pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013"

Transkript

1 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013 "Víra zachraňuje svět a svět spasí jen ti, kdo se na něj dívají s vírou". ( Louis Evely) Drazí přátelé, letošního roku si slovanské národy připomínají 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Naše farnost si toto výročí připomněla velehradskou farní poutí, která, jak se domnívám, se vydařila. Přeji nám všem, aby odkaz našich věrozvěstů byl pro každého z nás živý a my byli schopni ho dále šířit v současné společnosti. Všem vám přeji ničím nerušené a požehnané prožití prázdnin a dovolených. P. Pavel SVATÍ CYRIL A METODĚJ f a r n í l i s t Cyril se narodil v Soluni úředníkovi císaře Lva roku 826/7 jako nejmladší ze sedmi dětí. V dětství se naučil slovanskému jazyku. Ve svých čtrnácti letech byl poslán na studia do Konstantinopole a stal se tam druhem mladého císaře Michaela III. Seznámil se s různými univerzitními předměty; dialektiku ho učil Fotios. Cyril odmítl slibné manželství, rozhodl se přijmout svěcení a stal se knihovníkem patriarchátu. Krátce na to, v touze po samotě, vstoupil do kláštera, ale brzy byl odhalen a byla mu svěřena výuka posvátných i světských věd. Tento úkol plnil tak dobře, že si vysloužil přídomek Filozof. Mezitím jeho - 1 -

2 bratr Michael, narozený roku 815, po úřední kariéře v Makedonii roku 850 opustil svět, aby začal mnišský život na hoře Olymp v Bithynii, kde přijal jméno Metoděj (mnišské jméno mělo začínat stejným písmenem jako křestní) a stal se igumenem kláštera Polychron. Také Cyril, přitahován bratrovým příkladem, se rozhodl zanechat vyučování a vydal se na horu Olymp meditovat a modlit se. Několik let poté kolem roku 861 ho však císařská vláda pověřila misií mezi Chazary u Azovského moře, kteří žádali, aby k nim byl poslán učenec, jenž by uměl diskutovat s Židy a saracény. Cyril, doprovázen bratrem Metodějem, se zdržel delší dobu na Krymu, kde se naučil hebrejsky. Tady také nalezl tělo papeže Klementa I., který tam byl poslán do vyhnanství. Našel jeho hrob, a když se spolu s bratrem vydali na zpáteční cestu, odnesli si s sebou cenné relikvie. Když se vrátili do Konstantinopole, byli oba bratři posláni na Moravu císařem Michaelem III., na něhož se moravský kníže Rastislav obrátil s touto žádostí: Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského zákona, ale nemáme takového učitele, který by nám vyložil v našem jazyku pravou křesťanskou víru. (Život sv. Konstantina-Cyrila, XIV) Misie měla záhy neobvyklý úspěch. Oba bratři přeložili liturgii do slovanského jazyka a získali si mezi lidem velké sympatie. To však vzbudilo nevraživost u franckého kléru, který přišel na Moravu před nimi a toto území chápal jako součást vlastní církevní jurisdikce. Oba bratři se tedy roku 867 vydali do Říma, aby dosáhli spravedlivého řešení. Cestou se zastavili v Benátkách, kde probíhala živá diskuse se stoupenci tzv. trojjazyčníků, kteří tvrdili, že existují pouze tři jazyky, v nichž je dovoleno chválit Boha: hebrejština, řečtina a latina. Proti tomu se oba bratři pochopitelně ostře postavili. V Římě byli Cyril a Metoděj přijati papežem Hadriánem II., který jim vyšel vstříc ve slavnostním procesí, aby důstojně přijal relikvie svatého Klementa. Papež také pochopil velkou důležitost jejich výjimečné misie. Od poloviny prvního tisíciletí se totiž Slované ve velkém počtu usadili na územích mezi dvěma částmi římského císařství, východní a západní, mezi nimiž panovalo napětí. Hadrián II. vytušil, že slovanské národy by mohly hrát roli prostředníka a přispět tak k zachování jednoty mezi křesťany v obou částech císařství. Neváhal proto a misii dvou bratří na Velké Moravě schválil; přijal a schválil také užití slovanského jazyka v liturgii. Slovanské knihy byly položeny na oltář baziliky Santa Maria Maggiore (Panny Marie Sněžné) a slovanská liturgie byla slavena v bazilikách svatého Petra, svatého Ondřeje a svatého Pavla

