č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013:"

Transkript

1 č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne : Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 13/204:1) určuje ověřovateli zápisu p. Michala Hoffmanna, p. Miroslava Hoppa, zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou 13/205:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 13/206:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 12/2012 ze dne /207: bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 1) č. 69/2012/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 15/2012 2) č. 72/2012/1,2,3, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 16/2012 3) č. 76/2013/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2013 4) č. 79/2013/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/ /208:1) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/ /209: 1) bere na vědomí projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r ) schvaluje závěrečný účet obce Tichá za r. 2012, a to bez výhrad a souhlasí s celoročním hospodařením obce 3) schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, účetní závěrku obce Tichá za r /210: 1) bere na vědomí rozbor hospodaření za r příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tichá 2) schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tichá za r ) bere na vědomí zprávu o zápisu do 1. ročníku základní školy 13/211:1) ve smyslu 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ , deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře p. Luboše Žabku. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě. Zmocněnec je ve smyslu 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou

2 moc ve shora uvedeném rozhodnutí jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně p. Jiřího Adamce. 13/212:1) bere na vědomí nabídku Mgr. Pavla Szkandery, advokáta, ev. č. 9310, na poskytování právních služeb 13/213: 1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč občanskému sdružení JAWA-travel, Tichá č. 92, IČ na plánovanou expedici do Marrakeche 2) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,00 Kč Středisku rané péče SPRP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava 3) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč p. Lukáši Krpcovi, T /214:1) schvaluje použití příjmů obce z odvodu z loterií a z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, které obec obdrží od specializovaného finančního úřadu v r. 2013, na zajištění provozu TJ Sokol Tichá 13/215:1) schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie s Městem Frenštát p. R., v zastoupení Mgr. Zdeňky Leščišinové, IČ , se sídlem nám. Míru 1, Frenštát p. R. 13/216:1) schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s p. Pavlem Špačkem, SHR, Tichá č. 484, IČ , DIČ CZ , kterým pronajímatel souhlasí s provedením směny nesouvislých ploch (cest), za splnění podmínky, že to vyžaduje udržení dobré zemědělské praxe, s jiným subjektem provozujícím zemědělskou výrobu. V případě realizace směny je nájemce povinen pronajímateli neprodleně písemně oznámit výčet směněných parcel, jejich výměru a informaci o tom, s kým byly směněny. Nájemce i v případě směny užívaných pozemků vůči pronajímateli nese odpovědnost za splnění závazků z uzavřené nájemní smlouvy v plném rozsahu. Vlastnictví k předmětným nemovitostem není realizací směny podle tohoto dodatku dotčeno. 13/217:1) neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. PK 3254, /218:1) neschvaluje změnu využití pozemku parc.č. 1646/1 v k.ú. Tichá v územním plánu obce, a to pro zástavbu rodinných domků Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.o. ve II. čtvrtletí 2013: - popelnice: (vždy středa, sudý týden) duben 03.04, květen , , červen , papír: (vždy čtvrtek, sudý týden) duben 04.04, květen , , červen , plasty: (vždy pátek, sudý týden) duben 05.04, květen , , červen ,

3 Pošta v Tiché dává na vědomí změnu provozní doby od : - pondělí hodin - úterý hodin - středa hodin - čtvrtek hodin - pátek hodin Obecní úřad dává na vědomí odevzdání nálezů: - digi pas citi - pánské horské jízdní kolo - pánský prsten ze žlutého kovu (zřejmě zlato) s kamenem Bližší dotazy k nálezům lze činit na obecním úřadě. Platba místních poplatků na r. 2013: MP za psa splatný do : - upozorňujeme ještě majitele psů, kteří doposud neuhradili tento poplatek za svého psa pro r. 2013, aby tak učinili v co nejkratší době do pokladny obce. MP odpady 2013 splatný do pro r je sazba uvedeného poplatku stanovena OZV č. 1/2012 ve výši 380,00 Kč na 1 poplatníka. Uvedené poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce anebo převodem na účet č /0100, VS uveďte číslo popisné Vašeho domu. Splatnost poplatků za hrobová místa Žádáme občany, kterým k skončila platnost nájemních smluv za pronájem hrobových míst, aby se dostavili na Obecní úřad v Tiché za účelem sepsání nových nájemních smluv a úhrady poplatků za hrobová místa. S sebou si vezměte občanský průkaz, pokud možno informaci o čísle hrobového místa a pro urychlení vyhledávání také alespoň přibližné datum posledního uložení ostatků do hrobového místa. Smlouvy budou uzavírány buď na 5 let nebo na 15 let. Délka nájmu se odvíjí od tzv. tlecí doby, která musí být podle zákona dodržena a která v případě hřbitova v Tiché činí 15 let. V případě, že do hrobového místa nebyly ostatky uloženy déle jak 15 let, smlouvy budou uzavírány na 5 let. Výše poplatků činí od roku 2013 celkově 25 Kč / m² / rok (částka se skládá z poplatku za nájem a za služby spojené s nájmem). Finanční úřad v Kopřivnici dává na vědomí: Složenky na úhradu daně z nemovitosti budou rozesílány daňovým poplatníkům začátkem měsíce května. Očkování psů: Dle rozhodnutí Státní veterinární správy se nyní očkování provádí jednou za dva roky, takže majitelé psů, kteří byli se svými psy na očkování v loňském roce, nemají letos povinnost očkování absolvovat. Pokud byste však potřebovali svého psa přeočkovat, obraťte se na kteréhokoliv veterinárního lékaře. Hromadné očkování bude provedeno v naší obci zase příští rok.

