10. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 29. KVĚTNA 2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 29. KVĚTNA 2017"

Transkript

1 10. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 29. KVĚTNA 2017

2 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Úvodní slovo 2) Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace 3) Prezentace projektových záměrů potenciálních žadatelů 4) Představení Výzvy č. 13 Předaplikační výzkum 5) Představení příslušných částí Strategie ITI dotčených výzvou 6) Prezentace přihlášených projektových záměrů do výzvy 7) Projednání projektových záměrů pracovní skupinou 8) Závěr 2

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE dle aktuálních informací z MŠMT by měla být výzva ŘO č. 02_17_049 na Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci vyhlášena dne pokud se tak stane, bude výzva nositele na DMS vyhlášena vazba na opatření strategie ITI Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace vazba na podopatření strategie ITI A Kapacity výzkumu a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou datum a čas vyhlášení: v 10:00 hod (předpokládaný) datum a čas ukončení příjmů: v 10:00 hod (předpokládaný) jednání PS4: v 10:00 hod (předpokládaný) jednání ŘV ITI: v 10:00 hod (předpokládaný) 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE Podmínky výzvy: alokace výzvy CZV: Kč alokace výzvy z ERDF: Kč alokace výzvy ze SR: max ,29 Kč Délka trvání projektu: v rozmezí měsíců datum ukončení realizace projektu: do výše celkových způsobilých výdajů na projekt: v rozmezí mil. Kč Oprávnění žadatelé: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, organizace zřizované nebo zakládané kraji veřejné vysoké školy, výzkumné organizace 4

5 AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost ostatní subjekty Povinný partner Obchodní korporace, (tj. subjekt dle zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů), který dále splňuje tyto podmínky: - Velikost povinného partnera musí být minimálně na úrovni středního podniku dle Doporučení 2003/361/ES5; - Není podnikem v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014; Další možní partneři Partneři s finanční spoluúčastí: - Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Obchodní korporace bez omezení velikosti 5

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE Partneři bez finanční spoluúčasti: - Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu - Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace - Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost - Ostatní subjekty Minimální varianta: společné partnerství musí minimálně zahrnovat dva nezávislé subjekty: výzkumnou organizaci žadatele a jednu obchodní korporaci dle definice povinného partnera. Maximální varianta: celkem je povolen maximální počet 9 partnerů 6

7 AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE Další specifika výzvy Projekt v této výzvě musí naplnit minimální hodnoty následujících indikátorů: (CO26) Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi 6 podniků Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť 1 pracoviště Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty 4 publikace Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků 3 publikace 7

8 AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE Dne měly být dle harmonogramu výzev vyhlášeny tři výzvy pro OP PIK: 15. VÝZVA NOSITELE PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE APLIKACE S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ (alokace z ERDF výzvy nositele Kč) 16. VÝZVA NOSITELE PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE INOVACE (alokace z ERDF výzvy nositele Kč) 17. VÝZVA NOSITELE PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE POTENCIÁL (alokace z ERDF výzvy nositele Kč) Vzhledem k dosavadnímu nevyhlášení výzev ŘO pro ITI nemohly být výzvy nositele vyhlášené. Pokud budou výzvy výzvy ŘO vyhlášeny do : Vyhlášení výzev nositele na Aplikace, Inovace a Potenciál v 10:00 datum a čas ukončení příjmů: v 10:00 hod jednání PS4: v 10:00 hod jednání ŘV ITI: v 10:00 hod 8

9 PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZEV ITI 2017 OP PIK Nositel ITI ŘO ITI Specifický cíl OP PIK - aktivita Opatření/ Podopatření ISg Příspěvek EU (Kč) Plánované vyhlášení výzvy Plánované zahájení příjmu projektových záměrů Plánované ukončení příjmu projektový ch záměrů Plánované vyhlášení výzvy Plánované zahájení příjmu žádostí o podporu Plánované ukončení příjmu žádostí o podporu Plánovaný termín jednání PS ITI Plánovaný termín jednání ŘV ITI Zvýšit inovační výkonnost podniků Aplikace s účinnou spoluprací Zvýšit inovační výkonnost podniků Potenciál Zvýšit inovační výkonnost podniků Inovace Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Služby infrastruktury aktivity b, c, d 2.2.1/2.2.1.B / / / / / / /2.2.1.B / / / / / / /2.2.1.B / / / / / / /2.2.2.A / / / / / / Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP Školicí střediska 2.2.1/2.2.1.D / / / / / / Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání - Nemovitosti 2.2.1/2.2.1.C / / / / /2017 9/

