Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010"

Transkript

1 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 3 STRUČNÁ HISTORIE 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 7 FINANČNÍ ZPRÁVA 18 STRUKTURA ORGANIZACE 20 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE a jednotlivci 22 SPONZOŘI 22 PODĚKOVÁNÍ 23 SLOVO ZÁVĚREM 23 TIRÁŢ 24 1

3 Jak namalovat portrét ptáka Musíte nejdřív namalovat klec s otevřenými dvířky pak namalovat pro ptáka něco krásného a prostého a milého co ptáka přiláká postavit plátno poblíţ stromu na zahradě v hájku nebo v lese ukrýt se za strom a mlčet a nehnout ani brvou Někdy pták přiletí hned se vší kuráţí a jindy váhá celé roky neţ se odváţí Nesmíte ztratit trpělivost čekat čekat třeba celou věčnost Čas čekání však není nijak úměrný kvalitě obrazu Kdyţ konečně pták přiletí pokud přiletí ţe musíte mlčet z hlouby duše počkat aţ vletí do klece a kdyţ je uvnitř musíte zlehka zavřít štětcem dřívka a potom smazat všechny mříţe a dávat pozor abyste mu nezkřivili ani pírko Musíte namalovat strom a najít pro ptáka tu nejkrásnější větev a namalovat listí na větvích a svěţí vánek sluneční paprsky a bzukot hmyzu v ţáru léta a potom čekat aţ pták začne zpívat Jestliţe nezpívá je to zlé znamení znamení ţe obraz není k ničemu neţ k vyhození Kdyţ zpívá je to dobré znamení znamení ţe je obraz bez kazu Zlehýnka vytrhněte jedno z ptačích per a napište své jméno v rohu obrazu Jacques Prévert 2

4 CÍLE ORGANIZACE Základním cílem sdruţení RC Radost je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ţeny ve společnosti. Cílovou skupinou jsou celé rodiny, maminky před mateřskou dovolenou, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, rodiče znovu nastupující do zaměstnání a děti od narození do 7 let z Tábora a jeho okolí. 3

5 STRUČNÁ HISTORIE Rodičovské centrum Radost, o.s., vzniklo v prosinci roku 2006 jako pokračování původního Mateřského centra Radost, které v Táboře pracovalo od dubna 1997 jako jedna z aktivit obecně prospěšné společnosti Cheiron T. Během let narůstaly aktivity mateřského i komunitního centra a rozšířily se otevírací doby. Mateřské centrum tak postupně přerostlo komunitní projekt a prostory uţ přestávaly stačit. Začaly se pomalu kříţit zájmy cílových skupin (klid a pohoda pro rodiče s malými dětmi proti aktivnímu programu a odreagování pro děti a mládeţ z komunitního centra). V neposlední řadě přispěl k rozhodnutí zaloţit novou organizaci (se stejnou náplní, ale s vlastní právní subjektivitou) i fakt, ţe činnost komunitního centra byla Ministerstvem práce a sociálních věcí určena jako sociální sluţba, kdeţto mateřská centra spadají pod prorodinnou politiku. V prosinci roku 2007 se tedy Rodičovské centrum Radost přestěhovalo do svých nových prostor. DUBEN vznik projektu Mateřské centrum Radost pod obecně prospěšnou společností CHEIRON T. DUBEN 1997 aţ LISTOPAD 2006 trvání projektu Mateřské centrum Radost. BŘEZEN 2002 členství v Síti mateřských center v ČR - ČERVENEC - SRPEN 2003 výměna stávajících prostor s komunitním centrem Cheiron T. KVĚTEN 2004 navázání spolupráce s mateřským centrem v německé Kostnici. LÉTO 2004 SRPEN 2005 projekt CESTY MALÝCH CHODCŮ ŘÍJEN 2004 Mateřské centrum Radost získalo certifikát SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ. LISTOPAD 2005 navázání spolupráce s ostatními mateřskými centry v Jihočeském kraji. PROSINEC 2006 vznik samostatného občanského sdruţení Rodičovského centra Radost, které navázalo na projekt Mateřského centra Radost. PROSINEC 2007 získání nových prostor v Koţeluţské ulici č.p KVĚTEN 2008 LISTOPAD 2009 projekt MALÉ SVĚTY ČERVEN ZÁŘÍ 2010 rekonstrukce části nových prostor na Praţském sídlišti. ŘÍJEN 2010 zahájení provozu v nových prostorech. 4

