Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor Slovo na cestu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014. Slovo na cestu"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014 Slovo na cestu Chrámem se nese krásná vstupní antifona: Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou. Na oltáři hoří dvě svíce. Jedna říká druhé: Tolik jsem se těšila na dnešní den, na osoby Bohu zasvěcené, muže a ženy v hábitech různých střihů a barev. Jenže každý rok je jich méně. Netušíš, proč? Čím to je? Víš, to je podobné jako u nás. Ti, co již hoří, musí tak zářit, aby dokázali zapalovat druhé, a ty dobře víš, že to vždy není tak jednoduché. Nejednou se stane, že i nám se světlo ztrácí či úplně zhasne a musíme se nechat znovu zapálit. Také musíme své světlo chránit před všemi nepříznivými vlivy. Stačí jen fouknout a je pryč. A co když vznikne průvan? Dobře víš, jak veliké úsilí je třeba vynaložit, abychom mu odolaly. Akolik takových průvanů, větrů či přímo vichřic nás denně potkává. Tohle mě nikdy nenapadlo. Myslela jsem si, že osoby Bohu zasvěcené to mají v životě jednoduché, že něco takového se jim snad ani nemůže stát. Vždyť přece žijí naplno pro Boha a s Bohem. Proč tedy Bůh takové průvany, větry nebo dokonce vichřice vůbec dopouští? Ptáš se, proč? Cožpak nevíš, že po každém takovém průvanu se necháváš vždy znovu zapálit? S velikou touhou čekáš, kdy už konečně přeskočí jiskra. A pak? Přímo si vychutnáváš stav HOŘÍM opět zářím, dávám teplo, pohodu. Není to úžasné dostat Světlo přímo ze Zdroje? Když je to tak nádherné, proč je to pro mnohé těžké a náročné? Není to jen o tom nechat se zapálit, ale víš přece, že po každé mši nás zhasnou. Pak vezmou nůž a řádně nás ořežou, zkrátí knot, a tak nás připraví k dalšímu zapálení. Nejednou to i hodně bolí a pokaždé nás ubude. Stáváme se menší a menší, až jednoho dne dohoříme zcela. To znamená, že některým z těch, kteří tady dříve spolu s námi slavili svátek Uvedení Páně do chrámu, již svíce dohořely?

2 Tady na zemi ano, ale věřím, že většina z nich již září před Boží tváří více než hvězdy na nebi. Víš, moc bych si přála vidět tento chrám plný zářících řeholníků a řeholnic. Najdou se i dnes děvčata a chlapci, kteří se nebudou bát průvanů, větrů ani vichřice? Vždyť dnes tolik lidí touží a chce mít, užít si, být veliký. Myslíš, že jsou mezi nimi i takoví, kteří se nechají ořezávat? Má dnes ještě někdo ve svém srdci touhu být stále menší a menší? Co myslíš, dočkáme se toho dříve, než dohoříme? S. Františka Ryšková Poslední Poslední list se třese na platanu, neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné. Třesu se, Bože můj, neboť tuším, že brzy umřu a pevný měl bych být. Z každého stromu spadne i ten nejposlednější list, neboť on není bez důvěry k zemi. Z každého člověka spadne i ta poslední přetvářka, neboť prkno v márnici je docela prosté. List nemusí tě, Bože, prosit o nic, dal jsi mu růst a on to nepokazil. Ale já Vladimír Holan Modlitba za dobrou smrt Dej, ať se ve smrti setkám s tebou, neboť pak už se nebudu moci skrývat. Dej, ať nezemřu, aniž jsem žil v pravdě. Ty mne vysvobodíš od všeho, co mi brání, abych tě viděl. Zemřu kdy? jak? kde? nevím to, ale ty to víš místo mne. Učiň, abych byl připraven tím, že budu žít pro tebe. 2

3 Zajímá nás Jak máme milovat své nepřátele? Pravá láska netouží brát, ale dávat. Dává tedy i těm, kteří naše dobrodiní neoplácejí dobrým, kteří jsou naši nepřátelé. Nepřítele můžeme milovat jen proto, že v něm vidíme Boha, pro Krista. Těm, kdo nám ublíží, musíme proto být vždycky ochotni odpustit, přát a činit jim dobře, modlit se za ně. Vždyť sami vzýváme Boha těmito slovy: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům (Mt 6,12). Máme sice právo žádat zadostiučinění za urážku, dáváme i potrestat viníka, když toho spravedlnost vyžaduje. Nesmíme se však nikdy dát unášet mstivostí, nýbrž být spíše nakloněni nežádat ani to, co nám patří, v případě, že svou ústupností můžeme způsobit něco dobrého. V životě se nesetkáváme tak často se skutečnými