Projekt pražské soutěže postavené

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt pražské soutěže postavené - 2007"

Transkript

1 6 4 Projekt pražské soutěže postavené Úvodní text prezentace projektu Projekt Pražské soutěže postavené vznikl jako krátký třítýdenní úkol pro studenty Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. Projekt byl z části iniciován vleklou diskuzí kolem stavby Národní knihovny na Letné, diskuzí, jejíž argumenty z našeho pohledu postrádají dostatečný faktografický podklad, který by při tak závažné otázce jistě neměl chybět. Projekt zároveň vznikl i jako podklad pro zamyšlení nad zákonitostmi vývoje města, nad jeho křižovatkami a mezníky,...nad možnostmi//variantami, kterými se město mohlo ubírat, kdyby např. v určitém bodě bylo učiněno jiné rozhodnutí či kdyby se postavilo to, co bylo plánováno a čemu zabránily politické či jiné okolnosti. Město ve výsledné podobě je vždy formováno mnoha faktory, z nichž asi nejvýraznější je - - z hlediska bytí či nebytí stavby, rozhodování o stavění či nestavění, vytyčování stavebních záměrů -> politický vývoj a události. Město je odkázáno např. i na to, zda politické dění či život města ovlivňuje výrazná, osvícená osobnost s vizí, nebo spolčení alibistických prospěchářů hledajících pouze vlastní okamžitý profit. - z hlediska tvůrce ->kontext současného stavu města. Každá nová budova reaguje na kontext místa - okolních staveb a terénu /na objemy hmot, členitost, prostor, výraz, urbanistické záměry, styl.../. Proto lze předpokládat, že pokud by v určitém místě vznikla jiná stavba, než se ve výsledku stalo, další stavební změny, které by se v jejím okolí udály, by na ni reagovaly a na ně by reagovaly další. Vliv postavené budovy se tak dá přirovnat k tlakové vlně šířící se z epicentra výbuchu /v tomto případě výbuchu nové tvůrčí energie - čím kvalitnější, nápaditější stavba, tím větší tlaková vlna/. Další nové budovy vyvolávají další vlny a jejich interakce ovlivňují vývoj města. Tak se může stát, že jedna nová výrazná kvalitní stavba oživí celé město. V našem projektu vycházíme z hypotetického předpokladu, že v minulých architektonických soutěžích, které v Praze proběhly, byl jiný vítěz a že se tato stavba realizovala. Studenti berou tuto fiktivní událost jako fakt, od kterého odvíjejí své zamyšlení nad tím, kam by se díky vlivu této stavby město vyvíjelo. Mezi projekty, které dostali k dispozici, jsou jak stavby kvalitní a odvážné, tak konzervativní a nevýrazné. Je tedy zajímavé sledovat, jak které ovlivňují fantazii tvůrců a jak mohly přetvořit město. Dále bylo naším záměrem postavit proti často používanému argumentu, že Hradčanské panorama je hotová, uzavřená kompozice, historicka fakta. Tato by měla osvěžit pamět všem, kteří hájí tento jen o něco málo víc než 100 let starý obraz jako nedotknutelný a neměnitelný. A ukázat, že kromě projektů, u kterých si většina úlevně oddychne a děkuje že nebyly realizovány, zde bylo i množství kvalitních projektů, které mohly obraz města výrazně obohatit. Když se vrátíme zpět, ke konkrétnímu příkladu, kdy je výše zmíněný argument používán - proti stavbě Národní knihovny na Letné.. (a vynecháme nyní z diskuze to, že místo pro stavbu nebylo zvoleno soutěžícími, ale zadavatelem soutěže a že se to jistě nestalo bez předchozích odborných diskuzí).. tak ve srovnání s nerealizovanými projekty... (plánovanými architekty, jejichž realizovaná díla jsou dnes ve struktuře města velmi ceněna, a které, pokud by realizovány byly, bychom dnes jistě také nazvali nedotknutelnou součástí hradčanského panorama)... kritizovaný projekt, jak je zřejmé díky vizualizacím, je při pohledu od řeky v úzkostlivě chráněném panorama téměř neznatelný. Ještě jednou tento argument, jehož použití nás tím, že nepřímo odkazuje k tomu, jaká koncepce je dnes pro vývoj hlavního města volena, vedl k dalším otázkám a zamyšlením nad vývojem města jako organismu. O městě či o jeho části můžeme prohlásit, že je hotové, ukončené ve své kompozici, pouze ve chvíli, kdy ho odstřihneme od plynutí času, když z něj odejde život a to je chvíle, kdy město začíná umírat. I mrtvé město pokud je dobře nabalzamováno, může po určitou dobu budit zdání života. Otázka je..jak dlouho? Kde jsou hranice uchovávání minulosti? Kde toto uchovávání začne bránit přirozenému běhu života? Kam až můžeme odsouvat nutnost rozhodnutí o převzetí odpovědnosti a odstranění artefaktu minulosti ve prospěch budoucnosti? Kdo je oprávněn tato rozhodnutí udělat? Kdo má odvahu tato rozhodnutí udělat? Je snad přínosnější místo přeměn městského prostoru k uspokojení aktuálních požadavků neustále zabírat volnou krajinu na okrajích měst? Kam až necháme rozrůstat naše města? Co se tedy dnes děje s Prahou? Po té co se od druhé pol. 19. stol. ve velkém stavebním úsilí začala přetvářet v reprezentační projev českého národa, byl stavební ruch v centrální Praze přerušen sérií politických událostí a rozhodnutí, na období, které se tak protáhlo, až se zdá, že byl ukončen...? Byl? Je? Jestliže stav měst reprezentuje stav kultury...co potom vypovídá Praha o naší současné kultuře//kulturnosti? Jaká architektura by pravdivě vypovídala o stavu naší společnosti? Město v sobě uchovává doklady o obdobích rozkvětu i o obdobích stagnace a úpadku. Na pozadí stagnace o to víc vynikne nová vize. To vše je součástí přirozeného vývoje. To nám dává naději, že dříve či později opět přijde období rozkvětu. K tomu ovšem budeme potřebovat vizi, která město z jeho ustrnuti v minulosti obrátí do budoucnosti.

