Operacn syst emy { prehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operacn syst emy { prehled"

Transkript

1 Operacn syst emy { prehled PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2015

2 hardware Komponenty poctacov eho syst emu b azov e v ypocetn zdroje (CPU / procesor, pam et', I/O zarzen) CPU { Central Processing Unit operacn syst em rd a koordinuje pouzv an hardware r uzn ymi aplikacnmi programy r uzn ych uzivatel u syst emov e programy, pomocn e programy, knihovny res standardn, syst emov e orientovan e ulohy (editace, kompilace, rzen datab aze,... ) aplikacn programy denuj zp usoby kter ymi se pouzvaj zdroje syst emu pro resen v ypocetnch uzivatelsk ych probl em u (kompil atory, datab azov e syst emy, video hry, byznys programy,... ) uzivatel e (lid e, stroje, jin e poctace) Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 1

3 Komponenty poctacov eho syst emu, hierarchie Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 2

4 Operacn syst em, cle a funkce Program, kter y rd prov ad en aplikacnch a syst emov ych program u v poctaci Reprezentuje rozhran aplikacn syst emy a syst emov e programy hardware Cle OS pohodlnost pouzv an poctace efektivnost vyuzv an zdroj u poctacov eho syst emu schopnost rozvoje { umoznit efektivn v yvoj, testov an a zav ad en nov ych funkc bez interference s poskytovan ymi sluzbami Z cl u plynou role OS { rozhran uzivatel (aplikacn a syst emov e procesy)/poctac OS { spr avce zdroj u OS { v yvojeschopn y organismus Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 3

5 Model poctacov eho syst emu rzen eho operacnm syst emem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 4

6 Struktura hardware a software poctace detailn eji Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 5

7 Generick a rozhran OS Application programming interface (API), knihovny vol an sluzeb OS na urovni vyssch programovacch jazyk u, pomocn e programy { OS m uze poskytovat pro r uzn e trdy aplikac r uzn a API sockets pro prenos dat,.net, transakce,... Application binary interface (ABI), vol an sluzeb OS na urovn strojov eho jazyka (asembleru), reprezentace OS a poctace v uci vsem aplikacm Instruction set architecture (ISA), strojov y jazyk Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 6

8 OS v roli rozhran uzivatel/poctac Koncov uzivatel e vid poctac jako sestavu aplikacnch program u Aplikacn programy se ps v programovacch jazycch aplikacnmi program atory Pro slozit e ovl ad an poctace maj k dispozici funkcnost souc ast operacnho syst emu { knihovnch, pomocn ych program u, utilities Maskov an detail u hardware a funkcnost nutnou pro efektivn a pohodln e pouzv an poctace zajist'uj programy soustred en e v j adru operacnm syst emu, core, kernel, pomoc poskytovan ych sluzeb OS, OS services Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 7

9 Typick e oblasti sluzeb poskytovan ych OS V yvoj program u, editory, ladc syst emy,... typicky poskytovan e pomocn ymi (syst emov ymi) programy Prov aden program u, vse co je nutn e zajistit pro cinnosti rzen e programy { pl anov an, zav aden, ovl ad an IO,... Prstup k IO zarzenm { jednotn e API pro r uzn a zarzen Prstup k soubor um dat na vnejsch pametech Prstup k syst emov ym zdroj um, bezpecnost, resen konikt u Chybov e rzen, automatizovan e reakce na nestandardn stavy v hardware, v software a v prpadech kdy OS nem uze uspokojit pozadavek aplikace Protokolov an, info o tom co se delo, z aklad pro uctov an, z aklad pro odhady budoucho vylepsov an,... Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 8

10 OS v roli spr avce zdroj u Poctac je sestavou zdroj u / prostredk u pro presun, uchov av an a zpracov an dat OS je odpovedn y za r adnou spr avu techto zdroj u OS je implementovan y v software, funguje jako kazd y jin y r adn y software OS je suita program u prov aden ych procesorem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 9

11 OS je v yvojeschopn y organismus V prub ehu zivota konkr etnho konceptu OS doch az k dopl nov an a k inovacm hardware k dopl nov an nov e pozadovan ych sluzeb k oprav am chyb Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 10

12 Neexistuje univerz aln e akceptovateln a denice,,co to je OS" OS je program, kter y funguje jako spojka mezi uzivatelem poctace a hardware poctace { OS = cokoliv co je činné ve výpočetním systému a není to hardware nebo aplikace neexistuje univerz aln e akceptovateln a denice,,co to je OS" Everything a vendor ships when you order an operating system The one program running at all times on the computer is the kernel. Everything else is either a system program (ships with the operating system) or an application program Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 11

