Zápis č. 28/2017. Přítomni:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 28/2017. Přítomni:"

Transkript

1 -1- Zápis č. 28/2017 ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 18:00 hodin Kulturní sál hotelu Grand Lázně Bělohrad a.s Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Program: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ing. Ondřej Trávník, Lubomír Hoška, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Vlastimil Matouš, Bc. Vojtěch Lámr, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Mgr. Martin Menčík, Miroslav Špicar, Ing. Jiří Ulver Jiří Bičiště, Ing. Jiří Wagenknecht Ing. Jiří Bareš Bc. Martin Zívr Ing. Karel Nohejl Jitka Břeská, DiS. Vladimíra Špicarová 1. Zahájení, schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZM 4. Zpráva z jednání rady města 5. Prodej pozemků p.p. č. 102/3 a 102/4 v k.ú. Lázně Bělohrad 6. Prodej části pozemků p.p. č. 1278/3 a č. 1478/1 v k.ú. Horní Nová Ves 7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku 8. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne Rozpočtové opatření č. 13/ Rozpočtové opatření č. 14/ Rozpočet města na rok Změna č. 1 ÚP Lázně Bělohrad 13. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad 14. SOU Lázně Bělohrad 15. Finanční dary 16. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce Diskuze 18. Závěr 1. Zahájení, schválení programu Přivítáním občanů města Lázně Bělohrad a členů zastupitelstva města zahájil zasedání ing. Pavel Šubr, starosta města. Dále konstatoval včasné a řádné svolání a usnášeníschopnost zastupitelstva města a upozornil na zvukový záznam pro zpracování zápisu (dle prezenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva, omluven ing. Jiří Wagenknecht, Jiří Bičiště, neomluven ing. Jiří Bareš). Během zahájení se dostavil ing. Jiří Wagenknecht a ing. Jiří Bareš (dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva). Usnesení č. 28/1/2017/ZM program veřejného zasedání

2 -2-2. Volba ověřovatelů zápisu Usnesení č. 28/2/2017/ZM jako ověřovatele zápisu pana Ing. Radima Kalfuse a pana Ing. Ondřeje Trávníka Hlasování: 14 Přítomno 12 Souhlasí 2 Zdrželo se Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Jan Flégl, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří Bareš, Ing. Jiří Wagenknecht, Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jiří Ulver, Miroslav Špicar, Lubomír Hoška, Mgr. Martin Menčík, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček Zdržel se: Ing. Radim Kalfus, Ing. Ondřej Trávník 3. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZM Předseda kontrolního výboru Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček informoval ZM o zasedání kontrolního výboru dne , na němž proběhla kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města dne a kontrola nesplněných usnesení z Bylo konstatováno, že krom usnesení č. 26/6/2017/ZM ze dne (Valná hromada VOS. a.s. Jičín se bude konat ) byla všechna usnesení splněna. Usnesení č. 28/3/2017/ZM ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z jednání ZM ze dne Zpráva z jednání rady města Usnesení č. 28/4/2017/ZM ZM bere na vědomí zprávu z jednání rady města dne a předloženou starostou města Ing. Pavlem Šubrem 5. Prodej pozemků p.p. č. 102/3 a 102/4 v k.ú. Lázně Bělohrad Dne byla městu doručena žádost o.s. Devecia (pan Pivrnec a Říha) o odkoupení části pozemku p.p. č. 102 v k.ú. Lázně Bělohrad za účelem novostavby bytového domu. Rada města na svém zasedání dne , usnesením č. 54/7/2017/RM schválila zveřejnit záměr prodeje části výše uvedeného pozemku a dne , usnesením č. 57/20/2017/RM doporučila ZM schválit prodej pozemků p.p. č. 102/3 o výměře 1357 m² a 102/4 o výměře 505 m² v k.ú. Lázně Bělohrad na základě žádosti Devecia o.s., IČO , Kydlinovská 161/101, Hradec Králové, za cenu dle znaleckého posudku a náklady spojené s prodejem. Ing. Pavel Šubr požádal o zdůvodnění podání této žádosti jednoho z investorů p. Pivrnce. p. Pivrnec: Seznámil občany a zastupitelé s jejich investičním záměrem na výstavbu domu s 12 byty. Pro nájemníky je potřeba vybudovat parkovací místa, proto požádali město o odkup části již zmiňovaného pozemku. K výstavbě by rádi využili dotace z evropských fondů na sociální bydlení pro výstavbu malometrážních startovacích bytů. Ing. Pavel Šubr: Doplnil, že v připravené smlouvě si město nastavilo podmínky podobné jako u prodeje pozemků na stavbu rodinných domů (do 2 let zahájit stavbu, do 5 let provést kolaudaci) a otevřel diskuzi. Ing. Jiří Bareš: dotázal se, jak bude provedeno odkanalizování bytů v připravované výstavbě. Domnívá se, že prodávat pozemek ve středu města není lukrativní. Obává se, že město přijde o pozemek, kde by byla možnost vybudování parkoviště pro sportovní halu, kde je nedostatek parkovacích míst. Ing. Jiří Wagenknecht: Souhlasí s ing. Barešem a nevidí prodej tohoto pozemku jako rozumné řešení. Bc. Vojtěch Lámr: Je rád, že se našel investor, který chce zrekontruovat objekt bývalé lesní správy na bytový dům.

