Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1"

Transkript

1 Č.j.: 216/ Schvaluje dne:... Vrchní státní rada genmjr. PhDr. Luděk Kula generální ředitel VS ČR Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Předkládá: Vrchní rada plk. JUDr. Oldřich Horna ředitel Institutu vzdělávání VS ČR Zpracovatelé projektu: plk. ing. František Vlach mjr. Mgr. Antonín Sůva Mgr. Renata Hečková

2 Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců B1 Profil absolventa: Absolvent kurzu se orientuje v základních otázkách systému vězeňství v České republice. Je seznámen se základní právní úpravou výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, včetně vybraných interních služebních předpisů Vězeňské služby ČR. Získá poznatky týkající se současné filosofie zacházení s odsouzenými a obviněnými v ČR, včetně seznámení s některými zahraničními zkušenostmi. Dále je informován o legislativě, která upravuje jeho pracovní zařazení, organizaci Vězeňské služby ČR. Z hlediska humanitních oborů je seznámen především s psychologickými, pedagogickými, právními a etickými aspekty penitenciární problematiky. Důraz je kladen na profesionální přístup, zvláště na problematiku dodržování zákonnosti a pozitivní postoje pracovníka vězeňství. Cílová skupina: Všichni nově nastupující občanští pracovníci Vězeňské služby ČR, kteří přicházejí do styku s vězni při výkonu své funkce, ale nepodílejí se na přípravě a realizaci programu zacházení. Jde zejména o zaměstnance z oddělení logistiky a o administrativní pracovníky. Formy studia a vzdělávací metody: Základní odborná příprava B1 trvá celkem 1 týden. Je ukončena souhrnným testem, na jehož základě je předáno všem účastníkům osvědčení. Výuka je koncipována jako denní studium a je vedena formou odborného výkladu v jednotlivých třídách. Je zaměřena především na předání teoretických poznatků a jejich využití k profesionálnímu chování k vězněným osobám a přiměřené komunikaci s nimi při důsledném dodržování pravidel bezpečnosti a právních norem. V diskusní části jednotlivých vyučovacích bloků mají účastnicí možnost porovnat podmínky a možnosti jednotlivých organizačních jednotek, doplnit si vědomosti a vyměnit si zkušenosti. Garantem průběžné klasifikace jsou vyučující jednotlivých předmětů. Odborný garant: plk. JUDr. Oldřich Horna, ředitel Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR 2

3 Učební osnovy a časové dotace: Třídnická hodina + závěrečný test Služební předměty Humanitní předměty Celkem 4 hod 16 hod 12 hod 32 hod Služební předměty Vybrané kapitoly ze služební přípravy Výkon trestu odnětí svobody Výkon vazby 16 hod 6 hod 6 hod 4 hod Humanitní předměty Právo Psychologie Pedagogika Profesní etika 12 hod 4 hod 4 hod 2 hod 2 hod 3

4 Služební předměty: 1. Vybrané kapitoly ze služební přípravy 6 hodin Úvod do předmětu služební příprava Zákon č. 555/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úkoly organizace a řízení VS) NGŘ č. 11/2006 o vězeňské a justiční stráži Prověrky bezpečnosti a prohlídky (účel prohlídek, druhy prohlídek, postup při provádění prohlídek) Zásady vstupu do objektů VS ČR NGŘ č. 43/2006 o hlášení mimořádných událostí ve Vězeňské službě ČR, Shrnutí učiva 6 hodin hod hod. 2. Výkon trestu odnětí svobody Příjem do VTOS, zařazování a umísťování odsouzených Základní práva odsouzených (stravování, ubytování, odívání, lékařská péče) Korespondence odsouzených, balíčky, návštěvy u odsouzených Základní povinnosti odsouzených, ochrana práv odsouzených Kázeňské řízení, kázeňská pravomoc, systém kázeňských odměn a trestů Zaměstnávání a vzdělávání odsouzených 6 hodin 6 hodin hod hod. 3. Výkon vazby Právní úprava VV, trestní řízení, trestní stíhání, účel výkonu vazby, důvody vazby. Realizace výkonu vazby, zásady výkonu vazby, vnitřní řád, přijímání obviněných. Práva a povinnosti obviněných, ochrana práv obviněných, zajišťování pořádku v místech výkonu vazby hod. 4

5 Humanitní předměty: 4. Právo Základy pracovního práva - zákoník práce a vnitřní předpisy upravující pracovní poměr ve VS ČR - vznik, změny a zánik pracovního poměru - základní povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele s přihlédnutím ke specifikům VS ČR hod. 5. Psychologie Osobnost vězně typologie odsouzených a pachatelů TČ, prizonizace, agrese a agresivita v penitenciárním prostředí, šikana Sebevražedné jednání a automutilace Poruchy chování vycházející ze situačních reakcí osobnosti, náročné životní situace, stres ve vězeňských zařízeních Obtížné komunikační typy osobností, formy a dopady selhání komunikace, prevence selhání hod. 6. Pedagogika Penitenciární pedagogika, předmět, obsah, složky výchovy, výchovné aspekty programu zacházení 2 hodiny 2 hodiny 7. Profesní etika Principy profesní etiky zaměstnance VS ČR 2 hodiny 2 hodiy 5

