Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor Slovo na cestu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014. Slovo na cestu"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014 Slovo na cestu Chrámem se nese krásná vstupní antifona: Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou. Na oltáři hoří dvě svíce. Jedna říká druhé: Tolik jsem se těšila na dnešní den, na osoby Bohu zasvěcené, muže a ženy v hábitech různých střihů a barev. Jenže každý rok je jich méně. Netušíš, proč? Čím to je? Víš, to je podobné jako u nás. Ti, co již hoří, musí tak zářit, aby dokázali zapalovat druhé, a ty dobře víš, že to vždy není tak jednoduché. Nejednou se stane, že i nám se světlo ztrácí či úplně zhasne a musíme se nechat znovu zapálit. Také musíme své světlo chránit před všemi nepříznivými vlivy. Stačí jen fouknout a je pryč. A co když vznikne průvan? Dobře víš, jak veliké úsilí je třeba vynaložit, abychom mu odolaly. Akolik takových průvanů, větrů či přímo vichřic nás denně potkává. Tohle mě nikdy nenapadlo. Myslela jsem si, že osoby Bohu zasvěcené to mají v životě jednoduché, že něco takového se jim snad ani nemůže stát. Vždyť přece žijí naplno pro Boha a s Bohem. Proč tedy Bůh takové průvany, větry nebo dokonce vichřice vůbec dopouští? Ptáš se, proč? Cožpak nevíš, že po každém takovém průvanu se necháváš vždy znovu zapálit? S velikou touhou čekáš, kdy už konečně přeskočí jiskra. A pak? Přímo si vychutnáváš stav HOŘÍM opět zářím, dávám teplo, pohodu. Není to úžasné dostat Světlo přímo ze Zdroje? Když je to tak nádherné, proč je to pro mnohé těžké a náročné? Není to jen o tom nechat se zapálit, ale víš přece, že po každé mši nás zhasnou. Pak vezmou nůž a řádně nás ořežou, zkrátí knot, a tak nás připraví k dalšímu zapálení. Nejednou to i hodně bolí a pokaždé nás ubude. Stáváme se menší a menší, až jednoho dne dohoříme zcela. To znamená, že některým z těch, kteří tady dříve spolu s námi slavili svátek Uvedení Páně do chrámu, již svíce dohořely?

2 Tady na zemi ano, ale věřím, že většina z nich již září před Boží tváří více než hvězdy na nebi. Víš, moc bych si přála vidět tento chrám plný zářících řeholníků a řeholnic. Najdou se i dnes děvčata a chlapci, kteří se nebudou bát průvanů, větrů ani vichřice? Vždyť dnes tolik lidí touží a chce mít, užít si, být veliký. Myslíš, že jsou mezi nimi i takoví, kteří se nechají ořezávat? Má dnes ještě někdo ve svém srdci touhu být stále menší a menší? Co myslíš, dočkáme se toho dříve, než dohoříme? S. Františka Ryšková Poslední Poslední list se třese na platanu, neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné. Třesu se, Bože můj, neboť tuším, že brzy umřu a pevný měl bych být. Z každého stromu spadne i ten nejposlednější list, neboť on není bez důvěry k zemi. Z každého člověka spadne i ta poslední přetvářka, neboť prkno v márnici je docela prosté. List nemusí tě, Bože, prosit o nic, dal jsi mu růst a on to nepokazil. Ale já Vladimír Holan Modlitba za dobrou smrt Dej, ať se ve smrti setkám s tebou, neboť pak už se nebudu moci skrývat. Dej, ať nezemřu, aniž jsem žil v pravdě. Ty mne vysvobodíš od všeho, co mi brání, abych tě viděl. Zemřu kdy? jak? kde? nevím to, ale ty to víš místo mne. Učiň, abych byl připraven tím, že budu žít pro tebe. 2

