Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX 3400

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX 3400"

Transkript

1 Návod na montáž a používání (ČSN EN IM CZ) pojízdného hliníkového lešení ALTREX 3400 ČSN EN /5.8 - XXXD Stavby a lešení CZ, s.r.o. K Sídlišti 1728/29, Praha 4 Stav ke dni Změny vyhrazeny. 19 z 88

2 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Všeobecně Použití lešení Další instrukce k použití lešení Podmínky použití lešení Kontrola, péče, údržba a skladování Demontáž lešení Přemístění pojízdného lešení Montáž a oprava náhradních součástí Záruční podmínky Jistící čepy 6 3. Tabulka sestav pojízdného lešení Postup montáže pojízdného lešení Seznam dílců pro pojízdné lešení

3 1. Úvod Tento návod na montáž, demontáž a použití je určen pouze pro pojízdné lešení/věž firmy ALTREX, typ Před začátkem montáže lešení byste si měli pečlivě pročíst tento návod. Sestava věže, která je požadována musí být smontována a používána v souladu s tímto návodem. Všechny pokyny v tomto návodu by měly být přísně dodržovány!!! Pokud nebudou dodržovány, může dojít k nehodě. Společnosti Altrex B.V. nemůže být kladena za vinu žádná škoda vzniklá chybnou montáží, demontáží nebo použitím věže Altrex, které není v souladu s návodem. Při montáži, demontáži a práci na lešení/věži musí být dodrženy požadavky Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zaměstnavatel, vedoucí pracovník a uživatelé jsou zodpovědní za správné použití věže v souladu s tímto návodem a musí zajistit, že tento návod je k dispozici vždy, pokud je věž montována, demontována a používána k práci. Dále jsou osoby, které lešení montují a demontují povinné vlastnit Průkaz lešenáře na tento typ lešení Altrex 3400 (vydává Osoba odborně způsobilá, OZO I). 2. Všeobecně Pojízdné lešení/věž ALTREX, typ 3400 splňuje požadavky národních norem ČSN , ČSN a evropských standardů ČSN EN 1004 a ČSN EN Věž ALTREX, typ 3400 je pojízdné lešení z hliníkové slitiny, složené ze svislých příčlových/žebříkových rámů, podélně propojených podlahami s průlezem, podélníky, zábradlím a svislým úhlopříčným ztužením/diagonálami. Spodní rám lešení je skládací. Základem jsou jednotlivé moduly z jednotlivých modulů A, B, C a D, viz obr. 1. Pro zvýšení stability je věž doplněna stabilizátory, event. přídavnou stabilizující zátěží (viz odst. 3 tohoto návodu). Výstup na lešení je vnitřkem, po žebříkových rámech. Půdorysný rozměr lešení je 0,75 x 1,65 m, max. výška pracovní podlahy (tj. modul A+B+C+D) je 5,80 m v interiéru i exteriéru. Max. nosnost lešení 1,5 kn/m 2, tj. třída zatížení 2 podle ČSN EN Možné sestavy lešení, včetně počtu a hmotnosti dílců, jsou uvedeny v tabulce 2, odst. 3 tohoto návodu. Věže mohou být montovány, demontovány nebo upravovány pouze pověřenou osobou, která prošla požadovaným výcvikem a školením pro tuto práci, ve smyslu možných rizik, která zahrnují: - Porozumění montáži, demontáži či úpravě dané věže - Bezpečná montáž, demontáž či úprava dané věže - Zvyky nutné k zabránění nehod jedinců či předmětů - Bezpečnostní zvyky v případě změny počasí, která může ovlivnit bezpečnost dané věže (viz NV č. 362/2005 Sb.) - Povolenou zátěž - Jakékoliv další riziko, které může vzniknout z výše uvedené montáže, demontáže či úpravy Osoby zodpovědné za práci a zaměstnanci vykonávající práce musí mít přístup k tomuto návodu. Pokud je to možné, a pokud toho lze bezpečně dosáhnout, pro vyšší osobní bezpečí by se měli jedinci, pracující na montáži připoutat k vnější zdi. Jedinci by se neměli připoutávat k věži samotné, pokud tato není ukotvena ke zdi. K montáži lze použít pouze originální dílce a součásti ALTREX. Modul A Modul A + B Modul A + B + C Modul A + B + C + D Obrázek 1 Moduly lešení ALTREX

