Přehled soudobých hrozeb počítačové bezpečnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled soudobých hrozeb počítačové bezpečnosti"

Transkript

1 21. Klasifikace bezpečnostních hrozeb pro počítače, možnosti ochrany PC. Etické zásady a právní normy související s informatikou (autorské právo, správné citace, typy licencí počítačových programů). Problematika ochrany autorských práv. S rozvojem informační a komunikační techniky na jednu stranu roste tempo a objem zpracovávaných informací, které pohánějí motor ekonomiky. Z druhé strany však s sebou tento rozvoj přináší nová ohrožení, kterým je nutno čelit. Komplexnost informačních a komunikačních systémů i celé IT infrastruktury, ve které se stále více prosazují virtualizační techniky, dosáhla bodu, kdy zajištění vysoké bezpečnosti a dostupnosti dat stojí stále více úsilí a prostředků. Podobně s nástupem nových technologií a způsobů komunikace vyrostla celá plejáda nových bezpečnostních rizik v oblasti počítačové bezpečnosti, jako jsou phishing, pharming či spyware, které připravily odborníkům v počítačové bezpečnosti nejednu horkou chvilku. Přehled soudobých hrozeb počítačové bezpečnosti Název hrozby Hacking Phishing Pharming Malware Popis hrozby Hacking spočívá v úsilí o narušení soukromí uživatele počítačových sítí či poškození počítačových entit, jako jsou soubory, programy či webové stránky útočníkem (hackerem). Stupeň nebezpečnosti hackingu sahá od pouhého znepříjemňování činnosti uživatelů až po nelegální aktivity, jako je krádež souboru dat. Phishing (někdy překládán do češtiny jako rhybaření) je podvodná technika používaná na internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) od obětí útoku. Jejím principem je rozesílání ových zpráv, které se tváří jako oficiální žádost banky či jiné podobné instituce a vyzývají adresáta k zadání jeho údajů na odkazovanou stránku. Tato stránka může například napodobovat přihlašovací okno internetového bankovnictví a uživatel do něj zadá své přihlašovací jméno a heslo. Tím tyto údaje prozradí útočníkům, kteří jsou poté schopni mu z účtu vykrást peníze. Pharming se snaží přesměrovat provoz legitimních webových stránek na stránky falešné, ale podobně vypadající, na kterých se pokusí vylákat od návštěvníka citlivé údaje jako například přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Jednou z metod pharmingu je napadení DNS serveru, který udržuje seznam internetových domén a příslušných DNS adres. Druhá metoda je založena na útoku proti jednotlivým počítačům. Počítače s operačními systémy Windows obsahují takzvaný soubor hosts, který funguje obdobně jako DNS server. Jestliže se útočníkovi podaří do tohoto souboru zapsat adresu své podvodné stránky, pak je efekt pro uživatele stejný jako v předchozím případě. Malware je obecný termín pro škodlivý programový kód či software, který se bez vědomí uživatele snaží proniknout do počítačového systému a poškodit jej nebo z něj zcizit citlivé údaje. Malware zahrnuje širokou škálu škodlivých programových kódů zahrnující počítačové viry, červy, trojany, rootkity, spyware a další. 1