10 PREZENTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ OP PIK program Služby infrastruktury Laboratoř virtuální a rozšířené reality Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) 10

11 VÝZVA NOSITELE ITI Č. 13 PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM Číslo výzvy ŘO OP VVV 02_17_048 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Specifický cíl OP VVV SC 1.2. Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou Číslo výzvy nositele ITI 13. Opatření int. strategie Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace Podopatření int. strategie A Kapacity výzkumu a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou Příjem projekt. záměrů do PS Min. a max. výše CZV projektu Kč Kč 11

12 ZACÍLENÍ PODPORY Území realizace Místo dopadu realizace je území vymezené ve Strategii integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, přičemž rozhodující není sídlo žadatele. (Strategie Hradecko-pardubické aglomerace je umístěna na webových stránkách Hradecko-pardubické aglomerace - Přípustné místo realizace: Projekt musí být realizován na území Evropské unie. 12

13 ZACÍLENÍ PODPORY Oprávnění žadatelé Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost ostatní subjekty. Omezení počtu projektových žádostí Maximální počet projektových žádostí, které může podat jeden žadatel (rozuměno jedno IČ), je omezen. Bližší omezení počtu projektových žádostí je specifikováno v Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část. Žadatel nesmí podat duplicitní žádost o podporu do výzvy určené pro žadatele mimo ITI. 13

14 PODPOROVANÉ AKTIVITY Povinné aktivity Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity: a) Řízení projektu popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část více viz kapitola b) Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi. c) Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví. 14

15 Povinně volitelné aktivity V případě partnerství v projektu si žadatel musí zvolit následující aktivitu: d) Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu. Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu e) až g): e) Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů. f) Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu. g) Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků. Volitelné aktivity (Žadatel si může vybrat s následujících volitelných aktivit): h) Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování včetně stavebních úprav souvisejících s instalací. i) Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu. j) Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich výstupů. 15

16 PROJEKT V TÉTO VÝZVĚ MUSÍ NAPLNIT MINIMÁLNÍ HODNOTY NÁSLEDUJÍCÍCH INDIKÁTORŮ: (CO24) Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech 1 pracovník Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť 1 pracoviště (CO25) Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách 12 pracovníků Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty 5 publikací Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty 1 přihláška 16

17 PŘEDSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTI STRATEGIE ITI HRADECKO- PARDUBICKÉ AGLOMERACE DOTČENÝCH VÝZVOU STRATEGICKÝ CÍL 2 - CHYTRÁ A KREATIVNÍ AGLOMERACE Specifický cíl 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu aglomerace Opatření Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace Podopatření A Kapacity výzkumu a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou - rozvoj kapacit pro projekty předaplikačního výzkumu, spolupráce výzkumných organizací a firem, mezioborová partnerství, příprava mezinárodních projektů zaměřených na FET (Future emerging technologies) 17

18 PREZENTACE PŘIHLÁŠENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO VYHLÁŠENÉ VÝZVY Č Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů NANOMAT ( Kč z EU) 2. Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy NANOBIO ( Kč z EU) 3. PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění ( Kč z EU) 4. Léčiva a medicínské technologie - přenos poznatků ve výzkumu a vývoji do předaplikační sféry (DRUGTECH) ( Kč z EU) 5. IT4BIO ( Kč z EU) Celková částka dotace pro 13. výzvu (Podpora příspěvek EU): Kč Souhrnná výše požadované dotace v předložených PZ: Kč Pro informaci: Projektový záměr obdržený po ukončení příjmu žádostí ( ) ANTIDOTA ( Kč z EU) 18

