č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013:"

Transkript

1 č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne : Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 13/204:1) určuje ověřovateli zápisu p. Michala Hoffmanna, p. Miroslava Hoppa, zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou 13/205:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 13/206:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 12/2012 ze dne /207: bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 1) č. 69/2012/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 15/2012 2) č. 72/2012/1,2,3, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 16/2012 3) č. 76/2013/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2013 4) č. 79/2013/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/ /208:1) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/ /209: 1) bere na vědomí projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r ) schvaluje závěrečný účet obce Tichá za r. 2012, a to bez výhrad a souhlasí s celoročním hospodařením obce 3) schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, účetní závěrku obce Tichá za r /210: 1) bere na vědomí rozbor hospodaření za r příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tichá 2) schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tichá za r ) bere na vědomí zprávu o zápisu do 1. ročníku základní školy 13/211:1) ve smyslu 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ , deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře p. Luboše Žabku. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě. Zmocněnec je ve smyslu 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou

2 moc ve shora uvedeném rozhodnutí jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně p. Jiřího Adamce. 13/212:1) bere na vědomí nabídku Mgr. Pavla Szkandery, advokáta, ev. č. 9310, na poskytování právních služeb 13/213: 1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč občanskému sdružení JAWA-travel, Tichá č. 92, IČ na plánovanou expedici do Marrakeche 2) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,00 Kč Středisku rané péče SPRP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava 3) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč p. Lukáši Krpcovi, T /214:1) schvaluje použití příjmů obce z odvodu z loterií a z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, které obec obdrží od specializovaného finančního úřadu v r. 2013, na zajištění provozu TJ Sokol Tichá 13/215:1) schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie s Městem Frenštát p. R., v zastoupení Mgr. Zdeňky Leščišinové, IČ , se sídlem nám. Míru 1, Frenštát p. R. 13/216:1) schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s p. Pavlem Špačkem, SHR, Tichá č. 484, IČ , DIČ CZ , kterým pronajímatel souhlasí s provedením směny nesouvislých ploch (cest), za splnění podmínky, že to vyžaduje udržení dobré zemědělské praxe, s jiným subjektem provozujícím zemědělskou výrobu. V případě realizace směny je nájemce povinen pronajímateli neprodleně písemně oznámit výčet směněných parcel, jejich výměru a informaci o tom, s kým byly směněny. Nájemce i v případě směny užívaných pozemků vůči pronajímateli nese odpovědnost za splnění závazků z uzavřené nájemní smlouvy v plném rozsahu. Vlastnictví k předmětným nemovitostem není realizací směny podle tohoto dodatku dotčeno. 13/217:1) neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. PK 3254, /218:1) neschvaluje změnu využití pozemku parc.č. 1646/1 v k.ú. Tichá v územním plánu obce, a to pro zástavbu rodinných domků Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.o. ve II. čtvrtletí 2013: - popelnice: (vždy středa, sudý týden) duben 03.04, květen , , červen , papír: (vždy čtvrtek, sudý týden) duben 04.04, květen , , červen , plasty: (vždy pátek, sudý týden) duben 05.04, květen , , červen ,

3 Pošta v Tiché dává na vědomí změnu provozní doby od : - pondělí hodin - úterý hodin - středa hodin - čtvrtek hodin - pátek hodin Obecní úřad dává na vědomí odevzdání nálezů: - digi pas citi - pánské horské jízdní kolo - pánský prsten ze žlutého kovu (zřejmě zlato) s kamenem Bližší dotazy k nálezům lze činit na obecním úřadě. Platba místních poplatků na r. 2013: MP za psa splatný do : - upozorňujeme ještě majitele psů, kteří doposud neuhradili tento poplatek za svého psa pro r. 2013, aby tak učinili v co nejkratší době do pokladny obce. MP odpady 2013 splatný do pro r je sazba uvedeného poplatku stanovena OZV č. 1/2012 ve výši 380,00 Kč na 1 poplatníka. Uvedené poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce anebo převodem na účet č /0100, VS uveďte číslo popisné Vašeho domu. Splatnost poplatků za hrobová místa Žádáme občany, kterým k skončila platnost nájemních smluv za pronájem hrobových míst, aby se dostavili na Obecní úřad v Tiché za účelem sepsání nových nájemních smluv a úhrady poplatků za hrobová místa. S sebou si vezměte občanský průkaz, pokud možno informaci o čísle hrobového místa a pro urychlení vyhledávání také alespoň přibližné datum posledního uložení ostatků do hrobového místa. Smlouvy budou uzavírány buď na 5 let nebo na 15 let. Délka nájmu se odvíjí od tzv. tlecí doby, která musí být podle zákona dodržena a která v případě hřbitova v Tiché činí 15 let. V případě, že do hrobového místa nebyly ostatky uloženy déle jak 15 let, smlouvy budou uzavírány na 5 let. Výše poplatků činí od roku 2013 celkově 25 Kč / m² / rok (částka se skládá z poplatku za nájem a za služby spojené s nájmem). Finanční úřad v Kopřivnici dává na vědomí: Složenky na úhradu daně z nemovitosti budou rozesílány daňovým poplatníkům začátkem měsíce května. Očkování psů: Dle rozhodnutí Státní veterinární správy se nyní očkování provádí jednou za dva roky, takže majitelé psů, kteří byli se svými psy na očkování v loňském roce, nemají letos povinnost očkování absolvovat. Pokud byste však potřebovali svého psa přeočkovat, obraťte se na kteréhokoliv veterinárního lékaře. Hromadné očkování bude provedeno v naší obci zase příští rok.