6 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2010 Nejpodstatnějším rozhodnutím a změnou při provozu Rodičovského centra Radost v roce 2010 bylo přestěhování centra do jiných prostor. Rozhodnutí to nebylo jednoduché, hrála zde roli celá řada argumentů pro i proti. Nakonec jsme od října 2010 v nových prostorech, které nám přinesly více místa pro hernu i zázemí, moţnost vyuţívat část zahrady, lepší parkovací moţnosti pro rodiče s auty i překvapení v podobě nečekaně vysokých provozních nákladů. Do hodnocení roku 2010 se stěhování spojené s částečnou rekonstrukcí prostor a podzimním omezením provozu rodičovského centra jistě promítá a teprve rok 2011 ukáţe, zda jsme vykročili v polovině roku 2010 správným směrem. Se změnou provozovny souvisel i předvánoční výpadek provozu v důsledku narušení střechy a protékání vody do herny. V roce 2010 jsme ve volné herně pro neorganizované setkávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a jejich dětí zaznamenali 505 návštěv rodičů a 653 návštěv dětí. Nové prostory nabízí návštěvníkům více místa pro kočárky, odkládání věcí, posezení i hru. Do herny se nyní vejdou bez problémů i větší herní prvky. Kapacita prostor je nyní 15 rodičů s dětmi. I v roce 2010 jsme uvítali a podporovali spolupráci s občanským sdruţením Nedoklubko na setkávání rodičů nedonošených dětí, které částečně probíhá jako volná herna a částečně jako prostor pro výměnu zkušeností a informací vztahující se k dané problematice. Během setkávání Nedoklubka jsme zaznamenali 30 návštěv rodičů a 48 návštěv dětí. V roce 2010 probíhaly následující krouţky pro rodiče s dětmi a krouţky pro děti předškolního věku bez rodičů a počet jejich návštěv byl: dopolední a odpolední Herna s Broučky 272 rodičů a 372 dětí, Výtvarné čarování 92 rodičů a 97 dětí, Páni kluci 60 dětí, Pohádkové malování (od října proměněné na Radost z malování) 122 dětí, Angličtina pro děti ve spolupráci s paní Janou Cmíralovou 93 dětí, Tvořivé dílny pořádané ve spolupráci s občanským sdruţením Janíček 297 rodičů a 313 dětí. V nabídce byl i krouţek Africké bubnovaní, který přes zájem rodičů neproběhl pro výpadek lektorky, a krouţek Hravá školička, na který se nepřihlásil dostatečný počet zájemců. Rodičům byly určeny a úspěšně proběhly tyto kurzy: Cvičení pro maminky s hlídáním dětí organizované ve spolupráci s Mgr. Lenkou Štěchovou 47 návštěv rodičů a 38 návštěv dětí, a večerní Angličtina pro dospělé ve spolupráci s Mgr. Alexandrou Partlovou 21 návštěv rodičů, Kurzy předporodní přípravy s Květou Cermanovou 266 návštěv budoucích maminek a Jóga pro dospělé s Jitkou Sklenářovou 25 návštěv rodičů. Další oblastí, které se věnujeme, jsou jednorázové tvořivé dílny pro rodiče i děti a tematicky zaměřené přednášky. V roce 2010 jsme uskutečnili 10 přednášek, na které přišlo 70 návštěvníků. Tvořivých dílen proběhlo celkem 15 a zaznamenali jsme u nich 689 návštěv rodičů a dětí. Návštěvnost obou typů aktivit, bohuţel kolísá vzhledem k ročním obdobím, počasí i aktuální nemocnosti. 5

7 Akce pro širokou veřejnost jsou jiţ většinou tradiční. V roce 2010 proběhly Závody odstrkovadel, Drakiáda, Vynášení Morany, Martinská slavnost, Mikulášské nadílení, jarní a podzimní burza a další, které navštívilo celkem 1875 osob. Vyuţívána byla sluţba půjčovny potřeb pro malé děti a knihovna. PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI HERNA (DOPOLEDNÍ HERNA, NEDOKLUBKO) 1236 KROUŢKY PRO DĚTI S RODIČI (HERNA S BROUČKY, VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ, TVOŘIVÁ DÍLNA s hernou pro maminky) KROUŢKY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ (POHÁDKOVÉ MALOVÁNÍ tj. RADOST Z MALOVÁNÍ, PÁNI KLUCI, ANGLIČTINA PRO DĚTI) KURZY PRO RODIČE (CVIČENÍ PRO MAMINKY, KURZY PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY, ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, JÓGA PRO DOSPĚLÉ) PŘEDNÁŠKY 70 TVOŘIVÉ DÍLNY 689 AKCE PRO VEŘEJNOST 1875 CELKEM

8 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST PRAVIDELNÉ PROGRAMY VOLNÁ HERNA pro rodiče s dětmi Dopolední herna je určená pro zejména pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. Jako doprovod dětí mohou však hernu samozřejmě navštěvovat i prarodiče, druhý z rodičů či jiný příbuzný. Pro dospělé je herna místem, kde si mohou odpočinout, navázat nové vztahy, vyměnit si zkušenosti a informace s jinými lidmi ve stejné ţivotní etapě. V případě zájmu mohou získat potřebné kontakty, doporučení a informace od přítomné sluţby. Pro děti je prostor herny příleţitostí k poznávání nových věcí, dospělých lidí i vrstevníků. V první polovině roku 2010, v původních prostorách byla herna rozdělena podle věku dětí na Kulíšky (0 aţ 1 rok), Sluníčka (1 aţ 2 roky) a Skřítky (2 aţ 3 roky) a probíhala v pondělí, ve středu a v pátek. Od října 2010 probíhala herna ve větších prostorách bez odlišení věku dětí v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Setkávání Nedoklubka určené pro rodiče s nedonošenými dětmi probíhalo během celého roku jednou za 14 dní v úterý od 15 do 17 hodin. V rámci Nedoklubka jsme se připojili i k projektu Mámy pro mámy, díky kterému mohou rodiče podpořit maminky čerstvě narozených nedonošených dětí tím, ţe pro ně vlastnoručně vyrobí drobné dárky, které mohou v RC Radost nechat, a o.s. Nedoklubko pak zajistí jejich předání mamince přímo v porodnici. KROUŢKY PRO RODIČE A DĚTI HERNA s BROUČKY I. (od 1,5 do 3 let) úterý ( ) HERNA s BROUČKY II. (od 1,5 do 3 let) čtvrtek ( ) od ledna do června 2010 pondělí ( ) od října do prosince 2010 Herna s Broučky je rozšířena o rytmicko-motorický krouţek Broučci, při kterém si děti s rodiči mohou zacvičit, osvojit řadu říkadel, básniček i písniček, a rozvíjet tak své pohybové i rytmické schopnosti a dovednosti. Herna s Broučky I. i II. jsou náplní totoţné, liší se pouze přístupem a zaměřením lektorek, které jsou pro kaţdý den jiné. VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ (od 2 do 4 let) středa (16 17 hodin) Výtvarný krouţek pro malé děti v doprovodu rodičů, který se zaměřuje na rozvoj jemné motoriky dětí a jejich estetického cítění. Děti zde získávají první zkušenosti 7

