Návod k obsluze. DVD videorekordér

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. DVD videorekordér"

Transkript

1 Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto pfiístroje je "2". Pfiístroj umoïàuje pfiehrávání DVD diskû oznaãen ch regionálním kódem "2" nebo kódem "ALL". Webová stránka: Pfiíklad: VáÏen zákazníku, dûkujeme za zakoupení tohoto v robku. Pro optimální a bezpeãné vyuïití v ech vlastností rekordéru se prosím peãlivû seznamte s pokyny pfiíruãky. Pfied pfiipojením, obsluhou nebo nastavením tohoto pfiístroje se peãlivû seznamte se v emi pokyny. Pfiíruãku si dobfie uloïte k pozdûj ímu nahlédnutí.

2 UPOZORNùNÍ! TENTO V ROBEK KE SVÉ âinnosti VYUÎÍVÁ LASER. POKUD P I OVLÁDÁNÍ, NASTAVOVÁNÍ A MANIPULACI POUÎÍVÁTE POSTUPY, KTERÉ ZDE NEJSOU V SLOVNù UVEDENY, VYSTAVUJTE SE NEBEZPEâÍ OZÁ ENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYT P ÍSTROJE A NEPOKOU EJTE SE P ÍSTROJ SAMI OPRAVOVAT. OPRAVY P ENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU. V STRAHA: P ÍSTROJ NEVYSTAVUJTE PÒSOBENÍ DE Tù NEBO VLHKOSTI, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM ZE STEJN CH DÒVODÒ NA P ÍSTROJ NESTAVTE P EDMùTY NAPLNùNÉ TEKUTINOU, NAP ÍKLAD VÁZY. UPOZORNùNÍ! P ÍSTROJ NEINSTALUJTE ANI NEUMISËUJTE DO P IHRÁDEK KNIHOVNY, DO VESTAVùN CH SK ÍNÍ NEBO JIN CH UZAV EN CH PROSTOR. ZAJISTùTE DOBRÉ ODVùTRÁVÁNÍ P ÍSTROJE. ZABRA TE ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM NEBO POÎÁRU Z DÒVODU P EH ÁTÍ P ÍSTROJE A DBEJTE, ABY JEHO VENTILAâNÍ OTVORY NEBYLY ZAKRYTY ZÁVùSY NEBO DAL ÍMI MATERIÁLY. VENTILAâNÍ OTVORY P ÍSTROJE NEZAKR VEJTE NOVINAMI, UBRUSY, ZÁVùSY A PODOBN MI MATERIÁLY. NA P ÍSTROJ NEPOKLÁDEJTE ZDROJE OTEV ENÉHO OHNù, NAP. ZAPÁLENÉ SVÍâKY. VYBITÉ BATERIE LIKVIDUJTE S OHLEDEM NA ÎIVOTNÍ PROST EDÍ. TENTO P ÍSTROJ JE URâEN PRO POUÎITÍ V MÍRN CH KLIMATICK CH PODMÍNKÁCH. Tento pfiístroj mûïe pfiijímat elektromagnetické ru ení vyvolané provozem mobilních telefonû. Pokud se toto ru ení projeví, zvût ete vzdálenost mezi pfiístrojem a mobilním telefonem. K napájení pouïijte snadno pfiístupnou zásuvku v blízkosti pfiístroje, aby byla síèová vidlice nebo zásuvka pro pfiípad potfieby rychle dostupná. V STRAHA P I OTEV ENÍ DOCHÁZÍ K ÚNIKU VIDITELN CH A NEVIDITELN CH LASEROV CH PAPRSKÒ. CHRA TE SE P ED P ÍM M PÒSOBENÍM PAPRSKÒ. (FDA 21 CFR) LASEROV PRODUKT T ÍDY 1 UPOZORNùNÍ P I OTEV ENÍ DOCHÁZÍ K ÚNIKU VIDITELN CH A NEVIDITELN CH LASEROV CH PAPRSKÒ. CHRA TE SE P ED JEJICH PÒSOBENÍM. (IEC608251) Malé pamûèové karty (napfi. SD Memory) udrïujte mimo dosah dûtí. Pfii spolknutí okamïitû vyhledejte lékafiskou pomoc. (Uvnitfi pfiístroje) 2

3 Obsah Zaãínáme Pfiíslu enství UÏiteãné funkce Dálkov ovladaã Referenãní údaje KROK 1 Pfiipojení Pfiipojení pro funkci sítû (Network) Pfiipojení kabelu poãítaãové sítû LAN k tomuto pfiístroji KROK 2 Naladûní kanálû KROK 3 PfiizpÛsobení vzhledem k televizoru a dálkovému ovladaãi VyuÏití formátu Progressive KROK 4 Nastavení reprosoustav pro vícekanálov reïim KROK 5 Nastavení sítû SíÈové nastavení tohoto pfiístroje Pokud je v síti více neï jeden rekordér, kompatibilní s Panasonic DVD rekordérem Údaje t kající se pevného disku, DVD disku a pamûèové karty Záznam Záznam televizních pofiadû Záznamové reïimy a pfiibliïná délka záznamu Pfiehrávání bûhem záznamu Flexibilní záznam Pfiím TV záznam Záznam ze satelitního pfiijímaãe/digitálního receiveru nebo dekodéru Záznam s ãasov m nastavením PouÏití kódû SHOWVIEW pro záznam s ãasov m nastavením Manuální programování záznamu s ãasov m nastavením Kontrola, zmûna nebo mazání programu Záznam s ãasov m nastavením pfii propojení s externím zafiízením (EXT. LINK) Pfiehrávání Pfiehrávání nahraného videozáznamu/ Pfiehrávání diskû urãen ch pouze k pfiehrávání.. 40 Postupy bûhem pfiehrávání MoÏnosti úprav (editace) bûhem pfiehrávání Zmûna zvukového doprovodu PouÏívání nabídek pro pfiehrávání MP ProhlíÏení fotografií UÏiteãné funkce dostupné bûhem prohlíïení fotografií. 47 Pfiehrávání titulû MPEG UÏiteãné funkce dostupné bûhem pfiehrávání titulu MPEG PouÏívání nabídek a stavov ch zpráv Menu na obrazovce Stavové zprávy Editace Editace titulû/kapitol Editace titulû/kapitol a pfiehrávání kapitol Úpravy titulû Úpravy kapitol Vytváfiení, editace a pfiehrávání PlaylistÛ Vytváfiení PlaylistÛ Editace a pfiehrávání PlaylistÛ/kapitol Úpravy Playlistu Úpravy kapitol Editace fotografií Úprava fotografie a sloïky Editace titulû MPEG Úpravy titulû MPEG Vkládání textu Pfienos (kopírování) Pfienos (kopírování) titulû nebo PlaylistÛ Tlaãítko okamïitého pfienosu (kopírování) Pfienos (kopírování) prostfiednictvím seznamu Pfienos (kopírování) finalizovaného disku DVDR. 64 Záznam z kazetového videorekordéru Manuální záznam Automatick záznam v reïimu DV (DV AUTO REC). 66 Pfienos (kopírování) fotografií Pfienos (kopírování) prostfiednictvím seznamu Pfienos (kopírování) v ech fotografií na kartu COPY ALL PICTURES Pfienos (kopírování) titulû MPEG4/MPEG Tlaãítko okamïitého pfienosu (kopírování) Pfienos (kopírování) prostfiednictvím seznamu SíÈ Ovládání DVD rekordéru prostfiednictvím poãítaãe. 72 Pfiehrávání video titulû, zaznamenan ch na pevném disku jiného DVD rekordéru UÏiteãné funkce Okno FUNCTIONS Dûtsk zámek Správa pevného disku, disku a pamûèové karty.. 76 Nastavení ochrany Pojmenování disku Mazání v ech titulû, PlaylistÛ a titulû MPEG4 mazání v ech titulû Mazání celého obsahu disku nebo karty formátování MoÏnost pfiehrávání disku DVDR na jiném zafiízení Finalizace Zmûna nastavení rekordéru Spoleãné postupy Souhrn poloïek v chozího nastavení Ladûní TV norma Nastavení ãasu Referenãní údaje Technické údaje Slovník pojmû Nejãastûj í dotazy Chybové zprávy Vyhledávání závad ÚdrÏba/Péãe o pevn disk, disk a kartu Bezpeãnostní pokyny Rejstfiík

