EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje"

Transkript

1 Profil společnosti Společnost EKM vznikla 18. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně odd. C, číslo 5863 s obchodním jménem Elektro Kroměříž, s. r. o. Sídlo: Kroměříž, Kaplanova 2066/2B Právní forma: IČO: DIČ: CZ Počet zaměstnanců: 70 Roční obrat 2009: 115 mil. Kč Sídlo firmy Předmět činnosti Výroba rozvaděčů nízkého napětí Ev. č Projektování elektrických zařízení Ev. č Silniční motorová doprava nákladní Ev. č Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Ev. č (obchodní činnost) Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Ev. č Statutární orgán společnosti Vladimír Vláčil předseda valné hromady, jednatel Stanislav Bajer výkonný ředitel, jednatel Daniel Suchomel jednatel Marek Vláčil člen valné hromady Výrobní a ekonomické údaje Nosným programem společnosti je výroba rozvaděčů nízkého napětí se zaměřením na dodávky rozvoden do 6300 A včetně kompenzací, dodávky rozvaděčů s řídícími systémy pro technologické provozy, dodávky pro energetiku a jadernou energetiku, pro zdravotnictví, zemědělství, průmysl, bytovou výstavbu. Kontaktní údaje Výrobní závod Kroměříž pevná linka mobil e mail Telefon ústředna: Fax: E mail: http: Ředitel společnosti Pověřenec vedení pro jakost Personální oddělení Ekonom společnosti Vedoucí obchodního útvaru Vedoucí výroby Vedoucí technického útvaru Vedoucí zásobování Vedoucí útvaru kontroly Montážní hala 1000 m 2 Elektrotechnický cz.cz velkoobchod cz.cz 1

2 Organizační schéma firmy Složení valné hromady Předseda Členové Vladimír Vláčil Stanislav Bajer Daniel Suchomel Marek Vláčil 100 Stanislav Bajer 200 Daniel Suchomel 300 Jaroslav Petratur 400 Petr Navrátil Vedení útvarů 500 Viktor Bleša 600 Jaroslav Bruna 700 Anna Musilová Valná hromada společnosti... Ředitel 100 Realizační proces ZVPJ Ekonomický útvar Personální odd. 700 Hospodáøské odd. Vedoucí realizaèního procesu VEÚ VPO VHO Obchodní Technický Útvar Útvar Projekční Výrobní Sanitární útvar 200 útvar 300 kontroly 500 nákupu 600 útvar 800 útvar 400 zajištění VOÚ VTÚ VÚK VÚN VPÚ VVÚ Recepční Obchodní Konstruktér Pracovník Vedoucí Projektant referent ZVTÚ kontroly skladu ZVÚN ZVPÚ ZVOÚ Referent Konstruktér Skladník zahraničního obchodu Projektant Cenový Pracovník Skladník Manipulační Montážní Oddělení referent technické celní oddělení oddělení zámečníků podpory deklarant Cenové oddělení VSO Řidič VMaO VMoO VOZ Pověřenec Dozorce Řidič MV Vazač Jeřábník Elektromontér Zámečník pro obsluhu ZZ výtahu Zisk firmy je zpětně investován do rozvoje společnosti se záměrem zlepšit podmínky pro řízení a zajištění technického a technologického rozvoje. 2

3 Vnitrofiremní informační databáze Udržování a rozvoj systému jakosti v Elektro Kroměříž, s.r.o. je zabez pečován prostřednictvím informačního systému FYDAT. Tento informační systém v současné době spojuje v jediný celek všechny rozhodující prvky procesů přípravy a realizace výroby a je hlavním prostředkem řízení spo lečnosti. Centrálním prvkem je řídící modul, ze kterého se prosazuje politika jakosti v němž se sleduje a hodnotí plnění cílů jakosti pro jednotlivé roky. Jsou zde evidována a sledována nápravná a preventivní opatření, tvořeny, evidovány a revidovány další dokumenty včetně příkazů ředitele. Součástí tohoto modulu je i sledování a řízení environmentálního systému a evidence právních no rem. Poptávky zákazníků jsou evidovány a řešeny v nabídkovém modulu, jehož výstupem jsou zpracované nabídky a v případě uzavření smlouvy podklady ke zpracování zakázky. Objednávky zákazníků jsou vedeny v přehledech zakázkového modulu. Řídící pracovníci postupně zpracovávají s ohledem na organizační struktu ru informace o jednotlivých zakázkách, které jsou v dalším procesu využí vány k přezkoumání smluv, vedení změnového řízení, zpracování technic kých a obchodních specifikací a podkladů k objednávání nakupovaných výrobků a tvorbě dokumentace nezbytné k řízení výrobního procesu. Objednávání materiálu a přístrojů a vedení evidence výrobků dodaných zákazníkem je prováděno v objednávkovém modulu. Součástí tohoto mo dulu je i systém hodnocení dodavatelů. Řízení příjmu a výdeje materiálu do výroby v čárovém kódu je uskuteč ňováno prostřednictvím skladového modulu. Malým počtem pracovníků je zabezpečeno na vysoké úrovni kvantitativní a kvalitativní zpracování vel kého objemu materiálu. Efektivita činností je sledována a řízena prostřednictvím zvláštního mo dulu v jednotlivých etapách přípravy a realizace výroby. Činnost informačního systému je podporována existencí velkého počtu číselníků a pomocných nástrojů jako je měření procesů, řízení dopravy, hospodaření s palivy, energiemi atd. Celková struktura informačního systému není uzavřena, reaguje na změ ny systému řízení podle požadavků výroby a zákazníka. 3