3 -3- Zároveň však nesouhlasí s prodejem posledního volného pozemku ve středu města. Domnívá se, že by mělo dojít k širší diskuzi o komplexním řešení využití tohoto pozemku. Nemyslí si, že by mělo město potřebu ho prodávat hned. Jan Flégl: Je rád, že se našel investor, který chce v našem městě vybudoval startovací byty pro mladé rodiny. Ing. Radim Kalfus: Připojil se k názoru p. Flégla, i když ke studii podoby domu má určité výhrady. Miroslav Špicar: Více by se zabýval přístupem k ZŠ a s tím souvisejícím vybudování chodníku, proto by celý pozemek na parkoviště neprodával. Jan Pavlásek: Ujistil, že prostor k vybudování chodníku na našem pozemku určitě zůstane. Dále se zabýval problematikou volných parkovacích míst. Seznámil s připravovaným projektem dalších parkovacích míst pro sídliště, kde je počítáno s dostatečnou rezervou. Je rád, že se našel investor. Ing. Pavel Šubr: Domnívá se, že propojením chodníku od lesní správy s chodníkem, který vede k areálu školy, vznikne bezpečný průchod. V geometrickém plánu je oddělena část pozemku, která zůstane městu pro vybudování tohoto chodníku. Naplánované parkoviště pro bytový dům se mu jeví jako bezpečnější než velké parkoviště vybudované ke sportovní hale. Ing. Ondřej Trávník: Líbí se mu záměr investora, dotázal se na vykrojenou část pozemku u bytového domu. Ing. Pavel Šubr: Tento prostor je připraven k vybudování zázemí pro bytový dům a přesně koresponduje se stávající zdí. Miroslav Špicar: Upozornil, že část již vybudovaného chodníku je na pozemku Královéhradeckého kraje. Ing. Pavel Šubr: Dosavadní jednání s Královéhradeckým krajem o bezúplatném převodu či prodeji pozemku proběhla bez problémů Usnesení č. 28/5/2017/ZM I. a) prodej pozemků p.p. č. 102/3 o výměře 1357 m² a 102/4 o výměře 505 m² v k.ú. Lázně Bělohrad na základě žádosti Devecia o.s., IČO , Kydlinovská 161/101, Hradec Králové, za cenu dle znaleckého posudku a náklady spojené s prodejem b) uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.p. č. 102/3 o výměře 1357 m² a 102/4 o výměře 505 m² v k.ú. Lázně Bělohrad II. ZM pověřuje starostu Ing. Pavla Šubra k právnímu jednání v předmětné věci Hlasování: 14 Přítomno 10 Souhlasí 3 Nesouhlasí 1 Zdrželo se Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří Ulver, Lubomír Hoška, Mgr. Martin Menčík, Miroslav Špicar, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček Proti: Ing. Jiří Wagenknecht, Ing. Jiří Bareš, Bc. Vojtěch Lámr Zdržel se: Ing. Ondřej Trávník 6. Prodej části pozemků p.p. č. 1278/3 a č. 1478/1 v k.ú. Horní Nová Ves Usnesení č. 28/6/2017/ZM ZM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.p.č. 1278/3 o výměře cca 61 m² a části pozemku p.p.č. 1478/1 o výměře cca 59 m² v k.ú. Horní Nová Ves na základě žádosti panaskrytý osobní údaj 7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku Usnesení č. 28/7/2017/ZM I. a) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Lázně Bělohrad a UZSVM týkající se spoluvlastnického podílu v rozsahu 2/34 k pozemkům p.p.č. 416/3, 761/17 a 785/1 v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad b) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Lázně Bělohrad a UZSVM týkající se