4 Pfiíslu enství Prosíme, zkontrolujte si dodávané pfiíslu enství. & & & & & 1 Dálkov ovladaã (EUR7721KM0) UÏiteãné funkce 1 SíÈov napájecí kabel Je urãen pouze k tomuto pfiístroji. NepouÏívejte jej u jiného zafiízení. 1 Koaxiální kabel 2 Baterie pro dálkov ovladaã 1 Kabel audio/video Tento DVD rekordér ukládá vysoce kvalitní obrazové záznamy na pevn disk (s náhodn m pfiístupem) na disky DVDRAM. V sledkem tohoto zpûsobu záznamu je fiada nov ch funkcí, které pfiekonávají star í formáty kazetového záznamu. Následující odstavce tyto funkce shrnují. OkamÏit záznam UÏ nebude tfieba vyhledávat volné místo na disku. Staãí stisknout tlaãítko záznamu, rekordér si vyhledá voln prostor a okamïitû zahájí záznam. Není tfieba se obávat pfiepsání jiï nahran ch pofiadû. OkamÏité pfiehrávání JiÏ Ïádné pfievíjení vzad nebo vyhledávání vpfied. Direct Navigator Vás okamïitû zavede na zaãátek nahraného záznamu. Záznam na pevn disk Va e oblíbené pofiady si mûïete ukládat na vestavûn pevn disk s kapacitou aï 709 hodin [reïim EP (8 hodin)]. Oblíbené pofiady je moïno také vysokou rychlostí pfienést (zkopírovat) na disk DVDRAM nebo DVDR a vytvofiit si záloïní disk. Konektor poãítaãové sítû LAN, sloty pro kartu SD/PC, vstupní konektor DV Pfiístroj je vybaven rozhraními, která umoïàují síèovou komunikaci s digitálním zafiízením. Konektor poãítaãové sítû LAN umoïàuje pfiipojení k poãítaãi pro snadn vstup textu pfii pojmenování video titulû. To dále umoïàuje pfiehrávání titulû MPEG4 a prohlíïení obrázkû JPEG. MÛÏete rovnûï pfiipojit druh kompatibilní rekordér Panasonic DVD pro dal í moïnosti pfiehrávání obrazu. Slot SD/PC umoïàuje pfienos (kopírování) fotografií z karty digitálního fotoaparátu na disk DVDRAM pro snadné uloïení bez pouïití poãítaãe. Automatická záznamová funkce DV umoïàuje snadn pfienos (kopírování) digitálního záznamu na pevn disk pouh m propojením jediného kabelu DV. Pfienos (kopírování)/editace/pfiehrávání souborû MPEG4 V prûbûhu záznamu programu na pevn disk (HDD) jej mûïete souãasnû zaznamenávat ve formátu titulû MPEG4. Po pfienosu (zkopírování) tûchto titulû MPEG4 z pevného disku (HDD) na kartu SD Memory Card nebo MultiMediaCard si je mûïete prohlédnout na zafiízení SD Video Camera atd. MÛÏete rovnûï pfiená et (kopírovat) tituly MPEG2, zaznamenané na zafiízení SD Video Camera atd. na pevn disk (HDD) nebo disk DVDRAM. ZpoÏdûné pfiehrávání Na dokonãení záznamu jiï není nutno ãekat. Právû zaznamenávan pofiad je moïno bez zastavení záznamu sledovat od zaãátku. Souãasn záznam a pfiehrávání Bûhem záznamu je moïno pfiehrávat jiné dfiíve nahrané pofiady. 4

5 âasov posuv (Time Slip) Bûhem pfiehrávání a rovnûï bûhem záznamu je moïno pfieskoãit na scénu, kterou hodláte zhlédnout, staãí zadat poïadovan ãas. Poslech vícekanálového prostorového zvuku 5.1 Po pfiipojení zesilovaãe a reprosoustav si mûïete vychutnat zvuk kvalitního kina a zvuk koncertního sálu, dostupn prostfiednictvím vícekanálového prostorového zvuku z diskû DVD. Dálkov ovladaã 7 Baterie 7 PouÏití Snímací senzor pro dálkov ovladaã Baterie vloïte v souladu s polaritou (+) a ( ) vyznaãenou v ovladaãi. NepouÏívejte baterie urãené k dobíjení. Nemíchejte staré baterie spolu s nov mi. NepouÏívejte baterie rûzn ch typû. Baterie nevystavujte teplu nebo ohni. Baterie nerozebírejte a chraàte pfied zkratem. Nepokou ejte se o dobíjení alkalick ch nebo manganov ch baterií. NepouÏívejte baterie s po kozen m obalem. Pfii nesprávném zacházení s bateriemi mûïe nastat únik elektrolytu, kter mûïe po kodit kontakty a zpûsobit poïár. Pokud nebudete dálkov ovladaã del í dobu pouïívat, baterie vyjmûte. UloÏte je na chladném a tmavém místû. Poznámka Pokud po v mûnû baterií rekordér nebo televizor na povely dálkového ovladaãe nereaguje, zadejte ovládací kódy znovu (= stránka 18). 7 m pfiímo pfied pfiístrojem V robce nenese Ïádnou odpovûdnost a neposkytuje Ïádnou náhradu za ztrátu nahraného nebo upraveného materiálu zpûsobenou poruchou pfiístroje nebo záznamového média ani nenese odpovûdnost a neposkytuje náhradu za následné kody vzniklé v dûsledku této ztráty. K tûmto ztrátám mûïe dojít napfiíklad v následujících pfiípadech: Disk nahran a editovan na tomto rekordéru je pfiehráván na DVD rekordéru nebo v jednotce poãítaãe jiného v robce. Disk pouïívan podle v e uvedeného popisu je poté pfiehráván na tomto rekordéru. Disk nahran a editovan na DVD rekordéru nebo v jednotce poãítaãe jiného v robce je pfiehráván na tomto rekordéru. 5