4 Politika jakosti Vyhlášením politiky jakosti chce firma Elektro Kroměříž, s.r.o. plně uspokojovat požadavky zákazníků dodávkami rozvaděčů NN a souvisejícími službami se stanovenou úrovní kvality, dodacími lhůtami a přijatelnou cenou a tím dosahovat přiměřenou podnikatel skou prosperitu. Cílem firmy je vytvořit předpoklady pro konkurenceschopnost vý robků budováním systému řízení kvality, pružnou organizací společ nosti a efektivností všech procesů a postupů při soustavném zlepšo vání celkového image firmy. Současně nabízíme svým pracovníkům potřebnou jistotu a perspektivu v zaměstnání. Podporou cílů politiky kvality přebírají všichni pracovníci na všech úrovních ve firmě odpo vědnost za své každodenní činnosti. Realizace těchto cílů umožní udržení a rozšíření stávajícího exportu a zlepšení pozice firmy pro aktivity na českém trhu i v zahraničí v rámci Evropské unie. K zajištění a udržení politiky kvality je nezbytné: Certifikát ISO 9001 Firma Elektro Kroměříž,s.r.o. má dlouhodobé zkušenosti z prosazováním a udržováním systému jakosti ve smyslu normy ČSN EN ISO V roce 2000 získala firma při recertifikačním auditu oprávnění podle normy ČSN EN ISO 9001 a celý systém se tak doplnil o oblast řízení návrhu. Pozitivem je, že je norma jakosti obecně ve firmě chápána jako systém řízení, což umožňuje její plné využití k neustálému zvyšování kvality výrobků. veškerou činnost firmy podřídit situaci na trhu rozvaděčů, výrobu uskutečňovat ve smyslu ČSN EN ,2,3,4,5 a souvisejících norem, předpisů a zákonů a naplňovat konkrétní požadavky zákazníků, výrobky určené na export vyrábět podle norem a normativů plat ných v dané zemi nebo vyžadovaných zákazníkem a podle me zinárodních norem EN, ISO a IEC, udržovat a neustále zkvalitňovat okruh smluvních dodavatelů, zajistit, aby každý pracovník odpovídal za plnění požadavků, sta novených systémem kvality, v rámci systému kvality motivovat všechny pracovníky ke zvy šování kvalifikace, dovedností a účasti na zlepšování postupů a procesů, kvalitní a odborná práce musí být osobní ctí každého pracovníka, jednání se zákazníkem a subdodavatelem vést v bezkonfliktním duchu se zřetelem na cílový efekt, zlepšování řízení kvality zajistit zvýšenou úrovní komunikace mezi všemi útvary v procesu řídících činností, zabezpečovat personální, hmotné, finanční a další zdroje pro bu dování, udržování a zlepšování systému kvality, dbát o to, aby výroba a zpracování materiálu neohrožovaly zdra ví pracovníků a odpovídaly ekologickým kriteriím, obnovovat, rozšiřovat a soustavně modernizovat technické vy bavení firmy za účelem trvalého zvyšování kvality, přezkoumávat, vyhodnocovat a aktualizovat politiku kvality a se znamovat s ní a jejím plněním zaměstnance firmy nejméně jed nou ročně Ředitel společnosti 4

5 K zajištění a udržení environmentální politiky je nezbytné: Environmentální politika Elektro Kroměříž, s.r.o. Vedení společnosti prosazuje ve svých aktivitách a rozhodování Environmentální politiku. Ve všech oblastech uplatňuje systémový přístup k ochraně životního prostředí v souladu s požadavky systé mové normy. Základními principy Environmentální politiky jsou: neustálé zlepšování environmentálního profilu společnosti prevence negativních vlivů realizačního procesu plnění požadavků právních a jiných předpisů na ochranu životního prostředí, které se vztahují k činnostem firmy Elektro Kroměříž, s.r.o. Environmentální politika platí pro území Elektro Kroměříž, s.r.o. a je základem pro stanovení a přezkoumávání environmentálních cílů a cí lových hodnot. Je pravidelně hodnocena tak, aby postihovala měnící se podmínky a informace ve společnosti. Environmentální politika je v případě relevantních podnětů zainteresovaných stran revidována a pří padně přizpůsobována požadavkům a očekáváním. Současné vydání je platné od Vedení společnosti se plně ztotožňuje s ustano veními EP a ve spolupráci se všemi zaměstnanci ve všech organizač ních úrovních společnosti se zasazuje o její pochopení a naplňování. Podporuje vzdělávání zaměstnanců, pravidelně ověřuje funkčnost sys tému a plnění závazků plynoucích z ustanovení Environmentální politi ky, včetně prověřování neustálého procesu zlepšování. V případě zjištění potřeby poskytuje účinnou pomoc. činnost společnosti podřídit hnutí za maximální snížení negativního environmentálního dopadu, výrobky určené na export vyrábět podle norem a normativů platných v dané zemi nebo vyžadovaných zákazníkem a podle mezinárodních norem EN, ISO a IEC, udržovat a neustále zkvalitňovat okruh smluvních subdodavatelů, zajistit aby každý pracovník odpovídal za plnění požadavků, stanovených EMS, v rámci EMS motivovat všechny pracovníky ke zvyšování kvalifikace, dovedností a účasti na zlepšování postupů a procesů, kvalitní a odborné práci vedoucí ke zdravému životnímu prostředí, jednání se zákazníkem a subdodavatelem vést v bezkonfliktním duchu se zřetelem na cílový efekt, zlepšování úrovně EMS zajistit zlepšením komunikace mezi všemi útvary v procesu řídících činností, zabezpečovat personální, hmotné, finanční a další zdroje pro budování, udržování a zlepšování EMS, dbát o to, aby výroba a zpracovaný materiál neohrožovaly zdraví pracovníků a odpovídaly ekologickým kriteriím, obnovovat, rozšiřovat a soustavně modernizovat technické vybavení firmy za účelem trvalého zvyšování EMS, přezkoumávat a vyhodnocovat EMS a s výsledky seznamovat zaměstnance firmy nejméně jednou ročně Elektro Kroměříž, s.r.o. má vytvořen postup pro stanovování, schvalování a vyhodnocování environmentálních cílů a cílových hodnot. Při stanovování cílů a cílových hodnot je zohledněna enviromentální politika, významné environmentální aspekty a jejich dopady na životní prostředí, právní a jiné požadavky EMS, relevantní podněty zainteresovaných stran, výsledky interních a externích auditů, technické a ekonomické možnosti. Na tomto základě jsou určeny priority společnosti a jsou stanovovány vhodné cíle a cílové hodnoty. Environmentální cíle a cílové hodnoty jsou tam, kde je to možné kvantifikovány a je snaha, aby zahrnovaly preventivní opatření ke zmírnění dopadů činností na životní prostředí. Informace o plnění environmentálních cílů a cílových hodnot jsou součástí hodnotící zprávy o přezkoumání vedením společnosti. V případě jejich neplnění jsou přijímána odpovídající nápravná a preventivní opatření. Program EMS je souborem všech environmentálních cílů a komentářů k nim. Program definuje jednotlivé kroky vedoucí k jejich splnění, včetně termínů a zaměstnanců odpovědných za jejich splnění. Program EMS dále podrobně definuje způsob dosažení cílů, uvádí důvody jejich přijetí, ekologické a ekonomické přínosy cílů a zdroje přidělené pro jejich realizaci. V případě, že environmentální cíle souvisí s realizací investiční akce jsou při jeho definování zohledněny postupy platné pro pořizování investičního majetku. Program EMS, resp. cíle a cílové hodnoty, jsou pravidelně prověřovány a vyhodnocovány. Informace o jejich plnění jsou součástí hodnotící zprávy o přezkoumání systému EMS vedením společnosti. V případě neplnění environmentálních cílů jsou vedením společnosti přijímána odpovídající nápravná a preventivní opatření. 5

