Návod k obsluze. DVD videorekordér

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. DVD videorekordér"

Transkript

1 Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto pfiístroje je "2". Pfiístroj umoïàuje pfiehrávání DVD diskû oznaãen ch regionálním kódem "2" nebo kódem "ALL". Webová stránka: Pfiíklad: VáÏen zákazníku, dûkujeme za zakoupení tohoto v robku. Pro optimální a bezpeãné vyuïití v ech vlastností rekordéru se prosím peãlivû seznamte s pokyny pfiíruãky. Pfied pfiipojením, obsluhou nebo nastavením tohoto pfiístroje se peãlivû seznamte se v emi pokyny. Pfiíruãku si dobfie uloïte k pozdûj ímu nahlédnutí.

2 UPOZORNùNÍ! TENTO V ROBEK KE SVÉ âinnosti VYUÎÍVÁ LASER. POKUD P I OVLÁDÁNÍ, NASTAVOVÁNÍ A MANIPULACI POUÎÍVÁTE POSTUPY, KTERÉ ZDE NEJSOU V SLOVNù UVEDENY, VYSTAVUJTE SE NEBEZPEâÍ OZÁ ENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYT P ÍSTROJE A NEPOKOU EJTE SE P ÍSTROJ SAMI OPRAVOVAT. OPRAVY P ENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU. V STRAHA: P ÍSTROJ NEVYSTAVUJTE PÒSOBENÍ DE Tù NEBO VLHKOSTI, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM ZE STEJN CH DÒVODÒ NA P ÍSTROJ NESTAVTE P EDMùTY NAPLNùNÉ TEKUTINOU, NAP ÍKLAD VÁZY. UPOZORNùNÍ! P ÍSTROJ NEINSTALUJTE ANI NEUMISËUJTE DO P IHRÁDEK KNIHOVNY, DO VESTAVùN CH SK ÍNÍ NEBO JIN CH UZAV EN CH PROSTOR. ZAJISTùTE DOBRÉ ODVùTRÁVÁNÍ P ÍSTROJE. ZABRA TE ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM NEBO POÎÁRU Z DÒVODU P EH ÁTÍ P ÍSTROJE A DBEJTE, ABY JEHO VENTILAâNÍ OTVORY NEBYLY ZAKRYTY ZÁVùSY NEBO DAL ÍMI MATERIÁLY. VENTILAâNÍ OTVORY P ÍSTROJE NEZAKR VEJTE NOVINAMI, UBRUSY, ZÁVùSY A PODOBN MI MATERIÁLY. NA P ÍSTROJ NEPOKLÁDEJTE ZDROJE OTEV ENÉHO OHNù, NAP. ZAPÁLENÉ SVÍâKY. VYBITÉ BATERIE LIKVIDUJTE S OHLEDEM NA ÎIVOTNÍ PROST EDÍ. TENTO P ÍSTROJ JE URâEN PRO POUÎITÍ V MÍRN CH KLIMATICK CH PODMÍNKÁCH. Tento pfiístroj mûïe pfiijímat elektromagnetické ru ení vyvolané provozem mobilních telefonû. Pokud se toto ru ení projeví, zvût ete vzdálenost mezi pfiístrojem a mobilním telefonem. K napájení pouïijte snadno pfiístupnou zásuvku v blízkosti pfiístroje, aby byla síèová vidlice nebo zásuvka pro pfiípad potfieby rychle dostupná. V STRAHA P I OTEV ENÍ DOCHÁZÍ K ÚNIKU VIDITELN CH A NEVIDITELN CH LASEROV CH PAPRSKÒ. CHRA TE SE P ED P ÍM M PÒSOBENÍM PAPRSKÒ. (FDA 21 CFR) LASEROV PRODUKT T ÍDY 1 UPOZORNùNÍ P I OTEV ENÍ DOCHÁZÍ K ÚNIKU VIDITELN CH A NEVIDITELN CH LASEROV CH PAPRSKÒ. CHRA TE SE P ED JEJICH PÒSOBENÍM. (IEC608251) Malé pamûèové karty (napfi. SD Memory) udrïujte mimo dosah dûtí. Pfii spolknutí okamïitû vyhledejte lékafiskou pomoc. (Uvnitfi pfiístroje) 2

