Z500 Pojízdná lešení w Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem, 0,75m x 3,0m w Pojízdné lešení s výložníky, 0,75m x 3,0m w Skládací lešení, 0,75m x 1,8m

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z500 Pojízdná lešení w Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem, 0,75m x 3,0m w Pojízdné lešení s výložníky, 0,75m x 3,0m w Skládací lešení, 0,75m x 1,8m"

Transkript

1 w Návod na montáž a použití Pojízdná lešení w Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem, 0,75m x 3,0m w Pojízdné lešení s výložníky, 0,75m x 3,0m w Skládací lešení, 0,75m x 1,8m

2

3 Návod na montáž a použití 3 Obsah 1. Obecně Úvod Výrobce Konstrukční schválení Ručení Datum vydání Autorská a ochranná práva Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením 5 2. Montáž Bezpečnostní ustanovení Chování při práci na elektrických zařízeních s lešením Vztahující se bezpečnostní pokyny Technické údaje Obecné montážní předpisy Základní rozměry Značení Seznam dílů včetně závaží (viz také 5.2) Poloha jednotlivých dílů Montážní výkresy Upozornění k demontáži lešení Předpisy o použití Předpisy o stabilitě Obecně Upevnění závaží Údržba, opravy, skladování a čištění Zkoušky konstrukčních dílů lešení Náhradní díly Příslušenství 29 Poznámky 30

4 Návod na montáž a použití 1. Obecně 1.1. Úvod Tento návod na montáž a použití platí pouze pro lešení popsaná v tomto návodu na montáž a použití. Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu na montáž a použití a také pravidla a směrnice pro zacházení s lešením se vztahují na lešení uvedená v této dokumentaci. Provozovatele musí na vlastní odpovědnost: zajistit dodržování místních, regionálních a národních předpisů, respektovat ustanovení uvedená v návodu na montáž a použití (zákony, nařízení, směrnice atd.) pro bezpečnou manipulaci, zajistit, aby návod na montáž a použití byl pracovníkům provozovatele k dispozici a uvedené požadavky jako upozornění, výstrahy i bezpečnostní ustanovení byly dodržovány ve všech jednotlivostech Výrobce Výrobce lešení popsaných v této dokumentaci je Firma ZARGES GmbH & Co. KG Tel.: / Odbor výstupné techniky Fax: / Postfach Weilheim Internet: Konstrukční schválení Níže uvedená lešení byla testována úřadem: 1.4. Ručení Rozsah a doba platnosti ručení jsou stanoveny v prodejních a dodacích podmínkách výrobce. Pro garanční nároky plynoucí z nedostatků v dokumentaci je vždy určující návod na montáž a použití platný v době dodání (viz část 1.5). Vedle prodejních a dodacích podmínek platí: Ručení se nevztahuje na škody na dodaném lešení, ke kterým došlo z jednoho nebo několika z níže uvedených důvodů: Neznalost nebo nedodržení tohoto návodu na montáž a použití Nedostatečně kvalifikovaní nebo nedostatečně vyškolení pracovníci provozovatele Použití jiných než originálních náhradních dílů. Provozovatel musí na vlastní odpovědnost zajistit, aby byla dodržena bezpečnostní ustanovení podle části 5, aby bylo vyloučeno použití v rozporu s určením (viz část 1.8) i chybná montáž a nepřípustné provozování a aby bylo dále zajištěno použití v souladu s určením (viz část 1.7) a aby lešení byla provozována podle smluvně dohodnutých podmínek pro jejich nasazení.

5 Návod na montáž a použití Datum vydání Datum vydání tohoto návodu na montáž a použití v německém jazyce je 01. duben Autorská a ochranná práva Autorské právo na tento návod na montáž a použití náleží výrobci. Dále jsou vyhrazena všechna práva, zvláště pro případ udělení patentu nebo zápisu užitného vzoru. Protiprávní jednání, která jsou v rozporu s výše uvedenými údaji, mají za následek povinnou náhradu škody! 1.7. Použití v souladu s určením Lešení uvedená v tomto návodu na montáž a použití se smí používat jako lešení jen podle předpisů EN 1004 a podle modelového přehledu v tomto návodu na montáž a použití Použití v rozporu s určením Použití odlišné od určení - tedy odchýlení od údajů uvedených v části 1.7 pro lešení dokumentovaná v tomto návodu na montáž a použití - platí jako použití v rozporu s určením ve smyslu ProdSG (stav ze dne ). To se také vztahuje na nerespektování norem a směrnic uvedených v tomto návodu na montáž a použití.

6 Návod na montáž a použití 2. Montáž 2.1. Bezpečnostní ustanovení 1. Pro stabilitu, budování a používání uvedených lešení platí předpisy PEN 1004 "Pojízdné pracovní plošiny". 2. Montovat a používat lešení smí jen osoby, které jsou seznámeny s tímto návodem na montáž a použití. 3. Pro montáž a demontáž lešení jsou potřeba minimálně dvě osoby. 4. Smí se používat jen nepoškozené a bezchybné originální díly systému lešení výrobce, na které se vztahuje zkušební atest. Před použitím lešení se musí zkontrolovat správné sestavení všech dílů a jejich funkčnost. 5. Maximální výšky plošiny jsou dle EN-1004 omezeny na 8 m venku a 12 m v ze všech stran uzavřeném prostoru. U lešení popsaného v tomto návodu na montáž a použití činí maximální výška plošiny v ze všech stran uzavřeném prostoru 10 m. 6. Používat zvedací zařízení na lešení je nepřípustné. 7. První plošina se smí nacházet ve výšce maximálně 4,40 m nad zemí. Vzdálenost mezi dalšími plošinami smí činit maximálně 4 m. Plošiny musí být od sebe vzdáleny minimálně 1,70 m. 8. Při montáži a demontáži lešení se musí v odstupech 2 m jako montážní pomůcka celoplošně vyložit plošiny nebo fošny lešení. Při použití fošen lešení musí tyto přečnívat přes lešení na každé straně o 500 mm. Je zakázáno používat zábradlí a vzpěry jako zajišťovací bod a také pro montáž a demontáž. 9. Je přípustné postavit lešení jen kolmo na horizontálně rovný, dostatečně nosný podklad. Případně je nutné použít podložky rozkládající zatížení. 10. Informace k použití pojízdných nosníků, vyvažovacích závaží, výložníků a distančních rozpěrek od stěny, pro zajištění stability, naleznete v tomto návodu na montáž a použití. 11. Je dovoleno pracovat na pracovní plošině jen s úplnou trojdílnou boční ochranou, tj. rám zábradlí, ochrana v úrovni kolen a lemující prkna kolem dokola. Na meziplošinách nejsou lemující prkna kolem dokola nutná. 12. Není dovoleno pracovat na několika pracovních plošinách současně. 13. Pro montáž lešení ke stěně lze vedle vyvažovacího závaží použít distanční rozpěrky od stěny (příslušenství, obj. č ).