19 PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU KRITÉRIA ŘV ITI PRO POSOUZENÍ 1. Soulad se Strategií ITI, strategickým a specifickým cílem vč. podopatření 2. Potřebnost realizace je odůvodněná 3. Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území 4. Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě 5. Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s výzvou 6. Je určen žadatel a v případě zapojených subjektů je popsána jejich role 7. Projekt jednoznačně popisuje spolupráci s alespoň jedním partnerem, jenž zároveň splňuje definici partnera dle výzvy ŘO č. 02_17_048 s názvem Předaplikační výzkum pro ITI, který: a) realizoval projekt v OP VVV v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace; b) plánuje realizaci projektu v OP VVV v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace (představil svůj projektový záměr na jednání dané PS) 19

20 PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU 8. Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření Strategie ITI 9. Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané opatření Strategie ITI 10. Předkladatelé připravovali projekt. záměr v koordinaci s nositelem ITI i partnery. (předkladatel představil svůj projektový záměr na některém z předcházejících jednání dané PS) 11. Výsledky projektu jsou udržitelné 12. Soulad s min. a max. výší CV/CZV, pokud byly limity ve výzvě uvedeny. 13. Projekt je v souladu s finančním plánem Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace: a. do 19ti měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti o platbu minimálně ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, b. do 31 měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti o platbu minimálně ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů projektu, 20

21 PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU c. do 43 měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti o platbu minimálně ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů projektu, d. do 55ti měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti o platbu minimálně ve výši 40 % celkových způsobilých výdajů projektu e. a do 67mi měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti o platbu minimálně ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů projektu 14. Projekt splňuje požadavky na minimální výši indikátorů, pokud byly ve výzvě nositele integrované strategie stanoveny 15. Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy 16. Projektový záměr splňuje formální náležitosti (např. podepsáno statutárním zástupcem předkladatele, datum podpisu, vyplněny všechny náležitosti PZ dle osnovy) 21

22 NÁVRH USNESENÍ Návrh usnesení PS4 10/1: Pracovní skupina Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 13 Předaplikační výzkum projednala předložený projektový záměr Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů NANOMAT a posoudila jeho soulad se Strategií ITI. Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru: Projektový záměr Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů NANOMAT je v souladu se Strategií ITI. Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI. 22

23 NÁVRH USNESENÍ Návrh usnesení PS4 10/2: Pracovní skupina Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 13 Předaplikační výzkum projednala předložený projektový záměr Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy (NANOBIO) a posoudila jeho soulad se Strategií ITI. Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru: Projektový záměr Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy (NANOBIO) je v souladu se Strategií ITI. Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI. 23

24 NÁVRH USNESENÍ Návrh usnesení PS4 10/3: Pracovní skupina Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 13 Předaplikační výzkum projednala předložený projektový záměr PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění a posoudila jeho soulad se Strategií ITI. Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru: Projektový záměr PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění je v souladu se Strategií ITI. Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI. 24

25 NÁVRH USNESENÍ Návrh usnesení PS4 10/4: Pracovní skupina Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 13 Předaplikační výzkum projednala předložený projektový záměr Léčiva a medicínské technologie - přenos poznatků ve výzkumu a vývoji do předaplikační sféry (DRUGTECH) a posoudila jeho soulad se Strategií ITI. Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru: Projektový záměr Léčiva a medicínské technologie - přenos poznatků ve výzkumu a vývoji do předaplikační sféry (DRUGTECH) je v souladu se Strategií ITI. Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI. 25

26 NÁVRH USNESENÍ Návrh usnesení PS4 10/5: Pracovní skupina Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 13 Předaplikační výzkum projednala předložený projektový záměr IT4Bio a posoudila jeho soulad se Strategií ITI. Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru: Projektový záměr IT4Bio je v souladu se Strategií ITI. Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI. 26

27 TERMÍN 11. JEDNÁNÍ PS4 DLE HARMONOGRAMU VÝZEV NOSITELE ITI (BUDE POTVRZENO) Děkuji Vám za pozornost. 27

15. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ

15. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 15. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 7. 6. 2018 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Prezentace projektových záměrů potenciálních žadatelů 2) Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Více

12. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 9. LEDNA 2018

12. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 9. LEDNA 2018 12. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 9. LEDNA 2018 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Prezentace projektových záměrů potenciálních žadatelů 2) Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické

Více

OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PS 4: VYSOKÉ ŠKOLY A SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ HUDEBNÍ SÁL MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBICE 20. DUBNA 2017 Program 10:00-10:15

Více

11. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. ŘÍJNA 2017

11. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. ŘÍJNA 2017 11. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. ŘÍJNA 2017 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2) Prezentace projektových záměrů potenciálních žadatelů

Více

18. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 3. DUBNA 2019

18. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 3. DUBNA 2019 18. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 3. DUBNA 2019 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Aktuality EU 2021+ 2) Představení projektových záměrů potenciálních žadatelů 3) Představení projektových

Více

Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017

Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017 Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017 Program: Výzvy: Předaplikační výzkum (PO 1) Předaplikační výzkum pro ITI (PO 1) Výzvy: Dlouhodobá

Více

11. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017

11. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017 11. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017 HARMONOGRAM JEDNÁNÍ 1. Přivítání, seznámení s programem 2. Aktuální informace k

Více

SEMINÁŘ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

SEMINÁŘ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE SEMINÁŘ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ HUDEBNÍ SÁL MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBICE 6. DUBNA 2017 Program 10:00 10:20 Představení ITI Hradecko-pardubické aglomerace (Miroslav

Více

13. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 31. KVĚTNA 2017

13. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 31. KVĚTNA 2017 13. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 31. KVĚTNA 2017 HARMONOGRAM JEDNÁNÍ 1. Přivítání, seznámení s programem 2. Prezentace projektových

Více

Zápis z 12. jednání PS4 ITI

Zápis z 12. jednání PS4 ITI Zápis z 12. jednání PS4 ITI Datum: 9. 1. 2018 Čas: 10:00-12:00 Téma: 12. jednání PS4 Místo: Magistrát města Hradec Králové Účastníci: Přílohy: Jan Kříž, Wsól Vladimír, Josef Hanuš, Miroslav Pohanka, Lucie

Více

PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Statutární město Plzeň jako nositel ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 11. výzvu k předkládání projektových záměrů PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Vazba na výzvu ŘO VVV:

Více

SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru II.

SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru II. Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 26. výzvu k předkládání projektových záměrů Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání SMART

Více

8. JEDNÁNÍ PS2 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 30. KVĚTNA 2017

8. JEDNÁNÍ PS2 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 30. KVĚTNA 2017 8. JEDNÁNÍ PS2 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 30. KVĚTNA 2017 Program 8. jednání PS 2 1. Přivítání, seznámení s programem 2. Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace 3. Seznámení

Více

Předaplikační výzkum pro ITI

Předaplikační výzkum pro ITI Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Předaplikační

Více

VÝZVU Předaplikační výzkum pro ITI

VÝZVU Předaplikační výzkum pro ITI Č. j.: MSMT 37452/2016 V Praze dne ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Předaplikační výzkum pro ITI k předkládání

Více

Statutární město Ostrava jako nositel Strategie integrované územní investice ostravské aglomerace

Statutární město Ostrava jako nositel Strategie integrované územní investice ostravské aglomerace Statutární město Ostrava jako nositel Strategie integrované územní investice ostravské aglomerace oznamuje změny v 10. výzvě k předkládání projektových záměrů opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace ZVÝŠENÍ

Více

12. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 13. BŘEZNA 2017

12. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 13. BŘEZNA 2017 12. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 13. BŘEZNA 2017 HARMONOGRAM JEDNÁNÍ 1. Přivítání, seznámení s programem 2. Aktuální informace

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ V Praze dne 22. února 2018 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI II k předkládání žádostí

Více

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT 37451/2016-3 V Praze dne 2. února 2017 ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM k předkládání

Více

Seminář pro žadatele k výzvám OP VVV v ITI

Seminář pro žadatele k výzvám OP VVV v ITI Seminář pro žadatele k výzvám OP VVV v ITI 14.3.2017 Nositel ITI Olomoucké aglomerace Program 1. Představení ITI Olomoucké aglomerace a postupů administrace 2. Představení vyhlášené výzvy nositele ITI

