Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008"

Transkript

1 Zpráva o činnosti MC Domeček za r

2 Zpráva o činnosti MC Domeček za r Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a jejich další vzdělávání. U dětí se zaměřujeme na jejich nenásilné zapojení do kolektivu vrstevníků a nácvik samostatnosti, na podporu jejich psychomotorického vývoje a zvládnutí základních předškolních dovedností a podporu neverbální i verbální komunikace. Program MC Domeček si také klade za cíl naučit rodiny trávit společný volný čas aktivně. Do činnosti MC chceme zapojit celé rodiny, rádi bychom propojili aktivity několika generací rodin a zapojili také prarodiče. Historie MC Domeček MC Domeček vzniklo v r jako součást Katolického spolku. Celý první rok naší činnosti jsme vyuţívali prostory Spolkového domu na Pouchově. Pro druhý rok činnosti jsme se rozhodli zaregistrovat na MV jako občanské sdruţení. Registrace proběhla a MC Domeček začal fungovat jako samostatná právnická osoba. Do jsme si pronajímali prostory ve Spolkovém domě. Od jsme si začali pronajímat prostory v DDM Baráček v Luţické ulici na Slezském předměstí. Od do jsme pro činnost MC vyuţívali prostory na staré faře na Pouchově. K dispozici jsme zde měli klubovnu, hernu, kuchyňku a sociální zařízení. Z důvodů rekonstrukce fary jsme byli opět nuceni se přestěhovat a tak jsme se po několika letech vrátili zpět do Spolkového domu na Pouchově, kde jsme si zrekonstruovali místnost, kterou jsme od vyuţívali jako klubovnu. Cvičení rodičů s dětmi ale stále probíhalo v tělocvičně DDM Baráček na Slezském předměstí. V roce 2006 jsme pro cvičení vyuţívali i prostory bistra Pepinka, bohuţel nám ale nevyhovovaly. Všechna naše cvičení jsme proto organizovali uţ jen v DDM. Další velká a velmi příjemná změna potkala MC Domeček v listopadu 2007, kdy jsme se odstěhovali ze Spolkového domu na Pouchově a veškerou svou činnost jsme přesunuli do DDM Baráček na Slezském předměstí. Zde máme k dispozici tělocvičnu, hernu, učebnu, 2 sklady pro cvičební a výtvarné pomůcky, šatnu, sociální zařízení a chodbu, kterou vyuţíváme jako kočárkárnu. Od r pro svou činnost vyuţíváme i prostory plaveckého bazénu ve Všestarech. Příleţitostně a pro zpestření také vyuţíváme pronájmu sauny nebo solné jeskyně. Struktura MC Domeček MC Domeček provozuje občanské sdruţení Domeček HK, jehoţ zakladateli jsou Bc. Hana Hegerová, Marie Mádlíková a Martin Heger. Bc. Hana Hegerová - předsedkyně o. s., koordinátorka MC, lektorka Klubíčka, Opiček, Kondičky, Plavča a Znakové řeči batolat Baby Signs Marie Mádlíková - místopředsedkyně o. s., lektorka výtvarných činností a pomocná lektorka cvičení Opičky Mgr. Andrea Olšáková pomocná lektorka cvičení Opičky Mgr. Martina Nohejlová - lektorka anglického jazyka Mgr. Daniela Kohoutová lektorka angličtiny pro miminka Mgr. Eva Indruchová - vedoucí herny a hlídání dětí Mgr. Blanka Wágnerová - zapisovatelka a správce webových stránek MC Domeček Mgr. Jitka Musilová - přednášková činnost, dětská psycholoţka 2

