Operacn syst emy { prehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operacn syst emy { prehled"

Transkript

1 Operacn syst emy { prehled PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2015

2 hardware Komponenty poctacov eho syst emu b azov e v ypocetn zdroje (CPU / procesor, pam et', I/O zarzen) CPU { Central Processing Unit operacn syst em rd a koordinuje pouzv an hardware r uzn ymi aplikacnmi programy r uzn ych uzivatel u syst emov e programy, pomocn e programy, knihovny res standardn, syst emov e orientovan e ulohy (editace, kompilace, rzen datab aze,... ) aplikacn programy denuj zp usoby kter ymi se pouzvaj zdroje syst emu pro resen v ypocetnch uzivatelsk ych probl em u (kompil atory, datab azov e syst emy, video hry, byznys programy,... ) uzivatel e (lid e, stroje, jin e poctace) Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 1

3 Komponenty poctacov eho syst emu, hierarchie Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 2

4 Operacn syst em, cle a funkce Program, kter y rd prov ad en aplikacnch a syst emov ych program u v poctaci Reprezentuje rozhran aplikacn syst emy a syst emov e programy hardware Cle OS pohodlnost pouzv an poctace efektivnost vyuzv an zdroj u poctacov eho syst emu schopnost rozvoje { umoznit efektivn v yvoj, testov an a zav ad en nov ych funkc bez interference s poskytovan ymi sluzbami Z cl u plynou role OS { rozhran uzivatel (aplikacn a syst emov e procesy)/poctac OS { spr avce zdroj u OS { v yvojeschopn y organismus Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 3

5 Model poctacov eho syst emu rzen eho operacnm syst emem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 4

6 Struktura hardware a software poctace detailn eji Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 5

7 Generick a rozhran OS Application programming interface (API), knihovny vol an sluzeb OS na urovni vyssch programovacch jazyk u, pomocn e programy { OS m uze poskytovat pro r uzn e trdy aplikac r uzn a API sockets pro prenos dat,.net, transakce,... Application binary interface (ABI), vol an sluzeb OS na urovn strojov eho jazyka (asembleru), reprezentace OS a poctace v uci vsem aplikacm Instruction set architecture (ISA), strojov y jazyk Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 6

8 OS v roli rozhran uzivatel/poctac Koncov uzivatel e vid poctac jako sestavu aplikacnch program u Aplikacn programy se ps v programovacch jazycch aplikacnmi program atory Pro slozit e ovl ad an poctace maj k dispozici funkcnost souc ast operacnho syst emu { knihovnch, pomocn ych program u, utilities Maskov an detail u hardware a funkcnost nutnou pro efektivn a pohodln e pouzv an poctace zajist'uj programy soustred en e v j adru operacnm syst emu, core, kernel, pomoc poskytovan ych sluzeb OS, OS services Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 7

9 Typick e oblasti sluzeb poskytovan ych OS V yvoj program u, editory, ladc syst emy,... typicky poskytovan e pomocn ymi (syst emov ymi) programy Prov aden program u, vse co je nutn e zajistit pro cinnosti rzen e programy { pl anov an, zav aden, ovl ad an IO,... Prstup k IO zarzenm { jednotn e API pro r uzn a zarzen Prstup k soubor um dat na vnejsch pametech Prstup k syst emov ym zdroj um, bezpecnost, resen konikt u Chybov e rzen, automatizovan e reakce na nestandardn stavy v hardware, v software a v prpadech kdy OS nem uze uspokojit pozadavek aplikace Protokolov an, info o tom co se delo, z aklad pro uctov an, z aklad pro odhady budoucho vylepsov an,... Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 8

10 OS v roli spr avce zdroj u Poctac je sestavou zdroj u / prostredk u pro presun, uchov av an a zpracov an dat OS je odpovedn y za r adnou spr avu techto zdroj u OS je implementovan y v software, funguje jako kazd y jin y r adn y software OS je suita program u prov aden ych procesorem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 9

11 OS je v yvojeschopn y organismus V prub ehu zivota konkr etnho konceptu OS doch az k dopl nov an a k inovacm hardware k dopl nov an nov e pozadovan ych sluzeb k oprav am chyb Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 10

12 Neexistuje univerz aln e akceptovateln a denice,,co to je OS" OS je program, kter y funguje jako spojka mezi uzivatelem poctace a hardware poctace { OS = cokoliv co je činné ve výpočetním systému a není to hardware nebo aplikace neexistuje univerz aln e akceptovateln a denice,,co to je OS" Everything a vendor ships when you order an operating system The one program running at all times on the computer is the kernel. Everything else is either a system program (ships with the operating system) or an application program Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 11