2 1 6 5

3 6 6 Úvodní přednáška k projektu pražské soutěže postavené Následující přednáška (text přednášky uvádím v původním znění; zmiňované obrázky zde neuvádím, protože jimi doplňuji panely prezentující jednotlivé studentské návrhy - viz str. 174) by měla být stručným úvodem do problematiky architektonického soutěžení v Čechách. Měla by poskytnout podklad pro krátký úkol, který vzniká jako reakce na dění kolem soutěže na novou budovu Národní knihovny, na mediální smršť, která zuřila v právě uplynulém létě 2007 a na pochybné argumenty, které v celé záležitosti zaznívají. Také by měla podat dostatek informací k utvoření si obrazu kontextu událostí, do níž by bylo možné zasadit současné dění. Následně promítané obrázky tedy představují stručný průřez podobou města, jeho nejvýraznějšími změnami za posledních 150 let a návrhy z významných architektonických soutěží, které se týkají především ikonických částí centrální Prahy. Proměny siluety pražského hradu od roku 1493 až 1888 jako hlavní ikony města, prezentují výraznost a častost zásahů, z nichž ten poslední je sotva sto let starý. Stručně v datech k poslední proměně Hradčanského panorama - dostavbě chrámu Sv. Víta první návrh na dostavbu - K. Řivnáč sbírka na dostavbu druhý návrh na dostavbu - O. Kraner - započal přestavbu rok po smrti Kranera (1871) byl položen základní kámen - Od roku 1873 pokračuje přestavbu podle svého návrhu Jos. Mocker byla stavba zastřešena - Od pokračuje ve stavbě K. Hilbert, z Mockerova návrhu nerealizuje hlavní věž a ponechává původní byly spojeny stará a nová část - což bylo teprve před 82 lety! byl chrám vysvěcen k tisícímu výročí smrti knížete Václava, které bylo později určeno až na rok 1935 Podnětem k tomuto průřezu vývojem Hradčanského panorama byl i přesto, že se zde neodehrála žádná soutěž, argument primátora hl. m. Prahy Pavla Béma v jeho vysvětlení odmítavého postoje k projektu nové Národní knihovny, v tom smyslu, že Pražské panorama je hotová uzavřená kompozice. Prezentované obrázky se zatím vztahovaly k Pražskému hradu, následující se budou k tomuto pohledu vracet v širším záběru při různých projektech a návrzích zpracovávajících Malou Stranu. Přibližně ve stejné době jako Sv. Vít se začala výrazně měnit podoba Staroměstského náměstí. V letech 1838 až 1848 byly zbourány tři měšťanské domy a místo nich vystavěno východní novogotické křídlo radnice. Původní návrh od P. Nobilova byl pro odpor veřejnosti přepracován P. Sprengerem, ale pouze část směřující do náměstí. Kdyby nedošly finance, nahradilo by stejné křídlo i jižní průčelí radnice. Už před rokem 1900 je ale nová budova malá a nevyhovující. Roku 1899 byla tedy vypsána první soutěž na přestavbu a rozšíření radnice. Z této soutěže se ovšem žádný návrh nerealizoval. Roku 1901 byl zbourán Krennův dům, aby udělal místo plánovanému rozšíření radnice. Tím se odhalila nepředělaná Nobilova fasáda a budova se opticky délkově zdvojnásobila. Odstraněním domu byl také chrám sv. Mikuláše vystaven neplánovanému pohledu ze Staroměstského náměstí. Druhá soutěž byla vypsána již roku 1905 a třetí z této soutěže pochází i známý Gočárův návrh. Čtvrtá soutěž byla vypsána až v letech V roce 1945 bylo na konci války Nobilovo východní křídlo vypáleno a roku 1947 zbouráno. Roku 1946 byla vypsána již pátá soutěž, která byla zároveň první soutěží na novostavbu východního křídla radnice. Šestá soutěž rok , sedmá soutěž Žádný z návrhů nebyl postaven a místo radničního křídla stále zabírá ubohý parčík a stánky se suvenýry. Nerealizováním žádného z projektů už 107 let trpí radnice, Staroměstské náměstí i unikátní barokní architektura sv. Mikuláše, který je vystaven pohledu, jenž pro něj jeho tvůrce nezamýšlel. Příhodně stavební vývoj Staroměstského náměstí komentuje B. Hübschmann v knize Sto let Staroměstského rynku a radnice z roku Poslední století bylo pro Staroměstský rynk osudné. Nikoli pro to, že se měnily detaily jeho útvaru - to se dělo i dříve -, nýbrž pro to, že velmi utrpěla jeho podstata, základní tvar, a to činností, která se neřídila uměleckou vůlí, činností, jejíž podstata byla v užitkovosti, v utilitárnosti formové i útvarové a v hledání prospěchu. Jednou to byl prospěch diktovaný požadavky obsahu budovy, jindy prospěch veřejné komunikace a živností v okolí, jindy prospěch veřejné pokrokovosti, jindy opět prospěch národní politiky a reprezentace. Dokonce při zboření severní strany rynku byl to prospěch plynoucí z osvobození daňového. Proto byla severní strana rynku pojata do asanačního obvodu. Prospěch a užitkovost hmotná i ideová nahlodala Staroměstský rynk, rozrušila jeho prostor i stěny.