3 Zajímá nás Jak máme milovat své nepřátele? Pravá láska netouží brát, ale dávat. Dává tedy i těm, kteří naše dobrodiní neoplácejí dobrým, kteří jsou naši nepřátelé. Nepřítele můžeme milovat jen proto, že v něm vidíme Boha, pro Krista. Těm, kdo nám ublíží, musíme proto být vždycky ochotni odpustit, přát a činit jim dobře, modlit se za ně. Vždyť sami vzýváme Boha těmito slovy: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům (Mt 6,12). Máme sice právo žádat zadostiučinění za urážku, dáváme i potrestat viníka, když toho spravedlnost vyžaduje. Nesmíme se však nikdy dát unášet mstivostí, nýbrž být spíše nakloněni nežádat ani to, co nám patří, v případě, že svou ústupností můžeme způsobit něco dobrého. V životě se nesetkáváme tak často se skutečnými nepřáteli, tj. s lidmi, kteří by nám chtěli skutečně dělat zle. Denně však potkáváme lidi nesympatické, nepříjemné, mrzuté, obtížné. Křesťan se musí učit city antipatie přemáhat, ovládat svou rozladěnost, snažit se vyjít, pokud je to možné, se všemi. Nedokáže-li s někým vyjít, nemusí jeho společnost vyhledávat. Vyhne se mu, ale nenápadně, aby to nebylo na újmu povinné lásky. S některými lidmi to máme zvláště těžké. Normální vztahy jsou nemožné pro jejich podrážděnost nebo zlobu. V takových případech moralisté rozlišují obecné a zvláštní skutky lásky. Jsme povinni udělat pro ně to, co jsme povinni pro každého člověka bez výjimky, to, co od nás požaduje korektní obecný styk. Zvláštní vztahy však s takovou osobou raději nenavazujeme, předpokládá-li se, že by to mohlo špatně dopadnout nebo že by to k ničemu dobrému nevedlo. Často se stává, že osoby nebo celé rodiny spolu nemluví, nápadně se sobě vyhýbají, takže to všichni vědí. Nemůžeme-li změnit postoj druhého, snažme se alespoň ze své strany tento led prolomit pozdravem, malou službičkou, krátkým rozhovorem. Křesťan smýšlí co nejlépe a mluví dobře i o lidech jiného přesvědčení náboženského, politického, zvláště pak o jiných národech. Národnostní šovinismus je sám v sobě znakem omezenosti. Je proti duchu Kristově, který poslal učedníky do celého světa. Hleďte, ať nikdo nikomu nesplácí zlé zlým, ale vždy usilujte o to, co je dobré pro vás i pro všechny. (1 Tes 5,15) Říkáš, že máš nepřítele? Nestydíš se? Nestačí ti, že už je naším nepřítelem ďábel? Potřebuješ k tomu přidávat ještě někoho, kdo je s námi stejné přirozenosti? (sv. Jan Zlatoústý) Chceš-li být opravdu velký člověk, pokus se objevit něco dobrého i v nepříteli. (kard. O Connell) zpracovala Miroslava Řeháková Zdroj: Špidlík, Tomáš: Po tvých stezkách. Brno: Societas,

4 Vánoční divadlo Dne 27. prosince 2013 jsme byli pozváni jako každý rok ve vánočním čase otcem děkanem P. Pavlem Cieslarem a mládeží z naší farnosti na vánoční divadlo. Přivítala nás paní Mirka Řeháková a sdělila nám, koho a co uvidíme a uslyšíme. Začali naši nejmenší ze scholky. Převyprávěli nám příběh Světélka lásky aneb Jak šli broučci do Betléma. Malí broučci letí se svými lucerničkami do Betléma svítit děťátku. Je jim zima, jsou unavení, lucerničky hasnou Po cestě potkají malinkého zbloudilého broučka, kterému pomohou, a tím se opět rozsvítí jejich lucerničky, aby všichni spolu mohli doletět do Betléma. Mluvené slovo je prokládáno písničkami a dospělí ani nedutají. Myslím, že tajně ukáplo i pár slziček. Poté schola potěšila naše uši i srdce zpěvem několika vánočních písní. Následovalo divadlo naší mládeže. Mladí nám zahráli vánoční scénku podle Daniela Henycha s názvem Poutník. Do města Poutník přichází. Jak je to dlouho, co tu byl? Všecko se tolik změnilo od časů, kdy se narodil. Je těžké napsat jen krátce něco o této hře. Byla velmi příhodná pro dnešní uspěchanou dobu. Donutila nás uvědomit si, proč oslavujeme Boží narození, co je pro nás důležité a co by mělo být. Mladí si dali moc záležet. Krásné a důvtipné byly kulisy. Představení doprovázeli hudebníci z vlastních řad. Nechybělo ani pár milých slov našeho otce děkana. Mluvil o tom, jak jsou děti nejen velká starost, ale především radost. Vše završil požehnáním. Nakonec jsme si všichni zazpívali Narodil se Kristus Pán. Nezbývá mi víc než poděkovat všem, kteří toto odpoledne připravili, a samozřejmě všem zúčastněným za moc pěkný zážitek. Už se těším, co si pro nás přichystají příští rok. Michaela Lukašáková 4