13 Pozadavky na OS jsou r uznorod e Cle (povinnosti) OS rdit resen uzivatelsk ych (aplikacnch) program u poskytnout n astroje pro resen probl em u uzivatel u (aplikac) ucinit poctac snadn eji pouziteln y vytv aret podmnky umoz nujc efektivn e pouzvat hardware poctace Cle (pr an) uzivatele sluzby poskytovan e OS lze pohodln e pouzvat, snadno zvl adnout OS je spolehliv y, bezpecn y pozadovan e sluzby poskytuje OS pohotov e Cle (pr an) provozovatele OS OS je snadno navrhnuteln y, implementovateln y a udrzovateln y,, OS je prizp usobiteln y, spolehliv y a bezchybn y Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 12

14 Co to je operacn syst em? OS je poskytovatel probl emov e orientovan e abstrakce b azov ych fyzick ych prostredk u b azov e fyzick e prostredky: { procesory, operacn pam et', komunikacn n astroje, vnejs pameti,... OS nabz program atorovi b azov e fyzick e prostredky k pouzit formou sluzeb poskytovan ych na rozhran vol an syst emu program ator chce vid et spse { soubory a z aznamy nez diskov e bloky a vystavovac mechanismus disku { spse schr anky (sockets) nez prm y prstup k sti { spse procesy a vl akna nez procesory, pamet'ov y prostor Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 13

15 Clem pouzit OS je abstrakce, extended machine Operacn syst em m en oskliv y hardware na atraktivn abstrakci Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 14

16 Co to tedy je operacn syst em? OS je spr avce prostredk u spravuje a rd vyuzv an vsech zdroj u syst emu, eviduje jejich vyuzv an,... rozhoduje mezi koniktnmi pozadavky tak, aby pouzv an zdroj u syst emu bylo efektivn a spravedliv e (odpovdajc zvolen e politice) OS je rdic program, rd prov ad en ostatnch program u tak, aby zabra noval chybn emu a nepatricn emu pouzit poctace rd bezpecn e prov ad en uzivatelsk ych program u a operac I/O zarzen Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 15

17 Probl emy budov an OS OS jsou,,obrovsk e"syst emy v soucasnosti predstavuj az stovky mili on u r adk u k odu, pracnost r adov e tisce clov eko-rok u OS jsou slozit e syst emy pozadavky r uzn ych uzivatel u se casto podstatn e lis nelze jednor azov e odstranit vsechny chyby, verikace z d uvod u slozitosti selh av a Chov an OS se obtzn e predpovd a,,,serizov an"/ laden se del a vesmes odhadem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 16

18 OS se staly slozit e { funkcne system calls: open, read, write, close, wait, exec, fork, exit, kill... OS rok pocet Unix Unix Windows SunOS BSD SunOS SunOS Linux FreeBSD Windows 1999 a d al x 10 3, x > 3 Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 17

19 OS se st avaj slozit e { funkcne Enorm e nar ust a slozitost vnitrnch algoritm u (j adra) OS pocty cykl u procesoru spotrebovan ych ve Windows NT pri Zasl an zpr avy mezi procesy: 6K { 120 K podle pouzit e metody Vyvtoren procesu: 3M Vytvoren vl akna: 100K Vytvoren souboru: 60K Vytvoren semaforu: 10K { 30K Nahr an DLL knihovny: 3M Obsluha prerusen/v yjimky: 100K { 2M Prstup do syst emov e datab aze Registry: 20K Windows NT (New Technology) { p uvodn syst em fy Microsoft pro procesory IA-32 a novejs Windows 7, 8... jsou pouze obchodn n azvy r uzn ych verz NT V soucasn e dobe podporovan e verze NT 6.2 a NT 6.3 Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 18

20 OS se st avaj slozit e { rozsahem (LOC, Lines of Code, v 10 6 ) OS rok LOC OS rok LOC NT NT XP Vista ?? Solaris FreeBSD Red Hat Linux Red Hat Linux Debian Debian Debian Debian Fedora Mac OS X dek ady { zv ysen rozsahu OS v LOC na dvaceti az 30-n asobek Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 19

21 Evoluce OS v bodech Systematick a ilustrace evoluce viz samostatn a predn aska Operační / počítačové systémy geneze Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 20