4 spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/2 k pozemku p.p. č. 735 v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne Starosta ing. Pavel Šubr vysvětlil, proč by měl být tento dodatek uzavřen. V kupní smlouvě ze dne mezi panem skrytý osobní údaj a městem Lázně Bělohrad byla stanovena nesprávná výše kupní ceny, neboť administrativním nedopatřením nebyl znaleckým posudkem oceněn pozemek p.p. č. 74/1, ale pozemek p.p. č. 74/3 v k.ú. Hřídelec. Cena pozemku p.p. č. 74/3 byla znaleckým posudkem paní skrytý osobní údaj stanovena částkou 2.802,80 Kč. Paní skrytý osobní údaj proto vypracovala dodatek ke znaleckému posudku, kde cena pozemku 74/1 v k.ú. Hřídelec činí částku ve výši ,- Kč. Kupní cena proto měla být vyšší o ,20 Kč (t.j. o cenu p.p.č. 74/1 t.j ,- Kč mínus cenu p.p.č. 74/3 t.j ,80 Kč). RM dne usnesením č. 56/18/2017/RM doporučila schválit uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě ze dne mezi panem skrytý osobní údaj a městem Lázně Bělohrad na pozemky p.p. č. 74/1, 78/2, 78/3, 78/4, a 80/8, vše v k.ú. Hřídelec (kupní cena se zvýší o , - Kč) Usnesení č. 28/8/2017/ZM uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě ze dne mezi panemskrytý osobní údaj a městem Lázně Bělohrad na pozemky p.p-č. 74/1, 78/2, 78/3, 78/4, a 80/8, vše v k.ú. Hřídelec (kupní cena se zvýší o , - Kč) 9. Rozpočtové opatření č. 13/2017 Rozpočtové opatření č. 13/2017 předložil starosta města ing. Pavel Šubr. Na konkrétní dotaz ing. Jiřímu Wagenknechtovi ohledně navýšení rozpočtu při výstavbě parkovacích míst na sídlišti odpověděl místostarosta Jan Pavlásek. Usnesení č. 28/9/2017/ZM ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/ Rozpočtové opatření č. 14/2017 V měsíci lednu 2018 se uzavírá hospodaření města a čerpání rozpočtu za rok Protože v tomto měsíci není plánováno zasedání zastupitelstva města, je předkládáno ke schválení usnesení, kterým je zmocněna rada města k projednání a schválení rozpočtových opatření nutných k vyrovnání skutečných příjmů a výdajů za rok Rozpočtové opatření č. 14/2017 předložil starosta města ing. Pavel Šubr. Usnesení č. 28/10/2017/ZM I. rozpočtové opatření č. 14/2017 dle přílohy k zápisu II. ZM pověřuje radu města schválením a provedením rozpočtových opatření na rok 2017 v období měsíce ledna 2018, jejichž předmětem budou potřebné přesuny rozpočtovaných částek z jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby k vyrovnání skutečných příjmů a výdajů

