Odpady a tř ídě ní odpadově ho matěřia lu, řěcyklacě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpady a tř ídě ní odpadově ho matěřia lu, řěcyklacě"

Transkript

1 Odpady a tř ídě ní odpadově ho matěřia lu, řěcyklacě

2 Obsah Co by se děti měly dozvědět:... 1 Co si představíš pod pojmem odpad?... 1 Historie nakládání s odpady... 2 Současnost:... 3 Rozdělení odpadů... 4 Odpady z výrobních činností... 4 Odpady ze spotřeby... 4 Rizika pro přírodu a následně člověka:... 4 hlavní cíle odpadového hospodářství jsou:... 4 Recyklace komunálních odpadů... 6 Rizika pro životní prostředí... 7 Praktická část pro učitelky... 8 Jak zapojit děti do třídění odpadů?... 8 Pohádka o papírové krabici Seznam použité literatury... 13

3 Co by sě děti měly dozvědět: - co je to odpad - historie nakládání s odpady, rozdělení odpadů - jak se s odpady nakládá, cíle odpad. hospodářství - jak se komunální odpad likviduje a recykluje - rizika pro životní prostředí, trendy v odpadech Co si přědstavíš pod pojměm odpad? Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje, nebo má v úmyslu se jí zbavit. Jsou to všechny věci, které používáme, ale které se nám rozbijí, nebo je už je přestaneme používat a tak je musíme vyhodit. Mohou to tedy být: zbytky potravin, obaly, papír, sklo, rozbité hračky atd. Strana: 1

4 Historie nakládání s odpady Z historie lidstva je zřejmé, že odpady jsou staré jako lidstvo samo a odpadní jámy, od kterých se v dávných dobách odhazovaly různé odpady, poškozené nástroje jsou dnes jedním ze zdrojů informací o způsobu tehdejšího života. Již kolem roku př.n.l. začali lidé žít v komunitách, což mělo za následek masovou produkci a kumulaci odpadů. Kolem roku 2100 př.n.l. byla města na ostrově Kréta propojena systémem sběru odpadních vod. Kolem roku 200 př.n.l. existovala již v některých městech v Číně sanitární policie, jejímž úkolem bylo prosazovat zákon o odstraňování odpadů. Většina obyvatel měst žila uprostřed odpadů a špíny. Odpady se odklízeli pouze tehdy, když překážely obraně města. Tento problém řešil i ve své době Řím, kde byl však již v roce 14 n.l. vyvinut program sběru odpadů. Ve starém Řecku a Římě běžně existovaly přesně stanovené komunální služby, které vykonávali především váleční zajatci. U nás začal s regulací odpadů Nejvyšší purkrabí v Čechách hrabě Karel Kotek a to až ve druhé polovině 19 století. Nádobový systém byl postupně zaveden od roku 1923 a používání kuka vozů od roku Produkce komunálního odpadu v ČR je ve srovnání s mnohými státy EU nižší. Zatímco v ČR, podobně jako na Slovensku a v Polsku, se pohybují hodnoty kolem 300 kg na obyvatele, v Rakousku a Německu jsou téměř 2x vyšší. Strana: 2

5 Současnost: Dnes již nekopeme jámy, abychom do nich házeli odpad, všechny nepotřebné věci vhazujeme do odpadkových košů, které jsou umístěny nejen v našem obydlí, ale i například ve veřejných dopravních prostředcích, na chodnících, v obchodech atd. Dále tento náš odpad vhazujeme do popelnice, která stojí většinou v blízkosti našeho obydlí a následně si pro tyto naše vyhozené věci přijede popelářský vůz. Tento vůz je speciálně upravený nákladní automobil, který má svého operátora, kterého lidově nazýváme popelář a který přiveze popelnici k tomuto stroji a ten ji vyklopí do útrob své veliké korby. Tento vůz pak všechen odpad odveze na místo pro trvalé uložení odpadu a toto místo nazýváme skládka. Strana: 3