3 Obsah Zaãínáme Pfiíslu enství UÏiteãné funkce Dálkov ovladaã Referenãní údaje KROK 1 Pfiipojení Pfiipojení pro funkci sítû (Network) Pfiipojení kabelu poãítaãové sítû LAN k tomuto pfiístroji KROK 2 Naladûní kanálû KROK 3 PfiizpÛsobení vzhledem k televizoru a dálkovému ovladaãi VyuÏití formátu Progressive KROK 4 Nastavení reprosoustav pro vícekanálov reïim KROK 5 Nastavení sítû SíÈové nastavení tohoto pfiístroje Pokud je v síti více neï jeden rekordér, kompatibilní s Panasonic DVD rekordérem Údaje t kající se pevného disku, DVD disku a pamûèové karty Záznam Záznam televizních pofiadû Záznamové reïimy a pfiibliïná délka záznamu Pfiehrávání bûhem záznamu Flexibilní záznam Pfiím TV záznam Záznam ze satelitního pfiijímaãe/digitálního receiveru nebo dekodéru Záznam s ãasov m nastavením PouÏití kódû SHOWVIEW pro záznam s ãasov m nastavením Manuální programování záznamu s ãasov m nastavením Kontrola, zmûna nebo mazání programu Záznam s ãasov m nastavením pfii propojení s externím zafiízením (EXT. LINK) Pfiehrávání Pfiehrávání nahraného videozáznamu/ Pfiehrávání diskû urãen ch pouze k pfiehrávání.. 40 Postupy bûhem pfiehrávání MoÏnosti úprav (editace) bûhem pfiehrávání Zmûna zvukového doprovodu PouÏívání nabídek pro pfiehrávání MP ProhlíÏení fotografií UÏiteãné funkce dostupné bûhem prohlíïení fotografií. 47 Pfiehrávání titulû MPEG UÏiteãné funkce dostupné bûhem pfiehrávání titulu MPEG PouÏívání nabídek a stavov ch zpráv Menu na obrazovce Stavové zprávy Editace Editace titulû/kapitol Editace titulû/kapitol a pfiehrávání kapitol Úpravy titulû Úpravy kapitol Vytváfiení, editace a pfiehrávání PlaylistÛ Vytváfiení PlaylistÛ Editace a pfiehrávání PlaylistÛ/kapitol Úpravy Playlistu Úpravy kapitol Editace fotografií Úprava fotografie a sloïky Editace titulû MPEG Úpravy titulû MPEG Vkládání textu Pfienos (kopírování) Pfienos (kopírování) titulû nebo PlaylistÛ Tlaãítko okamïitého pfienosu (kopírování) Pfienos (kopírování) prostfiednictvím seznamu Pfienos (kopírování) finalizovaného disku DVDR. 64 Záznam z kazetového videorekordéru Manuální záznam Automatick záznam v reïimu DV (DV AUTO REC). 66 Pfienos (kopírování) fotografií Pfienos (kopírování) prostfiednictvím seznamu Pfienos (kopírování) v ech fotografií na kartu COPY ALL PICTURES Pfienos (kopírování) titulû MPEG4/MPEG Tlaãítko okamïitého pfienosu (kopírování) Pfienos (kopírování) prostfiednictvím seznamu SíÈ Ovládání DVD rekordéru prostfiednictvím poãítaãe. 72 Pfiehrávání video titulû, zaznamenan ch na pevném disku jiného DVD rekordéru UÏiteãné funkce Okno FUNCTIONS Dûtsk zámek Správa pevného disku, disku a pamûèové karty.. 76 Nastavení ochrany Pojmenování disku Mazání v ech titulû, PlaylistÛ a titulû MPEG4 mazání v ech titulû Mazání celého obsahu disku nebo karty formátování MoÏnost pfiehrávání disku DVDR na jiném zafiízení Finalizace Zmûna nastavení rekordéru Spoleãné postupy Souhrn poloïek v chozího nastavení Ladûní TV norma Nastavení ãasu Referenãní údaje Technické údaje Slovník pojmû Nejãastûj í dotazy Chybové zprávy Vyhledávání závad ÚdrÏba/Péãe o pevn disk, disk a kartu Bezpeãnostní pokyny Rejstfiík

4 Pfiíslu enství Prosíme, zkontrolujte si dodávané pfiíslu enství. & & & & & 1 Dálkov ovladaã (EUR7721KM0) UÏiteãné funkce 1 SíÈov napájecí kabel Je urãen pouze k tomuto pfiístroji. NepouÏívejte jej u jiného zafiízení. 1 Koaxiální kabel 2 Baterie pro dálkov ovladaã 1 Kabel audio/video Tento DVD rekordér ukládá vysoce kvalitní obrazové záznamy na pevn disk (s náhodn m pfiístupem) na disky DVDRAM. V sledkem tohoto zpûsobu záznamu je fiada nov ch funkcí, které pfiekonávají star í formáty kazetového záznamu. Následující odstavce tyto funkce shrnují. OkamÏit záznam UÏ nebude tfieba vyhledávat volné místo na disku. Staãí stisknout tlaãítko záznamu, rekordér si vyhledá voln prostor a okamïitû zahájí záznam. Není tfieba se obávat pfiepsání jiï nahran ch pofiadû. OkamÏité pfiehrávání JiÏ Ïádné pfievíjení vzad nebo vyhledávání vpfied. Direct Navigator Vás okamïitû zavede na zaãátek nahraného záznamu. Záznam na pevn disk Va e oblíbené pofiady si mûïete ukládat na vestavûn pevn disk s kapacitou aï 709 hodin [reïim EP (8 hodin)]. Oblíbené pofiady je moïno také vysokou rychlostí pfienést (zkopírovat) na disk DVDRAM nebo DVDR a vytvofiit si záloïní disk. Konektor poãítaãové sítû LAN, sloty pro kartu SD/PC, vstupní konektor DV Pfiístroj je vybaven rozhraními, která umoïàují síèovou komunikaci s digitálním zafiízením. Konektor poãítaãové sítû LAN umoïàuje pfiipojení k poãítaãi pro snadn vstup textu pfii pojmenování video titulû. To dále umoïàuje pfiehrávání titulû MPEG4 a prohlíïení obrázkû JPEG. MÛÏete rovnûï pfiipojit druh kompatibilní rekordér Panasonic DVD pro dal í moïnosti pfiehrávání obrazu. Slot SD/PC umoïàuje pfienos (kopírování) fotografií z karty digitálního fotoaparátu na disk DVDRAM pro snadné uloïení bez pouïití poãítaãe. Automatická záznamová funkce DV umoïàuje snadn pfienos (kopírování) digitálního záznamu na pevn disk pouh m propojením jediného kabelu DV. Pfienos (kopírování)/editace/pfiehrávání souborû MPEG4 V prûbûhu záznamu programu na pevn disk (HDD) jej mûïete souãasnû zaznamenávat ve formátu titulû MPEG4. Po pfienosu (zkopírování) tûchto titulû MPEG4 z pevného disku (HDD) na kartu SD Memory Card nebo MultiMediaCard si je mûïete prohlédnout na zafiízení SD Video Camera atd. MÛÏete rovnûï pfiená et (kopírovat) tituly MPEG2, zaznamenané na zafiízení SD Video Camera atd. na pevn disk (HDD) nebo disk DVDRAM. ZpoÏdûné pfiehrávání Na dokonãení záznamu jiï není nutno ãekat. Právû zaznamenávan pofiad je moïno bez zastavení záznamu sledovat od zaãátku. Souãasn záznam a pfiehrávání Bûhem záznamu je moïno pfiehrávat jiné dfiíve nahrané pofiady. 4