7 Návod na montáž a použití Přípustné zatížení lešení činí při rovnoměrně rozloženém zatížení 2,0 kn/m² (dle EN skupina lešení 3). 15. Všechna vodící kolečka se musí zaaretovat stisknutím brzdové páky. Brzdové páky se smí uvolnit jen pro pojíždění. 16. Při pojíždění lešení se nesmí na plošině nacházet ani osoby ani materiál nebo nástroje. Nesmí dojít k nárazu. Pojíždět lešením je možné jen ručně v podélném nebo diagonálním směru na pevném, rovném podkladu bez překážek. Při pojíždění se nesmí překročit normální rychlost chůze. 17. Je zakázáno posunovat lešení pomocí vozidel (např. vidlicových zdvižných vozíků). Lešení se nesmí vidlicovým zdvižným vozíkem ani nadzvedávat ani posunovat. 18. Plocha, po které lešení pojíždí, musí být schopna vynést jeho hmotnost. 19. Při venkovním použití nebo při použití v otevřených budovách je nutné přesunout lešení při síle větru nad 6 (podle Beaufortovy stupnice), při nadcházející vichřici a při skončení práce do úseku chráněného před větrem nebo jej jiným vhodným opatřením (např. zakotvením) zajistit proti překlopení. Překročení síly větru 6 (12 m/s) se pozná podle citelného odporu při chůzi. 20. Při použití zakotvení spolu s hmoždinkovými spoji je nutné respektovat "Prospekt k upevnění hmoždinek pro zakotvení fasádových lešení" (k dostání v nakladatelství Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln - obj.č. ZH 1/500). 21. Je nepřípustné přemosťovat lešení k budovám fošnami atd. Lešení se nesmí používat jako schodiště, aby se z něj přecházelo na jiné konstrukce. 22. Před použitím lešení je třeba zkontrolovat vertikální vyrovnání lešení, příp. je opravit. Dále je nutné zkontrolovat, zda montáž lešení byla provedena řádně a kompletně dle části Pokud budou použity výložníky, musí být upevněny pod příčkou. Zajištění výložníků proti deformaci musí být vždy instalována.

8 8 Návod na montáž a použití 2.2. Chování při práci na elektrických zařízeních s lešením Práce na nechráněných zařízeních pod napětím nebo v jejich blízkosti se smí vykonávat za použití lešení, pouze když část zařízení je odpojena od napětí, část zařízení je zabezpečena proti opětovnému zapnutí, byla zjištěna nepřítomnost napětí v části zařízení, část zařízení je zapojena nakrátko zemnicí kolejnicí a část zařízení je ohrazena vůči sousedním dílům pod napětím Vztahující se bezpečnostní pokyny Na zkoušení, montáž a použití lešení se vztahuje ustanovení BGI 663 "Návod pro zacházení s pracovním a ochranným lešením" Pro použití elektrických přístrojů na lešení platí ustanovení BGR 165 a BGI 594 (dříve ZH 1/228) "Bezpečnostní pravidla pro použití elektrických provozních prostředků při zvýšeném ohrožení proudem" Technické údaje Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem resp. s výložníky 0,75 m x 3,0 m Schváleno dle EN 1004 Skupina lešení 3 Přípustné zatížení podle skupiny lešení kg/m² Celkové zatížení lešení maximálně 450 kg Zatížitelnost plošiny maximálně 450 kg Maximální výška plošiny 11,1 m resp. 6,1 m Skládací lešení 0,75 m x 1,8 m Schváleno dle EN 1004 Skupina lešení 3 Přípustné zatížení podle skupiny lešení kg/m² Celkové zatížení lešení maximálně 270 kg Zatížitelnost plošiny maximálně 270 kg Maximální výška plošiny 5,85 m

9 Návod na montáž a použití 2.5. Obecné montážní předpisy Obr. 1. Obr Montáž násuvného rámu na pojízdný nosník ê ê î 2. Montáž vodícího kolečka, s čepem na pojízdný nosník Obr. 3. Obr. 4. è é ç 3. Montáž vodícího kolečka, s vřetenem na pojízdném nosníku Obr. 5. Obr î é Montáž diagonální vzpěry První diagonály vždy začínají na 1. příčce zdola!!! Pak diagonály jdou střídavě křížem nahoru po podélné straně lešení. Obr. 7. Obr. 8. ê ê 5. Montáž horizontálních vzpěr ê Obr. 10. ê ê Obr. 9.

10 10 Návod na montáž a použití 6. Montáž základních vzpěr u pojízdných lešení s pojízdným nosníkem Použití od výšky plošiny 4 m. Obr. 11. ê 7. Montáž plošiny Jako montážní pomůcku je třeba vestavět fošny nebo plošiny. Plošina slouží jako stanoviště pro další montáž (srov. část 2.1 č. 7). Po dokončení lešení je nutné všechny montážní pomůcky odstranit (fošny apod.). Obr. 12. Obr. 13. Obr. 14. ê ê max. ì 0,5m Montáž zábradlí Pro obr. 15: Zábradlí pro meziplošinu Pro obr. 16: Zábradlí pro pracovní plošinu (nejvyšší plošinu) Obr. 15. Obr. 16. î é ê î 9. Montáž rámu zábradlí U každé druhé velikosti! Obr. 17. Obr. 18. ê ê 10. Montáž okrajových prken (podélné prkno, příčné prkno) î ê ê Obr. 19. Obr. 20.

11 Návod na montáž a použití Vyrovnání lešení Po sestavení základního modulu je třeba jej vyrovnat pomocí vodováhy. Pokud má být lešení až po svém sestavení zasunuto na místo použití, je nezbytně nutné provést na stanovišti novou kontrolu vyrovnání. Obr. 21. Obr Montáž výložníků Jen u pojízdných lešení s výložníky ( ). Obr. 23. Obr ë 3. î Obr. 25. Obr Montáž stěnových kotev Obr. 27. Obr. 28.