nepřáteli, tj. s lidmi, kteří by nám chtěli skutečně dělat zle. Denně však potkáváme lidi nesympatické, nepříjemné, mrzuté, obtížné. Křesťan se musí učit city antipatie přemáhat, ovládat svou rozladěnost, snažit se vyjít, pokud je to možné, se všemi. Nedokáže-li s někým vyjít, nemusí jeho společnost vyhledávat. Vyhne se mu, ale nenápadně, aby to nebylo na újmu povinné lásky. S některými lidmi to máme zvláště těžké. Normální vztahy jsou nemožné pro jejich podrážděnost nebo zlobu. V takových případech moralisté rozlišují obecné a zvláštní skutky lásky. Jsme povinni udělat pro ně to, co jsme povinni pro každého člověka bez výjimky, to, co od nás požaduje korektní obecný styk. Zvláštní vztahy však s takovou osobou raději nenavazujeme, předpokládá-li se, že by to mohlo špatně dopadnout nebo že by to k ničemu dobrému nevedlo. Často se stává, že osoby nebo celé rodiny spolu nemluví, nápadně se sobě vyhýbají, takže to všichni vědí. Nemůžeme-li změnit postoj druhého, snažme se alespoň ze své strany tento led prolomit pozdravem, malou službičkou, krátkým rozhovorem. Křesťan smýšlí co nejlépe a mluví dobře i o lidech jiného přesvědčení náboženského, politického, zvláště pak o jiných národech. Národnostní šovinismus je sám v sobě znakem omezenosti. Je proti duchu Kristově, který poslal učedníky do celého světa. Hleďte, ať nikdo nikomu nesplácí zlé zlým, ale vždy usilujte o to, co je dobré pro vás i pro všechny. (1 Tes 5,15) Říkáš, že máš nepřítele? Nestydíš se? Nestačí ti, že už je naším nepřítelem ďábel? Potřebuješ k tomu přidávat ještě někoho, kdo je s námi stejné přirozenosti? (sv. Jan Zlatoústý) Chceš-li být opravdu velký člověk, pokus se objevit něco dobrého i v nepříteli. (kard. O Connell) zpracovala Miroslava Řeháková Zdroj: Špidlík, Tomáš: Po tvých stezkách. Brno: Societas,

4 Vánoční divadlo Dne 27. prosince 2013 jsme byli pozváni jako každý rok ve vánočním čase otcem děkanem P. Pavlem Cieslarem a mládeží z naší farnosti na vánoční divadlo. Přivítala nás paní Mirka Řeháková a sdělila nám, koho a co uvidíme a uslyšíme. Začali naši nejmenší ze scholky. Převyprávěli nám příběh Světélka lásky aneb Jak šli broučci do Betléma. Malí broučci letí se svými lucerničkami do Betléma svítit děťátku. Je jim zima, jsou unavení, lucerničky hasnou Po cestě potkají malinkého zbloudilého broučka, kterému pomohou, a tím se opět rozsvítí jejich lucerničky, aby všichni spolu mohli doletět do Betléma. Mluvené slovo je prokládáno písničkami a dospělí ani nedutají. Myslím, že tajně ukáplo i pár slziček. Poté schola potěšila naše uši i srdce zpěvem několika vánočních písní. Následovalo divadlo naší mládeže. Mladí nám zahráli vánoční scénku podle Daniela Henycha s názvem Poutník. Do města Poutník přichází. Jak je to dlouho, co tu byl? Všecko se tolik změnilo od časů, kdy se narodil. Je těžké napsat jen krátce něco o této hře. Byla velmi příhodná pro dnešní uspěchanou dobu. Donutila nás uvědomit si, proč oslavujeme Boží narození, co je pro nás důležité a co by mělo být. Mladí si dali moc záležet. Krásné a důvtipné byly kulisy. Představení doprovázeli hudebníci z vlastních řad. Nechybělo ani pár milých slov našeho otce děkana. Mluvil o tom, jak jsou děti nejen velká starost, ale především radost. Vše završil požehnáním. Nakonec jsme si všichni zazpívali Narodil se Kristus Pán. Nezbývá mi víc než poděkovat všem, kteří toto odpoledne připravili, a samozřejmě všem zúčastněným za moc pěkný zážitek. Už se těším, co si pro nás přichystají příští rok. Michaela Lukašáková 4