3 Miroslava Malečková lektorka Zpívánek Kateřina Dušková - pomocné práce zajišťuje, pomocná lektorka cvičení Kondička Jana Svobodová - účetní Dagmar Potěšilová pomocná lektorka Na činnosti MC se také podílejí další maminky, dobrovolnice: Klára Vejvodová, Kateřina Bártlová Velmi nám pomáhají i naši taťkové, hlavně: Martin Heger a Jan Mádlík Zdroje financování v r MPSV Magistrát města Hradec Králové Příjmy z činnosti MC Program MC Domeček v r Program MC se skládá z pravidelných akcí (od pondělí do pátku během školního roku) a z mimořádných akcí (víkendy a prázdniny). Pravidelný program je zaměřen spíše na rodiče s malými dětmi na rodičovské dovolené. Mimořádné akce jsou zaměřeny na celou rodinu. Pravidelný program se skládá z těchto akcí: Klubíčko dopoledne pro maminky s miminky od 6 týdnů - program se skládá ze cvičení kojenců a batolat, masáţe kojenců a batolat, povídání o psychomotorickém vývoji, kojení,stravě dětí apod., kondiční cvičení ţen, volný program dětí a maminek, Opičky - cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku cvičení s básničkami a písničkami, cvičení na nářadí, pohybové hry, zklidnění + komunikace s lektorkou, protaţení, odpočinek a svačinka v herně Malíři - rodinná výtvarná dílna seznámení s pouţívanou technikou a pracovním postupem, výtvarná práce, seznámení s příštím programem, odpočinek a vzájemná komunikace a svačinka v herně, program pro děti se po týdnu střídá s programem pro dospělé Zpívánky hodina plná písniček, tanečků a seznamování se s hudebními nástroji Plavání hodina společných her a činností v plaveckém bazénu vedoucích k odbourávání strachu z vody a k podpoření fyzické aktivity celých rodin, Kondiční cvičení rozcvička, posilování problémových partií, protaţení, Angličtina výuka anglického jazyka pro mírně pokročilé a věčné začátečníky, Angličtina pro miminka básničky, písničky a hry s anglickými slovíčky, Angličtina pro předškoláčky - hry s angličtinou Jak na počítač - hodina výuky práce na počítači pro předem přihlášené zájemce - program je rozdělen do 5 základních a 5 pokračujících lekcí. Herna + hlídání dětí volná hra dětí za přítomnosti lektorky, od 8 do 12h. Solná jeskyně - společná návštěva solné jeskyně - hra, čtení pohádek, odpočinek. Znakování s písničkami kurzy Baby Signs pro rodiče a děti - program zaměřený na podporu psychomotorického vývoje dětí a na procvičení znaků ze znakové řeči BabySings - Přednášky BabySings pro rodiče - seznámení se správným vývojem řeči u dětí, s podporou neverbální komunikace, s programem BabySings a s pouţíváním znakové řeči pro batolata. Přednášková činnost přednášky zaměřené na vývoj dětí a péči o ně Mimořádné akce víkendové akce zaměřené na volnočasové aktivity pro celou rodinu Drakiáda - soutěţ o nejlepšího doma vyrobeného draka, oceněny jsou všechny doma vyrobení draci Fotograf v Domečku - ateliérová fotografie rodiny v prostředí, které je dětem známé. Sezónní dekorace a aranžování - podzimní, vánoční a velikonoční dekorace, výroba adventních věnců apod. 3