4 Prvou ranou posledního století bylo zboření starého mazhauzu, poškozeného ovšem již předtím nástavbou patra r Krátké mezidobí, kdy rynk neměl západní stěny, bylo záhy vystřídáno ohromující hmotou Nobilovy novostavby, která z důvodu větší užitečnosti převyšovala ostatní budovu radniční o patro a rázem falešné monumentality a nesourodými proporcemi rynk poškodila tak, že se veřejnost vzbouřila a dosáhla předělání Nobilova díla. Bohužel z důvodů úsporných zůstala i výška budovy i původní disposice pod naparáděnou novou fasádou. Zlepšena byla jen fasáda do rynku a nehorázné proporce zůstaly na postranním průčelí do radniční uličky. Potom byl rynek oloupen o severní stranu až k Pavlánům. Hned prvá novostavba, nárožní dům nové třídy, byla nejtěžší ranou, bezohlednou k prostředí. (nové) Budovy mají daleko do toho, aby byly uměleckým ekvivalentem domů bývalých. Vnitřek rynku utrpěl značnou uměleckou ztrátu již tehdy, když se česká většina zmocnila vlády na radnici. Z falešné pokrokovosti byla odstraněna renesanční Krocínova kašna. Také pozdější ochuzení prostoru o Bendlův mariánský sloup v roce 1918 spojeno jest s vítězstvím našeho národa a s domnělým prospěchem politickým. Z týchž pohnutek zalehl nový střed rynku r Šalounův opulentní a nikterak skromný pomník Husův. Nově se kristalisující útvar rynku je od sta let naplňován obsahem, který neposkytuje uspokojivý dojem jednotného charakteru, a proto je nutno sestavit bilanci stoleté činnosti. V době, kdy se přinejmenším nedá dále odkládati znovuzřízení západní strany rynku, jde o to, aby alespoň nebylo rynku více ubližováno, neboť to jest vedle Hradčan místo pro národ nejposvátnější. Je to výstraha dnešku, abychom náměstí neponechávali delší dobu bez čtvrté horizontálně ovládající a nejvýznačnější strany. Jsme sice naplněni nadějí, že se dílo zdaří a bude ozdobou Prahy, ale není-li vše řádně připraveno, nejsou zvraty názorů vyloučeny. Průtahy z toho vznikající zaviňují hanbu provisorií a při delším trvání budí dojem nemohoucnosti, jejíž výtka by stihla především architekty! Další z výrazných mezníků vývoje města bylo zbourání městských hradeb, ke kterému bylo uděleno povolení roku V letech 1874 až 1911 byly hradby zbourány, zmizely téměř všechny městské brány a město se začalo rozrůstat. Např. na místě Koňské brány na Václavském náměstí do roku 1890 vyrostlo Národní muzeum, na které se opět snesla kritika pro nízkou umělecko-architektonickou kvalitu Velkou stavební aktivitu přinesl do města také již zmíněný asanační zákon Na jeho základě bylo zbouráno 600 domů židovského města, včetně severní strany Staroměstského náměstí a v letech vznikl nový Josefov. Kvalita vzniklých staveb byla okamžitě silně kritizována a napadána jako nehodnotná. Podobná razantní regulace měla potkat i Malou Stranu jak dokládá návrh z roku Neméně výrazně zapůsobila v letech 1880 až 1910 regulace Vltavského nábřeží, která změnila ráz celého Podskalí a kterou dovršilo proražení tunelu pod Vyšehradskou skálou propojující Podskalí s Podolím. ( ) Také staré mosty a lávky byly nahrazovány novými. Holý vrch Vyšehradu se změnil k nepoznání, když v letech Josef Mocker regotizoval kostel Sv. Petra a Pavla - tento původně románský později gotický kostel, který měl od dvacátých let 18. stol. až do roku 1900 barokní fasádu. V letech a roku 1915 proběhly také dvě soutěže na úpravu Vyšehradu. Regotizace se roku 1880 nevyhnula ani Emauzům. Původně gotický klášter P. Marie na Slovanech založený roku 1347 Karlem IV. V 17. stol. barokizován. V letech proběhla úprava okolí kláštera podle návrhu B. Hübschmanna, které předcházely dvě soutěže z let 1913 a Roku 1945 byly věže kostela při náletu zničeny. Současné věže vznikly až roku 1967 podle návrhu F. M. Černého. Zajímavé jsou také návrhy proměny blízkého Albertova na univerzitní město s lékařskou fakultou od Jos. Havlíčka z roku Jako další zasáhla vlna novogotických úprav roku Prašnou bránu, o což se zasloužil opět Jos. Mocker. Prašná brána postavená roku 1475 podle návrhu M. Rejska na místě tzv. odrané brány, která zde stála od 13. stol. V letech proběhla také soutěž na úpravu okolí Prašné brány. V sousedství Prašné brány stával od 14. stol. Králův dvůr. Občasné sídlo králů, od Václava IV. Až po Vladislava Jagellonce, bylo v 17. stol. přestavěno na Arcibiskupský seminář, od roku 1777 využíváno jako kasárna a od roku 1869 jako Kadetní škola. Roku 1902 byl Králův dvůr zbourán. Součástí areálu byl od 17. stol. kostel sv. Vojtěcha, který byl zbourán roku Téhož roku proběhla soutěž na novostavbu Reprezentačního