5 âasov posuv (Time Slip) Bûhem pfiehrávání a rovnûï bûhem záznamu je moïno pfieskoãit na scénu, kterou hodláte zhlédnout, staãí zadat poïadovan ãas. Poslech vícekanálového prostorového zvuku 5.1 Po pfiipojení zesilovaãe a reprosoustav si mûïete vychutnat zvuk kvalitního kina a zvuk koncertního sálu, dostupn prostfiednictvím vícekanálového prostorového zvuku z diskû DVD. Dálkov ovladaã 7 Baterie 7 PouÏití Snímací senzor pro dálkov ovladaã Baterie vloïte v souladu s polaritou (+) a ( ) vyznaãenou v ovladaãi. NepouÏívejte baterie urãené k dobíjení. Nemíchejte staré baterie spolu s nov mi. NepouÏívejte baterie rûzn ch typû. Baterie nevystavujte teplu nebo ohni. Baterie nerozebírejte a chraàte pfied zkratem. Nepokou ejte se o dobíjení alkalick ch nebo manganov ch baterií. NepouÏívejte baterie s po kozen m obalem. Pfii nesprávném zacházení s bateriemi mûïe nastat únik elektrolytu, kter mûïe po kodit kontakty a zpûsobit poïár. Pokud nebudete dálkov ovladaã del í dobu pouïívat, baterie vyjmûte. UloÏte je na chladném a tmavém místû. Poznámka Pokud po v mûnû baterií rekordér nebo televizor na povely dálkového ovladaãe nereaguje, zadejte ovládací kódy znovu (= stránka 18). 7 m pfiímo pfied pfiístrojem V robce nenese Ïádnou odpovûdnost a neposkytuje Ïádnou náhradu za ztrátu nahraného nebo upraveného materiálu zpûsobenou poruchou pfiístroje nebo záznamového média ani nenese odpovûdnost a neposkytuje náhradu za následné kody vzniklé v dûsledku této ztráty. K tûmto ztrátám mûïe dojít napfiíklad v následujících pfiípadech: Disk nahran a editovan na tomto rekordéru je pfiehráván na DVD rekordéru nebo v jednotce poãítaãe jiného v robce. Disk pouïívan podle v e uvedeného popisu je poté pfiehráván na tomto rekordéru. Disk nahran a editovan na DVD rekordéru nebo v jednotce poãítaãe jiného v robce je pfiehráván na tomto rekordéru. 5

6 Referenãní údaje Dálkov ovladaã Zapnutí pfiístroje (= viz str. 15, 16) Pfiím TV záznam (= viz str. 31) Volba kanálû a ãísel titulû apod./ Zadávání ãísel Zru ení Základní funkce záznamu a pfiehrávání Ovládání televizoru (= viz str. 18) Volba jednotky (HDD, DVD, SD nebo PC) (= viz str. 31, 40, 46) Volba kanálu (= viz str. 32) Zobrazení obrazovky SHOWVIEW (= viz str. 35) Skok 30 sekund vpfied (= viz str. 42) Volba vstupu (AV1, AV2, AV3, AV4 nebo DV) (= viz str. 34, 65) Zobrazení hlavní nabídky Top / Direct Navigator (= viz str. 40, 53) Zobrazení vedlej í nabídky Submenu (= viz str. 54) Zobrazení nabídky na obrazovce (= viz str. 51) Nabídka záznamu s ãasov m nastavením (= viz str. 36) Mazání poloïek (= viz str. 43) Pohotovostní reïim s ãasov m nastavením /uvolnûní (= viz str. 35, 36) Záznam s ãasov m nastavením pfii propojení s externím zafiízením (= viz str. 39) Ruãní ladûní (= viz str. 85) Okno FUNCTIONS (= viz str. 75) Volba/Enter, Krokování po snímcích (= viz str. 15, 42) Návrat na pfiedchozí stránku Zobrazení stavov ch zpráv (= viz str. 52) Skok na poïadovan ãas/zobrazení televizního obrazu jako "obraz v obraze" (= viz str. 42) Zmûna reïimu záznamu (= viz str. 32) Zahájení záznamu (= viz str. 31) Volba zvukového doprovodu (= viz str. 43)/ Nastavení úrovnû záznamu zvuku (= viz str. 65) Vytvofiení kapitoly (= viz str. 43) Tlaãítko okamïitého pfienosu (kopírování) (= viz str. 62) Hlavní jednotka Pohotovostní reïim/vypínaã (1/I) (viz str. 15, 16) Stisknutím tlaãítka pfiepnûte rekordér do pohotovostního reïimu a naopak. Rekordér odebírá malé mnoïství elektrické energie i v pohotovostním reïimu. Slot pro kartu SD/PC (= viz str. 46) Zásuvka na disk (viz str. 32, 40) Senzor pro signál dálkového ovladaãe / Otevfiení/zavfiení zásuvky na disk (= viz str. 32, 40) Rozsvítí se pfii volbû pevného disku (HDD), jednotky DVD, karty SD nebo PC Displej (= dal í strana) Volba jednotky (= viz str. 31, 40, 46) Stop (= viz str. 32, 41) Spu tûní pfiehrávání (= viz str. 40) Pfiipojení videokamery apod. (= viz str. 65) Konektory zadního panelu (= viz str. 9, 10) 6 disku nebo jednotky DVD Pfiipojení digitální videokamery (DV) (= viz str. 65) Rozsvítí se pfii volbû pevného Indikátor Time Slip Skok/Zpomalené pfiehrávání/vyhledávání (= viz str. 41) Zahájení záznamu (viz str. 31) (= viz str. 33) Volba kanálu (= viz str. 32) Skok na poïadovan ãas/ Zobrazení televizního obrazu jako "obraz v obraze" (= viz str. 32, 42)

