ČR (dále jen FKHV ČR) s uděleným oprávněním od FIVA pro testování historických vozidel na historickou původnost. Národní autoritou FIA a držitelem oprávnění FIA pro testování podle přílohy K mezinárodních sportovních řádů FIA je Autoklub České republiky (AČR). 1.1 Oprávnění k provedení testování klubovou testovací komisí Prezídium národní autority FIVA po splnění podmínek eviduje kluby určené pro zajištění klubového testování. Prezídium národní autority FIVA předá místně příslušnému úřadu seznam členů testovacích klubových komisí s jejich podpisovými vzory a vzory razítek klubových testovacích komisí. 1.2 Oprávnění k provedení testování krajskou testovací komisí Prezídium národní autority FIVA po splnění podmínek jmenuje předsedu a členy krajské testovací komise pro testování historických vozidel pro vydání Průkazu historického vozidla. Prezídium národní autority FIVA předá Ministerstvu dopravy a místně příslušnému obecnímu úřadu seznam předsedů a členů krajských testovacích komisí s jejich podpisovými vzory a vzory razítek krajských testovacích komisí. 2. Nová registrace historického vozidla 2.1 Převzetí přihlášky a žádosti a dalších dokumentů Určené pracoviště pro registraci historických vozidel převezme od provozovatele nebo vlastníka historického vozidla ( 2 vyhlášky č. 355/2006 Sb.): 1 Vyplněnou přihlášku k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel 2 vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a s protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí, opatřenou originálními razítky a podpisy 3 barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany, 4 původní registrační doklady, podle postupu uvedeného v bodě doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 6 doklad totožnosti, 7 doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na 4/14

5 území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky, 8 údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, podle 4 odst. 4 písm. a) zákona, 9 souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla. 2.2 Ověření platnosti žádosti Ověření testování - v části klubové testování podepsána podle podpisového vzoru a otisk razítka klubové komise, -v části krajské testování podepsána podle podpisového vzoru a otisk razítka krajské testovací komise. Vzory a seznamy osob budou zaslány úřadům samostatně Vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky což ověří náhledem do registru vozidel Ověření totožnosti Osoba provozovatele (vlastníka), který žádá o zápis do registru je ověřována předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení pobytu viz kap. 2.8 a 2.9 ). 2.3 Zápis do registru Adresa a další údaje Pracovník registračního místa podle údajů uvedených v přihlášce k registraci historického vozidla zapíše v Registru HV údaje o provozovateli a vlastníku historického vozidla: u fyzických osob u právnických osob jméno a příjmení, rodné číslo, celá adresa, poštovní směrovací číslo název, identifikační číslo, celou adresu sídla, poštovní směrovací číslo. Údaje v Přihlášce musí souhlasit s údaji v přiloženém formuláři Žádosti Datum první registrace Z formuláře Žádosti z části Základní údaje o registraci se opíše do Registru HV: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI A. Původní registrační značka vozidla Ověřit v registru vozidel, zda vozidlo již není zapsáno, původní registrační značka ze Stát poslední registrace Zapíše se, jen je-li známo, do databáze DAVOZ 5/14

