Návod k obsluze. DVD videorekordér

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. DVD videorekordér"

Transkript

1 Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto pfiístroje je "2". Pfiístroj umoïàuje pfiehrávání DVD diskû oznaãen ch regionálním kódem "2" nebo kódem "ALL". Webová stránka: Pfiíklad: VáÏen zákazníku, dûkujeme za zakoupení tohoto v robku. Pro optimální a bezpeãné vyuïití v ech vlastností rekordéru se prosím peãlivû seznamte s pokyny pfiíruãky. Pfied pfiipojením, obsluhou nebo nastavením tohoto pfiístroje se peãlivû seznamte se v emi pokyny. Pfiíruãku si dobfie uloïte k pozdûj ímu nahlédnutí.

2 UPOZORNùNÍ! TENTO V ROBEK KE SVÉ âinnosti VYUÎÍVÁ LASER. POKUD P I OVLÁDÁNÍ, NASTAVOVÁNÍ A MANIPULACI POUÎÍVÁTE POSTUPY, KTERÉ ZDE NEJSOU V SLOVNù UVEDENY, VYSTAVUJTE SE NEBEZPEâÍ OZÁ ENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYT P ÍSTROJE A NEPOKOU EJTE SE P ÍSTROJ SAMI OPRAVOVAT. OPRAVY P ENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU. V STRAHA: P ÍSTROJ NEVYSTAVUJTE PÒSOBENÍ DE Tù NEBO VLHKOSTI, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM ZE STEJN CH DÒVODÒ NA P ÍSTROJ NESTAVTE P EDMùTY NAPLNùNÉ TEKUTINOU, NAP ÍKLAD VÁZY. UPOZORNùNÍ! P ÍSTROJ NEINSTALUJTE ANI NEUMISËUJTE DO P IHRÁDEK KNIHOVNY, DO VESTAVùN CH SK ÍNÍ NEBO JIN CH UZAV EN CH PROSTOR. ZAJISTùTE DOBRÉ ODVùTRÁVÁNÍ P ÍSTROJE. ZABRA TE ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM NEBO POÎÁRU Z DÒVODU P EH ÁTÍ P ÍSTROJE A DBEJTE, ABY JEHO VENTILAâNÍ OTVORY NEBYLY ZAKRYTY ZÁVùSY NEBO DAL ÍMI MATERIÁLY. VENTILAâNÍ OTVORY P ÍSTROJE NEZAKR VEJTE NOVINAMI, UBRUSY, ZÁVùSY A PODOBN MI MATERIÁLY. NA P ÍSTROJ NEPOKLÁDEJTE ZDROJE OTEV ENÉHO OHNù, NAP. ZAPÁLENÉ SVÍâKY. VYBITÉ BATERIE LIKVIDUJTE S OHLEDEM NA ÎIVOTNÍ PROST EDÍ. TENTO P ÍSTROJ JE URâEN PRO POUÎITÍ V MÍRN CH KLIMATICK CH PODMÍNKÁCH. Tento pfiístroj mûïe pfiijímat elektromagnetické ru ení vyvolané provozem mobilních telefonû. Pokud se toto ru ení projeví, zvût ete vzdálenost mezi pfiístrojem a mobilním telefonem. K napájení pouïijte snadno pfiístupnou zásuvku v blízkosti pfiístroje, aby byla síèová vidlice nebo zásuvka pro pfiípad potfieby rychle dostupná. V STRAHA P I OTEV ENÍ DOCHÁZÍ K ÚNIKU VIDITELN CH A NEVIDITELN CH LASEROV CH PAPRSKÒ. CHRA TE SE P ED P ÍM M PÒSOBENÍM PAPRSKÒ. (FDA 21 CFR) LASEROV PRODUKT T ÍDY 1 UPOZORNùNÍ P I OTEV ENÍ DOCHÁZÍ K ÚNIKU VIDITELN CH A NEVIDITELN CH LASEROV CH PAPRSKÒ. CHRA TE SE P ED JEJICH PÒSOBENÍM. (IEC608251) Malé pamûèové karty (napfi. SD Memory) udrïujte mimo dosah dûtí. Pfii spolknutí okamïitû vyhledejte lékafiskou pomoc. (Uvnitfi pfiístroje) 2