7 Displej pfiístroje Indikátor MPEG4 Svítí: Je aktivován soubûïn záznam MPEG4 (= viz str. 31) Indikátor HDD (pevn disk) /karta Záznam s ãasov m nastavením s indikátorem externího zafiízení ReÏim záznamu Indikátor pfienosu (kopírování) / SíÈové funkce Indikátor ãasového záznamu Hlavní sekce displeje napfi., Záznam Pfiehrávání Záznam/Pfiehrávání Typ disku D.MIX (pouze vícekanálov disk DVDAudio) Svítí: Je moïné smíchávání (Downmix) (= viz str. 90). Nesvítí: Disk blokuje smíchávání (Downmix) (= viz str. 28, Pokud jde o disky DVDAudio) KROK 1 Pfiipojení Pfiipojené zafiízení je popsáno jako pfiíklad. Pfied pfiipojením v echna zafiízení vypnûte a peãlivû se seznamte s pokyny pro jejich obsluhu. Periferní zafiízení a doplàkové propojovací kabely je nutno zakoupit zvlá È (pokud nebude oznaãeno jinak). 7 Doporuãené pfiipojení televizoru Scart Komponentní video SVideo Jak m typem vstupního konektoru je vybaven vá televizor? Velmi doporuãované pfiipojení. Pfiipojením televizoru, kter podporuje formát RGB, si mûïete vychutnat vysoce kvalitní obraz. Pokud je Vá televizor vybaven funkcí Q Link, je moïno vyuïít fiadu uïiteãn ch funkcí. Tyto konektory poskytují dokonalej í obraz neï konektor SVideo. Pokud televizor podporuje formát Progressive scan, mûïete si vychutnat vysoce kvalitní obraz. Pokud vlastníte televizor s obrazovkou (CRT), kter podporuje formát Progressive, tento zpûsob pfiipojení nedoporuãujeme, protoïe mûïe docházet k blikání. Tento konektor poskytuje mnohem kvalitnûj í obraz neï konektor Video. PoÏadovan kabel(y) Plnû zapojen 21pólov kabel Scart 3 videokabely Kabel SVideo âíslo stránky pro pfiipojení = 11 = 12 = 12 âíslo stránky pro nastavení TV = 16 Pokud se jedná o TV Q Link = 15 = 16 = 16 Audio/Video Základní zpûsob pfiipojení. Audio/video kabel (souãást dodávky) = 12 = 16 Funkce Q Link Funkce Q Link nabízí celou fiadu pfiíjemn ch funkcí (dal í podrobnosti na str. 93). Pokud chcete Q Link pouïít, propojte rekordér s televizorem prostfiednictvím plnû zapojeného 21pólového kabelu Scart. Podobnou funkci jako Q Link mají také následující obdobné systémy jin ch v robcû. Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze televizorû nebo se obraète na Va eho prodejce. Q Link (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Panasonic). DATA LOGIC (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Metz). Easy Link (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Philips). Megalogic (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Grundig). SMARTLINK (registrovaná obchodní známka spoleãnosti Sony). 7

8 7 Pfiíklady zafiízení, která je moïno pfiipojit ke konektorûm tohoto pfiístroje Televizor Z konektorû AV1, AUDIO/VIDEO OUT nebo COMPONENT VIDEO OUT Do vstupních konektorû AV2 nebo AV4 (zadní strana) Z konektorû AUDIO OUT nebo DIGITAL AUDIO OUT Tento pfiístroj Zesilovaã Prostfiednictvím síèového konektoru LAN Do vstupních konektorû AV3 nebo DV (pfiední strana) (= viz str. 65) Poãítaã nebo jiné síèové zafiízení, kompatibilní s rekordérem Videokamera Satelitní pfiijímaã/digitální receiver nebo dekodér Videorekordér Videokamera 7 Tento pfiístroj nepfiipojujte pfies videorekordér Videosignály pfiipojené pfies videorekordér budou ovlivnûny ochranou proti kopírování, pfiiãemï tato ochrana mûïe nepfiíznivû ovlivnit kvalitu obrazu. Pfii pfiipojení televizoru s vestavûn m videorekordérem pfiipojte vstupní konektory televizoru, nikoli videorekordéru. Televizor Televizor Tento pfiístroj Videorekordér Videorekordér Tento pfiístroj 7 Pokud nebudete rekordér del í dobu pouïívat Pokud rekordér nebudete del í dobu pouïívat, mûïete jej odpojit ze zásuvky a u etfiit elektrickou energii. Pfiístroj totiï odebírá malé mnoïství elektrické energie i v pohotovostním reïimu (cca 3,5 W). Pfied pfiemístûním pfiístroje se pfiesvûdãte, zda je zásuvka na disk prázdná. Pfii opomenutí dojde k váïnému po kození disku a pfiístroje. 8

9 Pfiipojení televizoru a videorekordéru 21pólov m konektorem Scart Televizor není vybaven 21pólov m konektorem Scart (= viz str. 10) pfiedstavuje dodávané pfiíslu enství. pfiedstavuje pfiíslu enství, které není souãástí dodávky. pfiedstavuje poïadované pfiipojení. Pfiipojujte podle ãíslovaného pofiadí. Do zásuvky ( V stfiídav ch, 50 Hz) Zadní panel televizoru Anténa Rozboãovaã SíÈov napájecí kabel SíÈov kabel pfiipojte do zásuvky aï po dokonãení v ech propojení. Plnû zapojen 21pólov kabel Scart Koaxiální kabel Anténní kabel Ventilátor Zadní panel pfiístroje Kabel audio/video Zadní panel videorekordéru âervená Bílá Îlutá âervená Bílá Îlutá Konektor AV1 Pokud vlastníte televizor vybaven vstupem RGB, po pfiipojení plnû zapojeného 21pólového kabelu Scart mûïete vyuïít v stup RGB (= viz níïe). Po naladûní (= viz str. 15, 16) aktivujte v stupní signál ve formátu RGB nastavením poloïky "AV1 Output" v nabídce SETUP (= viz str. 83) na "RGB (without component)". Konektor AV2 je moïno rovnûï pfiipojit 21pólov m kabelem Scart. Pokud chcete anténu pfiipojit i do videorekordéru, pouïijte rozboãovaã. 7 Formát RGB Toto oznaãení se vztahuje ke tfiem základním barvám ãervené (R), zelené (G) a modré (B) naz vá se tak i metoda a vytváfiení obrazového signálu, kter je pouïívá. Pfii rozdûlení pfiená eného videosignálu do tfiech barev se potlaãí um a zv í se kvalita obrazu. Zaãínáme / Referenãní údaje 9