4 SBĚR NEBEZPEČNÝCH, OBJEMNÝCH ODPADŮ A ŽELEZNÉHO ŠROTU V DUBNU 2013 Podobně jako v předchozích letech bude proveden v naší obci opětovně sběr objemných a nebezpečných odpadů a sběr železného šrotu od občanů a vlastníků nemovitostí v obci Tichá. Tato akce bude provedena v pátek a v sobotu A nyní k jednotlivých odpadům. Objemné odpady bude možno uložit do přistavených kontejnerů na stanovištích podle uvedeného rozpisu: Pátek ,00-15,30 hodin Žuchov u domu p. Nowaka, T ,30-16,00 hodin Žuchov Autoplechy Zátopek 16,15-16,30 hodin Niva u domu p. Dědice, T ,45-17,00 hodin Pružiny u domu p. Rečka, T 283 Sobota ,00-12,00 hodin u Vašíčkova mostu 10,15-12,15 hodin u pěstitelské pálenice 10,30-12,30 hodin střed obce parkoviště 13,00-15,00 hodin u střediska ZD Tichá 13,15-15,15 hodin u ČOV 13,30-15,30 hodin u dolní prodejny 13,45-15,45 hodin u domu p. Janče, T 33 Na výše uvedená stanoviště přivezte odpad pouze během uvedené doby. Před a po uplynutí časového rozsahu přistavení kontejneru odpad na stanoviště nevozte. Do kontejnerů je možno bezplatně uložit objemný odpad, který nelze uložit do běžných popelnic na domovní odpad. Mezi objemný odpad patří např.: části nábytku, sanitární technika (WC mísy, umývadla), podlahové krytiny (koberce, PVC), matrace, kočárky, apod. Tento odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami, zejména ropnými produkty, laky a barvami. Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební odpad, papír, plast malých rozměrů, větve stromů, tráva, uhynulá zvířata a běžný domovní zbytkový odpad. Sběr nebezpečných odpadů provede firma Slumeko, s.r.o. Kopřivnice na následujících stanovištích v obci : Sobota pěstitelská pálenice hodin střed obce parkoviště hodin dolní prodejna hodin Do nebezpečných odpadů patří: plastové i kovové obaly od barev a jiných nebezpečných látek, olejové filtry, motorové oleje, monočlánky, autobaterie, zářivky a výbojky, obaly od chemikálií, zbytky přípravků k hubení škůdců a ochraně rostlin, mořidla, rozpouštědla, ředidla, hadry znečištěné oleji, mazadly a barvami, apod. U opotřebených pneumatik využívejte povinného zpětného odběru servisem, kde provádíte výměnu pneumatik. Součástí sběru nebezpečného odpadu bude také možnost odevzdat použitá elektrozařízení. Všechny elektrospotřebiče musí být úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako elektrozařízení. Mezi elektrospotřebiče patří zejména: chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby včetně mikrovlných, vysavače, žehličky, kávovary, vysoušeče vlasů, kopírky, počítače, discmany, elektrické hračky, skenery, mobilní telefony, apod. Využijte prosím této možnosti zbavit se bezplatně použitých elektrospotřebičů. Drobný elektroodpad, prosím, nedávejte do popelnic a kontejnerů na tříděný odpad! Na každém sběrném místě bude přítomen pověřený pracovník komise životního prostředí, který v případě potřeby upřesní, kam a jaký odpad odložit. Respektujte prosím jeho pokyny.

5 Sběr železného šrotu proběhne ve stejném termínu jako sběr nebezpečných a objemných odpadů, a to v sobotu Železný šrot prosím ukládejte podél místních komunikací v den odvozu, to je až v sobotu. V případě většího množství železného šrotu, kontaktujte obecní úřad, tel.: , kde si dohodnete termín odvozu železného šrotu přímo od vašeho bydliště. Děkujeme, že této akce využíváte a tím přispíváte ke zlepšení životního prostředí v naší obci. A nakonec malá statistika o produkci a nákladech na odpadové hospodářství v obci za rok 2012: Netříděný odpad (t/rok): Směsný komunální odpad 253,82 Objemný odpad 61,23 Biologicky rozložitelný odpad (t/rok): 113,94 Tříděný odpad (t/rok): Plast 27,70 Sklo 21,42 Papír 11,20 Nápojový kartón 1,21 Kov 5,80 Příjmy a výdaje obce (tis.kč/rok): Příjmy z poplatku za odpady 629,00 Příjmy od EKO-KOM, a.s. za vytříděný odpad 235,23 Příjmy obce celkem 864,23 Výdaje obce celkem (vč.nebezpečného odpadu) 1163,92 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI OBCE 300 tis.kč Z uvedeného rozboru vyplývá, že se obec na odpadovém hospodářství podílela 300 tisíci korun, což představuje 34,8% celkových nákladů. Na závěr je nutno zdůraznit, že jedinou cestou je důsledné třídění komunálních odpadů a zároveň poděkovat těm občanům, kteří tak činí. Ing. Jiří Adamec, místostarosta Statistické ohlédnutí k r K měla naše obec 1721 obyvatel, z toho 845 mužů a 876 žen. Tabulka změny v počtu obyvatel v průběhu r. 2012: Z toho Celkem muži ženy K Narozeno Zemřelo Přistěhováno Odstěhováno K