13 Pozadavky na OS jsou r uznorod e Cle (povinnosti) OS rdit resen uzivatelsk ych (aplikacnch) program u poskytnout n astroje pro resen probl em u uzivatel u (aplikac) ucinit poctac snadn eji pouziteln y vytv aret podmnky umoz nujc efektivn e pouzvat hardware poctace Cle (pr an) uzivatele sluzby poskytovan e OS lze pohodln e pouzvat, snadno zvl adnout OS je spolehliv y, bezpecn y pozadovan e sluzby poskytuje OS pohotov e Cle (pr an) provozovatele OS OS je snadno navrhnuteln y, implementovateln y a udrzovateln y,, OS je prizp usobiteln y, spolehliv y a bezchybn y Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 12

14 Co to je operacn syst em? OS je poskytovatel probl emov e orientovan e abstrakce b azov ych fyzick ych prostredk u b azov e fyzick e prostredky: { procesory, operacn pam et', komunikacn n astroje, vnejs pameti,... OS nabz program atorovi b azov e fyzick e prostredky k pouzit formou sluzeb poskytovan ych na rozhran vol an syst emu program ator chce vid et spse { soubory a z aznamy nez diskov e bloky a vystavovac mechanismus disku { spse schr anky (sockets) nez prm y prstup k sti { spse procesy a vl akna nez procesory, pamet'ov y prostor Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 13

15 Clem pouzit OS je abstrakce, extended machine Operacn syst em m en oskliv y hardware na atraktivn abstrakci Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 14

16 Co to tedy je operacn syst em? OS je spr avce prostredk u spravuje a rd vyuzv an vsech zdroj u syst emu, eviduje jejich vyuzv an,... rozhoduje mezi koniktnmi pozadavky tak, aby pouzv an zdroj u syst emu bylo efektivn a spravedliv e (odpovdajc zvolen e politice) OS je rdic program, rd prov ad en ostatnch program u tak, aby zabra noval chybn emu a nepatricn emu pouzit poctace rd bezpecn e prov ad en uzivatelsk ych program u a operac I/O zarzen Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 15

17 Probl emy budov an OS OS jsou,,obrovsk e"syst emy v soucasnosti predstavuj az stovky mili on u r adk u k odu, pracnost r adov e tisce clov eko-rok u OS jsou slozit e syst emy pozadavky r uzn ych uzivatel u se casto podstatn e lis nelze jednor azov e odstranit vsechny chyby, verikace z d uvod u slozitosti selh av a Chov an OS se obtzn e predpovd a,,,serizov an"/ laden se del a vesmes odhadem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 16

18 OS se staly slozit e { funkcne system calls: open, read, write, close, wait, exec, fork, exit, kill... OS rok pocet Unix Unix Windows SunOS BSD SunOS SunOS Linux FreeBSD Windows 1999 a d al x 10 3, x > 3 Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 17

19 OS se st avaj slozit e { funkcne Enorm e nar ust a slozitost vnitrnch algoritm u (j adra) OS pocty cykl u procesoru spotrebovan ych ve Windows NT pri Zasl an zpr avy mezi procesy: 6K { 120 K podle pouzit e metody Vyvtoren procesu: 3M Vytvoren vl akna: 100K Vytvoren souboru: 60K Vytvoren semaforu: 10K { 30K Nahr an DLL knihovny: 3M Obsluha prerusen/v yjimky: 100K { 2M Prstup do syst emov e datab aze Registry: 20K Windows NT (New Technology) { p uvodn syst em fy Microsoft pro procesory IA-32 a novejs Windows 7, 8... jsou pouze obchodn n azvy r uzn ych verz NT V soucasn e dobe podporovan e verze NT 6.2 a NT 6.3 Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 18

20 OS se st avaj slozit e { rozsahem (LOC, Lines of Code, v 10 6 ) OS rok LOC OS rok LOC NT NT XP Vista ?? Solaris FreeBSD Red Hat Linux Red Hat Linux Debian Debian Debian Debian Fedora Mac OS X dek ady { zv ysen rozsahu OS v LOC na dvaceti az 30-n asobek Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 19

21 Evoluce OS v bodech Systematick a ilustrace evoluce viz samostatn a predn aska Operační / počítačové systémy geneze Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 20

22 Klasikace poctac u { klasick e (strediskov e) poctace strediskov y poctac { dnes jiz historick y pojem v soucasnosti vystupuj v jejich rolch podnikov e servery klasick e hlavn rysy strediskov ych poctac u redukce rezijnho casu pro prpravu v ypoct u se dosahovala razenm podobn ych prac / zak azek (jobs) do d avek { batch, batch processing, automatizace razen d avek vc. automaticky pred avan eho rzen mezi denovan ymi zak azkami (jobs) rezidentn rdic program { monitor { poc atecn e zsk av a rzen, rzen pred av a mezi zak azkami, kdyz zak azky konc { rzen se vrac monitoru multiprogramov y rezim cinnosti { soub ezn e resen vce program u jestlize cten a z apis dat z/na disku trv a 15 µs, zpracov an dat trv a 1µs, pak je procesor vyuzit y pouze na 3,2 % (1/32) a jeho kapacitu v dobe cek an na IO lez ladem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 21