5 6 8 domu královského hlavního města Prahy tzv. Obecního domu, na místě bývalého Králova dvora. Soutěž vyhrál A. Balšánek. Jeho soutěžní návrh se značně liší od výsledné podoby Obecního domu postaveného v letech , na níž se kromě A. Balšánka podílel O. Polívka. Vlna novogotických úprav už nestihla zasáhnout klášter bl. Anežky, na které zpracoval návrh A. Cechner roku 1902 a ani kostel P. Marie na Karlově - viz návrh F. Mikše také z roku Památníkem osvobození na vrchu Vítkově, další výraznou dominantou Prahy, postavenou v letech podle návrhu J. Zázvorky, vzešlého ze soutěže z roku 1923 (této soutěži, na stejném místě, předcházela roku 1913 soutěž na Žižkův pomník), ukončíme přehled velkých změn, které se v Praze velmi nedávno uskutečnily. Nyní přejdeme k těm, které nedostaly možnost se uskutečnit, ale kdyby ji dostaly, byly by to změny podobně výrazné. Mezi Vítkovem a Obecním domem mohlo dojít k mnoha velkým změnám. Mohla tu vzniknout velká promenádní třída směřující z náměstí Republiky k Žižkovu pomníku. Na samotném náměstí mohla vzniknout koncertní síň, nová budova Národního divadla ze soutěže z roku 1922, nebo památník T. G. Masaryka ze soutěže z roku V roce 1946 proběhla další soutěž na bulvár z náměstí Republiky k Vítkovu. V těchto návrzích se počítá vždy s velkorysou úpravou celého náměstí. Je jen škoda, že některý z návrhů nebyl realizován, protože by dnes s tímto prostorem nemohlo být nakládáno tak nekoncepčně. Josefovská asanace dala vzniknout nové velké třídě - Pařížské, která byla součástí plánované radikální urbanistické změny. Byla částí velké osy protínající město od Národního muzea přes plánovaný průlom z Můstku na Staroměstské náměstí, přes řeku novým mostem, průkopem či tunelem na Letnou, kde měly vzniknout další reprezentativní budovy. Z tohoto počinu byl v letech dokončen pouze asanační most, nynější Čechův most, vedoucí k úpatí kopce. V letech zpracovává prof. Koula řadu návrhů na řešení letenské komunikace, průkopu Letnou a regulace pláně. V roce 1905 proběhla soutěž na budovy Čs. technické univerzity na Letné. V roce 1906 přichází J. Vejrych s návrhem budovy České galerie, umístěné oproti ústí Čechova mostu. Roku 1907 přináší další návrhy letenské komunikace a regulace pláně A. Engl. V roce 1907 proběhla soutěž na budovy Univerzity v ústí Pařížské ulice u Čechova mostu. Na to samé místo byla vypsána stejná soutěž ještě roku 1919, z níž byl postaven jen fragment, jímž je dnešní právnická fakulta UK. Roku 1920 byla soutěž na vládní budovy na Letné. V roce 1924 byl vydán zastavovací plán Letné další soutěž na budovu Parlamentu na Letné. Roku 1939 soutěž na Státní galerii na Letné a v roce 1947 soutěž na budovu Národního shromáždění na Letné. V roce 1949 proběhla soutěž a v roce 1955 byl na Letné naproti ústí Čechova mostu odhalen pomník J. V. Stalina, který byl v roce 1962 odstraněn. V letech proběhla ještě soutěž na nábřeží oproti Stalinovu pomníku. Postavením a zbouráním Stalinova pomníku končí stavební činnost na svahu za Čechovým mostem a nyní se kdysi monumentální plochy za kyvadlem utěšeně rozpadají a zarůstají křovím. A toto místo s jedním z nejkrásnějších pohledů na Prahu se po setmění stává nebezpečnou zónou. Když se posuneme v pohledu dál směrem k hradu, narazíme na Klárov, kde, kdyby byl postaven vítězný návrh ze soutěže z roku 1946 na pražskou městskou galerii, by jistě dnes nebyla rušná křižovatka degradující celé okolí. Při celkovém pohledu na Malou Stranu se také ukáže celá spousta alternativních minulostí. V roce 1893 byla vydána již zmíněná regulace malostranského pobřeží. V roce 1900 probíhá 1. soutěž na pobřežní část Malé Strany. Roku 1902 prezentuje V. Roštlapil svůj návrh Arcibiskupského semináře na svahu Petřína. V roce 1905 publikuje A. Balšánek své studie možností výškového zastavění Malé Strany. Roku 1907 probíhá 2. soutěž na úpravu Malé Strany. Roku 1920 prezentuje opět A. Balšánek rámci cyklu Studie o Velké Praze své návrhy zástavby malostranského nábřeží - návrhy na budovu Sněmovny mezi Klárovem a Karlovým mostem, návrh Říšské Sněmovny na Petříně, studie otevření Petřína, či studie zastavění průlomu u Klíčů. Roku 1923 byla vypsána soutěž na Národní československou galerii na malostranském nábřeží. Roku 1926 byla soutěž na petřínskou komunikaci. Ani žádný z těchto projektů se nedočkal realizace. Také se soutěžilo okolo další pražské ikony - Národního divadla, na Můstku, na Mariánském náměstí, na Jungmanově náměstí, na Vino-

