Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010"

Transkript

1 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 3 STRUČNÁ HISTORIE 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 7 FINANČNÍ ZPRÁVA 18 STRUKTURA ORGANIZACE 20 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE a jednotlivci 22 SPONZOŘI 22 PODĚKOVÁNÍ 23 SLOVO ZÁVĚREM 23 TIRÁŢ 24 1

3 Jak namalovat portrét ptáka Musíte nejdřív namalovat klec s otevřenými dvířky pak namalovat pro ptáka něco krásného a prostého a milého co ptáka přiláká postavit plátno poblíţ stromu na zahradě v hájku nebo v lese ukrýt se za strom a mlčet a nehnout ani brvou Někdy pták přiletí hned se vší kuráţí a jindy váhá celé roky neţ se odváţí Nesmíte ztratit trpělivost čekat čekat třeba celou věčnost Čas čekání však není nijak úměrný kvalitě obrazu Kdyţ konečně pták přiletí pokud přiletí ţe musíte mlčet z hlouby duše počkat aţ vletí do klece a kdyţ je uvnitř musíte zlehka zavřít štětcem dřívka a potom smazat všechny mříţe a dávat pozor abyste mu nezkřivili ani pírko Musíte namalovat strom a najít pro ptáka tu nejkrásnější větev a namalovat listí na větvích a svěţí vánek sluneční paprsky a bzukot hmyzu v ţáru léta a potom čekat aţ pták začne zpívat Jestliţe nezpívá je to zlé znamení znamení ţe obraz není k ničemu neţ k vyhození Kdyţ zpívá je to dobré znamení znamení ţe je obraz bez kazu Zlehýnka vytrhněte jedno z ptačích per a napište své jméno v rohu obrazu Jacques Prévert 2

4 CÍLE ORGANIZACE Základním cílem sdruţení RC Radost je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ţeny ve společnosti. Cílovou skupinou jsou celé rodiny, maminky před mateřskou dovolenou, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, rodiče znovu nastupující do zaměstnání a děti od narození do 7 let z Tábora a jeho okolí. 3

5 STRUČNÁ HISTORIE Rodičovské centrum Radost, o.s., vzniklo v prosinci roku 2006 jako pokračování původního Mateřského centra Radost, které v Táboře pracovalo od dubna 1997 jako jedna z aktivit obecně prospěšné společnosti Cheiron T. Během let narůstaly aktivity mateřského i komunitního centra a rozšířily se otevírací doby. Mateřské centrum tak postupně přerostlo komunitní projekt a prostory uţ přestávaly stačit. Začaly se pomalu kříţit zájmy cílových skupin (klid a pohoda pro rodiče s malými dětmi proti aktivnímu programu a odreagování pro děti a mládeţ z komunitního centra). V neposlední řadě přispěl k rozhodnutí zaloţit novou organizaci (se stejnou náplní, ale s vlastní právní subjektivitou) i fakt, ţe činnost komunitního centra byla Ministerstvem práce a sociálních věcí určena jako sociální sluţba, kdeţto mateřská centra spadají pod prorodinnou politiku. V prosinci roku 2007 se tedy Rodičovské centrum Radost přestěhovalo do svých nových prostor. DUBEN vznik projektu Mateřské centrum Radost pod obecně prospěšnou společností CHEIRON T. DUBEN 1997 aţ LISTOPAD 2006 trvání projektu Mateřské centrum Radost. BŘEZEN 2002 členství v Síti mateřských center v ČR - ČERVENEC - SRPEN 2003 výměna stávajících prostor s komunitním centrem Cheiron T. KVĚTEN 2004 navázání spolupráce s mateřským centrem v německé Kostnici. LÉTO 2004 SRPEN 2005 projekt CESTY MALÝCH CHODCŮ ŘÍJEN 2004 Mateřské centrum Radost získalo certifikát SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ. LISTOPAD 2005 navázání spolupráce s ostatními mateřskými centry v Jihočeském kraji. PROSINEC 2006 vznik samostatného občanského sdruţení Rodičovského centra Radost, které navázalo na projekt Mateřského centra Radost. PROSINEC 2007 získání nových prostor v Koţeluţské ulici č.p KVĚTEN 2008 LISTOPAD 2009 projekt MALÉ SVĚTY ČERVEN ZÁŘÍ 2010 rekonstrukce části nových prostor na Praţském sídlišti. ŘÍJEN 2010 zahájení provozu v nových prostorech. 4