Více

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT 37452/2016-3 V Praze dne 10. února 2017 ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO

Více

VÝZVU Předaplikační výzkum

VÝZVU Předaplikační výzkum Č. j.: MSMT 37451/2016 V Praze dne ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Předaplikační výzkum k předkládání žádostí

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 9. ZASEDÁNÍ RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 27. DUBNA 2017 Obsah prezentace: 1) Stav ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2) Přehled vyhlášených výzev nositele ITI 3) Přehled

Více

Strategie ITI Olomoucké aglomerace Nové dotační příležitosti pro podnikatele Olomouckého kraje

Strategie ITI Olomoucké aglomerace Nové dotační příležitosti pro podnikatele Olomouckého kraje Strategie ITI Olomoucké aglomerace Nové dotační příležitosti pro podnikatele Olomouckého kraje 8. 3. 2017 Jitka Gregorová Vymezené území Olomoucká aglomerace je tvořena třemi jádry, mezi kterými je úzká

Více

ITI Hradecko-pardubické aglomerace

ITI Hradecko-pardubické aglomerace ITI Hradecko-pardubické aglomerace Tomáš Kořínek Workshop RSK Královéhradeckého kraje 21. června 2016 Lodín Vymezení Hradecko-pardubické aglomerace 335 118 obyvatel 145 obcí, z toho 14 obcí se statutem

Více

13. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 12. KVĚTNA 2017

13. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 12. KVĚTNA 2017 13. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 12. KVĚTNA 2017 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Úvodní slovo 2) Představení projektových záměrů potenciálních žadatelů Centrální polytechnické dílny Pardubice

Více

14. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 31. KVĚTNA 2017

14. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 31. KVĚTNA 2017 14. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 31. KVĚTNA 2017 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Úvodní slovo 2) Prezentace projektových záměrů potenciálních žadatelů 3) Představení Výzvy č. 11 Infrastruktura

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PS 4: VYSOKÉ ŠKOLY A SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST HUDEBNÍ SÁL MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBICE 20. DUBNA

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017 OBSAH PREZENTACE 1. ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2. Předpokládaný harmonogram výzev ITI pro IROP a OPD 3. Informace z

Více

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 17. výzvu k předkládání projektových záměrů Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Dlouhodobá

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 11. ZASEDÁNÍ RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 6. BŘEZNA 218 Obsah prezentace: 1) Stav ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2) Přehled projektových schválených ŘV ITI - Královéhradecká

Více

Seminář pro žadatele ZŠ, SŠ a VOŠ

Seminář pro žadatele ZŠ, SŠ a VOŠ Seminář pro žadatele ZŠ, SŠ a VOŠ Ostrava 9. 5. 2018 VÝZVA ZŠ, SŠ a VOŠ výzva Nositele ITI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY VYHLÁŠENÍ VÝZVY - 6. 6. 2018 PŘÍJEM PZ - 29. 6. 2018 31. 7.

Více

Zápis z 15. jednání PS4 ITI

Zápis z 15. jednání PS4 ITI Zápis z 15. jednání PS4 ITI Datum: 7. 6. 2018 Čas: 10:00-12:00 Téma: 15. jednání PS4 Místo: Magistrát města Hradec Králové Účastníci: Přílohy: Martin Sedláček, Vladimír Wsól, Miroslav Pohanka, Lucie Bartošová,

Více

12. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 13. BŘEZNA 2017

12. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 13. BŘEZNA 2017 12. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 13. BŘEZNA 2017 PROGRAM JEDNÁNÍ Úvodní slovo Představení připravovaných projektových záměrů v aglomeraci Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické

Více

Seminář pro žadatele ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Seminář pro žadatele ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Seminář pro žadatele ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Ostrava 9. 5. 2018 VÝZVA ZÁJMOVÉ.. výzva Nositele ITI č. 22 ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYHLÁŠENÍ VÝZVY - 9. 5. 2018 PŘÍJEM

Více

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK 18. 4. 2018 Průmysl 4.0 selským rozumem Co je ITI? Strategické cíle SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce Alokace: 1 077

