UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE"

Transkript

1 KRISTŮV RŮŽENEC 1

2 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové formy (projevy) života modlitby: ústní modlitbu, rozjímání a vnitřní modlitbu. Rozjímání je především hledáním v modlitbě, které uvádí v činnost myšlení, představivost, city a touhu. Jde o prohloubení pravd víry, o podnícení obrácení srdce a o posílení vůle k následování Krista. Cílem takového hledání je, aby si člověk ve víře přivlastnil předmět, o němž uvažuje a který konfrontuje se skutečností svého života. Křesťanská modlitba se především zaměřuje na rozjímání tajemství Krista. Modlitba Kristova růžence předkládá k rozjímání několik tematických řad. Ať i tato výrazová forma modlitby vede k hlubšímu spojení s naším Pánem Ježíšem Kristem. 2

3 ÚVOD Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž byl počat z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. v nás rozmnožuje víru. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým v nás posiluje naději. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým v nás zapaluje lásku. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 3

4 TEMATICKÉ ŘADY Jde o jednotlivá témata modlitby růžence. Každé téma je rozvito do pěti vět, které se vkládají do modlitby po slovech Ježíš Kristus, syn Boží a Mariin, který... Každá věta zazní 10x, tak jak jdou za sebou zrnka růžence, tzv. desátek. Začátek každého desátku tvoří Modlitba Páně, konec pak Sláva Otci. První řada: Bůh, který se stal člověkem byl od počátku u Otce. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým přijala Maria skrze Ducha Svatého. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, se pro nás v plnosti času stal člověkem. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, na výsostech chválí nebeské zástupy. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, všem lidem na zemi přináší pokoj. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, svým Druhá řada: Trpící Pán myl nohy učedníkům. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svou krví zpečetil Novou smlouvu. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, pro nás protrpěl smrtelnou úzkost. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, 4

5 pro nás nesl kříž. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen. na kříži dovršil své dílo vykoupení. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, Třetí řada: Vzkříšený Pán sestoupil do pekel a zlomil okovy smrti. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, jehož vítězství zvěstoval anděl u prázdného hrobu. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, se dává poznat při lámání chleba. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, i na svém proměněném těle nese znamení svého utrpení. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, za nás úpěnlivě prosí, když se modlíme v Jeho jménu. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, Čtvrtá řada: Oslavený Pán vstoupil na nebesa. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým nám na pomoc posílá svého Ducha Utěšitele a Posvětitele. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, ve svaté církvi shromažďuje svůj lid. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, 5

6 přijde soudit živé a mrtvé. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým zapisuje naše jména do knihy života. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, Pátá řada: Pán církve s námi zůstává až do konce světa. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, sedí na pravici Boha Otce. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a velebíme tě, neboť svým vede svou církev Duchem Svatým. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, náš hlad a žízeň po spravedlnosti utěšuje chlebem života a kalichem spasení. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět. Amen. ze všech končin země shromažďuje svůj lid. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, Šestá řada: Pán andělů Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, jehož narození zvěstoval archanděl Gabriel. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterému na poušti sloužili andělé. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, posiloval anděl v Getsemanech. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým 6

7 Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, jehož druhý příchod předpověděli andělé. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, pro jehož slávu bojuje archanděl Michael proti mocnostem tmy. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, Sedmá řada: Syn Panny Marie Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, jehož ve víře přijala Panna Maria. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým Maria hledala a nalezla v jeruzalémském Chrámu. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, Maria prosila a On daroval víno svatebčanům v Káni. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, Maria doprovázela až pod kříž na Golgatu. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, o Letnicích spojil Marii s učedníky společenstvím Ducha. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, Osmá řada: Pán svých svědků vyvolil apoštoly za svědky svého Království. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, mučedníci oslavili svou smrtí. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, neboť svým dosvědčují jako Slovo pravdy všichni, kdo v Něho věří. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, 7

8 Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Syn Boží a Mariin, kterému v životě i ve smrti důvěřují všichni, kdo v Něho doufají. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, zapaluje oheň lásky k bližním v srdcích všech, kdo Ho milují. Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a oslavujeme tě, ZÁVĚR Po chvíli ticha mohou zaznít volné modlitby a přímluvy, uzavřené kolektou a požehnáním: Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že křtem jsi z nás učinil děti světla. Nepřipusť, aby nad námi vládly temnoty bludu! Pomoz nám, abychom žili ve světle tvé pravdy skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje po věky věků. Amen. Ať nám Pán žehná, ochraňuje nás od všeho zlého a dovede nás do života věčného. Amen. z knihy Evangelisches Tagzeitenbuch přeložil a úvodem opatřil Tomáš Drobík pro potřeby Plzeňské diecéze CČSH upravil Lukáš Bujna 8

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen. Hlavní modlitby Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. -

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Modlitby za uzdravení

Modlitby za uzdravení Modlitby za uzdravení Prosebníci sv. Rafaela Věnováno Janě, která se měla uzdravit, ale věřím, že nás bude provázet svoji přímluvou z nebe. Církevní schválení uděleno biskupstvím královéhradeckým dne 19.3.2010

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ MODLITBY ZA UZDRAVENÍ PROSEBNÍCI SV. RAFAELA 2 Prosebníci za uzdravení: (= SPOLEČENSTVÍ LIDÍ) Zavazují se minimálně 21x za měsíc nejraději nahlas pomodlit pokud možno všechny, nebo alespoň tučně (ne kurzívou)

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM M O D L ITBY Školské sestry sv. Františka Česká provincie Praha 2004 Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM 2 POKOJ A DOBRO! Tato

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

www.frbill.info modlitby version 4.01_250709

www.frbill.info modlitby version 4.01_250709 s p o l e č e n s t v í m l á d e ž e F a t i m s k é h o A p o š t o l á t u v Č R www.frbill.info modlitby společenství version 4.01_250709 1 společenství mládeže Fatimského Apoštolátu v ČR Mládež FA

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více