5 Z pokladů naší farnosti Monstrance s řádovým křížem z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Nezvykle velká zlacená tzv. paprsčitá monstrance, na paprscích osazená bílými kameny, s černým tlapatým řádovým křížem kolem ostensoria a erbem na noze se užívá v kostele Panny Marie pravidelně o slavnosti Krista Krále. Podle literatury kostelu patří již 183 let. Poprvé tuto skutečnost uvedl ve své církevní topografii Moravy benediktin Řehoř Wolný takto: Kostel obdržel roku 1830 od tehdejšího velmistra arcivévody Antonína Viktora jednu dobře pozlacenou stříbrnou monstranci, 14 fundů těžkou, českým křišťálem osazenou, s dopředu posunutým řádovým křížem Předmětu výjimečné umělecké kvality i velikosti si při přípravě výstavy Staré rakouské zlatnické práce povšiml ředitel opavského uměleckoprůmyslového muzea Edmund Wilhelm Braun a na výstavu v roce 1904 si jej zapůjčil. V doprovodném katalogu pak monstranci věnoval obsáhlejší text se základním popisem předmětu. Správně identifikoval autorskou značku C X S jako Kašpara [Caspara] Xavera Stippeldeye, mylně však označil erb donátora (toho, kdo nechalmonstranci zhotovit) na noze monstrance jako velmistrovský. Monstranci podle datace na noze zhotovil v roce 1786 známý augšpurský zlatník Kašpar Xaver Stippeldey pro blíže neznámý řádový kostel/kapli. K upřesnění místa, pro které byl tak výpravný předmět pořízen, je klíčová identifikace erbu donátora na noze monstrance. Erb vypadá takto: pole rokajového štítu je vyplněno tlapatým řádovým křížem se čtvrceným středním štítkem; první a čtvrté pole štítku nese opětovně řádový kříž, druhé a třetí rodový erb se dvěma šrafou odlišenými poli, rozdělenými břevnem; na horním okraji štítu spočívá turnajový helm s korunou, přikrývadly a klenotem v podobě rozevřených křídel. Podle srovnání s erby na vývodech uchazečů o přijetí do řádu, uchovávaných v Centrálním archivu řádu německých rytířů ve Vídni, se jedná o erb Františka Zikmunda Adalberta z Lehrbachu ( ). ( ). Ve znaku Lehrbachů je totiž červené a stříbrné pole oddělené černým břevnem a v rodovém klenotu rozevřená křídla. Kdo byl František Zikmund Adalbert Friedrich svobodný pán z Lehrbachu a proč se stal donátorem/objednavatelem tak v mnoha směrech výjimečné monstrance? 5

