č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013:"

Transkript

1 č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne : Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 13/204:1) určuje ověřovateli zápisu p. Michala Hoffmanna, p. Miroslava Hoppa, zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou 13/205:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 13/206:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 12/2012 ze dne /207: bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 1) č. 69/2012/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 15/2012 2) č. 72/2012/1,2,3, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 16/2012 3) č. 76/2013/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2013 4) č. 79/2013/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/ /208:1) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/ /209: 1) bere na vědomí projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r ) schvaluje závěrečný účet obce Tichá za r. 2012, a to bez výhrad a souhlasí s celoročním hospodařením obce 3) schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, účetní závěrku obce Tichá za r /210: 1) bere na vědomí rozbor hospodaření za r příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tichá 2) schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tichá za r ) bere na vědomí zprávu o zápisu do 1. ročníku základní školy 13/211:1) ve smyslu 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ , deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře p. Luboše Žabku. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě. Zmocněnec je ve smyslu 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou

2 moc ve shora uvedeném rozhodnutí jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně p. Jiřího Adamce. 13/212:1) bere na vědomí nabídku Mgr. Pavla Szkandery, advokáta, ev. č. 9310, na poskytování právních služeb 13/213: 1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč občanskému sdružení JAWA-travel, Tichá č. 92, IČ na plánovanou expedici do Marrakeche 2) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,00 Kč Středisku rané péče SPRP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava 3) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč p. Lukáši Krpcovi, T /214:1) schvaluje použití příjmů obce z odvodu z loterií a z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, které obec obdrží od specializovaného finančního úřadu v r. 2013, na zajištění provozu TJ Sokol Tichá 13/215:1) schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie s Městem Frenštát p. R., v zastoupení Mgr. Zdeňky Leščišinové, IČ , se sídlem nám. Míru 1, Frenštát p. R. 13/216:1) schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s p. Pavlem Špačkem, SHR, Tichá č. 484, IČ , DIČ CZ , kterým pronajímatel souhlasí s provedením směny nesouvislých ploch (cest), za splnění podmínky, že to vyžaduje udržení dobré zemědělské praxe, s jiným subjektem provozujícím zemědělskou výrobu. V případě realizace směny je nájemce povinen pronajímateli neprodleně písemně oznámit výčet směněných parcel, jejich výměru a informaci o tom, s kým byly směněny. Nájemce i v případě směny užívaných pozemků vůči pronajímateli nese odpovědnost za splnění závazků z uzavřené nájemní smlouvy v plném rozsahu. Vlastnictví k předmětným nemovitostem není realizací směny podle tohoto dodatku dotčeno. 13/217:1) neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. PK 3254, /218:1) neschvaluje změnu využití pozemku parc.č. 1646/1 v k.ú. Tichá v územním plánu obce, a to pro zástavbu rodinných domků Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.o. ve II. čtvrtletí 2013: - popelnice: (vždy středa, sudý týden) duben 03.04, květen , , červen , papír: (vždy čtvrtek, sudý týden) duben 04.04, květen , , červen , plasty: (vždy pátek, sudý týden) duben 05.04, květen , , červen ,

3 Pošta v Tiché dává na vědomí změnu provozní doby od : - pondělí hodin - úterý hodin - středa hodin - čtvrtek hodin - pátek hodin Obecní úřad dává na vědomí odevzdání nálezů: - digi pas citi - pánské horské jízdní kolo - pánský prsten ze žlutého kovu (zřejmě zlato) s kamenem Bližší dotazy k nálezům lze činit na obecním úřadě. Platba místních poplatků na r. 2013: MP za psa splatný do : - upozorňujeme ještě majitele psů, kteří doposud neuhradili tento poplatek za svého psa pro r. 2013, aby tak učinili v co nejkratší době do pokladny obce. MP odpady 2013 splatný do pro r je sazba uvedeného poplatku stanovena OZV č. 1/2012 ve výši 380,00 Kč na 1 poplatníka. Uvedené poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce anebo převodem na účet č /0100, VS uveďte číslo popisné Vašeho domu. Splatnost poplatků za hrobová místa Žádáme občany, kterým k skončila platnost nájemních smluv za pronájem hrobových míst, aby se dostavili na Obecní úřad v Tiché za účelem sepsání nových nájemních smluv a úhrady poplatků za hrobová místa. S sebou si vezměte občanský průkaz, pokud možno informaci o čísle hrobového místa a pro urychlení vyhledávání také alespoň přibližné datum posledního uložení ostatků do hrobového místa. Smlouvy budou uzavírány buď na 5 let nebo na 15 let. Délka nájmu se odvíjí od tzv. tlecí doby, která musí být podle zákona dodržena a která v případě hřbitova v Tiché činí 15 let. V případě, že do hrobového místa nebyly ostatky uloženy déle jak 15 let, smlouvy budou uzavírány na 5 let. Výše poplatků činí od roku 2013 celkově 25 Kč / m² / rok (částka se skládá z poplatku za nájem a za služby spojené s nájmem). Finanční úřad v Kopřivnici dává na vědomí: Složenky na úhradu daně z nemovitosti budou rozesílány daňovým poplatníkům začátkem měsíce května. Očkování psů: Dle rozhodnutí Státní veterinární správy se nyní očkování provádí jednou za dva roky, takže majitelé psů, kteří byli se svými psy na očkování v loňském roce, nemají letos povinnost očkování absolvovat. Pokud byste však potřebovali svého psa přeočkovat, obraťte se na kteréhokoliv veterinárního lékaře. Hromadné očkování bude provedeno v naší obci zase příští rok.