3 Obsah Zaãínáme Pfiíslu enství UÏiteãné funkce Dálkov ovladaã Referenãní údaje KROK 1 Pfiipojení Pfiipojení pro funkci sítû (Network) Pfiipojení kabelu poãítaãové sítû LAN k tomuto pfiístroji KROK 2 Naladûní kanálû KROK 3 PfiizpÛsobení vzhledem k televizoru a dálkovému ovladaãi VyuÏití formátu Progressive KROK 4 Nastavení reprosoustav pro vícekanálov reïim KROK 5 Nastavení sítû SíÈové nastavení tohoto pfiístroje Pokud je v síti více neï jeden rekordér, kompatibilní s Panasonic DVD rekordérem Údaje t kající se pevného disku, DVD disku a pamûèové karty Záznam Záznam televizních pofiadû Záznamové reïimy a pfiibliïná délka záznamu Pfiehrávání bûhem záznamu Flexibilní záznam Pfiím TV záznam Záznam ze satelitního pfiijímaãe/digitálního receiveru nebo dekodéru Záznam s ãasov m nastavením PouÏití kódû SHOWVIEW pro záznam s ãasov m nastavením Manuální programování záznamu s ãasov m nastavením Kontrola, zmûna nebo mazání programu Záznam s ãasov m nastavením pfii propojení s externím zafiízením (EXT. LINK) Pfiehrávání Pfiehrávání nahraného videozáznamu/ Pfiehrávání diskû urãen ch pouze k pfiehrávání.. 40 Postupy bûhem pfiehrávání MoÏnosti úprav (editace) bûhem pfiehrávání Zmûna zvukového doprovodu PouÏívání nabídek pro pfiehrávání MP ProhlíÏení fotografií UÏiteãné funkce dostupné bûhem prohlíïení fotografií. 47 Pfiehrávání titulû MPEG UÏiteãné funkce dostupné bûhem pfiehrávání titulu MPEG PouÏívání nabídek a stavov ch zpráv Menu na obrazovce Stavové zprávy Editace Editace titulû/kapitol Editace titulû/kapitol a pfiehrávání kapitol Úpravy titulû Úpravy kapitol Vytváfiení, editace a pfiehrávání PlaylistÛ Vytváfiení PlaylistÛ Editace a pfiehrávání PlaylistÛ/kapitol Úpravy Playlistu Úpravy kapitol Editace fotografií Úprava fotografie a sloïky Editace titulû MPEG Úpravy titulû MPEG Vkládání textu Pfienos (kopírování) Pfienos (kopírování) titulû nebo PlaylistÛ Tlaãítko okamïitého pfienosu (kopírování) Pfienos (kopírování) prostfiednictvím seznamu Pfienos (kopírování) finalizovaného disku DVDR. 64 Záznam z kazetového videorekordéru Manuální záznam Automatick záznam v reïimu DV (DV AUTO REC). 66 Pfienos (kopírování) fotografií Pfienos (kopírování) prostfiednictvím seznamu Pfienos (kopírování) v ech fotografií na kartu COPY ALL PICTURES Pfienos (kopírování) titulû MPEG4/MPEG Tlaãítko okamïitého pfienosu (kopírování) Pfienos (kopírování) prostfiednictvím seznamu SíÈ Ovládání DVD rekordéru prostfiednictvím poãítaãe. 72 Pfiehrávání video titulû, zaznamenan ch na pevném disku jiného DVD rekordéru UÏiteãné funkce Okno FUNCTIONS Dûtsk zámek Správa pevného disku, disku a pamûèové karty.. 76 Nastavení ochrany Pojmenování disku Mazání v ech titulû, PlaylistÛ a titulû MPEG4 mazání v ech titulû Mazání celého obsahu disku nebo karty formátování MoÏnost pfiehrávání disku DVDR na jiném zafiízení Finalizace Zmûna nastavení rekordéru Spoleãné postupy Souhrn poloïek v chozího nastavení Ladûní TV norma Nastavení ãasu Referenãní údaje Technické údaje Slovník pojmû Nejãastûj í dotazy Chybové zprávy Vyhledávání závad ÚdrÏba/Péãe o pevn disk, disk a kartu Bezpeãnostní pokyny Rejstfiík

4 Pfiíslu enství Prosíme, zkontrolujte si dodávané pfiíslu enství. & & & & & 1 Dálkov ovladaã (EUR7721KM0) UÏiteãné funkce 1 SíÈov napájecí kabel Je urãen pouze k tomuto pfiístroji. NepouÏívejte jej u jiného zafiízení. 1 Koaxiální kabel 2 Baterie pro dálkov ovladaã 1 Kabel audio/video Tento DVD rekordér ukládá vysoce kvalitní obrazové záznamy na pevn disk (s náhodn m pfiístupem) na disky DVDRAM. V sledkem tohoto zpûsobu záznamu je fiada nov ch funkcí, které pfiekonávají star í formáty kazetového záznamu. Následující odstavce tyto funkce shrnují. OkamÏit záznam UÏ nebude tfieba vyhledávat volné místo na disku. Staãí stisknout tlaãítko záznamu, rekordér si vyhledá voln prostor a okamïitû zahájí záznam. Není tfieba se obávat pfiepsání jiï nahran ch pofiadû. OkamÏité pfiehrávání JiÏ Ïádné pfievíjení vzad nebo vyhledávání vpfied. Direct Navigator Vás okamïitû zavede na zaãátek nahraného záznamu. Záznam na pevn disk Va e oblíbené pofiady si mûïete ukládat na vestavûn pevn disk s kapacitou aï 709 hodin [reïim EP (8 hodin)]. Oblíbené pofiady je moïno také vysokou rychlostí pfienést (zkopírovat) na disk DVDRAM nebo DVDR a vytvofiit si záloïní disk. Konektor poãítaãové sítû LAN, sloty pro kartu SD/PC, vstupní konektor DV Pfiístroj je vybaven rozhraními, která umoïàují síèovou komunikaci s digitálním zafiízením. Konektor poãítaãové sítû LAN umoïàuje pfiipojení k poãítaãi pro snadn vstup textu pfii pojmenování video titulû. To dále umoïàuje pfiehrávání titulû MPEG4 a prohlíïení obrázkû JPEG. MÛÏete rovnûï pfiipojit druh kompatibilní rekordér Panasonic DVD pro dal í moïnosti pfiehrávání obrazu. Slot SD/PC umoïàuje pfienos (kopírování) fotografií z karty digitálního fotoaparátu na disk DVDRAM pro snadné uloïení bez pouïití poãítaãe. Automatická záznamová funkce DV umoïàuje snadn pfienos (kopírování) digitálního záznamu na pevn disk pouh m propojením jediného kabelu DV. Pfienos (kopírování)/editace/pfiehrávání souborû MPEG4 V prûbûhu záznamu programu na pevn disk (HDD) jej mûïete souãasnû zaznamenávat ve formátu titulû MPEG4. Po pfienosu (zkopírování) tûchto titulû MPEG4 z pevného disku (HDD) na kartu SD Memory Card nebo MultiMediaCard si je mûïete prohlédnout na zafiízení SD Video Camera atd. MÛÏete rovnûï pfiená et (kopírovat) tituly MPEG2, zaznamenané na zafiízení SD Video Camera atd. na pevn disk (HDD) nebo disk DVDRAM. ZpoÏdûné pfiehrávání Na dokonãení záznamu jiï není nutno ãekat. Právû zaznamenávan pofiad je moïno bez zastavení záznamu sledovat od zaãátku. Souãasn záznam a pfiehrávání Bûhem záznamu je moïno pfiehrávat jiné dfiíve nahrané pofiady. 4