5 Z pokladů naší farnosti Monstrance s řádovým křížem z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Nezvykle velká zlacená tzv. paprsčitá monstrance, na paprscích osazená bílými kameny, s černým tlapatým řádovým křížem kolem ostensoria a erbem na noze se užívá v kostele Panny Marie pravidelně o slavnosti Krista Krále. Podle literatury kostelu patří již 183 let. Poprvé tuto skutečnost uvedl ve své církevní topografii Moravy benediktin Řehoř Wolný takto: Kostel obdržel roku 1830 od tehdejšího velmistra arcivévody Antonína Viktora jednu dobře pozlacenou stříbrnou monstranci, 14 fundů těžkou, českým křišťálem osazenou, s dopředu posunutým řádovým křížem Předmětu výjimečné umělecké kvality i velikosti si při přípravě výstavy Staré rakouské zlatnické práce povšiml ředitel opavského uměleckoprůmyslového muzea Edmund Wilhelm Braun a na výstavu v roce 1904 si jej zapůjčil. V doprovodném katalogu pak monstranci věnoval obsáhlejší text se základním popisem předmětu. Správně identifikoval autorskou značku C X S jako Kašpara [Caspara] Xavera Stippeldeye, mylně však označil erb donátora (toho, kdo nechalmonstranci zhotovit) na noze monstrance jako velmistrovský. Monstranci podle datace na noze zhotovil v roce 1786 známý augšpurský zlatník Kašpar Xaver Stippeldey pro blíže neznámý řádový kostel/kapli. K upřesnění místa, pro které byl tak výpravný předmět pořízen, je klíčová identifikace erbu donátora na noze monstrance. Erb vypadá takto: pole rokajového štítu je vyplněno tlapatým řádovým křížem se čtvrceným středním štítkem; první a čtvrté pole štítku nese opětovně řádový kříž, druhé a třetí rodový erb se dvěma šrafou odlišenými poli, rozdělenými břevnem; na horním okraji štítu spočívá turnajový helm s korunou, přikrývadly a klenotem v podobě rozevřených křídel. Podle srovnání s erby na vývodech uchazečů o přijetí do řádu, uchovávaných v Centrálním archivu řádu německých rytířů ve Vídni, se jedná o erb Františka Zikmunda Adalberta z Lehrbachu ( ). ( ). Ve znaku Lehrbachů je totiž červené a stříbrné pole oddělené černým břevnem a v rodovém klenotu rozevřená křídla. Kdo byl František Zikmund Adalbert Friedrich svobodný pán z Lehrbachu a proč se stal donátorem/objednavatelem tak v mnoha směrech výjimečné monstrance? 5

6 Narodil se patrně v květnu 1729, protože pokřtěn byl dne , jako syn Karla Viléma svobodného pána z Lehrbachu a jeho ženy Marie Kateřiny Alžběty z Kötschau. V roce 1752 byl přijat jako rytíř do řádu, baleje (= provincie) Franky (= historické území v povodí Mohanu a středního Rýna). V letech zastával úřad Trappiera (= zodpovědného za ošacení členů řádu a jeho služebníků) v Mergentheimu a od roku 1764 zde byl místodržitelem. V následujícím roce se stal zemským komturem baleje Franky (1765). Navázal na své předchůdce a pokračoval v budování zemské komendy v Ellingen coby rezidenčního místa zemských komturů je s ním spjato dokončení hospodářských a správních budov. Baron Lehrbach měl také blízko k rakouskému císařskému dvoru podílel se na prosazení volby nejmladšího syna císařovny Marie Terezie arcivévody Maxmiliána Františka koadjutorem velmistra a zastupoval rakouské zájmy v Bavorsku coby diplomat císaře Josefa II. Zemřel Dnes bohužel nevíme, proč a pro jaký kostel nechal pouhý rok před svou smrtí komtur Lehrbach zhotovit naši monstranci. Víme však, že nedlouho předtím zřejmě pořídil stylově podobnou, ale menší monstranci pro farní kostel v Rottenbachu. Na první pohled je u obou předmětů nápadná podoba komponování paprsků a jejich osazení kameny. Naproti tomu neobvyklé užití řádového kříže černé barvy u monstrance je bezesporu inspirováno jinou, menší monstrancí z počátku 18. století ze špitální kaple sv. Alžběty v Ellingen. Jejím objednavatelem byl zemský komtur baleje Franky Karel Jindřich svobodný pán z Hornsteinu, pro kterého ji někdy v letech zhotovil významný augšpurský zlatník Johan Kašpar Lutz. Lehrbach se tak evidentně svou zakázkou ideově přihlásil ke svému významnému a mocnému předchůdci. Vezmeme-li v úvahu tyto skutečnosti, nelze vyloučit, že Lehrbachova bezmála metrová monstrance byla určena pro nový klasicistní kostel sv. Alžběty při komendě ve svobodném městě Norimberku, v jejíž výstavbě se vládnoucí zemský komtur Lehrbach významně angažoval. Plány kostela sv. Alžběty zpracoval architekt František Ignác Michael Neumann v duchu jihoněmeckého pozdního baroka již v roce Do průčelí kostela Neumann situoval dva erby: velmistra a hlavního investora Lehrbacha. Výstavba kostela však byla zahájena až v roce 1785, naneštěstí nedlouho poté