12 12 Návod na montáž a použití 2.6. Základní rozměry Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem Vel.: 0,75 x 3,00 m a = 3000 mm b = 750 mm c = 1800 / 3200 mm Pojízdné lešení s výložníky Vel.: 0,75 x 3,00 m a = 3000 mm b = 750 mm d = 2500 mm e = 4000 mm Skládací lešení Vel.: 0,75 x 1,80 m a = 1800 mm b = 750 mm c = 1800 mm

13 Návod na montáž a použití Značení Typový štítek Výr. č. max. příp. zatížení max. výška plošiny kód EAN

14 14 Návod na montáž a použití 2.8. Seznam dílů včetně závaží (viz také 5.2) Seznam dílů obsahuje název jednotlivých dílů, příslušné hmotnosti, výr. č. jednotlivých dílů, počet jednotlivých dílů, které jsou obsaženy v kompletním lešení a výr. č. kompletního lešení. Dále jsou uvedena závaží potřebná pro každé lešení. Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem 0,75 m x 3,00 m Pracovní výška 1), cca [m] 3,15 4,40 5,25 6,35 7,20 8,30 9,15 10,3 11,1 12,2 13,1 Kusovník Objednací č Násuvný rám 2 m Rám zábradlí 1 m Zábradlí Plošina s poklopem Příčné okrajové prkno Podélné okrajové prkno Diagonální vzpěra Horizontální vzpěra Základní vzpěra (FB) 1,8 m Základní vzpěra (FB) 3,2 m Pojízdný nosník 1,8 m Pojízdný nosník 3,2 m Kolečko Ø150 s vřetenem Stupátko Závaží Počet závaží nad každým vodicím kolečkem Použití uvnitř středová montáž boční montáž 2) 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/3 0/3 Použití venku středová montáž boční montáž 2) 0/2 0/3 0/5 2/8 4/10 1/7 1) : u max. vysunutých vodících koleček (42844, rozsah nastavení: 11cm) 2) : U boční montáže je vyšší vyvážení závažím na straně odvrácené od stěny. V případě více než 4 závaží na jedno vodicí kolečko je nutné navíc použít násuvné trubky (42849). Dodržujte předpisy pro vyvažovací závaží v návodu na montáž a použití! : technicky není možné : není přípustné!

15 Návod na montáž a použití 15 Pojízdné lešení s výložníkem 0,75 m x 3,00 m Pracovní výška 1), cca [m] 3,15 4,40 5,25 6,35 7,20 8,30 Kusovník Objednací č Násuvný rám 2 m Rám zábradlí 1 m Zábradlí Plošina s poklopem Příčné okrajové prkno Podélné okrajové prkno Diagonální vzpěra Horizontální vzpěra Trojúhelníkový výložník Kolečko Ø150 s vřetenem Stupátko Závaží Použití uvnitř Použití venku Počet závaží nad každým vodicím kolečkem středová montáž středová montáž ) : U max. vysunutých vodících koleček (42844, rozsah nastavení: 11cm) V případě více než 4 závaží na jedno vodicí kolečko je nutné navíc použít násuvné trubky (42849). Dodržujte předpisy pro vyvažovací závaží v návodu na montáž a použití!

16 16 Návod na montáž a použití Skládací lešení s pojízdným nosníkem 0,75 m x 1,80 m Pracovní výška, cca [m] 2,95 3,80 4,65 5,85 6,75 7,85 Kusovník Objednací č Jednotka sklápěcího rámu Násuvný rám 2 m Rám zábradlí 1 m Zábradlí Plošina s poklopem Příčné okrajové prkno Podélné okrajové prkno Diagonální vzpěra Horizontální vzpěra Základní vzpěra Pojízdný nosník, 1,80 m Kolečko Ø125 s čepem Závaží Použití uvnitř Použití venku Počet závaží nad každým vodicím kolečkem středová montáž boční montáž 1) 2/3 3/4 4/5 středová montáž boční montáž 1) 2/3 3/5 4/7 1) : U boční montáže je vyšší vyvážení závažím na straně odvrácené od stěny. V případě více než 4 závaží na jedno vodicí kolečko je nutné navíc použít násuvné trubky (42849). Dodržujte předpisy pro vyvažovací závaží v návodu na montáž a použití! K (pracovní výška 4,65 m): Vyvážení závažím se sníží na 1 závaží na jedno vodící kolečko, když se použijí pojízdné nosníky. : technicky není možné : není přípustné!

17 Návod na montáž a použití Poloha jednotlivých dílů Násuvný rám 1,00 m Příčné okrajové prkno Podélné okrajové prkno Sklopná jednotka Zábradlí Násuvný rám 2,00 m Plošina s průlezem Výložník Stupátko Horizontální vzpěra Diagonální vzpěra Pojízdný nosník Základní vzpěra

18 18 Návod na montáž a použití Montážní výkresy Pojízdné lešení s pojízdným nosníkem 0,75 m x 3,0 m Pracovní výška 3,15m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 2,15m Hmotnost 63,3kg Výška plošiny. 1,15m Objednací č Pracovní výška 4,40m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 3,40m Hmotnost 117kg Výška plošiny. 2,40m Objednací č Pracovní výška 5,25m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 4,25m Hmotnost 139kg Výška plošiny. 3,25m Objednací č Pracovní výška 6,35m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 5,35m Hmotnost 144kg Výška plošiny. 4,35m Objednací č

19 Návod na montáž a použití 19 Pracovní výška 7,20m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 6,20m Hmotnost 191kg Výška plošiny. 5,20m Objednací č Pracovní výška 8,30m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 7,30m Hmotnost 196kg Výška plošiny. 6,30m Objednací č Pracovní výška 9,15m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 8,15m Hmotnost 242kg Výška plošiny. 7,15m Objednací č Pracovní výška 10,3m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 9,30m Hmotnost 247kg Výška plošiny. 8,30m Objednací č

20 20 Návod na montáž a použití Pracovní výška 11,1m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 10,1m Hmotnost 291kg Výška plošiny. 9,10m Objednací č Pracovní výška 12,2m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 11,2m Hmotnost 299kg Výška plošiny. 10,2m Objednací č Pracovní výška 13,1m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 12,1m Hmotnost 310kg Výška plošiny. 11,1m Objednací č

21 Návod na montáž a použití 21 Pojízdné lešení s výložníky 0,75x3,0 m Pracovní výška 3,15m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 2,15m Hmotnost 63,6kg Výška plošiny. 1,15m Objednací č Pracovní výška 4,20m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 3,20m Hmotnost 119kg Výška plošiny. 2,20m Objednací č Pracovní výška 5,05m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 4,05m Hmotnost 132kg Výška plošiny. 3,05m Objednací č Pracovní výška 6,15m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 5,15m Hmotnost 138kg Výška plošiny. 4,15m Objednací č