5 âasov posuv (Time Slip) Bûhem pfiehrávání a rovnûï bûhem záznamu je moïno pfieskoãit na scénu, kterou hodláte zhlédnout, staãí zadat poïadovan ãas. Poslech vícekanálového prostorového zvuku 5.1 Po pfiipojení zesilovaãe a reprosoustav si mûïete vychutnat zvuk kvalitního kina a zvuk koncertního sálu, dostupn prostfiednictvím vícekanálového prostorového zvuku z diskû DVD. Dálkov ovladaã 7 Baterie 7 PouÏití Snímací senzor pro dálkov ovladaã Baterie vloïte v souladu s polaritou (+) a ( ) vyznaãenou v ovladaãi. NepouÏívejte baterie urãené k dobíjení. Nemíchejte staré baterie spolu s nov mi. NepouÏívejte baterie rûzn ch typû. Baterie nevystavujte teplu nebo ohni. Baterie nerozebírejte a chraàte pfied zkratem. Nepokou ejte se o dobíjení alkalick ch nebo manganov ch baterií. NepouÏívejte baterie s po kozen m obalem. Pfii nesprávném zacházení s bateriemi mûïe nastat únik elektrolytu, kter mûïe po kodit kontakty a zpûsobit poïár. Pokud nebudete dálkov ovladaã del í dobu pouïívat, baterie vyjmûte. UloÏte je na chladném a tmavém místû. Poznámka Pokud po v mûnû baterií rekordér nebo televizor na povely dálkového ovladaãe nereaguje, zadejte ovládací kódy znovu (= stránka 18). 7 m pfiímo pfied pfiístrojem V robce nenese Ïádnou odpovûdnost a neposkytuje Ïádnou náhradu za ztrátu nahraného nebo upraveného materiálu zpûsobenou poruchou pfiístroje nebo záznamového média ani nenese odpovûdnost a neposkytuje náhradu za následné kody vzniklé v dûsledku této ztráty. K tûmto ztrátám mûïe dojít napfiíklad v následujících pfiípadech: Disk nahran a editovan na tomto rekordéru je pfiehráván na DVD rekordéru nebo v jednotce poãítaãe jiného v robce. Disk pouïívan podle v e uvedeného popisu je poté pfiehráván na tomto rekordéru. Disk nahran a editovan na DVD rekordéru nebo v jednotce poãítaãe jiného v robce je pfiehráván na tomto rekordéru. 5

6 Referenãní údaje Dálkov ovladaã Zapnutí pfiístroje (= viz str. 15, 16) Pfiím TV záznam (= viz str. 31) Volba kanálû a ãísel titulû apod./ Zadávání ãísel Zru ení Základní funkce záznamu a pfiehrávání Ovládání televizoru (= viz str. 18) Volba jednotky (HDD, DVD, SD nebo PC) (= viz str. 31, 40, 46) Volba kanálu (= viz str. 32) Zobrazení obrazovky SHOWVIEW (= viz str. 35) Skok 30 sekund vpfied (= viz str. 42) Volba vstupu (AV1, AV2, AV3, AV4 nebo DV) (= viz str. 34, 65) Zobrazení hlavní nabídky Top / Direct Navigator (= viz str. 40, 53) Zobrazení vedlej í nabídky Submenu (= viz str. 54) Zobrazení nabídky na obrazovce (= viz str. 51) Nabídka záznamu s ãasov m nastavením (= viz str. 36) Mazání poloïek (= viz str. 43) Pohotovostní reïim s ãasov m nastavením /uvolnûní (= viz str. 35, 36) Záznam s ãasov m nastavením pfii propojení s externím zafiízením (= viz str. 39) Ruãní ladûní (= viz str. 85) Okno FUNCTIONS (= viz str. 75) Volba/Enter, Krokování po snímcích (= viz str. 15, 42) Návrat na pfiedchozí stránku Zobrazení stavov ch zpráv (= viz str. 52) Skok na poïadovan ãas/zobrazení televizního obrazu jako "obraz v obraze" (= viz str. 42) Zmûna reïimu záznamu (= viz str. 32) Zahájení záznamu (= viz str. 31) Volba zvukového doprovodu (= viz str. 43)/ Nastavení úrovnû záznamu zvuku (= viz str. 65) Vytvofiení kapitoly (= viz str. 43) Tlaãítko okamïitého pfienosu (kopírování) (= viz str. 62) Hlavní jednotka Pohotovostní reïim/vypínaã (1/I) (viz str. 15, 16) Stisknutím tlaãítka pfiepnûte rekordér do pohotovostního reïimu a naopak. Rekordér odebírá malé mnoïství elektrické energie i v pohotovostním reïimu. Slot pro kartu SD/PC (= viz str. 46) Zásuvka na disk (viz str. 32, 40) Senzor pro signál dálkového ovladaãe / Otevfiení/zavfiení zásuvky na disk (= viz str. 32, 40) Rozsvítí se pfii volbû pevného disku (HDD), jednotky DVD, karty SD nebo PC Displej (= dal í strana) Volba jednotky (= viz str. 31, 40, 46) Stop (= viz str. 32, 41) Spu tûní pfiehrávání (= viz str. 40) Pfiipojení videokamery apod. (= viz str. 65) Konektory zadního panelu (= viz str. 9, 10) 6 disku nebo jednotky DVD Pfiipojení digitální videokamery (DV) (= viz str. 65) Rozsvítí se pfii volbû pevného Indikátor Time Slip Skok/Zpomalené pfiehrávání/vyhledávání (= viz str. 41) Zahájení záznamu (viz str. 31) (= viz str. 33) Volba kanálu (= viz str. 32) Skok na poïadovan ãas/ Zobrazení televizního obrazu jako "obraz v obraze" (= viz str. 32, 42)