6 zahraničí se zapíše, je-li známa, do databáze DAVOZ Původní číslo osvědčení o registraci vozidla část I. Zapíše se, jen je-li známo do databáze DAVOZ B. Datum první registrace vozidla/rok výroby Není-li znám datum první registrace, zapíše se rok výroby vozidla 11/ METO/1 Původní číslo osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz) Zapíše se, jen je-li známo, do databáze DAVOZ Datum první registrace v ČR Zapíše se aktuální datum Technický popis vozidla Podle technických údajů v Žádosti pracovník registračního místa převede technický popis historického vozidla do databáze registru. POZOR. Ve formuláři Žádost nejsou uvedeny některé údaje: CHYBA Není uvedena kolonka pro zdvihový objem motoru Není uvedena příslušnost vlastníka HV ke klubu + Identifikace mateřského klubu Není uvedeno, kde se nachází podpis předsedy KLTK + KTK Formuláře budou následně upraveny po spotřebování stávajících. OPRAVA Zdvihový objem motoru se zapisuje do řádku výrobce motoru (řádek č.4), použije se oddělovač středník Adresa a název klubu se zapisuje do řádku Jiné záznamy ( Další záznamy ) na str..3 V prvním řádku bude vždy uveden podpis předsedy Klasifikace v rámečku nad textem Žádost o provedení testování historického vozidla se nevyplňuje(je uvedena str.4), číslo protokolu se vyplňuje (číslo KTK/pořadové číslo protokolu) Vyskytnou-li se neshody v údajích, může pracovník registračního místa informovat příslušného předsedu krajské testovací komise. Pro vlastní vytištění technických údajů tiskárnou do - osvědčení o registraci vozidla část I. - Průkazu HV Tisk je proveden automaticky z uložených údajů Vyznačení prvního testování Na základě prvního kladného testování krajskou testovací komisí zapíše pracovník úřadu do registru údaj o době platnosti testování a tento údaj rovněž vyznačí do průkazu historického vozidla na straně 3 (v horním řádku vlevo), např a tento zápis potvrdí otiskem úředního razítka a svým podpisem. 6/14

7 Poznámka: Při každém dalším kladném testování ( 6 odst. 5 vyhlášky) vyznačuje informaci o tomto testování předseda krajské testovací komise do příslušné kolonky na straně 3 Průkazu historického vozidla Přidělení registrační značky Podle požadavku provozovatele nebo vlastníka historického vozidla pracovník registračního místa: 1. přidělí registrační značku pro historické vozidlo a zapíše do průkazu historického vozidla 2. vydá tabulky se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla s ohledem na možnost umístění tabulky (tabulek) na historickém vozidle, které sdělí provozovatel nebo vlastník HV. Tabulky vydává podle druhu vozidla (automobily, motocykly a mopedy) Uvažuje-li provozovatel nebo vlastník HV, že bude registrovat další HV nebo již má další HV, pro které žádá vystavení Průkazu HV, pak je nutné vydat značku vhodnou i pro další HV. Např. nelze použít - pro motocykl a automobil registrační značku určenou pro moped, - pro automobil nelze použít registrační značku určenou pro motocykl, atp Další vozidlo Nová registrace více HV pod jednou registrační značkou Vlastník nebo provozovatel HV předkládá přihlášku do registru spolu se stanovenými doklady pro všechna vozidla, která hodlá zaregistrovat ( viz bod 2.1). Pracovník registračního místa provede souhrnnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při výdeji do všech průkazů historického vozidla a současně k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci vozidla K vydané registrační značce požadavek další registrace Vlastník nebo provozovatel HV předkládá k přihlášce o rozšíření registrace dalšího vozidla pod již přidělenou zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla podle 2 odstavce 2 vyhlášky č. 355/2006 Sb. ( viz bod 2.1). 2.5 Vyplňování Průkazu historického vozidla Str. 1 Osvědčení o registraci historického vozidla Str.2 Úřední záznamy Zde jsou uváděny informace o vlastníku a provozovateli. Po vytištění se údaje zajistí přelepením fólie. 1.záznam čísla osvědčení o registraci vozidla část I. 2.datum vydání a registrace v registru 3. zvláštní podmínky při provozu historického 7/14