6 Referenãní údaje Dálkov ovladaã Zapnutí pfiístroje (= viz str. 15, 16) Pfiím TV záznam (= viz str. 31) Volba kanálû a ãísel titulû apod./ Zadávání ãísel Zru ení Základní funkce záznamu a pfiehrávání Ovládání televizoru (= viz str. 18) Volba jednotky (HDD, DVD, SD nebo PC) (= viz str. 31, 40, 46) Volba kanálu (= viz str. 32) Zobrazení obrazovky SHOWVIEW (= viz str. 35) Skok 30 sekund vpfied (= viz str. 42) Volba vstupu (AV1, AV2, AV3, AV4 nebo DV) (= viz str. 34, 65) Zobrazení hlavní nabídky Top / Direct Navigator (= viz str. 40, 53) Zobrazení vedlej í nabídky Submenu (= viz str. 54) Zobrazení nabídky na obrazovce (= viz str. 51) Nabídka záznamu s ãasov m nastavením (= viz str. 36) Mazání poloïek (= viz str. 43) Pohotovostní reïim s ãasov m nastavením /uvolnûní (= viz str. 35, 36) Záznam s ãasov m nastavením pfii propojení s externím zafiízením (= viz str. 39) Ruãní ladûní (= viz str. 85) Okno FUNCTIONS (= viz str. 75) Volba/Enter, Krokování po snímcích (= viz str. 15, 42) Návrat na pfiedchozí stránku Zobrazení stavov ch zpráv (= viz str. 52) Skok na poïadovan ãas/zobrazení televizního obrazu jako "obraz v obraze" (= viz str. 42) Zmûna reïimu záznamu (= viz str. 32) Zahájení záznamu (= viz str. 31) Volba zvukového doprovodu (= viz str. 43)/ Nastavení úrovnû záznamu zvuku (= viz str. 65) Vytvofiení kapitoly (= viz str. 43) Tlaãítko okamïitého pfienosu (kopírování) (= viz str. 62) Hlavní jednotka Pohotovostní reïim/vypínaã (1/I) (viz str. 15, 16) Stisknutím tlaãítka pfiepnûte rekordér do pohotovostního reïimu a naopak. Rekordér odebírá malé mnoïství elektrické energie i v pohotovostním reïimu. Slot pro kartu SD/PC (= viz str. 46) Zásuvka na disk (viz str. 32, 40) Senzor pro signál dálkového ovladaãe / Otevfiení/zavfiení zásuvky na disk (= viz str. 32, 40) Rozsvítí se pfii volbû pevného disku (HDD), jednotky DVD, karty SD nebo PC Displej (= dal í strana) Volba jednotky (= viz str. 31, 40, 46) Stop (= viz str. 32, 41) Spu tûní pfiehrávání (= viz str. 40) Pfiipojení videokamery apod. (= viz str. 65) Konektory zadního panelu (= viz str. 9, 10) 6 disku nebo jednotky DVD Pfiipojení digitální videokamery (DV) (= viz str. 65) Rozsvítí se pfii volbû pevného Indikátor Time Slip Skok/Zpomalené pfiehrávání/vyhledávání (= viz str. 41) Zahájení záznamu (viz str. 31) (= viz str. 33) Volba kanálu (= viz str. 32) Skok na poïadovan ãas/ Zobrazení televizního obrazu jako "obraz v obraze" (= viz str. 32, 42)

7 Displej pfiístroje Indikátor MPEG4 Svítí: Je aktivován soubûïn záznam MPEG4 (= viz str. 31) Indikátor HDD (pevn disk) /karta Záznam s ãasov m nastavením s indikátorem externího zafiízení ReÏim záznamu Indikátor pfienosu (kopírování) / SíÈové funkce Indikátor ãasového záznamu Hlavní sekce displeje napfi., Záznam Pfiehrávání Záznam/Pfiehrávání Typ disku D.MIX (pouze vícekanálov disk DVDAudio) Svítí: Je moïné smíchávání (Downmix) (= viz str. 90). Nesvítí: Disk blokuje smíchávání (Downmix) (= viz str. 28, Pokud jde o disky DVDAudio) KROK 1 Pfiipojení Pfiipojené zafiízení je popsáno jako pfiíklad. Pfied pfiipojením v echna zafiízení vypnûte a peãlivû se seznamte s pokyny pro jejich obsluhu. Periferní zafiízení a doplàkové propojovací kabely je nutno zakoupit zvlá È (pokud nebude oznaãeno jinak). 7 Doporuãené pfiipojení televizoru Scart Komponentní video SVideo Jak m typem vstupního konektoru je vybaven vá televizor? Velmi doporuãované pfiipojení. Pfiipojením televizoru, kter podporuje formát RGB, si mûïete vychutnat vysoce kvalitní obraz. Pokud je Vá televizor vybaven funkcí Q Link, je moïno vyuïít fiadu uïiteãn ch funkcí. Tyto konektory poskytují dokonalej í obraz neï konektor SVideo. Pokud televizor podporuje formát Progressive scan, mûïete si vychutnat vysoce kvalitní obraz. Pokud vlastníte televizor s obrazovkou (CRT), kter podporuje formát Progressive, tento zpûsob pfiipojení nedoporuãujeme, protoïe mûïe docházet k blikání. Tento konektor poskytuje mnohem kvalitnûj í obraz neï konektor Video. PoÏadovan kabel(y) Plnû zapojen 21pólov kabel Scart 3 videokabely Kabel SVideo âíslo stránky pro pfiipojení = 11 = 12 = 12 âíslo stránky pro nastavení TV = 16 Pokud se jedná o TV Q Link = 15 = 16 = 16 Audio/Video Základní zpûsob pfiipojení. Audio/video kabel (souãást dodávky) = 12 = 16 Funkce Q Link Funkce Q Link nabízí celou fiadu pfiíjemn ch funkcí (dal í podrobnosti na str. 93). Pokud chcete Q Link pouïít, propojte rekordér s televizorem prostfiednictvím plnû zapojeného 21pólového kabelu Scart. Podobnou funkci jako Q Link mají také následující obdobné systémy jin ch v robcû. Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze televizorû nebo se obraète na Va eho prodejce. Q Link (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Panasonic). DATA LOGIC (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Metz). Easy Link (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Philips). Megalogic (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Grundig). SMARTLINK (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Sony). 7