7 Displej pfiístroje Indikátor MPEG4 Svítí: Je aktivován soubûïn záznam MPEG4 (= viz str. 31) Indikátor HDD (pevn disk) /karta Záznam s ãasov m nastavením s indikátorem externího zafiízení ReÏim záznamu Indikátor pfienosu (kopírování) / SíÈové funkce Indikátor ãasového záznamu Hlavní sekce displeje napfi., Záznam Pfiehrávání Záznam/Pfiehrávání Typ disku D.MIX (pouze vícekanálov disk DVDAudio) Svítí: Je moïné smíchávání (Downmix) (= viz str. 90). Nesvítí: Disk blokuje smíchávání (Downmix) (= viz str. 28, Pokud jde o disky DVDAudio) KROK 1 Pfiipojení Pfiipojené zafiízení je popsáno jako pfiíklad. Pfied pfiipojením v echna zafiízení vypnûte a peãlivû se seznamte s pokyny pro jejich obsluhu. Periferní zafiízení a doplàkové propojovací kabely je nutno zakoupit zvlá È (pokud nebude oznaãeno jinak). 7 Doporuãené pfiipojení televizoru Scart Komponentní video SVideo Jak m typem vstupního konektoru je vybaven vá televizor? Velmi doporuãované pfiipojení. Pfiipojením televizoru, kter podporuje formát RGB, si mûïete vychutnat vysoce kvalitní obraz. Pokud je Vá televizor vybaven funkcí Q Link, je moïno vyuïít fiadu uïiteãn ch funkcí. Tyto konektory poskytují dokonalej í obraz neï konektor SVideo. Pokud televizor podporuje formát Progressive scan, mûïete si vychutnat vysoce kvalitní obraz. Pokud vlastníte televizor s obrazovkou (CRT), kter podporuje formát Progressive, tento zpûsob pfiipojení nedoporuãujeme, protoïe mûïe docházet k blikání. Tento konektor poskytuje mnohem kvalitnûj í obraz neï konektor Video. PoÏadovan kabel(y) Plnû zapojen 21pólov kabel Scart 3 videokabely Kabel SVideo âíslo stránky pro pfiipojení = 11 = 12 = 12 âíslo stránky pro nastavení TV = 16 Pokud se jedná o TV Q Link = 15 = 16 = 16 Audio/Video Základní zpûsob pfiipojení. Audio/video kabel (souãást dodávky) = 12 = 16 Funkce Q Link Funkce Q Link nabízí celou fiadu pfiíjemn ch funkcí (dal í podrobnosti na str. 93). Pokud chcete Q Link pouïít, propojte rekordér s televizorem prostfiednictvím plnû zapojeného 21pólového kabelu Scart. Podobnou funkci jako Q Link mají také následující obdobné systémy jin ch v robcû. Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze televizorû nebo se obraète na Va eho prodejce. Q Link (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Panasonic). DATA LOGIC (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Metz). Easy Link (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Philips). Megalogic (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Grundig). SMARTLINK (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Sony). 7

8 7 Pfiíklady zafiízení, která je moïno pfiipojit ke konektorûm tohoto pfiístroje Televizor Z konektorû AV1, AUDIO/VIDEO OUT nebo COMPONENT VIDEO OUT Do vstupních konektorû AV2 nebo AV4 (zadní strana) Z konektorû AUDIO OUT nebo DIGITAL AUDIO OUT Tento pfiístroj Zesilovaã Prostfiednictvím síèového konektoru LAN Do vstupních konektorû AV3 nebo DV (pfiední strana) (= viz str. 65) Poãítaã nebo jiné síèové zafiízení, kompatibilní s rekordérem Videokamera Satelitní pfiijímaã/digitální receiver nebo dekodér Videorekordér Videokamera 7 Tento pfiístroj nepfiipojujte pfies videorekordér Videosignály pfiipojené pfies videorekordér budou ovlivnûny ochranou proti kopírování, pfiiãemï tato ochrana mûïe nepfiíznivû ovlivnit kvalitu obrazu. Pfii pfiipojení televizoru s vestavûn m videorekordérem pfiipojte vstupní konektory televizoru, nikoli videorekordéru. Televizor Televizor Tento pfiístroj Videorekordér Videorekordér Tento pfiístroj 7 Pokud nebudete rekordér del í dobu pouïívat Pokud rekordér nebudete del í dobu pouïívat, mûïete jej odpojit ze zásuvky a u etfiit elektrickou energii. Pfiístroj totiï odebírá malé mnoïství elektrické energie i v pohotovostním reïimu (cca 3,5 W). Pfied pfiemístûním pfiístroje se pfiesvûdãte, zda je zásuvka na disk prázdná. Pfii opomenutí dojde k váïnému po kození disku a pfiístroje. 8

9 Pfiipojení televizoru a videorekordéru 21pólov m konektorem Scart Televizor není vybaven 21pólov m konektorem Scart (= viz str. 10) pfiedstavuje dodávané pfiíslu enství. pfiedstavuje pfiíslu enství, které není souãástí dodávky. pfiedstavuje poïadované pfiipojení. Pfiipojujte podle ãíslovaného pofiadí. Do zásuvky ( V stfiídav ch, 50 Hz) Zadní panel televizoru Anténa Rozboãovaã SíÈov napájecí kabel SíÈov kabel pfiipojte do zásuvky aï po dokonãení v ech propojení. Plnû zapojen 21pólov kabel Scart Koaxiální kabel Anténní kabel Ventilátor Zadní panel pfiístroje Kabel audio/video Zadní panel videorekordéru âervená Bílá Îlutá âervená Bílá Îlutá Konektor AV1 Pokud vlastníte televizor vybaven vstupem RGB, po pfiipojení plnû zapojeného 21pólového kabelu Scart mûïete vyuïít v stup RGB (= viz níïe). Po naladûní (= viz str. 15, 16) aktivujte v stupní signál ve formátu RGB nastavením poloïky "AV1 Output" v nabídce SETUP (= viz str. 83) na "RGB (without component)". Konektor AV2 je moïno rovnûï pfiipojit 21pólov m kabelem Scart. Pokud chcete anténu pfiipojit i do videorekordéru, pouïijte rozboãovaã. 7 Formát RGB Toto oznaãení se vztahuje ke tfiem základním barvám ãervené (R), zelené (G) a modré (B) naz vá se tak i metoda a vytváfiení obrazového signálu, kter je pouïívá. Pfii rozdûlení pfiená eného videosignálu do tfiech barev se potlaãí um a zv í se kvalita obrazu. Zaãínáme / Referenãní údaje 9