6 V našem matričním obvodu bylo uzavřeno 21 sňatků, z toho 2 byly uzavřeny v místním kostele a 1 na jiném vhodném místě. V obřadní síni obecního úřadu jsme uspořádali 5x vítání našich novorozených občánků a proběhlo zde již tradiční pasování prvňáčků dětí základní školy. Poděkování patří dětem z mateřské školy, které vždy vystupují se svým vtipným pásmem při vítání občánků a oprávněně za něj sklízejí potlesk našich hostů. Seznam narozených dětí: Roman Konvička Alžběta Ondryášová Vojtěch Piskoř Nela Geryková Matyáš Bartoň Dana Lukešová Sebastián Döhler Karolína Gilarová Václav Vojna Anna Staňková Bořek Tkáč Klára Kubalcová Adam Knoll Soňa Frnková Denis Fojtík William Kocián Patrik Prokopovský Matyáš Studník Vzpomeňme také na naše spoluobčany, kteří v loňském roce zemřeli: Rudolf Barta Miroslava Pavlicová Ferdinand Maralík Zdenka Šrámková Jan Klopec Marie Žáčková Alois Blažek Jiřina Mertová Jiří Fojtík Zdenka Janečková Ing.František Petr Žofie Kupčíková Anastazie Filipová Marie Žáčková Anna Večeřová Drahomíra Vašendová Jarmila Pargačová Zápis dětí do Mateřské školy Tichá ZŠ a MŠ Tichá oznamuje, že v úterý dne v době od 8,00 hod. do 16,00 hod. bude v budově mateřské školy probíhat zápis dětí pro školní rok 2013/2014. O přijetí dítěte do MŠ rozhodne na základě podané žádosti a stanovených kritérií ředitelka příslušné ZŠ a MŠ. Předpokládaný počet volných míst : 16 Bližší informace k přijetí dítěte do MŠ Tichá budou zveřejněny v mateřské škole nebo na webových stránkách školy.

7 ZŠ Tichá příprava na velikonoce Kamarádko maličká, namaluj mi vajíčka! Popletené říkadlo? Kdepak, žáčci v Tiché nejsou popletové, právě naopak. Velikonoční zvyky je zajímají a v tradicích rádi pokračují. " Musím překvapit mamku i babičku, přitáhnu domů svůj tatar!" " Nebudu přece doma překážet se zdobením vajíček." " Spolužáci k nám přijdou, ti ale mají zájem o čokoládová vajíčka a obložený chlebíček. Tyhle malované kraslice a krásně zdobené perníčky nám doma udělají ozdobu a mě i taťka pochválí." Pilné ruce dětí, nápady učitelek, zvědavost i vůně cukrovinek vyplnily skoro tři hodiny pracovní dílny zaměřené na letošní Velikonoce. Děvčata mají zajímavé dárečky z korálků, většina prvňáčků se radostně piplala v těstě. Paní Musilová z Trojanovic okouzlila všechny nádhernými krajkově zdobenými perníčky, podporovala všechny snaživce s bílkovou polevou, většině ochotně pomohla, takže nikdo se nemusí stydět za své amatérské zdobení. Všichni se zabavili, přiučili, kluky samozřejmě nutně přilákalo pletení tatarů s paní vychovatelkou. Určitě chtějí o velikonočním pondělí využít obměněné říkadlo. " Kamarádko maličká, zdobilas či koupilas mi vajíčka? Já mám vlastní tatárek, vyšlehám si sám dárek." V Tiché mohou mít veselé Velikonoce. Alena Korčeková, ZŠ Tichá Rady pro seniory, jak se bránit podvodům Starší lidé jsou často osamocení, nemocní, zesláblí, lítostiví a často nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, a proto mohou být a často jsou lehce ovladatelní. Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se doslati k penězům. I v naší obci se občas objevují lidé, kteří chtějí vniknout do bytu, a pokud nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást. Seznamte se, prosím, s radami, které Vám mohou pomoci se bránit různým podvodníkům: 1) Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. 2) Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 3) Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. 4) Instalujte si bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. 5) Jestliže u vás zazvoní opravář, pracovník nějakého úřadu nebo jiných služeb (odečet plynu atd.), nechte si předložit jeho služební průkaz. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. 6) Podomní nabídky výher v loterii a výhodných koupí odmítejte v naprosté většině jde o podvod. 7) Napište si telefonní čísla sousedů, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší. 8) Důležitá telefonní čísla: - Policie ČR: Městská policie: Záchranná služba: Hasičský záchranný sbor: 150