6 hradech, na Hlavním nádraží, u Nuselského údolí a na mnoha dalších místech. Některé návrhy měly to štěstí, že byly realizovány, ale valná většina zůstala pouze v archivech a na stránkách dobových architektonických časopisů. Z této krátké rekapitulace se dá, i bez dalšího průzkumu historického pozadí, vysledovat, že šance na realizaci vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže jsou v našich krajích mizivé. Jestli tento poznatek máme brát, v případu současné soutěže na novou budovu Národní Knihovny na Letné, jako útěchu nebo jako historické varování ponechám otevřené. Zadání krátkého úkolu tedy zní - Vizualizujte dnešní podobu lokality vámi vylosované soutěže tak, jako by příslušný návrh byl realizován a přidejte vlastní návrh v přímém okolí - záběru, který by díky realizaci vylosovaného návrhu mohl v jeho okolí vzniknout. Forma prezentace - 1 zákres do fotografie + text vysvětlující - odůvodňující váš návrh, či obecné zamyšlení. Jako podnět k zamyšlení předkládám několik otázek a odlišných názorů/předpokladů, se kterými se setkávám, a se kterými můžete polemizovat. 1. Jaký význam pro národ - občany mělo královské město Praha v době svého velkého stavebního rozmachu na přelomu 19. a 20. století. Co reprezentovalo, a co si myslíte, že reprezentuje nyní a jakou roli v tom hraje architektura? 2. Chybí idea, jednotící myšlenka či osobnost, které by architektura mohla reprezentovat - krále, císařství, nový český stát, národ, ideologie,..? Byli by jste schopni přijít s myšlenkou natolik jednotící (odpovídající současné době), že by dnes iniciovala zásah do nedotknutelného centra - např. skutečnou dostavbu Staroměstské radnice? 3. Jakou roli ve vývoji města hraje demokracie? - Zástupci lidu jsou voleni na příliš krátkou dobu, aby měli prostor k uskutečnění rozsáhlejších plánů? - Zástupci volení na krátké období nejsou ochotni převzít zodpovědnost za vzhled města, nemají dostatečnou kompetenci k tomu, aby byli schopni učinit důležitá rozhodnutí, a proto se věnují spíše prosa zování krátkodobých cílů, z nichž plyne individuální profit? - Použiji slova K. Bečkové (Zprávy památkové péče, roč.66/2006/ č.1/mezi Skyllou a Charybdou/str.4-5) proč je památkáři bráněno moderní - stylově avantgardní - architektuře ve vstupu do jádra historického města? - Památkáři se ani jinak chovat nemohou, protože plní úlohu, pro kterou je najal státní aparát. Ten je zase zodpovědný celé společnosti za to, že historické město, o kterém v určitém okamžiku svého kulturního vývoje legislativním úkonem rozhodla, že má být v dané podobě zachováno, zachováno bude. Dojde-li někdy v bližší či vzdálenější budoucnosti k celospolečenskému přehodnocení tohoto názoru, brány památkově chráněného města se mohou moderní architektuře otevřít dokořán. -> A co by na to řeklo UNESCO, které v podstatě převzalo rozhodování o vývoji města a stačí mu jen pohrozit vyškrtnutím Prahy ze seznamu světového dědictví, či zařazením na seznam ohrožených památek, aby se pražští, ze strachu o odstřižení finančního přítoku, podrobili. -> Jakým způsobem by prakticky mělo dojít k celospolečenskému přehodnocení názoru na památkovou péči? Kdo by měl/mohl něco takového iniciovat? Jakou roli by v tom měl/mohl hrát architekt? 4. Dříve, stejně jako nyní, byly v soutěžích úspěšnější ověřené styly a zavedené přístupy než experiment. Stejně tak byl ale každý nový stavební počin, opírající se o zavedené styly, kritizován a odsuzován jako architektonicky nehodnotný - viz Národní muzeum, nové křídlo Staroměstské radnice, stavby vzniklé po Josefovské asanaci Dalo by se to vysvětlit tím, že současníky téměř nikdy není nic kladně přijato, protože je v lidské povaze, jako obrana před plynutím času, lpění na stálosti, stabilitě, udržení stavu věcí takových jaké je známe? Další generace, která vyroste v novém, už vnímá jako samozřejmé a nedotknutelné to co předchozí generace odmítala. -> Vnímáme tedy pražské centrum, tak jak je dnes známe jako nedotknutelné, protože v něm byl stavební vývoj přerušen válkami a komunistickým režimem (který soustředil svou stavební činnost spíše mimo centrum), na tak dlouhou dobu, že všechny současné generace znají město ve stejném stavu? Generace, které zažily dostavbu chrámu sv. Víta, Josefovskou asanaci či regulaci nábřeží, by zřejmě vnímali některá místa centrální Prahy jako nedodělaná. 5. Pokud by se v minulých soutěžích více prosadily a realizovaly, (v takové míře jako např. barokní) některé avantgardní styly, jako například kubismus, mělo by to nějaký vliv na dnešní přijímání/vstřebávání nových architektonických stylů do organismu města?