8 Str.3 Informace o platném testování vozidla Str.4 Fotografie levo-přední pohled Str.5 Fotografie pravo-zadní pohled 11/ METO/1 vozidla na pozemních komunikacích, jsou-li stanoveny předsedou krajské testovací komise 1. Při prvním testování zapíše pracovník registračního místa do první buňky termín platnosti testování (např. do ) a potvrdí otiskem úředního razítka a svým podpisem. 2. Do druhé a dalších buněk zapisuje roční prodloužení platnosti testování jen předseda krajské testovací komise, např a potvrdí otiskem razítka krajské testovací komise a svým podpisem. 1. Vylepuje se až po vypsání údajů na straně 1, 2 a Auto levo-přední pohled 3. Moto - s levostranným pohledem 4. Moto s přívěsným vozíkem levo-přední pohled 5. Fotografie se ochraňují přelepením fólie s jistícím potiskem. 1. Vylepuje se až po vypsání údajů na straně 1, 2 a Auto pravo-zadní pohled 3. Moto - s pravostranným pohledem 4. Moto s přívěsným vozíkem - pravo-zadní pohled 5. Fotografie se ochraňují přelepením fólie s jistícím potiskem. Str.8 Technické údaje o vozidle Po vytištění se údaje zajistí přelepením fólie. 2.6 Původní registrační doklady Pracovník registračního místa vkládá do spisu vozidla platný původní registrační doklad (neodhlášeného) vozidla ze zemí EU nebo kopii neplatných (odhlášených) registračních dokladů a dále doklad o vyřazení z registru vozidel jiného státu, byl-li vydán. 2.7 Pojištění Pracovník registračního místa vkládá do spisu vozidla kopii dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Je-li více vozidel na jedné registrační značce pro historická vozidla, musí být doloženo pojištění podle nejvyššího objemu motoru historického vozidla na této registrační značce. 2.8 Doklad totožnosti, souhlas vlastníka, provozovatele Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo doklad o povolení k pobytu či o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky. Dále dle 2 odstavce 2 vyhlášky 8/14

9 g) údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického, není-li vlastník současně provozovatelem vozidla, h) souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla. Podle předložených dokladů registrační místo ověřuje, zda se jedná o osobu, která má být provozovatelem a má být zapsána do registru jako provozovatel nebo vlastník historického vozidla. Je-li to nutné, do spisu vozidla zakládá fotokopii doloženého dokladu Správní poplatky při registraci nového historického vozidla Jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm.a) Zápis do registru vozidel, jde-li: - o motocykl do 50 cm 3 300,- Kč - o motocykl nad 50 cm 3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč - o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč - o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,- Kč - o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,- Kč 3. Změna vlastníka, provozovatele historického vozidla, přeregistrace 3.1 Původní vlastník Pracovník registračního místa ověří změnu provozovatele nebo vlastníka podle dokladu o změně nebo podle kupní smlouvy. Pracovník registračního místa vyřadí HV z registru historických a sportovních vozidel. Od původního vlastníka, provozovatele odebere: - původně vydaný průkaz historického vozidla - osvědčení o registraci vozidla - původně vydané tabulky s registrační značkou pro historická vozidla. Tabulky s registrační značkou se neodeberou, je-li na nich registrováno další historické vozidlo. 3.2 Nový vlastník, provozovatel Nový vlastník, provozovatel pro vydání Průkazu HV a tabulek s registrační značkou pro historická vozidla musí předložit doklady jako pro novou registraci historického vozidla (viz kap. 2 tohoto metodického pokynu). 9/14