4 Malování na hedvábí - výuka různých technik malby na hedvábí, Dortobraní - soutěţ o nejlepší doma upečený výtvor, porotu tvoří tatínkové z centra, všechny výtvory získávají odměnu (není důleţitá vyhrát, ale zúčastnit se) Vandry s Domečkem - prázdninové výlety vlakem za poznáním krás našeho kraje Rodinný pětiboj- víkend strávený v přírodě a plný netradičních soutěţí (jízda na kanoi, střelba ze vzduchovky, ručkování po laně apod.), vyhrávají všechny zúčastněné rodiny. Táto, pojď si hrát - oslava dne dětí a tatínků,odpoledne se soutěţemi pro děti i pro tatínky v rámci celostátní kampaně Sítě MC a Ligy otců Táta frčí. Oslíci - návštěva v o.s. pro hypoterapii,jízda na oslících a konících, seznámení s fungování malé farmy a s péčí o zvířátka. Jarní prázdniny s Domečekem - společný týden na horách, děti mají moţnost získat základy sjezdového i běţeckého lyţování nebo se v něm zdokonalit, večery jsou věnované společenským hrám (turnaj v Člověče nezlob se, Aktivity, apod.) Domeček na vodě - společné sjíţdění řeky Orlice, získání základních vodáckých dovedností. Domeček na kolech - společný cyklistický výlet do blízkého okolí Hradce Králové. I. pololetí jaro Pravidelný program začínal v pondělí dopoledne hernou s hlídáním dětí KAMARÁDI. Herna byla otevřena aţ do letních prázdnin, hlídání dětí jsme ovšem museli ukončit v únoru, z důvodu návratu p. Duškové, která tuto činnost zajišťovala, do zaměstnání. Hlídání dětí bylo obnoveno opět aţ v novém školním roce tedy v září 2008 a novou hlídací tetou a vedoucí herny se stala Mgr. Eva Indruchová. Pondělní večer patřil jiţ tradičně Plavču pro celé rodiny v bazénu ve Všestarech. Pronájem tohoto bazénu probíhal aţ do konce dubna. V úterý se konalo cvičení pro rodiče s dětmi Opičky a to od 9 h a od 10 h. Tento program v r získal podporu Magistrátu města Hradec Králové. V učebně zároveň probíhala výuka anglického jazyka pro mírně pokročilé a věčné začátečníky. Opičky 4

5 Středa dopoledne patřila Malířům výtvarné činnosti pro děti i maminky, kterou i v r podpořil grantem Magistrát města Hradec Králové. Výtvarná činnost pro děti se pravidelně střídala s tvořením maminek a tak si přišli na své opravdu všichni zúčastnění. Během roku si odnesli mnoho krásných obrázků, výrobků a dekorací. Zároveň byla ve středu otevřena Herna. Čtvrteční dopoledne si v Domečku uţívaly maminky s miminky na Klubíčku a po nich maminky, které se chtěli zdokonalit v práci s počítačem v námi organizovaném kurzu Jak na počítač. Večer byla Kondička cvičení pro ţeny všech generací. Aţ do března jsme také společně navštěvovali solnou jeskyni. V pátek i nadále probíhalo od 9 h a od 10 h v tělocvičně cvičení pro rodiče a děti Opičky a odpoledne Angličtina pro předškoláčky. Malířů se zúčastňovalo okolo 15 rodičů s dětmi, na angličtinu chodilo 5 maminek, na Klubíčko docházelo 15 maminek, cvičení rodičů s dětmi se zúčastňovalo okolo 60 rodin, Plavča více neţ 10 rodin, kondičního cvičení 5 ţen, angličtinu pro předškoláčky absolvovalo 5 dětí. Kromě těchto pravidelných akcí, se nám podařilo uspořádat i spoustu mimořádných. 20. ledna se konalo Dortobraní soutěţ o nejlepší doma vyrobený dort pečený, nepečený, sladký nebo slaný. Soutěţilo 7 dortů a všechny byly výborné, proto všichni soutěţící dostali řád zlatého dortu a byli odměněny drobnostmi do kuchyně. Dortobraní chlebový dort Domeček 5

6 V lednu se v Domečku také konalo regionální setkání mateřských center. Tentokrát bylo zaměřeno na účetnictví poradenství a řešení problémů s účetní uzávěrkou a vyúčtováním grantů. Poslední únorový týden byl v Domečku karnevalový. Jako vţdy o něj byl velký zájem a opět jsme se setkali i s rodiči a dětmi, kteří navštěvují naše akce jen nárazově. Tradičně jsme ocenili všechny zúčastněné masky. Karneval Po loňském úspěchu jsme letos opět v týdnu od do zorganizovali Jarní prázdniny s Domečkem. Zúčastnilo se ho 8 rodin a zaplnily jsme tak celý pronajatý objekt v Prkenném dole u Ţacléře v Krkonoších. Počasí uţ sice bylo spíše jarní neţ zimní (ostatně jako celou tuto zimu), ale přesto jsme si zde uţili spoustu legrace a také si zalyţovali. Malé děti zvládly základy lyţování na dětském svahu u sjezdovky v Mladých Bukách a ty starší lyţovaly na sjezdovkách na Černé hoře. Zdejší areál a jeho 4 km okruh jsme vyuţili i k běţkování. Večery jsme věnovali společenským hrám a soutěţím. Celý týden se natolik vydařil, ţe jsme se rozhodli, ţe si ho zopakujeme i v dalším roce. 16. března jsme uspořádali Velikonoční dekorace. Opět se vyráběla spousta dekorací ze sena, z proloţek od vajíček, ze ţivých květin a vyfouknutých a nazdobených vajíček a samozřejmě nemohla chybět ani školička pletení pomlázek pro malé koledníky a jejich tatínky. Úspěch měli zejména košíčky, které zdobily konce pomlázek a byli tak odměnou za snaţení se a za trpělivost při pletení. 6