23 Princip multiprogramov an (multitasking) Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 22

24 Organizace hlavn pam eti klasick eho poctace Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 23

25 Rysy OS potrebn e pro implementaci multiprogramov an ex. funkcionalita pro ovl ad an I/O a rys u nutn ych pro implementaci OS (viz nze) vlastn rzen I/O operac prov ad v yhradn e operacn syst em 2-rezimov y provoz CPU (j adro operacnho syst emu x uzivatel), privilegovan e / neprivilegovan e instrukce ex. funkcionalita pro spr avu pam eti Syst em mus b yt schopn y pridelovat pamet' r uzn ym zak azk am a ze zak azek odvozen ym proces um dynamicky Dvoj vize pam eti { z hlediska jej fyzick e konstrukce a srky fyzick ych adresovacch registr u { fyzick y adresov y prostor, FAP { z hlediska konstrukce adresy ve strojov em jazyku logick y adresov y prostor, LAP z aruka ochrany oblast pam eti pred neautorizovan ym prstupem Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 24

26 Rysy OS potrebn e pro implementaci multiprogramov an ex. mechanismus prerusen pred av an rzen mezi aplikacnm programem a j adrem OS { reakce na asynchronn ud alosti ex. funkcionalita pro pl anov an CPU,,srdcem"typicky b yv a intervalov y casovac zabra nuje se, aby si uzivatelsk y proces trvale obsadil CPU (z amerne, chybou,... ) po uplynut intervalu casu se generuje prerusen OS mus b yt schopn y volit mezi r uzn ymi procesy pripraven ymi k proveden ex. funkcionalita pro prid elov an zarzen (zdroj u) Dynamicky, exklusivn e / sdlen e Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 25

27 Z akladn denice souvisejc s OS j adro OS logick e rozsren rys u hardware + poskytovan e sluzby vse mimo j adro je reseno formou proces u j adro m uze vyuzvat speci aln rysy hardware nedostupn e proces um mikroj adro OS minimalistick a varianta j adra OS pouzit a v nekter ych OS typicky zabezpecuje { spr avu prerusen, { spr avu pameti, { spr avu procesor u a { spr avu proces u a komunikaci mezi procesy pred av anm zpr av { Interprocess communication (IPC) ostatn funkce j adra se presouvaj do,,procesov e\ oblasti (drivery, sluzby syst emu soubor u, virtualizace pameti,... ) mezi procesy se komunikuje pred av anm zpr av Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 26

28 Multiuzivatelsk e syst emy, Time-Sharing Systems, TSS multiprogramov an { orig. technologie pro efektivn d avkov e zpracov an { soubezn e resen vce program u Multiuzivatelsk e syst emy rozsiruj pl anovac pravidla o rychl e (spravedliv e, cyklick e) prepn an mezi procesy rescmi zak azky interaktivnch uzivatel u podporuje se on-line komunikace mezi uzivatelem a OS p uvodn e v konguraci poctac{termin al v soucasnosti v st'ov em prostred syst em je uzivatel um on-line dostupn y { jak pro zprstup nov an dat { tak i pro resen program u Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 27

29 Hlavn prnosy z v yvoje OS pro poctacov e vedy Procesy Spr ava pameti Ochrana informac a bezpecnost d uv ernost, Confidentiality integrita, Integrity, integrita dat, integrita identity { authenticity dostupnost, Availability Pl anov an a spr ava, rzen zdroj u spravedlivost, diferenciovateln a prednost, efektivita kr atkodob e { bezprostredn pl anov an, dlouhodob e { strategick e pl anov an Strukturov an syst em u Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 28

30 Proces Identikovateln a jednotka cinnosti charakterizovateln a sekvencnm vl aknem (tokem) prov ad en operac a s nm souvisejcch zdroj u Program je strukturovan y prkaz, proces je d ej Program umsten y v pameti m uze rdit beh vce proces u Soubezn e resen vce proces u se naz yv a multiprogramov an, resp. multitasking Soub eznost resen proces u m uze b yt prcinou casove z avisl ych chyb Nespr avn a synchronizace Chybn e vz ajemn e vyloucen Nedeterminismus operac Uv aznut Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 29

31 Hlavn prciny casov e z avisl ych chyb v procesech Nespr avn a synchronizace jeden proces ocek av a ud alost, kterou generuje jin y proces (naplnen / vypr azdnen vyrovn avac pameti,... ) proces kter y generuje ud alost signalizuje jej vznik sign aly se nesm ani ztr acet ani duplikovat Chybn e vz ajemn e vyloucen editovat sdlenou datovou strukturu sm v jednom okamziku pouze jeden proces soubezn e procesy se mus na pri takov e editaci vz ajemne vylucovat, zm ena stavu sdlen e struktury mus prob ehnout ned eliteln e, atomicky Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 30