6 Rozdělění odpadů Protože ještě existuje jiný odpad, než ten komunální, který vzniká převážně v našich domovech, řekneme si, jak se dále dělí: Odpady z výřobních činností odpady z těžby ropy a jiných druhotných surovin, o. z průmyslových procesů, odpady z energetiky, radioaktivní odpady, stavební a demoliční odpady, zemědělské o., o. z lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu Odpady zě spotřěby komunální odpady, elektrický a elektronický odpad, odpady z dopravy, zdravotnické o.,gastro odpady, o. z živelných pohrom, atd. Zvláštním způsobem se nakládá s tzv. nebezpečným odpadem, mezi který například patří právě: staré léky, oleje, vybité baterie, staré ledničky a další elektrospotřebiče. Takovýto odpad totiž do popelnice nepatří. Nepoužité léky můžeme vrátit do lékárny, baterie můžeme odevzdat v elektroprodejnách a staré elektrospotřebiče odvézt do sběrného dvora. Rizika přo přířodu a náslědně člověka: hlavní cílě odpadového hospodářství jsou: - předcházet nebo omezit vzniku odpadů - pokud již odpady vzniknou, nakládat s nimi tak, aby byly maximálně využity jako druhotné suroviny v původní nebo upravené formě, tj. recyklace Se vzniklými odpady lze v principu nakládat dvojím způsobem využívat je nebo odstranit. Když už odpad vznikne, měli bychom vědět něco o možnostech jeho materiálového využití neboli recyklace tedy takového využití, kdy se z odpadu stane surovina pro další výrobu. Není-li materiálové využití z nějakého důvodu možné, je vhodnější takový odpad energeticky využít ve 3 spalovnách na území ČR, např. pro výrobu tepla (Brno) a jinde i současně k výrobě elektrické energie (spalovny Praha Malešice a Liberec). Spalovny jsou velmi drahou záležitostí, stavba 1 spalovny vyjde řádově na 3 mld. Kč. Strana: 4

7 Když vlastnosti odpadu zabraňují tomu, aby se využil ve spalovnách, tak se dostáváme na poslední stupeň pomyslné pyramidy a tím je odstranění odpadu. Je třeba říci, že takový to přístup je zcela nežádoucí a pro životní prostředí škodlivý. V ČR je bohužel nejčastějším způsobem nakládání s odpady právě jeho odstranění, kdy většina odpadů končí na skládkách. Evropská i česká legislativa dělá nyní vše pro to, aby se tento neuspokojivý stav napravila, chystá se radikální omezení skládek ve prospěch dalšího materiálového využití odpadů, neboli recyklaci odpadů. Od se rozšiřuje povinnost sběru kovových obalů a biologicky rozložitelných odpadů. V současnosti se v ČR recykluje pouze 15 % komunálních odpadů, výhledově se počítá s podstatným zvýšením, i díky celospolečenské osvětě již od nejnižšího věku našich obyvatel dětí. Strana: 5

8 Rěcyklacě komunálních odpadů Celosvětově se bohužel zhruba 80 % odpadů skládkuje nebo spaluje. Zbytek se snaží společnost recyklovat, v současné době se jedná o složky komunálního odpadu jako jsou. papír, sklo, plasty. Papír papírové materiály jsou klasifikovány jako papír a lepenka, vyrábějí se z buničiny získávané z rostlinných vláken, převážně ze dřeva. Buničina se získává zejména z měkkého dřeva, převážně z jehličnanů (borovice, smrk), v menší míře z tvrdého dřeva, jako je bříza či osika, výjimečně i ze slámy a trav. Buničina se chemickým procesem rozvlákňuje a vzniká tak papír. Využití papíru: recyklovaný papír a lepenka mohou být použity jako jednotná surovina v papírně nebo mohou být smíchány s původní surovinou. Sklo vyrábí se převážně z křemenného písku se směsí vápna a sody. Sklo má mnohočetná použití, v odpadech se však převážně vyskytuje ve formě obalů na nápoje a potraviny, tedy výrobků s poměrně krátkou životností. Využití skla: odpadové lahvové sklo se recykluje několika způsoby: vratné lahve se sbírají, čistí a znovu naplní. Skleněné střepy se přetavují na nové lahve nebo se používají jako náhrada štěrku, plniv a jiných podobných stavebních materiálů. Skleněné střepy se přetavují společně s původní surovinou. Strana: 6