4 2.1 Použití lešení/věží Tabulka 1 Vhodné max. výšky pojízdného lešení/věže ALTREX, typ 3400 pro práci Typ 3400 Interiér/uvnitř Exteriér/venku Max. výška pracovní podlahy Max. pracovní výška 5,80m 5,80 m 7,80 m 7,80 m Maximální zatížení plošiny je 150 kg/m 2, tj. třída 2 dle ČSN EN Maximální celkové zatížení věže (jako celku) je 135 kg. Vodorovná zatížení překračující 30 kg, vzniklá z práce vykonávané na věži, nejsou přípustná. V případě významných sil, působících na věž, by měla být tato ukotvena ke zdi. Věž může být použita pouze na vodorovném, plochém a pevném povrchu (obr. 2). Věž nelze používat při síle větru překračující 8 m/s dle NV č. 365/2005 Sb. a ČSN Věž nelze používat při bouřce, sněhu, ledu, prudkém dešti a v případě, kdy hrozí zásah bleskem. Zdvihání či zavěšení věže není povoleno. Věž nelze používat k získání přístupu k jiným konstrukcím. Standardní sestavy nepočítají s použitím plachet či reklamních billboardů. Věž se nesmí pohybovat směrem, který nebyl původně zamýšlen. Na vnější stranu standardní věže nelze připojit žádné další pracovní podlahy či další objekty. Mezi věží a budovou nelze zřizovat můstky či přechodové lávky. Věž se nesmí vychýlit o více než 1%. To znamená, že ve výši 4 m nesmí být vychýlena o více než 4 cm. Proveďte dostatečná opatření proti povětrnostním vlivům, která zajistí bezpečnou práci na věži. Proveďte dostatečná opatření proti vlivům prostředí, která zajistí bezpečnou práci na věži. Používejte zábradlí v každém případě. Nikdy nenechávejte věž bez dozoru. Zajistěte, aby se k věži nedostali nepovolaní jedinci. Použití kombinace věžových částí jiné značky/jiných výrobců/ není povoleno! Pracovní plocha kolem věže musí být ohrazena pomocí vhodných zábran nebo pásky. Zajistěte, aby bezpečnost práce s věží byla vždy na prvním místě. Věž by měli sestavovat vždy alespoň dva lidé (obr. 6). Pokud je to potřeba, namontujte stabilizátory. Stabilizátory nejsou nutné pro výšku podlahy do 2,5 m, ale v případě, že věž musí čelit významným vodorovným silám, je montáž stabilizátorů doporučena. Použití stabilizátorů a stabilizujícího závaží je uvedeno v tabulce 2, odst. 3 tohoto návodu. 2.2 Další instrukce pro používání lešení Při práci s věží jste povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky dle NV č. 362/2005 Sb. Výstup na lešení je pouze vnitřkem věže!! Je zakázáno lézt po vnější straně rámů, nestůjte na stabilizátorech/vzpěrách. Nikdy nezvyšujte výšku pracovní podlahy za použití schodů, beden, apod. (obr. 3). Základní rozměry podlah nelze v žádném případě rozšiřovat. Používání zdvihacích prostředků na věži, či pro věž samotnou, není povoleno (obr. 4), může to vážně ovlivnit její stabilitu. Části věže a nářadí lze na pracovní podlahu dopravit pouze ručně a to vnitřkem konstrukce! Zvýšená pozornost by měla být věnována větru v místech, kde hrozí jeho silné poryvy, například otevřené konstrukce a rohy budov. V případě, že rychlost větru přesáhne 8 m/s, plus na konci pracovního dne, musí byt posuvná věž přemístěna na bezvětrné místo, či vhodným způsobem přivázána nebo zakotvena (obr. 5). Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 4

5 2.3 Podmínky použití lešení/věží Před každou montáží či použitím věže, jste povinni zkontrolovat následující: 1. Že věž je vhodná pro požadované použití. 2. Že bezprostřední okolí místa, v kterém je věž postavena, dovoluje bezpečné použití. 3. Že věž lze stále bezpečně používat. 4. Že povrch je vodorovný, bez nerovností a dostatečně nosný. 5. Že okolní vlivy, jako otevírající se dveře, samočinné sluneční zastínění, nadzemní elektrické vedení, provoz a kolemjdoucí, nemohou navodit nebezpečné situace. 6. Že je zde dostatek místa pro bezpečnou montáž, demontáž a použití věže. 7. Že jsou na pracovišti k dispozici všechny požadované dílce a osobní ochranné pracovní pomůcky dle NV č. 362/2005 Sb. 8. Že nejsou používány poškozené nebo jiné, než originální dílce Altrex. 9. Že věž je sestavena podle tohoto návodu a v souladu s požadovanou konfigurací, viz tabulka 2, odst Že není překročena maximální výška lešení. 11. Že se uvnitř věže dá snadno lézt. 12. Že jsou správně připojena a nastavena kolečka a jsou zajištěna proti posunutí brzdou (zabržděna). 13. Že rámy jsou bezpečně sestaveny a zajištěny jistícím kolíkem proti vysunutí. 14. Že zábradlí a diagonály jsou správně namontované a zabezpečené ve správné pozici a jsou zajištěné proti uvolnění. 15. Že stabilizátory jsou správně sestavené a půdorysně rozmístěné, viz obr. 9, odst Že rámy věže jsou ustaveny do svislé polohy - zkontrolujte pomocí vodováhy. 17. Že věž je stabilní. 18. Že podlahy jsou umístěny ve správné pozici a zajištěny proti možnému nadzvednutí. 19. Že sestavená věž je kontrolována denně před zahájením prací dle ČSN a dále každých 14 dní odborně zkontrolována dle ČSN Že všechny jistící čepy jsou správně umístěny a zajištěny, viz obr. 8, odst Kontrola, péče, údržba a skladování 1. S částmi věže se musí nakládat a přepravovat je s náležitou péči tak, aby se předešlo jejich poškození. 2. Skladování musí být zajištěno takovým způsobem, aby k montáži věže byly k dispozici pouze nepoškozené časti ve správném počtu. 3. Zkontrolujte všechny pohyblivé části správně fungují a nejsou znečištěné. 4. Zkontrolujte zda všechny dílce, zda nejsou poškozené. Poškozené či nesprávné dílce nelze používat a musí být vyřazeny. 5. Poškozené dílce jste povinni vrátit výrobci k posouzení. 6. Věže pro profesionály musí být každý rok zkontrolovány odborníkem, zda nejsou poškozené. Za poplatek lze k prohlídkám, a v případě potřeby i k opravám, využít oddělení Prohlídek, oprav a montáže firmy Altrex. 2.5 Demontáž lešení/věží Věž by měla být demontována dle instrukcí k montáži, ale v opačném pořadí. 2.6 Přemístění pojízdného lešení/věže Aby bylo možné věž přemisťovat, stabilizátory musí být nadzvednuty max. 10 cm. Brzdy kol jsou uvolněny sešlápnutím brzdového pedálu. Pokud je věž přemísťována, nesmí na ni zůstat žádné osoby, nářadí či materiály (obr. 7). Obr. 7 Před samotným přemístěním by měla být provedena kontrola, zda okolní vlivy, například otevírající se dveře, stříšky, jámy, samočinné sluneční zastínění, nadzemní elektrické vedeni, provoz, kolemjdoucí apod., nepředstavují riziko ve chvíli, kdy je věž přemisťována. Věž přemisťujte pouze podélně či příčně, přes vodorovný, dostatečně nosný povrch bez nerovností. Zajistěte, aby se věž během přemisťování nezačala naklánět. Ihned po přemístění věže musí být aktivovány brzdy, a to sešlápnutím brzdového pedálu. Po přemístění musí být věž opět správně a vodorovně umístěna; k tomu použijte vodováhu. Opět upravte všechny stabilizátory, aby byly v kontaktu s povrchem a ve správné poloze, viz obr. 9, odst. 3. 5

