4) Dodatek ke smlouvě o půjčce se Státním fondem životního prostředí České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4) Dodatek ke smlouvě o půjčce se Státním fondem životního prostředí České republiky"

Transkript

1 Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek konaného dne 28. června 2011 od 18 hod., zasedací místnost Obecní úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Vladimír Matuš, RNDr. Jakub Munzar, Jan Fagoš, MUDr. Jan Kulhánek, Ing. Jiří Kurka, Ing. Helena Erbenová, Jiří Veselý Nepřítomní členové zastupitelstva: Mgr. Michal Dupák (omluven) Den a doba konání zasedání: 28. června 2011, 18:00 20:30 Místo konání zasedání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 starostou obce Mgr. Pavlem Drahovzalem (dále jako předsedající ). Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s 92 odst. 1, 93 a 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu obce Velký Osek zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce Předsedající konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Vlastnoručně podepsaná prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce na zasedání je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Kurku a Jiřího Veselého, zapisovatelkou zápisu určil předsedající Janu Hamplovou, zaměstnankyni Obecního úřadu obce Velký Osek. 3) Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (viz příloha č. 1 tohoto zápisu). K návrhu programu nebyl ze strany veřejnosti ani členů zastupitelstva vznesen návrh na doplnění či jinou úpravu návrhu programu zasedání zastupitelstva. Předsedající proto dal hlasovat o jím předneseném návrhu programu IX. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. ZO/1/28/6/2011: Zastupitelstvo obce Velký Osek schvaluje program IX. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 28. června 2011, který je obsahem přílohy tohoto usnesení. Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 4) Dodatek ke smlouvě o půjčce se Státním fondem životního prostředí České republiky Předsedající seznámil přítomné s dodatkem ke smlouvě o půjčce se Státním fondem životního prostředí České republiky. Dne 3. ledna 2011 požádala obec Velký Osek po schválení zastupitelstvem obce dne jménem starosty o roční odklad půjčky poskytnuté Státním fondem životního prostředí, aby po dobu roku 2011 by nebyly spláceny čtvrtletní splátky 424 tis. Kč z jistiny nízkoúročené (2 %). Půjčka byla využita na stavbu I. etapy kanalizace obce Velký Osek ve výši Kč, ze které k zbývá zaplatit Kč. SFŽP tento návrh obce počátkem února 2011 odmítl s tím, že tak neumožňují pravidla čerpání podpory od SFŽP a navrhnul obci, aby s ohledem na její tíživou finanční situaci přijala změnu splátkového kalendáře, resp. výše jednotlivých splátek. Návrh splátek neodpovídá úplně představám obce, ale umožňuje alespoň snížení (o 400 tis. Kč za 2011) splátek na 1 rok do Před zahájením hlasování dal předsedající možnost k vyjádření se členům zastupitelstva a veřejnosti. 1