8 7 Pfiíklady zafiízení, která je moïno pfiipojit ke konektorûm tohoto pfiístroje Televizor Z konektorû AV1, AUDIO/VIDEO OUT nebo COMPONENT VIDEO OUT Do vstupních konektorû AV2 nebo AV4 (zadní strana) Z konektorû AUDIO OUT nebo DIGITAL AUDIO OUT Tento pfiístroj Zesilovaã Prostfiednictvím síèového konektoru LAN Do vstupních konektorû AV3 nebo DV (pfiední strana) (= viz str. 65) Poãítaã nebo jiné síèové zafiízení, kompatibilní s rekordérem Videokamera Satelitní pfiijímaã/digitální receiver nebo dekodér Videorekordér Videokamera 7 Tento pfiístroj nepfiipojujte pfies videorekordér Videosignály pfiipojené pfies videorekordér budou ovlivnûny ochranou proti kopírování, pfiiãemï tato ochrana mûïe nepfiíznivû ovlivnit kvalitu obrazu. Pfii pfiipojení televizoru s vestavûn m videorekordérem pfiipojte vstupní konektory televizoru, nikoli videorekordéru. Televizor Televizor Tento pfiístroj Videorekordér Videorekordér Tento pfiístroj 7 Pokud nebudete rekordér del í dobu pouïívat Pokud rekordér nebudete del í dobu pouïívat, mûïete jej odpojit ze zásuvky a u etfiit elektrickou energii. Pfiístroj totiï odebírá malé mnoïství elektrické energie i v pohotovostním reïimu (cca 3,5 W). Pfied pfiemístûním pfiístroje se pfiesvûdãte, zda je zásuvka na disk prázdná. Pfii opomenutí dojde k váïnému po kození disku a pfiístroje. 8

9 Pfiipojení televizoru a videorekordéru 21pólov m konektorem Scart Televizor není vybaven 21pólov m konektorem Scart (= viz str. 10) pfiedstavuje dodávané pfiíslu enství. pfiedstavuje pfiíslu enství, které není souãástí dodávky. pfiedstavuje poïadované pfiipojení. Pfiipojujte podle ãíslovaného pofiadí. Do zásuvky ( V stfiídav ch, 50 Hz) Zadní panel televizoru Anténa Rozboãovaã SíÈov napájecí kabel SíÈov kabel pfiipojte do zásuvky aï po dokonãení v ech propojení. Plnû zapojen 21pólov kabel Scart Koaxiální kabel Anténní kabel Ventilátor Zadní panel pfiístroje Kabel audio/video Zadní panel videorekordéru âervená Bílá Îlutá âervená Bílá Îlutá Konektor AV1 Pokud vlastníte televizor vybaven vstupem RGB, po pfiipojení plnû zapojeného 21pólového kabelu Scart mûïete vyuïít v stup RGB (= viz níïe). Po naladûní (= viz str. 15, 16) aktivujte v stupní signál ve formátu RGB nastavením poloïky "AV1 Output" v nabídce SETUP (= viz str. 83) na "RGB (without component)". Konektor AV2 je moïno rovnûï pfiipojit 21pólov m kabelem Scart. Pokud chcete anténu pfiipojit i do videorekordéru, pouïijte rozboãovaã. 7 Formát RGB Toto oznaãení se vztahuje ke tfiem základním barvám ãervené (R), zelené (G) a modré (B) naz vá se tak i metoda a vytváfiení obrazového signálu, kter je pouïívá. Pfii rozdûlení pfiená eného videosignálu do tfiech barev se potlaãí um a zv í se kvalita obrazu. Zaãínáme / Referenãní údaje 9

10 KROK 1 Pfiipojení Pfiipojení televizoru a videorekordéru konektory AUDIO/VIDEO, SVIDEO nebo COMPONENT VIDEO Pfiipojení k televizoru prostfiednictvím 21pólového kabelu Scart (= viz str. 9) pfiedstavuje dodávané pfiíslu enství. pfiedstavuje pfiíslu enství, které není souãástí dodávky. pfiedstavuje poïadované pfiipojení. Pfiipojujte podle ãíslovaného pofiadí. Do zásuvky ( V stfiídav ch, 50 Hz) Zadní panel televizoru Pokud pouïíváte toto pfiipojení, dbejte, abyste audio kabely pfiipojili do správn ch vstupû televizoru. Anténa SíÈov napájecí kabel SíÈov kabel pfiipojte do zásuvky aï po dokonãení v ech propojení. âervená Bílá Îlutá Kabel SVideo Koaxiální kabel Rozboãovaã Anténní kabel Kabel audio/video Video kabel âervená Bílá Îlutá âervená Bílá Îlutá Zadní panel pfiístroje Ventilátor Kabel audio/video Zadní panel videorekordéru âervená Bílá Îlutá âervená Bílá Îlutá Konektor SVIDEO OUT Pfiipojení videosignálu konektorem SVIDEO OUT poskytuje mnohem kvalitnûj í obraz neï pfiipojení konektorem VIDEO OUT. (Skuteãn v sledek závisí na typu televizoru) Konektor COMPONENT VIDEO OUT Pokud chcete Tyto konektory je moïno pouïít k pfiipojení v stupního anténu pfiipojit signálu v prokládaném nebo progresivním formátu. i do videorekordéru, pouïijte Poskytují dokonalej í obraz neï konektor SVIDEO OUT (= viz níïe). Pfiipojte ke konektorûm shodné barvy. rozboãovaã. Konektor AV2 je moïno rovnûï pfiipojit 21pólov m kabelem Scart. 7 Komponentní video v stup Komponentní obrazov signál je rozdûlen na sloïky pfiená ející informace o barvû (PB/PR) a jasovou sloïku (Y). Pokud televizor podporuje signál ve formátu Progressive, je moïno získat vysoce kvalitní obraz, protoïe videov stup tohoto pfiístroje podporuje v stupní signál v progresivním formátu (= viz str. 93). Informace o v stupním signálu Progressive (viz str. 17) 10