6 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2010 Nejpodstatnějším rozhodnutím a změnou při provozu Rodičovského centra Radost v roce 2010 bylo přestěhování centra do jiných prostor. Rozhodnutí to nebylo jednoduché, hrála zde roli celá řada argumentů pro i proti. Nakonec jsme od října 2010 v nových prostorech, které nám přinesly více místa pro hernu i zázemí, moţnost vyuţívat část zahrady, lepší parkovací moţnosti pro rodiče s auty i překvapení v podobě nečekaně vysokých provozních nákladů. Do hodnocení roku 2010 se stěhování spojené s částečnou rekonstrukcí prostor a podzimním omezením provozu rodičovského centra jistě promítá a teprve rok 2011 ukáţe, zda jsme vykročili v polovině roku 2010 správným směrem. Se změnou provozovny souvisel i předvánoční výpadek provozu v důsledku narušení střechy a protékání vody do herny. V roce 2010 jsme ve volné herně pro neorganizované setkávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a jejich dětí zaznamenali 505 návštěv rodičů a 653 návštěv dětí. Nové prostory nabízí návštěvníkům více místa pro kočárky, odkládání věcí, posezení i hru. Do herny se nyní vejdou bez problémů i větší herní prvky. Kapacita prostor je nyní 15 rodičů s dětmi. I v roce 2010 jsme uvítali a podporovali spolupráci s občanským sdruţením Nedoklubko na setkávání rodičů nedonošených dětí, které částečně probíhá jako volná herna a částečně jako prostor pro výměnu zkušeností a informací vztahující se k dané problematice. Během setkávání Nedoklubka jsme zaznamenali 30 návštěv rodičů a 48 návštěv dětí. V roce 2010 probíhaly následující krouţky pro rodiče s dětmi a krouţky pro děti předškolního věku bez rodičů a počet jejich návštěv byl: dopolední a odpolední Herna s Broučky 272 rodičů a 372 dětí, Výtvarné čarování 92 rodičů a 97 dětí, Páni kluci 60 dětí, Pohádkové malování (od října proměněné na Radost z malování) 122 dětí, Angličtina pro děti ve spolupráci s paní Janou Cmíralovou 93 dětí, Tvořivé dílny pořádané ve spolupráci s občanským sdruţením Janíček 297 rodičů a 313 dětí. V nabídce byl i krouţek Africké bubnovaní, který přes zájem rodičů neproběhl pro výpadek lektorky, a krouţek Hravá školička, na který se nepřihlásil dostatečný počet zájemců. Rodičům byly určeny a úspěšně proběhly tyto kurzy: Cvičení pro maminky s hlídáním dětí organizované ve spolupráci s Mgr. Lenkou Štěchovou 47 návštěv rodičů a 38 návštěv dětí, a večerní Angličtina pro dospělé ve spolupráci s Mgr. Alexandrou Partlovou 21 návštěv rodičů, Kurzy předporodní přípravy s Květou Cermanovou 266 návštěv budoucích maminek a Jóga pro dospělé s Jitkou Sklenářovou 25 návštěv rodičů. Další oblastí, které se věnujeme, jsou jednorázové tvořivé dílny pro rodiče i děti a tematicky zaměřené přednášky. V roce 2010 jsme uskutečnili 10 přednášek, na které přišlo 70 návštěvníků. Tvořivých dílen proběhlo celkem 15 a zaznamenali jsme u nich 689 návštěv rodičů a dětí. Návštěvnost obou typů aktivit, bohuţel kolísá vzhledem k ročním obdobím, počasí i aktuální nemocnosti. 5

7 Akce pro širokou veřejnost jsou jiţ většinou tradiční. V roce 2010 proběhly Závody odstrkovadel, Drakiáda, Vynášení Morany, Martinská slavnost, Mikulášské nadílení, jarní a podzimní burza a další, které navštívilo celkem 1875 osob. Vyuţívána byla sluţba půjčovny potřeb pro malé děti a knihovna. PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI HERNA (DOPOLEDNÍ HERNA, NEDOKLUBKO) 1236 KROUŢKY PRO DĚTI S RODIČI (HERNA S BROUČKY, VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ, TVOŘIVÁ DÍLNA s hernou pro maminky) KROUŢKY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ (POHÁDKOVÉ MALOVÁNÍ tj. RADOST Z MALOVÁNÍ, PÁNI KLUCI, ANGLIČTINA PRO DĚTI) KURZY PRO RODIČE (CVIČENÍ PRO MAMINKY, KURZY PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY, ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, JÓGA PRO DOSPĚLÉ) PŘEDNÁŠKY 70 TVOŘIVÉ DÍLNY 689 AKCE PRO VEŘEJNOST 1875 CELKEM

8 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST PRAVIDELNÉ PROGRAMY VOLNÁ HERNA pro rodiče s dětmi Dopolední herna je určená pro zejména pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. Jako doprovod dětí mohou však hernu samozřejmě navštěvovat i prarodiče, druhý z rodičů či jiný příbuzný. Pro dospělé je herna místem, kde si mohou odpočinout, navázat nové vztahy, vyměnit si zkušenosti a informace s jinými lidmi ve stejné ţivotní etapě. V případě zájmu mohou získat potřebné kontakty, doporučení a informace od přítomné sluţby. Pro děti je prostor herny příleţitostí k poznávání nových věcí, dospělých lidí i vrstevníků. V první polovině roku 2010, v původních prostorách byla herna rozdělena podle věku dětí na Kulíšky (0 aţ 1 rok), Sluníčka (1 aţ 2 roky) a Skřítky (2 aţ 3 roky) a probíhala v pondělí, ve středu a v pátek. Od října 2010 probíhala herna ve větších prostorách bez odlišení věku dětí v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Setkávání Nedoklubka určené pro rodiče s nedonošenými dětmi probíhalo během celého roku jednou za 14 dní v úterý od 15 do 17 hodin. V rámci Nedoklubka jsme se připojili i k projektu Mámy pro mámy, díky kterému mohou rodiče podpořit maminky čerstvě narozených nedonošených dětí tím, ţe pro ně vlastnoručně vyrobí drobné dárky, které mohou v RC Radost nechat, a o.s. Nedoklubko pak zajistí jejich předání mamince přímo v porodnici. KROUŢKY PRO RODIČE A DĚTI HERNA s BROUČKY I. (od 1,5 do 3 let) úterý ( ) HERNA s BROUČKY II. (od 1,5 do 3 let) čtvrtek ( ) od ledna do června 2010 pondělí ( ) od října do prosince 2010 Herna s Broučky je rozšířena o rytmicko-motorický krouţek Broučci, při kterém si děti s rodiči mohou zacvičit, osvojit řadu říkadel, básniček i písniček, a rozvíjet tak své pohybové i rytmické schopnosti a dovednosti. Herna s Broučky I. i II. jsou náplní totoţné, liší se pouze přístupem a zaměřením lektorek, které jsou pro kaţdý den jiné. VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ (od 2 do 4 let) středa (16 17 hodin) Výtvarný krouţek pro malé děti v doprovodu rodičů, který se zaměřuje na rozvoj jemné motoriky dětí a jejich estetického cítění. Děti zde získávají první zkušenosti 7