5 -5-11.Rozpočet města na rok 2018 Rozpočet města pro rok 2018 předložil starosta města ing. Pavel Šubr, kterého doplnil pan místostarosta o plánované investiční akce pro rok Jan Flégl: Finanční výbor souhlasí se schválením rozpočtu města na rok Na konkrétní dotazy ohledně rozpočtu bylo zodpovězeno p. Hoškovi, ing. Jiřímu Ulverovi, p. Mečířovi. Usnesení č. 28/11/2017/ZM rozčet města Lázně Bělohrad na rok 2018 v závazných ukazatelích pro třídu 1 a 4 v členění na položky a pro třídu 2, 3, 5 a 6 v členění na paragrafy jako schodkový ve výši příjmů ,- Kč + financování stav prostředků na bankovních účtech ,- Kč a ve výši výdajů ,- Kč + financování splátky úvěru ,- Kč dle přílohy k zápisu Střednědobý výhled rozpočtu Usnesení č. 28/12/2017/ZM střednědobý výhled rozpočtu dle přílohy k zápisu 12.Změna č. 1 ÚP Lázně Bělohrad S těmito změnami seznámila vedoucí stavebního úřadu p. Alena Zahradníková. Usnesení č. 28/13/2017/ZM vydání změny č. 1 ÚP Lázně Bělohrad formou opatření obecné povahy č. 1/2017 dle přílohy k zápisu 13.Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad Zprávu o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad za období září - prosinec 2017 předložil místostarosta Jan Pavlásek. V diskuzi se jednalo o navýšení ceny za vybudovaná parkovací stání ve městě. Usnesení č. 28/14/2017/ZM ZM bere na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí města 14.SOU Lázně Bělohrad Z jednání odešel Ing. Ondřej Trávník, dle prezenční listiny bylo přítomno 13 členů zastupitelstva Ing. Pavel Šubr informoval, že Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání splynutí SOU Lázně Bělohrad s Gymnáziem, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice a vzniku nové školy Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná škola k Podle materiálů pro jednání výboru pro vzdělání ZK dne měla v budovách v Lázních Bělohradě probíhat výuka ještě další 2 roky a nemělo dojít k zateplení tělocvičny a budovy SOU. Podle posledních informací zateplení proběhne a o další výuce rozhodne dle informace náměstkyně hejtmana pro školství,