2 Na dotaz pana Fagoše, zda je reálné splácet splátky stanovené v dodatku ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí ČR, odpověděl předsedající, že obec momentálně platí řádně stávající splátky a jen obci prospěje, když bude splácet splátky nižší. Do bude uhrazena již navrhovaná nižší splátka 300 tis. Kč. K návrhu předsedajícího nebyl ze strany veřejnosti ani členů zastupitelstva vznesen jiný návrh na doplnění či jinou úpravu, a proto dal předsedající hlasovat o jím předneseném návrhu. Usnesení č. ZO/2/28/6/2011: Zastupitelstvo obce Velký Osek schvaluje návrh dodatku č. 5 ke smlouvě č o poskytnutí podpory uzavřenou se Státním fondem životního prostředí České republiky dne , který je obsahem přílohy tohoto usnesení. Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 5) Věcná břemena k nemovitostem, prodej nebo pronájem movitostí, prodej nebo pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce Velký Osek, zájem obce Velký Osek na koupi nemovitostí Tento bod programu se sestával z několika podbodů, které předsedající vždy představil a pak dal možnost vyjádřit se členům zastupitelstva a veřejnosti: A) otevírání nabídek na koupi pozemku č. 889 a stavby na něm (garáž v ulici Revoluční u benzínové pumpy) Do obdržela obec Velký Osek na základě vyvěšených záměrů 2 nabídky na koupi pozemku č. 889 a stavby na něm (garáž v ulici Revoluční u benzínové pumpy). Předsedající obálky otevřel a přečetl jejich obsah: 1. nabídka - Luboš From ve výši 2.111,- Kč/m 2, tj ,- Kč; 2. nabídka - Hana Fagošová ve výši ,- Kč. K tomuto bodu navrhnul pan Munzar, aby se nechala tato nemovitost nacenit a výbor majetkový zpracuje své doporučení, které předloží dalšímu zasedání zastupitelstva. Nabídky se mu zdály příliš nízké, vzhledem k tomu, že v této lokalitě garáž v obdobném stavu je nabízena za 80 tis. Kč. O tomto návrhu dal předsedající hlasovat přednostně, jelikož šlo o protinávrh k původně podanému návrhu. B) otevírání nabídek na koupi a pronájem obecních nemovitostí (prodej pozemku pod tenisovými kurty Na Šanghaji, prodej pozemku v areálu bývalého Isolu č. 751/6, pronájem nebyt. prostor společnosti WIC-NET, s.r.o.); Dne zastupitelstvo obce schválilo vyvěsit opětovně záměry na nakládání s těmito nemovitostmi: - Na pozemek č. 672/2 (tenisové kurty Na Šanghaji) byla podána do jedna nabídka panem Pavlem Peclem, bydliště Velký Osek, který nabízí za pozemek pod tenisovými kurty Na Šanghaji kupní cenu ve výši 50,- Kč/m 2 s věcným břemenem na dobu 10 let. Pozemek by sloužil i nadále jako sportovní plocha tenisový kurt. Pan Pecl nechá na své náklady pozemek geometricky rozdělit a zapsat v katastru nemovitostí. - Na pozemek v areálu bývalého Isolu č. 751/6 byla podána do jedna nabídka, kdy Richard Kšírl a Miloslav Šeda nabízejí za tento pozemek o 93 m 2 cenu 50,- Kč/1 m 2. - Na pronájem nebytových prostor v základní škole Velký Osek č. p. 236 za účelem umístění vysílacího zařízení Wi-Fi byla podána do jedna nabídka od společnosti WIC-NET, s. r. o., ve výši ,- Kč roční nájemné. Dotazy k těmto nabídkám nebyly vzneseny. C) vyhodnocení podaných nabídek na koupi nebo pronájem pozemků u Máčidla (rybníčky), pozemků za stavebninami u Máčidla, pozemku zookoutku ; Výbor majetkový, investiční a územního rozvoje a výbor životního prostředí byly zastupitelstvem obce dne

3 pověřeny úkolem provést hodnocení nabídek podaných panem Petrem Backem, bydlištěm Nymburk, a místním sdružením Českého rybářského svazu (MO ČRS). Za koupi pozemků u Máčidla (tzv. rybníčků na pozemku č. 85/10, 85/12, 85/13, 85/14 a 847) pan Back nabízí obci 210 tis. Kč a účelem využití jsou rybníčky pro odchov ryb do Máčidla, naučná stezka s vodním zvířectvem a ptactvem. Za stejné pozemky nabízí MO ČRS kupní cenu Kč, přičemž by je využilo k odchovu ryb do svého revíru Staré Labe, Tonice a Bezedná. Za pozemek č. 85/6 hned za stavebninami