9 s různými výtvarnými technikami - malování, kreslení, nalepování, modelování, stříhání, vytrhávání, tiskání TVOŘIVÁ DÍLNA s hernou pro maminky s dětmi čtvrtek ( ) od ledna do června 2010 středa ( ) od října do prosince 2010 Byla zajišťována ve spolupráci s o.s. Janíček. Tvořivá činnost maminek byla inspirována ročními obdobími a zaměřená na práci s přírodními materiály. Na tvoření se podílely i děti a během kaţdého setkání došlo i na říkadla a zpívání písniček pro děti. KROUŢKY PRO DĚTI BEZ RODIČŮ ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ DĚTI (od 4 let) úterý ( ) od ledna do června 2010 Kurz angličtiny vedený tvořivou a zábavnou formou s prvky Montessori pedagogiky s Janou Cmíralovou. POHÁDKOVÉ MALOVÁNÍ (od 4 do 7 let) pátek ( hodin) od ledna do června 2010 Výtvarný krouţek spojený s divadlem, čtením, prací s hlínou, jehoţ hlavním tématem byly známé pohádkové příběhy. Formou výtvarné hry a prostřednictvím pohádkových příběhů si děti rozvíjely sebepoznání, empatii i asertivitu. RADOST Z MALOVÁNÍ (od 4 do 7 let) pátek ( hodin) od října do prosince 2010 Na citový a osobnostní rozvoj zaměřený výtvarný krouţek, který vyuţíval mimo výtvarných technik hru, divadelní techniky i čtení k tomu, aby malování pro děti zůstalo radostí, záţitkem a prostředkem sdílení a vyjadřování. Svým zaměřením navazuje na krouţek Pohádkové malování, jen rozšiřuje paletu témat, se kterými je moţné pracovat. PÁNI KLUCI (od 4 do 7 let) pátek (17 18 hodin) od ledna do června 2010 Výtvarný krouţek zaměřený stejně jako oba předchozí více na emoční rozvoj dětí neţ na výsledek. Zaměřoval se více na chlapecké příběhy, témata i specifika chlapecké povahy. Od října 2010 byl pro nízkou účast sloučen s krouţkem Radost z malování. KURZY PRO RODIČE KURZY PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY pondělí ( a hodin) od ledna do června 2010 Kurzy probíhaly pod vedením duly a lektorky předporodní přípravy Květy Cermanové. 8

10 ANGLIČTINA PRO RODIČE (pro falešné začátečníky a mírně pokročilé) středa ( ) od října do prosince 2010 Ve spolupráci a pod vedením lektorky Mgr. Alexandry Partlové probíhal večerní kurz angličtiny zaměřený zejména na konverzaci a komunikaci. CVIČENÍ PRO MAMINKY s hlídáním dětí pondělí (9-10) od října do prosince 2010 Probíhal ve spolupráci a pod odborným vedením lektorky Mgr. Lenky Štěchové. Maminky si vyzkoušely různé typy cvičení kondiční cvičení s overbally, P-CLASS, BODYFORM, PILATES a KALANETIKU. V rámci cvičení bylo zajištěno hlídání dětí. JÓGA PRO DOSPĚLÉ úterý ( ) od října do prosince 2010 Tradiční cvičení pro uvolnění a harmonii celého těla probíhalo pod vedením Jitky Sklenářové. AKCE PRO VEŘEJNOST LEDEN V úterý 5. ledna jsme jiţ podruhé uspořádali ZÁPIS NANEČISTO pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče s Mgr. Janou Líbalovou. Během přednášky jsme si povídali o školní zralosti, jak ji poznat, jaké znalosti a dovednosti by děti před nástupem do školy jiţ měly mít a jak je podporovat. Poté následovaly 20 minutové individuální konzultace s paní učitelkou obdobnou formou jako u zápisu do školy. Poradit se přišlo 6 rodičů a 6 dětí. V soboru 9. a v neděli 10. ledna proběhl VÍKENDOVÝ PŘEDPORODNÍ KURZ s dulou Květou Cermanovou. Kurz byl proţitkový, rodiče se dověděli vše o porodu i péči o miminko. Přišlo 8 budoucích rodičů. V úterý 12. ledna za námi do RC na setkávání NEDOKLUBKA přijela předsedkyně o.s. NEDOKLUBKO Lenka Novotná. Povídali jsme si hlavně o projektu Mámy pro mámy, který pomáhá maminkám nedonošených dětí a do kterého jsme se v lednu zapojili. V neděli 17. ledna se sešlo na 51 rodičů a dětí v sále hostince Na Pěkné vyhlídce v Čekanicích, kde na ně od 16 hodin čekaly 9