6 Přehled zkoušek prováděných na výrobcích Elektro Kroměříž, s.r.o. ke dni Typová řada Typ zkoušky Norma 6

7 Typová řada Typ zkoušky Norma 7

8 Typové výrobky EKM rozvodny NN do 6300A pro všechna průmyslová odvětví včetně kompenzací technologické rozvaděče s řídícími systémy rozvaděče pro průmyslové podniky rozvaděče pro energetiku včetně jaderné energetiky rozvaděče s přepážkami pro zvláštní aplikace rozvaděče pro distribuci el. energie a ovládací skříně pro rozvody VN rozvaděče měření a regulace kompenzační rozvaděče rozvaděče pro veřejnoprávní instituce rozvaděče pro bytovou zástavbu speciální jednoúčelové rozvaděče pro pracovní stroje staveništní rozvaděče zapouzdřené rozvaděče plastové i kovové ovládací pulty Tento katalog je určen především projektantům a konstruktérům jako pomůcka při projektování rozvaděčů a rozvoden. Rozvaděče, vyráběné v EKM, se používají především pro rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslových a komerčních objektech, energetických rozvodnách a stanicích přenosové soustavy, jako hlavní nebo podružné rozvaděče. Stavebnicové řešení rozvaděčů umožňuje jejich velikou variabilnost při tvoření sestav.tyto rozvaděče jsou určeny pro všestranné použití, především však pro náročné provozní podmínky v průmyslových a technologických provozech. Samostatnou částí je výroba vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V pro jadernou energetiku. Rozvaděče určené pro technologické zařízení jsou významnou součástí výroby EKM. Jsou určeny k regulaci pohonů pomocí řídící jednotky. Představují rozhodující objem exportu. Při výrobě rozvaděčů jsou využívány nejnovější poznatky konstrukce a koncepce rozvaděčů NN a nové komponenty, technologie a technický vývoj v oboru rozvodných zařízení. Přitom zohledňujeme požadavky zákazníků a zkušenosti v dodávkách do zemí EU a akceptujeme podmínky příslušných norem. Naše rozvaděče pracují v řadě zemí celého světa. Viz Všechny komponenty používané při výrobě rozvaděčů jsou doloženy Prohlášením o shodě podle zák.č.22/1997sb. 8

9 Rozvaděče pro náročné průmyslové a technologické podmínky Výše uvedené rozvaděče jsou nosným výrobním programem naší firmy. Základní technické parametry: Jmenovité napětí a proud Do 1000 V st a 1500 V ss dle ČSN , kategorie II NN do 6300A. Kogenerační jednotka Skříně Šířky polí : 400, 600, 800, 1000, 1200 mm Hloubky polí: 400, 500, 600, 700, 800, 1000 mm Výšky polí : 2200, 2000, 1800 mm + podstavec (50,100,150,200,250,) Rozvaděče jsou opatřeny dveřmi, zadními, horními a spodními kryty, které nezvětšují rozměr rozvaděče. Na přání zákazníka je možné vyrobit skříně jiných rozměrů. Např. pro distribuční transformátory, ovládací skříně, kompaundní trafa, budící trafa případně skříně, které jsou určeny i pro rozvod VN a VVN (ČEZ). Do sestav je možné zařadit rohová pole, mezipole( mm), propojovací mosty a další varianty dle potřeby. Podrobnější informace o rozměrech jsou uvedeny v katalozích jednotlivých výrobců, které jsou využívány u naší firmy Krytí ČSN EN :1993+A1:2001 Při výrobě je akceptován stupeň krytí podle zadávací dokumentace. Běžně používaná krytí: IP 54, 40 celkové krytí rozvaděče IP 00, IP 20 krytí po otevření dveří Podle projektu lze různě kombinovat. Stupeň krytí je dále určen výrobcem skříně. (Rittal, Sarel, TVD, NH Zábřeh apod.) Vyšší krytí až do IP 66. Boční pohled na uspořádání holých plochých vodičů Povrchová úprava skříní Standardně jsou skříně lakovány práškovou vypalovací barvou pro vnitřní použití (na požádání venkovní provedení laku). Odstín bez uvedení v objednávce RAL 7032, na požádání jiné odstíny této řady. Výrobce skříní RITTAL dodává od skříně s nástřikem RAL Přípojnice Zpravidla se používá pro ucelený technologický soubor jeden systém přípojnic. Přípojnice jsou provedeny z holých plochých vodičů z elektrovodné mědi (ČSN ), flexibarů nebo Linergy (tvarované profily). Všechny spoje jsou utahovány předepsanými momenty, které doporučují výrobci jednotlivých komponentů. Rozvaděč generátoru 9

10 tab. 1 Jedna z možných variant pro sběrnicový systém je použití nosníků DELTA: Jmenovité proudy a dynamické odolnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Velikost použitých přípojnic a způsob uložení volí výrobce rozvaděče podle proudových hodnot zadaných v projektu rozvaděče (ČSN ed.2.) Nosiče přípojnic jsou používány dle průřezů a tvaru sběrnic, např. PROWATT, RITTAL, WÖHNER, GHV, ERICO aj. Jako sběrnicový systém je možné použít i speciální provedení např. CANALIS. Tento systém se používá např. při propojení rozvaděčů na větší vzdálenosti. V rozvaděčích určených pro ztížené klimatické podmínky je nutno zabezpečit pracovní podmínky, stanovené projektem nebo výrobcem přístrojové výbavy. Tuto podmínku zabezpečujeme pomocí různých druhů klimatizačních jednotek, např. RITTAL, SAREL aj. Způsob použité klimatizace je odvozen od teplotního výpočtu dle ČSN IEC 890+A1. Výrobce je odpovědný za volbu průřezů vodičů uvnitř rozvaděče. Tato volba je kromě proudu, který musí být přenášen, určována mechanickým namáháním, kterému je rozvaděč vystaven, způsobem uložení vodičů, druhem izolace případně druhem připojovaných prvků. Průřez vodiče PEN i nulového vodiče N je volen s ohledem na dovolené proudy dle ČSN a s ohledem na Opatření ochraně proti nadproudům dle ČSN Průřez ochranného vodiče PE je volen dle ČSN EN ed.2 a ČSN ed.2 a dle následující tabulky. Průřez každého ochranného vodiče musí splňovat podmínky pro automatické odpojení od zdroje a musí vydržet předpokládaný poruchový proud dle ČSN ed.2 tab. 2 Pole s hlavním jističem 630 A Průřez fázových vodičů Nejmenší průřezy odpovídajících S ochranných vodičů S p mm 2 mm 2 S Ł 16 S 16 < S Ł < S Ł 400 S/2 400 < S Ł S < 800 S/4 10