6 -6- kulturu a sport KHK Mgr. Martiny Berdychové budoucí ředitel splynutých škol. Z původního SOU LB zůstanou zachovány pouze obory opravář zemědělských strojů, ošetřovatel a obráběč kovů (ten měl být ale dle materiálu pro jednání výboru pro vzdělání zrušen). Zrušeny budou obory kuchař - číšník a podnikání - nástavba, obor zedník bude převeden do SŠ řemesel a ZŠ Hořice (bývalá speciální škola). Se zástupci města proběhlo pouze jedno jednání těsně před jednáním výboru pro vzdělání a byli jsme postaveni před hotovou věc v rozporu s programovým prohlášením rady kraje. O doplnění požádal Ing. Bc. Jaroslava Kostelníčka zastupitele Královéhradeckého kraje. Usnesení č. 28/15/2017/ZM I. ZM bere na vědomí informaci o splynutí SOU Lázně Bělohrad s Gymnáziem, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice a vzniku nové školy Zemědělská akademie Hořice k II. ZM nesouhlasí se splynutím SOU Lázně Bělohrad a Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice a vznikem nové školy Zemědělská akademie Hořice k III. ZM ukládá starostovi města požádat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o - prošetření porušení usnesení Zastupitelstva KHK z náměstkyní hejtmana KHK Mgr. Berdychovou, která dala v rozporu s přijatým usnesením Zastupitelstva KHK pokyn CIRI k zrušení veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad" a o zrušení zakázky požádala rovněž telefonicky ředitele SOU L. Bělohrad - vysvětlení, kdo zpracoval o rozeslal členům výboru pro vzdělávání Zastupitelstva KHK materiál o sloučení SOU L. Bělohrad a Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice, v němž byly dle následného sdělení Mgr. Berdychové "omylem" uvedeny informace o skončení výuky v Lázních Bělohradě do 2 let a o zrušení veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti budovy a tělocvičny SOU L. Bělohrad Hlasování: 13 Přítomno 13 Souhlasí 15.Finanční dary Na jednání se dostavil Ing. Ondřej Trávník, dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva Finanční dar p. starostovi Ing. Radim Kalfus navrhl finanční dary ing. Pavlu Šubrovi ve výši skrytý osobní údaj a panu Janu Pavláskovi ve výši skrytý osobní údaj. Usnesení č. 28/16/2017/ZM finanční dar ve výši skrytý osobní údaj ing. Pavlu Šubrovi Hlasování: 14 Přítomno 13 Souhlasí 1 Zdrželo se Pro: Jan Pavlásek, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří Bareš, Ing. Jiří Wagenknecht, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Ing. Jiří Ulver, Lubomír Hoška, Miroslav Špicar, Mgr. Martin Menčík, Ing. Ondřej Trávník, Bc. Vojtěch Lámr Zdržel se: Ing. Pavel Šubr Finanční dar p. místostarostovi Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček podal protinávrh. Protinávrh: Finanční dar ve výši skrytý osobní údajkč panu Janu Pavláskovi, který nebyl přijat. Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Flégl, Vlastimil Matouš, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Miroslav Špicar Proti: Ing. Jiří Bareš, Bc. Vojtěch Lámr, Ing. Jiří Ulver, Ing. Radim Kalfus, Ing. Ondřej Trávník, Mgr. Martin Menčík Zdržel se: Jan Pavlásek, Ing. Jiří Wagenknecht, Lubomír Hoška Ing. Pavel Šubr dal hlasovat o původním návrhu usnesení: finanční dar ve výši skrytý osobní údaj panu Janu Pavláskovi Usnesení č. 28/17/2017/ZM finanční dar ve výši skrytý osobní údaj panu Janu Pavláskovi

7 -7- Hlasování: 14 Přítomno 12 Souhlasí 2 Zdrželo se Pro: Ing. Pavel Šubr, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš, Ing. Jiří Bareš, Ing. Ondřej Trávník, Bc. Vojtěch Lámr, Mgr. Martin Menčík, Lubomír Hoška, Ing. Jiří Ulver, Miroslav Špicar, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček Zdržel se: Jan Pavlásek, Ing. Jiří Wagenknecht 16.Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2018 Usnesení č. 28/18/2017/ZM termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2018 dle přílohy 17.Diskuze Diskuzi otevřel starosta ing. Pavel Šubr, který konstatoval, že ceny vodného a stočného pro rok 2018 zůstávají stejné. Informoval, že do architektonické soutěže na nové sídlo budovy MěÚ je přihlášeno 58 návrhů. Dále seznámil se situací, která nastala v zubařské ordinaci. Upozornil na rozšíření pečovatelské služby schválené KÚ Královéhradeckého kraje a to od 7:00 hod. do hod. a s tím související navýšení sazebníku pečovatelské služby. Jaroslav Imlauf: Upozornil na kritický stav s parkováním v ulicích kolem lázní. Se svými připomínkami k "neřešitelné" situace ohledně parkování se do diskuze přispěl ing. Radim Kalfus, ing. Pavel Šubr, Jan Flégl Ing. Jiří Wagenknecht: Dotázal se na problém ztráty vody ve fotbalových kabinách Jan Pavlásek: Voda natekla do podlah. Po odstranění závad vnitřních rozvodů vody bude pozvána specializovaná firma na vysoušení. Akce je hrazena z pojištění zhotovitele a záruční doba začne běžet až po vyřešení problému. 18.Závěr Starosta ing. Pavel Šubr poděkoval členům zastupitelstva města a občanům města za připomínky a společnosti Lázně Bělohrad a.s. za přípravu zasedání. Všem přítomným popřál příjemné prožití vánočních svátků a spokojený nový rok Veřejné zasedání zastupitelstva města skončilo ve 23:00 hod. Zapsal: Romana Wagenknechtová Datum: Přílohy zápisu: 1. Zápis č. 19/2017/KV ze zasedání kontrolního výboru 2. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene 3. Rozpočtové opatření č. 14/ Návrh rozpočtu na rok Střednědobý výhled rozpočtu 6. Opatření obecné povahy č. 1/ Zpráva o průběhu investičních akcí 8. Termíny zasedání ZM v roce Jan Pavlásek místostarosta... Ing. Pavel Šubr starosta