10 POZOR: V rámci každoročního přetestování HV se vystaví nový formulář Žádosti o provedení testování historického vozidla a vyplní jen v částech, kde dochází ke změnám. Nezměněné údaje se již nevyplňují. Vylepí se nové fotografie. Žádost musí být opatřena všemi nezbytnými razítky a podpisy KTK. U předsedy KTK zůstává formulář Ročního testování KLTK i KTK s výsledky ročního testování, z kterého se případné změny v klubovém testování doplnili do formuláře Žádosti. Pracovník registračního místa novému vlastníku, provozovateli: - vydá nový Průkaz historického vozidla - přidělí registrační značku pro historická vozidla - vydá tabulky se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla - vydává osvědčení o registraci vozidla. Poznámka: pokud se totožný vlastník vozidla stěhuje do územní působnosti jiného úřadu, postupuje se obdobně jako při změně vlastníka. 3.3 Správní poplatky za změnu vlastníka 1. Vyřazení historického vozidla z registru je provedeno bezplatně. 2. Záznam do registru nového vlastníka je podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm. a). Zápis do registru vozidel, stejný jako u nové registrace. Viz bod 2.9 této metodiky. 4. Změna bydliště (v rámci územní působnosti jednoho úřadu) 4.1 Vlastník, provozovatel Pracovník registračního místa ověří změnu bydliště provozovatele nebo vlastníka podle dokladu totožnosti. Pracovník registračního místa: - zapíše změnu v registru historických a sportovních vozidel - zapíše do Průkazu HV na str. 2 Úřední záznamy změnu bydliště - vydá nové osvědčení o registraci vozidla - tabulky RZ se nevyměňují 4.2 Správní poplatky za změnu bydliště Správní poplatek za změnu bydliště je podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm. e). zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,- Kč za každou změnu. 5. Dědictví po zesnulém provozovateli historického vozidla 5.1 Zápis dědice do registru Pracovník registračního místa: - provede zápis do registru o změně provozovatele, které je doloženo platným rozhodnutím soudu o dědickém řízení, které nabylo právní moci. - vystaví Průkaz HV - odebere Průkaz HV evidovaný na zesnulého - ponechá původně vydané tabulky zvláštní registrační značky pro HV Dědic pro vystavení Průkazu musí předložit doklady jako při nové registraci historického vozidla tj. podle 2 odst. 2 vyhlášky č. 355/2006 Sb. Viz kap 2 této metodiky. POZOR: V rámci každoročního přetestování HV se vystaví nový formulář Žádosti o provedení testování historického vozidla a vyplní jen v částech, kde dochází ke změnám. Vylepí se nové 10/14

11 fotografie. Žádost musí být opatřena všemi nezbytnými razítky a podpisy KTK. U předsedy KTK zůstává formulář Ročního testování KLTK i KTK s výsledky ročního testování, z kterého se případné změny v klubovém testování doplnili do formuláře Žádosti. 5.2 Správní poplatky za dědictví Změna se provede bezplatně, neboť jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení. 6. Výměna modrých průkazů historického vozidla Podle 8 odst. 2 vyhlášky 355/2006 Sb., musí být do provedena výměna modrých Průkazů HV, které byly vydány podle vyhlášky č. 240/2002 Sb. Modré průkazy HV jsou majetkem Federace klubů historických vozidel ČR - ANF. 6.1 Zápis výměny modrých průkazů do registru K výměně modrého Průkazu za nový Průkaz HV musí vlastník, provozovatel předložit novou žádost o provedení testování historického vozidla, která je vystavena v rámci každoročního přetestování a doplňují se případné změny, vylepují se nové fotografie a dále položky Rozvor, Rozměry délka-šířka-výška, rozměr pneu a obchodní označení (jde o položky, které nejsou uloženy v elektronicky vedené části registru). Žádost musí být opatřena všemi nezbytnými razítky a podpisy KTK. U předsedy KTK zůstává formulář Ročního testování KLTK i KTK s výsledky ročního testování, z kterého se případné změny v klubovém testování doplnily do formuláře Žádosti. Pracovník registračního místa: - zapíše do registru zrušení původního modrého Průkazu - zapíše do registru vydání nového Průkazu HV - ponechá původní osvědčení o registraci vozidla. - odebere modrý Průkaz HV a odevzdá prezídiu FKHV ČR Dříve vydané tabulky se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla zůstávají nadále platné a nevyměňují se. 6.2 Zápis výměny modrých průkazů se zvláštní registrační značkou trvale manipulační Má-li vlastník, provozovatel historického vozidla k modrému Průkazu HV přiděleny staré tabulky se zvláštní registrační značkou trvale manipulační (dříve ZSPZ-TM) musí být provedena spolu s výměnou Průkazu i výměna těchto tabulek. Pracovník registračního místa vydá i nové osvědčení o registraci vozidla část I. 6.3 Správní poplatky za výměnu modrých Průkazů Správní poplatek za výměnu modrých Průkazů je podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm. e). zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,- Kč za každou změnu. POZOR! Při výměně průkazu historického vozidla je nutné prověřit v registru vozidel, zda toto vozidlo není dále v registru silničních motorových vozidel, a to v režimu dočasného vyřazení nebo provozované. Pokud je vozidlo nalezeno v registru vozidel, úkon se neprovede a původní registrační doklady se odeberou. 11/14