3 V Římě však Cyril těžce onemocněl. Když cítil, že se blíží jeho konec, chtěl se zcela zasvětit Bohu jako mnich v jednom z řeckých klášterů ve městě (pravděpodobně poblíž Svaté Praxedy) a přijal mnišské jméno Cyril (jeho křestní jméno bylo Konstantin). Naléhavě pak prosil bratra Metoděje, který byl mezitím vysvěcen na biskupa, aby neopouštěl misii na Moravě a vrátil se k tamějšímu lidu. Obrátil se k Bohu modlitbou: Pane, Bože můj, vyslyš mé modlitby a ochraň stádo, jež je ti věrné a k němuž jsi mne, neschopného a nehodného tvého služebníka, poslal Zahlaď trojjazyčný blud, všechny v svornosti sjednoť a učiň je lidem vyvoleným, stejně smýšlejícím o pravé víře tvé a správném vyznání (Život sv. Konstantina-Cyrila, XVIII). Zemřel 14. února 869. Metoděj věrný závazku, který přijal spolu s bratrem, se následujícího roku (870) vrátil zpět na Moravu. V Panonii (dnešní Maďarsko) znovu narazil na násilný odpor franckých misionářů, kteří ho uvěznili. Neklesl však na mysli, a když byl roku 873 osvobozen, začal aktivně organizovat církev tím, že zformoval skupinu svých učedníků. Jejich zásluhou pak mohla být překonána krize, která nastala po Metodějově smrti 6. dubna 885. Někteří z těchto učedníků byli uvězněni, někteří byli prodáni do otroctví a odvezeni do Benátek, kde byli vykoupeni konstantinopolským hodnostářem, který jim umožnil vrátit se do zemí balkánských Slovanů. Byli přijati v Bulharsku a mohli pokračovat v misii, kterou začal Metoděj, přičemž rozšířili evangelium až na území Rusi. Bůh si ve své tajemné prozřetelnosti posloužil pronásledováním, aby zachránil dílo svatých bratří, které je také literárně zdokumentováno. Stačí zmínit díla jako Evangeliář (liturgické perikopy Nového zákona), Žaltář a různé liturgické texty ve slovanském jazyce, na nichž oba bratři pracovali. Po Cyrilově smrti vznikly zásluhou Metoděje a jeho učedníků mimo jiné překlady celého Písma svatého, tzv. Nomokánon a Paterik (Knihy Otců). Máme-li nyní krátce shrnout duchovní profil obou bratří, je třeba povšimnout si především nadšení, s nímž Cyril přistupoval ke spisům svatého Řehoře Naziánského. U něj se naučil chápat význam jazyka při předávání Zjevení. Svatý Řehoř vyjadřoval touhu, aby Kristus mluvil jeho prostřednictvím: Jsem služebník Slova, kterému se proto se dávám do služeb. Cyril chtěl v této službě Řehoře napodobit a prosil tedy Krista, aby mluvil slovansky jeho prostřednictvím. Své překladatelské dílo uvádí slavnostní invokací: Proto slyšte, Slované, Slovo, které od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha. Zdá - 3 -