architekt Neumann zemřel. Stavbu poté převzal architekt Petr Antonín Verschfelt, který sice vyšel z Neumannova konceptu, ale zpracoval nové klasicistní plány (1786) a pokračoval ve výstavbě. V následujícím roce však Verschafelt odstoupil z vedení stavby ze zdravotních důvodů a angažován byl německý architekt italského původu Maurizio Pedetti (mj. autor konceptu hlavního oltáře pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě). Krátce poté zemský komtur Lehrbach zemřel. Trvalo ještě několik let, než stavba pokračovala dál, a ještě více než jedno století, než byla skutečně dokončena. V roce 1805 byla totiž přerušena, protože řád musel opustit říšské území a jeho majetek byl rozdělen mezi světská knížata. Teprve v roce 1903 byl kostel sv. Alžběty dokončen a vysvěcen. 6

7 Ve světle uvedených informací se můžeme právem domnívat, že Lehrbachova monstrance se měla stát důstojnou součástí liturgické výbavy nového kostela sv. Alžběty a nestalo se tak jen kvůli nekonečným průtahům při realizaci kostela po Lehrbachově smrti. Svědčí o tom nejen neobvyklá velikost, stylové zadání, výjimečná kvalita umělecko-řemeslného zpracování, při které autor bohatě využil klasicistní ornamentiky (festony, akantové listy, rozviliny), ale i užití řádového kříže, které měly podtrhnout význam a moc donátora v osobě řádového kavalíra Františka Zikmunda Friedricha Adalberta z Lehrbachu. Lehrbachova monstrance, uložená zřejmě v Ellingen, se mezitím ocitla v majetku velmistra poté, co velmistr převzal vedení baleje Franky. Odtud pak byla zřejmě převezena do Vídně a později v roce 1830 darována velmistrem arcivévodou Antonínem Viktorem jednomu z nejvýznamnějších ze zbylých řádových kostelů, a to Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. O tomto bohatém obdarování pak dále můžeme spekulovat rovněž jako o jisté kompenzaci za ztráty způsobené kostelu odvody z kostelního stříbra v roce 1810, kterému navzdory své příslušnosti k habsburskému domu arcivévoda Antonín Viktor u opavského řádového kostela nezabránil. Petr Tesař Statistika za rok 2013 farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Pastorační činnost Křty 6 Svaté přijímání První svaté přijímání 15 Biřmování 1 Svatby 2 Svátost pomazání nemocných 101 Zaopatřených 16 Pohřby 75 Hospodaření Příjmy v Kč: Počáteční stav ,00 Kostelní sbírky a ostatní příjmy ,00 Přijaté dary ,00 Dotace ,00 Ostatní příjmy 1 422,35 Nájemné ,50 Příjmy celkem ,85 Výdaje v Kč: Daně 1 110,00 Opravy památek ,00 Opravy ostatní ,00 Odeslané sbírky a poskytnuté dary ,00 Ostatní výdaje ,30 Výdaje celkem ,30 Rozdíl příjmů a výdajů daného období: ,55 P. Pavel Cieslar 7

8 Kronika roku 2013 Leden Tříkrálová sbírka mše svatá s požehnáním koledníčků v kostele sv. Vojtěcha a následným slavnostním průvodem na Horní náměstí Začátek duchovní péče ve Slezské nemocnici v Opavě nemocničním kaplanem byl ustanoven P. Bartlomiej Blaszka Informativní schůzka se zamyšlením k Roku víry pořádal Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava (dále jen Klub sv. Anežky) Denní stacionář pro seniory Výročí osmdesát let zasvěcení kostela Panně Marii, Matce Milosrdenství kostel sv. Vojtěcha Výtvarné odpoledne šperky z křišťálové pryskyřice II pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Opavský zámek, komentovaná prohlídka výstavy v Obecním domě pořádal Klub sv. Anežky Týden modliteb za jednotu křesťanů Duchovní obnova pro muže pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera, obnovu vedl P. Vítězslav Řehulka, téma Hodnota a důstojnost ženy Přednáška Panna Maria v životě Dona Bosca a v životě našem pořádal Klub sv. Anežky pastorační středisko minoritského kláštera, přednášející: o. František Bláha SBD Na cestě k manželství 2. setkání, pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Slavnostní vyhodnocení Tříkrálové sbírky v kině Mír pořádala Charita Opava. Únor Den zasvěceného života mši svatou celebroval biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz chrám Sv. Ducha Maškarní ples pro děti pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava spolu s občanským sdružením Naše škola Sněmovní sál minoritského kláštera Informativní schůzka, zhodnocení Tříkrálové sbírky 2013 pořádal Klub sv. Anežky Denní stacionář pro seniory Maškarní bál v Neškole pořádala Charita Opava Charitní mateřské centrum Neškola Postní duchovní obnova pořádal Klub sv. Anežky Církevní konzervatoř Opava, obnovu na téma Eucharistie vedl o. Petr Smolek z Rychvaldu tradiční ples Pěveckého sboru Stěbořice Kulturní dům ve Stěbořicích. 