7 7 0

8 Seznam soutěží a návrhů použitých v přípravě projektu * Soutěžní projekty soutěž na pobřežní část Malé Strany soutěž na přestavbu a rozšíření Staroměstské radnice soutěž na budovu Dráhy císaře Fr. Josefa 3, soutěž na upravovací plán Starého města soutěž na úpravu okolí Prašné brány 4, soutěž na stavební využití Letenské pláně soutěž na novostavbu Reprezentačního domu král. hl. m. Prahy (Obecní dům) soutěž na Městské divadlo na Královských Vinohradech soutěž na Vinohradskou nemocnici soutěž na budovy České technické univerzity na Letné soutěž na novostavbu radnice král. hl. m. Prahy na Mariánském nám soutěž na přestavbu a rozšíření Staroměstské radnice soutěž na úpravu Vyšehradu soutěž na úpravu Malé Strany 12, soutěž na průkop letenskou stání soutěž na Univerzitní budovy v ústí Pařížské ulice u Čechova mostu 13, soutěž na stavební využití Letenské pláně soutěž na přestavbu a rozšíření Staroměstské radnice 14, soutěž na sanatorium v Podolí soutěž na Žižkův pomník na Vítkově 15, soutěž na palác Koruna na Václavském náměstí soutěž na úpravu Palackého nám. a regulace okolí Emauz 16, soutěž na výběr místa pro sletiště Sokola soutěž na úpravu Vyšehradu 17, soutěž na hřbitov v Ďáblicích soutěž na 2. Katolický kostel na Vinohradech 18, soutěž na univerzitní budovy v ústí Pařížské ulice u Čechova mostu soutěž na vládní budovy na Letné 19, soutěž na ministerské budovy na Petrském Nábřeží soutěž na úpravu nároží Můstku a Václavského náměstí 20, postupně vypsány soutěže na urbanistické řešení jednotlivých sektorů města soutěž na palác pojišťovny Reunione Adriatica , soutěž na Tyršův dům na Malé Straně soutěž na umístění a ideové náčrtky nového čs. divadla v Praze 22, soutěž na Městskou knihovnu soutěž na úpravu nábřeží od Podskalí po Emauzy 23, soutěž na areál Pražských vzorkových veletrhů v Holešovicích soutěž na novostavbunárodní galerie čs. na Malé Straně (na Kampě) 24, soutěž na Úrazovou pojišťovnu dělnickou na nábř. kap. Jaroše soutěž na Památník osvobození na Vítkově 25, soutěž na budovu Ministerstva obchodu na Řásnovce 25, soutěž na novou úřední budovu pražské obce 25, soutěž na sportovní areál na Dívčích hradech soutěž na most přes Nuselské údolí 26, soutěž na regulaci Pankrácké pláně 26, soutěž na petřínskou komunikaci 26, soutěž na kostel sv. Václava ve Vršovicích soutěž na budovu parlamentu na Letné 27, soutěž na Živnostenskou banku na Příkopě 27, soutěž na zastavění východního okraje Letenské pláně 27, soutěž na budovu Zemského archivu soutěž na přemostění Nuselského údolí 28, soutěž na nové letiště v Ruzyni 28,5-193ě-33 - soutěž na všeobecný dopravní program Velké Prahy 28, soutěž na Motolskou nemocnici soutěž na přestavbu a rozšíření Staroměstské radnice 29, soutěž na Štefánikův most 29, soutěž na Státní galerii na Letné soutěž na návrh a umístění pomníku TGM 30, soutěž na 2. budovu Národního muzea na Hradčanech 30, soutěž na novostavbu Národního muzea na Výstavišti soutěž na budovu Nár. shromáždění na Letné 31, soutěž na pražskou městskou galerii na Klárově soutěž = 1.soutěž na novostavbu východního křídla Staroměstské radnice 32, soutěž na pomník J. V. Stalina soutěž na bulvár z nám. Republiky k Vítkovu (nám.budovatelů) 33, soutěž na nábřeží oproti Stalinovu pomníku soutěž na dobudování vysokých škol tech. v Dejvicích 34, soutěž na vys. školu stranickou na Pankráckém předmostí soutěž na národní stadion v Maninách