4 se, že skutečně už několik let před tím, než kníže Rastislav požádal císaře Michaela III. o vyslání misionářů do své vlasti, začali Cyril a Metoděj spolu se skupinou učedníků vypracovávat plán, jak shrnout křesťanskou nauku víry do spisů ve slovanském jazyce, a tehdy vyvstala zřejmá potřeba nového písma, které by odpovídalo mluvenému jazyku. Tak vznikla hlaholská abeceda, která byla později upravena a dostala jméno cyrilice na počest svého inspirátora. To byla rozhodující událost pro rozvoj slovanské civilizace. Cyril a Metoděj byli přesvědčeni, že jednotlivé národy nemohou pokládat Zjevení za plně přijaté, dokud je neuslyší ve svém jazyce a nebudou je číst v písmu své vlastní abecedy. Metodějovi patří zásluha za to, že dílo, kterého se spolu s bratrem ujali, nebylo v zárodku přerušeno. Zatímco Cyril, filozof, tíhl ke kontemplaci, Metoděj byl veden spíše k činnému životu. Díky tomu tak mohly být později položeny základy toho, co bychom mohli nazvat cyrilometodějskou ideou, která v různých historických obdobích provázela slovanské národy a inspirovala jejich kulturní, národní a náboženský rozvoj. Uznal to už papež Pius XI. v apoštolském listu Quod Sanctum Cyrillum, ve kterém oba bratry nazývá syny Východu, kteří jsou svou vlastí Byzantinci, rodem Řekové, posláním Římané a svými apoštolskými plody Slované (AAS 19 /1927/ 93 96). Jejich role v dějinách byla pak slavnostně potvrzena papežem Janem Pavlem II., který je apoštolským listem Egregiae virtutis viri prohlásil vedle svatého Benedikta za spolupatrony Evropy (AAS 73 /1981/ ). Cyril a Metoděj představují klasický příklad toho, čemu dnes říkáme inkulturace. Každý lid musí vpustit do své kultury zjevené poselství a vyjádřit jeho spásonosnou pravdu jazykem, který je mu vlastní. To předpokládá velmi náročnou překladatelskou práci, protože je třeba nalézt výrazy, které vhodně předloží a neznehodnotí bohatství zjeveného Slova. Svatí bratři Cyril a Metoděj o tom zanechali svědectví natolik významné, že z církev ještě dnes čerpá inspiraci a orientaci. (Benedikt XVI.) 29. ČERVNA - SVÁTEK SV. APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA SKÁLA CÍRKVE A APOŠTOL NÁRODŮ Petr a Pavel jsou apoštolové s výjimečným významem. Jejich společný svátek se slaví už od poloviny III. století. V úctě jsou spojováni nejen proto, že oba skončili v Římě, ale ve službě Kristu poznamenali základní strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly i charaktery

5 Dost často se uvádí spojení dvou hlavních apoštolů proto, že zemřeli ve stejný den. Historikové se na tom však neshodují. Podle některých mohl Petr zemřít až o tři roky dříve než Pavel. Smrt Pavla je podle věrohodných nejstarších tradic kladena do roku 67. Petr, původním jménem Šimon, pocházel z galilejské Betsaidy, byl rybářem a měl bratra Ondřeje, který se rovněž stal apoštolem. Ač byl Šimon ženatý, o jeho manželce se v evangeliu nic neříká, je zmiňována jen jeho tchýně, kterou Ježíš později uzdravil. Šimon žil v Kafarnau u Genezaretského jezera. Traduje se o něm, že byl impulsivní, horlivý a úslužný. Přislíbené jméno Petr dal Ježíš Šimonovi později slavnostním prohlášením a to po Petrově vyznání víry v Božskou přirozenost Krista. Vyznání dle Ježíšových slov vyšlo od Otce, proto ukázalo na Petrovo vyvolení. A Ježíš dodal: "A já ti říkám: Ty jsi Petr Skála a na té skále zbuduji svou církev... (Mt 16,18). Uvedení Petra do úřadu u Tiberiadského jezera je rozvedeno u již zmíněného svátku V evangeliích je Petr na mnoha místech uváděn jako první a i na jiných místech je zdůrazňováno jeho prvenství. Např. v Sk 2,14 po seslání Ducha sv. "vystoupil Petr spolu s jedenácti"; dále Sk 5,29: "Petr a apoštolové odpověděli." Už v evangeliích Petr také mluví a jedná jménem ostatních apoštolů a naopak Ježíš žádá jeho službu a dává mu pokyny. Žádal ho také, aby mimořádně získaným penízem zaplatil daň za něho i za sebe. Petrovo vystupování bylo po převzetí úřadu prosté, s autoritativním rozhodováním. Řídil volbu apoštola Matěje, na letnice hovořil jménem ostatních v první veřejné katechetické promluvě. Skutky hovoří o tom jak Petr uzdravoval a též říkají: "Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem...přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni." (Sk 5,15n) Petr vzkřísil i mrtvou Tabitu, (viz Sk 9,36-42). Mnohé informace o Petrovi dokreslují i potvrzují vykopávky a nálezy v Římě. Jeho nejstarší a prý věrohodné vyobrazení - 5 -