9 s různými výtvarnými technikami - malování, kreslení, nalepování, modelování, stříhání, vytrhávání, tiskání TVOŘIVÁ DÍLNA s hernou pro maminky s dětmi čtvrtek ( ) od ledna do června 2010 středa ( ) od října do prosince 2010 Byla zajišťována ve spolupráci s o.s. Janíček. Tvořivá činnost maminek byla inspirována ročními obdobími a zaměřená na práci s přírodními materiály. Na tvoření se podílely i děti a během kaţdého setkání došlo i na říkadla a zpívání písniček pro děti. KROUŢKY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ DĚTI (od 4 let) úterý ( ) od ledna do června 2010 Kurz angličtiny vedený tvořivou a zábavnou formou s prvky Montessori pedagogiky s Janou Cmíralovou. POHÁDKOVÉ MALOVÁNÍ (od 4 do 7 let) pátek ( hodin) od ledna do června 2010 Výtvarný krouţek spojený s divadlem, čtením, prací s hlínou, jehoţ hlavním tématem byly známé pohádkové příběhy. Formou výtvarné hry a prostřednictvím pohádkových příběhů si děti rozvíjely sebepoznání, empatii i asertivitu. RADOST Z MALOVÁNÍ (od 4 do 7 let) pátek ( hodin) od října do prosince 2010 Na citový a osobnostní rozvoj zaměřený výtvarný krouţek, který vyuţíval mimo výtvarných technik hru, divadelní techniky i čtení k tomu, aby malování pro děti zůstalo radostí, záţitkem a prostředkem sdílení a vyjadřování. Svým zaměřením navazuje na krouţek Pohádkové malování, jen rozšiřuje paletu témat, se kterými je moţné pracovat. PÁNI KLUCI (od 4 do 7 let) pátek (17 18 hodin) od ledna do června 2010 Výtvarný krouţek zaměřený stejně jako oba předchozí více na emoční rozvoj dětí neţ na výsledek. Zaměřoval se více na chlapecké příběhy, témata i specifika chlapecké povahy. Od října 2010 byl pro nízkou účast sloučen s krouţkem Radost z malování. KURZY PRO RODIČE KURZY PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY pondělí ( a hodin) od ledna do června 2010 Kurzy probíhaly pod vedením duly a lektorky předporodní přípravy Květy Cermanové. 8

10 ANGLIČTINA PRO RODIČE (pro falešné začátečníky a mírně pokročilé) středa ( ) od října do prosince 2010 Ve spolupráci a pod vedením lektorky Mgr. Alexandry Partlové probíhal večerní kurz angličtiny zaměřený zejména na konverzaci a komunikaci. CVIČENÍ PRO MAMINKY s hlídáním dětí pondělí (9-10) od října do prosince 2010 Probíhal ve spolupráci a pod odborným vedením lektorky Mgr. Lenky Štěchové. Maminky si vyzkoušely různé typy cvičení kondiční cvičení s overbally, P-CLASS, BODYFORM, PILATES a KALANETIKU. V rámci cvičení bylo zajištěno hlídání dětí. JÓGA PRO DOSPĚLÉ úterý ( ) od října do prosince 2010 Tradiční cvičení pro uvolnění a harmonii celého těla probíhalo pod vedením Jitky Sklenářové. AKCE PRO VEŘEJNOST LEDEN V úterý 5. ledna jsme jiţ podruhé uspořádali ZÁPIS NANEČISTO pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče s Mgr. Janou Líbalovou. Během přednášky jsme si povídali o školní zralosti, jak ji poznat, jaké znalosti a dovednosti by děti před nástupem do školy jiţ měly mít a jak je podporovat. Poté následovaly 20 minutové individuální konzultace s paní učitelkou obdobnou formou jako u zápisu do školy. Poradit se přišlo 6 rodičů a 6 dětí. V soboru 9. a v neděli 10. ledna proběhl VÍKENDOVÝ PŘEDPORODNÍ KURZ s dulou Květou Cermanovou. Kurz byl proţitkový, rodiče se dověděli vše o porodu i péči o miminko. Přišlo 8 budoucích rodičů. V úterý 12. ledna za námi do RC na setkávání NEDOKLUBKA přijela předsedkyně o.s. NEDOKLUBKO Lenka Novotná. Povídali jsme si hlavně o projektu Mámy pro mámy, který pomáhá maminkám nedonošených dětí a do kterého jsme se v lednu zapojili. V neděli 17. ledna se sešlo na 51 rodičů a dětí v sále hostince Na Pěkné vyhlídce v Čekanicích, kde na ně od 16 hodin čekaly 9