6 Studijní literatura: Studijní literatura: Služební příprava: Zákon č.555/92 Sb o Vězeňské službě a justiční stráži ČR., v platném znění NGŘ č. 17/2006, kterým se vydávají zásady pro výcvik služebního zákroku pod jednotným velením NGŘ č. 31/1993 o prokazování příslušnosti k VS ČR NGŘ č. 64/2009 o pověření orgánů VS ČR prováděním úkonů policejního orgánu NGŘ č 82/2006 o předcházení a včasném odhalování násilí mezi obviněnými a odsouzenými ve znění pozdějších předpisů NGŘ č. 40/2002 o způsobu zpracování záznamu a hlášení o použití donucovacích prostředků ve znění pozdějších předpisů NGŘ č. 25/1996, kterým se vyhlašuje Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci s Policejním prezidiem ČR ve znění pozdějších předpisů NGŘ č. 82/2005 o služebních průkazech příslušníků a občanských pracovníků VS ČR ve znění pozdějších předpisů NGŘ č. 71/2010 o mimořádných událostech ve VS ČR NGŘ č.68/2005 o postupu vazebních věznic a věznic při vzniku nepokojů nebo jiných hromadných nezákonných vystoupení osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, o organizaci a provádění služebních zákroků pod jednotným velením, o výstroji a výzbroji příslušníků provádějících služební zákrok pod jednotným velením a eskorty nebezpečných osob NGŘ č. 11/2006 o vězeňské a justiční stráži ve znění pozdějších předpisů NGŘ č. 74/2007, kterým se upravují pravidla vystupování a pořadová příprava ve VS ve znění pozdějších předpisů ML VŘP 3/2010 o umisťování a přemisťování odsouzených ve VS ČR ML ŘOVaJS č. 3/2000 o vydávání zvláštních povolení ke vstupu do střežených objektů VS 6

7 Výkon trestu odnětí svobody: Černíková, V.- Sedláček,V.: Základy penologie pro policisty. PA, Praha Černíková, V.- Makariusová, V.: Sociální ochrana. PA, Praha Zákon č. 169/1999 sb.o výkonu trestu odnětí svobody v platném znění Vyhláška č. 345/1999 Sb. Řád výkonu trestu odnětí svobody v platném znění Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník v platném znění Zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád v platném znění Zákon č. 257/2000 Sb. O probační a mediační službě v platném znění Nařízení vlády č. 365/1999 o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve VTOS ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.10/2000 Sb. O srážkách z odměny osob, které jsou ve VTOS zaměstnány NGŘ č. 32/1999, kterým se zmocňují zaměstnanci VS ČR k výkonu kázeňské pravomoci nad odsouzenými NGŘ č. 82/2006 o předcházení a včasném odhalování násilí mezi obviněnými a odsouzenými ve znění pozdějších předpisů NGŘ č. 21/2010, kterým se stanoví úkoly občanských zaměstnanců a příslušníků VS ČR při zabezpečování VTOS, VV a výkonu zabezpečovací detence ve znění pozdějších předpisů Evropská vězeňská pravidla NGŘ č. 61/ o postupu při přerušení výkonu trestu (trestní opatření) odnětí svobody, opuštění věznice v souvislosti s návštěvou NGŘ č. 50/ o vedení vězeňské administrativy NGŘ č. 16/2007 Dohoda o spolupráci VS a Českým helsinským výborem NGŘ č. 44/ o organizaci duchovní služby ve Vězeňské službě ČR NGŘ č. 45/ Poučení podle 6, odst.2 z.č. 169/1999 Sb., při přijetí odsouzeného do výkonu trestu odnětí svobody NGŘ č. 38/2010 o odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších předpisů NGŘ č. 41/ o vyhlášení Dohody o duchovní službě (správný název NGŘ) NGŘ č. 16/2010, kterým se stanoví podrobnosti a postup zaměstnanců VS ČR při uplatňování kázeňské pravomoci nad odsouzenými a obviněnými NGŘ č. 4/2010, kterým se stanoví zásady pro zpracování a vydání vnitřního řádu věznice pro obviněné a věznice pro odsouzené NGŘ č. 47/2007 o postupu při povolování, příjmu, kontrole a evidenci balíčků pro obviněné a odsouzené ve znění pozdějších předpisů NGŘ č. 40/2006 o výběru a zařazení odsouzených a obviněných na střežená pracoviště a odsouzených na nestřežená pracoviště, o povolování volného pohybu při plnění pracovních úkolů odsouzeným a o součinnosti mezi některými odděleními věznic a vazebních věznic VS ČR při plnění pracovních úkolů ods. a obv. ve znění pozdějších předpisů 7