Více

vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů VÝSTAVBA A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY SYSTÉMŮ MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY NA DRÁŽNÍM PRINCIPU

vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů VÝSTAVBA A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY SYSTÉMŮ MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY NA DRÁŽNÍM PRINCIPU Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů

Více

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK 18. 4. 2018 Průmysl 4.0 selským rozumem Co je ITI? Strategické cíle SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce Alokace: 1 077

Více

11. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017

11. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017 11. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Přivítání, seznámení s programem 2) Představení projektových záměrů potenciálních žadatelů 3) Aktuální informace

Více

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání projektových záměrů VAZBA NA 50. VÝZVU ŘO IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání projektových záměrů VAZBA NA 50. VÝZVU ŘO IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace) oznamuje

Více

16. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 4. ŘÍJNA 2017

16. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 4. ŘÍJNA 2017 16. JEDNÁNÍ PS3 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 4. ŘÍJNA 2017 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Úvodní slovo 2) Představení projektových záměrů potenciálních žadatelů 3) Změna složení PS3 4) Informace z

Více

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROSTUPNÉHO

Více

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROGRAMU

Více

vyhlašuje 8. výzvu k předkládání projektových záměrů ---INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH VAZBA NA 66.

vyhlašuje 8. výzvu k předkládání projektových záměrů ---INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH VAZBA NA 66. Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace) vyhlašuje

Více

Informace pro příjemce

Informace pro příjemce Vážená paní, Vážený pane, na základě schválené Strategie ITI ostravské aglomerace ze dne 16.11.2016 můžeme připravovat vyhlášení výzev na podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Více

Zápis z 18. jednání PS4 ITI

Zápis z 18. jednání PS4 ITI Zápis z 18. jednání PS4 ITI Datum: 3. 4. 2019 Čas: 13:00-15:00 Téma: 18. jednání PS4 Místo: Pardubický podnikatelský inkubátor Účastníci: Přílohy: Antoš, Jiří Štěpán, Daniel Všetečka, Michal Tureček, Martina

Více

Ostrava Seminář pro žadatele

Ostrava Seminář pro žadatele Ostrava 15.3.2017 Seminář pro žadatele VÝZVA Výzva nositele ITI č. 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výzva nositele ITI č. 7 STŘEDNÍ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 15.3.2017 13.4.2017 STRUKTURA NOSITEL ITI Statutární město

Více

ITI Olomoucké aglomerace zvýhodněný přístup k dotacím z Operačních programů Jitka Gregorová

ITI Olomoucké aglomerace zvýhodněný přístup k dotacím z Operačních programů Jitka Gregorová ITI Olomoucké aglomerace zvýhodněný přístup k dotacím z Operačních programů 24. 11. 2017 Jitka Gregorová ITI Olomoucké aglomerace vyčleněno 4,4 mld. Kč, z tohoto 1,26 mld. Kč pro podnikatele www.olomoucka-aglomerace.eu

Více

vyhlašuje 21. výzvu k předkládání projektových záměrů TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU II

vyhlašuje 21. výzvu k předkládání projektových záměrů TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU II Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlašuje 21. výzvu k předkládání projektových záměrů

Více

10. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 31. ŘÍJNA 2016

10. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 31. ŘÍJNA 2016 10. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 31. ŘÍJNA 2016 HARMONOGRAM JEDNÁNÍ 1. Přivítání, seznámení s programem 2. Stav přípravy ITI Hradecko-pardubické

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE TOMÁŠ KOŘÍNEK RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 26. ZÁŘÍ 2016 OBSAH PREZENTACE 1. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2. Stav přípravy ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Více

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) oznamuje změny ve 30. výzvě k předkládání projektových

Více

Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a kanalizací

Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a kanalizací Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 27. výzvu k předkládání projektových ů Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a kanalizací Vazba na

Více

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI Č. j.: MSMT-37309/2016-4 V Praze dne 11. 7. 2017 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Více

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE TRAMVAJOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE TRAMVAJOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 28. výzvu k předkládání projektových záměrů Operačního programu Doprava REKONSTRUKCE A MODERNIZACE