4 SBĚR NEBEZPEČNÝCH, OBJEMNÝCH ODPADŮ A ŽELEZNÉHO ŠROTU V DUBNU 2013 Podobně jako v předchozích letech bude proveden v naší obci opětovně sběr objemných a nebezpečných odpadů a sběr železného šrotu od občanů a vlastníků nemovitostí v obci Tichá. Tato akce bude provedena v pátek a v sobotu A nyní k jednotlivých odpadům. Objemné odpady bude možno uložit do přistavených kontejnerů na stanovištích podle uvedeného rozpisu: Pátek ,00-15,30 hodin Žuchov u domu p. Nowaka, T ,30-16,00 hodin Žuchov Autoplechy Zátopek 16,15-16,30 hodin Niva u domu p. Dědice, T ,45-17,00 hodin Pružiny u domu p. Rečka, T 283 Sobota ,00-12,00 hodin u Vašíčkova mostu 10,15-12,15 hodin u pěstitelské pálenice 10,30-12,30 hodin střed obce parkoviště 13,00-15,00 hodin u střediska ZD Tichá 13,15-15,15 hodin u ČOV 13,30-15,30 hodin u dolní prodejny 13,45-15,45 hodin u domu p. Janče, T 33 Na výše uvedená stanoviště přivezte odpad pouze během uvedené doby. Před a po uplynutí časového rozsahu přistavení kontejneru odpad na stanoviště nevozte. Do kontejnerů je možno bezplatně uložit objemný odpad, který nelze uložit do běžných popelnic na domovní odpad. Mezi objemný odpad patří např.: části nábytku, sanitární technika (WC mísy, umývadla), podlahové krytiny (koberce, PVC), matrace, kočárky, apod. Tento odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami, zejména ropnými produkty, laky a barvami. Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební odpad, papír, plast malých rozměrů, větve stromů, tráva, uhynulá zvířata a běžný domovní zbytkový odpad. Sběr nebezpečných odpadů provede firma Slumeko, s.r.o. Kopřivnice na následujících stanovištích v obci : Sobota pěstitelská pálenice hodin střed obce parkoviště hodin dolní prodejna hodin Do nebezpečných odpadů patří: plastové i kovové obaly od barev a jiných nebezpečných látek, olejové filtry, motorové oleje, monočlánky, autobaterie, zářivky a výbojky, obaly od chemikálií, zbytky přípravků k hubení škůdců a ochraně rostlin, mořidla, rozpouštědla, ředidla, hadry znečištěné oleji, mazadly a barvami, apod. U opotřebených pneumatik využívejte povinného zpětného odběru servisem, kde provádíte výměnu pneumatik. Součástí sběru nebezpečného odpadu bude také možnost odevzdat použitá elektrozařízení. Všechny elektrospotřebiče musí být úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako elektrozařízení. Mezi elektrospotřebiče patří zejména: chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby včetně mikrovlných, vysavače, žehličky, kávovary, vysoušeče vlasů, kopírky, počítače, discmany, elektrické hračky, skenery, mobilní telefony, apod. Využijte prosím této možnosti zbavit se bezplatně použitých elektrospotřebičů. Drobný elektroodpad, prosím, nedávejte do popelnic a kontejnerů na tříděný odpad! Na každém sběrném místě bude přítomen pověřený pracovník komise životního prostředí, který v případě potřeby upřesní, kam a jaký odpad odložit. Respektujte prosím jeho pokyny.

5 Sběr železného šrotu proběhne ve stejném termínu jako sběr nebezpečných a objemných odpadů, a to v sobotu Železný šrot prosím ukládejte podél místních komunikací v den odvozu, to je až v sobotu. V případě většího množství železného šrotu, kontaktujte obecní úřad, tel.: , kde si dohodnete termín odvozu železného šrotu přímo od vašeho bydliště. Děkujeme, že této akce využíváte a tím přispíváte ke zlepšení životního prostředí v naší obci. A nakonec malá statistika o produkci a nákladech na odpadové hospodářství v obci za rok 2012: Netříděný odpad (t/rok): Směsný komunální odpad 253,82 Objemný odpad 61,23 Biologicky rozložitelný odpad (t/rok): 113,94 Tříděný odpad (t/rok): Plast 27,70 Sklo 21,42 Papír 11,20 Nápojový kartón 1,21 Kov 5,80 Příjmy a výdaje obce (tis.kč/rok): Příjmy z poplatku za odpady 629,00 Příjmy od EKO-KOM, a.s. za vytříděný odpad 235,23 Příjmy obce celkem 864,23 Výdaje obce celkem (vč.nebezpečného odpadu) 1163,92 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI OBCE 300 tis.kč Z uvedeného rozboru vyplývá, že se obec na odpadovém hospodářství podílela 300 tisíci korun, což představuje 34,8% celkových nákladů. Na závěr je nutno zdůraznit, že jedinou cestou je důsledné třídění komunálních odpadů a zároveň poděkovat těm občanům, kteří tak činí. Ing. Jiří Adamec, místostarosta Statistické ohlédnutí k r K měla naše obec 1721 obyvatel, z toho 845 mužů a 876 žen. Tabulka změny v počtu obyvatel v průběhu r. 2012: Z toho Celkem muži ženy K Narozeno Zemřelo Přistěhováno Odstěhováno K