11 dvě loutkové pohádky - LAKOMÁ BARKA a FRANTA NEBOJSA. Zahrát nám je přijela Loutkohybná trupa spolku FIKAR z Nadějkova pod vedením pana Zdeňka Černého. Protoţe pohádky trvaly kaţdá jen 20 minut a mezi nimi byla patnácti minutová přestávka, zvládly obě představení i děti ani ne tříleté a záţitek to byl i pro dospělé. V úterý 19. ledna jsme uspořádali besedu na téma DĚTSKÝ CHRUP = VIZITKA PÉČE RODIČŮ. Dozvěděli jsme se, jak pečovat o dětský chrup a kdy s péčí o zuby začít. Poslechli jsme si zajímavé rady a novinky v oblasti moderní ústní hygieny. Na závěr jsme se dozvěděli vše o testu, který stanoví hladinu kazotvorných bakterií v ústech a včas tak odhalí zvýšené riziko vzniku zubního kazu. Přednášku vedla MUDr. Zuzana Kropíková. Přednáška byla velmi zajímavá, bohuţel přišli jen 4 rodiče. Leden jsme zakončili tvořivou dílnou v sobotu 23. ledna, při které jsme vyráběli ORIGAMI PRO DĚTI. Přišlo 6 maminek, které se za 2 hodiny naučily skládat 2 typy jeřábů a vodní bombu. Do tajů ORIGAMI nás zasvětili Tomáš Hrdlička a Jiří Plocek z Origamistické sekce Tábor. ÚNOR V úterý 2. února jsme v galerii Bastion zahájili PUTOVNÍ VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ na téma JAK SE ŢIJE V MATEŘSKÝCH CENTRECH. Na 38 fotografiích se prezentovalo celkem 14 mateřských center z Jihočeského kraje. Cílem výstavy bylo zajímavou formou seznámit veřejnost s myšlenkou mateřských center, s mnoţstvím a šíří aktivit, které centra nabízejí, a také s činností Sítě mateřských center v České republice. O fotky byl velký zájem uţ během vernisáţe, na které se sešlo asi 20 návštěvníků. Výstava trvala do 26. února. V sobotu 27. února jsme strávili velmi příjemné odpoledne na tvořivé dílně DRÁTKOVÁNÍ aneb Hrátky s drátky s Andreou Šáchovou. Sešlo se 6 zapálených dráteníků a kaţdý z nich si vyrobil několik jarních závěsů nebo zapichovátek ve tvaru srdíčka, vajíčka, kytky nebo čtyřlístku. Někteří účastníci věnovali své výrobky do projektu Mámy pro mámy, získali jsme tak 5 dárečků pro maminky nedonošených dětí. 10

12 BŘEZEN V sobotu 13. března jsme pořádali VELIKONOČNÍ DÍLNU s Olgou Šebkovou. Během odpoledne si 3 malé slečny a jejich maminky vyzkoušely několik nových výtvarných technik - filigránové dekorace, 3D decoupage a barvení metalickými barvami. Od 18. března do 9. dubna jsme se podíleli na výstavě VELIKONOČNÍ JARNĚNÍ v Galerii U Radnice, kterou kaţdoročně pořádá město Tábor. VERNISÁŢ výstavy proběhla 17. března v 16 hodin. K vidění byly různě zdobené kraslice, výšivky, perníčky, vizovické těsto, velikonoční zvyky ale nejen to! Tentokrát byla výstava doplněna ještě o výrobky s jarní tématikou, které vyráběly děti s maminkami v RC Radost během krouţku Výtvarné čarování a děti ze ZŠ a MŠ Slapy, ZŠ Mikuláše z Husi, MŠ v Dlouhé, ZUŠ Oskara Nedbala a Rolničky. Během výstavy také probíhaly výtvarné dílny určené především pro děti mateřských a základních škol, školních druţin i jednotlivců. Překvapivě přišlo i několik středoškoláků, děti z dětského domova a jiných neziskových organizací z Táborska. Kaţdou dopolední dílnu navštívily průměrně 4 větší skupiny dětí, tj. okolo 75 dětí. Na odpoledních dílnách byla podle očekávání účast niţší, okolo 30 dětí. Celkem tedy 590 dětí. PROGRAM VÝTVARNÝCH DÍLEN: Andrea Šáchová Květinová tiskátka Daniela Máchová Modré obrázky Petra Volfová Beránci z vaty Jana Fišerová Zelené čtyřlístky Marta Kotková Blýskavé poklady Daniela Máchová Malá světýlka Jana Fišerová Papírové zvony Petra Volfová Papírové pomlázky 2.4. Marta Kotková Vajíčka z balonků V neděli 21. března jsme se jiţ po šesté sešli na nábřeţí v Čelkovicích, abychom se rozloučili se zimou a přivítali nové jaro VYNESENÍM MORANY. V 16 hodin se u hotelu Lázně sešlo na 40 dětí a 60 rodičů, po dlouhé zimě se uţ všichni nemohli dočkat jara. Za zpěvu jarních písniček a pokřiku Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná. Kyselicu sníme a smrt utopíme! jsme se vydali k čelkovickému mostu svrhnout Moranu do řeky Luţnice. Na závěr si děti a někteří rodiče ještě zahráli několik jarních her kolem lítečka a se sluníčkem v zádech se pak vydali domů. 11