32 Hlavn prciny casov e z avisl ych chyb v procesech Nedeterminismus operac cinnost procesu m a z aviset pouze na jeho vstupech, nikoli na cinnosti jin ych proces u pokud procesy sdlej pamet', pak pri prokl ad an jejich behu na procesoru nesm v ystupy ovliv novat porad, ve kter em je pl anovan y jejich beh Uv aznut dva nebo vce proces u na sebe vz ajemne cekaj prvn proces v ylucne drz zdroj A, druh y v ylucne drz zdroj B a prvn pozaduje prstup k B a druh y prstup k A Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 31

33 Komponenty procesu, spr ava proces u, vl akno program, kter y rd tok operac zpracov avan a data promenn e, pracovn prostory, vyrovn avac pameti,... kontext prov ad en { stav procesu intern data v OS pro dohled na procesem a pro rzen procesu obrazy registr u, kter e proces sdl s ostatnmi procesy priorita procesu, zda proces cek a na jistou ud alost,... Spr ava proces u upln y stav je trvale obsazen y v jeho kontextu Vl akno, thread proces, kter y drz zdroje nutn e pro jeho realizaci, lze vnitrn e rozd elit sekvencn tok operac do soub ezn e resiteln ych dlcch tok u { vl aken, vl akno bez v kontextu jeho procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 32

34 Typick a implementace procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 33

35 Spr ava pam eti, p et nejd ulezit ejsch pozadavk u Izolace proces u data i programy r uzn ych proces u nesm v pameti interferovat Podpora modul arnho programov an Automatick e prid elov an a spr ava OS proces um prideluje pamet' v cel e hierarchii pamet podle jejich potreby, z hlediska program atora transparentn e, Ochrana a rzen y prstup k pameti Dlouhodob e uchov av an dat Data se mnohdy mus uchovat i po ukoncen procesu, kter y je vytvoril a nez avisle na dostupnosti energie (na discch,... ) Pln spolecne se souc ast OS syst em soubor u, File System Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 34

36 Virtu aln pam et' Procesy mohou adresovat pam et' z logick eho hlediska, bez ohledu dostupnou fyzickou kapacitu hlavn pam eti Nutn a vlastnost pro spln en pozadavku soub ezn eho pouzv an hlavn pam eti vce procesy Z akladni technika { str ankov an, paging proces se skl ad a z blok u pevn e d elky { str anek, pages program adresuje operandy ud anm csla str anky a adresy operandu ve str ance kazd a str anka m uze b yt umstena v hlavn pameti kdekoliv { v r amci, frame str anka zprstup novan a procesorem mus b yt v r amci v hlavn pameti spr ava pam eti poskytuje mechanismus dynamick e transformace logick ych (virtu alnch) adres na re aln e (fyzick e) adresy v hlavn pameti Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 35

37 Virtu aln pam et' Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 36

38 Studujeme OS vyuzvajc koncept multiprogramov an jeden uzivatel s jednm resen ym programem nem uze udrzet CPU a I/O zarzen trvale v chodu co se nepouzv a, to je mrtv a investice multiprogramov an organizuje resen vce uloh (zad an) formou proces u takov ym zp usobem, aby CPU byla pokud mozno st ale cinn a proces { k od programu, data, prostor v pameti, udrzov an identity... prostory v pameti OS prideluje vybran e podmnozine proces u kazd emu jednomu procesu OS postupn e prid eluje CPU pro jeho b eh (resen) kdyz b ezc proces se rozhodne cekat (napr. na dokoncen I/O), OS pridel CPU jin emu procesu kdyz bezc proces usurpuje CPU ne umerne dlouho, OS pridel CPU jin emu procesu Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 37

39 Uspor ad an hlavn pam eti v multiprogramov ych syst emech Klasick e (dnes jiz spse historick e) uspor ad an hlavn pam eti Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 38

40 Uspor ad an hlavn pam eti v multiprogramov ych syst emech Resen,,probl emu"se stane slozit ejs pri virtualizaci pam eti Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 39

41 Multiprogramov an = Multitasking multitasking je synonymum konceptu multiprogramov an CPU se pred av a mezi procesy tak rychle, ze uzivatel e mohou b yt se sv ymi soubezne resen ymi procesy v on-line interakci, jedn a se tak o koncept interaktivnho poct an (interactive computing) doba reakce procesu v uci uzivateli b yv a < 1 sekunda kazd y uzivatel m a v hlavn pameti pridelen y prostor alespo n pro jeden prov aden y program a nutn a data { proces ponevadz b yv a pripraveno k behu vce proces u, OS mus resit pl anov an cinnosti CPU, aby postup proces u spl noval zadan a krit eria jestlize nelze vsechny potrebn e procesy umstit do hlavn pam eti, lze nekter e z nich presunout do vnejs pameti a jejich behy se odlozit { technikou naz yvanou swapping virtualizace pam eti umoz nuje prov ad en proces u, aniz by byly v hlavn pameti umsten e cel e jejich programy a vsechna jejich data Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 40