22 22 Návod na montáž a použití Pracovní výška 7,00m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 6,00m Hmotnost 185kg Výška plošiny. 5,00m Objednací č Pracovní výška 8,10m Velikost lešení 0,7x3,0m Výška lešení 7,10m Hmotnost 190kg Výška plošiny. 6,10m Objednací č

23 Návod na montáž a použití 23 Skládací lešení 0,75 m x 1,8 m Pracovní výška 2,95m Velikost lešení 0,7x1,8m Výška lešení 1,95m Hmotnost 35,3kg Výška plošiny. 0,95m Objednací č Pracovní výška 3,80m Velikost lešení 0,7x1,8m Výška lešení 2,80m Hmotnost 44,5kg Výška plošiny. 1,80m Objednací č Upozornění: Zde s 2 pojízdnými nosníky Alternativa: bez pojízdných nosníků a s 4 x 7 vyvažovacím závažím Pracovní výška 4,65m Velikost lešení 0,7x1,8m Výška lešení 3,65m Hmotnost 69,8kg Výška plošiny. 2,65m Objednací č Pracovní výška 5,85m Velikost lešení 0,7x1,8m Výška lešení 4,85m Hmotnost 110kg Výška plošiny. 3,85m Objednací č

24 24 Návod na montáž a použití Pracovní výška 6,70m Velikost lešení 0,7x1,8m Výška lešení 5,70m Hmotnost 122kg Výška plošiny. 4,70m Objednací č Pracovní výška 7,85m Velikost lešení 0,7x1,8m Výška lešení 6,85m Hmotnost 147kg Výška plošiny. 5,85m Objednací č

25 Návod na montáž a použití Upozornění k demontáži lešení Demontáž sestaveného lešení probíhá opačným postupem než montáž. Při tom je nutné předem znovu zbudovat plošiny nebo fošny potřebné pro montážní pracovníky jako stanoviště a celoplošně je vyložit. V žádném případě se nesmí části lešení (vzpěry, plošiny apod.) demontovat, dokud nebyly nad nimi ležící roviny úplně demontovány. 4. Předpisy o použití 1. Výstup na pracovní plošinu smí probíhat pouze zevnitř. 2. Je nepřípustné se během prací zapírat o boční ochranu. 3. Je nepřípustné skákat na výplních podlážek. 4. Nesmí se vytvářet žádná horizontální zatížení, např. při pracích na navazujících konstrukcích, která by mohla mít za následek překlopení lešení. 5. Při použití lešení v průchozích budovách, na neopláštěných budovách nebo na rozích budov zvláště respektujte podmínky vzhledem k větru, aby se předešlo překlopení lešení. 6. Je zakázáno zvyšovat výšku lešení použitím žebříků, beden nebo jiných zařízení. 7. Nástroje a materiály se smí podávat jen směrem nahoru. Při tom vždy berte ohled na hmotnost nástrojů a materiálů, aby se pracovní plošina nepřetížila. Osoba podávající břemeno nahoru smí břemeno pustit, až když osoba přebírající břemeno je bezpečně drží v rukou. 8. S lešením s vodícími kolečky lze po sestavení později zajet na stanoviště (spád podkladu nesmí být vyšší než 3 %). Nesmí dojít k nárazu. Po přesunu je nutné znovu zkontrolovat vyrovnání lešení. 9. Při přesunu lešení dávejte vždy pozor na to, aby nedošlo ke kontaktu s žádnými vodivými částmi zařízení pod napětím. 10. S elektrickými přístroji (vrtačkami apod.) se smí pracovat na lešení jen s ochranným nízkým napětím (48 V), s ochranným rozpojením (rozdělovací trafo) nebo když jsou napojeny přes ochranný vypínač proti chybnému proudu s chybným proudem 30 ma. Musí být respektovány předpisy BGI 594 (dříve ZH 1/228). 11. Nástroje a materiály se musí ukládat na pracovní plošinu tak, aby po boku zůstalo volných 20 cm pracovní plošiny jako průchod.

26 26 Návod na montáž a použití 5. Předpisy o stabilitě 5.1. Obecně Stabilitu lešení zajišťují pojízdné nosníky a výložníky. Ty je však nutné podle místa použití (vnitřní / venkovní prostor) navíc vyvážit závažím. Správné vyvažovací závaží nalezněte prosím v seznamech dílů (bod. 2.8) Upevnění závaží Místo upevnění a množství vyvažovacích závaží záleží na druhu montáže a výšce plošiny lešení. Přesné množství vyvažovacích závaží nalezněte prosím v seznamech dílů v části 2.8 (spodní část tabulek). Vyvažovací závaží nasaďte do uchycení na vodících kolečkách, viz k tomu obr. dole. U lešení, které vyžadují vyšší počet vyvažovacích závaží, je možné uchycení na pojízdných nosnících prodloužit násuvnými trubkami (příslušenství, obj. č ). U konstrukce lešení bez pojízdných nosníků se musí používat vyvažovací závaží k našroubování (obj. č ). Vyvažovací závaží se upevní na výložníky (pokud možno co nejblíže k patce). Vyvažovací závaží Objednací č.: Vyvažovací závaží Objednací č.: Údržba, opravy, skladování a čištění Prodlužovací trubka Objednací č.: Čistit je možné vodou s přísadou běžného čisticího prostředku. V případě znečištění barvou je lze odstranit terpentýnem. Čisticí prostředky se nesmí dostat do půdy, použité čisticí tekutiny se musí zlikvidovat podle platných předpisů na ochranu životního prostředí. Mazání pohyblivých částí Všechny pohyblivé části (vřeteno, uložení vodících koleček, uzávěry) mažte běžným olejem. Pro použití v zimě používejte řídkotekutý olej. Přebytečný olej otřete, olej se nesmí dostat na pochůzné plochy - nebezpečí uklouznutí. Čisticí utěrky znečistěné olejem likvidujte podle platných předpisů na ochranu životního prostředí. Skladování Konstrukční díly lešení musí být skladovány tak, aby bylo vyloučeno jejich poškození. Konstrukční díly lešení musí být skladovány chráněny před klimatickými vlivy. Během přepravy na místo skladování nebo z něj musí být konstrukční díly lešení zabezpečeny proti sesunutí a narážení na sebe a také pádu. Při vykládání se konstrukčními díly lešení nesmí házet.