11 Dodávané skříně a technologie zpracování: Skříň rozvaděče je ošetřena termoreaktivní práškovou barvou (epoxipolyesterová RAL mezinárodní rejstřík barev). EKM dodává výrobky ve skříních těchto výrobců: RITTAL, SAREL, OEZ, TVD Slavičín, KROMEXIM, MOELLER. Pro venkovní provedení se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním podmínkám nabízíme speciální přednástřikové úpravy. Síla vrstvy vrchního nástřiku je v rozmezí 60 80mm. Montážní rámy žlutý nebo modrý pozink. Montážní panely pozink, případně barevné např. RAL 7550 aj. Do zvláště náročných podmínek provádíme před nástřikem povrchovou úpravu KATAFORÉZU, ZINKOVÁNÍ Provozní podmínky Rozvaděče musí být provozovány v souladu s ČSN EN ed.2, ČSN EN ed.2, ČSN EN A1 +A2, ČSN EN ed.2, a ČSN EN ed.2. Viz příloha Pokyny pro skladování, montáž, obsluhu a údržbu (str. 43). Přívodní pole 1600 A Používané typy skříní dle dodavatelů: RITTAL RT SAREL SA OEZ Letohrad RSN, SRS Kromexim RF, RFA TVD Slavičín STS, STSE, STL, STLE EKM EKMA, EKM F Provedení podle dodávky Rozvaděče pro tuzemské dodávky jsou vyráběny v souladu s platnými normami. Rozvaděče pro exportní dodávky v technické dokumentaci nutno uvést všechny požadované odchylky od platných norem, požadavek na druh a barevné značení přípojnic, případně provést výběr a specifikaci požadovaných přístrojů, např. USA. Vždy místo konečného provozování zařízení z důvodu dodržení příslušných norem dané země. Pøíklad typového oznaèení dodávané skøínì: RF 2064 D 54 Stupeň krytí rozvaděče Provedení přístupu k přístrojové náplni: J jednostranný D dvoustranný R odnimatelný zadní zákryt Rozměrový kód skříní 18 výška 1800mm 20 výška 2000 mm 21 výška 2150 mm 6,8,10,12 šířka 600, 800, 1000, 1200 mm 4, 6, 8 hloubka 400, 600, 800 mm Vývodové pole s lištovými odpínači Základní typové označení : RFA,RF 4000, RF86, SRS, RSN, TS, SA, RG, ATP, ANM, ANL, EKM F, EKMA, STS, STSE, STL, STLE 11

12 1. 2. ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE ROZVADĚČŮ Skříně Základní mechanickou stavební jednotkou je samonosný skelet. Bývá celosvařovaný nebo montovaný. Dodavatelé skříní používají ocelový plech o minimální tloušťce 1,5 mm. U montovaných skříní je zabezpečeno dokonalé elektrické pospojování. Toto provádíme přes navařené měděné šrouby na jednotlivých dílcích. Pospojování se provádí pomocí CYA vodičů nebo plochých měděných pletenců (ERICO, DRACOUN). Mechanická odolnost skříní je zabezpečena zkratovou a seismickou zkouškou (ČSN EN ed.2, ČSN IEC 980). Kontejnerová rozvodna pro mostové jeřáby Mezipole Mezipole je vyráběno v základní šířce 200 mm a jmenovité hloubce rozvaděče. Je vždy součástí přepravní jednotky. Mezipole je vždy opatřeno krytem a má krytí shodné s krytím rozvaděče. Používá se např. pro: přechod přípojnic polí s jističi (NW, Masterpact, Spectronic, ABB, SIEMENS aj.) v provedení přívodu shora dolů připojení přívodního pole rozvaděče k výkonovým transformátorům (BEZ,SGB...) propojení horních a dolních přípojnic u rozvaděčů s kombinací vývodů shora a zespodu přechod spojky přípojnic Mezipole není určeno pro montáž přístrojové náplně, kromě přístrojů pro kompenzaci chodu transformátoru naprázdno Redukce hloubky polí V případě, že sousední pole jsou hloubkově rozdílná (např. rozdílná hloubka mezi přívodním a vývodovými poli), použije se pro překrytí rozdílných hloubek redukce hloubky polí. Redukce se vyrábí v krytí shodném s krytím rozvaděče a je umístěna vždy na zadní straně rozvaděče, takže čelní strana je v rovině. Redukce hloubky polí nezvětšuje rozměr rozvaděče Rohové pole Rohové pole slouží pro souvislé spojení rozvaděčů sestavených do tvaru L, nebo U. Tímto polem jsou vedeny pouze přípojnice a není určeno pro montáž přístrojů. Krytí rohového pole je shodné s krytím rozvaděče. Rohové pole zvyšuje šířku rozvaděče o 60 mm na každou stranu (přístup k zámkům dveří). Atypické přívodní pole se vzájemným mechanickým blokováním jističů Propojovací most Pro propojení přípojnic rozvaděčů, postavených rovnoběžně, podélně nebo kolmo na sebe, se vyrábějí propojovací mosty. Tyto se umísťují na příslušná pole rozvaděčů a propojení se provádí v osách polí. Při propojení více řad rozvaděčů může být most montován v jedné ose. Přípojnice mostu mohou navazovat na přípojnice příslušných rozvaděčů, případně na výkonový jistič, nebo odpojovač. Výška propojovacího mostu je mm, délka může být libovolná. Při délce mostu větší jak 2400 mm musí být řešeno zavěšení nebo podepření nosné části propojovacího mostu. V tomto případě se jednotlivé části (přepravní díly) spojují při montáži. Průřezy přípojnic jsou zpravidla shodné s přípojnicemi spojovaných rozvaděčů. Rovněž krytí propojovacích mostů je shodné s krytím rozvaděčů, přičemž most v krytí IP 00 je ze spodní strany vždy opatřen krytem. Propojovací mosty je možno dodat i s namonto vaným odpojovačem, avšak pouze v krytí IP 00. V polích, kde je umístěn propojovací most, nelze provést zaústění vodičů z horní strany. S objednáv kou propojovacího mostu musí být dodána půdorysná dispozice se zakresle ným mostem a udáním šířky uličky mezi jednotlivými řadami rozvaděčů. Kóta šířky uličky se vždy vztahuje na rovinu dolní části rozvaděče (bez dveří a krytů).