10 KROK 1 Pfiipojení Pfiipojení televizoru a videorekordéru konektory AUDIO/VIDEO, SVIDEO nebo COMPONENT VIDEO Pfiipojení k televizoru prostfiednictvím 21pólového kabelu Scart (= viz str. 9) pfiedstavuje dodávané pfiíslu enství. pfiedstavuje pfiíslu enství, které není souãástí dodávky. pfiedstavuje poïadované pfiipojení. Pfiipojujte podle ãíslovaného pofiadí. Do zásuvky ( V stfiídav ch, 50 Hz) Zadní panel televizoru Pokud pouïíváte toto pfiipojení, dbejte, abyste audio kabely pfiipojili do správn ch vstupû televizoru. Anténa SíÈov napájecí kabel SíÈov kabel pfiipojte do zásuvky aï po dokonãení v ech propojení. âervená Bílá Îlutá Kabel SVideo Koaxiální kabel Rozboãovaã Anténní kabel Kabel audio/video Video kabel âervená Bílá Îlutá âervená Bílá Îlutá Zadní panel pfiístroje Ventilátor Kabel audio/video Zadní panel videorekordéru âervená Bílá Îlutá âervená Bílá Îlutá Konektor SVIDEO OUT Pfiipojení videosignálu konektorem SVIDEO OUT poskytuje mnohem kvalitnûj í obraz neï pfiipojení konektorem VIDEO OUT. (Skuteãn v sledek závisí na typu televizoru) Konektor COMPONENT VIDEO OUT Pokud chcete Tyto konektory je moïno pouïít k pfiipojení v stupního anténu pfiipojit signálu v prokládaném nebo progresivním formátu. i do videorekordéru, pouïijte Poskytují dokonalej í obraz neï konektor SVIDEO OUT (= viz níïe). Pfiipojte ke konektorûm shodné barvy. rozboãovaã. Konektor AV2 je moïno rovnûï pfiipojit 21pólov m kabelem Scart. 7 Komponentní video v stup Komponentní obrazov signál je rozdûlen na sloïky pfiená ející informace o barvû (PB/PR) a jasovou sloïku (Y). Pokud televizor podporuje signál ve formátu Progressive, je moïno získat vysoce kvalitní obraz, protoïe videov stup tohoto pfiístroje podporuje v stupní signál v progresivním formátu (= viz str. 93). Informace o v stupním signálu Progressive (viz str. 17) 10

11 Pfiipojení satelitního pfiijímaãe, digitálního receiveru nebo dekodéru Za dekodér budeme v tomto pfiípadû povaïovat zafiízení slouïící k dekódování kódovaného vysílání (placené TV kanály). Po naladûní (= viz str. 15, 16) zmûàte v nabídce SETUP nastavení poloïek "AV2 Input" a "AV2 Connection" tak, aby odpovídalo pfiipojenému zafiízení (= viz str. 83). Zadní panel pfiístroje Zadní panel satelitního pfiijímaãe, digitálního receiveru nebo dekodéru 21pólov kabel Scart Sledování obrazu z dekodéru na televizoru bûhem zastavení pfiístroje nebo bûhem záznamu Pokud televizor pfiipojíte do konektoru AV1 a dekodér do konektoru AV2 na pfiístroji, stisknûte tlaãítka [0]+ (Na displeji se zobrazí "DVD".) Funkci zru íte dal ím stisknutím tlaãítka. (Na displeji se zobrazí "TV".) Pokud televizor podporuje signál RGB, v stupní signál RGB z dekodéru je moïno aktivovat stejn m zpûsobem jako z DVD videorekordéru. Pfiipojení zesilovaãe nebo audiosystému Poslech vícekanálového prostorového zvuku na DVD po pfiipojení zesilovaãe a reprosoustav. Existují dva druhy pfiipojení: digitální a analogové. 7 Digitální pfiipojení Pro vysok záïitek z vícekanálového zvuku na disku DVDVideo pfiipojte k rekordéru zesilovaã s dekodéry Dolby Digital, DTS a MPEG prostfiednictvím optického digitálního audio kabelu a po naladûní (= viz str. 15, 16) zmûàte nastavení v "Digital Audio Output" (= viz str. 82). Dekodéry DTS Digital Surround, které nejsou pfiizpûsobeny pro DVD, není moïno pouïít. Pfii pfiehrávání diskû DVDAudio bude i pfii v e uvedeném pfiipojení k dispozici pouze dvoukanálov signál. Zadní panel zesilovaãe Optick digitální audio kabel Kabel násilnû neoh bejte. Optick konektor plnû zasuàte oznaãenou stranou smûrem vzhûru Zadní panel pfiístroje Zadní panel pfiístroje Nepokládejte rekordér na zesilovaãe nebo jiné zafiízení, které by mohlo b t horké. Vysoká teplota mûïe pfiístroj po kodit. 11

12 7 Analogové pfiipojení Pro vychutnání vícekanálového zvuku na disku DVDVideo a DVD Audio pfiipojte k rekordéru zesilovaã pomocí konektorû AUDIO OUT 5.1ch a pfiejdûte k nastavení na stranû 20. Zadní panel zesilovaãe âervená Bílá Audiokabel Do v stupu AUDIO OUT 5.1ch âervená Bílá Zapnûte utlumení (attenuator), pokud je zvuk pfii tomto typu zapojení zkreslen. (= viz str. 83) Zadní panel pfiístroje Zapojte ke konektorûm AUDIO OUT pro poslech stereofonního (2kanálového) zvuku. Pfiipojení pro funkci poãítaãové sítû Pokud je tento pfiístroj pfiipojen k poãítaãi, jsou dostupné následující operace: Pfiifiazování jmen video titulûm. Pfiehrávání titulû MPEG4. ProhlíÏení obrázkû JPEG. Pokud je tento rekordér pfiipojen k jinému DVD rekordéru, kter je kompatibilní s poãítaãovou sítí, jsou moïné následující operace: Pfiehrávání videa, uloïeného na jiném kompatibilním rekordéru Panasonic DVD prostfiednictvím tohoto pfiístroje. Pfiipojení k domácí síti Pfiipojení tohoto pfiístroje k routeru v domácí síti. Domácí síè Dal í DVD rekordér (rekordéry) Panasonic, kompatibilní s poãítaãovou sítí Poãítaã Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Tento pfiístroj Router PouÏijte rozboãovaã sítû (hub), pokud je modem vybaven funkcí routeru. Modem (kabelov, DSL, atd.) Internet 12