9 7 2 35, soutěž = 2.soutěž na novostavbu východního křídla Staroměstské radnice soutěž na Ústřední dům armády v Dejvicích 36, vyzvaná soutěž na řešení Pankrácké pláně 36, soutěž na dostavbu Národního divadla 36, soutěž na Vysokou školu zemědělskou v Suchdole soutěž na řešení holešovického předmostí Hlávkova mostu 37, dvoukolová soutěž na centrum Prahy 37, soutěž na urbanistické a dopravní řešení centra Prahy 37, soutěž na řešení centra Pankráce soutěž na přemostění Nuselského údolí 38, soutěž na sídliště Prosek 38, soutěž na Motolskou nemocnici 38, vyzvaná soutěž na budovy televize, rozhlasu a společenského centra na Pankrácké pláni soutěž na budovu ústředního nádraží ČSD 39, dvoukolová soutěž na dostavbu Národního divadla 39, soutěž = 3.soutěž na novostavbu východního křídla Staroměstské radnice 39, soutěž na úpravu Letenské pláně soutěž na mezinárodní hotel v Revoluční třídě 40, soutěž na Ústřední telekomunikační budovu na Žižkově 40, vyzvaná soutěž na dostavbu věží Emauzského kláštera 40, dvoukolová soutěž na koncertní síň na náměstí Republiky urbanistická soutěž na Jižní město 41, soutěže na umístění Národního shromáždění soutěž = 4.soutěž na novostavbu východního křídla Staroměstské radnice Na přelomu 50. a 60. let probíhá mnoho dalších architektonických soutěží na - vysoké školy, nemocnice, stadiony, televizní a rozhlasové budovy, ústavy ČSAV, hotely, kulturní domy, nové městské části... * Mimosoutěžní projekty 0,5m plán regulace židovského města 1m návrh řešení letenské komunikace, průkopu Letnou a regulace pláně - J. Koula 1,5m návrh regulace malostranského pobřeží 2m návrh na Arcibiskupský seminář - V. Roštlapil 3m návrh na obnovu kostela P. Marie na Karlově - F. Mikš 4m návrh na obnovu kláštera bl. Anežky - A. Cechner 5m návrh na budovu galerie čs. umění na Letné - J. Vejrych 6m návrh letenské komunikace, tunelu a regulace pláně - A. Engel 7m studie úprav Malé Strany a studie o Velké Praze - A. Balšánek 7,5m regulační plán Vyšehradu 8m studie ukončení Židovského ostrova 8,5m upravovací plán Malé Strany a Hradčan 9m návrh velkotržnice na Žižkově - J. Krejcar 9,5m Ideální Velká Praha - M. Urban 10m zastavovací plán Letné 10,5m projekt paralelního města v Polabí - V. Zákrejs 11m studie otevření Petřína - A. Balšánek 12m návrh zastavení předmostí Nuselského mostu 13m návrh satelitu Prahy v Polabí - PAS (Pracovní Architektonická Skupina) 14m studie univerzitního města na Albertově - J. Havlíček 15m návrh na přestavbu Starého Města - J. Havlíček 16m návrh na přestavbu pražské city - J. Havlíček 17m projekt na dostavbu areálu Národního divadla 17,5m návrh přemostění Nuselského údolí 18m návrh úprav Národního divadla 18,5m vyzvané studie na nový centrální prostor Prahy na místě dnešního Palachova náměstí 19m návrh úpravy okolí Národního divadla 20m návrh na budovu ústředního nádraží ČSD - J. Gočár 21m návrh na fakultní budovy na Dívčích hradech 22m studie asanace Žižkova 23m studie satelitního města EtaRea v Posázaví - G. Čelachovský

10 1 7 3

11 7 4

12 1 7 5

13 7 6

14 1 7 7

15 7 8

16 1 7 9

17 8 0

18 1 8 1

19 8 2

20 1 8 3

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jak se plánovala Praha?

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jak se plánovala Praha? Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Jak se plánovala Praha? Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti urbanismu, architektury

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

www.zlinskedumy.cz Praha

www.zlinskedumy.cz Praha www.zlinskedumy.cz Praha Rozloha: 496 km 2 Jeden ze 14 krajů České republiky Jediné miliónové město 1 245 370 obyvatel Výšková členitost reliéfu údolí, kopce, říční terasy- relativní výška přes 200 m Nejvyšší

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14 Praha - Žižkov Popis území Čtvrť Žižkov se nachází východně od centra Prahy. Patří převážně do městské části Praha 3. Žižkov začal vznikat v druhé polovině 19. století a v roce 1922 byl připojen k Praze.