6 se nachází na fresce v kostele Santa Doma dela, kde má hranatý obličej, světlé vlasy a plnovous. V r archeologové pod podlahou basiliky sv. Petra objevili Petrův hrob. Je v podzemí pod hlavním oltářem basiliky a že se skutečně jedná o Petrovy kosti, dotvrzují další objevy z r. 1956, kdy antropologická analýza prokázala, že jde o kosti muže z I. století ve věku 60-70, které se našly zabalené v látce se zlata a purpuru, ve výklenku obloženém mramorem s nápisem "Petrus eni" - "zde je Petr". Patologové složili celou kostru až na chodidla. Jejich nepřítomnost si vyložili tak, že při ukřižování hlavou dolů bylo tělo vojákem uříznuta u chodidel a tím sňato z kříže. Petr byl pohřben do hrobu na východním úpatí vatikánského pahorku. Nad hrobem prý vznikl nejprve malý zděný památník. Na jeho místě po srovnání pahorku postavil Konstantin Veliký po roce 320 mohutnou basiliku, posvěcenou r. 326 Silvestrem I. Pavel z Tarsu původním jménem Saul (Šavel), se po svém obrácení, popsaném na začátku životopisu 25.1., stal jedním z nejvýznamnějších apoštolů, protože bez výhrad otevřel brány Církve všem národům a kulturám. Odtud také jeho název "apoštol národů". Když se Ježíš s apoštoly loučil, řekl jim: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého." (Mt 28,19) A přesto dělalo apoštolům problém překonat židovsko-národní pojímání Božího království. Někteří se zprvu domnívali, že je pro křesťany ze židovství a že by tudíž pohané měli projít přijetím židovství. Aby Petr měl jistotu, musel být poučen zvláštním zjevením (viz Sk 10,9-16) v souvislosti s jeho posláním k pohanům do Cesareje. Pavel, původně židovský pronásledovatel, po svém křtu očekával, že židé pro jeho obrácení snadněji přijmou Krista, ale zklamal se. Odešel na jih do samoty, kde se duchovně zdokonalil k náročnému apoštolátu. Chtěl začít v Damašku. Odtud však před vojáky místodržitele, který dal hlídat brány, musel utíkat v koši, spuštěném otvorem v hradbách. (viz 2 Kor 11,32n). Pavel uskutečnil v letech velké cesty tři. Boží slovo hlásal přitom na Kypru, v Malé Asii, v Řecku a na ostrovech v Egejském moři. Na cestách získával mnoho spolupracovníků a pomocníků. Vedle Barnabáše k nejvýznamnějším patřili Silas, Timotej a Titus i Lukáš. Některá místa navštívil vícekrát. Z jeho podnětu se po jeho první cestě r. 49 či 50 sešel apoštolský sněm a řešil otázky přijímání pohanů do Církve. Když končil třetí misijní cestu, byl od věřících v Césareji varován před cestou do Jeruzaléma, ale on byl přesvědčen, že s tou cestou počítá Boží plán. V Jeruzalémě pak byl zatčen. Od 21. kapitoly o jeho různém věznění - 6 -