2 Název hrozby Spyware Počítačový virus Worm Trojan Rootkit Spam Popis hrozby Spyware je program, který využívá internetu k odesílání dat z počítače bez vědomí jeho uživatele. Někdy odesílá pouze data typu přehled navštívených stránek či nainstalovaných programů za účelem zjištění potřeb nebo zájmů uživatele. Existuje ale i spyware odesílající hesla a čísla kreditních karet nebo spyware fungující jako zadní vrátka. Spyware se často šíří jako součást sharewaru. K druhům spywaru patří adware (obtěžující reklama), browser helper object (změna parametrů prohlížeče), hijacker (změna domovské stránky), dialer (přesměrování volání modemu), keystroke logger (odpozorování stisků tlačítek klávesnice) a remote administration (vzdálená správa počítače neautorizovanou osobou). Virus je škodlivý počítačový kód, který se připojí k programu nebo k souboru a může poškodit software, hardware i soubory. Počítačový virus se šíří z počítače na počítač. Skutečný virus se však nebude rozšiřovat bez zásahu člověka. Někdo musí nastavit sdílení souboru nebo poslat , aby se virus rozšířil. Viry zpravidla infikují takzvané proveditelné soubory (nejčastěji s příponou.exe), jejichž spuštěním dojde k rozmnožení virového kódu. Worm (červ) se šíří z počítače na počítač, ale na rozdíl od viru má možnost se šířit bez jakéhokoli přičinění člověka. Worm převezme kontrolu nad funkcemi v počítači, které mohou přenášet soubory nebo informace, a může se tak přenášet samostatně. Vysokým nebezpečím červů je jejich schopnost replikace. Červ může například rozesílat kopie sebe sama všem členům ového adresáře, jejichž počítače poté provedou to samé, což způsobí dominový efekt. Worm může neúměrně zatěžovat operační paměť nebo přenosovou kapacitu sítě a vést tak k zahlcení či zhroucení počítačového systému či sítě. Trojský kůň je počítačový program, který se jeví jako užitečný, ale ve skutečnosti působí škody. Trojští koně se šíří tím, že jsou uživatelé zlákáni k otevření programu, protože si myslí, že pochází z legitimního zdroje. Některé trojany jsou pouze obtěžující, jiné mohou vážně poškodit systém či vymazat důležitá data. Na rozdíl od virů a červů se samy nereprodukují infikováním dalších souborů ani samy sebe nereplikují. Rootkit je sada počítačových programů a technologií, pomocí kterých lze maskovat přítomnost zákeřného softwaru v počítači (například přítomnost virů, trojských koňů, spywaru a podobně). Rootkity umožňují skrývat běžící procesy, soubory a systémové údaje, takže pomáhají útočníkovi zůstat skrytý. Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní y, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace např. diskuzní fóra, komentáře nebo instant messaging. 2

3 Možnosti ochrany PC Kroky ke zvýšení (internetové) bezpečnosti Antivirová ochrana je kombinací vašeho jednání a softwarových prostředků, tohle je doporučený postup virové prevence. 1. Věnujte pozornost činnostem, které provádíte Pečlivě sledujte, jaké programy na svůj počítač instalujete. Programy pochybného původu od neznámých tvůrců mohou mít vedlejší škodlivé funkce. Při návštěvě nedůvěryhodných stránek nedovolte žádnou akci, pokud si nejste jisti její bezpečností. Pokud chcete přistupovat na stránky vyžadující platbu pomocí telefonátu na číslo se zvýšeným tarifem, pečlivě se ujistěte, že znáte veškeré podmínky takového přístupu. 2. Pravidelně aktualizujte operační systém Používáte-li operační systém Windows, využijte služby Active Update. 3. Používejte antivirový program Nainstalujte si antivirový software a pravidelně jej aktualizujte. Provádějte pravidelnou kontrolu souborů na disku antivirem (např. 1x týdně). Nastavte antivir tak, aby kontroloval příchozí poštu, Internet, případně další komunikační kanály. Nastavte průběžnou (rezidentní) ochranu antiviru a automatického antivirového testování pro dokumenty a software přidávaný do systému. Antivirový program v širším slova smyslu je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého software (malware). K zajištění této úlohy se používají dvě odlišné techniky: o prohlížení souborů na lokálním disku, které má za cíl nalézt sekvenci odpovídající definici některého počítačového viru v databázi o detekcí podezřelé aktivity nějakého počítačového programu, který může značit infekci. Tato technika zahrnuje analýzu zachytávaných dat, sledování aktivit na jednotlivých portech či jiné techniky. Úspěšnost závisí na schopnostech antivirového programu a aktuálnosti databáze počítačových virů. Četnost aktualizace antivirových a antispamových programů se z řádu měsíců a let posunula do řádu hodin a minut. Boj za bezpečnost informací se rozhořel a válečná vřava na bojové linii už asi, bohužel, nikdy neutichne. 4. Používejte osobní firewall ke kontrole příchozí a odchozí komunikace do sítě Internet Nainstalujte si osobní firewall a pravidelně jej aktualizujte. Pomocí osobního firewallu povolte jen odchozí spojení z počítače, a to pouze důvěryhodným aplikacím. Zjednodušenou formu ochrany nabízejí i programy pro kontrolu dialer virů. 5. Zvažte následující kroky k zabezpečení elektronické pošty Pravidelně aktualizujte poštovního klienta za použití oprav od výrobce software Zabraňte poštovnímu programu otevírat další zprávy bezprostředně po přečtení předchozí. Doporučuje se i vypnutí náhledu nových zpráv: 3