22 Klasikace poctac u { klasick e (strediskov e) poctace strediskov y poctac { dnes jiz historick y pojem v soucasnosti vystupuj v jejich rolch podnikov e servery klasick e hlavn rysy strediskov ych poctac u redukce rezijnho casu pro prpravu v ypoct u se dosahovala razenm podobn ych prac / zak azek (jobs) do d avek { batch, batch processing, automatizace razen d avek vc. automaticky pred avan eho rzen mezi denovan ymi zak azkami (jobs) rezidentn rdic program { monitor { poc atecn e zsk av a rzen, rzen pred av a mezi zak azkami, kdyz zak azky konc { rzen se vrac monitoru multiprogramov y rezim cinnosti { soub ezn e resen vce program u jestlize cten a z apis dat z/na disku trv a 15 µs, zpracov an dat trv a 1µs, pak je procesor vyuzit y pouze na 3,2 % (1/32) a jeho kapacitu v dobe cek an na IO lez ladem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 21

23 Princip multiprogramov an (multitasking) Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 22

24 Organizace hlavn pam eti klasick eho poctace Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 23

25 Rysy OS potrebn e pro implementaci multiprogramov an ex. funkcionalita pro ovl ad an I/O a rys u nutn ych pro implementaci OS (viz nze) vlastn rzen I/O operac prov ad v yhradn e operacn syst em 2-rezimov y provoz CPU (j adro operacnho syst emu x uzivatel), privilegovan e / neprivilegovan e instrukce ex. funkcionalita pro spr avu pam eti Syst em mus b yt schopn y pridelovat pamet' r uzn ym zak azk am a ze zak azek odvozen ym proces um dynamicky Dvoj vize pam eti { z hlediska jej fyzick e konstrukce a srky fyzick ych adresovacch registr u { fyzick y adresov y prostor, FAP { z hlediska konstrukce adresy ve strojov em jazyku logick y adresov y prostor, LAP z aruka ochrany oblast pam eti pred neautorizovan ym prstupem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 24

26 Rysy OS potrebn e pro implementaci multiprogramov an ex. mechanismus prerusen pred av an rzen mezi aplikacnm programem a j adrem OS { reakce na asynchronn ud alosti ex. funkcionalita pro pl anov an CPU,,srdcem"typicky b yv a intervalov y casovac zabra nuje se, aby si uzivatelsk y proces trvale obsadil CPU (z amerne, chybou,... ) po uplynut intervalu casu se generuje prerusen OS mus b yt schopn y volit mezi r uzn ymi procesy pripraven ymi k proveden ex. funkcionalita pro prid elov an zarzen (zdroj u) Dynamicky, exklusivn e / sdlen e Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 25

27 Z akladn denice souvisejc s OS j adro OS logick e rozsren rys u hardware + poskytovan e sluzby vse mimo j adro je reseno formou proces u j adro m uze vyuzvat speci aln rysy hardware nedostupn e proces um mikroj adro OS minimalistick a varianta j adra OS pouzit a v nekter ych OS typicky zabezpecuje { spr avu prerusen, { spr avu pameti, { spr avu procesor u a { spr avu proces u a komunikaci mezi procesy pred av anm zpr av { Interprocess communication (IPC) ostatn funkce j adra se presouvaj do,,procesov e\ oblasti (drivery, sluzby syst emu soubor u, virtualizace pameti,... ) mezi procesy se komunikuje pred av anm zpr av Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 26

28 Multiuzivatelsk e syst emy, Time-Sharing Systems, TSS multiprogramov an { orig. technologie pro efektivn d avkov e zpracov an { soubezn e resen vce program u Multiuzivatelsk e syst emy rozsiruj pl anovac pravidla o rychl e (spravedliv e, cyklick e) prepn an mezi procesy rescmi zak azky interaktivnch uzivatel u podporuje se on-line komunikace mezi uzivatelem a OS p uvodn e v konguraci poctac{termin al v soucasnosti v st'ov em prostred syst em je uzivatel um on-line dostupn y { jak pro zprstup nov an dat { tak i pro resen program u Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 27

29 Hlavn prnosy z v yvoje OS pro poctacov e vedy Procesy Spr ava pameti Ochrana informac a bezpecnost d uv ernost, Confidentiality integrita, Integrity, integrita dat, integrita identity { authenticity dostupnost, Availability Pl anov an a spr ava, rzen zdroj u spravedlivost, diferenciovateln a prednost, efektivita kr atkodob e { bezprostredn pl anov an, dlouhodob e { strategick e pl anov an Strukturov an syst em u Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 28