10 KROK 1 Pfiipojení Pfiipojení televizoru a videorekordéru konektory AUDIO/VIDEO, SVIDEO nebo COMPONENT VIDEO Pfiipojení k televizoru prostfiednictvím 21pólového kabelu Scart (= viz str. 9) pfiedstavuje dodávané pfiíslu enství. pfiedstavuje pfiíslu enství, které není souãástí dodávky. pfiedstavuje poïadované pfiipojení. Pfiipojujte podle ãíslovaného pofiadí. Do zásuvky ( V stfiídav ch, 50 Hz) Zadní panel televizoru Pokud pouïíváte toto pfiipojení, dbejte, abyste audio kabely pfiipojili do správn ch vstupû televizoru. Anténa SíÈov napájecí kabel SíÈov kabel pfiipojte do zásuvky aï po dokonãení v ech propojení. âervená Bílá Îlutá Kabel SVideo Koaxiální kabel Rozboãovaã Anténní kabel Kabel audio/video Video kabel âervená Bílá Îlutá âervená Bílá Îlutá Zadní panel pfiístroje Ventilátor Kabel audio/video Zadní panel videorekordéru âervená Bílá Îlutá âervená Bílá Îlutá Konektor SVIDEO OUT Pfiipojení videosignálu konektorem SVIDEO OUT poskytuje mnohem kvalitnûj í obraz neï pfiipojení konektorem VIDEO OUT. (Skuteãn v sledek závisí na typu televizoru) Konektor COMPONENT VIDEO OUT Pokud chcete Tyto konektory je moïno pouïít k pfiipojení v stupního anténu pfiipojit signálu v prokládaném nebo progresivním formátu. i do videorekordéru, pouïijte Poskytují dokonalej í obraz neï konektor SVIDEO OUT (= viz níïe). Pfiipojte ke konektorûm shodné barvy. rozboãovaã. Konektor AV2 je moïno rovnûï pfiipojit 21pólov m kabelem Scart. 7 Komponentní video v stup Komponentní obrazov signál je rozdûlen na sloïky pfiená ející informace o barvû (PB/PR) a jasovou sloïku (Y). Pokud televizor podporuje signál ve formátu Progressive, je moïno získat vysoce kvalitní obraz, protoïe videov stup tohoto pfiístroje podporuje v stupní signál v progresivním formátu (= viz str. 93). Informace o v stupním signálu Progressive (viz str. 17) 10

11 Pfiipojení satelitního pfiijímaãe, digitálního receiveru nebo dekodéru Za dekodér budeme v tomto pfiípadû povaïovat zafiízení slouïící k dekódování kódovaného vysílání (placené TV kanály). Po naladûní (= viz str. 15, 16) zmûàte v nabídce SETUP nastavení poloïek "AV2 Input" a "AV2 Connection" tak, aby odpovídalo pfiipojenému zafiízení (= viz str. 83). Zadní panel pfiístroje Zadní panel satelitního pfiijímaãe, digitálního receiveru nebo dekodéru 21pólov kabel Scart Sledování obrazu z dekodéru na televizoru bûhem zastavení pfiístroje nebo bûhem záznamu Pokud televizor pfiipojíte do konektoru AV1 a dekodér do konektoru AV2 na pfiístroji, stisknûte tlaãítka [0]+ (Na displeji se zobrazí "DVD".) Funkci zru íte dal ím stisknutím tlaãítka. (Na displeji se zobrazí "TV".) Pokud televizor podporuje signál RGB, v stupní signál RGB z dekodéru je moïno aktivovat stejn m zpûsobem jako z DVD videorekordéru. Pfiipojení zesilovaãe nebo audiosystému Poslech vícekanálového prostorového zvuku na DVD po pfiipojení zesilovaãe a reprosoustav. Existují dva druhy pfiipojení: digitální a analogové. 7 Digitální pfiipojení Pro vysok záïitek z vícekanálového zvuku na disku DVDVideo pfiipojte k rekordéru zesilovaã s dekodéry Dolby Digital, DTS a MPEG prostfiednictvím optického digitálního audio kabelu a po naladûní (= viz str. 15, 16) zmûàte nastavení v "Digital Audio Output" (= viz str. 82). Dekodéry DTS Digital Surround, které nejsou pfiizpûsobeny pro DVD, není moïno pouïít. Pfii pfiehrávání diskû DVDAudio bude i pfii v e uvedeném pfiipojení k dispozici pouze dvoukanálov signál. Zadní panel zesilovaãe Optick digitální audio kabel Kabel násilnû neoh bejte. Optick konektor plnû zasuàte oznaãenou stranou smûrem vzhûru Zadní panel pfiístroje Zadní panel pfiístroje Nepokládejte rekordér na zesilovaãe nebo jiné zafiízení, které by mohlo b t horké. Vysoká teplota mûïe pfiístroj po kodit. 11