11. a Adorace před začátkem postní doby konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Postní zamyšlení s otcem Josefem Motykou, spirituálem CHO pořádal Klub sv. Anežky Denní stacionář pro seniory Na cestě k manželství 3. setkání pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Pouť ostravsko-opavské diecéze do Říma Etika ve zdravotnictví přednáška sestry Filomény pořádal Klub sv. Anežky, pastorační středisko minoritského kláštera. Březen Soustředění scholy v Litultovicích Postní duchovní obnova pro manželské páry přednášeli manželé Síkorovi a o. Petr Kříbek pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava CZŠ sv. Ludmily, Hradec nad Moravicí Přednáška plukovníka v. Ing. Františka 8

9 Valdštýna na téma Šíření křesťanství v naší zemi před příchodem Cyrila a Metoděje pořádal Klub sv. Anežky pastorační středisko minoritského kláštera Po odstoupení papeže Benedikta XVI. byl novým papežem zvolen Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires, který přijal jméno František. 16. a Diecézní setkání mládeže mottem setkání byl verš z Matoušova evangelia Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. pořádalo Diecézní centrum mládeže Bruntál Zapomenutí hrdinové komentovaná prohlídka výstavy v Obecním domě pořádal Klub sv. Anežky Dětská burza oblečení pořádala Charita Opava Charitní mateřské centrum Neškola Křížová cesta ulicemi Opavy zahájení v kostele sv. Vojtěcha Zpovědní den konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Jarní tvořivé dílničky Mateřská škola křesťanská na Mnišské ulici Vernisáž výstavy fotosoutěže Můj svět pořádala Charita Opava Slezské zemské muzeum Opava. Duben Mše svatá celebrovaná biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Svátost pomazání nemocných kostel sv. Vojtěcha Křesťanská společenství ve farnosti Svatého Ducha pořádal Klub sv. Anežky Denní stacionář pro seniory setkání s otcem Kryštofem Skibińským. 15. a Sbírka šatstva pořádala Charita Opava nákladní nádraží Českých drah ve stanici Opava-východ Přednáška s besedou Bezpečnost seniorů v dopravě pořádal Klub sv. Anežky ve spolupráci s Městskou policií Opava a Magistrátem města Opavy Obecní dům Spolčo vyjelo do Krakova Společenství mladých při farnosti Panny Marie Mše svatá se slavností sv. Vojtěcha kostel sv. Vojtěcha Přednáška otce Pavla Schwarze z Jeseníku Křesťanský pohled na člověka pořádal Klub sv. Anežky pastorační středisko minoritského kláštera Jarní probuzení 2 pořádala farnost Nanebevzetí Panny Marie Hlavnice Setkání pro ženy pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera. Květen Pouť mládeže opavského děkanátu do Olomouce Poutní zájezd do Melče a k Panně Marii Ve skále pořádal Klub sv. Anežky provázel otec Peter Kerak z Melče Běh o opavský koláč pořádala jednota Orel Opava sady Svobody Novéna před slavností Seslání Ducha Svatého v chrámu Svatého Ducha Pouť k Panně Marii Opavské, Matce Milosrdenství kostel sv. Vojtěcha hlavní celebrant: otec Vojtěch Janšta První svaté přijímání dětí kostel sv. Jana Nepomuckého, Kylešovice Přednáška Jaká mám práva, když se stanu obětí trestných činů pořádal Klub sv. Anežky ve spolupráci s Městskou policií Opava Obecní dům Svatodušní vigilie chrám Sv. Ducha Poutní mše svatá ke sv. Janu Nepomuckému kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích. 9