6 V našem matričním obvodu bylo uzavřeno 21 sňatků, z toho 2 byly uzavřeny v místním kostele a 1 na jiném vhodném místě. V obřadní síni obecního úřadu jsme uspořádali 5x vítání našich novorozených občánků a proběhlo zde již tradiční pasování prvňáčků dětí základní školy. Poděkování patří dětem z mateřské školy, které vždy vystupují se svým vtipným pásmem při vítání občánků a oprávněně za něj sklízejí potlesk našich hostů. Seznam narozených dětí: Roman Konvička Alžběta Ondryášová Vojtěch Piskoř Nela Geryková Matyáš Bartoň Dana Lukešová Sebastián Döhler Karolína Gilarová Václav Vojna Anna Staňková Bořek Tkáč Klára Kubalcová Adam Knoll Soňa Frnková Denis Fojtík William Kocián Patrik Prokopovský Matyáš Studník Vzpomeňme také na naše spoluobčany, kteří v loňském roce zemřeli: Rudolf Barta Miroslava Pavlicová Ferdinand Maralík Zdenka Šrámková Jan Klopec Marie Žáčková Alois Blažek Jiřina Mertová Jiří Fojtík Zdenka Janečková Ing.František Petr Žofie Kupčíková Anastazie Filipová Marie Žáčková Anna Večeřová Drahomíra Vašendová Jarmila Pargačová Zápis dětí do Mateřské školy Tichá ZŠ a MŠ Tichá oznamuje, že v úterý dne v době od 8,00 hod. do 16,00 hod. bude v budově mateřské školy probíhat zápis dětí pro školní rok 2013/2014. O přijetí dítěte do MŠ rozhodne na základě podané žádosti a stanovených kritérií ředitelka příslušné ZŠ a MŠ. Předpokládaný počet volných míst : 16 Bližší informace k přijetí dítěte do MŠ Tichá budou zveřejněny v mateřské škole nebo na webových stránkách školy.

7 ZŠ Tichá příprava na velikonoce Kamarádko maličká, namaluj mi vajíčka! Popletené říkadlo? Kdepak, žáčci v Tiché nejsou popletové, právě naopak. Velikonoční zvyky je zajímají a v tradicích rádi pokračují. " Musím překvapit mamku i babičku, přitáhnu domů svůj tatar!" " Nebudu přece doma překážet se zdobením vajíček." " Spolužáci k nám přijdou, ti ale mají zájem o čokoládová vajíčka a obložený chlebíček. Tyhle malované kraslice a krásně zdobené perníčky nám doma udělají ozdobu a mě i taťka pochválí." Pilné ruce dětí, nápady učitelek, zvědavost i vůně cukrovinek vyplnily skoro tři hodiny pracovní dílny zaměřené na letošní Velikonoce. Děvčata mají zajímavé dárečky z korálků, většina prvňáčků se radostně piplala v těstě. Paní Musilová z Trojanovic okouzlila všechny nádhernými krajkově zdobenými perníčky, podporovala všechny snaživce s bílkovou polevou, většině ochotně pomohla, takže nikdo se nemusí stydět za své amatérské zdobení. Všichni se zabavili, přiučili, kluky samozřejmě nutně přilákalo pletení tatarů s paní vychovatelkou. Určitě chtějí o velikonočním pondělí využít obměněné říkadlo. " Kamarádko maličká, zdobilas či koupilas mi vajíčka? Já mám vlastní tatárek, vyšlehám si sám dárek." V Tiché mohou mít veselé Velikonoce. Alena Korčeková, ZŠ Tichá Rady pro seniory, jak se bránit podvodům Starší lidé jsou často osamocení, nemocní, zesláblí, lítostiví a často nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, a proto mohou být a často jsou lehce ovladatelní. Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se doslati k penězům. I v naší obci se občas objevují lidé, kteří chtějí vniknout do bytu, a pokud nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást. Seznamte se, prosím, s radami, které Vám mohou pomoci se bránit různým podvodníkům: 1) Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. 2) Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 3) Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. 4) Instalujte si bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. 5) Jestliže u vás zazvoní opravář, pracovník nějakého úřadu nebo jiných služeb (odečet plynu atd.), nechte si předložit jeho služební průkaz. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. 6) Podomní nabídky výher v loterii a výhodných koupí odmítejte v naprosté většině jde o podvod. 7) Napište si telefonní čísla sousedů, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší. 8) Důležitá telefonní čísla: - Policie ČR: Městská policie: Záchranná služba: Hasičský záchranný sbor: 150