4 Autorské právo Autorské právo (anglicky označováno jako copyright) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. autorských děl k příslušným dílům. Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, programátoři apod. Prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví. Autorské právo nechrání samotné myšlenky či ideje, pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření takových myšlenek, dílo v objektivně vnímatelné podobě. Autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant, výstup počítačového programu apod. samy o sobě. Fakt, že dané dílo je chráněným autorským dílem, se často signalizuje symbolem následovaným rokem a jménem autora. Tento symbol má však v Česku (i ve většině jiných zemí) pouze ryze informativní význam dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno. Užití díla pro vlastní potřebu Autorský zákon používá termínu užití díla, ze kterého ovšem výslovně vyjímá užití pro osobní potřebu. Jakékoli dílo kromě počítačového programu či elektronické databáze proto kdokoli smí pro svou osobní potřebu konzumovat, zhotovit záznam, rozmnoženinu či napodobeninu (netýká se rozmnoženiny či napodobeniny architektonického díla stavbou). Takto vzniklé rozmnoženiny nesmí být využity k jinému účelu (např. je nelze dále šířit). Aby taková užití pro osobní potřebu nebyla na újmu autorů, poskytuje autorský zákon autorům paušální platby v souvislosti s takovým užitím. Každý výrobce či dovozce strojů a přístrojů pro rozmnožování tiskovin, zvukových či filmových nahrávek, výrobce či dovozce nenahraných nosičů zvukových a filmových záznamů apod. je povinen platit paušální poplatky tzv. kolektivnímu správci, tzn. organizaci, která takto vybrané prostředky spravuje a rozděluje autorům. V praxi je proto součástí ceny každého prázdného CD média, videorekordéru či kopírky drobná platba (ve výši několika procent ceny) kolektivnímu správci práv. V Česku jsou kolektivními správci v současnosti DILIA, Ochranný svaz autorský, Intergram, OOA-S, GESTOR a Ochranná asociace zvukařů. Legálnost stahování autorských děl z Internetu V Česku je kopírování (tedy i stahování) autorských děl (nikoli však softwaru či databází) pro vlastní (osobní) potřebu zcela legální. Nelegální je však šíření (sdělování veřejnosti) takových děl bez povolení autora. Takové počínání je dle autorského zákona trestný čin (Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, 270 TrZ)[zdroj?], který se trestá odnětím svobody až na dvě léta (nebo na šest měsíců až pět let pokud tak pachatel konal ve značném rozsahu) nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. Použití jiného autorského díla než programu či elektronické databáze pro vlastní potřebu je v Česku zcela legální i bez svolení autora. Tedy např. stažením filmu a jeho užitím pro vlastní potřebu není? český zákon porušen, třebaže film je šířen v rozporu se zákonem. 4