11 Pfiipojení satelitního pfiijímaãe, digitálního receiveru nebo dekodéru Za dekodér budeme v tomto pfiípadû povaïovat zafiízení slouïící k dekódování kódovaného vysílání (placené TV kanály). Po naladûní (= viz str. 15, 16) zmûàte v nabídce SETUP nastavení poloïek "AV2 Input" a "AV2 Connection" tak, aby odpovídalo pfiipojenému zafiízení (= viz str. 83). Zadní panel pfiístroje Zadní panel satelitního pfiijímaãe, digitálního receiveru nebo dekodéru 21pólov kabel Scart Sledování obrazu z dekodéru na televizoru bûhem zastavení pfiístroje nebo bûhem záznamu Pokud televizor pfiipojíte do konektoru AV1 a dekodér do konektoru AV2 na pfiístroji, stisknûte tlaãítka [0]+ (Na displeji se zobrazí "DVD".) Funkci zru íte dal ím stisknutím tlaãítka. (Na displeji se zobrazí "TV".) Pokud televizor podporuje signál RGB, v stupní signál RGB z dekodéru je moïno aktivovat stejn m zpûsobem jako z DVD videorekordéru. Pfiipojení zesilovaãe nebo audiosystému Poslech vícekanálového prostorového zvuku na DVD po pfiipojení zesilovaãe a reprosoustav. Existují dva druhy pfiipojení: digitální a analogové. 7 Digitální pfiipojení Pro vysok záïitek z vícekanálového zvuku na disku DVDVideo pfiipojte k rekordéru zesilovaã s dekodéry Dolby Digital, DTS a MPEG prostfiednictvím optického digitálního audio kabelu a po naladûní (= viz str. 15, 16) zmûàte nastavení v "Digital Audio Output" (= viz str. 82). Dekodéry DTS Digital Surround, které nejsou pfiizpûsobeny pro DVD, není moïno pouïít. Pfii pfiehrávání diskû DVDAudio bude i pfii v e uvedeném pfiipojení k dispozici pouze dvoukanálov signál. Zadní panel zesilovaãe Optick digitální audio kabel Kabel násilnû neoh bejte. Optick konektor plnû zasuàte oznaãenou stranou smûrem vzhûru Zadní panel pfiístroje Zadní panel pfiístroje Nepokládejte rekordér na zesilovaãe nebo jiné zafiízení, které by mohlo b t horké. Vysoká teplota mûïe pfiístroj po kodit. 11

12 7 Analogové pfiipojení Pro vychutnání vícekanálového zvuku na disku DVDVideo a DVD Audio pfiipojte k rekordéru zesilovaã pomocí konektorû AUDIO OUT 5.1ch a pfiejdûte k nastavení na stranû 20. Zadní panel zesilovaãe âervená Bílá Audiokabel Do v stupu AUDIO OUT 5.1ch âervená Bílá Zapnûte utlumení (attenuator), pokud je zvuk pfii tomto typu zapojení zkreslen. (= viz str. 83) Zadní panel pfiístroje Zapojte ke konektorûm AUDIO OUT pro poslech stereofonního (2kanálového) zvuku. Pfiipojení pro funkci poãítaãové sítû Pokud je tento pfiístroj pfiipojen k poãítaãi, jsou dostupné následující operace: Pfiifiazování jmen video titulûm. Pfiehrávání titulû MPEG4. ProhlíÏení obrázkû JPEG. Pokud je tento rekordér pfiipojen k jinému DVD rekordéru, kter je kompatibilní s poãítaãovou sítí, jsou moïné následující operace: Pfiehrávání videa, uloïeného na jiném kompatibilním rekordéru Panasonic DVD prostfiednictvím tohoto pfiístroje. Pfiipojení k domácí síti Pfiipojení tohoto pfiístroje k routeru v domácí síti. Domácí síè Dal í DVD rekordér (rekordéry) Panasonic, kompatibilní s poãítaãovou sítí Poãítaã Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Tento pfiístroj Router PouÏijte rozboãovaã sítû (hub), pokud je modem vybaven funkcí routeru. Modem (kabelov, DSL, atd.) Internet 12

13 K sítí se mûïete rovnûï pfiipojit prostfiednictvím bezdrátového routeru. PouÏijte router, kter podporuje sítû 100BASETX. V závislosti na nastavení bezpeãnostních parametrû routeru nemusí b t moïné pfiipojení tohoto pfiístroje k internetu. Nav tivte internetovou domovskou stránku Panasonic, kde najdete více informací o funkci poãítaãové sítû (Network) tohoto DVD rekordéru. Viz návod k obsluze routeru (nebo se obraète na svého poskytovatele pfiipojení k Internetu ISP), kde získáte informace o pfiipojení a nastavení routeru. 7 Pfiímé pfiipojení k poãítaãi Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Tento pfiístroj Poãítaã Modem (s vytáãen m pfiipojením Dialup) Internet 7 Pfiímé pfiipojení k jinému DVD rekordéru Panasonic, kompatibilnímu s poãítaãovou sítí Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Tento pfiístroj SíÈov rozboãovaã (Hub) Dal í DVD rekordér Panasonic, kompatibilní s poãítaãovou sítí Nastavení parametrû sítû (= viz str ) Operace s funkcí sítû (Network) (= viz str ) Pfiipojení kabelu poãítaãové sítû LAN k tomuto pfiístroji Tento pfiístroj Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Zdífika poãítaãové sítû LAN bude oznaãena následujícími znaãkami. napfi. Do routeru, poãítaãe, do dal ího DVD rekordéru Panasonic, kompatibilnímu s poãítaãovou sítí atd. 13