11 dvě loutkové pohádky - LAKOMÁ BARKA a FRANTA NEBOJSA. Zahrát nám je přijela Loutkohybná trupa spolku FIKAR z Nadějkova pod vedením pana Zdeňka Černého. Protoţe pohádky trvaly kaţdá jen 20 minut a mezi nimi byla patnácti minutová přestávka, zvládly obě představení i děti ani ne tříleté a záţitek to byl i pro dospělé. V úterý 19. ledna jsme uspořádali besedu na téma DĚTSKÝ CHRUP = VIZITKA PÉČE RODIČŮ. Dozvěděli jsme se, jak pečovat o dětský chrup a kdy s péčí o zuby začít. Poslechli jsme si zajímavé rady a novinky v oblasti moderní ústní hygieny. Na závěr jsme se dozvěděli vše o testu, který stanoví hladinu kazotvorných bakterií v ústech a včas tak odhalí zvýšené riziko vzniku zubního kazu. Přednášku vedla MUDr. Zuzana Kropíková. Přednáška byla velmi zajímavá, bohuţel přišli jen 4 rodiče. Leden jsme zakončili tvořivou dílnou v sobotu 23. ledna, při které jsme vyráběli ORIGAMI PRO DĚTI. Přišlo 6 maminek, které se za 2 hodiny naučily skládat 2 typy jeřábů a vodní bombu. Do tajů ORIGAMI nás zasvětili Tomáš Hrdlička a Jiří Plocek z Origamistické sekce Tábor. ÚNOR V úterý 2. února jsme v galerii Bastion zahájili PUTOVNÍ VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ na téma JAK SE ŢIJE V MATEŘSKÝCH CENTRECH. Na 38 fotografiích se prezentovalo celkem 14 mateřských center z Jihočeského kraje. Cílem výstavy bylo zajímavou formou seznámit veřejnost s myšlenkou mateřských center, s mnoţstvím a šíří aktivit, které centra nabízejí, a také s činností Sítě mateřských center v České republice. O fotky byl velký zájem uţ během vernisáţe, na které se sešlo asi 20 návštěvníků. Výstava trvala do 26. února. V sobotu 27. února jsme strávili velmi příjemné odpoledne na tvořivé dílně DRÁTKOVÁNÍ aneb Hrátky s drátky s Andreou Šáchovou. Sešlo se 6 zapálených dráteníků a kaţdý z nich si vyrobil několik jarních závěsů nebo zapichovátek ve tvaru srdíčka, vajíčka, kytky nebo čtyřlístku. Někteří účastníci věnovali své výrobky do projektu Mámy pro mámy, získali jsme tak 5 dárečků pro maminky nedonošených dětí. 10

12 BŘEZEN V sobotu 13. března jsme pořádali VELIKONOČNÍ DÍLNU s Olgou Šebkovou. Během odpoledne si 3 malé slečny a jejich maminky vyzkoušely několik nových výtvarných technik - filigránové dekorace, 3D decoupage a barvení metalickými barvami. Od 18. března do 9. dubna jsme se podíleli na výstavě VELIKONOČNÍ JARNĚNÍ v Galerii U Radnice, kterou kaţdoročně pořádá město Tábor. VERNISÁŢ výstavy proběhla 17. března v 16 hodin. K vidění byly různě zdobené kraslice, výšivky, perníčky, vizovické těsto, velikonoční zvyky ale nejen to! Tentokrát byla výstava doplněna ještě o výrobky s jarní tématikou, které vyráběly děti s maminkami v RC Radost během krouţku Výtvarné čarování a děti ze ZŠ a MŠ Slapy, ZŠ Mikuláše z Husi, MŠ v Dlouhé, ZUŠ Oskara Nedbala a Rolničky. Během výstavy také probíhaly výtvarné dílny určené především pro děti mateřských a základních škol, školních druţin i jednotlivců. Překvapivě přišlo i několik středoškoláků, děti z dětského domova a jiných neziskových organizací z Táborska. Kaţdou dopolední dílnu navštívily průměrně 4 větší skupiny dětí, tj. okolo 75 dětí. Na odpoledních dílnách byla podle očekávání účast niţší, okolo 30 dětí. Celkem tedy 590 dětí. PROGRAM VÝTVARNÝCH DÍLEN: Andrea Šáchová Květinová tiskátka Daniela Máchová Modré obrázky Petra Volfová Beránci z vaty Jana Fišerová Zelené čtyřlístky Marta Kotková Blýskavé poklady Daniela Máchová Malá světýlka Jana Fišerová Papírové zvony Petra Volfová Papírové pomlázky 2.4. Marta Kotková Vajíčka z balonků V neděli 21. března jsme se jiţ po šesté sešli na nábřeţí v Čelkovicích, abychom se rozloučili se zimou a přivítali nové jaro VYNESENÍM MORANY. V 16 hodin se u hotelu Lázně sešlo na 40 dětí a 60 rodičů, po dlouhé zimě se uţ všichni nemohli dočkat jara. Za zpěvu jarních písniček a pokřiku Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná. Kyselicu sníme a smrt utopíme! jsme se vydali k čelkovickému mostu svrhnout Moranu do řeky Luţnice. Na závěr si děti a někteří rodiče ještě zahráli několik jarních her kolem lítečka a se sluníčkem v zádech se pak vydali domů. 11