42 Ochrana informac, informacn bezpecnost V yznam roste prechodem na multiuzivatelsk e, multiprogramov e, st'ov e orientovan e,... poctacov e syst emy Hlavn probl emy informacn bezpecnosti zajist'ovan e OS Dostupnost (availability) { ochrana syst emu proti prerusen cinnosti D uv ernost (confidentiality) { dostupnost zdroj u je podrzen a denovateln e autorizaci akt er u Integrita { modikovatelnost zdroj u je podrzen a denovateln e autorizaci akt er u Autenticita { ov eritelnost identity (uzivatel u. proces u, dat) Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 41

43 Pl anov an a spr ava zdroj u V yznam roste prechodem na multiuzivatelsk e, multiprogramov e, st'ov e orientovan e,... poctacov e syst emy Hlavn cle pl anov an a spr ava zdroj u zajist'ovan e OS Spravedlivost (Fairness) { vsichni akt eri maj rovn y, spravedliv y prstup ke zdroj um Diferencovateln a vnmavost (Differential responsiveness) { komplement ke spravedlivosti respektujc stanoven a pravidla Efektivita (Efficiency) { maximalizace propustnosti, minimalizace dob reakc a prizp usobivost co nejvce uzivatel um jsou koniktn krit eria, jejichz napln en mus OS balancovat Jan Staudek, FI MU Brno PB152 Operacn syst emy { uvod 42

Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015

Vl akna. PB 152 Operacn syst emy. Jan ÐStaudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015 Vl akna PB 152 Operacn syst emy Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : jaro 2015 Proces, resp. tak e task { drzitel zdroj u, vc. prostoru ve virtu aln pam eti

Více

Obnova transakc po v ypadku

Obnova transakc po v ypadku Klasikace poruch Obnova transakc po v ypadku PA 150 Principy operacnch syst em u Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ poruchy transakc logick e chyby v resen T nelze

Více

Soubor, souborov e organizace

Soubor, souborov e organizace Soubor, souborov e organizace PV 062 Organizace soubor u Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Verze : jaro 2016 Osnova predn asky Pojem soubor, klc, operace se souborem,

Více

Projekt implementace ISMS

Projekt implementace ISMS Projekt implementace ISMS PV 017 Bezpecnost IT Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : podzim 2016 ISMS { Information Security Management System Metodicky vypracovan

Více

Stavba operačního systému

Stavba operačního systému Stavba operačního systému Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_15 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

a co je operační systém?

a co je operační systém? a co je operační systém? Funkce vylepšení HW sjednocení různosti zařízení ulehčení programování (např. časové závislosti) přiblížení k potřebám aplikací o soubory namísto diskových bloků o více procesorů

Více

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2009/2010. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2009/2010. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno Operační systémy IOS 2009/2010 Tomáš Vojnar Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno ÚÓ Ò Ö ØºÚÙØ ÖºÞ Úvod do UNIXu p.1/11 Unix úvod Úvod do UNIXu p.2/11

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST.

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY PŮVODNĚ VYVINUTY K ŘÍZENÍ SLOŽITÝCH VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH

Více

Operační systémy. Přednáška 1: Úvod

Operační systémy. Přednáška 1: Úvod Operační systémy Přednáška 1: Úvod 1 Organizace předmětu Přednášky každé úterý 18:00-19:30 v K1 Přednášející Jan Trdlička email: trdlicka@fel.cvut.z kancelář: K324 Cvičení pondělí, úterý, středa Informace

Více

Procesy a vlákna (Processes and Threads)

Procesy a vlákna (Processes and Threads) ÚVOD DO OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ Ver.1.00 Procesy a vlákna (Processes and Threads) Správa procesů a vláken České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická 2012 Použitá literatura [1] Stallings, W.: Operating

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Operační systémy Rozdělení a popis. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp

Operační systémy Rozdělení a popis. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp Operační systémy Rozdělení a popis Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1124_Operační systémy Rozdělení a popis_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Téma 2 Architektury OS a jejich služby

Téma 2 Architektury OS a jejich služby Téma 2 Obsah 1. Úkoly a skladba OS 2. Složky OS a jejich určení 3. Systémové programy 4. Standardy pro služby OS a typické služby JOS 5. Mechanismus volání služeb 6. Monolitické OS 7. OS s mikrojádrem

Více

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod Principy operačních systémů Lekce 1: Úvod Sylabus Lekce 1: Úvod 2 Literatura Lekce 1: Úvod 3 Operační systém Základní programové vybavení počítače, které se zavádí do počítače při jeho startu a zůstává

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Operační systémy: funkce

Operační systémy: funkce Operační systémy Software, který zabezpečuje základní chod počítače, je prostředníkem mezi hardwarem a aplikačním softwarem. Nutný základní software v počítači. Vykonává řadu rutinních operací, které by

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian 02 konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian Kernighan v r. 1973 přepsán do jazyka C Psát programy,

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled. Mgr. Radomír Soural

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled. Mgr. Radomír Soural SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_15 IKT Operační systémy, základní vlastnosti, přehled Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá.