13 DUBEN V sobotu 10. dubna proběhl celodenní seminář SYMPTOTERMÁLNÍ METODA aneb Přirozené plánování rodičovství s Květou Cermanovou. Seznámit se s metodou přišly 4 maminky. V sobotu 17. dubna jsme pořádali jiţ tradiční BURZU kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb, kočárků a hraček. O burzu byl opět velký zájem - přišlo 35 maminek prodat a dokonce asi 90 maminek nakoupit. V pátek 23. dubna se měly maminky moţnost seznámit s Programem Baby Signs. Bohuţel se na seminář nikdo nepřihlásil. Od 26. dubna do 14. května jsme připravili na stěnách RC Radost VÝSTAVU látkových plen a fotografií dětí v plínkách. Připojili jsme se tak k TÝDNU OPRAVDOVÝCH PLEN. KVĚTEN V pondělí 10. května jsme v rámci Světového týdne respektu k porodu promítali film Orgasmic Birth. Promítání jsme zakončili besedou s certifikovanou dulou a lektorkou přípravy na rodičovství Květou Cermanovou. Přišlo 10 budoucích maminek. Na středu 12. května jsme připravili přednášku ortodontisty MUDr. Petra Koláře na téma PRO HEZKÝ ÚSMĚV aneb Rovnátka a předškoláci. Přednáška byla velmi zajímavá, doplněna praktickými ukázkami, které jsme mohli vidět na modelech nebo na fotografiích na počítači. Probrali jsme běţnou zubní hygienu, stravu, dudlíky, cucání palců, vše, co se nějakým způsobem můţe odrazit na vývoji čelistí a zubů, moţnosti ortodoncie při nápravě defektů. Bohuţel přišly pouze 2 maminky. Na sobotu 15. května jsme naplánovali další tvořivou dílnu SSSSSENO s Barborou Vágnerovou. V parku Pod Kotnovem si mohly děti tvořit hady ze sena. Bohuţel začalo pršet, tak se musela dílna přesunout do června. V pondělí 17. května jsme jiţ potřetí pořádali besedu k TÝDNU OPRAVDOVÝCH PLEN na téma BLÍŢ K PŘÍRODĚ, BLÍŢ K MIMINKU s Bc. Klárou 12

14 Šťastnou. Během besedy si mohly maminky prohlédnout různé druhy moderních pracích plínek, přírodní kosmetiku pro miminka, ekologické prostředky pro domácnost a vyzkoušet různé způsoby nošení miminek. Přišlo celkem 10 maminek a 6 dětí. V pondělí 17. května jsme zahájili výstavu PORODNÍ BOLEST PORODNÍ RADOST, kterou jsme pořádali ke Světovému týdnu respektu k porodu. Na stěnách RC jsme vyvěsili deset porodních příběhů a dokonce jednu báseň, která popisuje tento jedinečný záţitek. Některé příběhy byly doplněny i fotografiemi. Výstava trvala aţ do konce července. Ve čtvrtek 20. května jsme se účastnili BAMBI Pro děti jsme připravili tvořivou dílnu ZE ŢIVOTA KAMENOŢROUTŮ, během které si vyzkoušely skládání mozaiky, malování po kamenech, lepení kamenů, bagrování i stavbařské práce. Tvořit z kamenů přišlo na 40 dětí a 20 rodičů. Ve čtvrtek 27. května jsme uspořádali besedu ke Světovému týdnu respektu k porodu s certifikovanou dulou a lektorkou přípravy na rodičovství Květou Cermanovou na téma PORODNÍ BOLEST PORODNÍ RADOST. Budoucí maminky i tatínkové se dozvěděli vše o významu bolesti u porodu, souvislosti mezi proţitkem porodu a následným vztahem mezi matkou a dítětem. Naučili se, jak lze s bolestí pracovat a jak ji vyuţít ve svůj prospěch. Přišlo 9 maminek a 1 tatínek. ČERVEN V neděli 6. června jsme pořádali BLEŠÁK PRO RADOST aneb Dobročinný bazar s krásnou veteší v nových, ale ještě nezrekonstruovaných, prostorech RC Radost na Praţském sídlišti. Pro děti i rodiče bylo připraveno dopoledne plné zábavy mohli si vyrobit ruční papír a hady i jiná zvířátka ze sena, zaskákat na trampolíně, pohoupat se v houpací síti, zahrát si kroket nebo zakoupit knihy z nakladatelství Baobab. Protoţe bylo hezky, vše se odehrávalo na zahradě. Ve vnitřních prostorech byl stůl s občerstvením, na stěnách fotky mapující činnost našeho centra, k nahlédnutí byly i kroniky RC Radost a další propagační materiály. Návštěvníci mohli vidět také plány úprav nových prostor. Celý objekt byl otevřený a volně průchozí. Prodávající i nakupující přispěli svou finanční účastí na 13