7 Jarní prázdniny s Domečkem - bublifokománie Velikonoční dekorace 7

8 Ve pátek 2. května jsme jako kaţdé jaro zamířili do Bydţovské Lhotky, kde sídlí Občanské sdruţení pro hyporehabilitaci, za oslíky, poníky a dalšími zvířátky. Počasí nám přálo a tak jsme si dopoledne v přírodě, s kamarády a zvířátky všichni moc uţili. Oslíci V květnu jsme se opět zapojily do akce Kytička, kterou pořádají královéhradecká MC jako oslavu Dne matek. Tento rok připadl na neděli MC zde prezentovala svoji činnost a program. Všechny maminky obdrţely u vstupu kytičku a děti jim poté mohly vyrobit malý dárek. Velké jarní malování na hedvábí se konalo 18. května. Malovali jsme různými technikami nejen šátky a šály, ale i vitráţe, pouzdra na brýle, kravaty, deštníky a náhrdelníky. Všechny výrobky byly velmi povedené a účastnice spokojené. Hned další víkend od do se konal Rodinný pětiboj. Letos uţ podruhé v pohodovém prostřední loděnice Klubu vodního slalomu, kterému moc děkujeme za moţnost jejího vyuţití. Zúčastněné rodiny zde mohly změřit své síly a také se pobavit v pěti disciplínách jízdě na kanoi, střelbě ze vzduchovky, ručkování po laně, házení na plechovky a skákání v pytlích. Samozřejmě nemohlo chybět grilování, kterým soutěţící doplňovali síly. Všichni byly nakonec oceněni diplomy a malými skleněnými koulemi. Bohuţel ani tentokrát nás neminula jiţ tradiční nepřízně počasí, celý páteční večer a sobotní dopoledne nám propršelo. Voděodolných bylo pouze 6 rodin. V sobotu měl premiéru Domeček na vodě společný sjezd řeky Orlice ze Štěnkova do Svinar. Této akce se zúčastnilo 8 posádek a jeden malý statečný kajakář. Počasí nám opravdu přálo. Byl horký a slunečný den a tak jsme plavbu mohli skutečně uţít a 8

9 dokonce ji prokládat koupáním. Za rok tuto akci určitě zase zopakujeme a stane se dalším tradičním pilířem mimořádných akcí našeho mateřského centra. Rodinný pětiboj Domeček na vodě 9