4 SBĚR NEBEZPEČNÝCH, OBJEMNÝCH ODPADŮ A ŽELEZNÉHO ŠROTU V DUBNU 2013 Podobně jako v předchozích letech bude proveden v naší obci opětovně sběr objemných a nebezpečných odpadů a sběr železného šrotu od občanů a vlastníků nemovitostí v obci Tichá. Tato akce bude provedena v pátek a v sobotu A nyní k jednotlivých odpadům. Objemné odpady bude možno uložit do přistavených kontejnerů na stanovištích podle uvedeného rozpisu: Pátek ,00-15,30 hodin Žuchov u domu p. Nowaka, T ,30-16,00 hodin Žuchov Autoplechy Zátopek 16,15-16,30 hodin Niva u domu p. Dědice, T ,45-17,00 hodin Pružiny u domu p. Rečka, T 283 Sobota ,00-12,00 hodin u Vašíčkova mostu 10,15-12,15 hodin u pěstitelské pálenice 10,30-12,30 hodin střed obce parkoviště 13,00-15,00 hodin u střediska ZD Tichá 13,15-15,15 hodin u ČOV 13,30-15,30 hodin u dolní prodejny 13,45-15,45 hodin u domu p. Janče, T 33 Na výše uvedená stanoviště přivezte odpad pouze během uvedené doby. Před a po uplynutí časového rozsahu přistavení kontejneru odpad na stanoviště nevozte. Do kontejnerů je možno bezplatně uložit objemný odpad, který nelze uložit do běžných popelnic na domovní odpad. Mezi objemný odpad patří např.: části nábytku, sanitární technika (WC mísy, umývadla), podlahové krytiny (koberce, PVC), matrace, kočárky, apod. Tento odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami, zejména ropnými produkty, laky a barvami. Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební odpad, papír, plast malých rozměrů, větve stromů, tráva, uhynulá zvířata a běžný domovní zbytkový odpad. Sběr nebezpečných odpadů provede firma Slumeko, s.r.o. Kopřivnice na následujících stanovištích v obci : Sobota pěstitelská pálenice hodin střed obce parkoviště hodin dolní prodejna hodin Do nebezpečných odpadů patří: plastové i kovové obaly od barev a jiných nebezpečných látek, olejové filtry, motorové oleje, monočlánky, autobaterie, zářivky a výbojky, obaly od chemikálií, zbytky přípravků k hubení škůdců a ochraně rostlin, mořidla, rozpouštědla, ředidla, hadry znečištěné oleji, mazadly a barvami, apod. U opotřebených pneumatik využívejte povinného zpětného odběru servisem, kde provádíte výměnu pneumatik. Součástí sběru nebezpečného odpadu bude také možnost odevzdat použitá elektrozařízení. Všechny elektrospotřebiče musí být úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako elektrozařízení. Mezi elektrospotřebiče patří zejména: chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby včetně mikrovlných, vysavače, žehličky, kávovary, vysoušeče vlasů, kopírky, počítače, discmany, elektrické hračky, skenery, mobilní telefony, apod. Využijte prosím této možnosti zbavit se bezplatně použitých elektrospotřebičů. Drobný elektroodpad, prosím, nedávejte do popelnic a kontejnerů na tříděný odpad! Na každém sběrném místě bude přítomen pověřený pracovník komise životního prostředí, který v případě potřeby upřesní, kam a jaký odpad odložit. Respektujte prosím jeho pokyny.

5 Sběr železného šrotu proběhne ve stejném termínu jako sběr nebezpečných a objemných odpadů, a to v sobotu Železný šrot prosím ukládejte podél místních komunikací v den odvozu, to je až v sobotu. V případě většího množství železného šrotu, kontaktujte obecní úřad, tel.: , kde si dohodnete termín odvozu železného šrotu přímo od vašeho bydliště. Děkujeme, že této akce využíváte a tím přispíváte ke zlepšení životního prostředí v naší obci. A nakonec malá statistika o produkci a nákladech na odpadové hospodářství v obci za rok 2012: Netříděný odpad (t/rok): Směsný komunální odpad 253,82 Objemný odpad 61,23 Biologicky rozložitelný odpad (t/rok): 113,94 Tříděný odpad (t/rok): Plast 27,70 Sklo 21,42 Papír 11,20 Nápojový kartón 1,21 Kov 5,80 Příjmy a výdaje obce (tis.kč/rok): Příjmy z poplatku za odpady 629,00 Příjmy od EKO-KOM, a.s. za vytříděný odpad 235,23 Příjmy obce celkem 864,23 Výdaje obce celkem (vč.nebezpečného odpadu) 1163,92 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI OBCE 300 tis.kč Z uvedeného rozboru vyplývá, že se obec na odpadovém hospodářství podílela 300 tisíci korun, což představuje 34,8% celkových nákladů. Na závěr je nutno zdůraznit, že jedinou cestou je důsledné třídění komunálních odpadů a zároveň poděkovat těm občanům, kteří tak činí. Ing. Jiří Adamec, místostarosta Statistické ohlédnutí k r K měla naše obec 1721 obyvatel, z toho 845 mužů a 876 žen. Tabulka změny v počtu obyvatel v průběhu r. 2012: Z toho Celkem muži ženy K Narozeno Zemřelo Přistěhováno Odstěhováno K