13 DUBEN V sobotu 10. dubna proběhl celodenní seminář SYMPTOTERMÁLNÍ METODA aneb Přirozené plánování rodičovství s Květou Cermanovou. Seznámit se s metodou přišly 4 maminky. V sobotu 17. dubna jsme pořádali jiţ tradiční BURZU kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb, kočárků a hraček. O burzu byl opět velký zájem - přišlo 35 maminek prodat a dokonce asi 90 maminek nakoupit. V pátek 23. dubna se měly maminky moţnost seznámit s Programem Baby Signs. Bohuţel se na seminář nikdo nepřihlásil. Od 26. dubna do 14. května jsme připravili na stěnách RC Radost VÝSTAVU látkových plen a fotografií dětí v plínkách. Připojili jsme se tak k TÝDNU OPRAVDOVÝCH PLEN. KVĚTEN V pondělí 10. května jsme v rámci Světového týdne respektu k porodu promítali film Orgasmic Birth. Promítání jsme zakončili besedou s certifikovanou dulou a lektorkou přípravy na rodičovství Květou Cermanovou. Přišlo 10 budoucích maminek. Na středu 12. května jsme připravili přednášku ortodontisty MUDr. Petra Koláře na téma PRO HEZKÝ ÚSMĚV aneb Rovnátka a předškoláci. Přednáška byla velmi zajímavá, doplněna praktickými ukázkami, které jsme mohli vidět na modelech nebo na fotografiích na počítači. Probrali jsme běţnou zubní hygienu, stravu, dudlíky, cucání palců, vše, co se nějakým způsobem můţe odrazit na vývoji čelistí a zubů, moţnosti ortodoncie při nápravě defektů. Bohuţel přišly pouze 2 maminky. Na sobotu 15. května jsme naplánovali další tvořivou dílnu SSSSSENO s Barborou Vágnerovou. V parku Pod Kotnovem si mohly děti tvořit hady ze sena. Bohuţel začalo pršet, tak se musela dílna přesunout do června. V pondělí 17. května jsme jiţ potřetí pořádali besedu k TÝDNU OPRAVDOVÝCH PLEN na téma BLÍŢ K PŘÍRODĚ, BLÍŢ K MIMINKU s Bc. Klárou 12

14 Šťastnou. Během besedy si mohly maminky prohlédnout různé druhy moderních pracích plínek, přírodní kosmetiku pro miminka, ekologické prostředky pro domácnost a vyzkoušet různé způsoby nošení miminek. Přišlo celkem 10 maminek a 6 dětí. V pondělí 17. května jsme zahájili výstavu PORODNÍ BOLEST PORODNÍ RADOST, kterou jsme pořádali ke Světovému týdnu respektu k porodu. Na stěnách RC jsme vyvěsili deset porodních příběhů a dokonce jednu báseň, která popisuje tento jedinečný záţitek. Některé příběhy byly doplněny i fotografiemi. Výstava trvala aţ do konce července. Ve čtvrtek 20. května jsme se účastnili BAMBI Pro děti jsme připravili tvořivou dílnu ZE ŢIVOTA KAMENOŢROUTŮ, během které si vyzkoušely skládání mozaiky, malování po kamenech, lepení kamenů, bagrování i stavbařské práce. Tvořit z kamenů přišlo na 40 dětí a 20 rodičů. Ve čtvrtek 27. května jsme uspořádali besedu ke Světovému týdnu respektu k porodu s certifikovanou dulou a lektorkou přípravy na rodičovství Květou Cermanovou na téma PORODNÍ BOLEST PORODNÍ RADOST. Budoucí maminky i tatínkové se dozvěděli vše o významu bolesti u porodu, souvislosti mezi proţitkem porodu a následným vztahem mezi matkou a dítětem. Naučili se, jak lze s bolestí pracovat a jak ji vyuţít ve svůj prospěch. Přišlo 9 maminek a 1 tatínek. ČERVEN V neděli 6. června jsme pořádali BLEŠÁK PRO RADOST aneb Dobročinný bazar s krásnou veteší v nových, ale ještě nezrekonstruovaných, prostorech RC Radost na Praţském sídlišti. Pro děti i rodiče bylo připraveno dopoledne plné zábavy mohli si vyrobit ruční papír a hady i jiná zvířátka ze sena, zaskákat na trampolíně, pohoupat se v houpací síti, zahrát si kroket nebo zakoupit knihy z nakladatelství Baobab. Protoţe bylo hezky, vše se odehrávalo na zahradě. Ve vnitřních prostorech byl stůl s občerstvením, na stěnách fotky mapující činnost našeho centra, k nahlédnutí byly i kroniky RC Radost a další propagační materiály. Návštěvníci mohli vidět také plány úprav nových prostor. Celý objekt byl otevřený a volně průchozí. Prodávající i nakupující přispěli svou finanční účastí na 13