6 Narodil se patrně v květnu 1729, protože pokřtěn byl dne , jako syn Karla Viléma svobodného pána z Lehrbachu a jeho ženy Marie Kateřiny Alžběty z Kötschau. V roce 1752 byl přijat jako rytíř do řádu, baleje (= provincie) Franky (= historické území v povodí Mohanu a středního Rýna). V letech zastával úřad Trappiera (= zodpovědného za ošacení členů řádu a jeho služebníků) v Mergentheimu a od roku 1764 zde byl místodržitelem. V následujícím roce se stal zemským komturem baleje Franky (1765). Navázal na své předchůdce a pokračoval v budování zemské komendy v Ellingen coby rezidenčního místa zemských komturů je s ním spjato dokončení hospodářských a správních budov. Baron Lehrbach měl také blízko k rakouskému císařskému dvoru podílel se na prosazení volby nejmladšího syna císařovny Marie Terezie arcivévody Maxmiliána Františka koadjutorem velmistra a zastupoval rakouské zájmy v Bavorsku coby diplomat císaře Josefa II. Zemřel Dnes bohužel nevíme, proč a pro jaký kostel nechal pouhý rok před svou smrtí komtur Lehrbach zhotovit naši monstranci. Víme však, že nedlouho předtím zřejmě pořídil stylově podobnou, ale menší monstranci pro farní kostel v Rottenbachu. Na první pohled je u obou předmětů nápadná podoba komponování paprsků a jejich osazení kameny. Naproti tomu neobvyklé užití řádového kříže černé barvy u monstrance je bezesporu inspirováno jinou, menší monstrancí z počátku 18. století ze špitální kaple sv. Alžběty v Ellingen. Jejím objednavatelem byl zemský komtur baleje Franky Karel Jindřich svobodný pán z Hornsteinu, pro kterého ji někdy v letech zhotovil významný augšpurský zlatník Johan Kašpar Lutz. Lehrbach se tak evidentně svou zakázkou ideově přihlásil ke svému významnému a mocnému předchůdci. Vezmeme-li v úvahu tyto skutečnosti, nelze vyloučit, že Lehrbachova bezmála metrová monstrance byla určena pro nový klasicistní kostel sv. Alžběty při komendě ve svobodném městě Norimberku, v jejíž výstavbě se vládnoucí zemský komtur Lehrbach významně angažoval. Plány kostela sv. Alžběty zpracoval architekt František Ignác Michael Neumann v duchu jihoněmeckého pozdního baroka již v roce Do průčelí kostela Neumann situoval dva erby: velmistra a hlavního investora Lehrbacha. Výstavba kostela však byla zahájena až v roce 1785, naneštěstí nedlouho poté architekt Neumann zemřel. Stavbu poté převzal architekt Petr Antonín Verschfelt, který sice vyšel z Neumannova konceptu, ale zpracoval nové klasicistní plány (1786) a pokračoval ve výstavbě. V následujícím roce však Verschafelt odstoupil z vedení stavby ze zdravotních důvodů a angažován byl německý architekt italského původu Maurizio Pedetti (mj. autor konceptu hlavního oltáře pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě). Krátce poté zemský komtur Lehrbach zemřel. Trvalo ještě několik let, než stavba pokračovala dál, a ještě více než jedno století, než byla skutečně dokončena. V roce 1805 byla totiž přerušena, protože řád musel opustit říšské území a jeho majetek byl rozdělen mezi světská knížata. Teprve v roce 1903 byl kostel sv. Alžběty dokončen a vysvěcen. 6

7 Ve světle uvedených informací se můžeme právem domnívat, že Lehrbachova monstrance se měla stát důstojnou součástí liturgické výbavy nového kostela sv. Alžběty a nestalo se tak jen kvůli nekonečným průtahům při realizaci kostela po Lehrbachově smrti. Svědčí o tom nejen neobvyklá velikost, stylové zadání, výjimečná kvalita umělecko-řemeslného zpracování, při které autor bohatě využil klasicistní ornamentiky (festony, akantové listy, rozviliny), ale i užití řádového kříže, které měly podtrhnout význam a moc donátora v osobě řádového kavalíra Františka Zikmunda Friedricha Adalberta z Lehrbachu. Lehrbachova monstrance, uložená zřejmě v Ellingen, se mezitím ocitla v majetku velmistra poté, co velmistr převzal vedení baleje Franky. Odtud pak byla zřejmě převezena do Vídně a později v roce 1830 darována velmistrem arcivévodou Antonínem Viktorem jednomu z nejvýznamnějších ze zbylých řádových kostelů, a to Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. O tomto bohatém obdarování pak dále můžeme spekulovat rovněž jako o jisté kompenzaci za ztráty způsobené kostelu odvody z kostelního stříbra v roce 1810, kterému navzdory své příslušnosti k habsburskému domu arcivévoda Antonín Viktor u opavského řádového kostela nezabránil. Petr Tesař Statistika za rok 2013 farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě Pastorační činnost Křty 6 Svaté přijímání První svaté přijímání 15 Biřmování 1 Svatby 2 Svátost pomazání nemocných 101 Zaopatřených 16 Pohřby 75 Hospodaření Příjmy v Kč: Počáteční stav ,00 Kostelní sbírky a ostatní příjmy ,00 Přijaté dary ,00 Dotace ,00 Ostatní příjmy 1 422,35 Nájemné ,50 Příjmy celkem ,85 Výdaje v Kč: Daně 1 110,00 Opravy památek ,00 Opravy ostatní ,00 Odeslané sbírky a poskytnuté dary ,00 Ostatní výdaje ,30 Výdaje celkem ,30 Rozdíl příjmů a výdajů daného období: ,55 P. Pavel Cieslar 7