nabízí MO ČRS obci kupní cenu Kč, přičemž využití by opět bylo k odchovu ryb do svého revíru Staré Labe, Tonice a Bezedná. Pan Back za tento pozemek a další 2 pozemky č. 85/11 a 97/7 nabízí kupní cenu 150 tis. Kč za účelem zřízení naučné stezky s vodním zvířectvem a ptactvem. Oba dva zájemci nabízí obci pronájem prostoru zooparku na pozemku č. 129/4 (MO ČRS i včetně pronájmu pozemku č. 85/11 a 97/7), přičemž oba chtějí zachovat zookoutek, starat se o něj. Pan Back od obce na provoz zookoutku žádá o max. roční dotaci ve výši roční odměny veterináře, kterou dnes platí obec. MO ČRS nabízí za pronájem těchto pozemků roční nájemné Kč. Záměr pana Backa sleduje určitou komplexnost, jelikož chce propojit veřejně přístupnou naučnou stezkou areál Máčidla se zookoutkem. Záměr rybářů (MO ČRS) je zajímavý, jelikož chtějí udržet více než 70-letou tradici rybářského sportu v obci a umožnit zapojení i mládeži a širší veřejnosti. Z řad veřejnosti paní Jarmila Dařílková, která se přihlásila jako členka MO ČRS, oznámila, že MO ČRS nemá zvolený řádný výbor, jeho členové ve funkcích končí, tudíž se obává, jestli ze strany MO ČRS podmínky, které byly uvedeny v nabídkách, splní. Předsedající reagoval, že nabídky rybářů bere jako závazné, že je MO ČRS nestáhnul a tak je i výbory posuzovaly. Krom toho stále musí rozhodnout zastupitelstvo o tom, kterou nabídku vybere a i ve světle skutečností, které sdělila se budou členové zastupitelstva rozhodovat. Paní Erbenová se otázala, jaký je hlavní důvod, proč nepodpořit rybáře. Na to odpověděl pan Fagoš, že výbor životního prostředí a on osobně podporuje záměr pronájmu pozemků panu Backovi, jelikož představil určitou vizi komplexního využití těchto pozemků jako rekreačního a naučného místa s návazností na Velké a Malé Máčidlo a Národní přírodní rezervaci Libický luh a bude tak ve smlouvě vázán do určitého termínu konkrétně dohodnout s obcí podobu projektu. Pan Kurka se dále optal, pokud dojde k pronájmu, jestli panu Backovi budou přiděleny dotace pro naučnou stezku, když se nestane vlastníkem. Pan Munzar na to reagoval tím, že pokud by o pronájem pan Back nestál, tak nabídku nebude podávat a musel si tak být vědom i případného rizika nezískání dotace. Kromě jiného jde o dlouhodobý pronájem a evropské dotační programy toto umožňují dotovat, jelikož během doby nájmu je zajištěna návratnost investice pro stanovený účel. Paní Tučímová z řad veřejnosti dodala, že by bylo vhodné i ze strany pana Backa uzavřít s obcí smlouvu o partnerství na projektu naučné stezky. D) vyhodnocení podaných nabídek na koupi sociálního domu č. p. 6, pozemku pod ním a okolo něho. Výbor majetkový, investiční a územního rozvoje byl zastupitelstvem obce dne pověřen úkolem provést hodnocení nabídek podaných panem Dobřichovským za 200 tis. Kč a paní Langrovou za650 tis. Kč. Předsedající doporučil prodat tento dům paní Langrové, pro dosavadní uživatelku paní Demeterovou by bylo zřízeno věcné břemeno bezplatného doživotního bydlení, aby jí bylo zajištěno důstojné stáří. Nový majitel nebude moci provádět zásadnější úpravy bez souhlasu paní Demeterové a bude muset respektovat její uživatelská práva. Z řad veřejnosti vystoupil pan Otta s dotazem, jestli o tom ví paní Demeterová. Předsedající na to reagoval, že byla seznámena a neměla zásadních námitek. Následně na to reagoval pan Otta, že se mu to zdá nemorální, jelikož by se obec měla starat o starší občany. Předsedající sdělil, že v tom nevidí nic nemorálního, když se vlastník rozhodne nemovitost prodat a ještě zajistí dosavadnímu uživateli bezplatné dožití. Výbor majetkový s těmito podmínkami prodej doporučil ke schválení, sociální komise rovněž. Jiné dotazy, či návrhy nebyly z řad veřejnosti a zastupitelstva vzneseny, proto dal předsedající hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení. 3