30 Proces Identikovateln a jednotka cinnosti charakterizovateln a sekvencnm vl aknem (tokem) prov ad en operac a s nm souvisejcch zdroj u Program je strukturovan y prkaz, proces je d ej Program umsten y v pameti m uze rdit beh vce proces u Soubezn e resen vce proces u se naz yv a multiprogramov an, resp. multitasking Soub eznost resen proces u m uze b yt prcinou casove z avisl ych chyb Nespr avn a synchronizace Chybn e vz ajemn e vyloucen Nedeterminismus operac Uv aznut Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 29

31 Hlavn prciny casov e z avisl ych chyb v procesech Nespr avn a synchronizace jeden proces ocek av a ud alost, kterou generuje jin y proces (naplnen / vypr azdnen vyrovn avac pameti,... ) proces kter y generuje ud alost signalizuje jej vznik sign aly se nesm ani ztr acet ani duplikovat Chybn e vz ajemn e vyloucen editovat sdlenou datovou strukturu sm v jednom okamziku pouze jeden proces soubezn e procesy se mus na pri takov e editaci vz ajemne vylucovat, zm ena stavu sdlen e struktury mus prob ehnout ned eliteln e, atomicky Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 30

32 Hlavn prciny casov e z avisl ych chyb v procesech Nedeterminismus operac cinnost procesu m a z aviset pouze na jeho vstupech, nikoli na cinnosti jin ych proces u pokud procesy sdlej pamet', pak pri prokl ad an jejich behu na procesoru nesm v ystupy ovliv novat porad, ve kter em je pl anovan y jejich beh Uv aznut dva nebo vce proces u na sebe vz ajemne cekaj prvn proces v ylucne drz zdroj A, druh y v ylucne drz zdroj B a prvn pozaduje prstup k B a druh y prstup k A Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 31

33 Komponenty procesu, spr ava proces u, vl akno program, kter y rd tok operac zpracov avan a data promenn e, pracovn prostory, vyrovn avac pameti,... kontext prov ad en { stav procesu intern data v OS pro dohled na procesem a pro rzen procesu obrazy registr u, kter e proces sdl s ostatnmi procesy priorita procesu, zda proces cek a na jistou ud alost,... Spr ava proces u upln y stav je trvale obsazen y v jeho kontextu Vl akno, thread proces, kter y drz zdroje nutn e pro jeho realizaci, lze vnitrn e rozd elit sekvencn tok operac do soub ezn e resiteln ych dlcch tok u { vl aken, vl akno bez v kontextu jeho procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 32

34 Typick a implementace procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 33

35 Spr ava pam eti, p et nejd ulezit ejsch pozadavk u Izolace proces u data i programy r uzn ych proces u nesm v pameti interferovat Podpora modul arnho programov an Automatick e prid elov an a spr ava OS proces um prideluje pamet' v cel e hierarchii pamet podle jejich potreby, z hlediska program atora transparentn e, Ochrana a rzen y prstup k pameti Dlouhodob e uchov av an dat Data se mnohdy mus uchovat i po ukoncen procesu, kter y je vytvoril a nez avisle na dostupnosti energie (na discch,... ) Pln spolecne se souc ast OS syst em soubor u, File System Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 34

36 Virtu aln pam et' Procesy mohou adresovat pam et' z logick eho hlediska, bez ohledu dostupnou fyzickou kapacitu hlavn pam eti Nutn a vlastnost pro spln en pozadavku soub ezn eho pouzv an hlavn pam eti vce procesy Z akladni technika { str ankov an, paging proces se skl ad a z blok u pevn e d elky { str anek, pages program adresuje operandy ud anm csla str anky a adresy operandu ve str ance kazd a str anka m uze b yt umstena v hlavn pameti kdekoliv { v r amci, frame str anka zprstup novan a procesorem mus b yt v r amci v hlavn pameti spr ava pam eti poskytuje mechanismus dynamick e transformace logick ych (virtu alnch) adres na re aln e (fyzick e) adresy v hlavn pameti Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 35

37 Virtu aln pam et' Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 36

38 Studujeme OS vyuzvajc koncept multiprogramov an jeden uzivatel s jednm resen ym programem nem uze udrzet CPU a I/O zarzen trvale v chodu co se nepouzv a, to je mrtv a investice multiprogramov an organizuje resen vce uloh (zad an) formou proces u takov ym zp usobem, aby CPU byla pokud mozno st ale cinn a proces { k od programu, data, prostor v pameti, udrzov an identity... prostory v pameti OS prideluje vybran e podmnozine proces u kazd emu jednomu procesu OS postupn e prid eluje CPU pro jeho b eh (resen) kdyz b ezc proces se rozhodne cekat (napr. na dokoncen I/O), OS pridel CPU jin emu procesu kdyz bezc proces usurpuje CPU ne umerne dlouho, OS pridel CPU jin emu procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 37