8 Kronika roku 2013 Leden Tříkrálová sbírka mše svatá s požehnáním koledníčků v kostele sv. Vojtěcha a následným slavnostním průvodem na Horní náměstí Začátek duchovní péče ve Slezské nemocnici v Opavě nemocničním kaplanem byl ustanoven P. Bartlomiej Blaszka Informativní schůzka se zamyšlením k Roku víry pořádal Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava (dále jen Klub sv. Anežky) Denní stacionář pro seniory Výročí osmdesát let zasvěcení kostela Panně Marii, Matce Milosrdenství kostel sv. Vojtěcha Výtvarné odpoledne šperky z křišťálové pryskyřice II pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Opavský zámek, komentovaná prohlídka výstavy v Obecním domě pořádal Klub sv. Anežky Týden modliteb za jednotu křesťanů Duchovní obnova pro muže pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera, obnovu vedl P. Vítězslav Řehulka, téma Hodnota a důstojnost ženy Přednáška Panna Maria v životě Dona Bosca a v životě našem pořádal Klub sv. Anežky pastorační středisko minoritského kláštera, přednášející: o. František Bláha SBD Na cestě k manželství 2. setkání, pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Slavnostní vyhodnocení Tříkrálové sbírky v kině Mír pořádala Charita Opava. Únor Den zasvěceného života mši svatou celebroval biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz chrám Sv. Ducha Maškarní ples pro děti pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava spolu s občanským sdružením Naše škola Sněmovní sál minoritského kláštera Informativní schůzka, zhodnocení Tříkrálové sbírky 2013 pořádal Klub sv. Anežky Denní stacionář pro seniory Maškarní bál v Neškole pořádala Charita Opava Charitní mateřské centrum Neškola Postní duchovní obnova pořádal Klub sv. Anežky Církevní konzervatoř Opava, obnovu na téma Eucharistie vedl o. Petr Smolek z Rychvaldu tradiční ples Pěveckého sboru Stěbořice Kulturní dům ve Stěbořicích. 11. a Adorace před začátkem postní doby konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Postní zamyšlení s otcem Josefem Motykou, spirituálem CHO pořádal Klub sv. Anežky Denní stacionář pro seniory Na cestě k manželství 3. setkání pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Pouť ostravsko-opavské diecéze do Říma Etika ve zdravotnictví přednáška sestry Filomény pořádal Klub sv. Anežky, pastorační středisko minoritského kláštera. Březen Soustředění scholy v Litultovicích Postní duchovní obnova pro manželské páry přednášeli manželé Síkorovi a o. Petr Kříbek pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava CZŠ sv. Ludmily, Hradec nad Moravicí Přednáška plukovníka v. Ing. Františka 8

9 Valdštýna na téma Šíření křesťanství v naší zemi před příchodem Cyrila a Metoděje pořádal Klub sv. Anežky pastorační středisko minoritského kláštera Po odstoupení papeže Benedikta XVI. byl novým papežem zvolen Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires, který přijal jméno František. 16. a Diecézní setkání mládeže mottem setkání byl verš z Matoušova evangelia Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. pořádalo Diecézní centrum mládeže Bruntál Zapomenutí hrdinové komentovaná prohlídka výstavy v Obecním domě pořádal Klub sv. Anežky Dětská burza oblečení pořádala Charita Opava Charitní mateřské centrum Neškola Křížová cesta ulicemi Opavy zahájení v kostele sv. Vojtěcha Zpovědní den konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Jarní tvořivé dílničky Mateřská škola křesťanská na Mnišské ulici Vernisáž výstavy fotosoutěže Můj svět pořádala Charita Opava Slezské zemské muzeum Opava. Duben Mše svatá celebrovaná biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Svátost pomazání nemocných kostel sv. Vojtěcha Křesťanská společenství ve farnosti Svatého Ducha pořádal Klub sv. Anežky Denní stacionář pro seniory setkání s otcem Kryštofem Skibińským. 15. a Sbírka šatstva pořádala Charita Opava nákladní nádraží Českých drah ve stanici Opava-východ Přednáška s besedou Bezpečnost seniorů v dopravě pořádal Klub sv. Anežky ve spolupráci s Městskou policií Opava a Magistrátem města Opavy Obecní dům Spolčo vyjelo do Krakova Společenství mladých při farnosti Panny Marie Mše svatá se slavností sv. Vojtěcha kostel sv. Vojtěcha Přednáška otce Pavla Schwarze z Jeseníku Křesťanský pohled na člověka pořádal Klub sv. Anežky pastorační středisko minoritského kláštera Jarní probuzení 2 pořádala farnost Nanebevzetí Panny Marie Hlavnice Setkání pro ženy pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera. Květen Pouť mládeže opavského děkanátu do Olomouce Poutní zájezd do Melče a k Panně Marii Ve skále pořádal Klub sv. Anežky provázel otec Peter Kerak z Melče Běh o opavský koláč pořádala jednota Orel Opava sady Svobody Novéna před slavností Seslání Ducha Svatého v chrámu Svatého Ducha Pouť k Panně Marii Opavské, Matce Milosrdenství kostel sv. Vojtěcha hlavní celebrant: otec Vojtěch Janšta První svaté přijímání dětí kostel sv. Jana Nepomuckého, Kylešovice Přednáška Jaká mám práva, když se stanu obětí trestných činů pořádal Klub sv. Anežky ve spolupráci s Městskou policií Opava Obecní dům Svatodušní vigilie chrám Sv. Ducha Poutní mše svatá ke sv. Janu Nepomuckému kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích. 9