6 2.7 Montáž a oprava náhradních částí Náhradní díly, poskytnuté firmou Altrex, musí být umístěny na správný produkt Altrex a to stejným způsobem jako nahrazované díly. Montáž (připojení) a oprava je prováděna na vlastní nebezpečí a na náklady klienta. Firma Altrex neodpovídá za škodu způsobenou nesprávnou montáží a opravou. Firma Altrex může být za úplatu přivolána, aby opravila Váš výrobek a namontovala požadovanou součást. že výrobek nebyl správně používán. Cena tohoto průzkumu jde také na vrub klienta, pokud před tímto průzkumem firma Altrex nabídla opravu či výměnu výrobku bez finanční účasti klienta. 2.9 Jistící čepy 2.8 Záruční podmínky Tento výrobek firmy Altrex byl navržen, vyroben a testován s nejvyšší možnou péčí. Pokud bude tento výrobek používán v souladu s návodem a k příslušným účelům, vztahuje se na něj záruka za těchto podmínek: 1. Firma Altrex zaručuje spolehlivost výrobku a kvalitu materiálů použitých k jeho výrobě. 2. Uznáme všechna poškození, na která se vztahuje záruka, výměnou poškozené časti, výměnou celého výrobku, či poskytnutím částí k výměně. 3. Záruka se nevztahuje na poškození, která vzniknou jako důsledek následujícího: a) Použití výrobku v rozporu s požadovaným využitím nebo v rozporu s instrukcemi k jeho montáži a použiti. b) Běžné opotřebeni výrobku. c) Oprava či náhrada časti lešení klientem či třetí stranou (s výjimkou namontovaní náhradních součásti poskytnutých firmou Altrex, jak je uvedeno v bodu 2). d) Jakákoli upravená zákonná omezení, týkající se podstaty či kvality materiálů použitých ve výrobku. 4. Jakékoli vady nalezené po doručení výrobku nahlaste ihned firmě Altrex. Pokud nebudou tyto vady ohlášeny ihned, záruka zaniká. K nároku na záruku se musíte firmě Altrex či distributorovi Altrexu prokázat nákupním dokladem. 5. Jakékoli vady výrobku musí byt nahlášeny firmě Altrex či distributorovi Altrexu co nejdříve, ale nejpozději do čtrnácti dnů po nalezení závady. a) Pokud bude vznesen nárok podle podmínek reklamace, firma Altrex má právo prozkoumat výrobek ve svém centru kvality. Klient musí pro tento účel výrobek poskytnout. Pokud bude během zkoumaní výrobku zjištěno, že nebyl používán správně, bude cena průzkumu naúčtována klientovi. b) Pokud bude klient požadovat, aby byl průzkum proveden nezávislou instituci, hradí ho klient, pokud bude prokázáno, Obrázek 8 Správné zajištění jistícími čepy 6

7 3. Sestavy pojízdného lešení/věže ALTREX, typ Možné konfigurace pojízdného lešení ALTREX 3400 Tabulka 2 - Počty a hmotnosti dílců pro jednotlivé výšky lešení při středovém umístění Výška pracovní podlahy [m] , Pracovní výška [m] ,80 5,80 7,80 Popis Kat.číslo Hmotnost [kg] A B A+B C A+B+C D A+B+C+D Skládací rám základní , Trubkový spojovací čep (4ks) , Svislý rám , Koncový zábradelní rám , Pracovní podlaha s průlezem , Úhlopříčné ztužidlo , Zábradlí (podélník) , Dvojité zábradlí , Trojúhelníkový stabilizátor , Sestava zarážek , Set držáků zarážek , Sada kol (4ks) , Celková hmotnost sestavy [kg] 22,6 17,2 39,8 36,8 76,6 27,8 104,4 Přídavné stabilizační závaží [20 kg] Rozmístění stabilizátorů při středovém umístění lešení ALTREX 3400 Obrázek 9 Půdorysný rozměr (rozmístění) stabilizátorů 7

