Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky"

Transkript

1 Šablona: 21. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Moje rodina genealogie Metodický list (pracovní list) Očekávané výstupy: Žák správně doplní genealogické informace rodiny. Jako zdroj mu poslouží orální sdělení příbuzných, fotografie, případně návštěva archivu či městského úřadu. Cílem je uvědomění si sounáležitosti rodiny a vlastních kořenů. Forma: samostatná práce (expoziční) Pomůcky: pracovní list

2 Zdroje: obrázky: j.com/privat_soubory/obr% jpg&w=1024&h=676&ei=ylg6uk6nfoxytabgxyhoag&zoom=1&iact=hc&vpx=90&vpy=126&dur=173 &hovh=182&hovw=276&tx=156&ty=118&sig= &page=1&tbnh=116&tbnw=175&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:89 Další pokyny:

3

4 Šablona: 12. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Druhá světová válka opakování Metodický list (pracovní list - test) Očekávané výstupy: Žák prokáže orientaci v problematice daného období, objasní základní pojmy Velká trojka, odsun Němců, kamikaze, program 4 D. Na závěr provede hodnocení, uvede klady a zápory války a své rozhodnutí zdůvodní. Forma: samostatná práce (fixace, diagnostika) Pomůcky: pracovní list - test Zdroje: obrázky: m=isch&prmd=imvns&tbnid=a5zxifxkpgxkem:&imgrefurl=http://cestovani.lidovky.c z/tiskni.asp%3fr%3daktuality%26c%3da120227_171738_aktuality_glu&docid=nnk2 B9NQ06ypgM&imgurl=http://i.lidovky.cz/12/023/lngal/MTR27a630_PB200166%255 B1%255D.jpg&w=460&h=346&ei=vVkyUPGXKor0sgbs6oG4Cw&zoom=1&iact=hc&vp x=980&vpy=379&dur=1326&hovh=195&hovw=259&tx=100&ty=129&sig= &page=1&tbnh=153&tbnw=225&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:14, s:0,i:117 Další pokyny:

5 Konec 2. světové války S pomocí internetu nebo učebnice a vlastní úvahou odpověz na následující otázky: 1. Vypiš alespoň 6 událostí roku Kde se konala druhá konference Velké trojky? Kde se toto místo nachází? SSSR zde přislíbil, že do tří měsíců od ukončení války v Evropě vyhlásí válku Japonsku. Dostál svému slibu? ANO X NE Pokud ano, nárokoval si za to nějaké zisky nebo tak učinil zcela nezištně? 3. Zamysli se a krátce popiš vztah Čechů k Němcům, kteří žili na území ČSR během a po 2. sv. válce? Svoji domněnku vysvětli. Proč došlo k odsunu Němců z naší republiky, Polska, Maďarska, kdo o tom rozhodl? Na jaké fáze dělíme odsun Němců z českého pohraničí?

6 4. Vysvětli význam slova kamikaze v souvislosti s 2. sv. válkou! 5. Napiš jméno císaře, který vyhlásil kapitulaci Japonska. 6. Co znamená zkratka program 4 D? Kde byl tento program ustanoven? 7. Maximálně čtyřmi větami shrň výsledky 2. sv. války. 8. Vypiš některé filmy, které čerpají svůj příběh z 2. sv. války. Podtrhni ty, které si viděl/a. 9. Vypiš některé literární tituly týkající se 2. sv. války. Podtrhni ty, které si četl/a. 10. Představ si, že svět je na pokraji 3. světové války. Ty máš možnost mluvit s agresorem a přesvědčit ho, aby od boje upustil. Můžeš použít např. statistické údaje z 2. sv. války, různé odstrašující události apod

7 Šablona: 7. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 8. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Absolutistické monarchie Metodický list (pracovní list) Očekávané výstupy: Správně přiřadí slova k jednotlivým absolutistickým monarchiím. Dokáže objasnit základní pojmy problematiky absolutismus, revoluce, edikt, sněmovna, samoděržaví. Analyzuje a porovnat s dalšími politickými systémy. Forma: samostatná práce (fixace, diagnostika) Pomůcky: pracovní list Zdroje: obrázky: Další pokyny:

8 Absolutistické monarchie Anglie Francie Rusko POTĚMKIN SNĚMOVNA LORDŮ SAMODĚRŽAVÍ PETROHRAD SLAVNÁ REVOLUCE KATEŘINA II.. COLBERT ZRUŠENÍ EDIKTU NANTSKÉHO ABSOLUTISMUS... VILÉM ORANŽSKÝ LUDVÍK XV. VERSAILLES KONSTITUČNÍ MONARCHIE DĚLENÍ POLSKA LORD PROTEKTOR MERKANTILISMUS