8 mějte viditelně uloženy u telefonu, abyste mohli co nejrychleji zavolat pomoc. 9) Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, ani cizích lidí k podpisu závažných dokumentů jako např. k převedení bytu, domu nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete. 10) Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem nebo se obraťte na občanské poradny v Novém Jičíně nebo ve Frýdku-Místku, které poskytují bezplatnou sociálně-právní pomoc. Tuto poskytují anonymně. Kontakty: Občanská poradna Nový Jičín tel Občanská poradna Frýdek-Místek tel Mgr. Kateřina Ryšková, předsedkyně sociální komise Farní okénko A máme tu zase Velikonoce, další jaro, zase jsme o rok starší a zase jsme po roce blíž nebo dál Bohu. Ano, ve vztahu s Bohem, je to podobné jako s jakýmkoliv jiným vztahem, nemůže být pořád stejný buď roste nebo se ztrácí. Na rozdíl od všech ostatních vztahů, ale vztah s Bohem je pro nás existencionální. Když se například nebudeme s tím a s tím člověkem nějakým způsobem přátelit, je to jedno, když ale nebudeme mít vztah s Bohem, zvláště na konci svého života, svůj život jsme promarnili postavili jsme si sice vzdušné zámky, možná jsme se toho i hodně naučili, ale dříve nebo později po nás nezůstane ani vzpomínka. Vztah s Bohem tedy dává našemu životu smysl zde na zemi a naplnění v nebi. Svůj život nemáme žít jenom sháněním a utrácením peněz, ale máme jej žít jako rozumné lidské bytosti, jako lidé, kterým bylo dáno do vínku pokračovat na díle stvoření, zhmotňovat Boží království zde na zemi a tak naplňovat svůj život směřujíce k tomu, kdo je sama existence a kdo nám nabídnul, že s ním můžeme sdílet jeho věčnou existenci. Snažme se proto nyní o Velikonocích zase více přiblížit k Bohu, oslavme je duchovně a ne jenom tak, že budeme mít jenom další příležitost k pití, k jezení a pak se budeme zase těšit na Vánoce, či na dovolenou, kde budeme moci pokračovat v oslavě konzumu a materie, jež se staly mnohým lidem bohem. Pěkné a hlavně požehnané Velikonoce přeje všem Tichavjanům P. Miroslav Horňák. Velikonoční bohoslužby: ZELENÝ ČTVRTEK 17: VELKÝ PÁTEK 17: BÍLÁ SOBOTA 19: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 10: PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 10:00 Informace o tichavské farnosti naleznete také na internetových stránkách:

9 Sbírka pro Nikolku Děti Základní školy a mateřské školy v Tiché se zapojily do sbírky pro malou Nikolku Bártlovou z Rybí, které byla po narození diagnostikována nemoc hydrocefalus (zástava srdce způsobila, že jí popraskaly cévky v mozku a začaly se vytvářet krevní sraženiny, které ucpaly kanálky odvádějící mozkomíšní mok). Teď má v tělíčku drenáž, která odvádí mok z hlavičky do bříška. Nasbírané vršky z pet láhví budou následně proměněny na penízky, které půjdou na speciální kočárek v hodnotě cca Kč. Pokud se chcete zapojit také vy, přineste vršky z pet láhví do základní školy sbírka bude ukončena ke konci měsíce května. Děkujeme Malé nahlédnutí do práce klubu důchodců za r Naše setkání v klubu důchodců stále pokračuje každou lichou středu v měsíci, a to od 15 do 18 hodin. První setkání seniorů v roce 2012 se konalo 4. ledna, a to už od 13 hodin, kdy nás navštívila p. Křístková spolu s 28 dětmi ze školní družiny naší školy. Přišli nám zazpívat koledy, zarecitovat, přednesli pranostiky na měsíc leden a všem nám popřáli vše nejlepší do nového roku. Další milou částí programu byla oslava 90-tých narozenin p. Vladimíra Fojtíka. Popřáli jsme mu s kytičkou a zpěvem jen vše dobré do dalších let. 18. ledna slavily narozeniny p. Věrka Kahánková a p. Marta Vaňková. Také oběma ženám jsme přáli s kytičkou a odměnou nám bylo pohoštění a dobrá nálada. 22. února jsme uspořádali zájezd do divadla J. Myrona do Ostravy na pohádkový muzikál Mrazík. Přihlásilo se 51 zájemců a tak jsme museli vstupenky přiobjednat. Muzikál se všem líbil, byl to nádherný zážitek. 28. února jsme byli pozváni do klubu důchodců v Paskově na pochování basy, kterého se zúčastnili někteří naši členové. Kulturní vystoupení měly mažoretky Jiřinky v nových kostýmech a s novými tanci. Basu pochoval p. Zahrádka kněz, plačky si zaplakaly a následoval tanec, zpěv a hodování. 14. března u příležitosti MDŽ jsme se sešli v obřadní síni obecního úřadu, kde nám zazpíval pěvecký sbor Radost z Frýdku-Místku. Jejich písně byly s tématikou jara a svátku MDŽ. Zpěv i přednes básní byl nádherný. Pak následovalo pohoštění v klubu důchodců a zpívání pokračovalo až do odjezdu členek sboru. 28. března zemřela p. Pavlicová, která náš klub důchodců hodně navštěvovala. Kytičkou jsme se s ní rozloučili a zavzpomínali. 1. dubna zemřel také náš dlouholetý člen klubu důchodců p. Rudlf Barta. V Tiché byl znám jako veselý a hovorný člověk, také s ním jsme se byli rozloučit. 6. dubna jsme pořádali zájezd do Ostravy do divadla A. Dvořáka na koncert naší přední pěvkyně p. Evy Urbanové. Také tato akce byla pro nás silným kulturním zážitkem.