8 mějte viditelně uloženy u telefonu, abyste mohli co nejrychleji zavolat pomoc. 9) Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, ani cizích lidí k podpisu závažných dokumentů jako např. k převedení bytu, domu nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete. 10) Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem nebo se obraťte na občanské poradny v Novém Jičíně nebo ve Frýdku-Místku, které poskytují bezplatnou sociálně-právní pomoc. Tuto poskytují anonymně. Kontakty: Občanská poradna Nový Jičín tel Občanská poradna Frýdek-Místek tel Mgr. Kateřina Ryšková, předsedkyně sociální komise Farní okénko A máme tu zase Velikonoce, další jaro, zase jsme o rok starší a zase jsme po roce blíž nebo dál Bohu. Ano, ve vztahu s Bohem, je to podobné jako s jakýmkoliv jiným vztahem, nemůže být pořád stejný buď roste nebo se ztrácí. Na rozdíl od všech ostatních vztahů, ale vztah s Bohem je pro nás existencionální. Když se například nebudeme s tím a s tím člověkem nějakým způsobem přátelit, je to jedno, když ale nebudeme mít vztah s Bohem, zvláště na konci svého života, svůj život jsme promarnili postavili jsme si sice vzdušné zámky, možná jsme se toho i hodně naučili, ale dříve nebo později po nás nezůstane ani vzpomínka. Vztah s Bohem tedy dává našemu životu smysl zde na zemi a naplnění v nebi. Svůj život nemáme žít jenom sháněním a utrácením peněz, ale máme jej žít jako rozumné lidské bytosti, jako lidé, kterým bylo dáno do vínku pokračovat na díle stvoření, zhmotňovat Boží království zde na zemi a tak naplňovat svůj život směřujíce k tomu, kdo je sama existence a kdo nám nabídnul, že s ním můžeme sdílet jeho věčnou existenci. Snažme se proto nyní o Velikonocích zase více přiblížit k Bohu, oslavme je duchovně a ne jenom tak, že budeme mít jenom další příležitost k pití, k jezení a pak se budeme zase těšit na Vánoce, či na dovolenou, kde budeme moci pokračovat v oslavě konzumu a materie, jež se staly mnohým lidem bohem. Pěkné a hlavně požehnané Velikonoce přeje všem Tichavjanům P. Miroslav Horňák. Velikonoční bohoslužby: ZELENÝ ČTVRTEK 17: VELKÝ PÁTEK 17: BÍLÁ SOBOTA 19: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 10: PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 10:00 Informace o tichavské farnosti naleznete také na internetových stránkách:

9 Sbírka pro Nikolku Děti Základní školy a mateřské školy v Tiché se zapojily do sbírky pro malou Nikolku Bártlovou z Rybí, které byla po narození diagnostikována nemoc hydrocefalus (zástava srdce způsobila, že jí popraskaly cévky v mozku a začaly se vytvářet krevní sraženiny, které ucpaly kanálky odvádějící mozkomíšní mok). Teď má v tělíčku drenáž, která odvádí mok z hlavičky do bříška. Nasbírané vršky z pet láhví budou následně proměněny na penízky, které půjdou na speciální kočárek v hodnotě cca Kč. Pokud se chcete zapojit také vy, přineste vršky z pet láhví do základní školy sbírka bude ukončena ke konci měsíce května. Děkujeme Malé nahlédnutí do práce klubu důchodců za r Naše setkání v klubu důchodců stále pokračuje každou lichou středu v měsíci, a to od 15 do 18 hodin. První setkání seniorů v roce 2012 se konalo 4. ledna, a to už od 13 hodin, kdy nás navštívila p. Křístková spolu s 28 dětmi ze školní družiny naší školy. Přišli nám zazpívat koledy, zarecitovat, přednesli pranostiky na měsíc leden a všem nám popřáli vše nejlepší do nového roku. Další milou částí programu byla oslava 90-tých narozenin p. Vladimíra Fojtíka. Popřáli jsme mu s kytičkou a zpěvem jen vše dobré do dalších let. 18. ledna slavily narozeniny p. Věrka Kahánková a p. Marta Vaňková. Také oběma ženám jsme přáli s kytičkou a odměnou nám bylo pohoštění a dobrá nálada. 22. února jsme uspořádali zájezd do divadla J. Myrona do Ostravy na pohádkový muzikál Mrazík. Přihlásilo se 51 zájemců a tak jsme museli vstupenky přiobjednat. Muzikál se všem líbil, byl to nádherný zážitek. 28. února jsme byli pozváni do klubu důchodců v Paskově na pochování basy, kterého se zúčastnili někteří naši členové. Kulturní vystoupení měly mažoretky Jiřinky v nových kostýmech a s novými tanci. Basu pochoval p. Zahrádka kněz, plačky si zaplakaly a následoval tanec, zpěv a hodování. 14. března u příležitosti MDŽ jsme se sešli v obřadní síni obecního úřadu, kde nám zazpíval pěvecký sbor Radost z Frýdku-Místku. Jejich písně byly s tématikou jara a svátku MDŽ. Zpěv i přednes básní byl nádherný. Pak následovalo pohoštění v klubu důchodců a zpívání pokračovalo až do odjezdu členek sboru. 28. března zemřela p. Pavlicová, která náš klub důchodců hodně navštěvovala. Kytičkou jsme se s ní rozloučili a zavzpomínali. 1. dubna zemřel také náš dlouholetý člen klubu důchodců p. Rudlf Barta. V Tiché byl znám jako veselý a hovorný člověk, také s ním jsme se byli rozloučit. 6. dubna jsme pořádali zájezd do Ostravy do divadla A. Dvořáka na koncert naší přední pěvkyně p. Evy Urbanové. Také tato akce byla pro nás silným kulturním zážitkem.