6 V našem matričním obvodu bylo uzavřeno 21 sňatků, z toho 2 byly uzavřeny v místním kostele a 1 na jiném vhodném místě. V obřadní síni obecního úřadu jsme uspořádali 5x vítání našich novorozených občánků a proběhlo zde již tradiční pasování prvňáčků dětí základní školy. Poděkování patří dětem z mateřské školy, které vždy vystupují se svým vtipným pásmem při vítání občánků a oprávněně za něj sklízejí potlesk našich hostů. Seznam narozených dětí: Roman Konvička Alžběta Ondryášová Vojtěch Piskoř Nela Geryková Matyáš Bartoň Dana Lukešová Sebastián Döhler Karolína Gilarová Václav Vojna Anna Staňková Bořek Tkáč Klára Kubalcová Adam Knoll Soňa Frnková Denis Fojtík William Kocián Patrik Prokopovský Matyáš Studník Vzpomeňme také na naše spoluobčany, kteří v loňském roce zemřeli: Rudolf Barta Miroslava Pavlicová Ferdinand Maralík Zdenka Šrámková Jan Klopec Marie Žáčková Alois Blažek Jiřina Mertová Jiří Fojtík Zdenka Janečková Ing.František Petr Žofie Kupčíková Anastazie Filipová Marie Žáčková Anna Večeřová Drahomíra Vašendová Jarmila Pargačová Zápis dětí do Mateřské školy Tichá ZŠ a MŠ Tichá oznamuje, že v úterý dne v době od 8,00 hod. do 16,00 hod. bude v budově mateřské školy probíhat zápis dětí pro školní rok 2013/2014. O přijetí dítěte do MŠ rozhodne na základě podané žádosti a stanovených kritérií ředitelka příslušné ZŠ a MŠ. Předpokládaný počet volných míst : 16 Bližší informace k přijetí dítěte do MŠ Tichá budou zveřejněny v mateřské škole nebo na webových stránkách školy.

7 ZŠ Tichá příprava na velikonoce Kamarádko maličká, namaluj mi vajíčka! Popletené říkadlo? Kdepak, žáčci v Tiché nejsou popletové, právě naopak. Velikonoční zvyky je zajímají a v tradicích rádi pokračují. " Musím překvapit mamku i babičku, přitáhnu domů svůj tatar!" " Nebudu přece doma překážet se zdobením vajíček." " Spolužáci k nám přijdou, ti ale mají zájem o čokoládová vajíčka a obložený chlebíček. Tyhle malované kraslice a krásně zdobené perníčky nám doma udělají ozdobu a mě i taťka pochválí." Pilné ruce dětí, nápady učitelek, zvědavost i vůně cukrovinek vyplnily skoro tři hodiny pracovní dílny zaměřené na letošní Velikonoce. Děvčata mají zajímavé dárečky z korálků, většina prvňáčků se radostně piplala v těstě. Paní Musilová z Trojanovic okouzlila všechny nádhernými krajkově zdobenými perníčky, podporovala všechny snaživce s bílkovou polevou, většině ochotně pomohla, takže nikdo se nemusí stydět za své amatérské zdobení. Všichni se zabavili, přiučili, kluky samozřejmě nutně přilákalo pletení tatarů s paní vychovatelkou. Určitě chtějí o velikonočním pondělí využít obměněné říkadlo. " Kamarádko maličká, zdobilas či koupilas mi vajíčka? Já mám vlastní tatárek, vyšlehám si sám dárek." V Tiché mohou mít veselé Velikonoce. Alena Korčeková, ZŠ Tichá Rady pro seniory, jak se bránit podvodům Starší lidé jsou často osamocení, nemocní, zesláblí, lítostiví a často nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, a proto mohou být a často jsou lehce ovladatelní. Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se doslati k penězům. I v naší obci se občas objevují lidé, kteří chtějí vniknout do bytu, a pokud nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást. Seznamte se, prosím, s radami, které Vám mohou pomoci se bránit různým podvodníkům: 1) Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. 2) Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 3) Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. 4) Instalujte si bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. 5) Jestliže u vás zazvoní opravář, pracovník nějakého úřadu nebo jiných služeb (odečet plynu atd.), nechte si předložit jeho služební průkaz. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. 6) Podomní nabídky výher v loterii a výhodných koupí odmítejte v naprosté většině jde o podvod. 7) Napište si telefonní čísla sousedů, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší. 8) Důležitá telefonní čísla: - Policie ČR: Městská policie: Záchranná služba: Hasičský záchranný sbor: 150

8 mějte viditelně uloženy u telefonu, abyste mohli co nejrychleji zavolat pomoc. 9) Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, ani cizích lidí k podpisu závažných dokumentů jako např. k převedení bytu, domu nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete. 10) Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem nebo se obraťte na občanské poradny v Novém Jičíně nebo ve Frýdku-Místku, které poskytují bezplatnou sociálně-právní pomoc. Tuto poskytují anonymně. Kontakty: Občanská poradna Nový Jičín tel Občanská poradna Frýdek-Místek tel Mgr. Kateřina Ryšková, předsedkyně sociální komise Farní okénko A máme tu zase Velikonoce, další jaro, zase jsme o rok starší a zase jsme po roce blíž nebo dál Bohu. Ano, ve vztahu s Bohem, je to podobné jako s jakýmkoliv jiným vztahem, nemůže být pořád stejný buď roste nebo se ztrácí. Na rozdíl od všech ostatních vztahů, ale vztah s Bohem je pro nás existencionální. Když se například nebudeme s tím a s tím člověkem nějakým způsobem přátelit, je to jedno, když ale nebudeme mít vztah s Bohem, zvláště na konci svého života, svůj život jsme promarnili postavili jsme si sice vzdušné zámky, možná jsme se toho i hodně naučili, ale dříve nebo později po nás nezůstane ani vzpomínka. Vztah s Bohem tedy dává našemu životu smysl zde na zemi a naplnění v nebi. Svůj život nemáme žít jenom sháněním a utrácením peněz, ale máme jej žít jako rozumné lidské bytosti, jako lidé, kterým bylo dáno do vínku pokračovat na díle stvoření, zhmotňovat Boží království zde na zemi a tak naplňovat svůj život směřujíce k tomu, kdo je sama existence a kdo nám nabídnul, že s ním můžeme sdílet jeho věčnou existenci. Snažme se proto nyní o Velikonocích zase více přiblížit k Bohu, oslavme je duchovně a ne jenom tak, že budeme mít jenom další příležitost k pití, k jezení a pak se budeme zase těšit na Vánoce, či na dovolenou, kde budeme moci pokračovat v oslavě konzumu a materie, jež se staly mnohým lidem bohem. Pěkné a hlavně požehnané Velikonoce přeje všem Tichavjanům P. Miroslav Horňák. Velikonoční bohoslužby: ZELENÝ ČTVRTEK 17: VELKÝ PÁTEK 17: BÍLÁ SOBOTA 19: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 10: PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 10:00 Informace o tichavské farnosti naleznete také na internetových stránkách:

9 Sbírka pro Nikolku Děti Základní školy a mateřské školy v Tiché se zapojily do sbírky pro malou Nikolku Bártlovou z Rybí, které byla po narození diagnostikována nemoc hydrocefalus (zástava srdce způsobila, že jí popraskaly cévky v mozku a začaly se vytvářet krevní sraženiny, které ucpaly kanálky odvádějící mozkomíšní mok). Teď má v tělíčku drenáž, která odvádí mok z hlavičky do bříška. Nasbírané vršky z pet láhví budou následně proměněny na penízky, které půjdou na speciální kočárek v hodnotě cca Kč. Pokud se chcete zapojit také vy, přineste vršky z pet láhví do základní školy sbírka bude ukončena ke konci měsíce května. Děkujeme Malé nahlédnutí do práce klubu důchodců za r Naše setkání v klubu důchodců stále pokračuje každou lichou středu v měsíci, a to od 15 do 18 hodin. První setkání seniorů v roce 2012 se konalo 4. ledna, a to už od 13 hodin, kdy nás navštívila p. Křístková spolu s 28 dětmi ze školní družiny naší školy. Přišli nám zazpívat koledy, zarecitovat, přednesli pranostiky na měsíc leden a všem nám popřáli vše nejlepší do nového roku. Další milou částí programu byla oslava 90-tých narozenin p. Vladimíra Fojtíka. Popřáli jsme mu s kytičkou a zpěvem jen vše dobré do dalších let. 18. ledna slavily narozeniny p. Věrka Kahánková a p. Marta Vaňková. Také oběma ženám jsme přáli s kytičkou a odměnou nám bylo pohoštění a dobrá nálada. 22. února jsme uspořádali zájezd do divadla J. Myrona do Ostravy na pohádkový muzikál Mrazík. Přihlásilo se 51 zájemců a tak jsme museli vstupenky přiobjednat. Muzikál se všem líbil, byl to nádherný zážitek. 28. února jsme byli pozváni do klubu důchodců v Paskově na pochování basy, kterého se zúčastnili někteří naši členové. Kulturní vystoupení měly mažoretky Jiřinky v nových kostýmech a s novými tanci. Basu pochoval p. Zahrádka kněz, plačky si zaplakaly a následoval tanec, zpěv a hodování. 14. března u příležitosti MDŽ jsme se sešli v obřadní síni obecního úřadu, kde nám zazpíval pěvecký sbor Radost z Frýdku-Místku. Jejich písně byly s tématikou jara a svátku MDŽ. Zpěv i přednes básní byl nádherný. Pak následovalo pohoštění v klubu důchodců a zpívání pokračovalo až do odjezdu členek sboru. 28. března zemřela p. Pavlicová, která náš klub důchodců hodně navštěvovala. Kytičkou jsme se s ní rozloučili a zavzpomínali. 1. dubna zemřel také náš dlouholetý člen klubu důchodců p. Rudlf Barta. V Tiché byl znám jako veselý a hovorný člověk, také s ním jsme se byli rozloučit. 6. dubna jsme pořádali zájezd do Ostravy do divadla A. Dvořáka na koncert naší přední pěvkyně p. Evy Urbanové. Také tato akce byla pro nás silným kulturním zážitkem.