14 7 Pfiedcházení nesprávnému pouïívání SíÈové heslo tohoto pfiístroje: ZabraÀte prosím prozrazení svého hesla komukoli ani nedovolte, aby je kdokoli zahlédl. Pokud bude instalaci a nastavení parametrû provádût tfietí strana, zmûàte (jakmile bude instalace dokonãena) své heslo. Pfied vyïádáním jakékoli opravy své heslo inicializujte (= viz str. 103). Pokud budete tento pfiístroj poskytovat tfietí stranû, nebo budeteli se pfiístroje zbavovat, inicializujte své heslo. Na e spoleãnost není schopna poskytovat jakékoli technologické informace, které mají vztah k zabezpeãení poãítaãové sítû. 7 Servisní podpora Ve keré náklady na základní pfiipojení tohoto pfiístroje k poãítaãové síti musí uhradit zákazník. To zahrnuje zafiízení pro internetovou komunikaci (modem, router, hub atd.) a dohodu, instalaci, uvedení do provozu, poplatky za pfiipojení a telekomunikaãní poplatky od poskytovatele spojení a poskytovatele pfiipojení k Internetu. 7 Pfiipojení k internetu Pfiipojení k Internetu nemusí fungovat, pokud nebylo po dlouhou dobu pouïíváno. ObraÈte se prosím na svého prodejce. 7 DoloÏka o od kodnûní Pfii odhalení síèového hesla tohoto pfiístroje tfietí stranou hrozí nesprávné pouïívání tohoto pfiístroje. Heslo je plnû ve Va í odpovûdnosti, a z tohoto dûvodu jej peãlivû chraàte. Na e spoleãnost nepfiejímá Ïádnou odpovûdnost za nesprávné pouïití tohoto pfiístroje v dûsledku odhalení hesla tfietí stranou. Na e spoleãnost nepfiejímá Ïádnou odpovûdnost za jakékoli ztráty plynoucí ze selhání pfiipojení nebo z chybné funkce, zpûsobené pouïíváním zafiízení pro pfiipojování k internetu, které není námi specifikováno, nebo pouïíváním více neï jedné softwarové aplikace v kombinaci, která není zam lena. Pfii provádûní zmûn parametrû zabezpeãení routeru jsou vyïadovány rozsáhlé znalosti o poãítaãov ch sítích. Pfied provádûním takov ch zmûn se prosím fiiìte sv m úsudkem. Na e spoleãnost nepfiejímá Ïádnou odpovûdnost za jakékoli problémy, které se projeví jako v sledek zmûn parametrû zabezpeãení routeru. Kromû toho na e spoleãnost není schopna reagovat na jakékoli dotazy t kající se pouïívání routeru. PoÏadavky na poãítaãov systém Operaãní systém: Pfiedinstalovan operaãní systém Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Internetov prohlíïeã (WWW browser): Internet Explorer 6.0 nebo vy í verze Pfiehrávaã Windows Media Player: Verze 8.0 nebo vy í (doporuãena Verze 9.0) Displej: 1024 x 768 bodû nebo více, High Color (16bitová barevná hloubka nebo vy í) Rozhraní: Port poãítaãové sítû LAN (doporuãeno 100BASETX) Poznámka I pfiesto, Ïe budou splnûny v echny poïadavky na systém, uvedené v tomto návodu k obsluze, se mûïe stát, Ïe nûkteré osobní poãítaãe nebude moïno pouïít. Funkci poãítaãové sítû (Network) není moïno pouïívat u poãítaãû Macintosh. Bude tfieba, abyste si stáhli audio dekodér a podobné prostfiedky pro pfiehrávání formátu MPEG4 (= viz str. 73, Pfii pfiehrávání titulû MPEG4). Microsoft, Windows a Windows Media jsou buì registrovan mi obchodními známkami, nebo obchodními známkami spoleãnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dal ích zemích. 14

15 KROK 2 Naladûní kanálû Pfienesení programov ch pfiedvoleb (prostfiednictvím funkce Q Link) Pfii pfiipojení k televizoru vybavenému funkcí Q Link (= viz str. 93) pomocí plnû zapojeného 21pólového kabelu Scart (= viz str. 9). Naladûné programové pfiedvolby je moïno pfienést z televizoru. Pfii naladûní TV kanálu, kter vysílá datum a ãas, budou ãasové údaje synchronizovány pomocí funkce automatického nastavení ãasu. 1 Zapnûte televizor a zvolte AV vstup vhodn k pfiipojení tohoto pfiístroje. 2 Pfiístroj zapnûte tlaãítkem [1 DVD]. Bude zahájeno stahování kanálû z televizoru. ENTER RETURN AÏ uvidíte televizní obraz, pfienos bude dokonãen. Pokud se obrazovce objeví nabídka Country, stisknutím [5,, 2, 3] vyberte stát a stisknûte Pokud z menu Country vyberete "Schweiz", "Suisse" nebo "Svizzera", nebo pokud je ladûní televizoru nastaveno na Switzerland, zobrazí se nabídka nastavení "Power Save". PouÏijte "On" nebo "Off" (= viz str. 79). Ukonãení v prûbûhu nastavení Stisknûte [RETURN]. 7 Zobrazení nabídky pro nastavení ãasu Hodiny nastavte manuálnû (= viz str. 87). 7 Ovûfiení správného nastavení stanic (= viz str. 85) 7 Obnovení pfienosu programov ch pfiedvoleb (= viz str. 86) 15

16 Automatické nastavení (bez pouïití funkce Q Link) Pfii pfiipojení televizoru prostfiednictvím konektoru VIDEO OUT, SVIDEO OUT nebo COMPONENT VIDEO OUT (= viz str. 10). Pfii pfiipojení televizoru, kter není vybaven funkcí Q Link (= viz str. 93). Funkce AutoSetup automaticky naladí v echny dostupné televizní stanice a pfii naladûní TV kanálu, kter vysílá datum a ãas, provede synchronizaci ãasov ch údajû. 1 Zapnûte televizor a zvolte AV vstup vhodn k pfiipojení tohoto pfiístroje. 2 Pfiístroj zapnûte tlaãítkem [1 DVD]. Zobrazí se nabídka pro nastavení zemû (Country). 7 Ovûfiení správného nastavení stanic (= viz str. 85) 7 Obnovení automatického nastavení (= viz str. 86) K obnovení automatického nastavení je moïno pouïít následující metodu. Pfiístroj je zapnut a zastaven. Stisknûte a podrïte [u CH] a [CH U] na hlavní jednotce, dokud se nezobrazí stránka pro nastavení zemû. V echna nastavení s v jimkou hodnocení úrovnû, pfiístupového hesla a ãasov ch údajû se obnoví v pûvodních hodnotách. Záznam programû s ãasov m nastavením bude rovnûï zru en. Pokud vyberete "Schweiz", "Suisse" nebo "Svizzera", zobrazí se nabídka nastavení "Power Save". PouÏijte "On" nebo "Off" (= viz str. 79). 3 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte stát. 4 Stisknûte Bude zahájeno automatické nastavení kanálû. Tato operace potrvá asi 8 minut. AÏ uvidíte televizní obraz, automatické nastavení bude dokonãeno. Ukonãení v prûbûhu nastavení Stisknûte [RETURN]. 7 Zobrazení nabídky pro nastavení ãasu Hodiny nastavte manuálnû (= viz str. 87). 16