27 Návod na montáž a použití Zkoušky konstrukčních dílů lešení Jestliže je zjištěn defekt, nesmí se příslušný díl již použít. Násuvný rám / pojízdný nosník Zkontrolujte na výskyt deformace, promáčknutí a vytváření trhlin. Vzpěry (diagonální / zábradlí) Zkontrolujte na výskyt deformace, promáčknutí, vytváření trhlin a funkčnost uzávěrů. Plošina Zkontrolujte na výskyt deformace, promáčknutí, vytváření trhlin a funkčnost uzávěrů. Zkontrolujte stav dřeva. Zkontrolujte funkčnost poklopů průlezů. Okrajová prkna Zkontrolujte stav dřeva. Zkontrolujte okrajová prkna na výskyt trhlin. Vodící kolečka Otáčení koleček a funkci brzdy jako zábrany proti otáčení - zkontrolujte. U vodících koleček s vřetenem navíc zkontrolujte lehkost chodu vřetene. Zajištění proti vypadnutí (křídlový šroub, západková zástrčka) na pojízdných nosnících resp. základním rámu - zkontrolujte. Pojistná pružina Zkontrolujte na výskyt deformace, promáčknutí, vytváření trhlin a správné usazení Pokud byste si přáli informace nebo kdyby došlo ke zvláštním problémům, které nebyly v tomto návodu na montáž a použití dostatečně podrobně popsány, můžete si vyžádat potřebné informace přímo u výrobce (viz část 1.2). Dále upozorňujeme na to, že obsah tohoto návodu na montáž a použití není součástí nějaké dříve existující dohody, příslibu nebo právního vztahu nebo jej nemá upravovat. Všechny závazky vyplývají z příslušné kupní smlouvy, která také obsahuje úplné a jedině platné garanční ustanovení (viz také část 1.4). Tato smluvní garanční ustanovení nejsou výkladem tohoto návodu na montáž a použití ani rozšiřována ani omezována. Předávání a rozmnožování tohoto podkladu, zhodnocování a sdělování jeho obsahu je přípustné pouze s výslovným souhlasem výrobce. Protiprávní jednání, která jsou v rozporu s výše uvedenými údaji, mají za následek povinnou náhradu škody!

28 28 Návod na montáž a použití 6. Náhradní díly Plošina s poklopem Obj. č.: (1,8 m) Obj. č.: (3,0 m) Pojízdný nosník Obj. č.: (1,8 m) Obj. č.: (3,2 m) Sklopná jednotka Obj. č.: (1,8 m) Násuvný rám 2 m Obj. č.: Rám zábradlí 1 m Obj. č.: Horizontální vzpěra Obj. č.: (1,8 m) Obj. č.: (3,0 m) Základní vzpěra Obj. č.: (1,8 m pro pojízdný nosník 42830) Obj. č.: (3,0 m pro pojízdný nosník 42830) Obj. č.: (3,0 m pro pojízdný nosník 42831) Diagonální vzpěra Obj. č.: (1,8 m) Obj. č.: (3,0 m) Zábradlí Obj. č.: (1,8 m) Obj. č.: (3,0 m) Trojúhelníkový výložník Obj. č.: 42926

29 Návod na montáž a použití 29 Podélné okrajové prkno Obj. č.: (1,8 m) Obj. č.: (3,0 m) Kolečko Ø125 s čepem Obj. č.: sada = 4 ks: Příčné okrajové prkno Obj. č.: Kolečko Ø150 s vřetenem Obj. č.: sada = 4 ks: Příslušenství Stěnová kotva Obj. č.: Prodlužovací trubka Obj. č.: Stupátko Obj. č.: Vyvažovací závaží 10kg Obj. č.: Vyvažovací závaží 10kg Obj. č.: 42912

30 30 Návod na montáž a použití POZNÁMKY

31 Návod na montáž a použití 31 POZNÁMKY

32 32 Návod na montáž a použití POZNÁMKY

33 Návod na montáž a použití 33 POZNÁMKY

34 34 Návod na montáž a použití POZNÁMKY

35

36 č č

Návod na montáž a použití. www.zarges.de. Z200 / Z300 Pojízdná lešení

Návod na montáž a použití. www.zarges.de. Z200 / Z300 Pojízdná lešení Návod na montáž a použití www.zarges.de Pojízdná lešení Návod na montáž a použití 3 Obsah 1. Obecně 4 1.1. Úvod 4 1.2. Výrobce 4 1.3. Konstrukční schválení 4 1.4. Ručení 4 1.5. Datum vydání 5 1.6. Autorská

Více

Návod na montáž a použití. Z600 Pojízdná lešení

Návod na montáž a použití.  Z600 Pojízdná lešení Návod na montáž a použití www.zarges.de Pojízdná Návod na montáž a použití Obsah 1. Obecně 4 1.1. Úvod 4 1.2. Výrobce 4 1.3. Konstrukční schválení 4 1.4. Ručení 4 1.5. Datum vydání 5 1.6. Autorská a ochranná

Více

Návod k montáži a použití Z 300 S-PLUS sklápěcí lešení COMPACT Z 300 sklápěcí lešení COMPACT

Návod k montáži a použití Z 300 S-PLUS sklápěcí lešení COMPACT Z 300 sklápěcí lešení COMPACT 07/2016 č. 291352 cz Návod k montáži a použití Z 300 S-PLUS sklápěcí lešení COMPACT Z 300 sklápěcí lešení COMPACT 2 Obsah cz 1. Všeobecné informace...4 1.1. Úvod...4 1.2. Výrobce...4 1.3. Konstrukční schválení...4

Více

Návod k montáži a použití Z500 Sklápěcí lešení COMPACT

Návod k montáži a použití Z500 Sklápěcí lešení COMPACT Z500 Sklápěcí lešení COMPACT 3 Obsah 1. Všeobecné informace 4 1.1. Úvod 4 1.2. Výrobce 4 1.3. Konstrukční schválení 4 1.4. Záruka 4 1.5. Datum vydání 5 1.6. Autorská a ochranná práva 5 1.7. Použití v

Více

Návod pro montáž a použití. Velikosti lešení. è 1,5m x 0,7m è 2,0m x 0,7m è 2,5m x 0,7m. www.zarges.cz

Návod pro montáž a použití. Velikosti lešení. è 1,5m x 0,7m è 2,0m x 0,7m è 2,5m x 0,7m. www.zarges.cz Návod pro montáž a použití www.zarges.cz Velikosti lešení è 1,5m x 0,7m è 2,0m x 0,7m è 2,5m x 0,7m CZ Obsah 1 Všeobecně....................................................... 1 1.1 Úvod........................................................