5 Poznámka: OSA a obdobná organizace má určitě svůj vlastní právní výklad, který bude jistě zcela zásadně v protikladu s tímto... Takže příště při stahování zbystřete... Vydavatelé her či filmů a internetoví provideři se v poslední době snaží spolupracovat ve snaze o co největší omezení stahování tzv. cracknutých (prolomených) verzí počítačových her, ty jsou opatřovány stále lepšími ochranami, DVD filmy pak tzv. Regional lockout. Internetoví provideři pak přistupují k blokování P2P portů. Policie sleduje lidi na P2P sítích s největším množstvím sdíleného obsahu a největším datovým trafficem (přenosem). V médiích se objevují i případy sdílení warezu na vysokých školách a to díky rychlosti tamních sítí a nezatíženosti omezeným datovým přenosem. Nejčastěji používané druhy licencí a) OEM software Velmi často se při koupi nového počítače setkáte s nabídkou tzv. OEM programů. Jsou to zcela normální nové verze programů, které jsou avšak nabízeny pouze současně s novým hardwarem za sníženou cenu. b) Komerční (proprietární) verze programů Majitelé komerčních programů poskytují koncovým uživatelům za úhradu licenci k užívání těchto programů strany. Zdrojový kód těchto programů je uzavřený, uživatel neví, jak program vlastně funguje. c) Demoverze a zkušební verze programů Demoverze jsou ostré programy, které mají zablokované některé funkce, často ukládání souboru na disk a tisk. Dodávají se zdarma nebo za malý poplatek. V demoverzi si můžete vyzkoušet funkčnost a ovládání programu, a získat tak podklady pro rozhodnutí, zda program koupit, nebo ne. Zkušební (trial) verze většinou umožňují plnohodnotnou práci včetně ukládání i tisku, ale jen pro určitou dobu. Po uplynutí této doby program nelze spustit ani znovu nainstalovat. Opět máte, ještě lépe než v předchozím případě, možnost programu před jeho koupí důkladně vyzkoušet. d) Shareware Program, který je rozšiřován formou shareware, si můžete nainstalovat, pracovat s ním a po určité době jste povinní zaslat jeho autorovi uvedený poplatek (tzv. registrační poplatek). Ten většinou nebývá velký, mezi 5 a 100 dolary. e) Freeware Doslova lze název této skupiny programů přeložit jako volné zboží. Program, značená jako freeware, můžete používat a rozšiřovat zdarma, požaduje se pouze dodržování autorských práv. Nesmí se tedy zahrnovat do komerčně šířených programů a nesmí být změněn. f) Public domain 5

6 Je to skupina programů k volnému užití. Tyto programy lze používat, volně šířit i upravovat. Autoři se vzdávají některých svých práv k programu a nechají uživatele a s ním nakládat podle libosti. 6

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Základní dělení. 3. červi

Základní dělení. 3. červi Počítačová infiltrace jakýkoliv neoprávněný vstup do počítačového systému dále uváděné typy počítačové infiltrace lze označit i názvem MALWARE MALicious software, škodlivý software Základní dělení 1. viry

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Kapitola sedmá Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Mgr. Radek Hoszowski Učební text Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Bezpečnost počítače Za bezpečný počítač považujeme ten počítač, který

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Zabezpečení systému Windows

Zabezpečení systému Windows Zabezpečení systému Windows Windows Security Protection Filip Hujer Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zabezpečení operačních

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat Ochrana dat 1 Ochrana dat Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností uživatele výpočetní techniky. Vaše data, uložená v počítači, jsou různě důležitá. Od souborů, které jste jednou uložili a dnes

Více

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty Uživatelská příručka Určená pro produkty TrustPort Antivirus 2013 TrustPort Internet Security 2013 TrustPort Total Protection 2013 Datum revize: 19. 10. 2012 Copyright 2012, TrustPort, a.s., Všechna práva

Více

Průvodce bezpečného užívání internetu

Průvodce bezpečného užívání internetu Průvodce bezpečného užívání internetu Mgr. Kateřina Drahá Vážení rodiče, průvodce, kterého začínáte číst, je sestaven s vědomím, že každý rodič si přeje pro své dítě to nejlepší, vychovává ho a ochraňuje.

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s

S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s Vážení přátelé, S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s vydavatelstvím a nakladatelstvím VOGEL Publishing

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů

Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů 1 Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů Počítačové viry jsou programy, které se šíří v poč. prostředí a mohou mít různou formu projevu. Vznikají od 80-tých let. Na začátku 90- tých let - 340

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka i Obsah McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter...5 Funkce programu SecurityCenter...6 Použití programu SecurityCenter...7 Vyřešení nebo ignorování potíží ochrany...17 Práce

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více