10 Hned následující den tedy v neděli jsme na zahradě DDM uspořádali oslavu dne dětí a tatínku nazvanou Táto, pojď si hrát. Touto akcí jsme se zapojili do celostátní kampaně TÁTA DNESKA FRČÍ, kterou pořádala Sít MC v ČŘ, o. s. a Liga otevřených muţů, o. s. Pro děti a pro tatínky jsme připravili spoustu soutěţí a her. Děti měli moţnost lovit rybičky, shazovat plechovky, skákat v pytli, vyzkoušet si chodítka nebo chůdy, balanční sportovní pomůcky a mnoho dalších soutěţí, ve kterých mohli vyhrát spoustu krásných cen. Hned po příchodu také mohli namalovat Diplom pro príma tátu, který na konci odpoledne svému tatínkovi předali jako odměnu a poděkování za jeho snaţení. Příjemným překvapením pro nás byla ochota všech přítomných tatínků zúčastnit se tatínkovských soutěţních disciplín. Mezi ty patřil například slalom s kočárkem nebo malování obrázku. Tuto naši oslavu dětí a tatínků podpořil i Magistrát města Hradec Králové. Táto, pojď si hrát Letos jsme se opět spolu s KMS Piletice a místním sborem dobrovolných hasičů podíleli na pořádání rozloučení se školním rokem. A to v pátek na Šrámkově statku v Pileticích. Společně se nám podařilo připravit příjemné odpoledne v příjemném prostředí. Během celého 1. pololetí také probíhaly pravidelně jednou za měsíc kurzy znakové řeči Baby Sings pro rodiče. Na těchto kurzech se rodiče dozvěděli vše potřebné o vývoji řeči dětí, moţnostech neverbální komunikace a způsobech znakování. Během prvního pololetí těmito kurzy prošlo celkem 28 rodin. Prázdniny 2008 S koncem školního roku skončil i náš pravidelný program a nadešel čas pro program prázdninový. Ten se v tomto roce skládal z výtvarných dílen (malování triček a hedvábí) a z oblíbených vandrů. Tentokrát jsme vyrazili do Častolovic, Nového Města nad Metují, do 10

11 Ostré a nakonec do Bydţovské Lhotky za oslíky. Součástí prázdninového programu byla i novinak Domeček na kolech tedy cyklovýlet do Krňovic. Do Častolovic jsme se vydali ve středu Vyrazili jsme ráno v 9,05 h vlakem z hlavního nádraţí. Prohlédli jsme si zámek, místní mini ZOO i oboru a pohráli si na krásném zámeckém hřišti. Posilněni svačinou a zmrzlinou jsme se odpoledne vydali zpět na vlak. Vandru se zúčastnilo 14 dospělých a skoro jednou tolik dětí. Vandr do Častolovic znavená část vandrovníků Druhým vandrem byl cyklovýlet Domeček na kolech. Ve středu jsme se vydali do skanzenu v Krňovicích. Počasí nám přálo a tak jsme statečně našlapali více neţ 30 km. V Krňovicích jsme si dopřáli odpočinek, svačinu i prohlídku skanzenu a s nabrnými silami se vydali na zpáteční cestu hradeckými lesy. Další středu jsme malovali na trička. Vytvořili jsme spoustu krásných prázdninových modelů. Výtvarným aktivitám tentokrát malování na hedvábí jsme se věnovali i následující středu Hlavní náplní byla výroba prázdninových pirátských šátků. Hned další středu jsme stejně jako v loňském roce vyrazili do Ostré u Lysé nad Labem, kde se nachází areál firmy Botanicus s replikou středověké vesnice a s bylinnými zahradami. Děti si zde mohli vyzkoušet např. výrobu svíček, provazů, keramiky, mýdla, rýţování zlata apod. Zaslouţený odpočinek jsem si pak vychutnali v krásně rozkvetlých a voňavých zahradách s několika labyrinty. 11

12 Domeček na kolech starší část našeho peletonu Botanicus rýţování zlata 12

13 Ve středu jsme si namířili do Nového Města nad Metují. Prohlédli jsme si zde zámek, krásné zámecké zahrady i novoměstské náměstí. Poslední prázdninový vandr ( ) nás jako uţ několik předtím zavedl do Bydţovské Lhotky za oslíky, poníky, koníky a dalšími zvířátky. Pedagicko-psychologické jeţdění pořádané O. s. pro hyporehabilitaci si děti opravdu oblíbily a vzhledem k vydařenému počasí si celý den i krásně uţily. Lepší zakončení prázdnin jsme si ani nemohli přát. O prázdninách proběhl v klubovně také velký úklid a to hned v několika etapách. Vše se umylo, vyčistilo, vypralo, vydezinfikovalo, naleštilo a připravilo na nový školní rok. II. pololetí 2008 podzim Pravidelnou činnost jsme zahájili opět v září a náš program obsáhl opět všech 5 dní v týdnu a také mnoho víkendů. Také se v něm ale objevilo několik novinek a došlo k několika výrazným změnám. Pondělí od září patřilo cvičení rodičů a dětí Opičky, které jsme na tento den přesunuli z úterý. Cvičili jsem opět ve dvou skupinách od 9 h a od 10 h. Úterky se staly miminkovským a malovacím dnem. Od 9 h probíhalo v tělocvičně Klubíčko cvičení pro maminky s miminky a od 9,30 h v učebně Malíři výtvarná činnost pro děti i rodiče. Zároveň byla v tuto dobu otevřena naše herna. 13