10 Farní den farnosti Sv. Ducha minoritský sál a zahrada diecézní setkání seniorů s otcem biskupem Františkem Lobkowiczem Ostravsko-opavské biskupství v Ostravě Noc kostelů kostel Sv. Ducha a kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři Poutní mše svatá ze slavnosti Nejsvětější Trojice kostel Nejsvětější Trojice v Městských sadech První svaté přijímání dětí (14 dětí) konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie První svaté přijímání dětí (16 dětí) chrám Sv. Ducha Slavnost Těla a krve Páně zahájení v kostele sv. Vojtěcha, ukončení v chrámu Sv. Ducha. Červen Pouť děkanátu Opava za nová kněžská a řeholní povolání a za rodiny mši sv. celebroval biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz poutní místo Cvilín u Krnova Cyklistický půldenní výlet mládeže farnosti Panny Marie Od zámku k zámku a zase zpátky Požehnání Denního stacionáře pro seniory nově zrekonstruované prostory na Kylešovské ulici 4 v Opavě pořádala Charita Opava Výročí posvěcení konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie Poutní zájezd na Velehrad pořádal Klub sv. Anežky Ministrantský výlet Vítkov a okolí Mše svatá na ukončení školního roku Křesťanské mateřské školy kaple svatého Kříže Sluníčkové odpoledne pořádala Charita Opava Jáhenské svěcení ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz vysvětil 3 jáhny, jednoho z nich jako trvalého jáhna konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Po zásahu bleskem tragicky zahynul o. Josef Motyka, farář ve Stěbořicích Mše svatá na ukončení školního roku kostel sv. Vojtěcha Šestá pěší pouť Opava Velehrad pouť začala v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie Kněžské svěcení ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz vysvětil 3 novokněze katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Červenec Diecézní setkání dětí s otcem biskupem areál Kamenité na Prašivé Pohřeb tragicky zemřelého o. Josefa Motyky ze Stěbořic Cyrilometodějská oslava ve Vlaštovičkách pořádala Charita Opava Pouť ke sv. Anně na trojmezí farností. Srpen Slavnost Porciunkule chrám Sv. Ducha Mše svatá ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie mši sv. celebroval biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Září Mše svatá na zahájení školního roku v pobočce CZŠ sv. Ludmily v Jaktaři Mše svatá na zahájení školního roku na opavských školách kostel sv. Vojtěcha Komentovaná prohlídka výstavy Vincenc Prasek: pedagog, učenec a vizionář spojená s minivýstavou k osobnosti opavského maršála Böhma Ermolliho k bitvě u Zborova pořádal Klub sv. Anežky 10