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha

Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha PRAHA- hlavní město České republiky - centrum hlavního politického, ekonomického, kulturního, sportovního a společenského dění. Ţije

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Něco z historie a něco z toho, co už neexistuje nebo

Více

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města :

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu Hilton Old Town : Označte vzdálenost odpovídající

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města :

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu Renaissance : b) 2 km Označte vzdálenost

Více

Změny tras tramvajových linek:

Změny tras tramvajových linek: Změny tras tramvajových linek: Od přibližně 4.30 do přibližně 8.45 hodin: linka číslo 3 je v úseku Maniny Vltavská odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Výstaviště a Strossmayerovo náměstí, Od přibližně

Více

Adéla Koubová. Domy sokly pomníku. semestrální a klauzurní úkol zimní semestr 2015/2016

Adéla Koubová. Domy sokly pomníku. semestrální a klauzurní úkol zimní semestr 2015/2016 Adéla Koubová Domy sokly pomníku semestrální a klauzurní úkol zimní semestr 2015/2016 zadání semestrální úkol/klauzura letní/zimní semestr 2013 analýza 1 část semestrální práce hlavní téma: Domy sokly

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Z HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE V BRNĚ

Z HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE V BRNĚ Z HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE V BRNĚ 5 STRUČNÁ HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE 1350 ZALOŽENÍ KLÁŠTERA 1428 POBOŘENÍ PŘI OBLÉHÁNÍ HUSITY 1643 ZNIČENÍ PŘI OBLÉHÁNÍ ŠVÉDY 1675 POSTAVEN NOVÝ CHRÁM

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_2 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice Seznam map a ilustrací Obálka Obr. č. 1: Znak města Sušice k roku 2014 Obr. č. 2: Sušice od západu, 1822 Textové listy Obr. č. 3: Velká pečeť

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA Historie bývalé budovy Pražské burzy bývalé budovy Federálního shromáždění a bývalé budovy Rádia Svobodná Evropa Z dějin Federálního shromáždění zasedání Sněmovny národů v 70.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Václav Šuba. semestrální úkol zimní semestr Redefinice vztahu Letenské pláně a ulice Milady Horákové

Václav Šuba. semestrální úkol zimní semestr Redefinice vztahu Letenské pláně a ulice Milady Horákové Václav Šuba semestrální úkol zimní semestr 2013 Redefinice vztahu Letenské pláně a ulice Milady Horákové zadání hlavní téma: po blance lokalita: široké okolí stavby blanka, vlastní konkrétní rozsah řešených

Více

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA S nejhlubší pokorou k historickému odkazu a s největším úsilím o využití progresivní technologie. Theatre Armchairs Theater armstule Théatres fauteuils Teatri poltrone

Více

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, 1960-1965, celkový pohled na současný stav Obr.2: František Cubr / Josef Hrubý / Zdeněk Pokorný: Československý pavilon na EXPO 58, 1958, půdorys

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva

seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva Cena Petra Parléře seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva 3. náležitosti CD obálka Autor obálka Zpáteční adresa PRŮVODNÍ

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

Inventura stavění dříve a dnes

Inventura stavění dříve a dnes Inventura stavění dříve a dnes Abstrakt: Ing. arch. David Bureš Fakulta architektury VUT v Brně Hledání paralel vývoje urbanistické strategie rozvoje a revitalizace centra města v uplynulých 100 letech.

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny.

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Plenární zasedání Jihomoravského krajského národního výboru v Brně se usneslo dne 20.listopadu

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 730/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 666 ze dne 16.10.2013 Uzavření smlouvy na zpracování Master management plánu konverze Nákladového nádraží Žižkov na kulturně -

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚ FINPEX PLZEŇ 12. 13. 10. 2010 1 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA NEÚMĚRNÝ ROZVOJ NA ZELENÉ LOUCE STAGNACE ROZVOJE VYVÁŽENÝ HARMONICKÝ ROZVOJ 2 CHARAKTER ZÁSTAVBY PROLUKY DOPLNĚNÍ ULIČNÍ

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Jakou Prahu chcete? Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte, dovolujeme si Vás požádat o odpovědi na sadu 30 otázek

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Mezi Štvanicí a Blankou

Mezi Štvanicí a Blankou Tisková zpráva, Klub Za starou Prahu, 5. května 2011, parník Vltava Mezi Štvanicí a Blankou Břehy řeky se každým dnem radikálně mění! Vzhledem i využitím. Industriální, rezidenční, krajinné i dopravní

Více

1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel

1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel Obrazová příloha 1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel 2. Ostrava, Přívoz, regulační plán, 1894, Camillo Sitte 3. Salomon Mayer Rothschild

Více

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink)

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Původně se v místě dnešního parku Háječek a Krumlovských alejí rozprostíral Krumlovský

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Níže uvedený přehled má pouze informační charakter, údaje v něm nemusí

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

Zlín město funkcionalismu

Zlín město funkcionalismu 1 - jedinečná ukázka meziválečného funkcionalismu a konstruktivismu - hlavním motivem zlínské architektury je tovární objekt - tento motiv se opakuje v různých variacích i u ostatních budov sloužících

Více

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH Ing. Petr Ţák, Ph.D., ČVUT Praha Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 SVĚTLO A VIZUÁLNÍ VJEM SVĚTLO - médium přenášející

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě Legenda č. 1 centrum města č. 2 okolí nemocnice

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více