9 Evropské absolutistické monarchie (opakování) V 17. a 18. století se v řadě evropských států, např. projevuje absolutistický způsob vlády. V Rusko ho nazýváme, kde je představováno dvěma hlavními panovníky, a to a. V Anglii se jako první o absolutistickou vládu pokusil. Projevovalo se to tím, že přestal svolávat. Později ale k tomu byl donucen, neboť potřeboval peníze na válku s. A tak v Anglii začala občanská válka roku. Do čela parlamentních vojsk se postavil, který se nakonec nechal prohlásit lordem. V roce 1660 začala v Anglii tzv. revoluce. V té době do čela Vilém. Od té doby je Anglie monarchií. Absolutismus ve Francii je spojován s osobností. Pro své panování si nechal postavit reprezentativní sídlo ve. Vše ho stálo spoustu peněz, ale on měl schopného ministra financí, který ve Francii podporoval vývoz a omezoval dovoz, což nazýváme jedním slovem. Ve Francii bylo prosazováno pouze jedno náboženství, a to. Důkazem toho bylo zrušení ediktu roku. Ruský absolutismus započal za cara, který významně rozšířil území Ruska, a to ziskem. Ve zvětšování území pokračovala také, která získala. V Rusku za panování těchto dvou osobností došlo k řadě významných reforem, vyber alespoň čtyři:.

10 Šablona: 15. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Moderní svět svět po válce (opakování) Metodický list (pracovní list - test) Očekávané výstupy: Žák prokáže znalosti z předchozích hodin. Forma: samostatná práce (diagnostika) Pomůcky: pracovní list - test Zdroje: obrázky: Další pokyny:

11 Jméno: 1. Spoj dvojice: RVHP 38. rovnoběžka W. Churchill obnova poničené Evropy J. Gagarin vojenská organizace Východního bloku 1. člověk na měsíci Marshallův plán NATO projev ve Fultonu hranice S. a J. Koreji vojenská organizace západních států N. Armstrong hospodářská organizace Východního bloku Varšavská smlouva 1. člověk ve vesmíru 2. Vysvětli pojmy: Studená válka = Železná opona = Východní blok = 3. Rozlušti představitele státu a přiřaď jej: DNEKYNE = SSSR RATSCO = USA GOTEMCANU = Kuba ČROCHŠUV = Čína

12 4. V období 50. a 60. let proběhly 3 konflikty studené války mimo území Evropy, napiš, které to jsou: Urči, která z uvedených tvrzení jsou pravdivá: Ke konci 50. let byla Evropa rozdělena do dvou politických bloků. ANO NE Ve válce v Koreji byly na straně Severní Koreji jednotky OSN. ANO NE Státy Východního bloku byly svobodné. ANO NE Trumanova doktrína podporovala rozšiřování komunismu. ANO - NE Ve válce ve Vietnamu zvítězila demokracie. ANO NE 6. Vyznač oblasti NATO a CSTO:

13 Šablona: 30. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Světová hospodářská krize Metodický list (pracovní list) Očekávané výstupy: Vhodně argumentuje svoje názory, provede kritiku dané doby a rozhodnutí zdůvodní. Dokáže nad celým problémem vyvodit obecné závěry a taktéž uskutečnit návrhy na zmírnění škod v daných oblastech. Forma: samostatná práce (expozice, fixace) Pomůcky: pracovní list Zdroje: obrázky: Další pokyny:

14 Příčiny: Trvání krize: Jak je označován ? Návrhy řešení: USA: Čechy: Švédsko: Německo SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE Důsledky:

15 Šablona: 20. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Moje rodina - rodinná historie 20. a 21. století Metodický list (pracovní list) Očekávané výstupy: Žák objasní historii své rodiny. Ke každému letopočtu uvede událost, která se stala v jeho rodině. Dále přiřadí nejdůležitější mezníky československých a českých dějin, uvědomí si možnou spojitost či ovlivnění touto událostí. Svůj výstup bude následně prezentovat před třídou. Jako zdroj mu poslouží orální svědectví příbuzných. Forma: samostatná práce (expoziční) Pomůcky: pracovní list

16 Zdroje: obrázky: tickers.com/stickerstore/images/family% _r2_c2.jpg&w=519&h=319&ei=pts6uplnl8jxsgbjiidycq&zoom=1&iact=hc&vpx=332&vpy =282&dur=301&hovh=176&hovw=286&tx=166&ty=92&sig= &page=2&tbnh=122&tbnw=199&start=19&ndsp=23 &ved=1t:429,r:12,s:19,i:239 Další pokyny:

17 A) Zjisti a poznamenej si do jednotlivých sloupců co nejvíce informací o své rodině, například: Kdy se narodili tvoji prarodiče, rodiče, sourozenci? Kdy a kam se stěhovali? Kdy, kde a co studovali? Kdy, kde se seznámili a kdy se vzali? Kdy stavěli dům, kdy koupili byt? Kdy a jaké si zakoupili auto? B) Dokážeš k vybraným letopočtům přiřadit i nejdůležitější události československých a českých dějin? Které pokládáš za důležité a které tě něčím zaujali? Jakou mají spojitost s historií tvé rodiny?

18 Události rodinné historie

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky.

OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. 285 OBSAH STÁT A PRÁVO 285 1. Kapitola 287 2. Kapitola 302 3. Kapitola 321 4. Kapitola 329 5. Kapitola 344 6. Kapitola 368 7. Kapitola 390 8. Kapitola 406 9. Kapitola 413 10. Kapitola 428 Žák/žákyně rozlišuje

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty 1 Součástí školního vzdělávacího programu V čase a prostoru se neztratíme jsou volitelné předměty dvouleté a jednoleté. OBSAH SEZNAM VOLITELNÝCH

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více