14 Klubíčko cvičení pro miminka Malíři Ve středu byla otevřena naše herna i s hlídáním dětí. Pravidelně sem na hlídání docházeli 4 děti a mnoho dalších si přišlo pohrát alespoň občas pohrát. Středu jsme vyhradili také Znakování s písničkami. Během podzimu se nám podařilo zorganizovat jeden kurz, který obsahoval 7 lekcí. V listopadu jsme do našeho středečního programu zařadili také Zpívánky hodinku společného muzicírování. 14

15 Čtvrteční dopoledne jsme rezervovali Angličtině pro miminka hře s anglickými slovíčky. Čtvrteční večer jiţ několik roků patří Kondičce cvičení pro ţeny všech generací a nebylo tomu jinak ani v tomto pololetí. V pátek byly na programu zase Opičky cvičení pro rodiče s dětmi od 1 r. Cvičení probíhalo ve dvou skupinách od 9 h a od 10 h. Na páteční večery jsme objednali pronájem bazénu ve Všestarech, kde uţ několik roků přádáme Plavčo pro celé rodiny. Bohuţel nám ale mohli nabídnout pouze čas od 18,30 h do 19,30 h. Tento čas byl ale naprosto nevhodný pro malé děti a na změnu času nechtěl pronajímatel přistoupit a proto jsme tento pronájem po měsíci ukončili. V současné době si stále chodíme společně zaplavat, ale bohuţel uţ nemáme bazén pouze pro sebe, coţ samozřejmě občas přináší menší problémy. Plavčo V září jsme také obnovily Kurzy znakové řeči Baby Signs pro rodiče. Probíhaly kaţdý měsíc a v během těchto čtyř měsíců se jich zúčastnilo 15 rodin. Během tohoto roku se nám tedy podařilo seznámit se znakováním celkem 43 rodin. Doufáme, ţe jsme jim tím otevřeli okno do dětské duše a pomohli zlepšit vzájemnou komunikaci. V červnu 2008 jsme od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje obdrţeli pověření k sociálně právní ochraně dětí. V rámci tohoto pověření jsme se rozhodli organizovat přednášky zaměřené na vývoj dětí a na péči o ně. První přednáška Mgr. Jitky Musilové nazvaná PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DĚTÍ OD NAROZENÍ DO 3 LET SE ZAMĚŘENÍM NA VÝVOJ OSOBNOSTI byla natolik zajímavá a obsáhlá, ţe jsme ji rozdělili do dvou dílů. První část zaměřená na děti do 1 roku proběhla ve čtvrtek a druhá část zaměřená na děti od 1 do 3 let proběhla o týden později. V tomto pololetí jsme z důvody návratu lektorky Mgr. Martiny Nohejlové do zaměstnání museli ukončit Angličtinu pro mírně pokročilé a věčné začátečníky a také Angličtinu pro 15

16 předškoláčky. Také se nám nepodařilo najít vhodný čas na pronájem solné jeskyně, který se nám v loňském roce velmi líbil. Soboty a neděle byly opět vyhrazeny pro mimořádné akce, kterých jsme v tomto pololetí stihli opravdu hodně. 21. září proběhla Drakiáda, které se zúčastnilo asi 15 rodin. Ocenili jsme všechny doma vyrobené draky. Tentokrát krásně foukalo a tak jsme si po několika letech uţili to pravé pouštění draků. 12. října se konaly Podzimní dekorace. Vyrobili jsem spoustu dekorační předmětů ze sušených květin a plodů. 16. listopadu jsme opět Malovali na hedvábí. Zaměřili jsme se zejména na výrobu vánočních dárků a vitráţek. 22. a 23. listopadu probíhalo v Domečku fotografování. Pozvaný pan fotograf udělal všem zájemcům nádherné ateliérové fotografie. 23. listopadu jsme vyráběli adventní věnce. Všichni si odnesli nádherně a vlastnoručně upletené a nazdobené věnečky. 14. prosince jsme si ještě vyrobili svícny na vánoční stůl. Zuţitkovali jsme veškerý materiál, který zbyl po vázání věnců a výsledek byl jako vţdy velmi zajímavý. 22. prosince jsme se zúčastnili zdobení Pouchovského kostela. Zde si uţívají hlavně děti, které mohou pomáhat při stavbě Betléma a zdobení stromečků. 16