15 rekonstrukci a vybavení nových prostor RC Radost. Prodávat přišlo asi 7 maminek, nakupovat asi 16 rodičů, dětí se zúčastnilo 15. V sobotu 12. června jsme zorganizovali uţ 8. ročník ZÁVODŮ ODSTRKOVADEL, TŘÍKOLEK, KOLOBĚŢEK A KOL pro nejmenší na dopravním hřišti u Zimního stadionu v Táboře. Závodilo se celkem v 7 kategoriích (odstrkovadla do 2 let, odstrakovadla od 2 let, tříkolky a čtyřkolky, koloběţky, kola pro děti od 3 do 6 let, kola pro děti od 7 do 9 let a rodiče s kočárky), kterých se účastnilo celkem 30 závodníků. Letos byly pro děti připravené i dvě novinky. První novinkou bylo stanoviště prevence úrazů a první pomoci, které zajišťovala Mgr. Dominika Průchová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a druhou bylo měření rychlosti na vytyčené trase městskou policií. Zaznamenanou rychlost i s fotografií si děti mohly zjistit na webových stránkách městské policie. Celkem si přišlo zazávodit nebo se něco zajímavého dovědět 35 dětí a 40 rodičů. Závody letos poprvé proběhly během Dne s Besipem a jako kaţdý rok v rámci kampaně Táta dneska frčí. Na víkend 12. a 13. června jsme připravili PROŢITKOVÝ KURZ REFLEXNÍ TERAPIE, který vvedla Květa Cermanová. Zúčastnily se 3 maminky. O víkendu 19. a 20. června se konal jiţ druhý VÍKENDOVÝ KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY s Květou CERMANOVOU. Během proţitkového kurzu se rodiče dověděli vše o porodu a o péči o miminko. Přišlo 6 budoucích rodičů. V sobotu 26. června si měly maminky moţnost poslechnout přednášku na téma ZDRAVÝ ŢIVOTNÍ STYL aneb Prevence obezity u dětí s Mgr. Lenkou Štěchovou. Bohuţel nikdo nepřišel. ZÁŘÍ V sobotu 11. září jsme se jiţ počtvrté účastnili TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ. V Dětském ráji na Holečkových sadech jsme připravili jedno stanoviště, na kterém si děti mohly vyrobit kartonový štít s erbem, vlaječku nebo natisknout a namalovat obrázek. Celkem si přišlo zatvořit asi 120 dětí a 100 rodičů. 14

16 V týdnu od 13. do 17. září jsme měli během dopoledne TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jiţ v nových prostorech na Praţském sídlišti. Zároveň probíhal i ZÁPIS DO KROUŢKŮ na rok 2010/2011. V sobotu 18. září jsme pořádali BURZU kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení, sportovních potřeb, kočárků a hraček. O burzu byl opět velký zájem - přišlo 40 maminek prodat a 80 nakoupit. ŘÍJEN Ve čtvrtek 7. října proběhl v RC Radost seminář RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ, který pořádala Síť mateřských center. Lektorka Mgr. Linda Sokačová seznámila účastnice se spoustou důleţitých informací o alternativních pracovních úvazcích, právech a povinnostech osob odcházejících na mateřskou a rodičovskou dovolenou i o tom, jak sladit rodinný a pracovní ţivot na trhu práce. Seminář byl zdarma a bylo zajištěno i hlídání dětí. Zúčastnilo se 9 maminek a 4 děti. Na sobotní odpoledne 23. října jsme připravili DRAKIÁDU - velký slet a pouštění nejrůznějších draků! Počasí nám přálo, bylo sucho, a přestoţe to napřed vypadalo na bezvětří, nakonec vítr foukal a trochu zamračené nebe se zaplnilo mnoţstvím draků. Do závodu se přihlásilo 14 draků, dětí přišlo celkem 21, rodičů bylo 25 a z toho 10 tatínků. Vyhlásili jsme vítěze ve čtyřech kategoriích: nejlepším drakokormidelníkem byla Eva Přibylová, nejvýše létajícího draka si přivezla Natálka Zíková aţ z Mladé Voţice, nejkrásnějšího, ale také jediného doma vyrobeného draka, pouštěla Valerie Linhartová a nejobětavějším rodičem se stala Vlaďka Benešová. Malou odměnu dostal nakonec kaţdý. Novinkou byla maska draka, která nás doprovázela po celou dobu drakiády. Po úspěšném dračím sletu jsme se vrátili do rodičovského centra, kde jsme rozdělali oheň a opékali vuřty. LISTOPAD V sobotu 13. listopadu jsme jiţ po desáté uţili MARTINSKOU SLAVNOST. Na Ţiţkovo náměstí, kde jsme slavnost zahájili, i letos dorazilo díky krásnému počasí přes 600 dětí a rodičů s lucerničkami. Po poslechu podzimních písniček v podání časti kapely 15