10 9. května jsme položili kytičku k pomníku padlých a zavzpomínali na ty, kteří položili životy v době 2. světové války. Narozeniny slavily p. Kurečková a p. Fojtíková, popřáli jsme jim s kytičkou a odměnou nám bylo dobré pohoštění. 24. května bylo nádherné počasí, využili jsme to a smažili jsme na fotbalovém hřišti vaječinu. Kuchařky si daly záležet a my všichni jsme si pochutnali. Zábava byla jako počasí, navíc slavili narozeniny p. Lipková, p. Holub a p. Bjaček. Hrála nám hudba v sestavě: p. Ulčák, p. Fojtík a p. Křístek. 6. června slavila 80 let p. Jiřina Petrová. Oslavenkyni jsme přáli s kytičkou hodně zdraví a pohody. Navštívila nás p. Buriánová, vedoucí knihovny ve Frenštátě p.r. Měla pro nás připravenou přednášku, jak pracovat s pamětí její procvičování. Vyplňovali jsme testy a tak jsme se mohli přesvědčit, jak naše paměť pracuje, kolik toho zapomínáme. U příležitosti ukončení školního roku uspořádala p. Matoušková, učitelka soukromé hudební školy, v restauraci Fojtství besídku svých žáků, kteří předvedli svým rodičům a příbuzným své hudební vystoupení. Na této akci vystoupily také členky pěveckého sdružení při klubu důchodců Tichavský šáteček, doprovázeny žáky této hudební školy. 12. června jsme jeli na zájezd do arboreta Horizont Bystrovany, hrad Helfštýn a navštívili jsme také lázně Teplice nad Bečvou. V Bystrovanech jsme spojili prohlídku arboreta s nákupem květin a suvenýrů. Ve 12 hodin jsme odjížděli na hrad Helfštýn. Čekala nás tam veliká dešťová sprška, ale nám to nevadilo řidič autobusu p. Švrček nás zavezl až k hradu. Zde jsme měli zajištěn výborný oběd a po něm jsme měli prohlídku hradu s průvodcem. Po prohlídce jsme se přemístili do lázní Teplice n. B., kde nás dostihl déšť. Nakoupili jsme si oplatky, někteří se i přes déšť prošli lázněmi a pak jsme se již vydali na cestu domů. Výlet se nám vydařil, až na to mokré počasí. 26. června se nás sešlo v klubu důchodců málo, protože naši senioři byli na pohřbu p. F. Maralíkovi. Přišla nám zahrát děvčata s paní učitelkou Matouškovou. Přednesla nám svá hudební čísla se zpěvem, za což jsme je odměnili potleskem. 18. července slavily narozeniny p. Rečková a p. Štefková, popřáli jsme jim a odměnou bylo opět výborné pohoštění. Na 1.srpna jsme si naplánovali opékání klobás na fotbalovém hřišti, akce se vydařila i díky hezkému počasí, byl nádherný den. Náš odborník na opékání p. Knoll odvedl opět dobrou práci, klobásky nám moc chutnaly a dobře jsme se bavili, prožili jsme příjemné odpoledne. 18. září jsme jeli na druhý zájezd v tomto roce. Tentokrát jsme jeli prohlédnout si korejskou automobilku HYUNDAI v Nošovicích. Byli jsme překvapení automatizovanou výrobou, čistotou prostředí a dekorací živých květin v dílnách. Tato automobilka vyrábí až vozů denně, které vyváží do celého světa. Po prohlídce jsme jeli na oběd do restaurace Obecník v Dobré a poté jeli do Frýdku-Místku navštívit výrobnu medových pochoutek MARLENKA, která vyrábí stále nové druhy dobrot z medu. Své výrobky dodává prodejcům nejen v naší republice, ale i do zahraničí. Viděli jsme jejich výrobní linky i s obsluhou. Specializují se také na pražení kávy té nejlepší kvality. Měli jsme možnost ochutnat kávu i všechny jejich výrobky a také si je zakoupit. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na prohlídku hradu restaurace, který byl vybudován za 7 let a je věrnou replikou středověké stavby. Po prohlídce jsme se již vypravili na cestu domů, počasí nám přálo a vše, co jsme viděli, bylo pro nás zajímavé. 2. října pořádal klub důchodců v Paskově vinobraní, na které jsme dostali pozvání a opět se někteří členové zúčastnili. Viděli jsme bohatý program s tradiční tombolou, nechyběla také hudba, zpěv a tanec. 11. října jsme jeli do Ostravy do divadla A. Dvořáka na činohru G.B Shawa Pygmalion. Zúčastnilo se 40 zájemců a toto vystoupení bylo příjemným zážitkem. 19. října náš klubu důchodců společně s kulturní komisí při obecním úřadě uspořádal seniorské odpoledne v našem kulturním domě. Program byl pestrý tančily mažoretky Jiřinky z Paskova, pobavil nás lidový vypravěč Fanoš z Veřovic a také pan Slávek Kubík, který

11 program uváděl. Nakonec nám zahráli a zazpívali členové doprovodné kapely. Také nabídka občerstvení byla bohatá napekly jsme koláčky, připravily chlebíčky a jednohubky, členové komise zase nabídli výborný srnčí guláš. 9. listopadu jsme jeli do Ostravy do divadla J. Myrona na operetu Oskara Nedbala Polská krev. Zúčastnilo se 47 návštěvníků, všem se vystoupení líbilo. 19. prosince bylo naše poslední setkání v roce. Narozeniny slavili p. Bílková a p. Štefek. Také oni byli obdarováni kytičkou a přáním dobrého zdraví. K dobré náladě přispěly členky pěveckého sboru Tichavský šáteček s hudebním doprovodem žáků p. Matouškové. Měly připraveny písně a koledy, které si zazpívali všichni přítomní. Po malém občerstvení jsme si navzájem popřáli hezké vánoce a spokojeně se rozešli do svých domovů. Uplynulý rok je za námi a my se zase těšíme na naše setkání i v letošním roce. Zveme tímto i ostatní seniory, přijďte mezi nás a rozšiřte naši seniorskou společnost v Tiché. Za klub důchodců p. Alena Lipková Rádi bychom poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku. Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v Tiché vybrat ,00 Kč Velké poděkování patří všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat. Charita Frenštát pod Radhoštěm Informace z knihovny za r V loňském roce se knihovna přestěhovala do nových prostor. V budově obecního úřadu se uvolnily prostory dětské poradny a po provedení opravy prostor ( úprava omítky, vymalování, položení nového koberce) sem byla knihovna přemístěna. V obecní knihovně máme evidováno 97 čtenářů, z toho 27 je ve věku do 15 let. Celkem vykonali 804 návštěv, internet využilo 75 návštěvníků. Bylo zapůjčeno celkem knih. Zapůjčka se dělí na: - naučnou literaturu 219 (mládež 90, dospělí 129) - krásnou literaturu (mládež 269, dospělí 2 231) - periodika 423 (časopisy) Chtěl bych poděkovat našim občanům za knižní dary naší knihovně. Jsou to: p. P. Fusová, A. Večeřová, M. Lobodová, L. Bordovská, K. Ryšková, L. Piskořová, S. Jurečka a A. Jurek. Jiří Vraspír, knihovník