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Co vše provádí operační systém: Organizuje přístup a využívání zdrojů počítače

Více

Základy programování Operační systémy (UNIX) doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Operační systémy (UNIX) doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Operační systémy (UNIX) doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Historický základ Jednoduché a málo výkonné počítače Uživatel

Více

IB109 Návrh a implementace paralelních systémů. Organizace kurzu a úvod. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

IB109 Návrh a implementace paralelních systémů. Organizace kurzu a úvod. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. IB109 Návrh a implementace paralelních systémů Organizace kurzu a úvod RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. Sekce B109 Návrh a implementace paralelních systémů: Organizace kurzu a úvod str. 2/25 Organizace kurzu Organizace

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 1 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel phone: +420 737 264 440 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 334 e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Principy operačních systémů. Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna

Principy operačních systémů. Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna Principy operačních systémů Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna Multiprogramování předchůdce multitaskingu Vzájemné volání: Implementován procesem (nikoliv OS) Procesu je přidělen procesor,

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Řízení IO přenosů DMA řadičem

Řízení IO přenosů DMA řadičem Řízení IO přenosů DMA řadičem Doplňující text pro POT K. D. 2001 DMA řadič Při přímém řízení IO operací procesorem i při použití přerušovacího systému je rychlost přenosu dat mezi IO řadičem a pamětí limitována

Více

Programové vybavení počítače

Programové vybavení počítače Programové vybavení počítače Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov IKT Tematický okruh Téma Počítač Programové

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

Principy operačních systémů. Lekce 3: Virtualizace paměti

Principy operačních systémů. Lekce 3: Virtualizace paměti Principy operačních systémů Lekce 3: Virtualizace paměti Virtuální paměť Adresní prostor paměti je uspořádán logicky jinak, nebo je dokonce větší než je fyzická operační paměť RAM Rozšíření vnitřní paměti

Více

PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ

PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ Procesy, paralelní procesy, souběžné zpracování Ing. Ivo Špička, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Ivo Špička, Ph.D.

Více

Jako příklady typicky ch hrozeb pro IT lze uvést: Útok

Jako příklady typicky ch hrozeb pro IT lze uvést: Útok Bezpečnost - úvod Zranitelné místo Slabinu IS využitelnou ke způsobení škod nebo ztrát útokem na IS nazýváme zranitelné místo. Existence zranitelných míst je důsledek chyb, selhání v analýze, v návrhu

Více

Anatomie informacn bezpecnosti

Anatomie informacn bezpecnosti Anatomie informacn bezpecnosti PV 017 Bezpecnost IT Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : podzim 2016 Predm et ochrany { aktiva aktivum { predm et, myslenka,

Více

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací.

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Trochu teorie Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Každá spuštěná aplikace má alespoň jeden proces

Více

N avrh a pouzit metrik informacn bezpecnosti, m eren v ISMS

N avrh a pouzit metrik informacn bezpecnosti, m eren v ISMS Metriky a m eren informacn bezpecnosti N avrh a pouzit metrik informacn bezpecnosti, m eren v ISMS PV 017 Bezpecnost IT Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Organizace

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Operační systém (Operating System)

Operační systém (Operating System) ÚVOD DO OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ Ver.1.00 Operační systém (Operating System) Definice, komponenty OS, vývoj a typy OS, služby OS, systémová volání, systémové programy, architektura České vysoké učení technické

Více

Rzen soub ezn eho prov ad en transakc

Rzen soub ezn eho prov ad en transakc Osnova predn asky Rzen soub ezn eho prov ad en transakc PA 150 Principy operacnch syst em u Jan ÐStaudek Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý t http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Spr ava soub ezn eho prov ad en transakc

Více

Operační systémy. Tomáš Hudec. Tomas.Hudec@upce.cz. http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/

Operační systémy. Tomáš Hudec. Tomas.Hudec@upce.cz. http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/ Operační systémy Tomáš Hudec Tomas.Hudec@upce.cz http://asuei01.upceucebny.cz/usr/hudec/vyuka/os/ Osnova definice OS historie rozdělení dle určení koncepce systémová volání rozdělení dle struktury 2 Literatura

Více

Operační systémy. Operační systém - programové vybavení počítače, jehož úlohou je z{kladní řízení

Operační systémy. Operační systém - programové vybavení počítače, jehož úlohou je z{kladní řízení Operační systémy Operační systém - programové vybavení počítače, jehož úlohou je z{kladní řízení všech zdrojů počítače a poskytnutí uživatelského rozhraní pro komunikaci s uživatelem. Bez přítomnosti operačního