17 Závěr Činnost MC Domeček v r lze povaţovat za úspěšnou. Radost máme zejména z rozšíření programu MC o nové akce a z nových klientů. Radujeme se i z toho, ţe se nám podařilo získat podporu naší činnosti od MPSV a Magistrátu města Hradec Králové. Díky těmto grantům jsme mohli nakoupili pomůcky na cvičení a na výtvarné tvoření, zaplatit část pronájmů, a také udrţet pracovní místo stálého zaměstnance koordinátorky MC Hanky Hegerové, které se ukázalo být pro zdárný chod MC opravdu nezbytné. Za velké plus povaţujeme i to, ţe jsme i všechny naše další lektorky mohli zaměstnat na DPP a vyplatit jim alespoň symbolickou odměnu za jejich činnost pro mateřské centrum. Cíle do budoucna Vzhledem k tomu, ţe jsme se na samém začátku kalendářního roku 2009, dozvěděli o zrušení naší smlouvy na pronájem prostorů v DDM Baráček na Slezském předměstí, bude hlavním cílem pro r snaha získat nové prostory pro naši činnost. S tím bude samozřejmě souviset i naše snaha získat opět podporu z grantů a nadále udrţet pracovní místo koordinátorky, díky kterému můţe být činnost MC kaţdodenní a můţe oslovit ještě více rodin a který je v současné době pro zdárné fungování MC nezbytný. Zpracovala: Bc. Hana Hegerová V Hradci Králové

18 MC DOMEČEK Občanské sdruţení Domeček HK Člen sítě MC ČR, drţitel ocenění Společnost přátelská rodině IČO: Předsedkyně: Hana Hegerová Piletická 38/ Hradec Králové tel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka Žlutická 2, 323 00 Plzeň, tel. 774 855 133 IČ: 266 74 157 www.motyl-plzen.cz e-mail: motyl.plzen@centrum.cz ÚVODEM Váţení

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 2 STRUČNÁ HISTORIE 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 4 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 6 PROJEKT MALÉ SVĚTY 2009 16 FINANČNÍ ZPRÁVA 17

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj Poděkování partnerům a dárcům Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní podporou či věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s. Partneři: Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Mateřské centrum Karlovy Vary

Mateřské centrum Karlovy Vary Mateřské centrum Karlovy Vary 1 Obsah 2 Úvodní slovo 3 Shrnutí událostí roku 2003 4 Poslání a cíle sdružení 5 Historie sdružení 6 Činnost sdružení v roce 2003 6 Program pro těhotné 6 Program po šestinedělí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy název školy Základní škola a mateřská školačeský Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo školy Masarykovy sady 104, Český Těšín 737 01 Ředitelka

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

Prointepo s.r.o. obsahuje 53 listů + 22 listů příloh. Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, IČO 25263633

Prointepo s.r.o. obsahuje 53 listů + 22 listů příloh. Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, IČO 25263633 č.j.: 31 / 2011 Zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Prointepo s.r.o. za školní rok 2010 2011 obsahuje 53 listů + 22 listů příloh Vypracovala : PhDr. Jarmila Karpašová ředitelka V Hradci Králové

Více

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Srdce na dlani n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! Vážení a milí přátelé! Letos mi připadla velmi milá povinnost přivítat Vás v úvodu

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 (zkrácená verze bez fotografií) Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dříve Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) Divadelní 6, 760 01 Zlín www.cpr-zlin.cz E-mail: cpr@cpr-zlin.cz tel.

Více