12 Pozor na jarní práce! Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí. Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše Kč a firmám může být udělena sankce do výše Kč. Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla , nebo ve výjimečných případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pod názvem Pálení klestí. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše Kč. Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše Kč. HZS Nový Jičín

13 ROZPIS JARO 2013 DATUM DEN ČAS MUŽSTVO 7.4 Neděle 15:30 Muži "A" TICHÁ : Kunín 13.4 Sobota 16:00 Muži "B" TICHÁ : Rybí 14.4 Neděle 16:00 Muži "A" TICHÁ : Stachovice 20.4 Sobota 16:00 Muži "A" Příbor : TICHÁ 21.4 Neděle 16:00 Muži "B" Veřovice "B" : TICHÁ 26.4 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Lubina 27.4 Sobota 16:00 Muži "B" TICHÁ : Straník 28.4 Neděle 14:00 Žáci TICHÁ : Lichnov Neděle 16:00 Muži "A" TICHÁ : Jistebník n.o. 1.5 Středa 16:30 Muži "A" Fotbal Fulnek TICHÁ 3.5 Pátek 16:30 Přípravka Mořkov : TICHÁ 4.5 Sobota 13:00 Žáci Bystré : TICHÁ 5.5 Neděle 16:30 Muži "B" Ženklava : TICHÁ Neděle 16:30 Muži "A" Tísek : TICHÁ 10.5 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Kopřivnice Vlčovice/Mniší 11.5 Sobota 16:30 Muži "B" TICHÁ : B 12.5 Neděle Žáci TICHÁ : Kunín Neděle 16:30 Muži "A" TICHÁ : Skotnice "A" 17.5 Pátek 16:30 Přípravka Lichnov : TICHÁ 18.5 Sobota 17:00 Muži "B" Bystré : TICHÁ 19.5 Neděle 10:00 Žáci Sedlnice : TICHÁ Neděle 17:00 Muži "A" Bartošovice : TICHÁ 24.5 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Vlčovice/Mniší 25.5 Sobota 17:00 Muži "B" TICHÁ : Žilina 26.5 Neděle 15:00 Žáci TICHÁ : Vlčovice/Mniší Neděle 17:00 Muži "A" TICHÁ : Spálov 31.5 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Trojanovice I. 1.6 Sobota 17:00 Muži "B" TICHÁ : Hostašovice 2.6 Neděle 15:00 Žáci TICHÁ : Straník Neděle 17:00 Muži "A" V.Albrechtice : TICHÁ 6.6 Čtvrtek Přípravka Ženklava : TICHÁ 8.6 Sobota 17:00 Muži "B" Mořkov "B" : TICHÁ Sobota 13:00 Muži "A" Trojanovice I. : TICHÁ 9.6 Neděle 17:00 Žáci Ženklava : TICHÁ 15.6 Sobota 17:00 Muži "B" TICHÁ : Hodslavice 16.6 Neděle 17:00 Muži "A" TICHÁ : Mořkov 23.6 Neděle 17:00 Muži "A" TICHÁ : Štramberk Více informací naleznete na:

14 Velmi brzy, a to se konalo v Chomutově MČR juniorů a starších žáků v zápase ř.ř. pro rok 2013 za účasti 110 závodníků z 23 oddílů. Tichavský žák Miroslav Vašinka ve váhové kategorii 42 kg nezklamal a podal standardní výkon, když porazil na lopatky Martínka i Lébla z Kladna. Ve finálovém boji o 1. místo vyhrál v prvním kole na technickou převahu s Pačutou, rovněž z Kladna. Ve druhém kole však po chybě prohrál záhlavním chvatem na lopatky a tak si zajistil stříbrnou medaili. V juniorech ve váze 66 kg se Martin Šoukal umístil na 6. místě. Zápasnický oddíl TJ Sokol Hodonín uspořádal dne mezinárodní turnaj Velká cena Hodonína pro přípravku, žáky a juniory v zápase řecko-římském. Na tomto pěkném turnaji se představilo 217 zápasníků z 22 oddílů. Tichavský junior Martin Šoukal, váha 66 kg, vyhrál svou skupinu vítězstvím na lopatky nad Weisem a Tomanem z Třebíče. Ve finálovém boji o zlatou medaili však prohrál na body s domácím závodníkem Balákem. V žákovské kategorii se podobně vedlo i Miroslavu Vašinkovi, váha 42 kg, který ve své skupině porazil na lopatky Kubáče z Meziboří, Encla z Olympu Praha a domácího Vrábla. Ve finále prohrál s Kaiyrzhanem z Vítkovic. Žák Václav Petr, váha 80 kg, porazil v boji o bronzovou medaili domácího závodníka Černého na lopatky. Dne se konal v Novém Jičíně 13. ročník Memoriálu Mirka Rešla v zápase v.s. a ř.ř. za účasti 96 závodníků ze 13 oddílů, z toho i oddíly z Trenčianské Turné, Nitry a Bratislavy. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl kadet Adam Mechel, váha 76 kg, který si vybojoval stříbrnou medaili vítězstvím nad domácím Barošem. Ve finálovém boji prohrál na body s Altrichterem z Jihlavy. Mladší žák Matěj Zátopek, váha 44 kg, se umístil na 5. místě. V přípravce skončili Jakub Konvička, váha 27 kg, a Stanislav Bordovský, váha 37 kg, na 6. místě a v seniorech Martin Šoukal, váha 74 kg, na 7. místě. Že Martin Šoukal umí nejen zápasit, dokázal na soutěži ve šplhu na pětimetrovém laně, kde si v okresním kole vybojoval třetí místo z 38 závodníků z 8 škol dosaženým časem 4,8 5sec. Vylepšeným časem 4,25 sec. si vyšplhal v krajském kole z 28 závodníků ze 7 škol první místo. Svou SŠED (Střední škola elektro a dřevozpracující) ve Frýdku-Místku bude reprezentovat na mistrovství ČR. Na základě výsledků za rok 2012 byl vybrán okresním výborem ČSTV do desítky sportovců okresu zápasník z našeho oddílu Miroslav Vašinka. Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu Alžběta Fojtíková malířka obrázků na skle Letos uplyne 100 let od narození Alžběty Fojtíkové, lidové malířky obrázků na skle. Narodila se v chudé rodině drobných zemědělců. Její malířský talent objevil a podporoval již na základní škole místní učitel Josef Petr. Ve čtyřicátých létech min. století Alžběta Fojtíková nastoupila v hrnčířské manufaktuře u Vojtěcha Mynáře ve Frenštátě jako malířka keramiky. Nepracovala zde však dlouho, neboť se musela starat o nemocnou matku a hospodářství. V tomto období se setkala s akademickým malířem Antonínem Strnadlem a se zasloužilým umělcem Jiřím Trnkou, na jejichž popud začala malovat obrázky na skle. Ze začátku si při malování pomáhala různými předlohami, později pracovala podle vlastních námětů, ve kterých zachycovala se zvláštní něhou a radostí život valašského lidu v dávné minulosti. Mezi nejznámější patřily