13 obr Oddělovací přepážka Pro oddělení jednotlivých polí nebo částí rozvaděče z důvodů protipožárních, stínících, bezpečnostních nebo jiných, lze použít oddělovací přepážku. Přepážka se montuje mezi rámy oddělovaných polí a nezvětšuje rozměr rozvaděče. Používáme deskové elektroizolanty na bázi skelné tkaniny od fy ARCO technik s. r. o. Praha (např. UPM 72, UPM 204 aj.). Dále RESART, LEXAN, LEXEL apod. od fy MEPLA. Všechny používané materiály odpovídají požadavkům ČSN EN ed.2, ČSN EN ed.2, ČSN EN A1 +A2, ČSN EN ed.2, a ČSN EN ed.2 a mají vydáno Prohlášení o shodě Vnitřní dělení rozvaděčů přepážkami Tato zvláštní aplikace je používána ve zvláště důležitých provozech s přihlédnutím k maximální bezpečnosti obsluhy a rychlé servisní výměně jednotlivých prvků. (Konstrukční řešení těchto aplikací je uvedeno na str. 36) PŘÍSTROJOVÁ VÝZBROJ ROZVADĚČŮ Přístrojová výzbroj se dle charakteru montuje: 1) do pole s výkonovým jističem 2) do pole s montážním rámem 3) do pole s montážním panelem Rozvaděč s lištovými odpínači tab. 3 Proudová zatížitelnost ECu pasů Pole s jističi NW, Masterpact, Spectronic, ARION, ABB, SIEMENS aj. Pole s pevnými a výsuvnými výkonovými jističi jsou vyráběna ve dvou provedeních, a to s přívodem zespodu a přívodem shora. Jistič je umístěn ve střední části pole. Spojení s přípojnicemi je provedeno holými, plochými vodiči, na kterých jsou umístěny měřící transformátory proudu. Přístroje pomocných obvodů (pojistky, jističe, případně převodový transformátor nebo pomocná relé) jsou umístěny v horní nebo dolní části panelu. Svorkovnice vnějších spojů je umístěna ve spodní části pole. Živé části, které jsou pod napětím i při vypnutém jističi, jsou chráněny izolačním krytem proti nahodilému dotyku. Čelní strana pole je vždy opatřena dveřmi, do kterých jsou montovány měřící, ovládací a návěstní přístroje, zabezpečující signalizaci stavu jističů (obr. 2). 13

14 Pole s jističem NW, Masterpact, NZM, Spectronic, ARION, SIEMENS aj. přívod ze spodu, shora. Přívod je buď kabelem nebo holými plochými vodiči na připojovací pra porce, umístěné ve spodní nebo horní části skříně. Prostor pro připojení řeší vnitrofiremní norma (obr. 1). tab.4 Proud Typ jističe Sběrny Šíře přívodního I dyn Jmenovitý E Cu pole Vývodové pole ovládané přes dveře 1000 A NW10 H1 50/ I k 60 ka BL 1600 S5 N 600 I dyn 132 ka MH10 H1 50/ IZM 10 SP E MAX 50/ A NW 16 2 x 50/ BL 1600 S6 H 600 IZM 2 x 50/ SP E MAX 2 x 50/ A NW 25 2 x 80/ ARION SP 25 2 x 80/ E MAX 2 x 80/ A NW 32 3 x 100/ I k 100 ka ARION x 100/ I dyn 220 ka 4000 A NW 40 3 x 100/ A NW 63 3 x 120/ Přívodní pole + měření Pole s montážním rámem Pole s montážním rámem je určeno pro montáž přístrojů klasickým způsobem na děrované lišty (nosníky), nebo rychloupínáním na lišty DIN. Rozmístění přístrojů na rámu, nebo panelu se provádí na základě poža davků projektu, nebo pomocí počítačových programů. Naše firma pracuje v programu RUPLAN 4.5 s nadstavbou EVU modul, v programu AutoCad LT 2009 a programu BricsCad Pro. Dále používáme konstrukční progra my firmy OEZ, SCHNEIDER elektric CZ s.r.o, SCHMACHTL CZ apod. Výrobce rozvaděče má povinnost dodržovat ČSN EN, zejména zása dy, že ke všem přístrojům a spojům musí být dobrý přístup. Proto nelze rozvaděč přeplňovat přístroji. Stanovené počty přístrojů v řadách a urče né prostory na výšku, případně dále uváděná omezení při navrhování roz vaděče je nutno plně respektovat (viz str. 20). Výzbroj každého pole má tvořit jeden nebo několik funkčních celků. Pomocné obvody lze propojit jen v polích tvořících přepravní jednotku. Mezi přepravními jednotkami musí být tyto propoje řešeny přes svorkov nice, jako vnější spoje. Členění na přepravní jednotky musí být uvedeno v projekční dokumentaci. Obvody různých jmenovitých napětí se doporuču je umístit do různých polí. Pokud tak nelze a je nebezpečí, že by se vzá jemně rušivě ovlivňovaly je nutné v technické dokumentaci stanovit způ sob oddělení jednotlivých soustav, případně takto navržená pole osazovat tak, aby bylo možno jednotlivé soustavy prostorově oddělit. Svorkovnice se umísťují přednostně vodorovně na spodní nebo horní část přístrojového rámu v závislosti na situování vývodů. Svorkovnice se umísťují nad sebou i v několika řadách, hloubkově vzájemně odsazených. V případě vhod nosti lze montovat svorkovnice svisle. Pole s montážním rámem se vyrá bějí v jednostranném nebo dvoustranném provedení. 14

15 Osazení rozvaděče výkonovými jističi tab Pole s montážním rámem v rozvaděči s krytím IP 20 po otevření dveří Pro tato pole platí v zásadě totéž, co pro základní provedení. Je však nutno uvažovat s tím, že potřeba krytování zvyšuje nároky na prostory pro montáž pří strojů. Krycí plechy přístrojové náplně v jednotlivých polích jsou předmětem zakázkového zpracování. Po vrchová úprava je provedena práškovým em, odstín RAL 7032, případně dle barvy skříně. Kryty je možné vyrobit i z výše uvedených plastů (viz ). Na dveře se doporučuje montovat přístroje jen v nezbytných případech. Tyto jsou pak rovněž opatřeny krytem ze zadní strany Pole s montážním panelem Je určeno především pro rozvaděče s frekvenčními měniči, měření a regulace a rozvaděče pracovních stro jů. Přístroje jsou montovány na přístrojový panel za krývající celou plochu pole. Mezi jednotlivými řadami přístrojů a po stranách je panel opatřen kabelovými žlaby pro uložení laněných propojovacích vodičů. Řešení uspořádání holých vodičů silového rozvaděče 15