Více

Návod pro montáž a použití. Pojízdní lešení Z600

Návod pro montáž a použití.  Pojízdní lešení Z600 Návod pro montáž a použití www.zarges.cz Pojízdní Z600 Návod pro montáž a použití Z600 Obsah 1. Všeobecná ustanovení 4 1.1. Úvod 4 1.2. Výrobce 4 1.3. Schválení výrobních modelů 4 1.4. Záruka 4 1.5. Datum

Více

Folding scaffold. unit

Folding scaffold. unit Fahrgerüste zum Poklopemn Folding scaffold unit Pojízdná sklapovací lešení rychle připravena k použití, snadno se ovládají a jsou obzvláště bezpečná. Tato verze má výhodu v tom, že spodní patro lešení

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky podle ČSN 738102, ČSN 738101 a vybrané požadavky podle ČSN

Více

Návod pro montáž a použití Vydání 2001/2002

Návod pro montáž a použití Vydání 2001/2002 Návod pro montáž a použití Vydání 200/2002 CZ Velikosti lešení,35 m x,50 m,35 m x 2,00 m,35 m x 2,50 m Nº 2979 V pøípadì zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

Návod pro montáž a použití

Návod pro montáž a použití Návod pro montáž a použití Podesta s žebříkem, pojízdná, přístupná z jedné strany CZ V případě zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití

Více

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží Obsah:. Úvod. Všeobecné pokyny Montáž dílů.. 5. 5 7 7 7 Montáž pojízdného základu Montáž mezipatra Montáž pracovní podlahy Rozšíření. 7.. Stabilizátor Kotvení Demontáž Ostatní 9.... Montáž stabilizačního

Více

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží Obsah: 1. Úvod 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů 3 4 3. 4. 5. 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11-12 13 Montáž pojízdného základu Montáž mezipatra Montáž pracovní podlahy Rozšíření 6. 7. 8. Stabilizátor Kotvení Demontáž

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Obsah: 1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4 Montáž dílů 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Rozšíření 6. Stabilizátor strana

Více

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Katalogové číslo: 239039 Pokyny pro bezpečnost práce: Montovat, demontovat a používat tento výrobek smí jen pracovníci seznámení s tímto návodem Kromě tohoto návodu

Více

CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D

CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D CZ M O N T Á Ž N Í N Á V O D pro posuvnou dveřní síť proti hmyzu M I N I R O L Datum / číslo vydání: 12. 7. 2015 / 01 ISM-MS-CZ Obsah Vysvětlivky k textu... 3 Úvod... 3 Určení výrobku... 3 Bezpečnostní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

www.leseni-pardubice.cz

www.leseni-pardubice.cz Půjčovna mobilního lešení a další služby Pardubice www.leseni-pardubice.cz NABÍDKA PŮJČOVNY mobilní duralové lešení ZIG-ZAG skládací duralové lešení žebříky KRAUSE WAP KRÄNZLE přívěsné vozíky AGADOS stavební

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._58 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.0 (C) Série 10. EN /12 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.0 (C) Série 10. EN /12 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.0 (C) 2006 Série 10 EN 1004 3 8/12 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1 Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti provozovatele:...

Více

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile SI CZ HU PL TR SK ssembly and Use Instructions www.zarges.de w Plattformtreppe, fahrbar w Mobile platform steps w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w Moveable/mobile work platform Z00 N 9 w Überstieg, fahrbar

Více

Návod na montáž. lešeňového systému STABILO 50 (Zpracováno dle ČSN EN 1298)

Návod na montáž. lešeňového systému STABILO 50 (Zpracováno dle ČSN EN 1298) Návod na montáž lešeňového systému STABILO 50 (Zpracováno dle ČSN EN 1298) 3. skupina lešení dle EN 1004 zatížitelnost 200 kg/m2 Překlad: BRKA, s.r.o. Poslední úprava: 7.1.2011 Obsah 1. Všeobecně 1.1.

Více

OBSAH 1. ÚVOD POVINNOSTI UŽIVATELE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Kontrola před sestavením Montáž Zdvihá

OBSAH 1. ÚVOD POVINNOSTI UŽIVATELE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Kontrola před sestavením Montáž Zdvihá Návod pro montáž a použití věžového lešení CUSTERS (v souladu s EN 1298 / EN 1004) OBSAH 1. ÚVOD.......... 3 2. POVINNOSTI UŽIVATELE... 4 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ..... 4 3.1. Kontrola před sestavením...

Více

Návod na montáž lešeňového systému STABILO 10

Návod na montáž lešeňového systému STABILO 10 Návod na montáž lešeňového systému STABILO 10 (Zpracováno dle ČSN EN 1298) 3. skupina lešení dle EN 1004 zatížitelnost 200 kg/m2 Překlad: BRKA, s.r.o. Poslední aktualizace 5.1.2011 Obsah 1. Všeobecně 1.1.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061

NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061 NÁVOD K OBSLUZE SVĚRKY NA SKRUŽE MODEL 1061 Do tohoto návodu je možno kdykoli nahlédnout! Před použitím zařízení, pečlivě čtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny! 1. Bezpečnost 1.1 Účel použití Svěrky

Více

Návod na montáž. lešeňového systému KRAUSE ProTec Verze 1.0 2005 KRAUSE-Werk Zpracováno dle ČSN EN 1298

Návod na montáž. lešeňového systému KRAUSE ProTec Verze 1.0 2005 KRAUSE-Werk Zpracováno dle ČSN EN 1298 Návod na montáž lešeňového systému KRAUSE ProTec Verze 1.0 2005 KRAUSE-Werk Zpracováno dle ČSN EN 1298 3. skupina lešení dle EN 1004 zatížitelnost 200 kg/m2 Překlad: BRKA, s.r.o. Poslední aktualizace 7.1.2011

Více

Montážní příručka. Vario-Guard

Montážní příručka. Vario-Guard Montážní příručka Montážní příručka podle normy 1317 5 pro zádržný systém vozidel Výrobce: SPIG GmbH & Co. KG Schmelzer Str. 7 66839 Schmelz Spolková republika Německo Dovozce: AGROZET ZS,s.r.o. Šumavská

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Vřetenový zvedák Typ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Vřetenový zvedák Typ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ ,5/1/ 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Vřetenový zvedák Typ 2044.0,5/1/3 2047.0,5/1/3 2048.0,5/1/3 2083.0,5/1/3 2087.0,5/1/3 2088.0,5/1/3

Více

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S)

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S) Návod na montáž a používání (ČSN EN 1298 - IM CZ) pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S) Stavby a lešení CZ, s.r.o. K Sídlišti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX 62K110A350 al 62K110E350 elox 62K1000110 62K110A600 al 62K110E600 elox 62K1000130 62K1000120 62K113510L 62K113510P 62K1135200 62K1135200 62K110A600 al 62K110E600 elox 2200131520