10 9. května jsme položili kytičku k pomníku padlých a zavzpomínali na ty, kteří položili životy v době 2. světové války. Narozeniny slavily p. Kurečková a p. Fojtíková, popřáli jsme jim s kytičkou a odměnou nám bylo dobré pohoštění. 24. května bylo nádherné počasí, využili jsme to a smažili jsme na fotbalovém hřišti vaječinu. Kuchařky si daly záležet a my všichni jsme si pochutnali. Zábava byla jako počasí, navíc slavili narozeniny p. Lipková, p. Holub a p. Bjaček. Hrála nám hudba v sestavě: p. Ulčák, p. Fojtík a p. Křístek. 6. června slavila 80 let p. Jiřina Petrová. Oslavenkyni jsme přáli s kytičkou hodně zdraví a pohody. Navštívila nás p. Buriánová, vedoucí knihovny ve Frenštátě p.r. Měla pro nás připravenou přednášku, jak pracovat s pamětí její procvičování. Vyplňovali jsme testy a tak jsme se mohli přesvědčit, jak naše paměť pracuje, kolik toho zapomínáme. U příležitosti ukončení školního roku uspořádala p. Matoušková, učitelka soukromé hudební školy, v restauraci Fojtství besídku svých žáků, kteří předvedli svým rodičům a příbuzným své hudební vystoupení. Na této akci vystoupily také členky pěveckého sdružení při klubu důchodců Tichavský šáteček, doprovázeny žáky této hudební školy. 12. června jsme jeli na zájezd do arboreta Horizont Bystrovany, hrad Helfštýn a navštívili jsme také lázně Teplice nad Bečvou. V Bystrovanech jsme spojili prohlídku arboreta s nákupem květin a suvenýrů. Ve 12 hodin jsme odjížděli na hrad Helfštýn. Čekala nás tam veliká dešťová sprška, ale nám to nevadilo řidič autobusu p. Švrček nás zavezl až k hradu. Zde jsme měli zajištěn výborný oběd a po něm jsme měli prohlídku hradu s průvodcem. Po prohlídce jsme se přemístili do lázní Teplice n. B., kde nás dostihl déšť. Nakoupili jsme si oplatky, někteří se i přes déšť prošli lázněmi a pak jsme se již vydali na cestu domů. Výlet se nám vydařil, až na to mokré počasí. 26. června se nás sešlo v klubu důchodců málo, protože naši senioři byli na pohřbu p. F. Maralíkovi. Přišla nám zahrát děvčata s paní učitelkou Matouškovou. Přednesla nám svá hudební čísla se zpěvem, za což jsme je odměnili potleskem. 18. července slavily narozeniny p. Rečková a p. Štefková, popřáli jsme jim a odměnou bylo opět výborné pohoštění. Na 1.srpna jsme si naplánovali opékání klobás na fotbalovém hřišti, akce se vydařila i díky hezkému počasí, byl nádherný den. Náš odborník na opékání p. Knoll odvedl opět dobrou práci, klobásky nám moc chutnaly a dobře jsme se bavili, prožili jsme příjemné odpoledne. 18. září jsme jeli na druhý zájezd v tomto roce. Tentokrát jsme jeli prohlédnout si korejskou automobilku HYUNDAI v Nošovicích. Byli jsme překvapení automatizovanou výrobou, čistotou prostředí a dekorací živých květin v dílnách. Tato automobilka vyrábí až vozů denně, které vyváží do celého světa. Po prohlídce jsme jeli na oběd do restaurace Obecník v Dobré a poté jeli do Frýdku-Místku navštívit výrobnu medových pochoutek MARLENKA, která vyrábí stále nové druhy dobrot z medu. Své výrobky dodává prodejcům nejen v naší republice, ale i do zahraničí. Viděli jsme jejich výrobní linky i s obsluhou. Specializují se také na pražení kávy té nejlepší kvality. Měli jsme možnost ochutnat kávu i všechny jejich výrobky a také si je zakoupit. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na prohlídku hradu restaurace, který byl vybudován za 7 let a je věrnou replikou středověké stavby. Po prohlídce jsme se již vypravili na cestu domů, počasí nám přálo a vše, co jsme viděli, bylo pro nás zajímavé. 2. října pořádal klub důchodců v Paskově vinobraní, na které jsme dostali pozvání a opět se někteří členové zúčastnili. Viděli jsme bohatý program s tradiční tombolou, nechyběla také hudba, zpěv a tanec. 11. října jsme jeli do Ostravy do divadla A. Dvořáka na činohru G.B Shawa Pygmalion. Zúčastnilo se 40 zájemců a toto vystoupení bylo příjemným zážitkem. 19. října náš klubu důchodců společně s kulturní komisí při obecním úřadě uspořádal seniorské odpoledne v našem kulturním domě. Program byl pestrý tančily mažoretky Jiřinky z Paskova, pobavil nás lidový vypravěč Fanoš z Veřovic a také pan Slávek Kubík, který