12 7 Analogové pfiipojení Pro vychutnání vícekanálového zvuku na disku DVDVideo a DVD Audio pfiipojte k rekordéru zesilovaã pomocí konektorû AUDIO OUT 5.1ch a pfiejdûte k nastavení na stranû 20. Zadní panel zesilovaãe âervená Bílá Audiokabel Do v stupu AUDIO OUT 5.1ch âervená Bílá Zapnûte utlumení (attenuator), pokud je zvuk pfii tomto typu zapojení zkreslen. (= viz str. 83) Zadní panel pfiístroje Zapojte ke konektorûm AUDIO OUT pro poslech stereofonního (2kanálového) zvuku. Pfiipojení pro funkci poãítaãové sítû Pokud je tento pfiístroj pfiipojen k poãítaãi, jsou dostupné následující operace: Pfiifiazování jmen video titulûm. Pfiehrávání titulû MPEG4. ProhlíÏení obrázkû JPEG. Pokud je tento rekordér pfiipojen k jinému DVD rekordéru, kter je kompatibilní s poãítaãovou sítí, jsou moïné následující operace: Pfiehrávání videa, uloïeného na jiném kompatibilním rekordéru Panasonic DVD prostfiednictvím tohoto pfiístroje. Pfiipojení k domácí síti Pfiipojení tohoto pfiístroje k routeru v domácí síti. Domácí síè Dal í DVD rekordér (rekordéry) Panasonic, kompatibilní s poãítaãovou sítí Poãítaã Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Tento pfiístroj Router PouÏijte rozboãovaã sítû (hub), pokud je modem vybaven funkcí routeru. Modem (kabelov, DSL, atd.) Internet 12

13 K sítí se mûïete rovnûï pfiipojit prostfiednictvím bezdrátového routeru. PouÏijte router, kter podporuje sítû 100BASETX. V závislosti na nastavení bezpeãnostních parametrû routeru nemusí b t moïné pfiipojení tohoto pfiístroje k internetu. Nav tivte internetovou domovskou stránku Panasonic, kde najdete více informací o funkci poãítaãové sítû (Network) tohoto DVD rekordéru. Viz návod k obsluze routeru (nebo se obraète na svého poskytovatele pfiipojení k Internetu ISP), kde získáte informace o pfiipojení a nastavení routeru. 7 Pfiímé pfiipojení k poãítaãi Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Tento pfiístroj Poãítaã Modem (s vytáãen m pfiipojením Dialup) Internet 7 Pfiímé pfiipojení k jinému DVD rekordéru Panasonic, kompatibilnímu s poãítaãovou sítí Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Tento pfiístroj SíÈov rozboãovaã (Hub) Dal í DVD rekordér Panasonic, kompatibilní s poãítaãovou sítí Nastavení parametrû sítû (= viz str ) Operace s funkcí sítû (Network) (= viz str ) Pfiipojení kabelu poãítaãové sítû LAN k tomuto pfiístroji Tento pfiístroj Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Zdífika poãítaãové sítû LAN bude oznaãena následujícími znaãkami. napfi. Do routeru, poãítaãe, do dal ího DVD rekordéru Panasonic, kompatibilnímu s poãítaãovou sítí atd. 13

14 7 Pfiedcházení nesprávnému pouïívání SíÈové heslo tohoto pfiístroje: ZabraÀte prosím prozrazení svého hesla komukoli ani nedovolte, aby je kdokoli zahlédl. Pokud bude instalaci a nastavení parametrû provádût tfietí strana, zmûàte (jakmile bude instalace dokonãena) své heslo. Pfied vyïádáním jakékoli opravy své heslo inicializujte (= viz str. 103). Pokud budete tento pfiístroj poskytovat tfietí stranû, nebo budeteli se pfiístroje zbavovat, inicializujte své heslo. Na e spoleãnost není schopna poskytovat jakékoli technologické informace, které mají vztah k zabezpeãení poãítaãové sítû. 7 Servisní podpora Ve keré náklady na základní pfiipojení tohoto pfiístroje k poãítaãové síti musí uhradit zákazník. To zahrnuje zafiízení pro internetovou komunikaci (modem, router, hub atd.) a dohodu, instalaci, uvedení do provozu, poplatky za pfiipojení a telekomunikaãní poplatky od poskytovatele spojení a poskytovatele pfiipojení k Internetu. 7 Pfiipojení k internetu Pfiipojení k Internetu nemusí fungovat, pokud nebylo po dlouhou dobu pouïíváno. ObraÈte se prosím na svého prodejce. 7 DoloÏka o od kodnûní Pfii odhalení síèového hesla tohoto pfiístroje tfietí stranou hrozí nesprávné pouïívání tohoto pfiístroje. Heslo je plnû ve Va í odpovûdnosti, a z tohoto dûvodu jej peãlivû chraàte. Na e spoleãnost nepfiejímá Ïádnou odpovûdnost za nesprávné pouïití tohoto pfiístroje v dûsledku odhalení hesla tfietí stranou. Na e spoleãnost nepfiejímá Ïádnou odpovûdnost za jakékoli ztráty plynoucí ze selhání pfiipojení nebo z chybné funkce, zpûsobené pouïíváním zafiízení pro pfiipojování k internetu, které není námi specifikováno, nebo pouïíváním více neï jedné softwarové aplikace v kombinaci, která není zam lena. Pfii provádûní zmûn parametrû zabezpeãení routeru jsou vyïadovány rozsáhlé znalosti o poãítaãov ch sítích. Pfied provádûním takov ch zmûn se prosím fiiìte sv m úsudkem. Na e spoleãnost nepfiejímá Ïádnou odpovûdnost za jakékoli problémy, které se projeví jako v sledek zmûn parametrû zabezpeãení routeru. Kromû toho na e spoleãnost není schopna reagovat na jakékoli dotazy t kající se pouïívání routeru. PoÏadavky na poãítaãov systém Operaãní systém: Pfiedinstalovan operaãní systém Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Internetov prohlíïeã (WWW browser): Internet Explorer 6.0 nebo vy í verze Pfiehrávaã Windows Media Player: Verze 8.0 nebo vy í (doporuãena Verze 9.0) Displej: 1024 x 768 bodû nebo více, High Color (16bitová barevná hloubka nebo vy í) Rozhraní: Port poãítaãové sítû LAN (doporuãeno 100BASETX) Poznámka I pfiesto, Ïe budou splnûny v echny poïadavky na systém, uvedené v tomto návodu k obsluze, se mûïe stát, Ïe nûkteré osobní poãítaãe nebude moïno pouïít. Funkci poãítaãové sítû (Network) není moïno pouïívat u poãítaãû Macintosh. Bude tfieba, abyste si stáhli audio dekodér a podobné prostfiedky pro pfiehrávání formátu MPEG4 (= viz str. 73, Pfii pfiehrávání titulû MPEG4). Microsoft, Windows a Windows Media jsou buì registrovan mi obchodními známkami, nebo obchodními známkami spoleãnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dal ích zemích. 14