4 Usnesení č. ZO/3/28/6/2011 Zastupitelstvo obce Velký Osek I. pověřuje výbor majetkový, investiční a územního rozvoje předložit starostovi obce vyjádření k podaným nabídkám na prodej pozemku č. 889 a stavby garáže, a to do ; Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 0 II. schvaluje a) prodej pozemku č. 751/6 o výměře 93 m 2 za cenu 50 Kč/m 2 panu Richardu Kšírlovi, bytem Kolín - Sendražice, a panu Miloslavu Šedovi, bytem Kolín; b) prodej části pozemku č. 672/2 za cenu 50,- Kč/m 2, která je pouze pod současnými tenisovými kurty panu Pavlu Peclovi, bytem Velký Osek, za podmínky zřízení věcného břemene k této části pozemku pro využití jako sportoviště; c) pronájem nebytových prostor za účelem umístění vysílacího zařízení Wi-Fi společnosti WIC-NET, s. r. o., IČ: , za roční nájemné ve výši 16 tis. Kč; Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 III. schvaluje a) prodej pozemků č. 85/10, 85/12, 85/13, 85/14 a 847 za cenu 210 tis. Kč panu Petru Backovi, bytem Nymburk; b) pronájem pozemků č. 85/6, 85/11 a 97/7 za nájemné 1 Kč ročně na dobu 25 let panu Petru Backovi, bytem Nymburk, za účelem zřízení veřejně přístupné naučné stezky s vodním zvířectvem, rašeliništěm a dalším souvisejícím vybavením; c) pronájem pozemků č. 129/4 za nájemné 1 Kč ročně na dobu 20 let panu Petru Backovi, bytem Nymburk, za účelem zřízení veřejně přístupného zookoutku a naučné stezky s vodním zvířectvem, rašeliništěm a dalším souvisejícím vybavením; Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 0 IV. schvaluje prodej domu č. p. 6, pozemku č. 133/2 a pozemku č. 689/7 za cenu 650 tis. Kč paní Denise Langrové, bytem Velký Osek. Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 6) Různé - Návrh na ustanovení uvolněné funkce místostarosty obce Předsedající obeznámil přítomné s návrhem na ustanovení uvolněné funkce místostarosty obce. Po 7 měsících práce zastupitelstva obce a obecního úřadu a po seznámení se se stavem přípravy podkladů pro nezbytné investiční akce v obci zanechaných minulým zastupitelstvem (vodovod, kanalizace, zateplení školy a školky, rekonstrukce školní kuchyně, rekonstrukce Havlíčkovy ulice), konstatoval, že nejsou v potřebné míře zajištěny jak po stránce projektové dokumentace, tak po stránce zabezpečení nezbytných investičních prostředků. Obec momentálně nedisponuje žádnými volnými investičními prostředky a rovněž tak dostatkem potřebných kontaktů, prostřednictvím kterých lze tyto prostředky získávat. Práce na přípravě investičních akcí, na získávání kontaktů a jejich využití pro získání dotací je časově velmi náročná a v současnosti nedostatečně zajištěna. Obec nemá v šuplíku zpracovány všechny nezbytné projekty, které by bylo možné využít v případě vyhlášení vhodného dotačního titulu, ačkoliv priority jsou zřejmé. Pokud byly v minulosti v obci realizovány investiční akce, velmi těžce se dohledávají podklady o oslovení dostatečného počtu potenciálních dodavatelů, projekty nebyly obcí řízeny a předávány tak, aby kvalita byla adekvátní.