Více

Stabilizátory PERI Program stabilizátorů RS

Stabilizátory PERI Program stabilizátorů RS Stabilizátory PERI Program stabilizátorů RS Stabilizátory PERI RS RS 210, 260, 300, 450, 650 a RS 1000, 1400 Při vývoji nových stabilizátorů PERI RS 210, RS 260, RS 300, RS 450 a RS 650 byl kladen zvláštní

Více

Pokyny k obsluze. Elektrické vodní topení. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Pokyny k obsluze. Elektrické vodní topení. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P CS Pokyny k obsluze Elektrické vodní topení ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 O tomto dokumentu 1.1 Účel dokumentu Tyto pokyny k obsluze jsou součástí produktu a obsahují informace pro uživatele

Více

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0 Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD 6 70 644 110 (01/1) CZ Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE.0 / CKN1.0, CKN.0 Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B1 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Návod k montáži pro odborníky

Návod k montáži pro odborníky Návod k montáži pro odborníky Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD Logasol CKE1.0-s / CKN1.0-s Pro odbornou firmu 6 70 644 110 (03/010) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah

Více

Návod k použití hydraulického sklápěcího zařízení RLH2M/AB

Návod k použití hydraulického sklápěcího zařízení RLH2M/AB Návod k použití hydraulického sklápěcího zařízení RLH2M/AB INSTRUKCE PRO POUŽITÍ SKLÁPĚCÍHO ZAŘÍZENÍ (DÁLE JEN ZAŘÍZENÍ) Typ: Hydraulické, sklápěcí a vztyčovací RLH2M/AB Důrazně doporučujeme přečíst tyto

Více

MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STŮL 4V1

MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STŮL 4V1 MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STŮL 4V1 43.SPM-04 3 2 1 A CZ 4 6 7 5 B 6 8 C 9 D E 1. vkládací pracovní deska 2. ocelová lišta 3. odkládací boxy 4. aretační posuvné západky pro otočení nohou do pozice rukojetí

Více

Bezpečnost NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. Změny k edici Elster GmbH Edition Pročíst a dobře odložit

Bezpečnost NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. Změny k edici Elster GmbH Edition Pročíst a dobře odložit 0 Elster GmbH Edition 0. Překlad z němčiny D GB F NL I E DK S N P GR TR PL RUS H www.docuthek.com Návod k provozu Přestavení magnetického u bez tlumení na magnetický s tlumením nebo výměna tlumení pro

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník Návod k obsluze Rozsah použití: Nové VITO W 639 Bezpečnost provozu Nebezpečí zranění Na Vašem vozidle jsou k dispozici

Více

Návod k obsluze nástěnný držák na tv

Návod k obsluze nástěnný držák na tv Návod k obsluze nástěnný držák na tv Děkujeme, že jste si zakoupili nástěnný držák na televizor a LCD monitory. Před sestavením a používáním držáku si prosím pečlivě prostudujte následující návod. Pokud

Více

NÁVOD K MONTÁŽI LHN. Sekční vrata DELTA Excellent

NÁVOD K MONTÁŽI LHN. Sekční vrata DELTA Excellent GV NÁVOD K MONTÁŽI LHN Sekční vrata DELTA Excellent Obsah: 1 Základní informace...3 2 Charakteristika výrobku...3 3 Uskladnění vrat...3 4 Návod k montáži sekčních garážových vrat DELTA Excellent LHN...3

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA Výrobce Elmont-invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou Technická specifikace svítidel Venkovní LED svítidla řady Contura DA se používají k osvětlení vozovek, parkovišť a ostatních komunikací

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ V KONSTRUKCI POJÍZDNÉHO LEŠENÍ LUFIX 5000 A LUFIX 6000 Příklad sestavení LUFIX 5005 Příklad sestavení LUFIX 6005 Typy 5002-5009 odpovídají všem požadavkům

Více

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr. Návod k obsluze ZZT Verze 1 Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.com Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Home + Topná tyč do koupelnových těles s elektronickým termostatem s timerem

Home + Topná tyč do koupelnových těles s elektronickým termostatem s timerem Home + Topná tyč do koupelnových těles s elektronickým termostatem s timerem (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Základní popis: Home + je komplet topné tyče s elektronickým termostatem,

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT 1 POUŽITÍ. Pojízdné lešení slouží pro opravy, údržbu, revize objektu. Výrobek je možné použít ve venkovních i vnitřních prostorách. Dodává se v rozloženém stavu. Přepravu je

Více

RAUTOol K10/K12/k14 Návod k obsluze CZ. Platný od ledna 2011 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl

RAUTOol K10/K12/k14 Návod k obsluze CZ. Platný od ledna 2011 Technické změny vyhrazeny   Stavebnictví Automotive Průmysl RAUTOol K10/K12/k14 Návod k obsluze 850655 CZ Platný od ledna 2011 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl rautool K10/K12/K14 obsah Bezpečnostní pokyny... S. 3 Rozsah dodávky...

Více

Montážní návod LWH 030

Montážní návod LWH 030 Montážní návod LWH 030 2 OBSAH Výstražné pokyny... 4 Bezpečnostní pokyny... 4 Instalační sada.... 5 Montáž na stěnu s dřevěnými fošnami... 6 Montáž na plné cihly a betonové tvárnice.................. 7

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298,

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298, Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298, Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky normy ČSN EN 1298 Pojízdná

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Návod k použití a montáži pro Archivační regál Variant

Návod k použití a montáži pro Archivační regál Variant Návod k použití a montáži pro Archivační regál Variant Katalogové číslo: 277001 277032 1. TYP ZAŘÍZENÍ Technické podmínky průvodní dokumentace nahrazují návod k obsluze a údržbě a slouží pro zajištění

Více

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ Technické informace G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ PASCHAL s.r.o. Tel.: 224 915 451 Vyšehradská 23 Fax.: 224 915 451 128 00 Praha 2 E-mail: info@paschal.cz www.paschal.cz Obsah 3 Technické údaje 4 Výšky

Více

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod 1. Schéma a pojmenování částí: horní kryt vertikální montážní lišty horizontální montážní úhelníky zámek čelních dveře 2 nosná kolečka rám boční dveře s ručními

Více

Návod k montáži a návod k použití. Cisternový žebřík

Návod k montáži a návod k použití. Cisternový žebřík Návod k montáži a návod k použití Cisternový žebřík V případě zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití dostatečně podrobně popsány, můžete

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ IPPIS S.r.l. - Capitale Sociale i.v. 98.040,00 Sede e stabilimento: 35010 CADONEGHE - (PD) - ITALY S.S. Del Santo N. 103 - Telef. +39 049.701.233-049.701.067 Fax +39 049.88.72.207 - C.F. e P.IVA 01505440287