Více

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje zapis_rizeni_uvod - Strana 1 z 9 20. Úvod do řízení Řízení Zpětná vazba (angl. #1 je proces, kdy #2 část působí na základě vstupních informací a zpětné vazby na #3 část zařízení tak, aby se dosáhlo požadovaného

Více

Principy operačních systémů. Lekce 2: Správa paměti

Principy operačních systémů. Lekce 2: Správa paměti Principy operačních systémů Lekce 2: Správa paměti Funkce správce paměti Správce (operační) paměti je součástí kernelu. Jeho implementace může být různá, ale základní funkce jsou obdobné ve všech OS: Udržovat

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

Koncepce DMA POT POT. Při vstupu nebo výstupu dat se opakují jednoduché činnosti. Jednotlivé kroky lze realizovat pomocí speciálního HW.

Koncepce DMA POT POT. Při vstupu nebo výstupu dat se opakují jednoduché činnosti. Jednotlivé kroky lze realizovat pomocí speciálního HW. p 1 Koncepce DMA Při vstupu nebo výstupu dat se opakují jednoduché činnosti. Jednotlivé kroky lze realizovat pomocí speciálního HW. Čekání na připravenost V/V Přenos paměť V/V nebo V/V paměť Posun pointeru

Více

Operační systém. Logické prostředky výpoč etního systému jsou:

Operační systém. Logické prostředky výpoč etního systému jsou: Operační systém Pojmy Výpoč etní systém (například počíta č) je stroj na zpracování dat provádějící samočinn ě př edem zadané operace. Instrukce nejkratší, již dále nedělitelný povel, těmto povelům rozumí

Více

Operační systém GNU/Linux

Operační systém GNU/Linux Operační systém GNU/Linux Operační systém - obecně:...základní softwarové vybavení počítače, které se stará o správu systémových zdrojů OS není primárně charakterizován tím jak vypadá (uživatelské rozhraní),

Více

Základy operačních systémů

Základy operačních systémů Základy operačních systémů Operační systém - je souhrn programů, které umožňují uživateli využívat technické a programové prostředky daného počítače. Operační systém můžeme rozdělit do dvou části: základ

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

OPERAČNÍ SYSTÉM ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště OPERAČNÍ SYSTÉM Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Operační systém Autor Martin Šimůnek Datum 13. 2. 2013 Stupeň

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Paměťový podsystém počítače

Paměťový podsystém počítače Paměťový podsystém počítače typy pamětových systémů počítače virtuální paměť stránkování segmentace rychlá vyrovnávací paměť 30.1.2013 O. Novák: CIE6 1 Organizace paměťového systému počítače Paměťová hierarchie...

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Pokročilé architektury počítačů Tutoriál 2 Virtualizace a její dopady Martin Milata Obsah Virtualizace Jak virtualizace funguje Typy HW podpora virtualizace Dopady virtualizace Jak virtualizace funguje?

Více

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE

SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE OPERAČNÍ SYSTÉMY SÁM O SOBĚ DOKÁŽE POČÍTAČ DĚLAT JEN O MÁLO VÍC NEŽ TO, ŽE PO ZAPNUTÍ, PODOBNĚ JAKO KOJENEC PO PROBUZENÍ, CHCE JÍST. OPERAČNÍ SYSTÉMY PŮVODNĚ VYVINUTY K ŘÍZENÍ SLOŽITÝCH VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH

Více

Real Time programování v LabView. Ing. Martin Bušek, Ph.D.

Real Time programování v LabView. Ing. Martin Bušek, Ph.D. Real Time programování v LabView Ing. Martin Bušek, Ph.D. Úvod - související komponenty LabVIEW development Konkrétní RT hardware - cíl Použití LabVIEW RT module - Pharlap ETS, RTX, VxWorks Možnost užití

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

09. Memory management. ZOS 2006, L.Pešička

09. Memory management. ZOS 2006, L.Pešička 09. Memory management ZOS 2006, L.Pešička Správa paměti paměťová pyramida absolutní adresa relativní adresa počet bytů od absolutní adresy fyzický prostor adres fyzicky k dispozici výpočetnímu systému

Více

Při překrývání se využívá toho, že ne všechny moduly programu jsou vyžadovány současně. Jakmile skončí využívání jednoho

Při překrývání se využívá toho, že ne všechny moduly programu jsou vyžadovány současně. Jakmile skončí využívání jednoho Operační systémy Tomáš Hudec 9 Správa paměti, metody alokace paměti, virtualizace paměti Obsah: 9.1 Techniky přidělování paměti, 9.1.1 Pevné dělení paměti, 9.1.1.1 Stejně velké oblasti, 9.1.1.2 Různě velké

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná

Více

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Software Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23.