15 např. Bača, Včelař jde pro roj včel, Vodník, Valach u koliby, Čarodějnice letí na sněm, Dřevař jde ráno do lesa kácet stromy, Ondrášovi zbojníci, Kupačka, Klekání, Nošení Maryny, Přadlena u pece, Míchání těsta na chléb, různé jarní a velikonoční motivy a jiné. V roce 1944 začala Alžběta Fojtíková navštěvovat odbornou školu uměleckých řemesel brněnské Koliby u prof. Karla Langra, který ji uvedl do světa vynikajících starých maleb na skle, kde si v krátkém kurzu osvojila různé techniky v malování na skle. Obrázky na skle tvořila podle předloh, které si sama namalovala na papíře a to i barevně. Na předlohu přiložila sklo a obrázek okopírovala. Kontury provedla temperou a plochy vybarvila olejovými barvami, přičemž pracovala na rubu obrázku. Nemalovala však jen obrázky na skle, ale i keramiku. Mnoho domů v Tiché zdobily talíře, misky, hrnky, vázy nebo i textil (šátky) s malovanými žlutými pryskyřníky, modrými zvonky, růžovými kohoutky nebo jinými lučními květy, které rostly na valašských loukách. Alžběta Fojtíková zemřela , ve svém díle chtěla zachytit pro budoucí generace zvyky i prostý život na Valašsku. Podnětů ke své tvorbě měla dost, byly jimi vzpomínky na mládí, matčino vyprávění, obrazy Trnkovy i Strnadlovy. Tak Alžběta Fojtíková zachytila na skle svět kolem sebe a v sobě. Ze všech dýchá prostota, podmanivost pohádkového světa a vroucí vztah k člověku. Zdroj: Hlasy muzea Frenštát, Slezské zemské muzeum Opava Na závěr výzva: v roce 1978 natočila ČS televize Ostrava dokument Malovala na skle, který bohužel nepřežil povodeň v roce Uvítali bychom, kdyby někdo věděl o nějaké kopii. Občanské sdružení TICHÁNEK opět slaví úspěch. Sdružení se podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, díky níž může zrealizovat některé ze svých pro letošní rok stanovených cílů, mimo jiné v dubnu uspořádání oslavy Dne Země pro děti z MŠ a ZŠ, uspořádání výstavy děl malířky Alžběty Bětky Fojtíkové, včetně odhalení pamětní desky v místech, kde v Tiché pobývala, a v září oslavit výročí vzniku sdružení. Přesto se sdružení snaží a bude snažit i nadále podávat a uspět i v jiných vyhlašovaných dotačních titulech. Nyní se čeká na výsledky a hodnocení podaných žádostí u společností ČEZ a RWE. Opět i letos se chystáme podpořit v žádosti skupinu mladých, jež budou podávat žádost do projektu Nadace O2 Think