10 Farní den farnosti Sv. Ducha minoritský sál a zahrada diecézní setkání seniorů s otcem biskupem Františkem Lobkowiczem Ostravsko-opavské biskupství v Ostravě Noc kostelů kostel Sv. Ducha a kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři Poutní mše svatá ze slavnosti Nejsvětější Trojice kostel Nejsvětější Trojice v Městských sadech První svaté přijímání dětí (14 dětí) konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie První svaté přijímání dětí (16 dětí) chrám Sv. Ducha Slavnost Těla a krve Páně zahájení v kostele sv. Vojtěcha, ukončení v chrámu Sv. Ducha. Červen Pouť děkanátu Opava za nová kněžská a řeholní povolání a za rodiny mši sv. celebroval biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz poutní místo Cvilín u Krnova Cyklistický půldenní výlet mládeže farnosti Panny Marie Od zámku k zámku a zase zpátky Požehnání Denního stacionáře pro seniory nově zrekonstruované prostory na Kylešovské ulici 4 v Opavě pořádala Charita Opava Výročí posvěcení konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie Poutní zájezd na Velehrad pořádal Klub sv. Anežky Ministrantský výlet Vítkov a okolí Mše svatá na ukončení školního roku Křesťanské mateřské školy kaple svatého Kříže Sluníčkové odpoledne pořádala Charita Opava Jáhenské svěcení ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz vysvětil 3 jáhny, jednoho z nich jako trvalého jáhna konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Po zásahu bleskem tragicky zahynul o. Josef Motyka, farář ve Stěbořicích Mše svatá na ukončení školního roku kostel sv. Vojtěcha Šestá pěší pouť Opava Velehrad pouť začala v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie Kněžské svěcení ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz vysvětil 3 novokněze katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Červenec Diecézní setkání dětí s otcem biskupem areál Kamenité na Prašivé Pohřeb tragicky zemřelého o. Josefa Motyky ze Stěbořic Cyrilometodějská oslava ve Vlaštovičkách pořádala Charita Opava Pouť ke sv. Anně na trojmezí farností. Srpen Slavnost Porciunkule chrám Sv. Ducha Mše svatá ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie mši sv. celebroval biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Září Mše svatá na zahájení školního roku v pobočce CZŠ sv. Ludmily v Jaktaři Mše svatá na zahájení školního roku na opavských školách kostel sv. Vojtěcha Komentovaná prohlídka výstavy Vincenc Prasek: pedagog, učenec a vizionář spojená s minivýstavou k osobnosti opavského maršála Böhma Ermolliho k bitvě u Zborova pořádal Klub sv. Anežky 10

11 Slezská pouť u sv. Salvátora v Dolních Životicích Poutní zájezd do Krakova duchovně provázeli o. Kryštof Skibinský a o. Vladimír Ziffer pořádal Klub sv. Anežky Víkend pro ženy na Cvilíně pořádalo Centrum pro rodinu,středisko Opava Tradiční františkánská pouť na Svatý Hostýn pořádala farnost Sv. Ducha Přednáška s besedou na téma Sebeobrana pro seniory pořádal Klub sv. Anežky s Městskou policií Opava tělocvična Magistrátu statutárního města Opavy XI. Mezinárodní festival duchovní hudby Opava 2013 pořádala Umělecká agentura Karel Kostera. Říjen Slavnost TRANZITUS přechod sv. Františka do nebe chrám Sv. Ducha Duchovní obnova pro ženy vedl o. Vítězslav Řehulka, téma Víra zraje krizemi pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Výlet do Stěbořic s prohlídkou kostela a přilehlého areálu; také návštěva rozsáhlé trvalé expozice předmětů našich předků na místním zámku pořádal Klub sv. Anežky. 13. a Poutní mše svaté ze svátku sv. Hedviky kostel sv. Hedviky. 14. a Sbírka šatstva pořádala Naděje středisko krizové pomoci Charity Opava nákladní nádraží ve stanici Českých drah Opava-východ Přednáška sestry Filomény na téma Duchovní hodnoty a jejich význam ve zdravotnictví pořádal Klub sv. Anežky, pastorační středisko minoritského kláštera Výtvarné odpoledne malování na hedvábí pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Přednáška s besedou na téma Požární ochrana pořádal Klub sv. Anežky Obecní dům Opava. Listopad Vzpomínka na všechny věrné zemřelé mše svatá v kostele sv. Hedviky Dušičková pobožnost na Městském hřbitově v Opavě Výtvarné odpoledne skládáme z čajových sáčků pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Přednáška