10 9. května jsme položili kytičku k pomníku padlých a zavzpomínali na ty, kteří položili životy v době 2. světové války. Narozeniny slavily p. Kurečková a p. Fojtíková, popřáli jsme jim s kytičkou a odměnou nám bylo dobré pohoštění. 24. května bylo nádherné počasí, využili jsme to a smažili jsme na fotbalovém hřišti vaječinu. Kuchařky si daly záležet a my všichni jsme si pochutnali. Zábava byla jako počasí, navíc slavili narozeniny p. Lipková, p. Holub a p. Bjaček. Hrála nám hudba v sestavě: p. Ulčák, p. Fojtík a p. Křístek. 6. června slavila 80 let p. Jiřina Petrová. Oslavenkyni jsme přáli s kytičkou hodně zdraví a pohody. Navštívila nás p. Buriánová, vedoucí knihovny ve Frenštátě p.r. Měla pro nás připravenou přednášku, jak pracovat s pamětí její procvičování. Vyplňovali jsme testy a tak jsme se mohli přesvědčit, jak naše paměť pracuje, kolik toho zapomínáme. U příležitosti ukončení školního roku uspořádala p. Matoušková, učitelka soukromé hudební školy, v restauraci Fojtství besídku svých žáků, kteří předvedli svým rodičům a příbuzným své hudební vystoupení. Na této akci vystoupily také členky pěveckého sdružení při klubu důchodců Tichavský šáteček, doprovázeny žáky této hudební školy. 12. června jsme jeli na zájezd do arboreta Horizont Bystrovany, hrad Helfštýn a navštívili jsme také lázně Teplice nad Bečvou. V Bystrovanech jsme spojili prohlídku arboreta s nákupem květin a suvenýrů. Ve 12 hodin jsme odjížděli na hrad Helfštýn. Čekala nás tam veliká dešťová sprška, ale nám to nevadilo řidič autobusu p. Švrček nás zavezl až k hradu. Zde jsme měli zajištěn výborný oběd a po něm jsme měli prohlídku hradu s průvodcem. Po prohlídce jsme se přemístili do lázní Teplice n. B., kde nás dostihl déšť. Nakoupili jsme si oplatky, někteří se i přes déšť prošli lázněmi a pak jsme se již vydali na cestu domů. Výlet se nám vydařil, až na to mokré počasí. 26. června se nás sešlo v klubu důchodců málo, protože naši senioři byli na pohřbu p. F. Maralíkovi. Přišla nám zahrát děvčata s paní učitelkou Matouškovou. Přednesla nám svá hudební čísla se zpěvem, za což jsme je odměnili potleskem. 18. července slavily narozeniny p. Rečková a p. Štefková, popřáli jsme jim a odměnou bylo opět výborné pohoštění. Na 1.srpna jsme si naplánovali opékání klobás na fotbalovém hřišti, akce se vydařila i díky hezkému počasí, byl nádherný den. Náš odborník na opékání p. Knoll odvedl opět dobrou práci, klobásky nám moc chutnaly a dobře jsme se bavili, prožili jsme příjemné odpoledne. 18. září jsme jeli na druhý zájezd v tomto roce. Tentokrát jsme jeli prohlédnout si korejskou automobilku HYUNDAI v Nošovicích. Byli jsme překvapení automatizovanou výrobou, čistotou prostředí a dekorací živých květin v dílnách. Tato automobilka vyrábí až vozů denně, které vyváží do celého světa. Po prohlídce jsme jeli na oběd do restaurace Obecník v Dobré a poté jeli do Frýdku-Místku navštívit výrobnu medových pochoutek MARLENKA, která vyrábí stále nové druhy dobrot z medu. Své výrobky dodává prodejcům nejen v naší republice, ale i do zahraničí. Viděli jsme jejich výrobní linky i s obsluhou. Specializují se také na pražení kávy té nejlepší kvality. Měli jsme možnost ochutnat kávu i všechny jejich výrobky a také si je zakoupit. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na prohlídku hradu restaurace, který byl vybudován za 7 let a je věrnou replikou středověké stavby. Po prohlídce jsme se již vypravili na cestu domů, počasí nám přálo a vše, co jsme viděli, bylo pro nás zajímavé. 2. října pořádal klub důchodců v Paskově vinobraní, na které jsme dostali pozvání a opět se někteří členové zúčastnili. Viděli jsme bohatý program s tradiční tombolou, nechyběla také hudba, zpěv a tanec. 11. října jsme jeli do Ostravy do divadla A. Dvořáka na činohru G.B Shawa Pygmalion. Zúčastnilo se 40 zájemců a toto vystoupení bylo příjemným zážitkem. 19. října náš klubu důchodců společně s kulturní komisí při obecním úřadě uspořádal seniorské odpoledne v našem kulturním domě. Program byl pestrý tančily mažoretky Jiřinky z Paskova, pobavil nás lidový vypravěč Fanoš z Veřovic a také pan Slávek Kubík, který

11 program uváděl. Nakonec nám zahráli a zazpívali členové doprovodné kapely. Také nabídka občerstvení byla bohatá napekly jsme koláčky, připravily chlebíčky a jednohubky, členové komise zase nabídli výborný srnčí guláš. 9. listopadu jsme jeli do Ostravy do divadla J. Myrona na operetu Oskara Nedbala Polská krev. Zúčastnilo se 47 návštěvníků, všem se vystoupení líbilo. 19. prosince bylo naše poslední setkání v roce. Narozeniny slavili p. Bílková a p. Štefek. Také oni byli obdarováni kytičkou a přáním dobrého zdraví. K dobré náladě přispěly členky pěveckého sboru Tichavský šáteček s hudebním doprovodem žáků p. Matouškové. Měly připraveny písně a koledy, které si zazpívali všichni přítomní. Po malém občerstvení jsme si navzájem popřáli hezké vánoce a spokojeně se rozešli do svých domovů. Uplynulý rok je za námi a my se zase těšíme na naše setkání i v letošním roce. Zveme tímto i ostatní seniory, přijďte mezi nás a rozšiřte naši seniorskou společnost v Tiché. Za klub důchodců p. Alena Lipková Rádi bychom poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku. Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v Tiché vybrat ,00 Kč Velké poděkování patří všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat. Charita Frenštát pod Radhoštěm Informace z knihovny za r V loňském roce se knihovna přestěhovala do nových prostor. V budově obecního úřadu se uvolnily prostory dětské poradny a po provedení opravy prostor ( úprava omítky, vymalování, položení nového koberce) sem byla knihovna přemístěna. V obecní knihovně máme evidováno 97 čtenářů, z toho 27 je ve věku do 15 let. Celkem vykonali 804 návštěv, internet využilo 75 návštěvníků. Bylo zapůjčeno celkem knih. Zapůjčka se dělí na: - naučnou literaturu 219 (mládež 90, dospělí 129) - krásnou literaturu (mládež 269, dospělí 2 231) - periodika 423 (časopisy) Chtěl bych poděkovat našim občanům za knižní dary naší knihovně. Jsou to: p. P. Fusová, A. Večeřová, M. Lobodová, L. Bordovská, K. Ryšková, L. Piskořová, S. Jurečka a A. Jurek. Jiří Vraspír, knihovník