16 obr Měření rozvodných závodů Obdobou pole s krytím IP 20 po otevření dveří je pole s měřením roz vodných závodů. Přívodní jistič a přístrojové transformátory proudu jsou pod krycím plechem, který je upraven pro zaplombování. Pro zaplom bování jsou podle situace upraveny i další kryty, za kterými prochází vodiče měřeného rozvodu. Vlastní měřící souprava je pro velkoodběr, je na ní prostor pro nepřímý činný a jalový elektroměr, přijímač HDO, saz bový spínač (přístroje nejsou předmětem dodávky) a dále ovládací jistič a zkušební svorkovnice. Měření rozvodných závodů lze provést jak v rozvaděčích v krytí IP 00 po otevření dveří, tak i v krytí IP 20 po otevření dveří. Pole s měřením rozvodných závodů je od sousedních polí odděle no plechovou mezistěnou. Elektrické parametry jsou limitovány použi tým přívodním jističem. Výrobce rozvaděčů zajišťuje úřední cejchování přístrojových transformátorů proudu. Tyto jsou dodávány v třídě přes nosti 0,5 s a cejchovány. K transformátorům jsou dodávány cejchovací protokoly Přístroje na dveřích rozvaděče Na dveře polí se umísťují měřící, signální, zobrazovací a ovládací přístroje obvodů příslušného pole, které lze sledovat a ovládat bez otevření dveří. Spínací přístroje s ručním ovládáním větších jmenovitých proudů se umísťují na dveře jen vyjímečně a to do jmenovitého proudu 25 A. Pokud se na dveře umísťují přístroje o velké vestavné hloubce, je nutno ponechat na montážním rámu v potřebném pásmu volný prostor bez přístrojové vý zbroje. Rozmístění přístrojů na dveřích rozvaděče se provádí dle firem ní normy. Pokud je požadováno určité uspořádání přístrojů s ohledem na technologii provozu, musí být tento požadavek uveden v technické specifikaci nebo dokumentaci předané s objednávkou (viz obr. 2 a 3). Elektroměry se umísťují do výše předepsané Rozvodnými závody. Prů hledem na dveřích lze odečítat naměřené hodnoty. U rozvaděčů s krytím IP 20 po otevření dveří lze na dveře umístit pouze přístroje, které toto krytí splňují. Na požadavek je možné dveře vybavit zámkem s FAB vložkou E1, vybavit proskleným průhledem a podobně. Provedení technologických schémat obr Ochrana před nebezpečným dotykem Každý rozvaděč je na boční stěně opatřen vnější ochrannou svorkou, propojenou s průběžnou ochrannou přípojnicí. Všechny kovové součásti konstrukce jsou vodivě pospojovány a spoje ny s ochrannou svorkou viz (332000) ČSN ed OZNAČOVÁNÍ Označení polí rozvaděče Označování v rozvaděči musí být provedeno tak, aby bylo možné iden tifikovat jednotlivá pole. Ve většině případů řeší způsob označování projekt Označení přístrojů Přístroje jsou označeny funkčním označením přístroje a označením pořadí nebo příslušnosti shodně s označením, uvedeným na výkresech, předaných s objednávkou. Označení příslušnosti přístrojů k jednotlivým obvodům se provádí označovacími štítky. Označení ovládacích přístro jů na dveřích nebo čelní straně technologickými popisy se provádí do označovacích štítků. Technologické popisy štítků přiřazené k jednotli vým přístrojům musí být v předané technické dokumentaci jednoznačně uvedeny.

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,

Více

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk ROZVÁDĚČE NN Výrobní a montážní společnost BREMA, spol. s r.o. za dobu své existence získala významné postavení na trhu v oborech elektromontážních prací, výroby rozváděčů, měření a regulace, klimatizace

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ Rozváděčové skříně DSR-EKO Obsah Obsah Obecné informace... 3 Technický popis, ovládací pulty... 3 Provedení... 4 Skladování... 4 Rozváděčové skříně DSR-EKO, jednokřídlé dveře... 5 Rozváděčové

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Elektroměrové rozváděče RE

Elektroměrové rozváděče RE Elektroměrové rozváděče RE 2005 1 Použití: Elektroměrové rozváděče řady RE slouží k osazení jedno a třífázových elektroměrů a jsou určeny pro zazdění do venkovních pilířů a pevné zdi, popřípadě na povrchovou

Více

KATALOG UNIVERZÁLNÍCH SKŘÍNÍ MĚŘENÍ USM A SM-1 SKŘÍŇ USM D33/230V

KATALOG UNIVERZÁLNÍCH SKŘÍNÍ MĚŘENÍ USM A SM-1 SKŘÍŇ USM D33/230V KATALOG UNIVERZÁLNÍCH SKŘÍNÍ MĚŘENÍ USM A SM- SKŘÍŇ USM D/0V OBSAH. Univerzální skříň měření USM... Určení... Technický popis... Typy skříní a jejich použití... Sestava skříně USM-E...6 Schéma zapojení

Více

AROVA SERVIS Výroba rozváděčů nn

AROVA SERVIS Výroba rozváděčů nn AROVA SERVIS Výroba rozváděčů nn Vedení společnosti AROVA SERVIS vyhlašuje tuto POLITIKU JAKOSTI ----------------------------------------------------------------------- Předmětem činnosti společnosti AROVA

Více

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně Základní provedení skříně obsahuje: skelet odnímatelný horní kryt odnímatelný zadní kryt otvor ve dně 2 boční lišty dveře výklopná klika vložka DB5 šroubovaná perforovaná výztuha po celém obvodu dveří

Více

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně DistriBox Rozváděčové skříně Tabulka výběru skříní hloubka 300 400 500 D12 Rozměry skeletu Skříň IP40 Boční kryty IP40 Skříň IP55 Boční kryty IP55 Podstavce Montážní panely šířka výška 1 QA40-180603 35462

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A Rozvaděč vn typ W 2 jmenovité napětí 2 kv jmenovitý proud 60 a 20 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný vn rozvaděč typu W 2 je sestaven z oddělených typově přezkoušených polí s jedním

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65 & do 630 A, IP 54-65 115 & Obsah Stavba systému strany 118-119 Přehled programu strany 120-125 Mi-prázdné rozvodnice s průhledným víkem strany 126-127 s neprůhledným víkem strany 128-129 Mi-rozvodnice

Více

Zásuvkové skříně Famatel IP44 až IP65

Zásuvkové skříně Famatel IP44 až IP65 1 Zásuvkové IP44 až IP65 ZSF zásuvková skříň ZSFV s hlavním vypínačem ZSFT s trafem a vypínačem trafa Zásuvky Používáme vlastní zásuvky a značky - odolné vůči UV záření. Skříně vybavujeme osvědčenými a

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

Přístroje nízkého napětí Oceloplechové rozváděčové skříně s vysokým krytím IP65 řada SR2

Přístroje nízkého napětí Oceloplechové rozváděčové skříně s vysokým krytím IP65 řada SR2 Přístroje nízkého napětí Oceloplechové rozváděčové skříně s vysokým krytím IP65 řada SR2 Oceloplechové rozváděčové skříně řada SR2 Oceloplechové rozváděčové skříně řady SR2 jsou určeny k použití pro automatizační,