17 KROK 3 PfiizpÛsobení vzhledem k televizoru a dálkovému ovladaãi Ovládací tlaãítka TV 4 Tlaãítky [5, ] zvolte poloïku "TV Aspect" a stisknûte 5 Tlaãítky [5, ] vyberte nastavení TV Aspect a stisknûte Numerická tlaãítka ENTER Vyberte nastavení odpovídající typu Va eho televizoru a vlastním poïadavkûm. 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ]vyberte poloïku "Connection" a stisknûte [3]. FUNCTIONS RETURN Volba typu televizoru a pomûru stran 16:9: irokoúhl formát 16:9 4:3: Televizor s pomûrem stran 4:3 HDD RAM Tituly jsou nahrávány tak, jak se objevují na obrazovce. DVDV irokoúhlé zábûry budou pfiehrávány v panoramatickém rozli ení Pan & Scan (pokud nebylo producentem disku zakázáno) (= viz str. 92). Letterbox (konverze "obálka"): Televizor s pomûrem stran 4:3 irokoúhl obraz ve stylu letterbox (obálka) (= viz str. 92). VyuÏití formátu Progressive Vysoce kvalitní obraz ve formátu Progressive si mûïete vychutnat propojením konektorû COMPONENT VIDEO OUT s televizorem s LCD/plazmovou obrazovkou nebo LCD projektorem, kter podporuje formát Progessive scan (= viz str. 93). 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ] vyberte poloïku "Connection" a stisknûte [3]. 4 Tlaãítky [5, ] zvolte "Progressive" a stisknûte 5 Tlaãítky [5, ] zvolte "On" a stisknûte Na v stupu se objeví signál ve formátu Progressive. Poznámka Pfii pfiipojení bûïného televizoru (s katodovou obrazovkou CRT) nebo televizoru vybaveného multisystémem v reïimu PAL mûïe progresivní signál zpûsobovat blikání, i kdyï je televizor s tímto formátem kompatibilní. 17

18 V tomto pfiípadû poloïku "Progressive" vypnûte (= viz str. 52). Pokud je poloïka "AV1 Output" v nabídce SETUP nastavena na "RGB (without component)", na konektorech COMPONENT VIDEO OUT nebude k dispozici Ïádn signál. PoloÏku nastavte na "Video (with component)" nebo "SVideo (with component)" (= viz str. 83). Pokud je DVD videorekordér pfiipojen k televizoru prostfiednictvím konektorû VIDEO OUT, SVIDEO OUT nebo AV1, v stupní signál bude vïdy v prokládaném formátu, bez ohledu na nastavení. Opu tûní nabídky Nûkolikrát stisknûte [RETURN]. Návrat na pfiedchozí stránku Stisknûte [RETURN]. Tabulka kódû a v robcû Znaãka Kód Obsluha televizoru Tlaãítka dálkového ovladaãe je moïno nakonfigurovat pro zapínání/vypínání televizoru, zmûnu jeho vstupního reïimu, volbu televizního kanálu a nastavení hlasitosti. Dálkov ovladaã nasmûrujte na televizor Pfii stisku tlaãítka [1 TV] zadejte numerick mi tlaãítky dvoucifern kód. napfi. 01: [0] > [1] Proveìte zkou ku: zapnûte televizor a zkuste pfiepínání kanálû. Postup opakujte, dokud nenaleznete kódy umoïàující bezchybné ovládání. Pokud není znaãka Va eho televizoru v tabulce uvedena nebo není ovládání prostfiednictvím zadaného kódu moïné, dálkov ovladaã systému není s Va ím televizorem kompatibilní. 18

19 Na tento dálkov ovladaã reagují dal í v robky znaãky Panasonic Pokud jsou dal í komponenty Panasonic umístûny poblíï sebe, zmûàte fiídicí kód na hlavní jednotce a dálkovém ovladaãi (musí se shodovat). Za normálních okolností pouïijte kód "DVD 1" nastaven z v roby. 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ] zvolte "Others" a stisknûte [3]. 4 Tlaãítky [5, ] zvolte "Remote Control" a stisknûte 5 Stisknutím [5, ] vyberte kód ("DVD 1", "DVD 2" nebo "DVD 3") a stisknûte 6 Zmûna kódu na dálkovém ovladaãi Stisknûte [ENTER] a podrïte numerická tlaãítka ([1], [2] nebo [3]) déle neï 2 sekundy. 7 Stisknûte 7 Na displeji se zobrazí následující údaj Kód dálkového ovladaãe systému Kód zmûàte na dálkovém ovladaãi tak, aby se shodoval s hlavní jednotkou (= viz krok 6). Poznámka Aktivací poloïky "Shipping Condition" v nabídce SETUP se hlavní jednotka vrátí ke kódu "DVD 1". Kód dálkového ovladaãe zmûàte na 1 (= viz krok 6). 19

20 KROK 4 Nastavení reprosoustav pro vícekanálov reïim Nastavení prezence a velikosti reprosoustav a 6 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte ikonu reprosoustav a stisknûte tlaãítko 7 Tlaãítky [5, ] vyberte nastavení a stisknûte Pfiíklad ikon: Reprosoustava Surround (LS) ENTER FUNCTIONS Zvolte, pokud je reprosoustava schopna vyzafiování hlubok ch kmitoãtû (ménû neï 100 Hz). Zvolte, pokud reprosoustava neumoïàuje dostateãné vyzafiování hlubok ch kmitoãtû. Z reprosoustavy nevychází Ïádn zvuk. Pfii pfiipojení prostfiednictvím konektorû AUDIO OUT 5.1ch nastavte následovnû (= viz str. 11). 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ] zvolte poloïku "Sound" a stisknûte tlaãítko [3]. 4 Tlaãítky [5, ] vyberte poloïku "Speaker" a stisknûte 5 Tlaãítkem [5, ] zvolte poloïku "Multi Channel" a stisknûte tlaãítko Pfiední (L) Centrální Pfiední (R) Pokud je subwoofer nastaven tak, aby nereprodukoval Ïádn zvuk, budou pfiední reprosoustavy automaticky nastaveny tak, aby podporovaly reprodukci hlubok ch kmitoãtû. Pokud nebudete pfiipojovat subwoofer, pfiipojte pfiední reprosoustavy, které jsou schopny vyzafiovat hluboké kmitoãty pod 100 Hz. Nastavení ãasového zpoïdûní b (Pouze tehdy, pokud reprosoustavy nejsou umístûny ve stejné vzdálenosti od místa poslechu.) (Úãinné pouze v pfiípadû, pokud pfiehráváte vícekanálové disky) Pro optimální reprodukci vícekanálového zvuku ve formátu 5.1 by mûly b t v echny reprosoustavy (kromû subwooferu) ve stejné vzdálenosti od místa poslechu. Pokud jsou centrální nebo surround reprosoustavy umístûny blíïe, je moïno rozdíly ve vyzafiování zpûsobené odli nou vzdáleností kompenzovat ãasov m zpoïdûním. Pokud jsou vzdálenosti d (od centrální reprosoustavy) a f (od surround reprosoustav) stejné nebo vût í neï e (od pfiedních reprosoustav), ponechejte ãasové zpoïdûní nastaveno na "0" (tovární v chozí hodnota). Pokud je buì vzdálenost d, nebo f men í neï vzdálenost e, vyhledejte rozdíl v pfiíslu né tabulce a zmûàte ji na doporuãené nastavení. (LS) Surround (RS) Subwoofer Nastavení a, b a c je moïno mûnit podle potfieby. 20