17 Swing Band Tábor, se průvod vydal do parku u kostela svatého Filipa a Jakuba. Na rozdíl od jiných roků jsme se rozhodli v rámci bezpečnosti obměnit prostor a diváci tak zároveň získali lepší výhled. Po připomenutí legendy o svatém Martinovi, pak čekal diváky příjezd Martina na koni a obdarování ţebráka pláštěm. Na závěr se ţebrák podělil s dětmi o martinské rohlíčky, ke kterým se podával i horký čaj. Lucerničky si děti vyráběly na výtvarných dílnách v Církevní základní škole Orbis-Pictus a v rámci programu Rodičovského centra Radost. Sobotní dopoledne 20. listopadu jsme strávili exkurzí v hasičské stanici na akci nazvané JAK SE ŢIJE U HASIČŮ. Tato návštěva se setkala s nebývalým zájmem široké veřejnosti, přišlo na 150 rodičů a 200 dětí. Nikdo s tak velkou účastí nepočítal, přesto to hasiči zvládli a prohlídka se nakonec vydařila. Na pondělí 22. listopadu jsme připravili SETKÁNÍ S MISS COSMETIC. Maminky se od odborné poradkyně Miss Cosmetic Radmily Jandové mohly dovědět, co můţou udělat pro sebe, své tělo, pleť i psychiku. Bohuţel na setkání nikdo nedorazil. Na první adventní neděli 28. listopadu jsme připravili jiţ tradiční dílnu VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ v Botanické zahradě Tábor s Markétou Multušovou. Přišlo celkem 16 dospělých (z toho dokonce i jeden tatínek) a 5 dětí. Na místě bylo letos k dispozici chvojí douglasky tisové, tisu a thuje. Všichni byli moc spokojení, některým se vůbec nechtělo domů. Věnce měla většina za dvě hodiny hotové, ale místo aby odešli, tak čekali, co vytvoří ostatní a jak si věnce ozdobí. PROSINEC Ve čtvrtek 2. prosince proběhlo jiţ tradiční MIKULÁŠSKÉ NADÍLENÍ v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor na Ţiţkově náměstí. Před 16 hodinou jsme se sešli před kostelem a poslechli si koledy v podání části Swing Bandu Tábor. Pak se děti rychle uvelebily v lavicích a nejprve se jim zjevil anděl, který je přivítal a uţ všichni netrpělivě čekali na příchod Mikuláše (čerti do kostela nesmí ). Pro dárečky si letos přišlo na 41 dětí a doprovázelo je na 65 rodičů, z toho bylo 25 tatínků. 16

18 Ve čtvrtek odpoledne 9. prosince jsme pořádali přednášku s Ing Danou Bílou na téma KOUČINK PRO ZMĚNU. Přišly 3 maminky, které se chtěly dovědět víc o koučování i o tom, jak probíhá a čím by jim mohlo pomoci. V pátek 31. prosince si rodiče s dětmi připravili SILVESTR PRO NEJMENŠÍ. S rokem 2010 se přišlo rozloučit 11 rodičů a 12 dětí. Společně strávili odpoledne plné her, soutěţí, písniček a nechyběl ani ohňostroj. 17

19 FINANČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ 2010 Náklady v Kč Materiální náklady Literatura Drobný DHM Cestovné Komunikace (telefon, poštovné, internet) Nájemné Provozní reţie (energie, teplo, voda) Propagace, kopírování Vzdělávání Ostatní sluţby Mzdové náklady, dohody o provedení práce Poskytnuté členské příspěvky Ostatní náklady (bankovní poplatky, přeplatek) Náklady celkem Příjmy Vlastní trţby Dotace dotace MPSV dotace Města Tábora dotace KÚ Jihočeského kraje dotace ÚP Tábor Jihočeská centrála cestovního ruchu projekt BFR Dary od fyzických a právnických osob Členské příspěvky 850 Ostatní příjmy (úroky, zúčtování fondů) Příjmy celkem Hospodářský výsledek ztráta

20 STRUKRURA NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ ORGANIZACE 19

21 STRUKTURA ORGANIZACE ORGÁNY SDRUŢENÍ: Rada sdruţení: Jana Valešová Kateřina Bláhová Lenka Mrázová Markéta Multušová do Petra Basíková Vladislava Benešová od Předsedkyně sdruţení: Kateřina Bláhová Místopředsedkyně sdruţení: Petra Basíková Kontrolní orgán: Monika Macáková Radka Dohnalová od Iveta Eremiášová od ZAMĚSTNANCI: Koordinátorka projektu: Kateřina Bláhová do Daniela Máchová od Finanční manaţerka: Kateřina Bláhová Propagační asistentka projektu: Petra Basíková do Organizační asistentka projektu: Ekonomka: Jana Valešová do Lenka Mrázová Lektorky kurzů a krouţků: Daniela Máchová Jana Fišerová Jitka Sklenářová Kateřina Smejkalová Marta Kotková Martina Zemanová Pavla Jirousková Petra Volfová Veronika Melounková Aktivizační pracovnice: Jana Fišerová Jitka Sklenářová Kateřina Smejkalová Pavla Jirousková Lektoři tvořivých dílen: Andrea Šáchová Barbora Vágnerová Markéta Multušová Olga Šebková Tomáš Hrdlička Přednášející: Bc. Klára Šťastná Ing. Dana Bílá Květa Cermanová Mgr. Jana Líbalová Mgr. Lenka Štěchová Mgr. Linda Sokačová MUDr. Petr Kolář MUDr. Zuzana Kropíková 20

22 DOBROVOLNÍCI: Alţběta Valešová Andrea Šáchová Blanka Horová Dominika Průchová Eva Fořtová František Krejčí Jakub Valeš Jan Mácha Jan Sklenář Jana Valešová Jaroslav Myslivec Jitka Sklenářová Kateřina Bláhová Kateřina Volfová Klára Csirková Lenka Mrázová Luděk Kudláček Markéta Multušová Martin Prokop Martina Douchová Martina Linhartová Milan Bláha Milan Havel Monika Krausová Monika Prokopová Olga Šebková Ondřej Bláha Pavla Jirousková Petr Koudelka Petra Basíková Petra Volfová Radka Dohnalová Radka Jirovská Radoslav Kacerovský Stodolovi Veronika Melounková Vlaďka a Petr Benešovi Zbyněk Jirousek Zdeněk Benák 21