8 -8- Ověřovatelé zápisu:... Ing. Radim Kalfus... Ing. Ondřej Trávník

Zápis č. 57/2017. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad

Zápis č. 57/2017. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad -1- Zápis č. 57/2017 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 13.12.2017 v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

-1- Zápis č. 31/2018. Ing. Jiří Bareš, Mgr. Martin Menčík, Jiří Bičiště, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Ing. Ondřej Trávník

-1- Zápis č. 31/2018. Ing. Jiří Bareš, Mgr. Martin Menčík, Jiří Bičiště, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Ing. Ondřej Trávník -1- Zápis č. 31/2018 ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 20.6.2018 v 18:00 hodin Kulturní sál hotelu Grand Lázně Bělohrad a.s Pozn.: Zveřejněna

Více

Zápis č. 1/2014. Přítomni:

Zápis č. 1/2014. Přítomni: -1- Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 5.11.2014 v 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Více

Zápis č. 56/2017. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad

Zápis č. 56/2017. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad -1- Zápis č. 56/2017 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 22.11.2017 v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

-1- Zápis č. 1/2014. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 1/2014. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 1/2014 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 13.11.2014 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

-1- Zápis č. 24/2016. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 24/2016. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 24/2016 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 2.3.2016 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

-1- Zápis č. 27/2016. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš

-1- Zápis č. 27/2016. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš -1- Zápis č. 27/2016 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 4.5.2016 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 19/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 25.11.2015 v 08:00 hodin na MěU v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Zápis č. 8/2015. Přítomni: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ing. Radim Kalfus, Jan Flégl. Omluveni: Vlastimil Matouš. Neomluveni: - Hosté:

Zápis č. 8/2015. Přítomni: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ing. Radim Kalfus, Jan Flégl. Omluveni: Vlastimil Matouš. Neomluveni: - Hosté: -1- Zápis č. 8/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 1.4.2015 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Zápis č. 68/2018. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad

Zápis č. 68/2018. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad -1- Zápis č. 68/2018 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 13.6.2018 v 08:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

Zápis č. 24/2017. Přítomni:

Zápis č. 24/2017. Přítomni: -1- Zápis č. 24/2017 ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 20.4.2017 v 18:00 hodin Kulturní sál hotelu Grand Lázně Bělohrad a.s Pozn.: Zveřejněna

Více

-1- Zápis č. 4/2019. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 15:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad

-1- Zápis č. 4/2019. ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období , které se konalo dne v 15:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad -1- Zápis č. 4/2019 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2018-2022, které se konalo dne 16.1.2019 v 15:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

-1- Zápis č. 5/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 5/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Jan Flégl, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 5/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 28.1.2015 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

-1- Zápis č. 18/ Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města 4. Zpráva z jednání rady města 5.