39 Uspor ad an hlavn pam eti v multiprogramov ych syst emech Klasick e (dnes jiz spse historick e) uspor ad an hlavn pam eti Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 38

40 Uspor ad an hlavn pam eti v multiprogramov ych syst emech Resen,,probl emu"se stane slozit ejs pri virtualizaci pam eti Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 39

41 Multiprogramov an = Multitasking multitasking je synonymum konceptu multiprogramov an CPU se pred av a mezi procesy tak rychle, ze uzivatel e mohou b yt se sv ymi soubezne resen ymi procesy v on-line interakci, jedn a se tak o koncept interaktivnho poct an (interactive computing) doba reakce procesu v uci uzivateli b yv a < 1 sekunda kazd y uzivatel m a v hlavn pameti pridelen y prostor alespo n pro jeden prov aden y program a nutn a data { proces ponevadz b yv a pripraveno k behu vce proces u, OS mus resit pl anov an cinnosti CPU, aby postup proces u spl noval zadan a krit eria jestlize nelze vsechny potrebn e procesy umstit do hlavn pam eti, lze nekter e z nich presunout do vnejs pameti a jejich behy se odlozit { technikou naz yvanou swapping virtualizace pam eti umoz nuje prov ad en proces u, aniz by byly v hlavn pameti umsten e cel e jejich programy a vsechna jejich data Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 40

42 Ochrana informac, informacn bezpecnost V yznam roste prechodem na multiuzivatelsk e, multiprogramov e, st'ov e orientovan e,... poctacov e syst emy Hlavn probl emy informacn bezpecnosti zajist'ovan e OS Dostupnost (availability) { ochrana syst emu proti prerusen cinnosti D uv ernost (confidentiality) { dostupnost zdroj u je podrzen a denovateln e autorizaci akt er u Integrita { modikovatelnost zdroj u je podrzen a denovateln e autorizaci akt er u Autenticita { ov eritelnost identity (uzivatel u. proces u, dat) Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 41

43 Pl anov an a spr ava zdroj u V yznam roste prechodem na multiuzivatelsk e, multiprogramov e, st'ov e orientovan e,... poctacov e syst emy Hlavn cle pl anov an a spr ava zdroj u zajist'ovan e OS Spravedlivost (Fairness) { vsichni akt eri maj rovn y, spravedliv y prstup ke zdroj um Diferencovateln a vnmavost (Differential responsiveness) { komplement ke spravedlivosti respektujc stanoven a pravidla Efektivita (Efficiency) { maximalizace propustnosti, minimalizace dob reakc a prizp usobivost co nejvce uzivatel um jsou koniktn krit eria, jejichz napln en mus OS balancovat Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 42

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Pravnicka fakulta Masarykovy univerzity Katedra narodnho hospodarstv Management informacnho systemu Masarykovy univerzity (diplomova prace) brezen 1995 RNDr. Vladimr Smd, CSc. 1 Obsah 1 Uvod 3 2 Informacn

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT. 1998 Computer Press

LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT. 1998 Computer Press LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT 1998 Computer Press Nejpodrobnější dokumentace operačního systému Linux v češtině Příručka správce operačního systému Linux Příručka správce sítě Průvodce jádrem operačního systému

Více

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Brno, 2008 Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek 1 FIT,

Více

Přehled rolí v jednotlivých metodikách

Přehled rolí v jednotlivých metodikách 4IT421 Zlepšování procesů budování informačních systémů Přehled rolí v jednotlivých metodikách RUP pro velké projekty, RUP pro malé projekty, OpenUP, MMSP, Scrum, XP Bc. Kamila Langrová (xlank10) ZS 2013/2014

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět Arch itekturysri3d v ARCHITEKTURY SRBD Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět vyjmcnovatjednodivé typy architektury SŘBD vysvětlit, v čem spočívá základní rozdíl mezi archi tekturam i stručně

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523 OBCHODNÍ MATERIÁL Identifikační systém wam4 docházka MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ v. 060523 Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS, a.s. 3 2. Nabízené řešení identifikačního

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více