12 Pozor na jarní práce! Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí. Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše Kč a firmám může být udělena sankce do výše Kč. Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla , nebo ve výjimečných případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pod názvem Pálení klestí. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše Kč. Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše Kč. HZS Nový Jičín

13 ROZPIS JARO 2013 DATUM DEN ČAS MUŽSTVO 7.4 Neděle 15:30 Muži "A" TICHÁ : Kunín 13.4 Sobota 16:00 Muži "B" TICHÁ : Rybí 14.4 Neděle 16:00 Muži "A" TICHÁ : Stachovice 20.4 Sobota 16:00 Muži "A" Příbor : TICHÁ 21.4 Neděle 16:00 Muži "B" Veřovice "B" : TICHÁ 26.4 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Lubina 27.4 Sobota 16:00 Muži "B" TICHÁ : Straník 28.4 Neděle 14:00 Žáci TICHÁ : Lichnov Neděle 16:00 Muži "A" TICHÁ : Jistebník n.o. 1.5 Středa 16:30 Muži "A" Fotbal Fulnek TICHÁ 3.5 Pátek 16:30 Přípravka Mořkov : TICHÁ 4.5 Sobota 13:00 Žáci Bystré : TICHÁ 5.5 Neděle 16:30 Muži "B" Ženklava : TICHÁ Neděle 16:30 Muži "A" Tísek : TICHÁ 10.5 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Kopřivnice Vlčovice/Mniší 11.5 Sobota 16:30 Muži "B" TICHÁ : B 12.5 Neděle Žáci TICHÁ : Kunín Neděle 16:30 Muži "A" TICHÁ : Skotnice "A" 17.5 Pátek 16:30 Přípravka Lichnov : TICHÁ 18.5 Sobota 17:00 Muži "B" Bystré : TICHÁ 19.5 Neděle 10:00 Žáci Sedlnice : TICHÁ Neděle 17:00 Muži "A" Bartošovice : TICHÁ 24.5 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Vlčovice/Mniší 25.5 Sobota 17:00 Muži "B" TICHÁ : Žilina 26.5 Neděle 15:00 Žáci TICHÁ : Vlčovice/Mniší Neděle 17:00 Muži "A" TICHÁ : Spálov 31.5 Pátek 16:30 Přípravka TICHÁ : Trojanovice I. 1.6 Sobota 17:00 Muži "B" TICHÁ : Hostašovice 2.6 Neděle 15:00 Žáci TICHÁ : Straník Neděle 17:00 Muži "A" V.Albrechtice : TICHÁ 6.6 Čtvrtek Přípravka Ženklava : TICHÁ 8.6 Sobota 17:00 Muži "B" Mořkov "B" : TICHÁ Sobota 13:00 Muži "A" Trojanovice I. : TICHÁ 9.6 Neděle 17:00 Žáci Ženklava : TICHÁ 15.6 Sobota 17:00 Muži "B" TICHÁ : Hodslavice 16.6 Neděle 17:00 Muži "A" TICHÁ : Mořkov 23.6 Neděle 17:00 Muži "A" TICHÁ : Štramberk Více informací naleznete na:

14 Velmi brzy, a to se konalo v Chomutově MČR juniorů a starších žáků v zápase ř.ř. pro rok 2013 za účasti 110 závodníků z 23 oddílů. Tichavský žák Miroslav Vašinka ve váhové kategorii 42 kg nezklamal a podal standardní výkon, když porazil na lopatky Martínka i Lébla z Kladna. Ve finálovém boji o 1. místo vyhrál v prvním kole na technickou převahu s Pačutou, rovněž z Kladna. Ve druhém kole však po chybě prohrál záhlavním chvatem na lopatky a tak si zajistil stříbrnou medaili. V juniorech ve váze 66 kg se Martin Šoukal umístil na 6. místě. Zápasnický oddíl TJ Sokol Hodonín uspořádal dne mezinárodní turnaj Velká cena Hodonína pro přípravku, žáky a juniory v zápase řecko-římském. Na tomto pěkném turnaji se představilo 217 zápasníků z 22 oddílů. Tichavský junior Martin Šoukal, váha 66 kg, vyhrál svou skupinu vítězstvím na lopatky nad Weisem a Tomanem z Třebíče. Ve finálovém boji o zlatou medaili však prohrál na body s domácím závodníkem Balákem. V žákovské kategorii se podobně vedlo i Miroslavu Vašinkovi, váha 42 kg, který ve své skupině porazil na lopatky Kubáče z Meziboří, Encla z Olympu Praha a domácího Vrábla. Ve finále prohrál s Kaiyrzhanem z Vítkovic. Žák Václav Petr, váha 80 kg, porazil v boji o bronzovou medaili domácího závodníka Černého na lopatky. Dne se konal v Novém Jičíně 13. ročník Memoriálu Mirka Rešla v zápase v.s. a ř.ř. za účasti 96 závodníků ze 13 oddílů, z toho i oddíly z Trenčianské Turné, Nitry a Bratislavy. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl kadet Adam Mechel, váha 76 kg, který si vybojoval stříbrnou medaili vítězstvím nad domácím Barošem. Ve finálovém boji prohrál na body s Altrichterem z Jihlavy. Mladší žák Matěj Zátopek, váha 44 kg, se umístil na 5. místě. V přípravce skončili Jakub Konvička, váha 27 kg, a Stanislav Bordovský, váha 37 kg, na 6. místě a v seniorech Martin Šoukal, váha 74 kg, na 7. místě. Že Martin Šoukal umí nejen zápasit, dokázal na soutěži ve šplhu na pětimetrovém laně, kde si v okresním kole vybojoval třetí místo z 38 závodníků z 8 škol dosaženým časem 4,8 5sec. Vylepšeným časem 4,25 sec. si vyšplhal v krajském kole z 28 závodníků ze 7 škol první místo. Svou SŠED (Střední škola elektro a dřevozpracující) ve Frýdku-Místku bude reprezentovat na mistrovství ČR. Na základě výsledků za rok 2012 byl vybrán okresním výborem ČSTV do desítky sportovců okresu zápasník z našeho oddílu Miroslav Vašinka. Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu Alžběta Fojtíková malířka obrázků na skle Letos uplyne 100 let od narození Alžběty Fojtíkové, lidové malířky obrázků na skle. Narodila se v chudé rodině drobných zemědělců. Její malířský talent objevil a podporoval již na základní škole místní učitel Josef Petr. Ve čtyřicátých létech min. století Alžběta Fojtíková nastoupila v hrnčířské manufaktuře u Vojtěcha Mynáře ve Frenštátě jako malířka keramiky. Nepracovala zde však dlouho, neboť se musela starat o nemocnou matku a hospodářství. V tomto období se setkala s akademickým malířem Antonínem Strnadlem a se zasloužilým umělcem Jiřím Trnkou, na jejichž popud začala malovat obrázky na skle. Ze začátku si při malování pomáhala různými předlohami, později pracovala podle vlastních námětů, ve kterých zachycovala se zvláštní něhou a radostí život valašského lidu v dávné minulosti. Mezi nejznámější patřily

15 např. Bača, Včelař jde pro roj včel, Vodník, Valach u koliby, Čarodějnice letí na sněm, Dřevař jde ráno do lesa kácet stromy, Ondrášovi zbojníci, Kupačka, Klekání, Nošení Maryny, Přadlena u pece, Míchání těsta na chléb, různé jarní a velikonoční motivy a jiné. V roce 1944 začala Alžběta Fojtíková navštěvovat odbornou školu uměleckých řemesel brněnské Koliby u prof. Karla Langra, který ji uvedl do světa vynikajících starých maleb na skle, kde si v krátkém kurzu osvojila různé techniky v malování na skle. Obrázky na skle tvořila podle předloh, které si sama namalovala na papíře a to i barevně. Na předlohu přiložila sklo a obrázek okopírovala. Kontury provedla temperou a plochy vybarvila olejovými barvami, přičemž pracovala na rubu obrázku. Nemalovala však jen obrázky na skle, ale i keramiku. Mnoho domů v Tiché zdobily talíře, misky, hrnky, vázy nebo i textil (šátky) s malovanými žlutými pryskyřníky, modrými zvonky, růžovými kohoutky nebo jinými lučními květy, které rostly na valašských loukách. Alžběta Fojtíková zemřela , ve svém díle chtěla zachytit pro budoucí generace zvyky i prostý život na Valašsku. Podnětů ke své tvorbě měla dost, byly jimi vzpomínky na mládí, matčino vyprávění, obrazy Trnkovy i Strnadlovy. Tak Alžběta Fojtíková zachytila na skle svět kolem sebe a v sobě. Ze všech dýchá prostota, podmanivost pohádkového světa a vroucí vztah k člověku. Zdroj: Hlasy muzea Frenštát, Slezské zemské muzeum Opava Na závěr výzva: v roce 1978 natočila ČS televize Ostrava dokument Malovala na skle, který bohužel nepřežil povodeň v roce Uvítali bychom, kdyby někdo věděl o nějaké kopii. Občanské sdružení TICHÁNEK opět slaví úspěch. Sdružení se podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, díky níž může zrealizovat některé ze svých pro letošní rok stanovených cílů, mimo jiné v dubnu uspořádání oslavy Dne Země pro děti z MŠ a ZŠ, uspořádání výstavy děl malířky Alžběty Bětky Fojtíkové, včetně odhalení pamětní desky v místech, kde v Tiché pobývala, a v září oslavit výročí vzniku sdružení. Přesto se sdružení snaží a bude snažit i nadále podávat a uspět i v jiných vyhlašovaných dotačních titulech. Nyní se čeká na výsledky a hodnocení podaných žádostí u společností ČEZ a RWE. Opět i letos se chystáme podpořit v žádosti skupinu mladých, jež budou podávat žádost do projektu Nadace O2 Think