12 7. Výměna tabulek se zvláštní značkou trvale manipulační historického vozidla Podle 8 odst. 1 vyhlášky 355/2006 Sb., musí být do provedena výměna tabulek se zvláštní registrační značkou trvale manipulační (dříve ZSPZ-TM), které byly přiděleny historickým vozidlům. 7.1 Výměna tabulek Pracovník registračního místa postupuje při výměně tabulek se zvláštní registrační značkou trvale manipulační za zvláštní registrační značku pro historická vozidla jako při nové registraci. Pracovník registračního místa: - do registru zapíše výměnu - přidělí registrační značku - vydá tabulky zvláštní registrační značky pro HV - vydá Průkaz HV - vydá osvědčení o registraci vozidla. POZOR: Má-li vlastník nebo provozovatel HV ke starým značkám vydán zelený Průkaz HV, pak jej pracovník registračního místa odebere a odevzdá prezídiu FKHV ČR. Dále pracovník registračního místa postupuje jako při nové registraci. Starý zelený Průkaz HV není evidován v registru. 7.2 Správní poplatky za výměnu tabulek 1. Za výměnu tabulek s registrační značkou se správní poplatek nevybírá, neboť se jedná o povinnou výměnu registračních značek. 2. Za výměnu Průkazu HV se vybírá poplatek 50,- Kč za každou změnu dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm. e) zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel. POZOR! Dostaví-li se vlastník, provozovatel historického vozidla po 1. lednu 2007 k výměně tabulek se zvláštní registrační značkou trvale manipulační, postupuje se jako u nově registrovaného historického vozidla. Viz kap. 2 této metodiky. 8. Výměna tabulek se zvláštní značkou pro historická vozidla za ztracené nebo odcizené Žádá-li provozovatel historického vozidla vydání nových tabulek se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla za ztracené nebo odcizené, jejich vydání je na základě správního rozhodnutí. 8.1 Výměna tabulek Pracovník registračního místa postupuje jako u výměny Průkazu HV : - zapíše výměnu do Průkazu HV v části úřední záznamy - vydá osvědčení o registraci vozidla část I. Nejsou-li v registru historických a sportovních vozidel uložena potřebná data, musí být doplněna podle dodaných dokladů k registraci, např.: ze Žádosti o testování doplní pracovník registračního místa technické údaje. Vždy se tiskne text na straně 1, 2 a 8 průkazu historického vozidla. 12/14

13 Fotografie se vylepují jako v při nové registraci. Provozuje-li několik vozidel na jedné zvláštní registrační značce pro historická vozidla, je nutné takto postupovat u všech dalších historických vozidel. 8.2 Správní poplatky za výměnu tabulek Vybírá se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm. d) vydání tabulky zvláštní registrační značky 200,- Kč za každou tabulku a e) zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,- Kč za každou změnu) Poplatek za vydání nového průkazu historického vozidla se nevybírá, je zpoplatněn jen zápis do něj. 9. Výměna registračních dokladů za ztracené nebo odcizené (tj. průkazu historického vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla část I.) Žádá-li provozovatel historického vozidla vydání nových registračních dokladů za ztracené nebo odcizené, je jejich vydání projednáváno ve správním řízení. 9.1 Výměna dokladů Pracovník registračního místa postupuje jako u výměny Průkazu HV : - zapíše výměnu do Průkazu HV v části úřední záznamy - vydá osvědčení o registraci vozidla část I. Nejsou-li v registru historických a sportovních vozidel uložena potřebná data, musí být doplněna podle dodaných dokladů k registraci, např.: ze Žádosti o testování doplní pracovník registračního místa technické údaje. Vždy se tiskne text na straně 1, 2 a 8 Průkazu historického vozidla. Fotografie se vylepují jako v při nové registraci. V nově vydaném průkazu historického vozidla za ztracený nebo odcizený se na straně 1 vyznačí otisk razítka DUPLIKÁT. Je-li vydáno nové osvědčení o registraci vozidla část I., je jeho vydání zapsáno na straně 2 průkazu historického vozidla. Změna osvědčení o registraci vozidla část I. je zapsána do registru historických a sportovních vozidel. 9.2 Správní poplatky za výměnu dokladů Vybírá se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část I, položka 16 písm. a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu) ve výši 100,- Kč. 13/14