Více

KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ

KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ FASÁDNÍ LEŠENÍ ŠÍŘKY 0,73 m A ŠÍŘKY 1,09 m Fasádní lešení ALFIX 0,73 m a 1,09 m je ocelové žárově pozinkované rámové lešení složené z jednotlivých prefabrikovaných součástí. Toto

Více

Centronic SensorControl SC711

Centronic SensorControl SC711 Centronic SensorControl SC711 cs Návod na montáž a obsluhu Čidlo větru Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

Páková hlava Dokamatic 40 17,1 586214000 Dokamatic-Schwenkkopf 40

Páková hlava Dokamatic 40 17,1 586214000 Dokamatic-Schwenkkopf 40 Stropní Bednicí systémy stůl Dokamatic Bednicí stůl Dokamatic 2,50x4,00m 21mm 515,0 586200000 Bednicí stůl Dokamatic 2,50x5,00m 21mm 656,0 586201000 Bednicí stůl Dokamatic 2,00x4,00m 21mm 480,0 586202000

Více

Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna

Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna Kolejnicový šplhavý systém RCS Stavebnicový systém pro výškové budovy s různými možnostmi využití Nový šplhavý systém PERI slučuje

Více

Návod k montáži. Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný. (velikost , 455, 515, 605 a 685)

Návod k montáži. Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný. (velikost , 455, 515, 605 a 685) Návod k montáži Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný (velikost 085-430, 455, 515, 605 a 685) Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. tel. +420 547 429 311. info@wolfcr.cz.

Více

PRÁCE VE VÝŠKÁCH NAD VOLNOU HLOUBKOU 5. 12. 2014. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění. Práce ve výšce:

PRÁCE VE VÝŠKÁCH NAD VOLNOU HLOUBKOU 5. 12. 2014. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění. Práce ve výšce: SB 4.4 : Příloha školícího materiálu č. 6.2 SB 4.4 : Příloha č. 6.2 PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU v platném znění o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD II

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD II 2013/01/10 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD II zdvojená podlaha valníku CTD II viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX 1 OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ... 3 3. MONTÁŽ... 3 4. PŘED POUŽITÍM... 3 4.1 Bezpečnost...

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Typ FZ 1 - obj.-č. D 070 004 0,4 až 1,0 kg Typ FZ 2 - obj.-č. D 070 005 1,0 až 2,0 kg Typ FZ 3 - obj.-č. D 070 006 2,0 až 3,0 kg Typ FZ 4 - obj.-č. D 070

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_TRUBKOVÉ LEŠENÍ_Z2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

Upevnění na stojanové konstrukci

Upevnění na stojanové konstrukci Návod k instalaci pro odborníka Deskové kolektory Upevnění na stojanové konstrukci 670648538.00-.ST 6 70 803 98 (0/05) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny. Použité symboly. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Montážní návod "KARES".

Montážní návod KARES. Montážní návod "KARES". Obsah montážního balíčku KARES 1 3 ks hmoždinek 3 ks šroubů 1 ks menšího vodícího pouzdra 1 ks většího vodícího pouzdra 1 ks těsnícího kroužku 1 ks těsnící membrány 2 ks zajišťovacího

Více

Záchytné sítě HUCK odpovídají normě EN

Záchytné sítě HUCK odpovídají normě EN pokyny pro montáž ochranných sítí 1.17 Záchytné sítě Huck Platné normy a předpisy Záchytné sítě pro zachycení osob musejí splňovat bezpečnostně technické požadavky normy EN 1263-1. Pro umístění a montáž

Více

NÁVOD K MONTÁŽI STD. SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DELTA KOVÁNÍ STD DO ŠÍŘKY 4800 mm

NÁVOD K MONTÁŽI STD. SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DELTA KOVÁNÍ STD DO ŠÍŘKY 4800 mm GV NÁVOD K MONTÁŽI STD SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DELTA KOVÁNÍ STD DO ŠÍŘKY 4800 mm Obsah: 1 Základní informace 4 2 Charakteristika výrobku 4 3 Uskladnění vrat 4 4 Návod k montáži sekčních garážových vrat

Více

GEWA - břemenová traverza, typ WTS

GEWA - břemenová traverza, typ WTS GEWA - břemenová traverza, typ WTS se 2 jistícími háky Tyto traverzy mají dva pevně umístěné jistící háky a uprostřed závěsné oko pasující na zátěžový hák dle DIN 15401. K dodání také s 2- pramenným úvazkem

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 NÁVOD K OBSLUZE Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 6.4 Zadání velikosti kol s automatickým pravítkem Na obrázcích vedle textu jsou znázorněna automatická zadání tří nutných parametrů pro dynamický, statický

Více

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3 Návod pro montáž termických kolektorů FSC 21-2013 AL na rovnou střechu / volnou montáž V-11-1, V-11-2, V-11-3 Platný od 1.1.2011 OBSAH 1. 2. 3. 4. VŠEOBECNÉ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DÍLY KONSTRUKCE

Více

Vybavení pro průmysl Z 600. Modulový systém ZARGES

Vybavení pro průmysl Z 600. Modulový systém ZARGES Vybavení pro průmysl Z 600 Modulový systém ZARGES Řešení individuálních přechodů a pracovních plošin z hliníkových modulů, kdykoliv rozšiřitelných. Z modulů jako jsou plošina, zábradlí, podpěra a schody

Více

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiové čidlo intenzity slunečního záření a síly větru Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím

Více

Pojízdné pracovní dílcová lešení 8200 - Návod k montáži a použití

Pojízdné pracovní dílcová lešení 8200 - Návod k montáži a použití Pojízdné pracovní dílcová lešení 8200 - Návod k montáži a použití Označení: ČSN EN 1004-2 - 3,05 / 3,05 - xxxd Výrobce: ALVE SLOVAKIA sro, Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov, SK Vyrobeno: dle ČSN EN 1004,

Více

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ

PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ PŘEVODOVÝ SET 1:20 S RUKOJETÍ NÁVOD K POUŽITÍ OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Převodový set 1:20 s rukojetí (dále jen nářadí) je určený výhradně k instalaci zemních vrutů BAYO.S DIY do rostlé zeminy do max. hloubky 1000

Více

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí

Více

Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014

Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014 Návod k provozu Návod k obsluze Elastická čepová spojka Dle KWN 22014 Zpracoval: Dipl.-Ing. V. Hausdorf 24.01.2005 podepsán V. Hausdorf Kontroloval: Dr.-Ing. Ch. Spensberger 24.01.2005 podepsán Dr.-Ing.

Více