15 rekonstrukci a vybavení nových prostor RC Radost. Prodávat přišlo asi 7 maminek, nakupovat asi 16 rodičů, dětí se zúčastnilo 15. V sobotu 12. června jsme zorganizovali uţ 8. ročník ZÁVODŮ ODSTRKOVADEL, TŘÍKOLEK, KOLOBĚŢEK A KOL pro nejmenší na dopravním hřišti u Zimního stadionu v Táboře. Závodilo se celkem v 7 kategoriích (odstrkovadla do 2 let, odstrakovadla od 2 let, tříkolky a čtyřkolky, koloběţky, kola pro děti od 3 do 6 let, kola pro děti od 7 do 9 let a rodiče s kočárky), kterých se účastnilo celkem 30 závodníků. Letos byly pro děti připravené i dvě novinky. První novinkou bylo stanoviště prevence úrazů a první pomoci, které zajišťovala Mgr. Dominika Průchová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a druhou bylo měření rychlosti na vytyčené trase městskou policií. Zaznamenanou rychlost i s fotografií si děti mohly zjistit na webových stránkách městské policie. Celkem si přišlo zazávodit nebo se něco zajímavého dovědět 35 dětí a 40 rodičů. Závody letos poprvé proběhly během Dne s Besipem a jako kaţdý rok v rámci kampaně Táta dneska frčí. Na víkend 12. a 13. června jsme připravili PROŢITKOVÝ KURZ REFLEXNÍ TERAPIE, který vvedla Květa Cermanová. Zúčastnily se 3 maminky. O víkendu 19. a 20. června se konal jiţ druhý VÍKENDOVÝ KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY s Květou CERMANOVOU. Během proţitkového kurzu se rodiče dověděli vše o porodu a o péči o miminko. Přišlo 6 budoucích rodičů. V sobotu 26. června si měly maminky moţnost poslechnout přednášku na téma ZDRAVÝ ŢIVOTNÍ STYL aneb Prevence obezity u dětí s Mgr. Lenkou Štěchovou. Bohuţel nikdo nepřišel. ZÁŘÍ V sobotu 11. září jsme se jiţ počtvrté účastnili TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ. V Dětském ráji na Holečkových sadech jsme připravili jedno stanoviště, na kterém si děti mohly vyrobit kartonový štít s erbem, vlaječku nebo natisknout a namalovat obrázek. Celkem si přišlo zatvořit asi 120 dětí a 100 rodičů. 14

16 V týdnu od 13. do 17. září jsme měli během dopoledne TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jiţ v nových prostorech na Praţském sídlišti. Zároveň probíhal i ZÁPIS DO KROUŢKŮ na rok 2010/2011. V sobotu 18. září jsme pořádali BURZU kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb, kočárků a hraček. O burzu byl opět velký zájem - přišlo 40 maminek prodat a 80 nakoupit. ŘÍJEN Ve čtvrtek 7. října proběhl v RC Radost seminář RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ, který pořádala Síť mateřských center. Lektorka Mgr. Linda Sokačová seznámila účastnice se spoustou důleţitých informací o alternativních pracovních úvazcích, právech a povinnostech osob odcházejících na mateřskou a rodičovskou dovolenou i o tom, jak sladit rodinný a pracovní ţivot na trhu práce. Seminář byl zdarma a bylo zajištěno i hlídání dětí. Zúčastnilo se 9 maminek a 4 děti. Na sobotní odpoledne 23. října jsme připravili DRAKIÁDU - velký slet a pouštění nejrůznějších draků! Počasí nám přálo, bylo sucho, a přestoţe to napřed vypadalo na bezvětří, nakonec vítr foukal a trochu zamračené nebe se zaplnilo mnoţstvím draků. Do závodu se přihlásilo 14 draků, dětí přišlo celkem 21, rodičů bylo 25 a z toho 10 tatínků. Vyhlásili jsme vítěze ve čtyřech kategoriích: nejlepším drakokormidelníkem byla Eva Přibylová, nejvýše létajícího draka si přivezla Natálka Zíková aţ z Mladé Voţice, nejkrásnějšího, ale také jediného doma vyrobeného draka, pouštěla Valerie Linhartová a nejobětavějším rodičem se stala Vlaďka Benešová. Malou odměnu dostal nakonec kaţdý. Novinkou byla maska draka, která nás doprovázela po celou dobu drakiády. Po úspěšném dračím sletu jsme se vrátili do rodičovského centra, kde jsme rozdělali oheň a opékali vuřty. LISTOPAD V sobotu 13. listopadu jsme jiţ po desáté uţili MARTINSKOU SLAVNOST. Na Ţiţkovo náměstí, kde jsme slavnost zahájili, i letos dorazilo díky krásnému počasí přes 600 dětí a rodičů s lucerničkami. Po poslechu podzimních písniček v podání časti kapely 15