na téma Bratři ze Soluně, spolupatroni Evropy přednášel Ing. František Valdštýn pořádal Klub sv. Anežky pastorační středisko minoritského kláštera Slavnostní odhalení domovních znamení na objektech Charity na Kylešovské ulici Tradiční noční bdění mládeže opavského děkanátu na téma Svátost smíření kostel sv. Vojtěcha Seminář pro manželské páry: Jak se pomocí komunikace cítit v manželství lépe pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Beseda s otcem děkanem Pavlem Cieslarem na téma Farnost Nanebevzetí Panny Marie křesťanská společenství pořádal Klub sv. Anežky Denní stacionář pro seniory Mše svatá na ukončení Roku víry, celebroval generální vikář Mons Martin David konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Novéna před Slavností Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu chrám Sv. Ducha. 11

12 Požehnání adventních věnců v různých opavských kostelech Adventní duchovní obnova Téma: Příprava srdce na Vánoce přednášela PhDr. Kateřina Lachmanová Th.D. pořádal Klub sv. Anežky Církevní konzervatoř Opava. Prosinec První přátelské setkání pletařek obvazů pořádal Klub sv. Anežky Denní stacionář pro seniory Adventní duchovní obnova pro manželské páry Témata: Láska a její radosti a bolesti a Oslovení oslovených přednášeli Mgr. Jan Bernard a P. Bohuslav Novák CZŠ sv. Ludmily Hradec nad Moravicí Přednáška na téma Svědomí přednášel otec Petr Kříbek pořádal Klub sv. Anežky pastorační středisko minoritského kláštera Zpovědní den konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Mše svatá s žehnáním hraček konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Živý Betlém Stěbořice u kostela Biskupská mše svatá mši svatou celebroval biskup ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowicz konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Tradiční vánoční koncert pořádala Umělecká agentura Karel Kostera chrám Sv. Ducha Vánoční divadlo konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Mimo uvedené akce jsme se scházeli po celou postní dobu při pobožnostech křížové cesty, v květnu při májových pobožnostech v konkatedrále, v říjnu při modlitbě růžence v kostele sv. Vojtěcha a v adventu na rorátech v konkatedrále i v dalších kostelech v Opavě. Každý čtvrtek (mimo květen, červenec, srpen a říjen) jsme se mohli scházet při adoracích v kapli sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, každou středu v chrámě Sv. Ducha, mimo adorace v jiných opavských kostelech. Mimo obvyklé mše sv. byla každý měsíc jedna německá mše svatá v kapli sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Každý první pátek v měsíci jsme se scházeli k pobožnostem k Nejsvětějšímu Srdci Páně v kostele sv. Vojtěcha. K pobožnostem k Božímu Milosrdenství jsme se scházeli každý třetí pátek v měsíci v kostele sv. Vojtěcha a každý poslední pátek v měsíci v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích. Jednou měsíčně byla v kostele Sv. Ducha adorace pro maminky. Každé druhé úterý se scházelo na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie společenstvídospělých pod vedením jáhna Jana Gilíka, ke vzdělávání se ve víře. Každého 13. dne v měsíci byla v chrámu Sv. Ducha Fatimská pobožnost. Dále se scházeli: společenství mládeže při konkatedrále každý pátek na faře, modlitební společenství ve farnosti Sv. Ducha každou středu v pastoračním středisku minoritského kláštera, společenství vysokoškoláků každé úterý v pastoračním středisku minoritského kláštera, Fatimské společenství každou středu v kostele Sv. Ducha, ke společné modlitbě nešpor se věřící scházeli v chrámu Sv. Ducha vždy po večerní mši svaté. Mimo to existuje v Opavě několik rodinných a dalších společenství, která se scházela pravidelně podle svého programu. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v roce 2013: v konkatedrále 14 a v kostele Sv. Ducha 16 dětí.proběhla také řada sbírek na kněžský seminář, na potřeby biskupství, na misie a sbírky na opravu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. 12 zpracoval Vladimír Ziffer st.