Více

vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů VAZBA NA 50. VÝZVU ŘO IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Identifikace výzvy

vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů VAZBA NA 50. VÝZVU ŘO IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Identifikace výzvy Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace) vyhlašuje

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

Více

17. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 17. LEDNA 2018

17. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 17. LEDNA 2018 17. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 17. LEDNA 2018 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Přivítání, seznámení s programem 2) Změna zastoupení v ŘV ITI 3) Úprava statutů a jednacích

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlašuje 46. výzvu k předkládání projektových záměrů

Více

oznamuje změny ve 3. výzvě k předkládání projektových záměrů Přehled změn k 11. říjnu 2016 Položka Popis změny Zdůvodnění změny

oznamuje změny ve 3. výzvě k předkládání projektových záměrů Přehled změn k 11. říjnu 2016 Položka Popis změny Zdůvodnění změny Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace) oznamuje

Více

8. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 14. ZÁŘÍ 2016

8. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 14. ZÁŘÍ 2016 8. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 14. ZÁŘÍ 2016 1. HARMONOGRAM JEDNÁNÍ 1. Přivítání, seznámení s harmonogramem jednání 2. Stav přípravy ITI Hradecko-pardubické

Více

6. JEDNÁNÍ PS HORIZONTÁLNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBIC 26. ZÁŘÍ 2016

6. JEDNÁNÍ PS HORIZONTÁLNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBIC 26. ZÁŘÍ 2016 6. JEDNÁNÍ PS HORIZONTÁLNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBIC 26. ZÁŘÍ 2016 1. PROGRAM JEDNÁNÍ 1. Přivítání, seznámení s harmonogramem jednání 2. Stav přípravy ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Více

výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce Č.j.: MSMT-37304/2016-2 V Praze dne 19. 1. 2017 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Více

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (SŠ) III

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (SŠ) III Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlašuje 37. výzvu k předkládání projektových záměrů

Více

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ)

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) oznamuje změny ve 14. výzvě k předkládání projektových

Více

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741 Fórum výzkumu a inovací aneb regionem za výzkumem Hradec Králové 11. 5. 2017 15. května 2017 strana 1 Identifikace projektu o

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Statutární město Hradec králové Statutární město Pardubice

Statutární město Hradec králové   Statutární město Pardubice * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.mesto-pardubice.cz *Úvod *Krátké představení jednotlivých členů pracovní skupiny *Prezentace návrhu Statutu a Jednacího

Více

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) II (BRNO)

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) II (BRNO) Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlašuje 23. výzvu k předkládání projektových záměrů

Více

14. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 4. ŘÍJNA 2017

14. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 4. ŘÍJNA 2017 14. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 4. ŘÍJNA 2017 HARMONOGRAM JEDNÁNÍ Přivítání, seznámení s programem Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické

Více

vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Magistrát města Pardubice (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

vyhlašuje 32. výzvu k předkládání projektových záměrů Identifikace výzvy Integrovaný regionální operační program

vyhlašuje 32. výzvu k předkládání projektových záměrů Identifikace výzvy Integrovaný regionální operační program Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace) vyhlašuje

Více

Program 14:00 14:15 Úvodní slovo (Miroslav Janovský, manažer ITI)

Program 14:00 14:15 Úvodní slovo (Miroslav Janovský, manažer ITI) Program 14:00 14:15 Úvodní slovo (Miroslav Janovský, manažer ITI) 14:15 14:30 Harmonogram výzev nositele pro rok 2017 a 2018 (Miroslav Janovský, manažer ITI) 14:30 15:00 Schvalovací proces projektů ITI

Více

vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů VAZBA NA 50. VÝZVU ŘO IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Identifikace výzvy

vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů VAZBA NA 50. VÝZVU ŘO IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Identifikace výzvy Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace) vyhlašuje

Více

Statutární město Ostrava jako nositel Strategie integrované územní investice. ostravské aglomerace

Statutární město Ostrava jako nositel Strategie integrované územní investice. ostravské aglomerace Statutární město Ostrava jako nositel Strategie integrované územní investice ostravské aglomerace vyhlašuje 31. výzvu k předkládání projektových záměrů (opatření 2.2.1 ITI ostravské aglomerace) Kulturní