11 program uváděl. Nakonec nám zahráli a zazpívali členové doprovodné kapely. Také nabídka občerstvení byla bohatá napekly jsme koláčky, připravily chlebíčky a jednohubky, členové komise zase nabídli výborný srnčí guláš. 9. listopadu jsme jeli do Ostravy do divadla J. Myrona na operetu Oskara Nedbala Polská krev. Zúčastnilo se 47 návštěvníků, všem se vystoupení líbilo. 19. prosince bylo naše poslední setkání v roce. Narozeniny slavili p. Bílková a p. Štefek. Také oni byli obdarováni kytičkou a přáním dobrého zdraví. K dobré náladě přispěly členky pěveckého sboru Tichavský šáteček s hudebním doprovodem žáků p. Matouškové. Měly připraveny písně a koledy, které si zazpívali všichni přítomní. Po malém občerstvení jsme si navzájem popřáli hezké vánoce a spokojeně se rozešli do svých domovů. Uplynulý rok je za námi a my se zase těšíme na naše setkání i v letošním roce. Zveme tímto i ostatní seniory, přijďte mezi nás a rozšiřte naši seniorskou společnost v Tiché. Za klub důchodců p. Alena Lipková Rádi bychom poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku. Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v Tiché vybrat ,00 Kč Velké poděkování patří všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat. Charita Frenštát pod Radhoštěm Informace z knihovny za r V loňském roce se knihovna přestěhovala do nových prostor. V budově obecního úřadu se uvolnily prostory dětské poradny a po provedení opravy prostor ( úprava omítky, vymalování, položení nového koberce) sem byla knihovna přemístěna. V obecní knihovně máme evidováno 97 čtenářů, z toho 27 je ve věku do 15 let. Celkem vykonali 804 návštěv, internet využilo 75 návštěvníků. Bylo zapůjčeno celkem knih. Zapůjčka se dělí na: - naučnou literaturu 219 (mládež 90, dospělí 129) - krásnou literaturu (mládež 269, dospělí 2 231) - periodika 423 (časopisy) Chtěl bych poděkovat našim občanům za knižní dary naší knihovně. Jsou to: p. P. Fusová, A. Večeřová, M. Lobodová, L. Bordovská, K. Ryšková, L. Piskořová, S. Jurečka a A. Jurek. Jiří Vraspír, knihovník

12 Pozor na jarní práce! Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí. Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše Kč a firmám může být udělena sankce do výše Kč. Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla , nebo ve výjimečných případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pod názvem Pálení klestí. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše Kč. Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše Kč. HZS Nový Jičín

13 ROZPIS JARO 2013 DATUM DEN ČAS MUŽSTVO 7.4 Neděle 15:30 Muži "A" TICHÁ : Kunín 13.4 Sobota 16:00 Muži "B" TICHÁ : Rybí 14.4 Neděle 16:00 Muži "A" TICHÁ : Stachovice 20.4 Sobota 16:00 Muži "A" Příbor : TICHÁ 21.4 Neděle 16:00 Muži "B" Veřovice "B" : TICHÁ 26.4 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Lubina 27.4 Sobota 16:00 Muži "B" TICHÁ : Straník 28.4 Neděle 14:00 Žáci TICHÁ : Lichnov Neděle 16:00 Muži "A" TICHÁ : Jistebník n.o. 1.5 Středa 16:30 Muži "A" Fotbal Fulnek TICHÁ 3.5 Pátek 16:30 Přípravka Mořkov : TICHÁ 4.5 Sobota 13:00 Žáci Bystré : TICHÁ 5.5 Neděle 16:30 Muži "B" Ženklava : TICHÁ Neděle 16:30 Muži "A" Tísek : TICHÁ 10.5 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Kopřivnice Vlčovice/Mniší 11.5 Sobota 16:30 Muži "B" TICHÁ : B 12.5 Neděle Žáci TICHÁ : Kunín Neděle 16:30 Muži "A" TICHÁ : Skotnice "A" 17.5 Pátek 16:30 Přípravka Lichnov : TICHÁ 18.5 Sobota 17:00 Muži "B" Bystré : TICHÁ 19.5 Neděle 10:00 Žáci Sedlnice : TICHÁ Neděle 17:00 Muži "A" Bartošovice : TICHÁ 24.5 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Vlčovice/Mniší 25.5 Sobota 17:00 Muži "B" TICHÁ : Žilina 26.5 Neděle 15:00 Žáci TICHÁ : Vlčovice/Mniší Neděle 17:00 Muži "A" TICHÁ : Spálov 31.5 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Trojanovice I. 1.6 Sobota 17:00 Muži "B" TICHÁ : Hostašovice 2.6 Neděle 15:00 Žáci TICHÁ : Straník Neděle 17:00 Muži "A" V.Albrechtice : TICHÁ 6.6 Čtvrtek Přípravka Ženklava : TICHÁ 8.6 Sobota 17:00 Muži "B" Mořkov "B" : TICHÁ Sobota 13:00 Muži "A" Trojanovice I. : TICHÁ 9.6 Neděle 17:00 Žáci Ženklava : TICHÁ 15.6 Sobota 17:00 Muži "B" TICHÁ : Hodslavice 16.6 Neděle 17:00 Muži "A" TICHÁ : Mořkov 23.6 Neděle 17:00 Muži "A" TICHÁ : Štramberk Více informací naleznete na:

14 Velmi brzy, a to se konalo v Chomutově MČR juniorů a starších žáků v zápase ř.ř. pro rok 2013 za účasti 110 závodníků z 23 oddílů. Tichavský žák Miroslav Vašinka ve váhové kategorii 42 kg nezklamal a podal standardní výkon, když porazil na lopatky Martínka i Lébla z Kladna. Ve finálovém boji o 1. místo vyhrál v prvním kole na technickou převahu s Pačutou, rovněž z Kladna. Ve druhém kole však po chybě prohrál záhlavním chvatem na lopatky a tak si zajistil stříbrnou medaili. V juniorech ve váze 66 kg se Martin Šoukal umístil na 6. místě. Zápasnický oddíl TJ Sokol Hodonín uspořádal dne mezinárodní turnaj Velká cena Hodonína pro přípravku, žáky a juniory v zápase řecko-římském. Na tomto pěkném turnaji se představilo 217 zápasníků z 22 oddílů. Tichavský junior Martin Šoukal, váha 66 kg, vyhrál svou skupinu vítězstvím na lopatky nad Weisem a Tomanem z Třebíče. Ve finálovém boji o zlatou medaili však prohrál na body s domácím závodníkem Balákem. V žákovské kategorii se podobně vedlo i Miroslavu Vašinkovi, váha 42 kg, který ve své skupině porazil na lopatky Kubáče z Meziboří, Encla z Olympu Praha a domácího Vrábla. Ve finále prohrál s Kaiyrzhanem z Vítkovic. Žák Václav Petr, váha 80 kg, porazil v boji o bronzovou medaili domácího závodníka Černého na lopatky. Dne se konal v Novém Jičíně 13. ročník Memoriálu Mirka Rešla v zápase v.s. a ř.ř. za účasti 96 závodníků ze 13 oddílů, z toho i oddíly z Trenčianské Turné, Nitry a Bratislavy. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl kadet Adam Mechel, váha 76 kg, který si vybojoval stříbrnou medaili vítězstvím nad domácím Barošem. Ve finálovém boji prohrál na body s Altrichterem z Jihlavy. Mladší žák Matěj Zátopek, váha 44 kg, se umístil na 5. místě. V přípravce skončili Jakub Konvička, váha 27 kg, a Stanislav Bordovský, váha 37 kg, na 6. místě a v seniorech Martin Šoukal, váha 74 kg, na 7. místě. Že Martin Šoukal umí nejen zápasit, dokázal na soutěži ve šplhu na pětimetrovém laně, kde si v okresním kole vybojoval třetí místo z 38 závodníků z 8 škol dosaženým časem 4,8 5sec. Vylepšeným časem 4,25 sec. si vyšplhal v krajském kole z 28 závodníků ze 7 škol první místo. Svou SŠED (Střední škola elektro a dřevozpracující) ve Frýdku-Místku bude reprezentovat na mistrovství ČR. Na základě výsledků za rok 2012 byl vybrán okresním výborem ČSTV do desítky sportovců okresu zápasník z našeho oddílu Miroslav Vašinka. Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu Alžběta Fojtíková malířka obrázků na skle Letos uplyne 100 let od narození Alžběty Fojtíkové, lidové malířky obrázků na skle. Narodila se v chudé rodině drobných zemědělců. Její malířský talent objevil a podporoval již na základní škole místní učitel Josef Petr. Ve čtyřicátých létech min. století Alžběta Fojtíková nastoupila v hrnčířské manufaktuře u Vojtěcha Mynáře ve Frenštátě jako malířka keramiky. Nepracovala zde však dlouho, neboť se musela starat o nemocnou matku a hospodářství. V tomto období se setkala s akademickým malířem Antonínem Strnadlem a se zasloužilým umělcem Jiřím Trnkou, na jejichž popud začala malovat obrázky na skle. Ze začátku si při malování pomáhala různými předlohami, později pracovala podle vlastních námětů, ve kterých zachycovala se zvláštní něhou a radostí život valašského lidu v dávné minulosti. Mezi nejznámější patřily

15 např. Bača, Včelař jde pro roj včel, Vodník, Valach u koliby, Čarodějnice letí na sněm, Dřevař jde ráno do lesa kácet stromy, Ondrášovi zbojníci, Kupačka, Klekání, Nošení Maryny, Přadlena u pece, Míchání těsta na chléb, různé jarní a velikonoční motivy a jiné. V roce 1944 začala Alžběta Fojtíková navštěvovat odbornou školu uměleckých řemesel brněnské Koliby u prof. Karla Langra, který ji uvedl do světa vynikajících starých maleb na skle, kde si v krátkém kurzu osvojila různé techniky v malování na skle. Obrázky na skle tvořila podle předloh, které si sama namalovala na papíře a to i barevně. Na předlohu přiložila sklo a obrázek okopírovala. Kontury provedla temperou a plochy vybarvila olejovými barvami, přičemž pracovala na rubu obrázku. Nemalovala však jen obrázky na skle, ale i keramiku. Mnoho domů v Tiché zdobily talíře, misky, hrnky, vázy nebo i textil (šátky) s malovanými žlutými pryskyřníky, modrými zvonky, růžovými kohoutky nebo jinými lučními květy, které rostly na valašských loukách. Alžběta Fojtíková zemřela , ve svém díle chtěla zachytit pro budoucí generace zvyky i prostý život na Valašsku. Podnětů ke své tvorbě měla dost, byly jimi vzpomínky na mládí, matčino vyprávění, obrazy Trnkovy i Strnadlovy. Tak Alžběta Fojtíková zachytila na skle svět kolem sebe a v sobě. Ze všech dýchá prostota, podmanivost pohádkového světa a vroucí vztah k člověku. Zdroj: Hlasy muzea Frenštát, Slezské zemské muzeum Opava Na závěr výzva: v roce 1978 natočila ČS televize Ostrava dokument Malovala na skle, který bohužel nepřežil povodeň v roce Uvítali bychom, kdyby někdo věděl o nějaké kopii. Občanské sdružení TICHÁNEK opět slaví úspěch. Sdružení se podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, díky níž může zrealizovat některé ze svých pro letošní rok stanovených cílů, mimo jiné v dubnu uspořádání oslavy Dne Země pro děti z MŠ a ZŠ, uspořádání výstavy děl malířky Alžběty Bětky Fojtíkové, včetně odhalení pamětní desky v místech, kde v Tiché pobývala, a v září oslavit výročí vzniku sdružení. Přesto se sdružení snaží a bude snažit i nadále podávat a uspět i v jiných vyhlašovaných dotačních titulech. Nyní se čeká na výsledky a hodnocení podaných žádostí u společností ČEZ a RWE. Opět i letos se chystáme podpořit v žádosti skupinu mladých, jež budou podávat žádost do projektu Nadace O2 Think