8 4. Postup montáže lešení 3400 Postup montáže pro výšku pracovní podlahy 1 m Nasaďte kola a zajistěte je proti vysunutí jistícím čepem. Rozložte skládací rám a zajistěte zajišťovacím zařízením. Nasměrujte kola směrem ven a sešlápněte brzdový pedál. Umístěte podlahu na 3. příčel rámu. Lešení s podlahou 1 m je připraveno k použití. Postup montáže pro výšku pracovní podlahy 1,8 m - základ této sestavy tvoří výše uvedená montáž podlahy pro výšku 1m Na svislé sloupky rámů (nad kola) umístěte podélníky. Připevněte trubkové spojovací čepy. Nasaďte koncové zábradelní rámy a zajistěte je jistícími čepy. 8

9 Postup montáže pro výšku pracovní podlahy 1,8 m - pokračování Namontujte zábradlí (4ks) nebo zábradelní rám a zábradlí (2ks) po obou stranách lešení. Posuňte podlahu na 6. příčel svislého skládacího rámu. Umístěte držák zarážek a poté samotné zarážky. Lešení je připraveno k použití. Postup montáže pro výšku pracovní podlahy 3,8 m - základ této konfigurace tvoří lešení s podlahou ve výši 1 m, s podélníkem Podlaha ve výši 1 m s podélníkem. Namontujte 2 svislé rámy a zajistěte je spojovacími čepy. Namontujte 2 úhlopříčná ztužidla od 2. příčle horních rámů. 9

10 Postup montáže pro výšku pracovní podlahy 3,8 m - pokračování Prodlužte trubku z trojúhelníkových stabilizátorů a zajistěte ji. Namontujte stabilizátory tak, aby se dotýkali země, půdorys viz obr. 9. Posuňte podlahu na 6. příčli svislého skládacího rámu. Namontujte koncové zábradelní rámy a zajistěte je jistícími čepy. Umístěte podlahu na poslední příčli svislého rámu. Namontujte zábradlí (4ks) nebo zábradelní rám a zábradlí (2ks) po obou stranách lešení. Umístěte držák zarážek a poté samotné zarážky u podlahy. Lešení je připraveno k použití. 10

11 Postup montáže pro výšku pracovní podlahy 5,8 m Nasaďte kola a zajistěte je proti vysunutí jistícím čepem. Rozložte skládací rám a zajistěte zajišťovacím zařízením. Nasměrujte kola směrem ven a sešlápněte brzdový pedál. Pracovní podlahu umístěte na 2. příčel rámu. Namontujte 2 svislé rámy a zajistěte je spojovacími čepy. Namontujte 2 úhlopříčná ztužidla od 4. příčle spodních skládacích rámů. Prodlužte trubku z trojúhelníkových stabilizátorů a zajistěte ji. Namontujte stabilizátory tak, aby se dotýkali země, půdorys viz obr. 9. Namontujte pracovní podlahu na 3. příčel druhého svislého rámu. Namontujte zábradlí. Namontujte další svislé rámy, zároveň s koncovými (zábradelní) a zajistěte je spojovacími čepy. Namontujte 2 úhlopříčná ztužidla od 2. příčle nad pracovní podlahou. 11

12 Postup montáže pro výšku pracovní podlahy 5,8 m - pokračování Namontujte pomocnou podlahu na 3. příčel vrchních rámů. Namontujte pomocné zábradlí nad pomocnou podlahu a nad kolečka. Namontujte podélník nad kola. Odeberte nejnižší podlahu a umístěte jí jako pracovní podlahu. Odeberte pomocné zábradlí a pomocnou podlahu. Podlahu umístěte na nejnižší příčel spodního rámu a na ni dejte 2 ks stabilizujícího závaží ā 20 kg, tj. 40 kg - rovnoměrně rozložené. Namontujte úhlopříčná ztužidla tak, aby navazovala. Namontujte zábradlí (4ks) nebo zábradelní rám a zábradlí (2ks) po obou stranách lešení. Umístěte držák zarážek a poté samotné zarážky. Demontáž lešení probíhá opačným způsobem. Lešení je připraveno k použití. Pro uvolnění použijte zábradlí. 12

13 5. Seznam dílců lešení/věže ALTREX 3400 Schéma Název Katalog. číslo Schéma Název Katalog. číslo Spodní skládací rám Zábradlí tyčové / podélník Trubkový spojovací čep Dvojité zábradlí Svislý rám Stabilizátor (trojúhelníkový) Zábradelní (koncový) rám Úhlopříčné ztužidlo Pracovní podlaha s průlezem Pojezdové kolo ø 100 mm, dvojitě bržděná, 4 ks Zarážky u podlahy (sestava) Stabilizační závaží ā 20 kg Držák zarážek u podlahy

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S)

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S) Návod na montáž a používání (ČSN EN 1298 - IM CZ) pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S) Stavby a lešení CZ, s.r.o. K Sídlišti

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky podle ČSN 738102, ČSN 738101 a vybrané požadavky podle ČSN

Více

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Katalogové číslo: 239039 Pokyny pro bezpečnost práce: Montovat, demontovat a používat tento výrobek smí jen pracovníci seznámení s tímto návodem Kromě tohoto návodu

Více

www.leseni-pardubice.cz

www.leseni-pardubice.cz Půjčovna mobilního lešení a další služby Pardubice www.leseni-pardubice.cz NABÍDKA PŮJČOVNY mobilní duralové lešení ZIG-ZAG skládací duralové lešení žebříky KRAUSE WAP KRÄNZLE přívěsné vozíky AGADOS stavební

Více

Návod na montáž a použití Pojízdné lešení 5100 a 5200 Schody lešení 5300 Skládací lešení 5400 a 5500 EN 1004. www.altrex.com.