13 K sítí se mûïete rovnûï pfiipojit prostfiednictvím bezdrátového routeru. PouÏijte router, kter podporuje sítû 100BASETX. V závislosti na nastavení bezpeãnostních parametrû routeru nemusí b t moïné pfiipojení tohoto pfiístroje k internetu. Nav tivte internetovou domovskou stránku Panasonic, kde najdete více informací o funkci poãítaãové sítû (Network) tohoto DVD rekordéru. Viz návod k obsluze routeru (nebo se obraète na svého poskytovatele pfiipojení k Internetu ISP), kde získáte informace o pfiipojení a nastavení routeru. 7 Pfiímé pfiipojení k poãítaãi Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Tento pfiístroj Poãítaã Modem (s vytáãen m pfiipojením Dialup) Internet 7 Pfiímé pfiipojení k jinému DVD rekordéru Panasonic, kompatibilnímu s poãítaãovou sítí Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Tento pfiístroj SíÈov rozboãovaã (Hub) Dal í DVD rekordér Panasonic, kompatibilní s poãítaãovou sítí Nastavení parametrû sítû (= viz str ) Operace s funkcí sítû (Network) (= viz str ) Pfiipojení kabelu poãítaãové sítû LAN k tomuto pfiístroji Tento pfiístroj Kabel poãítaãové sítû LAN (není souãástí dodávky) PouÏijte kabel kategorie 5. Zdífika poãítaãové sítû LAN bude oznaãena následujícími znaãkami. napfi. Do routeru, poãítaãe, do dal ího DVD rekordéru Panasonic, kompatibilnímu s poãítaãovou sítí atd. 13

14 7 Pfiedcházení nesprávnému pouïívání SíÈové heslo tohoto pfiístroje: ZabraÀte prosím prozrazení svého hesla komukoli ani nedovolte, aby je kdokoli zahlédl. Pokud bude instalaci a nastavení parametrû provádût tfietí strana, zmûàte (jakmile bude instalace dokonãena) své heslo. Pfied vyïádáním jakékoli opravy své heslo inicializujte (= viz str. 103). Pokud budete tento pfiístroj poskytovat tfietí stranû, nebo budeteli se pfiístroje zbavovat, inicializujte své heslo. Na e spoleãnost není schopna poskytovat jakékoli technologické informace, které mají vztah k zabezpeãení poãítaãové sítû. 7 Servisní podpora Ve keré náklady na základní pfiipojení tohoto pfiístroje k poãítaãové síti musí uhradit zákazník. To zahrnuje zafiízení pro internetovou komunikaci (modem, router, hub atd.) a dohodu, instalaci, uvedení do provozu, poplatky za pfiipojení a telekomunikaãní poplatky od poskytovatele spojení a poskytovatele pfiipojení k Internetu. 7 Pfiipojení k internetu Pfiipojení k Internetu nemusí fungovat, pokud nebylo po dlouhou dobu pouïíváno. ObraÈte se prosím na svého prodejce. 7 DoloÏka o od kodnûní Pfii odhalení síèového hesla tohoto pfiístroje tfietí stranou hrozí nesprávné pouïívání tohoto pfiístroje. Heslo je plnû ve Va í odpovûdnosti, a z tohoto dûvodu jej peãlivû chraàte. Na e spoleãnost nepfiejímá Ïádnou odpovûdnost za nesprávné pouïití tohoto pfiístroje v dûsledku odhalení hesla tfietí stranou. Na e spoleãnost nepfiejímá Ïádnou odpovûdnost za jakékoli ztráty plynoucí ze selhání pfiipojení nebo z chybné funkce, zpûsobené pouïíváním zafiízení pro pfiipojování k internetu, které není námi specifikováno, nebo pouïíváním více neï jedné softwarové aplikace v kombinaci, která není zam lena. Pfii provádûní zmûn parametrû zabezpeãení routeru jsou vyïadovány rozsáhlé znalosti o poãítaãov ch sítích. Pfied provádûním takov ch zmûn se prosím fiiìte sv m úsudkem. Na e spoleãnost nepfiejímá Ïádnou odpovûdnost za jakékoli problémy, které se projeví jako v sledek zmûn parametrû zabezpeãení routeru. Kromû toho na e spoleãnost není schopna reagovat na jakékoli dotazy t kající se pouïívání routeru. PoÏadavky na poãítaãov systém Operaãní systém: Pfiedinstalovan operaãní systém Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Internetov prohlíïeã (WWW browser): Internet Explorer 6.0 nebo vy í verze Pfiehrávaã Windows Media Player: Verze 8.0 nebo vy í (doporuãena Verze 9.0) Displej: 1024 x 768 bodû nebo více, High Color (16bitová barevná hloubka nebo vy í) Rozhraní: Port poãítaãové sítû LAN (doporuãeno 100BASETX) Poznámka I pfiesto, Ïe budou splnûny v echny poïadavky na systém, uvedené v tomto návodu k obsluze, se mûïe stát, Ïe nûkteré osobní poãítaãe nebude moïno pouïít. Funkci poãítaãové sítû (Network) není moïno pouïívat u poãítaãû Macintosh. Bude tfieba, abyste si stáhli audio dekodér a podobné prostfiedky pro pfiehrávání formátu MPEG4 (= viz str. 73, Pfii pfiehrávání titulû MPEG4). Microsoft, Windows a Windows Media jsou buì registrovan mi obchodními známkami, nebo obchodními známkami spoleãnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dal ích zemích. 14

15 KROK 2 Naladûní kanálû Pfienesení programov ch pfiedvoleb (prostfiednictvím funkce Q Link) Pfii pfiipojení k televizoru vybavenému funkcí Q Link (= viz str. 93) pomocí plnû zapojeného 21pólového kabelu Scart (= viz str. 9). Naladûné programové pfiedvolby je moïno pfienést z televizoru. Pfii naladûní TV kanálu, kter vysílá datum a ãas, budou ãasové údaje synchronizovány pomocí funkce automatického nastavení ãasu. 1 Zapnûte televizor a zvolte AV vstup vhodn k pfiipojení tohoto pfiístroje. 2 Pfiístroj zapnûte tlaãítkem [1 DVD]. Bude zahájeno stahování kanálû z televizoru. ENTER RETURN AÏ uvidíte televizní obraz, pfienos bude dokonãen. Pokud se obrazovce objeví nabídka Country, stisknutím [5,, 2, 3] vyberte stát a stisknûte Pokud z menu Country vyberete "Schweiz", "Suisse" nebo "Svizzera", nebo pokud je ladûní televizoru nastaveno na Switzerland, zobrazí se nabídka nastavení "Power Save". PouÏijte "On" nebo "Off" (= viz str. 79). Ukonãení v prûbûhu nastavení Stisknûte [RETURN]. 7 Zobrazení nabídky pro nastavení ãasu Hodiny nastavte manuálnû (= viz str. 87). 7 Ovûfiení správného nastavení stanic (= viz str. 85) 7 Obnovení pfienosu programov ch pfiedvoleb (= viz str. 86) 15