16 Big, kde vloni skupina z Tiché uspěla a byly pořízeny nové branky a překlopné pojistky na hřiště Na tůňce. Sdružení vyhlásilo dne 7. března výtvarnou soutěž pro děti ZŠ a MŠ Tichá výrobky z recyklátů či přírodnin u příležitosti oslav Dne Země, kdy své výtvory mohou podávat jak jednotlivci, tak i skupiny tvůrců. Vyhodnocení výtvorů proběhne formou hlasování dětí i pedagogů dne 18. dubna v prostorách tělocvičny v Tiché při oslavách Dne Země. Dále Vás sdružení informuje: Dne se zástupce sdružení zúčastnil valné hromady sdružení MAS Lašsko, jehož jsme členem, kde jsme byli povinování býti členy výběrové a kontrolní komise sdružení MAS Lašsko (více o tomto uskupení se dozvíte na net stránkách : leader.isu.cz.). V době od se konal a úspěšně proběhl tradiční Bazárek, kde se opět sešlo mnoho věcí, především pro naše menší spoluobčánky. Stále až do června se mohou maminky s malými dětmi pravidelně setkávat v úterý dopoledne v místnosti školní družiny na Základní škole v Tiché v klubu Ticháček. Nadále je k dispozici služba o.s. TICHÁNEK pro občany a to každý 1. čtvrtek v měsíci, od 18:00 do 18:30 hod., v místnosti sdružení v KD Tichá (býv. knihovna), kde sbíráme podněty a náměty občanů k oživení života v obci, poskytujeme brožury Tichánku i jiné materiály především týkající se životního prostředí. Výzva občanům v souvislosti s plánovou výstavou děl naší rodačky malířky Alžběty Fojtíkové žádáme občany o kontaktování členů sdružení v případě, že máte zájem poskytnout exponáty z její tvorby pro výstavu, která by měla proběhnout v tomto roce.: Vratislav Zeman tel Pavlína Stanečková tel Plánované akce : - kulturní dům: VELIKONOČNÍ DISCO kulturní komise při OÚ DEN RODINY 16 hodin, Unie rodičů při ZŠ + ZŠ Tichá - prostranství u obecního úřad DEN DĚTÍ Unie rodičů při ZŠ - kostel sv. Mikuláše KONCERT KE DNI MATEK -11 hodin, KDU-ČSL -vystoupí děti ze ZŠ v Tiché

17 *************************************************************** J U B I L A N T I: Srdečné blahopřání všem jubilantům dožívajícím se významných životních jubileí ve II. čtvrtletí let Jaroslava V a ň k o v á Tomáš G a l k o Božena B i o l k o v á Marta J a n č o v á 75 let Marta H a v l o v á 80 let Božena K o v á ř o v á Drahomíra Š u s t a l o v á Marie M a l i š o v á 85 let Emilie Č e r n o š k o v á Žofie V a š k o v á Ludmila V a ň k o v á 89 let Anežka H a v l á k o v á Marie B u č k o v á 90 let Rudolf H o l u b Aloisie A d a m c o v á Marie R e č k o v á 92 let Jan P a r m a ************************************************************************************** Přejeme Vám veselé Velikonoce a spoustu jarního sluníčka. Pracovníci Obecního úřadu v T i c h é

18 Placená inzerce: Pobočka Frenštát pod Radhoštěm Horní ulice 125 KANCELÁŘ OTKY KUDĚLOVÉ Tel Provozní doba: pondělí, středa 8, hod. čtvrtek 9 12 hod. Po telefonické domluvě i mimo otevírací dobu!!!!

19 Jana Morisová, úvěrový specialista ZFPa, nabízí finanční poradenství z d a r m a kont.: mobil , pevná linka : Hypotéky na bydlení, refinancování stávajících hypoték a hypotéky na cokoliv Využijte min. úrokových sazeb: u ČS, KB, Raiffeisen, Wüstenrot a Hypoteční banky Stavební spoření pro ČS-Buřinku, Raiffeisen a Wüstenrot včetně úvěrů Výhodné čerpání na účet - bez zástavy nemovitosti i bez ručitele Jiné služby finanční povahy penzijní připojištění, životní pojištění

20 KADEŘNICTVÍ A NEHTOVÁ MODELÁŽ V E R O N I K A Pracovní doba: PO ÚT PÁ SO 8 12 hodin 8 17 hodin dle objednávek TICHÁ vedlejší vchod budovy obecního úřadu Veronika Bartošová tel Pokud možno, beru i bez objednávek!!! AKCE: duben sleva 15% na vše AKCE: květen ke každému stříhání foukaná zdrama AKCE: červen ke každému barvení stříhání zdarma Vydal: Obecní úřad Tichá březen 2013 MK ČR E

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

JAK SE CHRÁNIT PŘED. Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů

JAK SE CHRÁNIT PŘED. Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů JAK SE CHRÁNIT PŘED Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů Jak se chránit před okradením Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO HRANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 20.12.2005 vydat podle ustanovení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016 Životický portál Od 4. dubna do 10. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

ZAHRADNICTVÍ U ŠTEFKŮ Alej svobody 934, Polná Vám nabízí:

ZAHRADNICTVÍ U ŠTEFKŮ Alej svobody 934, Polná Vám nabízí: 24 25 ZAHRADNICTVÍ U ŠTEFKŮ Alej svobody 934, Polná Vám nabízí: - roubované okurky (na objednávku) - ovocné stromky/sloupové jabloně - růže - balkonové květiny (surfinie, muškáty a jiné) - sadbu zeleniny

Více