13 STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, vrátíme se ještě na chvíli do minulého roku. Marie Smolková zachytila hlavní myšlenky z přednášky otce Petra Kříbka na téma Svědomí. V přednášce 10. prosince se nám snažil pojem svědomí přiblížit otec Petr Kříbek z Jaktaře. Pro Egypťany to byl kritický hlas v nás. Pro Řeky společné porozumění. Starý zákon hovoří o srdci člověka. A katechizmus o nejtajnějším středu ve svatyni člověka. V ní je sám s Bohem, jehož hlas mu zaznívá v nitru. Otec nám svědomí představil jako vnímání mravních principů, které jsou naší součástí. Člověk je svobodná bytost. Má je rozpoznávat, rozhodovat se pro ně a v daných životních podmínkách je uskutečňovat. Tento požadavek pro nás platí, přestože jsme lidmi poznamenanými prvotním hříchem, i hříchy osobními. Není snadné správně vnímat a uskutečňovat tyto podněty. Pro správnost rozhodování jsme dostali pět rad: 1. Musíme si dopřát čas. První podnět svědomí nemusí být správnou volbou. V usebranosti máme nechat Boha hovořit, aby naše rozhodnutí dozrálo. 2. Musíme se také ptát na účinky našeho jednání. Neřešit jen sebe, ale i to, co to způsobí. 3. Při rozhodování má být měřítkem naše láska k druhému. Pokud nám má dobro přinést pocit uspokojení, musí být dobrem i pro toho, koho se to týká. 4. Rovněž je důležité rozvíjet naši schopnost komunikovat s druhými. Jak by ses rozhodl ty? Být v konfrontaci s bližním. 5. Modlit se, a tak se aktivně vystavovat působení Boha. Ten v nás může něco odbourávat nebo nás k něčemu nebo někomu přivést. Přednášející nás upozornil, že svědomí je svědkem všeobecnosti, pravdivosti, dobra. Všichni jsme k dobru voláni. Když však jednáme špatně, svědomí nás na to upozorňuje. Neodsuzuje nás, ale dále vybízí k lítosti, k prosbě o odpuštění. Jindy nám sice nic nevyčítá, ale to ještě neznamená, že je vše v pořádku. Vždyť k srdci člověka promlouvá nejen Bůh, ale i podněty zvenčí. Když jsme si úsudkem jisti, musíme podle něho jednat. Když tuto jistotu nemáme, musíme zhodnotit pravděpodobnost. Je na zpovědníkovi, aby napomáhal pravdivosti našeho života a také aby zhodnotil naše svědomí. Všeobecně se ví, že nevědomost hříchu nečiní. Otec nás upozornil, že toto platí jen o nevědomosti nezaviněné. Často však jde o nevědomost zaviněnou. To tenkrát, když se nesnažíme upevňovat ve správném číst Písmo, vzdělávat se, zajímat se o učení církve. Pak naše zaviněná nevědomost naši vinu zesiluje. Otec uváděl příklad. Někdy člověk cítí, že něco není v pořádku. Přijde pochybnost. Tu raději v sobě potlačí a rozhodne se, že se raději o problém nebude zajímat, aby se náhodou nepřesvědčil, že nejedná správně. Vina se potom ve svědomí přičítá a svědomí se stává slepé naší vinou. I to může být 13

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více