16 Automatické nastavení (bez pouïití funkce Q Link) Pfii pfiipojení televizoru prostfiednictvím konektoru VIDEO OUT, SVIDEO OUT nebo COMPONENT VIDEO OUT (= viz str. 10). Pfii pfiipojení televizoru, kter není vybaven funkcí Q Link (= viz str. 93). Funkce AutoSetup automaticky naladí v echny dostupné televizní stanice a pfii naladûní TV kanálu, kter vysílá datum a ãas, provede synchronizaci ãasov ch údajû. 1 Zapnûte televizor a zvolte AV vstup vhodn k pfiipojení tohoto pfiístroje. 2 Pfiístroj zapnûte tlaãítkem [1 DVD]. Zobrazí se nabídka pro nastavení zemû (Country). 7 Ovûfiení správného nastavení stanic (= viz str. 85) 7 Obnovení automatického nastavení (= viz str. 86) K obnovení automatického nastavení je moïno pouïít následující metodu. Pfiístroj je zapnut a zastaven. Stisknûte a podrïte [u CH] a [CH U] na hlavní jednotce, dokud se nezobrazí stránka pro nastavení zemû. V echna nastavení s v jimkou hodnocení úrovnû, pfiístupového hesla a ãasov ch údajû se obnoví v pûvodních hodnotách. Záznam programû s ãasov m nastavením bude rovnûï zru en. Pokud vyberete "Schweiz", "Suisse" nebo "Svizzera", zobrazí se nabídka nastavení "Power Save". PouÏijte "On" nebo "Off" (= viz str. 79). 3 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte stát. 4 Stisknûte Bude zahájeno automatické nastavení kanálû. Tato operace potrvá asi 8 minut. AÏ uvidíte televizní obraz, automatické nastavení bude dokonãeno. Ukonãení v prûbûhu nastavení Stisknûte [RETURN]. 7 Zobrazení nabídky pro nastavení ãasu Hodiny nastavte manuálnû (= viz str. 87). 16

17 KROK 3 PfiizpÛsobení vzhledem k televizoru a dálkovému ovladaãi Ovládací tlaãítka TV 4 Tlaãítky [5, ] zvolte poloïku "TV Aspect" a stisknûte 5 Tlaãítky [5, ] vyberte nastavení TV Aspect a stisknûte Numerická tlaãítka ENTER Vyberte nastavení odpovídající typu Va eho televizoru a vlastním poïadavkûm. 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ]vyberte poloïku "Connection" a stisknûte [3]. FUNCTIONS RETURN Volba typu televizoru a pomûru stran 16:9: irokoúhl formát 16:9 4:3: Televizor s pomûrem stran 4:3 HDD RAM Tituly jsou nahrávány tak, jak se objevují na obrazovce. DVDV irokoúhlé zábûry budou pfiehrávány v panoramatickém rozli ení Pan & Scan (pokud nebylo producentem disku zakázáno) (= viz str. 92). Letterbox (konverze "obálka"): Televizor s pomûrem stran 4:3 irokoúhl obraz ve stylu letterbox (obálka) (= viz str. 92). VyuÏití formátu Progressive Vysoce kvalitní obraz ve formátu Progressive si mûïete vychutnat propojením konektorû COMPONENT VIDEO OUT s televizorem s LCD/plazmovou obrazovkou nebo LCD projektorem, kter podporuje formát Progessive scan (= viz str. 93). 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ] vyberte poloïku "Connection" a stisknûte [3]. 4 Tlaãítky [5, ] zvolte "Progressive" a stisknûte 5 Tlaãítky [5, ] zvolte "On" a stisknûte Na v stupu se objeví signál ve formátu Progressive. Poznámka Pfii pfiipojení bûïného televizoru (s katodovou obrazovkou CRT) nebo televizoru vybaveného multisystémem v reïimu PAL mûïe progresivní signál zpûsobovat blikání, i kdyï je televizor s tímto formátem kompatibilní. 17

18 V tomto pfiípadû poloïku "Progressive" vypnûte (= viz str. 52). Pokud je poloïka "AV1 Output" v nabídce SETUP nastavena na "RGB (without component)", na konektorech COMPONENT VIDEO OUT nebude k dispozici Ïádn signál. PoloÏku nastavte na "Video (with component)" nebo "SVideo (with component)" (= viz str. 83). Pokud je DVD videorekordér pfiipojen k televizoru prostfiednictvím konektorû VIDEO OUT, SVIDEO OUT nebo AV1, v stupní signál bude vïdy v prokládaném formátu, bez ohledu na nastavení. Opu tûní nabídky Nûkolikrát stisknûte [RETURN]. Návrat na pfiedchozí stránku Stisknûte [RETURN]. Tabulka kódû a v robcû Znaãka Kód Obsluha televizoru Tlaãítka dálkového ovladaãe je moïno nakonfigurovat pro zapínání/vypínání televizoru, zmûnu jeho vstupního reïimu, volbu televizního kanálu a nastavení hlasitosti. Dálkov ovladaã nasmûrujte na televizor Pfii stisku tlaãítka [1 TV] zadejte numerick mi tlaãítky dvoucifern kód. napfi. 01: [0] > [1] Proveìte zkou ku: zapnûte televizor a zkuste pfiepínání kanálû. Postup opakujte, dokud nenaleznete kódy umoïàující bezchybné ovládání. Pokud není znaãka Va eho televizoru v tabulce uvedena nebo není ovládání prostfiednictvím zadaného kódu moïné, dálkov ovladaã systému není s Va ím televizorem kompatibilní. 18