11 Slezská pouť u sv. Salvátora v Dolních Životicích Poutní zájezd do Krakova duchovně provázeli o. Kryštof Skibinský a o. Vladimír Ziffer pořádal Klub sv. Anežky Víkend pro ženy na Cvilíně pořádalo Centrum pro rodinu,středisko Opava Tradiční františkánská pouť na Svatý Hostýn pořádala farnost Sv. Ducha Přednáška s besedou na téma Sebeobrana pro seniory pořádal Klub sv. Anežky s Městskou policií Opava tělocvična Magistrátu statutárního města Opavy XI. Mezinárodní festival duchovní hudby Opava 2013 pořádala Umělecká agentura Karel Kostera. Říjen Slavnost TRANZITUS přechod sv. Františka do nebe chrám Sv. Ducha Duchovní obnova pro ženy vedl o. Vítězslav Řehulka, téma Víra zraje krizemi pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Výlet do Stěbořic s prohlídkou kostela a přilehlého areálu; také návštěva rozsáhlé trvalé expozice předmětů našich předků na místním zámku pořádal Klub sv. Anežky. 13. a Poutní mše svaté ze svátku sv. Hedviky kostel sv. Hedviky. 14. a Sbírka šatstva pořádala Naděje středisko krizové pomoci Charity Opava nákladní nádraží ve stanici Českých drah Opava-východ Přednáška sestry Filomény na téma Duchovní hodnoty a jejich význam ve zdravotnictví pořádal Klub sv. Anežky, pastorační středisko minoritského kláštera Výtvarné odpoledne malování na hedvábí pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Přednáška s besedou na téma Požární ochrana pořádal Klub sv. Anežky Obecní dům Opava. Listopad Vzpomínka na všechny věrné zemřelé mše svatá v kostele sv. Hedviky Dušičková pobožnost na Městském hřbitově v Opavě Výtvarné odpoledne skládáme z čajových sáčků pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Přednáška na téma Bratři ze Soluně, spolupatroni Evropy přednášel Ing. František Valdštýn pořádal Klub sv. Anežky pastorační středisko minoritského kláštera Slavnostní odhalení domovních znamení na objektech Charity na Kylešovské ulici Tradiční noční bdění mládeže opavského děkanátu na téma Svátost smíření kostel sv. Vojtěcha Seminář pro manželské páry: Jak se pomocí komunikace cítit v manželství lépe pořádalo Centrum pro rodinu, středisko Opava pastorační středisko minoritského kláštera Beseda s otcem děkanem Pavlem Cieslarem na téma Farnost Nanebevzetí Panny Marie křesťanská společenství pořádal Klub sv. Anežky Denní stacionář pro seniory Mše svatá na ukončení Roku víry, celebroval generální vikář Mons Martin David konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Novéna před Slavností Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu chrám Sv. Ducha. 11

12 Požehnání adventních věnců v různých opavských kostelech Adventní duchovní obnova Téma: Příprava srdce na Vánoce přednášela PhDr. Kateřina Lachmanová Th.D. pořádal Klub sv. Anežky Církevní konzervatoř Opava. Prosinec První přátelské setkání pletařek obvazů pořádal Klub sv. Anežky Denní stacionář pro seniory Adventní duchovní obnova pro manželské páry Témata: Láska a její radosti a bolesti a Oslovení oslovených přednášeli Mgr. Jan Bernard a P. Bohuslav Novák CZŠ sv. Ludmily Hradec nad Moravicí Přednáška na téma Svědomí přednášel otec Petr Kříbek pořádal Klub sv. Anežky pastorační středisko minoritského kláštera Zpovědní den konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Mše svatá s žehnáním hraček konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Živý Betlém Stěbořice u kostela Biskupská mše svatá mši svatou celebroval biskup ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowicz konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Tradiční vánoční koncert pořádala Umělecká agentura Karel Kostera chrám Sv. Ducha Vánoční divadlo konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Mimo uvedené akce jsme se scházeli po celou postní dobu při pobožnostech křížové cesty, v květnu při májových pobožnostech v konkatedrále, v říjnu při modlitbě růžence v kostele sv. Vojtěcha a v adventu na rorátech v konkatedrále i v dalších kostelech v Opavě. Každý čtvrtek (mimo květen, červenec, srpen a říjen) jsme se mohli scházet při adoracích v kapli sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, každou středu v chrámě Sv. Ducha, mimo adorace v jiných opavských kostelech. Mimo obvyklé mše sv. byla každý měsíc jedna německá mše svatá v kapli sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Každý první pátek v měsíci jsme se scházeli k pobožnostem k Nejsvětějšímu Srdci Páně v kostele sv. Vojtěcha. K pobožnostem k Božímu Milosrdenství jsme se scházeli každý třetí pátek v měsíci v kostele sv. Vojtěcha a každý poslední pátek v měsíci v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích. Jednou měsíčně byla v kostele Sv. Ducha adorace pro maminky. Každé druhé úterý se scházelo na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie společenstvídospělých pod vedením jáhna Jana Gilíka, ke vzdělávání se ve víře. Každého 13. dne v měsíci byla v chrámu Sv. Ducha Fatimská pobožnost. Dále se scházeli: společenství mládeže při konkatedrále každý pátek na faře, modlitební společenství ve farnosti Sv. Ducha každou středu v pastoračním středisku minoritského kláštera, společenství vysokoškoláků každé úterý v pastoračním středisku minoritského kláštera, Fatimské společenství každou středu v kostele Sv. Ducha, ke společné modlitbě nešpor se věřící scházeli v chrámu Sv. Ducha vždy po večerní mši svaté. Mimo to existuje v Opavě několik rodinných a dalších společenství, která se scházela pravidelně podle svého programu. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v roce 2013: v konkatedrále 14 a v kostele Sv. Ducha 16 dětí.proběhla také řada sbírek na kněžský seminář, na potřeby biskupství, na misie a sbírky na opravu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. 12 zpracoval Vladimír Ziffer st.