23 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE a jednotlivci AMK Malý Jordán Liběna Flachsová Antikvariát a galerie Bastion - Miroslav Nimrichtr a Milan Drahota Apex-Bike Azylový dům Jeníčkova Lhota Bewox, s.r.o. Botanická zahrada Tábor při VOŠ a SZeŠ v Táboře Comett Plus, s.r.o. Cukrárna Zlaté slunce CZŠ Orbis-Pictus Domestica, s.r.o. pobočka Tábor Domita, a.s. Eremiáš stavební, s.r.o. Galerie U Radnice Hasičský záchranný sbor Jih. kraje Územní odbor Tábor Housův mlýn Tábor, skanzen husitství a středověkého způsobu ţivota Jezdecká turistika Kolibík Jozef Kolibík, Barbora Tichá, a kůň Lux Jihočeská centrála cestovního ruchu Baby friendly region Klinické laboratoře Tábor, a.s. Koberce Breno, s.r.o. KOCIS Sound & Records Company Luboš Kocourek Lékárna U Bílého jednoroţce Loutkohybná trupa spolku FIKAR z Nadějkova Mateřská škola Petrohradská 2393 Město Tábor Městská policie Tábor MIOS CZ, s.r.o. Nakladatelství Baobab Nedoklubko, o.s. Lenka Novotná o.s. Janíček Pekařství Ševčík Ráj Barev Jaroslav Krejčí Římskokatolická farnost Tábor Second Hand Crystal na Praţském sídlišti Simopt, s.r.o. Síť mateřských center v ČR SŠ obchodu, sluţeb a řemesel Tábor a restaurace Beseda Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor studenti prvního ročníku pod vedením Jiřího Straky Swing Band Tábor Technické sluţby Tábor, s.r.o. Topline Josef Cícha VITAS Tábor, s.r.o. Vít Volf ZŠ a MŠ Slapy ZŠ Bernarda Bolzana ZŠ Husova dívčí flétnový kvintet pod vedením Mgr. Ivy Stradové Květa Cermanová Jana Cmíralová MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D. Jaroslav Mládek Mgr. Alexandra Partlová Mgr. Lenka Štěchová SPONZOŘI COMETT PLUS spol. s r.o. DOMITA, a.s. Egmont ČR, s.r.o. Květa Cermanová Mgr. Martina Douchová Bc. Jan Mácha 22

24 PODĚKOVÁNÍ Za finanční podporu a pomoc patří dík Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Jihočeské centrále cestovního ruchu, Úřadu práce Tábor a městu Tábor. Děkujeme i všem našim sponzorům. Dále chceme poděkovat organizacím i lidem, kteří se různými způsoby podíleli na chodu a programu Rodičovského centra Radost. Děkujeme jim za pomoc, podporu, vstřícnost a spolupráci, kterou nám v roce 2010 poskytli. SLOVO ZÁVĚREM I v roce 2010 zůstávala ekonomická situace našeho světa, společnosti i jednotlivců a celého neziskového sektoru, kam patří i naše organizace, nejistá a křehká. A stejně jako jiné krize oslovuje i tato naše nejvnitřnější nejistoty a obavy, které nám často neumoţňují vidět v ní příleţitost, kterou však můţe být, pokud se dokáţeme otevřít, důvěřovat a spolehnout se. Kaţdá krize obsahuje moţnost proměny. My jsme se v důvěře v budoucnost přestěhovali. Spolehli jsme se na své donátory i uţivatele a stále víc se budeme snaţit otevírat dveře ke spolupráci těm z Vás, kteří mají chuť něco dávat těm okolo sebe. Cítíme, jak nás právě ekonomická krize vede po cestě od "konzumních" sluţeb k aktivitám, které budou vycházet přímo z rukou uţivatelů. A to je nakonec hezká příleţitost a šance pro rok Ráda se s Vámi potkávám. Daniela Máchová koordinátorka rodičovského centra 23

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 4 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 PROJEKT MALÉ SVĚTY 2009 16 FINANČNÍ ZPRÁVA 17

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj Poděkování partnerům a dárcům Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní podporou či věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s. Partneři: Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více

Mateřské centrum Ententyky, o. s. Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna

Mateřské centrum Ententyky, o. s. Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna Výroční zpráva za rok 2007 Mateřské centrum Ententyky, o. s. Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna OBSAH I. CÍLE A POSLÁNÍ... 3 II. ČINNOST MATEŘSKÉHO CENTRA... 4 III. VZNIK A VÝVOJ... 10 IV. PROJEKTY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka Žlutická 2, 323 00 Plzeň, tel. 774 855 133 IČ: 266 74 157 www.motyl-plzen.cz e-mail: motyl.plzen@centrum.cz ÚVODEM Váţení

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 člen Sítě MC v ČR www.materska-centra.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 25 Tel.: 732 249 15, 68 459 559 www.mc.dobris.net mc.dobrisek@tiscali.cz Obsah Úvodní slovo.....str.3 Kdo jsme a co nabízíme?... str.4 Historie

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 2011. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 2011. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 (zkrácená verze bez fotografií) Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dříve Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) Divadelní 6, 760 01 Zlín www.cpr-zlin.cz E-mail: cpr@cpr-zlin.cz tel.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 / 2010 Obsah Obsah... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 PODMÍNKY PRO VÝUKU... 3 SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE... 4 POČTY ŢÁKŮ VE ŠKOLE... 4 POČTY DĚTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více