17 Swing Band Tábor, se průvod vydal do parku u kostela svatého Filipa a Jakuba. Na rozdíl od jiných roků jsme se rozhodli v rámci bezpečnosti obměnit prostor a diváci tak zároveň získali lepší výhled. Po připomenutí legendy o svatém Martinovi, pak čekal diváky příjezd Martina na koni a obdarování ţebráka pláštěm. Na závěr se ţebrák podělil s dětmi o martinské rohlíčky, ke kterým se podával i horký čaj. Lucerničky si děti vyráběly na výtvarných dílnách v Církevní základní škole Orbis-Pictus a v rámci programu Rodičovského centra Radost. Sobotní dopoledne 20. listopadu jsme strávili exkurzí v hasičské stanici na akci nazvané JAK SE ŢIJE U HASIČŮ. Tato návštěva se setkala s nebývalým zájmem široké veřejnosti, přišlo na 150 rodičů a 200 dětí. Nikdo s tak velkou účastí nepočítal, přesto to hasiči zvládli a prohlídka se nakonec vydařila. Na pondělí 22. listopadu jsme připravili SETKÁNÍ S MISS COSMETIC. Maminky se od odborné poradkyně Miss Cosmetic Radmily Jandové mohly dovědět, co můţou udělat pro sebe, své tělo, pleť i psychiku. Bohuţel na setkání nikdo nedorazil. Na první adventní neděli 28. listopadu jsme připravili jiţ tradiční dílnu VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ v Botanické zahradě Tábor s Markétou Multušovou. Přišlo celkem 16 dospělých (z toho dokonce i jeden tatínek) a 5 dětí. Na místě bylo letos k dispozici chvojí douglasky tisové, tisu a thuje. Všichni byli moc spokojení, některým se vůbec nechtělo domů. Věnce měla většina za dvě hodiny hotové, ale místo aby odešli, tak čekali, co vytvoří ostatní a jak si věnce ozdobí. PROSINEC Ve čtvrtek 2. prosince proběhlo jiţ tradiční MIKULÁŠSKÉ NADÍLENÍ v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor na Ţiţkově náměstí. Před 16 hodinou jsme se sešli před kostelem a poslechli si koledy v podání části Swing Bandu Tábor. Pak se děti rychle uvelebily v lavicích a nejprve se jim zjevil anděl, který je přivítal a uţ všichni netrpělivě čekali na příchod Mikuláše (čerti do kostela nesmí ). Pro dárečky si letos přišlo na 41 dětí a doprovázelo je na 65 rodičů, z toho bylo 25 tatínků. 16

18 Ve čtvrtek odpoledne 9. prosince jsme pořádali přednášku s Ing Danou Bílou na téma KOUČINK PRO ZMĚNU. Přišly 3 maminky, které se chtěly dovědět víc o koučování i o tom, jak probíhá a čím by jim mohlo pomoci. V pátek 31. prosince si rodiče s dětmi připravili SILVESTR PRO NEJMENŠÍ. S rokem 2010 se přišlo rozloučit 11 rodičů a 12 dětí. Společně strávili odpoledne plné her, soutěţí, písniček a nechyběl ani ohňostroj. 17

19 FINANČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ 2010 Náklady v Kč Materiální náklady Literatura Drobný DHM Cestovné Komunikace (telefon, poštovné, internet) Nájemné Provozní reţie (energie, teplo, voda) Propagace, kopírování Vzdělávání Ostatní sluţby Mzdové náklady, dohody o provedení práce Poskytnuté členské příspěvky Ostatní náklady (bankovní poplatky, přeplatek) Náklady celkem Příjmy Vlastní trţby Dotace dotace MPSV dotace Města Tábora dotace KÚ Jihočeského kraje dotace ÚP Tábor Jihočeská centrála cestovního ruchu projekt BFR Dary od fyzických a právnických osob Členské příspěvky 850 Ostatní příjmy (úroky, zúčtování fondů) Příjmy celkem Hospodářský výsledek ztráta

20 STRUKRURA NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ ORGANIZACE 19

21 STRUKTURA ORGANIZACE ORGÁNY SDRUŢENÍ: Rada sdruţení: Jana Valešová Kateřina Bláhová Lenka Mrázová Markéta Multušová do Petra Basíková Vladislava Benešová od Předsedkyně sdruţení: Kateřina Bláhová Místopředsedkyně sdruţení: Petra Basíková Kontrolní orgán: Monika Macáková Radka Dohnalová od Iveta Eremiášová od ZAMĚSTNANCI: Koordinátorka projektu: Kateřina Bláhová do Daniela Máchová od Finanční manaţerka: Kateřina Bláhová Propagační asistentka projektu: Petra Basíková do Organizační asistentka projektu: Ekonomka: Jana Valešová do Lenka Mrázová Lektorky kurzů a krouţků: Daniela Máchová Jana Fišerová Jitka Sklenářová Kateřina Smejkalová Marta Kotková Martina Zemanová Pavla Jirousková Petra Volfová Veronika Melounková Aktivizační pracovnice: Jana Fišerová Jitka Sklenářová Kateřina Smejkalová Pavla Jirousková Lektoři tvořivých dílen: Andrea Šáchová Barbora Vágnerová Markéta Multušová Olga Šebková Tomáš Hrdlička Přednášející: Bc. Klára Šťastná Ing. Dana Bílá Květa Cermanová Mgr. Jana Líbalová Mgr. Lenka Štěchová Mgr. Linda Sokačová MUDr. Petr Kolář MUDr. Zuzana Kropíková 20

22 DOBROVOLNÍCI: Alţběta Valešová Andrea Šáchová Blanka Horová Dominika Průchová Eva Fořtová František Krejčí Jakub Valeš Jan Mácha Jan Sklenář Jana Valešová Jaroslav Myslivec Jitka Sklenářová Kateřina Bláhová Kateřina Volfová Klára Csirková Lenka Mrázová Luděk Kudláček Markéta Multušová Martin Prokop Martina Douchová Martina Linhartová Milan Bláha Milan Havel Monika Krausová Monika Prokopová Olga Šebková Ondřej Bláha Pavla Jirousková Petr Koudelka Petra Basíková Petra Volfová Radka Dohnalová Radka Jirovská Radoslav Kacerovský Stodolovi Veronika Melounková Vlaďka a Petr Benešovi Zbyněk Jirousek Zdeněk Benák 21