13 STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, vrátíme se ještě na chvíli do minulého roku. Marie Smolková zachytila hlavní myšlenky z přednášky otce Petra Kříbka na téma Svědomí. V přednášce 10. prosince se nám snažil pojem svědomí přiblížit otec Petr Kříbek z Jaktaře. Pro Egypťany to byl kritický hlas v nás. Pro Řeky společné porozumění. Starý zákon hovoří o srdci člověka. A katechizmus o nejtajnějším středu ve svatyni člověka. V ní je sám s Bohem, jehož hlas mu zaznívá v nitru. Otec nám svědomí představil jako vnímání mravních principů, které jsou naší součástí. Člověk je svobodná bytost. Má je rozpoznávat, rozhodovat se pro ně a v daných životních podmínkách je uskutečňovat. Tento požadavek pro nás platí, přestože jsme lidmi poznamenanými prvotním hříchem, i hříchy osobními. Není snadné správně vnímat a uskutečňovat tyto podněty. Pro správnost rozhodování jsme dostali pět rad: 1. Musíme si dopřát čas. První podnět svědomí nemusí být správnou volbou. V usebranosti máme nechat Boha hovořit, aby naše rozhodnutí dozrálo. 2. Musíme se také ptát na účinky našeho jednání. Neřešit jen sebe, ale i to, co to způsobí. 3. Při rozhodování má být měřítkem naše láska k druhému. Pokud nám má dobro přinést pocit uspokojení, musí být dobrem i pro toho, koho se to týká. 4. Rovněž je důležité rozvíjet naši schopnost komunikovat s druhými. Jak by ses rozhodl ty? Být v konfrontaci s bližním. 5. Modlit se, a tak se aktivně vystavovat působení Boha. Ten v nás může něco odbourávat nebo nás k něčemu nebo někomu přivést. Přednášející nás upozornil, že svědomí je svědkem všeobecnosti, pravdivosti, dobra. Všichni jsme k dobru voláni. Když však jednáme špatně, svědomí nás na to upozorňuje. Neodsuzuje nás, ale dále vybízí k lítosti, k prosbě o odpuštění. Jindy nám sice nic nevyčítá, ale to ještě neznamená, že je vše v pořádku. Vždyť k srdci člověka promlouvá nejen Bůh, ale i podněty zvenčí. Když jsme si úsudkem jisti, musíme podle něho jednat. Když tuto jistotu nemáme, musíme zhodnotit pravděpodobnost. Je na zpovědníkovi, aby napomáhal pravdivosti našeho života a také aby zhodnotil naše svědomí. Všeobecně se ví, že nevědomost hříchu nečiní. Otec nás upozornil, že toto platí jen o nevědomosti nezaviněné. Často však jde o nevědomost zaviněnou. To tenkrát, když se nesnažíme upevňovat ve správném číst Písmo, vzdělávat se, zajímat se o učení církve. Pak naše zaviněná nevědomost naši vinu zesiluje. Otec uváděl příklad. Někdy člověk cítí, že něco není v pořádku. Přijde pochybnost. Tu raději v sobě potlačí a rozhodne se, že se raději o problém nebude zajímat, aby se náhodou nepřesvědčil, že nejedná správně. Vina se potom ve svědomí přičítá a svědomí se stává slepé naší vinou. I to může být 13

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Slovo na cestu. Velké maličkosti

Slovo na cestu. Velké maličkosti Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec-srpen 2014 Slovo na cestu Velké maličkosti Proč na dovolenou? Proč prázdniny? Proč odpočívat? Když nás to stojí peníze, když

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více