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Programové prostředky IS/IT

Programové prostředky IS/IT Informační systémy 2 Programové prostředky IS/IT 14.5.2014 IS2-2014-03 1 Programové prostředky - SW Program: posloupnost elementárních instrukcí pro ovládání technických komponent počítače zdrojový program

Více

Databázový systém Matylda

Databázový systém Matylda Databázový systém Matylda Návrh softwarového projektu Vývojový tým Předpokládaný počet řešitelů: 5 Vedoucí: Mgr. Martin Nečaský Ph.D. Motivace V současné době se mnoho nákupů odehrává v internetových obchodech.

Více

Software. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6

Software. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6 Software RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015 RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software RNDr. Krejčí

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

Virtualizace na Linuxu

Virtualizace na Linuxu Virtualizace na Linuxu Silicon Hill 13.4.2010 zdroj:xkcd.com Outline 1 2 3 Co to je virtualizace obecně = abstrakce počítačových zdrojů konkrétně pro nás = technika, který na jednom fyzickém počítači umožní

Více

PV 017 Bezpecnost IT

PV 017 Bezpecnost IT Katalog opatren, ISO/IEC 27002 Dodatek predn asky Anatomie inform. bezpec., ilustracn v yklad PV 017 Bezpecnost IT Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý Jan Staudek http://www..muni.cz/usr/staudek/vyuka/ Verze : podzim

Více

Počítač jako prostředek řízení. Struktura a organizace počítače

Počítač jako prostředek řízení. Struktura a organizace počítače Řídicí počítače - pro řízení technologických procesů. Specielní přídavná zařízení - I/O, přerušovací systém, reálný čas, Č/A a A/Č převodníky a j. s obsluhou - operátorské periferie bez obsluhy - operátorský

Více

Design systému. Komponentová versus procesní architektura

Design systému. Komponentová versus procesní architektura Design systému Komponentová versus procesní architektura Architektura : třídy statické aspekty propojení logický pohled struktura popisu systému Architektura procesů: objekty dynamické aspekty koordinace

Více

7.6 Další diagramy UML

7.6 Další diagramy UML 7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno Operační systémy IOS 2010/2011 Tomáš Vojnar Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno ÚÓ Ò Ö ØºÚÙØ ÖºÞ Úvod do UNIXu p.1/15 Unix úvod Úvod do UNIXu p.2/15

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Operační systém. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Operační systém. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Operační systém Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné z Metodického

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-17

Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Identifikátor materiálu: ICT-1-17 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Operační systémy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí operační systémy. Druh učebního

Více

PRINCIPY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ

PRINCIPY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Přehled operačních systémů a jejich funkcí Základním cílem tohoto tematického celku je seznámení se s předmětem (vědním oborem) Operační systémy (OS) a se základními

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Přednáška. Správa paměti I. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012

Přednáška. Správa paměti I. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Přednáška Správa paměti I. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského

Více

Činnost počítače po zapnutí

Činnost počítače po zapnutí Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Činnost počítače po zapnutí Paměť RWM(Read Write Memory - paměť pro čtení a zápis, označovaná také jako RAM)

Více

Operační systémy. Jednoduché stránkování. Virtuální paměť. Příklad: jednoduché stránkování. Virtuální paměť se stránkování. Memory Management Unit

Operační systémy. Jednoduché stránkování. Virtuální paměť. Příklad: jednoduché stránkování. Virtuální paměť se stránkování. Memory Management Unit Jednoduché stránkování Operační systémy Přednáška 8: Správa paměti II Hlavní paměť rozdělená na malé úseky stejné velikosti (např. 4kB) nazývané rámce (frames). Program rozdělen na malé úseky stejné velikosti

Více

Principy činnosti sběrnic

Principy činnosti sběrnic Cíl přednášky: Ukázat, jak se vyvíjely architektury počítačů v souvislosti s architekturami sběrnic. Zařadit konkrétní typy sběrnic do vývojových etap výpočetních systémů. Ukázat, jak jsou tyto principy

Více

Operační systémy. Přednáška 7: Správa paměti I

Operační systémy. Přednáška 7: Správa paměti I Operační systémy Přednáška 7: Správa paměti I 1 Správa paměti (SP) Memory Management Unit (MMU) hardware umístěný na CPU čipu např. překládá logické adresy na fyzické adresy, Memory Manager software, který

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Technické vybavení počítače. (všechny části z nichž je počítač složen)

Technické vybavení počítače. (všechny části z nichž je počítač složen) HARDWARE SOFTWARE Technické vybavení počítače. (všechny části z nichž je počítač složen) Programové vybavení počítače. (všechny programy, které používáte při práci na pc) HARDWARE Technické vybavení počítače.

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

2010/2011 ZS. Operační systém. úvod základní architektury

2010/2011 ZS. Operační systém. úvod základní architektury Principy počítačů a operačních systémů Operační systém úvod základní architektury Historický vývoj 1. generace počítačů (40.-50. léta 20. stol.) technologie relé, elektronky programování strojový kód propojovací

Více