9 Plasty vyrábějí se z ropy, ze které se izolují suroviny pro jejich výrobu, tzn. Monomery. Plasty jsou relativně levné, snadno se tvarují a mají dobrou pevnost a odolnost. Využití plastů: směsné recyklovatelné plasty lze použít např. pro výrobu parkových laviček, květináčů, hraček, oplocení, protihlukových bariér, což vede k šetření přírodních zdrojů. Od se rozšiřuje povinnost sběru kovových obalů a biologicky rozložitelných odpadů. Biologicky rozložitelné obaly - Obsahují rostlinné živiny a organické látky, které je možno stabilizovat a výhodně uvádět do přírodního koloběhu jako organické hnojivo - kompost. Využití bioodpadu: bioodpady se mohou také zpracovávat technologií anaerobní digesce, při které kromě organického hnojiva vzniká další produkt - bioplyn, který je vhodný k výrobě elektrické energie, tepla (v bioplynových stanicích ) a motorového paliva. Kovové obaly jedná se o hliníkové (hliník se vyrábí chemickou cestou z bauxitu) nebo železné (železo se vyrábí z železných rud za vysokých teplot). Obaly od potravinářského či drogistického zboží jako jsou plechovky od piva, limonád, víčka od jogurtů, staniol od čokolád uzávěry od lihovin, konzervy od potravin, obaly na krémy na ruce, na pěnu na holení, atd. Využití kovových obalů: v současné době probíhá v ČR pilotní projekt, jediný svého druhu na světě, kde na základě patentované technologie je možno vyrobit vodík (pohon pro auta, sušení dřeva, skladování energie z obnovitelných zdrojů), teplo a hydroxid hlinitý (papírenský, stavební, sklářský průmysl, čištění odpadních vod). Rizika přo životní přostřědí Světová roční produkce odpadních materiálů v roce 2050 má dosáhnout 27 mld. Tun. Z toho 1,3 mld. tun budou tvořit komunální odpady v městských aglomeracích, odhaduje se, že v roce 2025 dosáhnou 2,2 mld. tun, zejména v důsledku rostoucí populace. Odpadové hospodářství významně přispívá k mnohým environmentálním problémům, jako jsou klimatické změny, rozklad ozonové vrstvy, poškození ekosystémů a vyčerpání přírodních zdrojů, i v důsledku málo účinných recyklačních systémů. Tradiční názory na odpady jako zdroje znečištění se postupně posunují k novým perspektivám, které budou odpady považovat za zdroje podporující rozvoj společnosti směrem k udržitelnému rozvoji. Strana: 7

10 Přaktická část přo učitělky Jak zapojit děti do třídění odpadů? - Pomocí pohádek dětem přiblížit důležitost třídění, vysvětlit jim a popsat výrobní cyklus: strom papír sešit popsaný vyhozený papír nový recyklovaný papír. Z toho plyne i ochrana životního prostředí, když se recykluje papír chrání se naše lesy. - Děti se učí při uklízení hrací plochy, že každá stavebnice má svoji krabici, každá hračka svoje místo, kam patří, zahrát si s nimi hru, jak se třídí odpad. Do krabice smísit různé druhy plastů, papíru, skleněných předmětů atd. a zkusit společně s dětmi tento nepořádek uklidit tzn. - roztřídit ho. - Hudební kapela pro lepší orientaci tříděného odpadu. Každý si vybere jeden kus a do rytmu písně, nebo na povel učitelky budou hrát jen papírové nástroje (zmuchlané kuličky papíru, přehnuté kartony atd.), skleněné nástroje (můžeme do nich klepat prsty, aby hezky cinkaly, nástroje z umělých lahví (můžeme lahve sešlápnout a při zmáčknutí, nám budou vydávat stejný zvuk). Děti zjistí, že umělé lahve se dají zmáčknout oproti těm skleněným, že papír může mít mnoha podob atd. - Označit ve školce barevné koše například obrázky co kam patří a na vycházce odnést papír, sklo a plast do kontejnerů. - Sbírat s pomocí dětí různé materiály a dále je pak využít pro různé výtvarné činnosti např.: - víčka od plastových lahví k výrobě obrázků na koberci, nebo různých ornamentů, kytiček, k počítání, jako náklad pro auta, výroba vesmíru a ozdoba robotů. Strana: 8

11 Strana: 9

12 - papír, krabičky od sýrů, ruličky od toaletních papírů například k výrobě postaviček podle různých období, Mikuláš s čerty, zvířátka v zoo, holky a kluci z naší školky, loutek atd. Kartony z krabic k výrobě kulis a výzdobě třídy (např. výroba pekla ve třídě). Strana: 10

13 Pro inspiraci jsem uvedla výrobky z různých mateřských škol, které již třídí odpad a zařazují jej do různých činností. skoly.pb.cz, kelímky od jogurtů, alobal. Strana: 11