15 KROK 2 Naladûní kanálû Pfienesení programov ch pfiedvoleb (prostfiednictvím funkce Q Link) Pfii pfiipojení k televizoru vybavenému funkcí Q Link (= viz str. 93) pomocí plnû zapojeného 21pólového kabelu Scart (= viz str. 9). Naladûné programové pfiedvolby je moïno pfienést z televizoru. Pfii naladûní TV kanálu, kter vysílá datum a ãas, budou ãasové údaje synchronizovány pomocí funkce automatického nastavení ãasu. 1 Zapnûte televizor a zvolte AV vstup vhodn k pfiipojení tohoto pfiístroje. 2 Pfiístroj zapnûte tlaãítkem [1 DVD]. Bude zahájeno stahování kanálû z televizoru. ENTER RETURN AÏ uvidíte televizní obraz, pfienos bude dokonãen. Pokud se obrazovce objeví nabídka Country, stisknutím [5,, 2, 3] vyberte stát a stisknûte Pokud z menu Country vyberete "Schweiz", "Suisse" nebo "Svizzera", nebo pokud je ladûní televizoru nastaveno na Switzerland, zobrazí se nabídka nastavení "Power Save". PouÏijte "On" nebo "Off" (= viz str. 79). Ukonãení v prûbûhu nastavení Stisknûte [RETURN]. 7 Zobrazení nabídky pro nastavení ãasu Hodiny nastavte manuálnû (= viz str. 87). 7 Ovûfiení správného nastavení stanic (= viz str. 85) 7 Obnovení pfienosu programov ch pfiedvoleb (= viz str. 86) 15

16 Automatické nastavení (bez pouïití funkce Q Link) Pfii pfiipojení televizoru prostfiednictvím konektoru VIDEO OUT, SVIDEO OUT nebo COMPONENT VIDEO OUT (= viz str. 10). Pfii pfiipojení televizoru, kter není vybaven funkcí Q Link (= viz str. 93). Funkce AutoSetup automaticky naladí v echny dostupné televizní stanice a pfii naladûní TV kanálu, kter vysílá datum a ãas, provede synchronizaci ãasov ch údajû. 1 Zapnûte televizor a zvolte AV vstup vhodn k pfiipojení tohoto pfiístroje. 2 Pfiístroj zapnûte tlaãítkem [1 DVD]. Zobrazí se nabídka pro nastavení zemû (Country). 7 Ovûfiení správného nastavení stanic (= viz str. 85) 7 Obnovení automatického nastavení (= viz str. 86) K obnovení automatického nastavení je moïno pouïít následující metodu. Pfiístroj je zapnut a zastaven. Stisknûte a podrïte [u CH] a [CH U] na hlavní jednotce, dokud se nezobrazí stránka pro nastavení zemû. V echna nastavení s v jimkou hodnocení úrovnû, pfiístupového hesla a ãasov ch údajû se obnoví v pûvodních hodnotách. Záznam programû s ãasov m nastavením bude rovnûï zru en. Pokud vyberete "Schweiz", "Suisse" nebo "Svizzera", zobrazí se nabídka nastavení "Power Save". PouÏijte "On" nebo "Off" (= viz str. 79). 3 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte stát. 4 Stisknûte Bude zahájeno automatické nastavení kanálû. Tato operace potrvá asi 8 minut. AÏ uvidíte televizní obraz, automatické nastavení bude dokonãeno. Ukonãení v prûbûhu nastavení Stisknûte [RETURN]. 7 Zobrazení nabídky pro nastavení ãasu Hodiny nastavte manuálnû (= viz str. 87). 16

17 KROK 3 PfiizpÛsobení vzhledem k televizoru a dálkovému ovladaãi Ovládací tlaãítka TV 4 Tlaãítky [5, ] zvolte poloïku "TV Aspect" a stisknûte 5 Tlaãítky [5, ] vyberte nastavení TV Aspect a stisknûte Numerická tlaãítka ENTER Vyberte nastavení odpovídající typu Va eho televizoru a vlastním poïadavkûm. 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ]vyberte poloïku "Connection" a stisknûte [3]. FUNCTIONS RETURN Volba typu televizoru a pomûru stran 16:9: irokoúhl formát 16:9 4:3: Televizor s pomûrem stran 4:3 HDD RAM Tituly jsou nahrávány tak, jak se objevují na obrazovce. DVDV irokoúhlé zábûry budou pfiehrávány v panoramatickém rozli ení Pan & Scan (pokud nebylo producentem disku zakázáno) (= viz str. 92). Letterbox (konverze "obálka"): Televizor s pomûrem stran 4:3 irokoúhl obraz ve stylu letterbox (obálka) (= viz str. 92). VyuÏití formátu Progressive Vysoce kvalitní obraz ve formátu Progressive si mûïete vychutnat propojením konektorû COMPONENT VIDEO OUT s televizorem s LCD/plazmovou obrazovkou nebo LCD projektorem, kter podporuje formát Progessive scan (= viz str. 93). 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ] vyberte poloïku "Connection" a stisknûte [3]. 4 Tlaãítky [5, ] zvolte "Progressive" a stisknûte 5 Tlaãítky [5, ] zvolte "On" a stisknûte Na v stupu se objeví signál ve formátu Progressive. Poznámka Pfii pfiipojení bûïného televizoru (s katodovou obrazovkou CRT) nebo televizoru vybaveného multisystémem v reïimu PAL mûïe progresivní signál zpûsobovat blikání, i kdyï je televizor s tímto formátem kompatibilní. 17