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AS / ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO

MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AS / ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO MANUÁL TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE AS 09..2013//09..2016 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 1 Název a sídlo: Adresy provozoven: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE I ASE, s.r.o. Sadová 95, Bořanovice,

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

Rozvaděčový systém pro přístroje do 125 A, M IP 43, univers FW Kompletně smontované rozvaděče bez přístrojů

Rozvaděčový systém pro přístroje do 125 A, M IP 43, univers FW Kompletně smontované rozvaděče bez přístrojů Rozvaděčový systém pro přístroje do 125 A, M IP 43, Kompletně smontované rozvaděče bez přístrojů Systém se skládá z: 1. Oceloplechové skříně s dveřmi, třída ochrany II (M), v barevném odstínu RAL 9010

Více

KATALOG ROZVÁDĚČŮ NN TYPŮ RST A RD 2 PRO VENKOVNÍ SLOUPOVÉ TRANSFORMOVNY VN/NN DO VÝKONU 630 kva

KATALOG ROZVÁDĚČŮ NN TYPŮ RST A RD 2 PRO VENKOVNÍ SLOUPOVÉ TRANSFORMOVNY VN/NN DO VÝKONU 630 kva KATALOG ROZVÁDĚČŮ NN TYPŮ RST A RD 2 PRO VENKOVNÍ SLOUPOVÉ TRANSFORMOVNY VN/NN DO VÝKONU 630 kva OBSAH: 1. Určení rozváděčů typu RST....................................................................

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ VÝROBKŮ 1. Skříně určené pro osazení do výklenku ve stěně nebo zděném pilíři označení..... /. V... příklad

Více

OBSAH Určení Technické údaje Technický popis Typové značení rozváděčů RBTR Příklady zapojení Příklady sestav rozváděčů RBTR

OBSAH Určení Technické údaje Technický popis Typové značení rozváděčů RBTR Příklady zapojení Příklady sestav rozváděčů RBTR 2 OBSH 1. Určení...4 2. Technické údaje...4 3. Technický popis...4 4. Typové značení rozváděčů RBTR...5 5. Příklady zapojení...6 Obecné zapojení jednostranného provedení rozváděče RBTR xxxx/4835-1xx...6

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 900 ISO 400 ISO 800 Značení ZNAČENÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 E S 2 + 00 / N V E 8 P Druh rozváděče E N Uspořádání rozváděče R

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE listů 6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stupeň projektu: Projektová dokumentace pro ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY Název akce: Centrum denních služeb v ZŠ Hrdlovská, Osek D1:SO 101 Denní centrum D1:SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika

Více

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání Rozváděče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Rozváděče Jednou z nejdůležitějších

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PNE Základní parametry skfiíní ZP Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R 4 02 / K V W 4 Druh Urãení kabelové Poãet PouÏit Materiálové

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN Vypínače 16, 25 a 32A řady E 220 E 220 DIN VDE 0632, VDE 0660 část 107, DIN EN 60947-3, IEC 947-3 a DIN 43 880 SK 0242 B 91 Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN 50 022 Vestavbová

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s

Více

4. Rozměry, hmotnosti Popis funkce Technické parametry Materiál Údajový štítek Kontrola...

4. Rozměry, hmotnosti Popis funkce Technické parametry Materiál Údajový štítek Kontrola... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. 1. Objednávkový klíč... 2 2. Popis...

Více

DistriSet PŘEHLED PROVEDENÍ

DistriSet PŘEHLED PROVEDENÍ DistriSet PŘEHLED PROVEDENÍ DZ DN DZ...EI30S Provedení oceloplechové oceloplechové oceloplechové s požární odolností Požární odolnost - - EI30S Instalace zapuštěná nástěnná zapuštěná Krytí IP43 IP43 IP54

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ New Viking TM 3 inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ Nové řadové svorky NEW VIKING TM 3 Široká nabídka šroubových svorek od 2,5 do 70 mm² Komplexní nabídka pérových

Více

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 PASSION FOR POWER. Informace o produktu 03/2013 Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 SK-přenosná zásuvková rozbočnice IP 44 Typová řada přenosných zásuvkových kombinací v IP 44 s odklápěcím okénkem pro

Více

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM CENÍK 2011/12 str. 2 str. 3 str. 8 str. 12 str. 15 str. 20 str. 28 str. 30 1 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ IP65 IP40 DESIGN IP40 STANDARD IP40 INCASSO PŘÍSLUŠENSTVÍ Kryt kanálu Propojovací průchodka Krabice IP56

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

1. Základní provedení strojů... 1

1. Základní provedení strojů... 1 WS standardní provedení OBSAH 1. Základní provedení strojů... 1 2. Základní rozměry... 2 2.1. WS PRIME, WS ECONOMIC stroje se standardní točnou... 2 2.2. WS PRACTIC stroje s točnou s výřezem... 3 3. Parametry

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB řady CLA a CLB Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 2500 A. Transformátory splňují požadavky ČSN, mezinárodních

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 60110 Strana 1 Celkem stránek:

Více

1. Určení... 4 2. Technické údaje... 4 3. Technický popis... 4 4. Typové značení rozváděčů RBTR... 5 5. Příklady zapojení...

1. Určení... 4 2. Technické údaje... 4 3. Technický popis... 4 4. Typové značení rozváděčů RBTR... 5 5. Příklady zapojení... OBSH: 1. Určení........................................................................................ 4. Technické údaje..............................................................................

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

Modulární instalační přístroje

Modulární instalační přístroje Modulární instalační přístroje Obsah strana System pro M Modulární instalační přístroje e 16, 25 a 32A řady E 220............................ 5/20 e 63 a 80A řady E 463, E 480.........................

Více

Elektrotechnika v praxi 3

Elektrotechnika v praxi 3 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_OV_E3.9_ER-úvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ročník

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

KATALOG TYPOVÝCH SKŘÍŇOVÝCH ROZVÁDĚČŮ NN RDO 1000 PRO DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE DO VÝKONU 630 kva

KATALOG TYPOVÝCH SKŘÍŇOVÝCH ROZVÁDĚČŮ NN RDO 1000 PRO DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE DO VÝKONU 630 kva KTLOG TYPOÝCH SKŘÍŇOÝCH ROZÁDĚČŮ NN RDO 1000 PRO DISTRIBUČNÍ TRFOSTNICE DO ÝKONU 630 k RDO 630 01H/00/8 OBSH: 1. Určení........................................................................................