7 hovoří Skutky až do konce 28. kapitoly. Poté co se odvolal před císařský soud, byl na jaře roku 61 eskortován do Říma. První dva roky vězení byly tak mírné, že mohl rozvíjet apoštolát. Pak propuštěn vykonal ještě další cestu do Řecka a na Krétu. V roce 64 se však znovu dostal do římského vězení, ale velmi těžkého. Bylo to už v době Nerova pronásledování. Když odtud psal druhý list Timotejovi, předpokládal blízkou smrt. V roce 67, na jižním okraji Říma u Ostijské cesty v místě "ad Aquas Salvias" byl sťat mečem. Na onom místě byl zbudován kostel s trapistickým klášterem "Tre Fontane". Podnětem k názvu se stala legenda týkající se Pavlovy useknuté hlavy, že tam, kam padla a dvakrát poskočila, vytryskly tři prameny. Nad hrobem u Ostijské cesty byla od Konstantina Velikého zprvu jen menší basilika. Velkou svatyni v těchto místech začal budovat císař Valentinián II. r. 368 a dokončena byla asi kolem r V r byla poškozena požárem a její obnovení dokončeno r NĚCO K ZAMYŠLENÍ: TADY SE NEDÁ ŽÍT! Doma... u Otce Kolikrát nás v duchu napadlo: Tady se nedá žít! Takovou zoufalou reakci možná vyvolaly nemožné poměry doma, na pracovišti, nebo v našem státě. Ať už jsou důvody těchto našich povzdechů jakékoli, můžeme přece jen tvrdit jedno: Náš domov zde skutečně není. A o tom nás ubezpečuje i velikonoční liturgické texty, které mluví o domově u Otce. Je trochu těžké mluvit o takovém tématu, protože by to mohlo zavánět jako vybízení utéci ze zlého světa. Toto není však záměrem evangelia, kde se můžeme dočíst, že jsme do světa posláni. Ježíšovo slovo nás staví do nesnadné pozice : být ve světě, ale přece nebýt v něm zakořeněný. Mít domov (rodinu, přátele), a přece očekávat ten skutečný domov u Otce. Udržet v sobě toto vyvážené napětí není lehké. Jsme členy jeho rodiny Tento domov u Otce nemusíme očekávat teprve jednou, ale můžeme jej prožívat už nyní na cestě (už teď totiž prožíváme společenství s Otcem!). Nejsme jen jeho učedníci, služebníci, či přátelé, ale dokonce jeho domácí. Tedy ti, kteří se nemusí přetvařovat, chovat podle určitých konvencí coby cizí návštěvníci. Otec z nás nechce mít návštěvníky (nepřijímáme někdy tuto roli, protože se považujeme za pouhé návštěvníky bohoslužeb?). On z nás chce mít členy vlastní rodiny, kde jsou vztahy natolik důvěrné a blízké, že On je pro nás tatínkem. Takového nám ho zjevil Kristus