14 Pohádka o papířové křabici. Uprostřed malé vísky stály čtyři veliké plastové bedny, i když byly všechny svojí velikostí stejné, přesto se trochu lišily a to svojí barvou. Jedna byla žlutá jako sluníčko, druhá modrá jako nebe, třetí zelená jako travička a ta čtvrtá děti? Víte, jaká byla? Byla bílá jako čerstvě napadaný sníh v zimě. A jak my už dobře víme, není to jen tak, že každá má svoji barvu, to je proto, že v každé z těchto obrovských beden se skrývá tajemství, v každé jsou jiné předměty, které do nich patří. Představte si ale, že jednoho dne šel kolem jeden popleta a ten popleta hodil krabici od bonbonů, které snědl do bedny mezi skleněné lahve. A co se nestalo milé děti, všichni uvnitř na sebe hleděli a divili se, že něco takového ještě neviděli: Kdopak ty jsi? Proč tě sem hodili? Vždyť ty mezi nás nepatříš! divily se lahve. Jak si s námi chceš hrát, když neumíš ani cinkat smáli se krabici. Já nevím, nesl mě jeden popleta a místo aby mě hodil mezi své krabice a papír, kam patřím, tak mě hodil k vám vysvětlovala jim krabice. Aha, takhle je to, tak to ti budeme muset pomoci, aby ses dostal mezi své kamarády, protože každý víme, že mít kamarády je tuze dobrá věc, můžeš si s nimi hrát a pohladí tě, když je Ti smutno víš? ptali se lahve krabice. Vím odpověděla A budu moc ráda, když mi pomůžete zase své kamarády vidět. Lahve se chytily za ruce a udělaly veliký kruh, aby daly hlavy dohromady a poradily se, co budou dál dělat a jak té smutné krabici pomohou. Už vím, už vím vykřikla jedna: postavíme se jedna druhé na hlavu, až vznikne skleněný žebřík, po kterém krabice vyleze a vyskočí z bedny. To je skvělý nápad, to je skvělý nápad ozývalo se ze všech stran. A začalo se stavět, jedna druhé pomáhaly, až vznikl ode dna veliký žebřík, po kterém mohla krabice krásně vylézt a vyskočit z bedny. Děkuji vám, zavolala za nimi ještě krabice, když už byla venku. Co ale teď? Co teď bude dělat? Krabice ležela před kontejnery a ani nedutala. Tu se objevil kolemjdoucí Honzík, asi šel zrovna domů ze školy. Co to má být? podivil se. Kdo to mohl udělat? Takhle tady pohodit tu krásnou krabici, pomyslel si. Musím to honem napravit. Představte si děti, co udělal, ví to někdo? Ano, vzal tu smutnou a ubrečenou krabici a hodil ji do správné bedny, mezi ostatní krabice a papír. Krabice byla tuze šťastná, hned ji uvnitř všichni přivítali a celý den si hráli na domečky a hádali, která je z jakého stromu. Pak přijelo veliké auto a každou bednu zvlášť odvezlo, jeden den přijelo pro papír, druhý den pro lahve, třetí den pro plasty a tak dále. A víte, co se stalo s naší uplakanou krabicí? To auto všechny krabice odvezlo do továrny, kde se všechny umyly a tím jak se namočily, tak vznikl úplně nový papír, ze kterého se vyrobily různé nové předměty. A teď můžete hádat děti, co se Strana: 12

15 stalo z naší krabice? Z té se vyrobil úplně nový sešit a ten sešit si přišla koupit právě Honzíkova maminka. Když mu ho doma dala, Honzík se zaradoval: Tak pěkný sešit jsem ještě neviděl, to se mi to bude ale malovat. A sešit se těšil, co do něj Honzík namaluje něco pěkného a nemohl se dočkat pokaždé, až ho Honzík otevře. Chodili spolu každý den do školy i ze školy a sešit se těšil na každý nový den, co se zase ve škole naučí nového. A co myslíte děti, je důležité, abychom dávaly dobrý pozor na to, co kam vhodíme, abychom se to správně naučily? Myslíte si, že by se podařilo skleněným lahvím zachránit papírovou krabici, kdyby jich tam nebylo tolik a byly by třeba každá jiná? Tak pojďte, zkusíme si to nakreslit, aby se to někomu také nestalo a nehodil třeba plastovou lahev do skleněných a podobně. - Po pohádce můžou děti nakreslit, co se jim nejvíce líbilo, nebo co si z pohádky zapamatovaly. - Můžeme si nakreslit, jaké znají děti výrobky z papíru, plastu, skla Sěznam použité litěřatuřy Odpady a jejich zpracování, Mečislav Kuraš, vydání 1., 2014, vydal Ekomonitor. Internet: Strana: 13

Má třídění odpadu smysl? Sborník žákovských a studentských prací

Má třídění odpadu smysl? Sborník žákovských a studentských prací Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Má třídění odpadu smysl? Sborník žákovských a studentských prací Mgr. Bc. Hana Budská (ed.) Přerov 2013 Publikace byla vydána s podporou Statutárního

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí!

POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí! POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí! ZEMĚ, VODA, VZDUCH ANEB NAŠE MATKA PŘÍRODA Využijte tyto informační materiály k vysvětlení pojmů třídění odpadu, znečištění ovzduší i vodních

Více

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Bronislava JANÍČKOVÁ 1 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. [Hans Christian Andersen] Veškerá práva vyhrazena; publikace ani její

Více

EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky.

EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky. EKOŠKOLA ANALÝZA seznam otázek Testovací verze, září 2013 listopad 2014 Vysvětlivky: Povinné otázky Volitelné otázky Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj ODPADY Jakým způsobem ve škole

Více

V přepočteném energetickém ekvivalentu ročně skládkujeme přibližně 2,5 mil. tuny hnědého uhlí.

V přepočteném energetickém ekvivalentu ročně skládkujeme přibližně 2,5 mil. tuny hnědého uhlí. Dle aktuálního plánu odpadového hospodářství má v ČR materiálové využití odpadů přednost před využitím energetickým. To je sice logické a správné, ale natolik technicky obtížné, že je v praxi nerealizovatelné,

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ TÁBOŘE aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT!

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ TÁBOŘE aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT! aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT! pracovní listy a metodika pro učitele 1. stupně ZŠ Autoři: Mgr. Josef Makoč, Mgr. Barbora Janíčková Ilustrace: Mgr. Honza Smolík Grafická úprava: Dita Baboučková Vydalo: Kalypta

Více

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014)

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT! Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Životní prostředí 2 Obsah (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Kampaň 3 Efektivní využití zdrojů 4 Co je to? 4 Proč

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Základní

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov Co to je, když se řekne TRVALÁ UDRŽITELNOST Vydáno díky grantu OPEN SOCIETY FUND PRAHA 1 Milé kolegyně, milí kolegové, žáci

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I učební text Jiří Fiedor Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Odpadové hospodářství I Autor:

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Nezávisle Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Autoři: Karel Polanecký, Ivo Kropáček, Míla Zemanová Palánová, Karel Srdečný (kapitola Vlastní výroba

Více

a její dopady na životní prostředí

a její dopady na životní prostředí Vyroba energie a její dopady na životní prostředí 2010 Calla www.calla.cz energie života fosilní zdroje energie atomu obnovitelné zdroje energie sluneční energie energie v biomase energie vody energie

Více

Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy. environmentální výchova

Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy. environmentální výchova Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy environmentální výchova Jan Melichar, Gabriela Hamerská, Petra Fořtová 2006 1 Recenzovali: Mgr.

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru.

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru. 1 Editorka: Jana Tesařová Odborné konzultace: Yvonna Gaillyová, Jiří Koželouh, Ivo Kropáček, Marie Křiváková, Stanislav Kutáček, Petr Ledvina, Marie Valčíková, Radim Vítek Ilustrace: Rostislav Pospíšil

Více

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY CENA 77 KČ 2006 9 odpad měsíce KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY Kaly ze septiků a žump teorie a praxe Energetická valorizace kalů současný stav a budoucí trendy Hodnocení technologií hygienizace kalů z ČOV a bioodpadů

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více

Manuál Předcházej a recykluj

Manuál Předcházej a recykluj Manuál Předcházej a recykluj Obsah manuálu 1. Úvod 2. Náměty a realizované projekty 3. Kde naleznete další informace 4. A něco na závěr 1. Úvod Tento manuál Vám může sloužit jako inspirace pro projekty

Více

02 Zelený odpad ze zahrádek putuje do sběrných dvorů 02 Star

02 Zelený odpad ze zahrádek putuje do sběrných dvorů 02 Star 02 Zelený odpad ze zahrádek putuje do sběrných dvorů 02 Star kna a dveře nepatří do kamen 03 Kovové obaly zatím sbírají občané Výškovic a Slezské Ostravy 04 Žhavé téma současnosti nese náze Krajská spalovna

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

olomoucký měsíčník Aktuální číslo: www.ekologickelisty.cz

olomoucký měsíčník Aktuální číslo: www.ekologickelisty.cz olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10, 5 květen 2010 Aktuální číslo: Téma: České hračky ŽP v kraji: Národní park Jeseníky Aktuálně: Klub Rarášci Biozpravodaj: Průzkum mléčných výrobků www.ekologickelisty.cz

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více