8 Výkon vazby: NGŘ č. 21/2010, kterým se stanoví úkoly občanských zaměstnanců a příslušníků VS ČR při zabezpečování VTOS, VV a výkonu zabezpečovací detence ve znění pozdějších předpisů NGŘ č. 82/2006 o předcházení a odhalování násilí mezi obviněnými a odsouzenými ve znění pozdějších předpisů Evropská vězeňská pravidla 2006 Zákon č. 555/1992 Sb.o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky v platném znění Zákon č. 293/1993 Sb.o výkonu vazby v platném znění Vyhláška MS č.109/1994, kterou se vydává Řád výkonu vazby v platném znění Zákon č.40/2009 Trestní zákoník v platném znění Zákon č.141/1961 Trestní řád v platném znění Vnitřní řád vazební věznice Právo: Ústava ČR (ú.z. č. 1/1993 Sb.,) v platném znění Listina základních práv a svobod (ú.z. č. 2/1993 Sb.), v platném znění Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., v platném znění Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., v platném znění Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění Zákon č. 361/2003 Sb o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů., v platném znění Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., v platném znění Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů v platném znění Zákon o trestním řízení soudním (Trestní řád) č. 141/1961 Sb., v platném znění Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě v platném znění Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů v platném znění Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství v platném znění Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění NGŘ č. 64/2009 o pověření orgánů VS ČR prováděním úkonů policejního orgánu Právo- učební texty IVVS Šíma, Suk: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, C.H.Beck, 1997 Trestní právo hmotné Trestní právo procesní Vybrané problémy ze základů teorie práva Fakta a čísla OSN. Informační centrum OSN, Praha Profesní etika: Code of Behaviour PI Toorenburgh, Vězeňská služba Holandska Evropská vězeňská pravidla, Doporučení Rady Evropy č. R (87) 3 Ústava České republiky Věznice a lidská práva, OSN, Úřad vysokého komisaře pro LP, 2001 Tegze, O.: Neverbální komunikace, Computer Press, Praha, 2003 Schulz von Thun, F.: Jak spolu komunikujeme? Grada, Praha, Pedagogika: Jůva, Vlad.: Úvod do pedagogiky. Paido, Brno 1999 Pipeková, J., kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Paido, Brno 2006 Renotiérová, M. a kol.: Speciální pedagogika. Univerzita Palackého, Olomouc 2004 Matoušek, O., Kroftová, A.: Mládež a delikvence. Portál, Praha

9 Paukertová, J.: Vybrané kapitoly ze základů obecné, speciální a penitenciární pedagogiky pro základní odbornou přípravu. IV VS ČR, Stráž pod Ralskem 2010 Psychologie: Čírtková, L. Forenzní psychologie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čermák, 2004 Sochůrek, J. Úvod do základů psychologie, penologie a viktimologie pro základní odbornou přípravu příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR, IV VS ČR Stráž pod Ralskem Sochůrek, J. Vybrané kapitoly ze sociální patologie. I díl. 1.vydání. Liberec : TU, 2001 Sochůrek, J. Vybrané kapitoly za sociální patologie. II.díl. 1.vydání. Liberec : TU, 2001 Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3.vydání. Praha: Portál, 2004 Učební pomůcky, didaktická technika: detektor kovů. Videokamera, TV a video, videokazety, zpětný projektor, PC a dataprojektor, ruční 9

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vězeňská a justiční stráž 6 Výkon vazby a trestu 10 Personalistika 16 Legislativní činnost 20 Management

Více

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

PROMĚNY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

PROMĚNY ODBORNÉ PŘÍPRAVY VYDÁVÁ INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VS ČR 2/2010 PROMĚNY ODBORNÉ PŘÍPRAVY VĚZEŇSKÉHO PERSONÁLU Aleš Kýr, Alena Kafková Objekt SOŠ SNV Ostrov n. Ohří v letech 1970-1980 (foto: KDH

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2009/2010 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG KATALOG vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Úřadu práce ČR na rok 2014 1 KONTAKT: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Olomouci Vejdovského 4, Olomouc 772 00 zaměstnanec VS PhDr. Naděje Podolská tel.: 950 141 305

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 26 721/2007-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

PENOLOGIE. Tereza Raszková, Stanislava Hoferková

PENOLOGIE. Tereza Raszková, Stanislava Hoferková PENOLOGIE Tereza Raszková, Stanislava Hoferková Penologie. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu Vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení II. Vysoké

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení II. Vysoké

Více

MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ

MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI MOŽNOSTI A PROBLÉMY RESOCIALIZACE VĚZŇŮ, ÚČINNOST PROGRAMŮ ZACHÁZENÍ Eva Biedermanová Michal Petras Praha 2011 Autoři: Mgr. Eva Biedermanová: Část I. (1.2.

Více

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE ZA ROK 2010 1 Hospodaření a) Rozpočet Příjmy věznice za rok 2010 činí 42,303.819,18 Kč, v porovnání s rokem 2009 se jedná

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertise of the recruiting of Employees of Prison service of The Czech Republic and its application in Security

Více