14 10. Registrace sportovně historických vozidel, Registrace dřívějších sportovně historických vozidel, kterým byly dříve Ministerstvem dopravy přiděleny tabulky se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla nebude vydán nový průkaz historického vozidla. Odeberou se tabulky se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla. Na základě nového testování se následně postupuje jako u sportovního vozidla tj. vydá se technický průkaz vozidla (osvědčení o registraci vozidla část II.), osvědčení o registraci vozidla část I. a vydají se tabulky se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla. 14/14

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA Vypracoval Schválil

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

Oddělení evidence motorových vozidel

Oddělení evidence motorových vozidel C O J E TŘEBA M Í T S S E B O U Obsah: CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU...1 OBSAH...1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL...2 KONTAKTY...2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:...2 FORMULÁŘE...2

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Metodické pokyny. Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky

Metodické pokyny. Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky Metodické pokyny Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky pro ustavení klubových testovacích komisí a provádění testování historických vozidel na historickou původnost vozidla a testování historických

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence.

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence. Přihláška k registraci vozidla do registru shničníeh vozidel VYPLNÍ ŽADATEL! A: Podepsaný vlastník žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence jméno a příjmení (nebo

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL

PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL Tato příručka je vlastnictvím Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR)- Národní. Tuto Příručku schválilo prezídium FKHV ČR ANF Prezident

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti,

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti, V. A. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů platné znění s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. t) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2250 Sbírka zákonů č. 239 / 2013 Částka 93 239 ZÁKON ze dne 3. července 2013, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Vyhláška č. 243/2001 Sb.

Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška je uvedena v aktuálním znění k 5.8.2014 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 496/2001 Sb., vyhláškou č. 368/2002 Sb., vyhláškou č. 98/2003 Sb., vyhláškou č. 401/2003

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

Více

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy Zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. ČR, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a

Více

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o.

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. V platnosti od 24.10.2003 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozi... Stránka č. 1 z 33 ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb., účinnost od 27. 5. 2003 Změna: 177/2004 Sb., účinnost od 1. 5. 2004

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR I. Úvodní ustanovení Předmětem Metodického pokynu

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH/ABONENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET. platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky pro VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH/ABONENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET. platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky pro VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH/ABONENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET platné od 1.7.2013 Verze: červen 2013 Aktualizace: 15.6.2013 OBSAH I. Úvod...3 II. Všeobecné podmínky...4 III. Podmínky

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny"

Poučení FORMULÁŘ EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny" Evidenční list je čtyřdílný.. EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny. Určen pro VoZP, ke které se pojištěnec přihlašuje. OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ do evidence

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 7.12.2010 Verze: 5.0

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

Parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti

Parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti Parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti K získání nároku na parkovací kartu je nutno splnit tyto podmínky (v souladu s platnými právními předpisy): 1) žadatel - fyzická

Více

VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ

VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE Aktualizace: 16.7.2012 Parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti K získání nároku na parkovací

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu)

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu 1. Úvod ČNB zpřístupní klientovi (majiteli účtu) službu ABO-K internetové bankovnictví (dále jen ABO-K ) po předložení vyplněného

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem P r a c o v n í s p o l ečnost nástavkových včelařů CZ, o.s. S MĚRNICE PRO VEDENÍ ČLENSKÉ EVIDENCE Článek I Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice o vedení členské evidence se zřizuje v souladu s ustanovením

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění 1 Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více