-1- Zápis č. 18/ Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města 4. Zpráva z jednání rady města 5. -1- Zápis č. 18/2016 ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 21.9.2016 v 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Více

Zápis č. 6/2015. Přítomni:

Zápis č. 6/2015. Přítomni: -1- Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 24.6.2015 v 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Více

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 8. listopadu 2017 od 17:30 hodin v krizové místnosti

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 8. listopadu 2017 od 17:30 hodin v krizové místnosti Zápis č. 4/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 8. listopadu 2017 od 17:30 hodin v krizové místnosti Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 10. 12. 2018 Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek, Mgr. Vladimír Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, p.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 20. 12. 2017 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda, Pavel Šedivý Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

Zápis č. 16/2013. Přítomni:

Zápis č. 16/2013. Přítomni: -1- Zápis č. 16/2013 ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad na volební období 2010-2014, které se konalo dne 18.9.2013 v 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Více

OBE OBEC Moravské Knínice, IČ

OBE OBEC Moravské Knínice, IČ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice konaného dne 26.11.2018 Přítomni: Jiří Hanák, Jiří Helan, Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma, Ing. Jana Zemanová Ph.D., Omluvena: MVDr. Ivana Koláčková

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z jednání omluven: Beran Miroslav, Mgr. (04), Hrda David (06), Šiko Pavel (10) Z části jednání omluven: Tóth Ladislav, Ing. (03)

Z jednání omluven: Beran Miroslav, Mgr. (04), Hrda David (06), Šiko Pavel (10) Z části jednání omluven: Tóth Ladislav, Ing. (03) MĚSTO KRÁLÍKY Zastupitelstvo města Králíky Číslo jednací: MUKR/2750/2018/OOS/JPr Evidenční číslo: 2944 Spis. znak: 101.2.1 Skart. zn./skart. lhůta: A/10 Poč. listů: 5 Počet příloh/listů příloh: 0/0 V Králíkách:

Více

-1- Zápis č. 17/ Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města 4. Zpráva z jednání rady města 5.

-1- Zápis č. 17/ Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelstva města 4. Zpráva z jednání rady města 5. -1- Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 22.6.2016 v 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Více

Zapisovatelka: Kamila Růžičková Ověřovatelé zápisu: Ing. Kateřina Nováková, Dana Zdražilová

Zapisovatelka: Kamila Růžičková Ověřovatelé zápisu: Ing. Kateřina Nováková, Dana Zdražilová Obec Libice nad Cidlinou Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou, tel.č. 325 637 141(254) E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz ČS Poděbrady a.s. 0504253319/0800, IČO - 239 381 --------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne 13. 12. 2016 Č.j. 326 /2016/OU Lhota u Příbramě, 13. 12. 2016 Přítomni: Vladimír Drmla, Mgr. Jiří Kadlec, Ivan Lachnitt, Bc. David Hnízdil

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Z Á P I S ze zasedání ZO Jenčice 5/2017 ze dne

Z Á P I S ze zasedání ZO Jenčice 5/2017 ze dne OBEC JENČICE Z Á P I S ze zasedání ZO Jenčice 5/2017 ze dne 18.12.2017 Zasedání se konalo na sále KD v Jenčicích od 17.00 hod. Přítomno: 7 členů ZO - Josef Jalovecký, Hana Háková, Ing. Jiří Beneš, Jiří

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 4. 12. 2017, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 12.6.2015 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (M. Bláha omluven), 3 občané, 5 hostů Veřejné

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 8. 12. 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 06/ 2017 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 14.12.2017 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Usnesení č.2: Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele dnešního zápisu Petra Malého a Petra Schoře.

Usnesení č.2: Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele dnešního zápisu Petra Malého a Petra Schoře. Z Á P I S z 5/2016 veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ BRÁNICE dne 22.12.2016 Přítomni: Kališ Zdeněk, Šimbera Marek, Ing. Káčerek Petr, Pexa Jiří, Holý Dušan, Malá Jana, Ing. Kříž Jiří, Holý Richard,

Více

Zas. 2/ Z á p i s ze zasedání zastupitelstva města Chýnov konaného dne

Zas. 2/ Z á p i s ze zasedání zastupitelstva města Chýnov konaného dne Z á p i s ze zasedání zastupitelstva města Chýnov konaného dne 26.11.2018 Místo konání: jídelna restaurace Na Radnici Začátek: 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů Omluveni: Otto Strakatý