Více

vyhlašuje 11. výzvu k předkládání projektových záměrů ---INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH VAZBA NA 66.

vyhlašuje 11. výzvu k předkládání projektových záměrů ---INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH VAZBA NA 66. Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace) vyhlašuje

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Změna Výzvy č. 1 ze dne 22. 11. 2016 Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových

Více

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce Č. j.: MSMT-37304/2016-4 V Praze dne 11. 7. 2017 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Více

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektových záměrů ----INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ----

Více

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů ---PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY - MUZEA---

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů ---PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY - MUZEA--- Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace) vyhlašuje

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PŘEDŠKOLNÍCH

Více

vyhlašuje 9. výzvu k předkládání projektových záměrů ---PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY---

vyhlašuje 9. výzvu k předkládání projektových záměrů ---PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY--- Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace) vyhlašuje

Více

INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II

INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlašuje 15. výzvu k předkládání projektových záměrů

Více

ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast Karel Vít Hradec Králové 8. 9. 2015 Vymezení Hradecko-pardubické aglomerace Vymezení na základě dojížďky do škol a zaměstnání 335 118 obyvatel (k 31.12.2013)

Více

VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ III

VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ III Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlašuje 40. výzvu k předkládání projektových záměrů

Více

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou vyhlašuje 8. výzvu k předkládání projektových záměrů ----INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL---- VAZBA NA 67.

Více

oznamuje změny v 7. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Přehled změn k

oznamuje změny v 7. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Přehled změn k Magistrát města Pardubice (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) oznamuje změny v 7. výzvě k předkládání žádostí o

Více

STRATEGIE ROZVOJE A INTELIGENTNÍ MOBILITA PRO HRADECKO PARDUBICKOU METROPOLITNÍ OBLAST

STRATEGIE ROZVOJE A INTELIGENTNÍ MOBILITA PRO HRADECKO PARDUBICKOU METROPOLITNÍ OBLAST STRATEGIE ROZVOJE A INTELIGENTNÍ MOBILITA PRO HRADECKO PARDUBICKOU METROPOLITNÍ OBLAST INTELIGENTNÍ MOBILITA VE MĚSTECH A REGIONECH PARDUBICE 20. ŘÍJNA 2016 MIROSLAV JANOVSKÝ MANAŽER ITI INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ

Více

19. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 21. BŘEZNA 2018

19. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 21. BŘEZNA 2018 19. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 21. BŘEZNA 2018 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Přivítání, seznámení s programem 2) Změna zastoupení v ŘV ITI 3) Výstupy ze 18. jednání

Více

15. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 8. LEDNA 2018

15. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 8. LEDNA 2018 15. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 8. LEDNA 2018 HARMONOGRAM JEDNÁNÍ Přivítání, seznámení s programem Schválené projektové

Více

INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL

INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL Statutární město Ústí nad Labem jako nositel integrované strategie Integrovaná strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 21. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Znojemské vinařství, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava jako nositel Strategie integrované územní investice ostravské aglomerace vyhlašuje 22. výzvu k předkládání projektových záměrů (opatření 1.1.1 ITI ostravské aglomerace) ZÁJMOVÉ,

Více

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY III.

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY III. Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 43. výzvu k předkládání projektových záměrů PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY III.

Více

Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 1. 8. 2017 od 10:00, zasedací místnost č. 382 Účast: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Kontrola ukládacích usnesení 2. Aktuální informace

Více

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY II.

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY II. Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 8. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROGRAMU

Více

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) II (BRNO)

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) II (BRNO) Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) oznamuje změny ve 23. výzvě k předkládání projektových

Více

PODPORA PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO MLÁDEŽ VE VĚKU LET

PODPORA PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO MLÁDEŽ VE VĚKU LET Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 16. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PREVENTIVNÍCH

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 13. ZASEDÁNÍ RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 4. ŘÍJNA 2018 ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE K 12. 9. 2018 OP Alokace celkem v SITI (OP) Projekty s rozhodnutím ŘV

Více