5 Předsedající dále uvedl, že na základě analýzy současného stavu a dle zkušeností z měst a obcí by bylo vhodné, aby se projektovým řízením včetně zabezpečování nezbytných podkladů k získávání dotačních prostředků věnoval na plný úvazek s příslušným zázemím min. jeden pracovník. Tím by došlo ke zlepšení v oblasti řízení projektů, stanovení jasné odpovědnosti za něj a v konečném důsledku tak žádoucího zlepšení finanční a majetkové situace obce včetně realizace potřebných investičních akcí. Obec tímto postupem rovněž by ušetřila značné prostředky a zvýší kvalitu zhotovených děl, jelikož nasmlouvávat ad hoc dodavatele služeb a zboží je časově náročné a vyžadovalo by to i tak znalost odbornou problematiku ze strany obce za účelem kontroly dodavatelů. Na základě výše uvedeného předsedající navrhl, aby od byl pro výkon funkce místostarosty pan RNDr. Vladimír Matuš zastupitelstvem obce Velký Osek dle 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ve smyslu 71 zákona o obcích dlouhodobě uvolněn a zároveň ve smyslu 104 zákona o obcích pověřen řízením projektů obce v investiční oblasti (tzv. project management) a vedením aktivit zaměřených k získávání dotačních prostředků pro obec, jednáním s potenciálními dodavateli služeb a zboží a organizováním výběrových řízení. Výstupem jeho činnosti by mělo být zejména zpracování vývojového diagramu realizovatelných projektů a jejich finančního zabezpečení v čase, přičemž projekty by v následné realizaci byly jím ve spolupráci se starostou obce projektově řízeny. Tímto způsobem lze jednoznačně zabezpečit úspěšnost obce v investiční oblasti, která je závislá na přidělování dotací. Příprava investičních akcí v průběhu příštího roku 2012 bude rozhodující pro úspěšné plnění programových cílů a priorit zastupitelstva obce a účelné vynakládání obecních prostředků v tomto volebním období Pan místostarosta doplnil návrh předsedajícího tím, že se této činnosti je nutné věnovat na plný úvazek, provádět poptávková a výběrová řízení (oslovovat více firem), hlídat patřičná kvalitu práce. Tato práce je spíše vhodná pro zaměstnance obecního úřadu dle zkušenosti z měst a obcí, ale momentálně obec žádným takovým nedisponuje. Pokud by z této změny nebyl efekt pro obec kladný, popř. bude-li nalezen schopný a odborně zdatný pracovník pro tuto činnost, může zastupitelstvo uvolnění ukončit. Předsedající se před hlasováním dotázal veřejnosti a členů zastupitelstva, zda mají k návrhu usnesení nějaké připomínky. Nikdo ze zúčastněných žádnou připomínku ani návrh neuvedl. Usnesení č. ZO/4/28/6/2011 Zastupitelstvo obce Velký Osek I. určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva od dlouhodobě uvolněn; II. pověřuje od místostarostu obce projektovým řízením investičních akcí obce Velký Osek, jejich přípravou a aktivitami k zajištění finančních prostředků z dotačních titulů a jiných zdrojů potřebných pro realizaci investičních akcí obce Velký Osek. Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 0 7) Informace starosty obce, předsedů výborů a komise zřízených zastupitelstvem obce o činnosti a) Výbor životního prostředí (Jan Fagoš) 1) Jednání s Povodím Labe rákos v Bačovce by měl být chemicky ošetřen do podzimu 2011, nánosy jsou otázkou jednání, zda je stihnou odstranit či ne. Starosta bude v této věci ještě jednat. 2) Jednání výboru, kde došlo k posouzení nabídek na pronájmy a prodeje pozemků u Máčidla, za stavebninami a zookoutku, viz výše v zápise, přijetí doporučení na umístění darované lípy od firmy kácející topoly na hřišti, k přijetí návrhu na zpracování projektu ozelenění obce. 3) na základě doporučení výboru životního prostředí dojde k odstranění uschlé lípy podél promenády u Bačovky, dále bude odstraněn uschlý dub na pozemku proti stavebninám u Máčidla. 