Návod na montáž a použití Pojízdné lešení 5100 a 5200 Schody lešení 5300 Skládací lešení 5400 a 5500 EN 1004. www.altrex.com. Návod na montáž a použití Pojízdné lešení 5100 a 5200 Schody lešení 5300 Skládací lešení 5400 a 5500 EN 1004 752905 www.altrex.com 1 of 3 Obecně Příručka Montáž a použití Výr. č. 752905 Verze 07/09 Copyright

Více

OBSAH 1. ÚVOD POVINNOSTI UŽIVATELE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Kontrola před sestavením Montáž Zdvihá

OBSAH 1. ÚVOD POVINNOSTI UŽIVATELE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Kontrola před sestavením Montáž Zdvihá Návod pro montáž a použití věžového lešení CUSTERS (v souladu s EN 1298 / EN 1004) OBSAH 1. ÚVOD.......... 3 2. POVINNOSTI UŽIVATELE... 4 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ..... 4 3.1. Kontrola před sestavením...

Více

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT 1 POUŽITÍ. Pojízdné lešení slouží pro opravy, údržbu, revize objektu. Výrobek je možné použít ve venkovních i vnitřních prostorách. Dodává se v rozloženém stavu. Přepravu je

Více

Folding scaffold. unit

Folding scaffold. unit Fahrgerüste zum Poklopemn Folding scaffold unit Pojízdná sklapovací lešení rychle připravena k použití, snadno se ovládají a jsou obzvláště bezpečná. Tato verze má výhodu v tom, že spodní patro lešení

Více

... jistě právěčtou. NV č. 362/2005 Sb. České vysoké učení technické v Praze I Fakulta stavební I Katedra technologie staveb Ing.

... jistě právěčtou. NV č. 362/2005 Sb. České vysoké učení technické v Praze I Fakulta stavební I Katedra technologie staveb Ing. Práce ve výškách Pomocné konstrukce lešení, žebříky Zásady bezpečnosti práce na stavbě Projektování elektrických systémů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ IPPIS S.r.l. - Capitale Sociale i.v. 98.040,00 Sede e stabilimento: 35010 CADONEGHE - (PD) - ITALY S.S. Del Santo N. 103 - Telef. +39 049.701.233-049.701.067 Fax +39 049.88.72.207 - C.F. e P.IVA 01505440287

Více

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax:

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz -1- HAKI IV NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ PODCHOD HAKI 1,76 1. Předmluva Podchod

Více

Práce ve výškách

Práce ve výškách 5.6.17.1. Práce ve výškách http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/prace-vevyskach Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pád z výšky nebo do hloubky

Více

NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061

NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061 NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061 Do tohoto návodu je možno kdykoli nahlédnout! Před použitím zařízení, pečlivě čtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny! 1. Bezpečnost 1.1 Účel použití Svěrky

Více

FLIS 134 P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /12-D

FLIS 134 P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /12-D FLIS 134 P Pojízdné lešení EN 1004-3-8/12-D NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN 1298 - IM CZ VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO s.r.o. Koželužská 1026 67401 Třebíč Tento návod na montáž a používání lešení musí být

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B1 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._58 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

FLIS 67P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /10-D

FLIS 67P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /10-D FLIS 67P Pojízdné lešení EN 1004-3-8/10-D NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN 1298 - IM CZ VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO s.r.o. Koželužská 1026 67401 Třebíč Tento návod na montáž a používání lešení musí být vždy

Více

www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha

www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 5 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALIS GYM MODEL 5 obsahuje tyto komponenty: A- 8 ks sloupek 70 x

Více

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží Obsah:. Úvod. Všeobecné pokyny Montáž dílů.. 5. 5 7 7 7 Montáž pojízdného základu Montáž mezipatra Montáž pracovní podlahy Rozšíření. 7.. Stabilizátor Kotvení Demontáž Ostatní 9.... Montáž stabilizačního

Více

www.palis.eu www.palis.cz

www.palis.eu www.palis.cz www.palis.eu www.palis.cz NÁVOD K MONTÁŽI MODUL LÁVKA Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice MODUL LÁVKA obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks podesta C-1

Více

CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D

CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D pro posuvnou dveřní síť proti hmyzu M I N I R O L Datum / číslo vydání: 12. 7. 2015 / 01 ISM-MS-CZ Obsah Vysvětlivky k textu... 3 Úvod... 3 Určení výrobku... 3 Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX 62K110A350 al 62K110E350 elox 62K1000110 62K110A600 al 62K110E600 elox 62K1000130 62K1000120 62K113510L 62K113510P 62K1135200 62K1135200 62K110A600 al 62K110E600 elox 2200131520

Více

Datum tvorby 26.8.2013 Učební materiál obsahuje závazné požadavky na bezpečnost práce při odborném výcviku dle platných předpisů

Datum tvorby 26.8.2013 Učební materiál obsahuje závazné požadavky na bezpečnost práce při odborném výcviku dle platných předpisů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Oslzlý František VY_32_Inovace_12_OV-Z_BOZP_Betonářské