23 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE a jednotlivci AMK Malý Jordán Liběna Flachsová Antikvariát a galerie Bastion - Miroslav Nimrichtr a Milan Drahota Apex-Bike Azylový dům Jeníčkova Lhota Bewox, s.r.o. Botanická zahrada Tábor při VOŠ a SZeŠ v Táboře Comett Plus, s.r.o. Cukrárna Zlaté slunce CZŠ Orbis-Pictus Domestica, s.r.o. pobočka Tábor Domita, a.s. Eremiáš stavební, s.r.o. Galerie U Radnice Hasičský záchranný sbor Jih. kraje Územní odbor Tábor Housův mlýn Tábor, skanzen husitství a středověkého způsobu ţivota Jezdecká turistika Kolibík Jozef Kolibík, Barbora Tichá, a kůň Lux Jihočeská centrála cestovního ruchu Baby friendly region Klinické laboratoře Tábor, a.s. Koberce Breno, s.r.o. KOCIS Sound & Records Company Luboš Kocourek Lékárna U Bílého jednoroţce Loutkohybná trupa spolku FIKAR z Nadějkova Mateřská škola Petrohradská 2393 Město Tábor Městská policie Tábor MIOS CZ, s.r.o. Nakladatelství Baobab Nedoklubko, o.s. Lenka Novotná o.s. Janíček Pekařství Ševčík Ráj Barev Jaroslav Krejčí Římskokatolická farnost Tábor Second Hand Crystal na Praţském sídlišti Simopt, s.r.o. Síť mateřských center v ČR SŠ obchodu, sluţeb a řemesel Tábor a restaurace Beseda Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor studenti prvního ročníku pod vedením Jiřího Straky Swing Band Tábor Technické sluţby Tábor, s.r.o. Topline Josef Cícha VITAS Tábor, s.r.o. Vít Volf ZŠ a MŠ Slapy ZŠ Bernarda Bolzana ZŠ Husova dívčí flétnový kvintet pod vedením Mgr. Ivy Stradové Květa Cermanová Jana Cmíralová MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D. Jaroslav Mládek Mgr. Alexandra Partlová Mgr. Lenka Štěchová SPONZOŘI COMETT PLUS spol. s r.o. DOMITA, a.s. Egmont ČR, s.r.o. Květa Cermanová Mgr. Martina Douchová Bc. Jan Mácha 22

24 PODĚKOVÁNÍ Za finanční podporu a pomoc patří dík Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Jihočeské centrále cestovního ruchu, Úřadu práce Tábor a městu Tábor. Děkujeme i všem našim sponzorům. Dále chceme poděkovat organizacím i lidem, kteří se různými způsoby podíleli na chodu a programu Rodičovského centra Radost. Děkujeme jim za pomoc, podporu, vstřícnost a spolupráci, kterou nám v roce 2010 poskytli. SLOVO ZÁVĚREM I v roce 2010 zůstávala ekonomická situace našeho světa, společnosti i jednotlivců a celého neziskového sektoru, kam patří i naše organizace, nejistá a křehká. A stejně jako jiné krize oslovuje i tato naše nejvnitřnější nejistoty a obavy, které nám často neumoţňují vidět v ní příleţitost, kterou však můţe být, pokud se dokáţeme otevřít, důvěřovat a spolehnout se. Kaţdá krize obsahuje moţnost proměny. My jsme se v důvěře v budoucnost přestěhovali. Spolehli jsme se na své donátory i uţivatele a stále víc se budeme snaţit otevírat dveře ke spolupráci těm z Vás, kteří mají chuť něco dávat těm okolo sebe. Cítíme, jak nás právě ekonomická krize vede po cestě od "konzumních" sluţeb k aktivitám, které budou vycházet přímo z rukou uţivatelů. A to je nakonec hezká příleţitost a šance pro rok Ráda se s Vámi potkávám. Daniela Máchová koordinátorka rodičovského centra 23

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: MOTTO, CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 4 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 FINANČNÍ ZPRÁVA 16 STRUKTURA ORGANIZACE

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 4 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 PROJEKT MALÉ SVĚTY 2009 16 FINANČNÍ ZPRÁVA 17

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 HASTRMÁNEK OLEŠNICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 HASTRMÁNEK OLEŠNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 HASTRMÁNEK OLEŠNICE Kdo jsme? Nezisková organizace založená 8.8.2007 pod názvem Olešnické mateřské centrum Hastrmánek o.s. Naše aktivity se v průběhu let rozšiřovaly, a zdaleka

Více

Děti a stromy sídlo: Mahlerova Jihlava IČ: web: Výroční zpráva 2015

Děti a stromy sídlo: Mahlerova Jihlava IČ: web:  Výroční zpráva 2015 Děti a stromy sídlo: Mahlerova 23 58601 Jihlava IČ: 22893482 web: www.hajenkazborna.cz e-mail:klub.hajenka@seznam.cz Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Občanské sdružení Děti a stromy vzniklo v roce 2011

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Program na únor 2017

Program na únor 2017 Program na únor 2017 Pravidelný týdenní program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ Pravidelný týdenní program Pondělí 8.00 13.00 hod. 9.30 10.30 hod. od 10.30 hod. Středa 8.00 13.00

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku!

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Odložte jarní úklid a přijďte se odreagovat do Baráčku - u nás Vás nikdo nutit uklízet nebude:-) Havran Pírko Kdy: 18.3.2009 16.30 h

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu: 925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Září 2016 1. září jsme zahájili na obou odděleních školní rok 2016/17. Nemocným dětem jsme předaly drobné dárečky,

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více