4) Na webových stránkách obce v rubrice Životní prostředí byl zveřejněn rozpis služeb na obecním dvoře k odkládání některých druhů odpadů. 5) Výbor navrhuje, aby se postupně podle předem připraveného plánu obnovovala zeleň v obci, zejména do míst a ulic, kde nyní není. Výsadba zeleně by na veřejných prostranstvích měla probíhat vždy se souhlasem obce. Další body projednané výborem obsahuje zápis, který si je možno prohlédnout na obecním úřadě. 5

6 b) Finanční výbor (Jan Fagoš) Na základě zveřejněné informace v Osečanu o přijetí dalšího člena do výboru, tak jeden občan Velkého Oseka oslovil pana Fagoše, že by měl zájem. Výbor čeká, zda se ještě někdo do výboru nepřihlásí. Další kontroly Mateřské školy, Základní školy, Obecní knihovny a Obecního úřadu by měly proběhnout do konání dalšího zasedání zastupitelstva dne c) Výbor majetkový, investiční a územního rozvoje (Jakub Munzar) 1) Předseda výboru informoval, že obec získala dotaci Kč na obnovu hasičské výzbroje od Středočeského kraje. Další projekty nebyly středočeskými dotačními programy podpořeny. 2) Příprava projektu k podání žádosti o dotace na dostavbu kanalizace a případně i stavbu vodovodu momentálně probíhá, projektanti zpracovávají technické parametry změn a potřebnou dokumentaci. 3) Výbor projednával prodej či pronájem pozemků (viz výše v zápise). 4) Výbor komunikuje s Ing. Hofem, deveploperem, který bude zřejmě provádět další parcelizaci lokality Za Humny na řešení uliční sítě a návaznosti na již zastavěné území, řešení je v zásadě vyjednáno. 5) Předseda výboru sdělil, že momentálně probíhá mapování firem a živnostníků působících v obci, aby jim bylo umožněno se prezentovat prostřednictvím webových stránek obce a zvýšit tak jejich atraktivnost. d) Výbor kontrolní (Michal Dupák, zastoupen Pavlem Drahovzalem) 1) Kontrolní výbor projednával pasport komunikací a dopravního značení, oslovil několik firem, aby zpracovali cenovou nabídku na tyto pasporty. Zpracování a jejich projednání s dopravním odborem Městského úřadu Kolín a dopravním inspektorátem Policie ČR proběhne do konce tohoto roku. 2) Obecní policie Velký Osek od poloviny července bude provádět měření rychlosti v obci a rovněž bude fungovat jako cyklohlídka. Dále se budou řešit nezaplacené blokové pokuty za překročení rychlosti, bude uzavřena smlouva s advokátem a exekutorem. Obecní policie bude rovněž v kontaktu s živnostníky a firmami v obci (rozdávání vizitek v průběhu července). e) Komise pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky (Vlastimil Hovorka) 1) V obci vzniká konkurenční nabídka sociálních služeb pro seniory (Slunečnice). Pokud prokáže svou funkčnost a ukáže-li zhodnocení dosavadního způsobu zajišťování služeb pro seniory ze strany obce na podzim 2011, že jde o nevyhovující model, je možné uvažovat o navázání spolupráce mezi obcí a poskytovatelem. 