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 2055 Bagr WORKER

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 2055 Bagr WORKER UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 055 Bagr WORKER OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DÍLY A SOUČÁSTKY ZAŘÍZENÍ... 3 MONTÁŽNÍ POKYNY... 4 POKYNY K ÚDRŽBĚ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 ÚVOD Děkujeme

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._53 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

SPOLANA a.s. Číslo: BI BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana 1 ze 7. útvar Hygiena a bezpečnost práce

SPOLANA a.s. Číslo: BI BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana 1 ze 7. útvar Hygiena a bezpečnost práce Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana 1 ze 7 NÁZEV: PRÁCE VE VÝŠKÁCH PŘENOSNÉ ŽEBŘÍKY Gestor: O B S A H Č. kap. Název kapitoly Strana Č. revize Účinnost od 1 Rozsah platnosti 2 0 01.1.2018

Více

Návod na montáž lešeňového systému STABILO 10

Návod na montáž lešeňového systému STABILO 10 Návod na montáž lešeňového systému STABILO 10 (Zpracováno dle ČSN EN 1298) 3. skupina lešení dle EN 1004 zatížitelnost 200 kg/m2 Překlad: BRKA, s.r.o. Poslední aktualizace 5.1.2011 Obsah 1. Všeobecně 1.1.

Více

362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 17. srpna 2005

362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 17. srpna 2005 362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Vláda nařizuje podle 134a odst.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ V KONSTRUKCI POJÍZDNÉHO LEŠENÍ LUFIX 5000 A LUFIX 6000 Příklad sestavení LUFIX 5005 Příklad sestavení LUFIX 6005 Typy 5002-5009 odpovídají všem požadavkům

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B3 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._52 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží Obsah: 1. Úvod 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů 3 4 3. 4. 5. 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11-12 13 Montáž pojízdného základu Montáž mezipatra Montáž pracovní podlahy Rozšíření 6. 7. 8. Stabilizátor Kotvení Demontáž

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.0 (C) Série 10. EN /12 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.0 (C) Série 10. EN /12 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.0 (C) 2006 Série 10 EN 1004 3 8/12 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1 Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti provozovatele:...

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI HOUPAČKY PALIS GYM Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice s houpačkovým modulem obsahuje tyto komponenty: A- 1 ks ráhno 70 x 70 x 2400 mm

Více

Návod na montáž. lešeňového systému STABILO 50 (Zpracováno dle ČSN EN 1298)

Návod na montáž. lešeňového systému STABILO 50 (Zpracováno dle ČSN EN 1298) Návod na montáž lešeňového systému STABILO 50 (Zpracováno dle ČSN EN 1298) 3. skupina lešení dle EN 1004 zatížitelnost 200 kg/m2 Překlad: BRKA, s.r.o. Poslední úprava: 7.1.2011 Obsah 1. Všeobecně 1.1.

Více

Dopadová plocha. Věž-podesta 125cm bez střechy

Dopadová plocha. Věž-podesta 125cm bez střechy Dopadová plocha Věž-podesta 125cm bez střechy Obsah dodávky : 4 ks noha průměr 9 cm / 235 cm nebo 250 cm 1 ks předmontovaná podesta 2 ks bariera plná 2 ks bariera průlez 1 ks skluzavka 4 ks spodní díl

Více

Návod k montáži. Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný. (velikost , 455, 515, 605 a 685)

Návod k montáži. Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný. (velikost , 455, 515, 605 a 685) Návod k montáži Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný (velikost 085-430, 455, 515, 605 a 685) Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. tel. +420 547 429 311. info@wolfcr.cz.

Více

MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STŮL 4V1

MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STŮL 4V1 MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STŮL 4V1 43.SPM-04 3 2 1 A CZ 4 6 7 5 B 6 8 C 9 D E 1. vkládací pracovní deska 2. ocelová lišta 3. odkládací boxy 4. aretační posuvné západky pro otočení nohou do pozice rukojetí

Více

KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ

KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ FASÁDNÍ LEŠENÍ ŠÍŘKY 0,73 m A ŠÍŘKY 1,09 m Fasádní lešení ALFIX 0,73 m a 1,09 m je ocelové žárově pozinkované rámové lešení složené z jednotlivých prefabrikovaných součástí. Toto

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ ( Revize č. 2 k )

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ ( Revize č. 2 k ) Pojízdné lešení EN 1004-3-8/16 Typová řada-312 NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN 1298 - IM CZ ( Revize č. 2 k 1-08-2003) VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO S.R.O. KOŽELUŽSKÁ 1026 674 01 TŘEBÍČ Tento návod

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ (Revize č.2 k )

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ (Revize č.2 k ) Pojízdné lešení EN 1004-3-8/16 Typová řada-309 NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN 1298 - IM CZ (Revize č.2 k 1.8.2003) VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO s.r.o. Koželužská 1026 67401 Třebíč Tento návod na

Více

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr. Návod k obsluze ZZT Verze 1 Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.com Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí

Více

IN 1225 PROFI insportline LEG PRESS/HACK SQUAT (CH3003) Návod na použití - CZ - 1 -

IN 1225 PROFI insportline LEG PRESS/HACK SQUAT (CH3003) Návod na použití - CZ - 1 - IN 1225 PROFI insportline LEG PRESS/HACK SQUAT (CH3003) Návod na použití - CZ - 1 - Základní informace: 1. Tento stroj je určen pro komerční použití. Stroj je určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní

Více

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ Technické informace G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ PASCHAL s.r.o. Tel.: 224 915 451 Vyšehradská 23 Fax.: 224 915 451 128 00 Praha 2 E-mail: info@paschal.cz www.paschal.cz Obsah 3 Technické údaje 4 Výšky

Více

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm Dopadová plocha Kačenka 140 cm Obsah dodávky : Pro věžičku 4 ks noha průměr 9 cm / 235 cm nebo 250 cm 1 ks předmontovaná podesta 2 ks bariera plná 2 ks bariera průlez 1 ks skluzavka 4 ks spodní díl pískoviště

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7536 Posilovací stanice insportline PT80

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7536 Posilovací stanice insportline PT80 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7536 Posilovací stanice insportline PT80 MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 135KG (300LB) 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SCHÉMA... 4 SEZNAM DÍLŮ... 5 MONTÁŽ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. PALIS GYM Captain

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. PALIS GYM Captain PALIS GYM Captain Věž s podestou ve výšce 125 cm, 2x věž s podestou ve výšce 140cm s lezecí stěnou skluzavkou a střechou na jedné vyšší věži, se žebříkem na druhé vyšší věži, houpačkový modul Obr. 1 Vyobrazení

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Venkovní lešení Venkovní lešení je prozatimní konstrukce,

Více

Hydraulický zvedák převodovky 500 kg. www.elit.cz

Hydraulický zvedák převodovky 500 kg. www.elit.cz Hydraulický zvedák převodovky 500 kg www.elit.cz Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento manuál řádné prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Samostojná bradla insportline Power Tower PT050

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Samostojná bradla insportline Power Tower PT050 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 12266 Samostojná bradla insportline Power Tower PT050 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Posilovací

Více

POUŽÍVÁNÍ DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (LEŠENÍ)

POUŽÍVÁNÍ DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (LEŠENÍ) UNIPETROL RPA s.r.o. Strana 1/6 Datum vytištění: 17. 2. 2012 POUŽÍVÁNÍ DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (LEŠENÍ) Schválil: Ing. Ivan Ottis jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o. Platnost od: 15. 2. 2012. Správce

Více

Návod k montáži přístřešku pro kuřáky / autobusové zastávky

Návod k montáži přístřešku pro kuřáky / autobusové zastávky Návod k montáži přístřešku pro kuřáky / autobusové zastávky Přečtěte si před započetím prací Potřebné nástroje lepicí/těsnící materiál svinovací metr imbusový klíč, 5 x 2 mm vrták, 15 mm vrtačka vodováha

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví Ing. Jan Adámek Obsah NV 362/2005 sb. NV 591/2006 sb. NV 499/2006 sb. ČSN Práce ve výškách a nad volnou hloubkou NV 362/2005 sb. o bližších požadavcích

Více

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky.

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Montážní návod KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Posuvné dveře bez rámu Obr. 1. Kování na posuvné dveře-vyobrazení (Skleněné dveře nejsou součástí dodávky). Seite 1

Více

6.17.13.7. Žebříky http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracoviste/zebriky Práce na žebříku je vždy práce ve výšce. Pokud je výška chodidel od podlahy (terénu) větší než 1,5 m, musí zaměstnavatel

Více

Návod na montáž a použití. www.zarges.de. Z200 / Z300 Pojízdná lešení

Návod na montáž a použití. www.zarges.de. Z200 / Z300 Pojízdná lešení Návod na montáž a použití www.zarges.de Pojízdná lešení Návod na montáž a použití 3 Obsah 1. Obecně 4 1.1. Úvod 4 1.2. Výrobce 4 1.3. Konstrukční schválení 4 1.4. Ručení 4 1.5. Datum vydání 5 1.6. Autorská

Více

DACHSTAR. Lešení JUMBO

DACHSTAR. Lešení JUMBO DACHSTAR Lešení Pracovní plošina Rám zábradlí Držák podlážky -výklopná -pevná Pracoví výška a výška podlážky 2 metry pracovní výška Umístění stabilizačních vzpěr Střední část 2 m rám s příčkami Diagonální

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._56 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_TRUBKOVÉ LEŠENÍ_Z2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. PALIS GYM Train

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. PALIS GYM Train PALIS GYM Train Věž s podestou ve výšce 125 cm se skluzavkou, žebříkem a střechou, s prolézacím válcem a lezecími stěnami v nižší části, houpačkový modul Obr. 1 Vyobrazení Vašeho hřiště Obr. 2 Dopadová

Více

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz 1. Předmluva Pojízdné lešení (PL) UNIVERSAL je určeno k provádění stavebních, montážních,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

Z500 Pojízdná lešení w Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem, 0,75m x 3,0m w Pojízdné lešení s výložníky, 0,75m x 3,0m w Skládací lešení, 0,75m x 1,8m

Z500 Pojízdná lešení w Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem, 0,75m x 3,0m w Pojízdné lešení s výložníky, 0,75m x 3,0m w Skládací lešení, 0,75m x 1,8m w Návod na montáž a použití www.zarges.de Pojízdná lešení w Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem, 0,75m x 3,0m w Pojízdné lešení s výložníky, 0,75m x 3,0m w Skládací lešení, 0,75m x 1,8m Návod na montáž

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

Návod na montáž. lešeňového systému KRAUSE ProTec Verze 1.0 2005 KRAUSE-Werk Zpracováno dle ČSN EN 1298