16 Big, kde vloni skupina z Tiché uspěla a byly pořízeny nové branky a překlopné pojistky na hřiště Na tůňce. Sdružení vyhlásilo dne 7. března výtvarnou soutěž pro děti ZŠ a MŠ Tichá výrobky z recyklátů či přírodnin u příležitosti oslav Dne Země, kdy své výtvory mohou podávat jak jednotlivci, tak i skupiny tvůrců. Vyhodnocení výtvorů proběhne formou hlasování dětí i pedagogů dne 18. dubna v prostorách tělocvičny v Tiché při oslavách Dne Země. Dále Vás sdružení informuje: Dne se zástupce sdružení zúčastnil valné hromady sdružení MAS Lašsko, jehož jsme členem, kde jsme byli povinování býti členy výběrové a kontrolní komise sdružení MAS Lašsko (více o tomto uskupení se dozvíte na net stránkách : leader.isu.cz.). V době od se konal a úspěšně proběhl tradiční Bazárek, kde se opět sešlo mnoho věcí, především pro naše menší spoluobčánky. Stále až do června se mohou maminky s malými dětmi pravidelně setkávat v úterý dopoledne v místnosti školní družiny na Základní škole v Tiché v klubu Ticháček. Nadále je k dispozici služba o.s. TICHÁNEK pro občany a to každý 1. čtvrtek v měsíci, od 18:00 do 18:30 hod., v místnosti sdružení v KD Tichá (býv. knihovna), kde sbíráme podněty a náměty občanů k oživení života v obci, poskytujeme brožury Tichánku i jiné materiály především týkající se životního prostředí. Výzva občanům v souvislosti s plánovou výstavou děl naší rodačky malířky Alžběty Fojtíkové žádáme občany o kontaktování členů sdružení v případě, že máte zájem poskytnout exponáty z její tvorby pro výstavu, která by měla proběhnout v tomto roce.: Vratislav Zeman tel Pavlína Stanečková tel Plánované akce : - kulturní dům: VELIKONOČNÍ DISCO kulturní komise při OÚ DEN RODINY 16 hodin, Unie rodičů při ZŠ + ZŠ Tichá - prostranství u obecního úřad DEN DĚTÍ Unie rodičů při ZŠ - kostel sv. Mikuláše KONCERT KE DNI MATEK -11 hodin, KDU-ČSL -vystoupí děti ze ZŠ v Tiché

17 *************************************************************** J U B I L A N T I: Srdečné blahopřání všem jubilantům dožívajícím se významných životních jubileí ve II. čtvrtletí let Jaroslava V a ň k o v á Tomáš G a l k o Božena B i o l k o v á Marta J a n č o v á 75 let Marta H a v l o v á 80 let Božena K o v á ř o v á Drahomíra Š u s t a l o v á Marie M a l i š o v á 85 let Emilie Č e r n o š k o v á Žofie V a š k o v á Ludmila V a ň k o v á 89 let Anežka H a v l á k o v á Marie B u č k o v á 90 let Rudolf H o l u b Aloisie A d a m c o v á Marie R e č k o v á 92 let Jan P a r m a ************************************************************************************** Přejeme Vám veselé Velikonoce a spoustu jarního sluníčka. Pracovníci Obecního úřadu v T i c h é

18 Placená inzerce: Pobočka Frenštát pod Radhoštěm Horní ulice 125 KANCELÁŘ OTKY KUDĚLOVÉ Tel Provozní doba: pondělí, středa 8, hod. čtvrtek 9 12 hod. Po telefonické domluvě i mimo otevírací dobu!!!!

19 Jana Morisová, úvěrový specialista ZFPa, nabízí finanční poradenství z d a r m a kont.: mobil , pevná linka : Hypotéky na bydlení, refinancování stávajících hypoték a hypotéky na cokoliv Využijte min. úrokových sazeb: u ČS, KB, Raiffeisen, Wüstenrot a Hypoteční banky Stavební spoření pro ČS-Buřinku, Raiffeisen a Wüstenrot včetně úvěrů Výhodné čerpání na účet - bez zástavy nemovitosti i bez ručitele Jiné služby finanční povahy penzijní připojištění, životní pojištění

20 KADEŘNICTVÍ A NEHTOVÁ MODELÁŽ V E R O N I K A Pracovní doba: PO ÚT PÁ SO 8 12 hodin 8 17 hodin dle objednávek TICHÁ vedlejší vchod budovy obecního úřadu Veronika Bartošová tel Pokud možno, beru i bez objednávek!!! AKCE: duben sleva 15% na vše AKCE: květen ke každému stříhání foukaná zdrama AKCE: červen ke každému barvení stříhání zdarma Vydal: Obecní úřad Tichá březen 2013 MK ČR E

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010:

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: 16/380/1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 22.02.2010 16/381:1) volí předsedu návrhové

Více

Tichavský zpravodaj č. 1/2007

Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Usnesení č. 3/2007 - zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 12. března 2007: 3/31: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 12. března 2007 3/32:

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

Vážení spoluobčané, Pavel Hasalík

Vážení spoluobčané, Pavel Hasalík Vážení spoluobčané, Ani se to nezdá,ale vstoupili jsme společně do třetího měsíce roku 2013, který ohlašuje a vítá příchod jara. Jelikož zpravodaj obce je vydáván co tři měsíce, dovolte mi, abych s drobným

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá

12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá č.2/2009 Usnesení č. 12 zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 8. června 2009: 12/264:1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 8. června 2009 12/265:1) volí předsedu návrhové

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

Výše denní sazby podle druhu vozidla

Výše denní sazby podle druhu vozidla č. 2/2008 Usnesení zastupitelstva obce Tichá konané dne 16. června 2008: 8/161: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 16. června 2008 8/162: 1) volí předsedu návrhové komise:

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

Aãkoliv se duben DUBEN 2000

Aãkoliv se duben DUBEN 2000 DUBEN 2000 Aãkoliv se duben řadí astronomicky i meteorologicky k jaru, jeho dny veskrze slunečně jarní nebývají. Často nás překvapí sněhovou nadílkou, o deštivých plískanicích ani nemluvě. Ve slunečních

Více

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník BŘEZEN 2015 XXIII. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Anna Kvitová 92 let Josef Janýška 87 let Jiřina Bartoňová 83 let

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: Vít Halata, Letovice Vladěna Hrdličková, Letovice Srdečně

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více