2) Příspěvek na Kmochův Kolín požadovaný obč. sdružení Prostor komise nedoporučila k poskytnutí, jelikož žádost byla zaslána ve velmi krátkém čase a rovněž s podporou takovýchto akcí mimo území obce není počítáno v dosti napjatém rozpočtu obce. 3) Příspěvek k zapůjčení kostýmů pro pasování čtenářů pro NADĚJI, o.p.s., rovněž komise nedoporučila poskytnout, jelikož jeho výše 600 Kč je financovatelná ze zdrojů NADĚJE, o.p.s. 4) Příspěvek k zajištění akce den pro děti ve výši 3 tis. Kč, který organizovalo sdružení Korálek pod NADĚJE, o. p. s., komise doporučila poskytnout. f) Starosta (Pavel Drahovzal) 1) Předsedající obeznámil veřejnost o návrhu paní Joklové, která má zájem o koupi pozemku č. 253/3 trvalý travní porost, u Osady Labe, na kterém se nachází ohniště a rozcestník, a to za účelem rekreačního účelu. Majetkový výbor nesouhlasil s návrhem paní Joklové a nedoporučil tento pozemek prodat. Odůvodnil to tím, že pozemek souvisí s cyklotrasou (Labská cyklostezka) a znemožnilo by to tak případnou budoucí aktivitu obce v této věci. Členové zastupitelstva se shodli, že pozemek může být i nadále užíván k rekreačním účelům, jako doposud, a není nutné jej tedy prodávat. Případná údržba ze strany vlastníků (uživatelů) přilehlých nemovitostí je vítána a zastupitelstvo jim děkuje. 2) Předsedající obdržel od Finančního úřadu v Kolíně propočty daně z nemovitosti, ze kterých vyplývá, že navýší-li obec místní koeficient této daně na dvojnásobek, pak by výnos do pokladny obce měl činit cca tis. Kč, bude-li koeficient zvýšen na 3, pak by výnos činil 1,2 mil. Kč. Majetkový a finanční výbor by do konce prázdnin měly tyto výnosy a navýšení koeficientu daně z nemovitosti vyhodnotit a přednést na zasedání zastupitelstva v září své doporučení. 8) Diskuse a) V rámci diskuse vystoupil pan Ing. Jiří Otta ohledně daně z nemovitosti, která je podle něj nejnižší daň pro obec, výnos 1,2 mil Kč. Když se tato daň navýší, tak z jeho pohledu je to neúnosné, jelikož to zvýší

7 10) Závěr cenu nemovitostí, které nebudou moci občané prodat, ani nebudou mít zájem stavět. Předsedající podotkl, že v současné době je daň z nemovitosti poměrně nízká, zvýší-li koeficient na 3, pak to znamená o dalších 1,2 mil. Kč do 25 mil. Kč rozpočtu obce. Obec by tak vytvářela prostředky na provádění různých investičních akcí, např. opravy komunikací, dostavba kanalizace. Bez těchto opatření nemá obec možnost získat úvěr, finanční stránka obce je špatná. Předsedající ještě dodal, aby obec získala úvěr, musí zvýšit vlastní finanční prostředky, a to je hlavně daň z nemovitosti. Ostatní daně (daň z příjmů pr. osob, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyz. osob) obec nedokáže ovlivnit natolik, aby si zvýšila během krátkého časového okamžiku své příjmy, závisí především na celkové ekonomické situaci státu a spotřebě lidí. Tyto daně vybírá stát a pak je přerozděluje obcím podle počtu obyvatel (hlášených k trvalému pobytu) a podle velikosti katastrálního území. Pan Otta ještě dodal, že 1 mil. Kč navíc stejně na investice nepostačuje. Předsedající odpověděl, že tyto peníze můžou být použity jako vlastní část na spolufinancování investiční akce podpořené z dotace. b) Dále se pan Otta optal, jak bude realizovat Povodí Labe čištění koryta Bačovky, když do toku je svedena jen kanalizace deštová, ale vytéká do ní i splašková. Povodí Labe bude ve spolupráci s obcí zjišťovat, zda je to zákonné či nezákonné napojení a posléze by mělo dojít k nápravě. Před fyzickým odpojením je nutné zjistit, zda jde o legální stav. c) Pan místostarosta Matuš seznámil veřejnost se získáním dotace z grantu TPCA ve výši ,- Kč, které budou investovány do úpravy stávajícího obecního dvora, kde je sběrné místo pro některé druhy odpadů. Na to reagoval pan Otta, že v územním plánu je místo obecního dvora zakresleno náměstí. Předsedající uvedl, že si je podmínek územního plánu vědom, ale že těmito investicemi dochází pouze k rekonstrukci již stávajícího prostranství a vybavení. Krom toho se pro budování náměstí v této lokalitě fakticky po 20 