8 A jako takového ho můžeme objevovat už v tomto životě zakoušet jeho mocnou blízkost, která nás ochraňuje v různých životních peripetiích, jeho chápající tvář, před kterou můžeme najít odvahu vylévat svoji bolest nebo vztek, jeho vlídné přijetí, které nás neodsuzuje, i kdyby naše hříchy byly červené jako šarlat. Vytrvat na cestě a pozvat na tuto cestu i ty, kteří žijí dosud bez Otce. Až si povzdechneme tady se žít nedá, vzpomeňme si, že u Otce se žít dá. Tato jistota nemá být pobídkou k útěku z tohoto nemožného světa, ale posilou vytrvat na cestě - a pozvat na tuto cestu i ty, kteří žijí dosud bez Otce. PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT neděle 11. neděle v mezidobí - mše sv.: MNICHOVO HRADIŠTĚ 8:30; LOUKOV 10:00; VŠEŇ 11:00; MUKAŘOV 15: středa mše sv.: domov důchodců 10:00; ve farní kapli 18: pátek mše sv.: ve farní kapli 18: sobota mše sv.: ŽĎÁR 18: neděle 12. neděle v mezidobí - mše sv.: MNICHOVO HRADIŠTĚ 8:30; LOUKOV 10:00; KLÁŠTER NAD JIZEROU 15: středa mše sv.: ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele ve farní kapli 18: pátek mše sv. ze slavnosti sv. Petra a Pavla: ve farní kapli 18:00, poté setkání farníků na faře neděle 13. neděle v mezidobí - mše sv.: MNICHOVO HRADIŠTĚ 8:30; LOUKOV 10: středa svátek sv. Tomáše - mše sv.: domov důchodců 10:00; v kostele sv. Jakuba 18: čtvrtek mše sv.: v kostele sv. Jakuba 08: pátek slavnost sv. Cyrila a Metoděje - mše sv.: 8:30 v kostele sv. Jakuba 6.7. sobota mše sv.: KLOKOČKA 14:00; BOSEŇ 18:00-8 -

9 7.7. neděle 14. neděle v mezidobí - mše sv.: MNICHOVO HRADIŠTĚ 8:30; LOUKOV 10:00; VŠEŇ 11:00; MUKAŘOV 15: středa mše sv.: v kostele sv. Jakuba 18: čtvrtek svátek sv. Benedikta - mše sv.: v kostele sv. Jakuba 08: pátek mše sv.: 18:00 v kostele sv. Jakuba sobota mše sv.: KNĚŽMOST 18: neděle 15. neděle v mezidobí - mše sv.: MNICHOVO HRADIŠTĚ 8:30; LOUKOV 10:00; BŘEZINA 15: středa mše sv.: domov důchodců 10:00; v kostele sv. Jakuba 18: čtvrtek mše sv.: v kostele sv. Jakuba 08: pátek mše sv.: v kostele sv. Jakuba 18: sobota koncert v kostele sv. Jakuba v 18: neděle Svatojakubsko-anenská pouť - poutní mše sv.: MNI- CHOVO HRADIŠTĚ 9: středa mše sv.: v kostele sv. Jakuba 18: čtvrtek svátek sv. Jakuba apoštola - mše sv. v kostele sv. Jakuba 08: pátek mše sv.: v kostele sv. Jakuba 18: sobota mše sv.: ŽĎÁR 18: neděle 17. neděle v mezidobí - mše sv.: MNICHOVO HRADIŠTĚ 8:30; LOUKOV 10:00; KLÁŠTER NAD JIZEROU 15: středa mše sv.: domov důchodců 10:00; v kostele sv. Jakuba 18:00 FARNÍ POUŤ NA MORAVU O víkendu června se konal v naší farnosti další poutní zájezd, tentokráte na Moravu. Hlavním cílem byl Velehrad ku příležitosti výročí příchodu slovanských věrozvěstů - sv. Cyrila a Metoděje. Přihlásit se mohl kdokoliv a tak se vytvořilo milé společenství farníků z Liberce, Mladé Boleslavi a našeho farního obvodu. Přestože jsme měli větší autobus (54 míst), i tak se nedostalo na dalších 20 zájemců. Pouť započala v sobotu v 6:00 odjezdem z Mnichova Hradiště. Po zastávce v Mladé Boleslavi jsme se již za zpěvů mariánských a jiných poutních písní a při modlitbě svatého růžence - 9 -