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis č. 19/2017. z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 4. prosince 2017 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 19/2017. z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 4. prosince 2017 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 19/2017 z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 4. prosince 2017 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, Petr Krejčí, František Novák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 19. března 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 19. března 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 19. března 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 21 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky

ZÁPIS č. 21 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky ZÁPIS č. 21 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 4. 12. 2017 v 17.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen předsedající )

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne , od 18:00 hodin v budově pohostinství Přívětice čp. 10

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne , od 18:00 hodin v budově pohostinství Přívětice čp. 10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v budově pohostinství Přívětice čp. 10 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Přívětice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 19.10.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Upravený zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

Upravený zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Č.j.: MUOS/02112/2017 Upravený zápis ze 4. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 21.06.2017 v zasedací místnosti MěÚ Oslavany Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Majetek

Více

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne 11.6.2018 Bod 1. programu - Zahájení 1.1. prezenční listina Přítomni: Jan Burger, Stanislav Kratochvíl, Alena Haušildová, Radim

Více

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 14. června 2010 od 18:00 hodin na Městském úřadě Mirošov --------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od hod.

Z á p i s. z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od hod. Z á p i s z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 12. 2012 od 13 00 hod. v budově Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové v zasedací

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. prosince 2018 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. prosince 2018 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. prosince 2018 od 10.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: 9 členů zastupitelstva města: Petr Havlík, Ing.

Více

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice, které se konalo v pondělí 16. listopadu 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.

Více

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 1.10.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 20.04.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: ,

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: , Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 26.3.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Z Á P I S č. 14/2016 ze zasedání zastupitelstva města dne

Z Á P I S č. 14/2016 ze zasedání zastupitelstva města dne Z Á P I S č. 14/2016 ze zasedání zastupitelstva města Přítomni: Ing. P. Bartoš, MBA, I. Ptáčková, Ing. V. Urbánek, Bc. J. Sochor, Ing. E. Hromada, Ph.D., F. Hudek, H. Bartíková, Ing. P. Pelešková, T. Hykeš,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č. 3/2017, konaného dne 19.6.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Hostím (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17,05 hodin starostou obce Hostím Ing.

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Z á p i s ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing.

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce HORY konaného dne od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce HORY konaného dne od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce HORY konaného dne 5.11.2018 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory Program: 1) Schválení programu 2) Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na vyhlášení záměru

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Kostice Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 23.června 2014

Obec Kostice Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 23.června 2014 Obec Kostice Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 23.června 2014 Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 23.6.2014 Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce 2 omluveni

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 24.1.2019 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z valné hromady č. 7/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 7/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 7/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 17.12.2018 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis č. 3/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč

Zápis č. 3/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Obec Vidlatá Seč Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 31. 3. 2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 1/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 1/2018 ze dne Lhota u Příbramě, 18. 1. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 1/2018 ze dne 17. 1. 2018 Přítomni: Vladimír Drmla, Mgr. Jiří Kadlec, Ing. Miroslav Machuta, Martin Hošek, Bc. David

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 30.1.2017 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš,,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Obec Horní Maršov. Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce.

Obec Horní Maršov. Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce. Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 5/2015, konaného dne 15. 12. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 10 členů

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě 63 IČO: , DIČ:CZ

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě 63 IČO: , DIČ:CZ Telefon: 461 100 455, mobil: 733 121 966, E-mail: info@rychnovnm.cz, ID DS 4gsa5bp, web: www.rychnovnm.cz Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě 63 IČO: 00277312, DIČ:CZ00277312 Zastupitelstvo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: , ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: ,   ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/2014 ve Vysokém konaného dne

Více

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva města Židlochovice (dále jen ZM).

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva města Židlochovice (dále jen ZM). Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 26. března 2014 v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích Dle prezenční listiny, která je přílohou

Více