let nic nevykonalo. V rámci diskuse vystoupila paní Tučímová spolu s dalšími občany názorem, že je užitečnější dvůr s řízeným odkládáním odpadů, než budovat náměstí. Pan místostarosta k tomu dodal, že projekt je na opravu především stávajícího oplocení a jiných úprav, které nezamezí případnému budoucímu náměstí. Projekt přispěje občanům ke správnému nakládání s odpady a zamezí znečištění veřejných prostranství obce Velkého Oseka a nezákonnému zacházení s odpady, za které již byla obec pod vedením pana Ing. Otty pokutována Českou inspekcí životního prostředí 250 tis. Kč. d) Pan Otta se tázal, zda se v Osečanu otisknou kritické připomínky k činnosti obce. Předsedající sdělil, že pokud budou splněny zásady slušnosti, pak žádná cenzura nebude prováděna. e) Na dotaz veřejnosti, zda je pan Ing. Jiří Otta opravdu věřitelem společnosti Velkoosecká sportovní, a.s. předsedající odpověděl, že je tomu tak. Na doplňující dotaz, kdo ještě všechno jsou věřitelé této společnosti, uvedl předsedající, že jimi jsou Česká kapitálová společnost, a.s., Carpelle, a.s., Ing. arch. Arnošt Navrátil, pan Petr Novák, obec Velký Osek a zmiňovaný Ing. Jiří Otta. Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce. Na zasedání zastupitelstva bylo 15 občanů z veřejnosti. Další zasedání zastupitelstva, již X., se bude konat dne 13. září 2011 od 18 hod., v budově obecního úřadu obce Velký Osek. Ve Velkém Oseku dne Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Jana Hamplová Ověřovatelé: Ing. Jiří Kurka, v. r., dne Jiří Veselý, v. r., dne Starosta: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., dne otisk razítka obce Pozn.: Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek. 7

8 Příloha č. 1 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne schválený program IX. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek (příloha usnesení č. ZO/1/28/6/2011) Obec Velký Osek Místo konání: Zasedací místnost, budova Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36 Den konání: 28. června 2011 Doba konání: 18:00 Návrh programu: 1.) Dodatek ke smlouvě o půjčce se Státním fondem životního prostředí České republiky 2.) Věcná břemena k nemovitostem, prodej nebo pronájem movitostí, prodej nebo pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce Velký Osek, zájem obce Velký Osek na koupi nemovitostí - nabídky na koupi pozemku č. 889 a stavby na něm (garáž v ulici Revoluční u benzínové pumpy); - nabídky na koupi a pronájem obecních nemovitostí (prodej pozemku pod tenisovými kurty Na Šanghaji, prodej pozemku v areálu bývalého Isolu č. 751/6, pronájem nebyt. prostor společnosti WIC-NET, s.r.o.); - vyhodnocení podaných nabídek na koupi nebo pronájem pozemků u Máčidla (rybníčky), pozemků za stavebninami u Máčidla, pozemku zookoutku ; - vyhodnocení podaných nabídek na koupi sociálního domu č. p. 6; 3.) Různé návrh na ustanovení uvolněné funkce místostarosty obce 4.) Informace starosty obce a předsedů výborů a komise zřízených zastupitelstvem obce o činnosti 5.) Diskuse 6.) Závěr

9 Příloha č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne Prezenční listina Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce (řazeno Podpis: abecedně): Mgr. Pavel Drahovzal Mgr. Pavel Drahovzal, v. r. Mgr. Michal Dupák OMLUVEN Ing. Helena Erbenová Ing. Helena Erbenová, v. r. Jan Fagoš Jan Fagoš, v. r. MUDr. Jan Kulhánek MUDr. Jan Kulhánek, v. r. Ing. Jiří Kurka Ing. Jiří Kurka, v. r. RNDr. Vladimír Matuš RNDr. Vladimír Matuš, v. r. RNDr. Jakub Munzar RNDr. Jakub Munzar, v. r. Jiří Veselý Jiří Veselý, v. r. 9