10 rychle a bezpečně přepravili na Moravu. Prvním cílem byl hrad Buchlov, kde jsme absolvovali 50 minutovou prohlídku menšího okruhu. A z Buchlova to byl již velmi malý kousek na Velehrad, kde jsme měli v poutním domě Stojanov zajištěno ubytování a stravování. Ve stejnou dobu zde byli na pouti také farníci z Ústí nad Labem a potkali jsme zde i další naše přátelé a známé. Po krátkém odpočinku jsme mohli využít nabídku na prohlídku archeoskanzenu Modrá, po které následovala společná bohoslužba v kapli na Stojanově. Po večeři byla prohlídka baziliky, dále možnost přijmout svátost smíření a do 23:00 hodiny byla možnost individuálního programu. Já jsem kupříkladu šel opět do Modré do skanzenu, kde tento večer odlévali malý zvon a kde byly promítány první dvě části ze čtyřdílného nového dokumentu České televize s názvem Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů. Druhý den jsme měli program ještě nabitější než v sobotu. Jeli jsme na Svatý Hostýn, kde jsme měli spolu s dalšími poutníky mši svatou v 10:30. Po občerstvení jsme už spěchali směr Olomouc, kde byla naplánována prohlídka katedrály sv. Václava a dalších nejznámějších městských kostelů - sv. Mořice (největší varhany ve střední Evropě), sv. Michala a procházeli jsme také kolem kaple sv. Jana Sarkandera, kostela Panny Marie Sněžné, budovy Arcibiskupského semináře a dalšího architektonického unikátu - sloupu Nejsvětější Trojice (zapsaná památka UNESCO, nejvyšší sousoší v ČR). Posledním zastavením po nejznámějších poutních místech Moravy byla návštěva Svatého Kopečku u Olomouce - baziliky Navštívení Panny Marie. Cestou zpět jsme opět hojně využívali poutní zpěvník, ale došlo také na lidovky a na film Postřižiny. Díky Bohu za všechny obdržené milosti (možnost získání plnomocných odpustků,...) a příznivé počasí, P. Pavlovi za organizaci, panu řidiči za bezpečnou jízdu a vám všem za účast. Fotogalerii z naší pouti naleznete již nyní na farním webu. Václav INFORMACE Po dobu prázdnin budou všechny mše svaté ve všední den v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti a nebudou se konat pravidelná páteční setkání farníků (případně dle ohlášení v kostele). Od července se bude konat také pravidelně čtvrteční ranní mše sv. v 8:00 v kostele sv. Jakuba

11 Poutní mši svatou na Klokočce v měsíci červenci (sobota 6.7. v 14:00) celebruje P. Václav Vlasák, okrskový vikář turnovský a kanovník svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích. Na mříž do kostela sv. Jakuba se zatím vybralo kolem ,- Kč. Děkujeme za vaši štědrost. Náklady činí ,- Kč. S instalací se počítá během měsíce července. Farní web byl aktualizován především v sekci fotogalerie. Nenechte si ujít přímé přenosy České televize z oslav Velehradské pouti: Večer lidí dobré vůle - čtvrtek 4. července 20:00 - ČT1/2; Slavnostní mše svatá - pátek 5. července 10:30 - ČT1/2. Dokudrama Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů (2013) Čtyřdílná seriál Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů začne ČT vysílat 29. června v rámci výročí příchodu bratrů ze Soluně na Velkou Moravu. Zároveň vznikl i stejnojmenný film, který se v kinech objeví na podzim. První díl seriálu s názvem Bratři ze Soluně uvede ČT 29. června, druhá část Poselství bude na programu 6. července, třetí část Neklidné časy 13. července a závěrečný Odkaz 20. července. Svatojakubsko-anenská pouť V sobotu (v předvečer poutní slavnosti) v 18:00 se koná v našem děkanském kostele koncert ke cti sv. Jakuba. Vystoupí zde hudební sdružení SoliDeo (instrumentálně-vokální soubor gotické, renesanční a barokní hudby). Zazní nevšední zapomenuté hudební nástroje šesti staletí. Koncert zaujme svou pestrostí, kdy každá další skladba je hrána na jiné hudební nástroje. Z tohoto důvodu se nekoná mše sv. v Bosni. Rovněž v sobotu od 18:00 se bude konat prohlídka zvonice s výkladem. V neděli se v 9:00 koná slavnostní poutní bohoslužba s procesím po městě, které zakončíme v kapli sv. Anny na zámku. Poté se sejdeme na faře k farnímu obědu. Ostatní bohoslužby se tento den nekonají