18 V tomto pfiípadû poloïku "Progressive" vypnûte (= viz str. 52). Pokud je poloïka "AV1 Output" v nabídce SETUP nastavena na "RGB (without component)", na konektorech COMPONENT VIDEO OUT nebude k dispozici Ïádn signál. PoloÏku nastavte na "Video (with component)" nebo "SVideo (with component)" (= viz str. 83). Pokud je DVD videorekordér pfiipojen k televizoru prostfiednictvím konektorû VIDEO OUT, SVIDEO OUT nebo AV1, v stupní signál bude vïdy v prokládaném formátu, bez ohledu na nastavení. Opu tûní nabídky Nûkolikrát stisknûte [RETURN]. Návrat na pfiedchozí stránku Stisknûte [RETURN]. Tabulka kódû a v robcû Znaãka Kód Obsluha televizoru Tlaãítka dálkového ovladaãe je moïno nakonfigurovat pro zapínání/vypínání televizoru, zmûnu jeho vstupního reïimu, volbu televizního kanálu a nastavení hlasitosti. Dálkov ovladaã nasmûrujte na televizor Pfii stisku tlaãítka [1 TV] zadejte numerick mi tlaãítky dvoucifern kód. napfi. 01: [0] > [1] Proveìte zkou ku: zapnûte televizor a zkuste pfiepínání kanálû. Postup opakujte, dokud nenaleznete kódy umoïàující bezchybné ovládání. Pokud není znaãka Va eho televizoru v tabulce uvedena nebo není ovládání prostfiednictvím zadaného kódu moïné, dálkov ovladaã systému není s Va ím televizorem kompatibilní. 18

19 Na tento dálkov ovladaã reagují dal í v robky znaãky Panasonic Pokud jsou dal í komponenty Panasonic umístûny poblíï sebe, zmûàte fiídicí kód na hlavní jednotce a dálkovém ovladaãi (musí se shodovat). Za normálních okolností pouïijte kód "DVD 1" nastaven z v roby. 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ] zvolte "Others" a stisknûte [3]. 4 Tlaãítky [5, ] zvolte "Remote Control" a stisknûte 5 Stisknutím [5, ] vyberte kód ("DVD 1", "DVD 2" nebo "DVD 3") a stisknûte 6 Zmûna kódu na dálkovém ovladaãi Stisknûte [ENTER] a podrïte numerická tlaãítka ([1], [2] nebo [3]) déle neï 2 sekundy. 7 Stisknûte 7 Na displeji se zobrazí následující údaj Kód dálkového ovladaãe systému Kód zmûàte na dálkovém ovladaãi tak, aby se shodoval s hlavní jednotkou (= viz krok 6). Poznámka Aktivací poloïky "Shipping Condition" v nabídce SETUP se hlavní jednotka vrátí ke kódu "DVD 1". Kód dálkového ovladaãe zmûàte na 1 (= viz krok 6). 19

20 KROK 4 Nastavení reprosoustav pro vícekanálov reïim Nastavení prezence a velikosti reprosoustav a 6 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte ikonu reprosoustav a stisknûte tlaãítko 7 Tlaãítky [5, ] vyberte nastavení a stisknûte Pfiíklad ikon: Reprosoustava Surround (LS) ENTER FUNCTIONS Zvolte, pokud je reprosoustava schopna vyzafiování hlubok ch kmitoãtû (ménû neï 100 Hz). Zvolte, pokud reprosoustava neumoïàuje dostateãné vyzafiování hlubok ch kmitoãtû. Z reprosoustavy nevychází Ïádn zvuk. Pfii pfiipojení prostfiednictvím konektorû AUDIO OUT 5.1ch nastavte následovnû (= viz str. 11). 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ] zvolte poloïku "Sound" a stisknûte tlaãítko [3]. 4 Tlaãítky [5, ] vyberte poloïku "Speaker" a stisknûte 5 Tlaãítkem [5, ] zvolte poloïku "Multi Channel" a stisknûte tlaãítko Pfiední (L) Centrální Pfiední (R) Pokud je subwoofer nastaven tak, aby nereprodukoval Ïádn zvuk, budou pfiední reprosoustavy automaticky nastaveny tak, aby podporovaly reprodukci hlubok ch kmitoãtû. Pokud nebudete pfiipojovat subwoofer, pfiipojte pfiední reprosoustavy, které jsou schopny vyzafiovat hluboké kmitoãty pod 100 Hz. Nastavení ãasového zpoïdûní b (Pouze tehdy, pokud reprosoustavy nejsou umístûny ve stejné vzdálenosti od místa poslechu.) (Úãinné pouze v pfiípadû, pokud pfiehráváte vícekanálové disky) Pro optimální reprodukci vícekanálového zvuku ve formátu 5.1 by mûly b t v echny reprosoustavy (kromû subwooferu) ve stejné vzdálenosti od místa poslechu. Pokud jsou centrální nebo surround reprosoustavy umístûny blíïe, je moïno rozdíly ve vyzafiování zpûsobené odli nou vzdáleností kompenzovat ãasov m zpoïdûním. Pokud jsou vzdálenosti d (od centrální reprosoustavy) a f (od surround reprosoustav) stejné nebo vût í neï e (od pfiedních reprosoustav), ponechejte ãasové zpoïdûní nastaveno na "0" (tovární v chozí hodnota). Pokud je buì vzdálenost d, nebo f men í neï vzdálenost e, vyhledejte rozdíl v pfiíslu né tabulce a zmûàte ji na doporuãené nastavení. (LS) Surround (RS) Subwoofer Nastavení a, b a c je moïno mûnit podle potfieby. 20

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení) Bez ÀÛrov telefonní pfiístroj DECT Obsah Návod k pouïití Model KX-TD7580 Pfiíprava telefonu......................................................... 2 Po zapnutí..............................................................

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE Nejprve se podívejte na stranu 19 Automatické nastavení NÁVOD K POUŽITÍ Nejprve bezpečnost Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze CZ Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600 SB-600 (Cz) Návod k obsluze Obsah Pfiíprava Úvod...4-6 Tipy k práci s bleskem...7 Skupiny fotoaparátû a dostupné zábleskové režimy...8-9 Jednotlivé ãásti

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více