Návod na montáž. lešeňového systému KRAUSE ProTec Verze 1.0 2005 KRAUSE-Werk Zpracováno dle ČSN EN 1298 Návod na montáž lešeňového systému KRAUSE ProTec Verze 1.0 2005 KRAUSE-Werk Zpracováno dle ČSN EN 1298 3. skupina lešení dle EN 1004 zatížitelnost 200 kg/m2 Překlad: BRKA, s.r.o. Poslední aktualizace 7.1.2011

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 3 02 00 000 Žebříky nastavovací 02 00 001 Žebřík nastavovací 4dílný dřevěný

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Stacionární lehátko insportline Stacy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Stacionární lehátko insportline Stacy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 13429 Stacionární lehátko insportline Stacy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽNÍ KROKY... 4 KROK 1... 4 KROK 2... 4 KROK 3... 4 KROK 4... 5 KROK 5... 5 KROK

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník Návod k obsluze Rozsah použití: Nové VITO W 639 Bezpečnost provozu Nebezpečí zranění Na Vašem vozidle jsou k dispozici

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi OBSAH TECHNICKÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 NÁKRES... 4 MONTÁŽ... 4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 NA ÚVOD Tyto žebřiny

Více

Práce ve výškách. Práce ve výškách

Práce ve výškách. Práce ve výškách 1 Práce ve výškách Práce ve výškách Před zahájením prací ve výškách musíme: Určit způsob a druh zajištění proti pádu na všech místech práce a komunikacích, pokud leží ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní (kolektivní

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. PALIS GYM Driver

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. PALIS GYM Driver PALIS GYM Driver Věž s podestou ve výšce 100 a 125 cm, s lezecí stěnou a skluzavkou na vyšší věži, se žebříkem a střechou na nižší věži, Houpačkový modul Obr. 1 Vyobrazení Vašeho hřiště Obr. 2 Dopadová

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ (Revize č.2 k )

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ (Revize č.2 k ) Pojízdné lešení EN 1004-3-4/8 Typová řada-212 NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN 1298 - IM CZ (Revize č.2 k 1.8.2003) VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO s.r.o. Koželužská 1026 67401 Třebíč Tento návod na montáž

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ (Revize č.2 k )

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ (Revize č.2 k ) Pojízdné lešení EN 1004-3-4/8 Typová řada-209 NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN 1298 - IM CZ (Revize č.2 k 1.8.2003) VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO s.r.o. Koželužská 1026 67401 Třebíč Tento návod na montáž

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PROVOZOVATELE NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY SPOLEČNOSTI DUCOM, S. R. O.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PROVOZOVATELE NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY SPOLEČNOSTI DUCOM, S. R. O. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PROVOZOVATELE NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY SPOLEČNOSTI DUCOM, S. R. O. Zpracoval: DUCOM spol. s r. o. Verze: 1.01 Tyto bezpečnostní pokyny jsou nedílnou součástí

Více

C

C 6 12 C 9 5 4 8 10 11 7 3 1 2 Max 600kg 750mm Max 300kg Max 1150mm 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SYMBOLY... 2 4 BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 2 5 MONTÁŽ (OBR. A)... 2 6 POUŽITÍ... 3 7 PROHLÍDKY A ÚDRŽBA...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Posilovač insportline AB Perfect Dual

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Posilovač insportline AB Perfect Dual UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 12760 Posilovač insportline AB Perfect Dual OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS ČÁSTÍ... 3 OBSAH BALENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Více

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK CZ Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK Vážení zákazníci, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho střešního boxu a přejeme Vám, abyste měli užitek a radost z jeho užívání.

Více

5.6.16.7.4.2. Výtahy http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-zdvihacizarizeni/vytahy Technické požadavky na výtahy stanovuje

Více

Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK

Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK CZ Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK Vážení zákazníci, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho střešního boxu a přejeme Vám, abyste měli užitek a radost z jeho užívání.

Více

Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna

Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna Kolejnicový šplhavý systém RCS Stavebnicový systém pro výškové budovy s různými možnostmi využití Nový šplhavý systém PERI slučuje

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: JAN KUMMEL Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: JAN KUMMEL Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: JAN KUMMEL Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._47 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298,

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298, Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298, Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky normy ČSN EN 1298 Pojízdná

Více

Mobilní věže BoSS 1450/850 Návod na montáž a použití EN 1298-IM-CZ

Mobilní věže BoSS 1450/850 Návod na montáž a použití EN 1298-IM-CZ Mobilní věže BoSS 1450/850 Návod na montáž a použití EN 1298-IM-CZ 08/2012 1.0 Obsah 1.0 Obsah 2.0 Základní informace 2.1 Charakteristické vlastnosti 2.2 Bezpečnostní pokyny 2.3 Základní parametry věží

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._57 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ. LEŠENÍ č.529 HD RIDOTTO EURO. Pojízdné lešení z pozinkované oceli. Pojízdná věž na kolečkách bez zakotvení

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ. LEŠENÍ č.529 HD RIDOTTO EURO. Pojízdné lešení z pozinkované oceli. Pojízdná věž na kolečkách bez zakotvení Pojízdné lešení z pozinkované oceli. Pojízdná věž na kolečkách bez zakotvení LEŠENÍ č.529 HD RIDOTTO EURO Odpovídá normě EN 1004 (ČSN 738112) Maximální výška pracovní podlážky 6,8 m EN 1004 2005 NÁVOD

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více