16 Big, kde vloni skupina z Tiché uspěla a byly pořízeny nové branky a překlopné pojistky na hřiště Na tůňce. Sdružení vyhlásilo dne 7. března výtvarnou soutěž pro děti ZŠ a MŠ Tichá výrobky z recyklátů či přírodnin u příležitosti oslav Dne Země, kdy své výtvory mohou podávat jak jednotlivci, tak i skupiny tvůrců. Vyhodnocení výtvorů proběhne formou hlasování dětí i pedagogů dne 18. dubna v prostorách tělocvičny v Tiché při oslavách Dne Země. Dále Vás sdružení informuje: Dne se zástupce sdružení zúčastnil valné hromady sdružení MAS Lašsko, jehož jsme členem, kde jsme byli povinování býti členy výběrové a kontrolní komise sdružení MAS Lašsko (více o tomto uskupení se dozvíte na net stránkách : leader.isu.cz.). V době od se konal a úspěšně proběhl tradiční Bazárek, kde se opět sešlo mnoho věcí, především pro naše menší spoluobčánky. Stále až do června se mohou maminky s malými dětmi pravidelně setkávat v úterý dopoledne v místnosti školní družiny na Základní škole v Tiché v klubu Ticháček. Nadále je k dispozici služba o.s. TICHÁNEK pro občany a to každý 1. čtvrtek v měsíci, od 18:00 do 18:30 hod., v místnosti sdružení v KD Tichá (býv. knihovna), kde sbíráme podněty a náměty občanů k oživení života v obci, poskytujeme brožury Tichánku i jiné materiály především týkající se životního prostředí. Výzva občanům v souvislosti s plánovou výstavou děl naší rodačky malířky Alžběty Fojtíkové žádáme občany o kontaktování členů sdružení v případě, že máte zájem poskytnout exponáty z její tvorby pro výstavu, která by měla proběhnout v tomto roce.: Vratislav Zeman tel Pavlína Stanečková tel Plánované akce : - kulturní dům: VELIKONOČNÍ DISCO kulturní komise při OÚ DEN RODINY 16 hodin, Unie rodičů při ZŠ + ZŠ Tichá - prostranství u obecního úřad DEN DĚTÍ Unie rodičů při ZŠ - kostel sv. Mikuláše KONCERT KE DNI MATEK -11 hodin, KDU-ČSL -vystoupí děti ze ZŠ v Tiché

17 *************************************************************** J U B I L A N T I: Srdečné blahopřání všem jubilantům dožívajícím se významných životních jubileí ve II. čtvrtletí let Jaroslava V a ň k o v á Tomáš G a l k o Božena B i o l k o v á Marta J a n č o v á 75 let Marta H a v l o v á 80 let Božena K o v á ř o v á Drahomíra Š u s t a l o v á Marie M a l i š o v á 85 let Emilie Č e r n o š k o v á Žofie V a š k o v á Ludmila V a ň k o v á 89 let Anežka H a v l á k o v á Marie B u č k o v á 90 let Rudolf H o l u b Aloisie A d a m c o v á Marie R e č k o v á 92 let Jan P a r m a ************************************************************************************** Přejeme Vám veselé Velikonoce a spoustu jarního sluníčka. Pracovníci Obecního úřadu v T i c h é

18 Placená inzerce: Pobočka Frenštát pod Radhoštěm Horní ulice 125 KANCELÁŘ OTKY KUDĚLOVÉ Tel Provozní doba: pondělí, středa 8, hod. čtvrtek 9 12 hod. Po telefonické domluvě i mimo otevírací dobu!!!!

19 Jana Morisová, úvěrový specialista ZFPa, nabízí finanční poradenství z d a r m a kont.: mobil , pevná linka : Hypotéky na bydlení, refinancování stávajících hypoték a hypotéky na cokoliv Využijte min. úrokových sazeb: u ČS, KB, Raiffeisen, Wüstenrot a Hypoteční banky Stavební spoření pro ČS-Buřinku, Raiffeisen a Wüstenrot včetně úvěrů Výhodné čerpání na účet - bez zástavy nemovitosti i bez ručitele Jiné služby finanční povahy penzijní připojištění, životní pojištění

20 KADEŘNICTVÍ A NEHTOVÁ MODELÁŽ V E R O N I K A Pracovní doba: PO ÚT PÁ SO 8 12 hodin 8 17 hodin dle objednávek TICHÁ vedlejší vchod budovy obecního úřadu Veronika Bartošová tel Pokud možno, beru i bez objednávek!!! AKCE: duben sleva 15% na vše AKCE: květen ke každému stříhání foukaná zdrama AKCE: červen ke každému barvení stříhání zdarma Vydal: Obecní úřad Tichá březen 2013 MK ČR E

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010:

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: 16/380/1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 22.02.2010 16/381:1) volí předsedu návrhové

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Ing. Jana Potiorová, starostka

Ing. Jana Potiorová, starostka SLOVO STAROSTKY Vážení občané, na začátku přinášíme informace o dění v naší obci. I v letošním roce poskytla společnost Hyundai Motor Manufacturing partnerským obcím a jejich dobrovolným spolkům finanční

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočtové příjmy v tis. Kč odd. pol. název tis.kč tis.kč poznámka -1111 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 430-1112 daň z příjmu fyzických osob ze

Více