Návod k obsluze DVD videorekordér

Návod k obsluze DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE95H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány dle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Návod k obsluze DMR-EH67. DVD Rekordér 2 ALL 3 5

Návod k obsluze DMR-EH67. DVD Rekordér 2 ALL 3 5 Návod k obsluze DVD Rekordér Č. modelu DMR-EH57 DMR-EH67 Ilustrace v tomto návodu k obsluze obsahují obrázky stříbrného modelu přístroje DMR-EH57. Pokyny/poznámky týkající se SD-Karet, jednotky SD a DVD-Audio

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze.

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã RF-3500 Návod k obsluze Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. Poznámka: Oznaãení EB na kartonu znamená provedení pfiístroje

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

DVD videorekordér. Návod k obsluze. Model DMR-E65

DVD videorekordér. Návod k obsluze. Model DMR-E65 Návod k obsluze DVD videorekordér Model DMR-E65 Regionální kód podporovaný tímto přístrojem Regionální kódy jsou přehrávačům a DVD diskům přidělovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto přístroje

Více

BEAR PAW 2448 TA PRO

BEAR PAW 2448 TA PRO SKENER ADAPTÉR NA PRÒSVITNÉ FÓLIE BEAR PAW 2448 TA PRO Rychl prûvodce instalací skeneru Návod k obsluze pro adaptér na prûsvitné fólie Specifikace mohou b t zmûnûny bez dal ího upozornûní. Tento "PrÛvodce

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. DVD rekordér. Internetové stránky: http://www.panasonic.cz. Vážený zákazníku. Model DMR-EH55

Návod k obsluze. DVD rekordér. Internetové stránky: http://www.panasonic.cz. Vážený zákazníku. Model DMR-EH55 Návod k obsluze DVD rekordér Model DMR-EH55 Číslo regionu podporovaného tímto přístrojem Čísla regionů jsou pro DVD přehrávače a přístroje DVD-Video přidělena podle místa prodeje. Číslo regionu tohoto

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál

Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál Prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Popis ovládacích tlačítek a konektorů

Popis ovládacích tlačítek a konektorů Vlastnosti výrobku detekce pohybu, záznam na SD kartu, jednoduché užívání; dva video vstupy; možnost připojení CCD/CMOS kamer, jednoduchá instalace ; dva volitelné kanály; inteligentní technologie, rekordér

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

F-DV600C. Digitální videorekordér

F-DV600C. Digitální videorekordér F-DV600C Digitální videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

1 Během zastavení. 5 Stiskněte tlačítko pro volbu položky Vymazání 3 HDD RAM. 4 Vymazání alba (statické snímky), alba (CD) nebo skupiny (MP3)

1 Během zastavení. 5 Stiskněte tlačítko pro volbu položky Vymazání 3 HDD RAM. 4 Vymazání alba (statické snímky), alba (CD) nebo skupiny (MP3) Editace hudby Pevný disk (HDD) Příprava Stiskněte tlačítko DRIVE SELECT (Volba mechaniky) pro výběr mechaniky HDD (Pevný disk). 1 Stiskněte tlačítko DIRECT NAVIGATOR. Pokud není vybrána položka HUDBA,

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

Uživatelská příručka CZ

Uživatelská příručka CZ Minix NEO U9-H Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO U9-H Minix NEO U9-H je výkonné multimediální centrum na bázi Android 6.0 Marshmallow s osmijádrovým procesorem a grafikou Mali

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Technická pfiíruãka SCPH-75004. Pfied pouïitím si návod dûkladnû pfieãtûte a uschovejte pro budoucí potfiebu.

Technická pfiíruãka SCPH-75004. Pfied pouïitím si návod dûkladnû pfieãtûte a uschovejte pro budoucí potfiebu. CS Technická pfiíruãka SCPH-75004 Pfied pouïitím si návod dûkladnû pfieãtûte a uschovejte pro budoucí potfiebu. 7008134 VÝSTRAHA Abyste sníïili riziko vzniku poïáru nebo úrazu elektrick m proudem, nevystavujte

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

Návod k obsluze. DVD Rekordér 2 ALL 3 5

Návod k obsluze. DVD Rekordér 2 ALL 3 5 Návod k obsluze DVD Rekordér Č. modelu DMR-EH59 DMR-EH49 Číslo oblasti podporované tímto přístrojem Čísla oblasti jsou přidělována DVD rekordérům a diskům DVD-Video podle místa prodeje. Číslo oblasti tohoto

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Plazmov televizor. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R*

Plazmov televizor. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R* Televizor LCD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 7LCR* LCR* 7LC5R* LC5R* 7LCR* LCR* LBR* 7LBR* LBR* 7LBR* Plazmov televizor Plazmové televizory PCR* PCR* 50PCR* NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka DVR68WIFI Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka Uživatelská příručka DVR kamera je určena k instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Obsah... 2 Technické specifikace... 2 Popis

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1 Systém domácího kina Průvodce spuštěním HT-XT1 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 3 2 Instalace 4 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů 10

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Digitální optický záznamový standard DVD

Digitální optický záznamový standard DVD Digitální optický záznamový standard DVD Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení DVD přehled vlastností standardu. Obrazové a zvukové formáty

Více

Digitální optický záznamový standard DVD

Digitální optický záznamový standard DVD Digitální optický záznamový standard DVD Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení DVD přehled vlastností standardu. Obrazové a zvukové formáty

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center with LAN. Toto zařízení je digitální multimediální

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

DVD rekordér RDR-HX750/HX950. Návod k obsluze

DVD rekordér RDR-HX750/HX950. Návod k obsluze 3-100-906-E1(1) DVD rekordér Návod k obsluze Budou-li vás zajímat užitečné rady, tipy a informace týkající se výrobků a služeb Sony, navštivte prosím internetovou stránku: www.sony-europe.com/myproduct

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více