12 PŘEHLED SBÍREK Mnichovo Hradiště , , , , , , ,- Boseň 105,- Březina 100,- 310,- Klášter Hradiště nad Jizerou Kněžmost 100,- Loukov 190,- 240,- 710,- 210,- 365,- 115,- 240, ,- Mukařov 450,- 528,- 500,- 500,- Solec Všeň 40,- 55,- 810,- 252,- Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! MODLITBA K SV. CYRILOVI A METODĚJOVI Svatí Cyrile a Metoději, vy jste byli misionáři našich předků a zvěstovali jste jim Slovo evangelia. Naučili jste je uctívat Matku Boží, milovat církev a poslouchat Svatého otce. Pro svoji věrnost Římu a katolickému učení jste velmi trpěli. Prosíme vás, orodujte za nás u Boha a vyprošujte nám milost Ducha Svatého, aby obnovil naše smýšlení i skutky, abychom byli křesťany nejen podle jména, ale také svým životem. Pomáhejte nám v obnově církve v našich farnostech, aby byly společenstvím pravé katolické víry, neochvějné naděje a opravdové lásky. Ochraňujte náš národ před nesvorností, před vlivem bludů naší doby a před vším, co poškozuje náš časný a ohrožuje věčný život. Jako kdysi jste vedli náš lid k lásce ke Kristu, k úctě k Panně Marii a k poslušnosti k papežovi, tak také nyní nás z nebe duchovně veďte k těmto bezpečným oporám naší katolické víry. Amen. Farní list vydává pro svoji interní potřebu Římskokatolická farnost děkanství Mnichovo Hradiště. Administrátor farnosti: P. Pavel Mach. Kontakt: 1. máje 232/2, Mnichovo Hradiště, tel.: (+420) , ,-

cervenec 07/2013 casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON Kaple sv. Cyrila a Metoděje v semináři v Olomouci

cervenec 07/2013 casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON Kaple sv. Cyrila a Metoděje v semináři v Olomouci cervenec 07/2013 casopis krajanské rodiny v New Yorku ZVON 2013 Kaple sv. Cyrila a Metoděje v semináři v Olomouci Anděl Jasu (Poselství shůry, Anselm Grün vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním

Více

Farní zpravodaj. Letní prázdniny 2014. Římskokatolická farnost Dolní Loučky

Farní zpravodaj. Letní prázdniny 2014. Římskokatolická farnost Dolní Loučky Letní prázdniny 2014 Římskokatolická farnost Dolní Loučky Úvodní slovo Milí bratři a sestry - čtenáři Farního zpravodaje, dovolte mi jedno malé prázdninové povzbuzení pro všechny pracující. Existuje jedna

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ, SRPEN 2009 Drazí bratři a sestry, mimořádné vydání zpravodaje ukazuje na mimořádné události, které se úzce dotýkají našich farností jako něžný dotek

Více

Drazí bratři a sestry, milí farníci,

Drazí bratři a sestry, milí farníci, ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2007 Drazí bratři a sestry, milí farníci, SLOVO PŘED POUTÍ NA MARIÁNSKÉ HOŘE skončil čas prázdnin a dovolených a my po roce vyhlížíme poutní slavnost na Mariánské Hoře. Tato pouť je vhodnou

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.11/12 LISTOPAD 2012

FARNÍ LIST KAPLICKA č.11/12 LISTOPAD 2012 FARNÍ LIST KAPLICKA č.11/12 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Omlenice Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Malonty Blansko Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě LISTOPAD

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více