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Všeobecná část. 1.1 Základní údaje. Státní pozemkový úřad Oprava serverovny. Místo stavby: Husinecká 1024/11a, Praha 3

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Všeobecná část. 1.1 Základní údaje. Státní pozemkový úřad Oprava serverovny. Místo stavby: Husinecká 1024/11a, Praha 3 BREMA, spol s r.o. Modletice 127, 251 01 Říčany Státní pozemkový úřad Oprava serverovny TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Všeobecná část 1.1 Základní údaje Stavba: Státní pozemkový úřad Oprava serverovny Místo stavby:

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

ZAPUŠTĚNÉ ROZVODNICE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DZ...EI30

ZAPUŠTĚNÉ ROZVODNICE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DZ...EI30 ZAPUŠTĚNÉ ROZVODNICE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DZ...EI30 Pro domovní, bytové a průmyslové instalace. Rozvodnice je standardně vybavena modulovými lištami pro montáž přístrojových lišt a krytů. Protipožární izolace

Více

ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE - NÁSTĚNNÉ materiál pouzdra: vysoce odolný plast, chráněno proti stříkající vodě IP44, prodrátováno, zásuvky s ochranným kolíkem, každá kombinace vybavena standardně připojovací svorkovnicí

Více

SVORKOVNICE PRO STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SVORKOVNICE PRO STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SVORKOVNICE PRO STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ jsou nabízeny ve třech typových řadách SV, SV-A, SV-B. Jsou sestavené ze svornic RSA, RSP a příslušenství. Svorkovnice jsou umístěné na DIN liště TH o různých

Více

Zásuvkové skříně Famatel IP44 až IP65

Zásuvkové skříně Famatel IP44 až IP65 Zásuvkové Famatel IP44 až IP65 Používáme vlastní zásuvky a značky Famatel - odolné vůči UV záření. Skříně vybavujeme osvědčenými a vysoce spolehlivými jističi a chrániči EATON se zkratovou odolností 10kA

Více

KATALOG PRŮMYSLOVÝCH ROZVÁDĚČŮ NN SR I

KATALOG PRŮMYSLOVÝCH ROZVÁDĚČŮ NN SR I KATALOG PRŮMYSLOVÝCH ROZVÁDĚČŮ NN SR I Kontrola zkratové odolnosti dle ČSN EN 60439-1/1996 Zkouška obloukovým zkratem při vnitřní poruše Osvědčení o stupni ochrany elektrického zařízení Dynamická zkouška

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH000 FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 0 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

Řadové pojistkové odpínače do 160 A Kód Typ výrobku FH000-1S/T 14000 FH000-3S/T 11901 FH000-3SB/T 13695 FH000-1A/N 13696 FH000-3A/N 13698

Řadové pojistkové odpínače do 160 A Kód Typ výrobku FH000-1S/T 14000 FH000-3S/T 11901 FH000-3SB/T 13695 FH000-1A/N 13696 FH000-3A/N 13698 Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové Lištové pojistkové odpínače Třípólové lištové pojistkové odpínače do 160 A pro přímou montáž na přípojnice s roztečí 100 nebo mm. Určeny pro pojistkové vložky velikosti 000 nebo 00. Montážní šířka mm.

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku DRŽÁKY PŘÍPOJNIC systém je určen pro stavbu přípojnic se jmenovitým proudem do 5000 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného termosetu na bázi polyesterových

Více

Oceloplechové rozvaděče, M IP 65 Rozvaděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí

Oceloplechové rozvaděče, M IP 65 Rozvaděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Oceloplechové rozvaděče, M IP 65 Rozvaděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Prázdné kovové skříně v nástěnném provedení s třídou ochrany I jsou určeny pro rozvaděče s vysokým stupněm krytí. Použitím

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Varius E21 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 2 DO 400 A

Varius E21 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 2 DO 400 A Řadové pojistkové odpínače Varius Řadový pojistkový odpínač FH2 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 2. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN

REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace:

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE Strana: 1/8 Charakteristika: Rozváděče typu GAE jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plně plynem SF 6 izolované VN modulární rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Izolační medium primárních

Více

Domovní rozvodnice povrchová montáž

Domovní rozvodnice povrchová montáž Domovní rozvodnice povrchová montáž Ekinoxe rozvodnice 1-6 modulů na povrch (str. 361) Rozměry (mm) Počet modulů š. 17,5 mm 140 x 52 x 68 1-2 013 56 140 x 87 x 68 3-4 013 57 140 x 130 x 68 5-6 013 58 Nedbox

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB ) Rozváděčenn Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Říjen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení a rozvody v budovách UPOZORNĚNÍ

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

Určeno pro studenty předmětu /01 BTS Bezpečnostní technika strojů

Určeno pro studenty předmětu /01 BTS Bezpečnostní technika strojů Rozváděče nn ČSN EN 60 439-1 ed. 2 Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Leden 2010, Ostrava-Poruba UPOZORNĚNÍ Uvedené textové soubory

Více

Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí

Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Prázdné kovové skříně v nástěnném provedení s třídou ochrany I jsou určeny pro rozvaděče s vysokým stupněm

Více

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB Přístrojové transformátory řady CLA a CLB Přístrojové transformátory typů CLA a CLB jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí (s izolačním napětím do 720 V) se jmenovitými primárními

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_A.1.06 Integrovaná střední škola

Více

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky Řada IEC 309 Průmyslové vidlice a podle normy iec 309 PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 Jmenovitý proud In (A) 16 32 Jmenovité napětí Un (V) - 130 200-250 500

Více

KATALOG ROZVÁDĚČŮ NN TYPŮ RST A RD 2 PRO VENKOVNÍ SLOUPOVÉ TRANSFORMOVNY vn/nn DO VÝKONU 630 kva

KATALOG ROZVÁDĚČŮ NN TYPŮ RST A RD 2 PRO VENKOVNÍ SLOUPOVÉ TRANSFORMOVNY vn/nn DO VÝKONU 630 kva KATALOG ROZVÁDĚČŮ NN TYPŮ RST A RD 2 PRO VENKOVNÍ SLOUPOVÉ TRANSFORMOVNY vn/nn DO VÝKONU 630 kva PANEL RST 0663/4535 - přívod PANEL RST 0663/4535 - vývody PANEL RST 0663/4824 - přívod PANEL RST 0663/4824

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Usměrňovač 24V / 20A KE 230-24-20 BP Pražská energetika, a. s. Datum 08/2005 1 Popis zařízení Zařízení KE 230-24-20 BP slouží k napájení zařízení stejnosměrným

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING Strana: 1/7 Charakteristika Rozváděče typu SafeRing jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plněné plynem SF 6 izolované VN rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Rozváděč je odzkoušen na

Více

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova 933, Mor. Budějovice, na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.3 na ulici Rudná

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více