19 Na tento dálkov ovladaã reagují dal í v robky znaãky Panasonic Pokud jsou dal í komponenty Panasonic umístûny poblíï sebe, zmûàte fiídicí kód na hlavní jednotce a dálkovém ovladaãi (musí se shodovat). Za normálních okolností pouïijte kód "DVD 1" nastaven z v roby. 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ] zvolte "Others" a stisknûte [3]. 4 Tlaãítky [5, ] zvolte "Remote Control" a stisknûte 5 Stisknutím [5, ] vyberte kód ("DVD 1", "DVD 2" nebo "DVD 3") a stisknûte 6 Zmûna kódu na dálkovém ovladaãi Stisknûte [ENTER] a podrïte numerická tlaãítka ([1], [2] nebo [3]) déle neï 2 sekundy. 7 Stisknûte 7 Na displeji se zobrazí následující údaj Kód dálkového ovladaãe systému Kód zmûàte na dálkovém ovladaãi tak, aby se shodoval s hlavní jednotkou (= viz krok 6). Poznámka Aktivací poloïky "Shipping Condition" v nabídce SETUP se hlavní jednotka vrátí ke kódu "DVD 1". Kód dálkového ovladaãe zmûàte na 1 (= viz krok 6). 19

20 KROK 4 Nastavení reprosoustav pro vícekanálov reïim Nastavení prezence a velikosti reprosoustav a 6 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte ikonu reprosoustav a stisknûte tlaãítko 7 Tlaãítky [5, ] vyberte nastavení a stisknûte Pfiíklad ikon: Reprosoustava Surround (LS) ENTER FUNCTIONS Zvolte, pokud je reprosoustava schopna vyzafiování hlubok ch kmitoãtû (ménû neï 100 Hz). Zvolte, pokud reprosoustava neumoïàuje dostateãné vyzafiování hlubok ch kmitoãtû. Z reprosoustavy nevychází Ïádn zvuk. Pfii pfiipojení prostfiednictvím konektorû AUDIO OUT 5.1ch nastavte následovnû (= viz str. 11). 1 Bûhem zastavení Stisknûte tlaãítko [FUNCTIONS]. 2 Tlaãítky [5,, 2, 3] vyberte poloïku "SETUP" a stisknûte 3 Tlaãítky [5, ] zvolte poloïku "Sound" a stisknûte tlaãítko [3]. 4 Tlaãítky [5, ] vyberte poloïku "Speaker" a stisknûte 5 Tlaãítkem [5, ] zvolte poloïku "Multi Channel" a stisknûte tlaãítko Pfiední (L) Centrální Pfiední (R) Pokud je subwoofer nastaven tak, aby nereprodukoval Ïádn zvuk, budou pfiední reprosoustavy automaticky nastaveny tak, aby podporovaly reprodukci hlubok ch kmitoãtû. Pokud nebudete pfiipojovat subwoofer, pfiipojte pfiední reprosoustavy, které jsou schopny vyzafiovat hluboké kmitoãty pod 100 Hz. Nastavení ãasového zpoïdûní b (Pouze tehdy, pokud reprosoustavy nejsou umístûny ve stejné vzdálenosti od místa poslechu.) (Úãinné pouze v pfiípadû, pokud pfiehráváte vícekanálové disky) Pro optimální reprodukci vícekanálového zvuku ve formátu 5.1 by mûly b t v echny reprosoustavy (kromû subwooferu) ve stejné vzdálenosti od místa poslechu. Pokud jsou centrální nebo surround reprosoustavy umístûny blíïe, je moïno rozdíly ve vyzafiování zpûsobené odli nou vzdáleností kompenzovat ãasov m zpoïdûním. Pokud jsou vzdálenosti d (od centrální reprosoustavy) a f (od surround reprosoustav) stejné nebo vût í neï e (od pfiedních reprosoustav), ponechejte ãasové zpoïdûní nastaveno na "0" (tovární v chozí hodnota). Pokud je buì vzdálenost d, nebo f men í neï vzdálenost e, vyhledejte rozdíl v pfiíslu né tabulce a zmûàte ji na doporuãené nastavení. (LS) Surround (RS) Subwoofer Nastavení a, b a c je moïno mûnit podle potfieby. 20

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

Návod k obsluze. DVD rekordér 2 ALL 3 5. Vážený zákazníku RQT8020-1L

Návod k obsluze. DVD rekordér 2 ALL 3 5. Vážený zákazníku RQT8020-1L Návod k obsluze DVD rekordér Model č. DMR-ES10 Podporované číslo regionu Regionální čísla jsou přiřazována DVD přehrávačům a DVD médiům podle toho, kde jsou prodávány. Číslo regionu tohoto rekordéru je

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Návod k obsluze. DVD rekordér. Vážený zákazníku. Model č. DMR-ES15

Návod k obsluze. DVD rekordér. Vážený zákazníku. Model č. DMR-ES15 Návod k obsluze DVD rekordér Model č. DMR-ES15 Webová stránka: http://www.panasonic-europe.com Číslo regionu podporované tímto přístrojem Regionální čísla jsou přiřazována DVD přehrávačům a DVD médiím

Více

Návod k obsluze. DVD Rekordér 2 ALL 3 5

Návod k obsluze. DVD Rekordér 2 ALL 3 5 Návod k obsluze DVD Rekordér Č. modelu DMR-EH770 Číslo oblasti podporované tímto přístrojem Čísla oblasti jsou přidělována DVD rekordérům a diskům DVD-Video podle místa prodeje. Číslo oblasti tohoto přístroje

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Návod k obsluze DVD rekordér Model č. DMR-EH80V

Návod k obsluze DVD rekordér Model č. DMR-EH80V Návod k obsluze DVD rekordér Model č. DMR-EH80V Systém GUIDE Plus+ je dostupný v následujících zemích: Belgie, Německo, Francie, Nizozemí, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko, Itálie (Stav: k 30. dubnu 2005).

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DVD rekordér RDR-HX1020. Návod k obsluze

DVD rekordér RDR-HX1020. Návod k obsluze 2-895-171-E1(1) DVD rekordér Návod k obsluze Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX1020 2006 Sony Corporation

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE CD/MP3 P EHRÁVAâ DN-C615 NÁVOD K OBSLUZE SÉRIOVÉ âislo... PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ âíslo ZE ZADNÍ STùNY P Í- STROJE A V BUDOUCNU SE NA Nù ODVOLÁVALI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 UÏivatelská pfiíruãka MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 Rejstfiík DÛleÏité informace... âesky-1 Varování, Upozornûní... âesky-1 Registraãní údaje... âesky-1 Bezpeãnostní pokyny, údrïba a doporuãení

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Notebook Acer TravelMate série C110

Notebook Acer TravelMate série C110 Notebook Acer TravelMate série C110 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série C110 Návod k obsluze Copyright 2003. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více