EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje"

Transkript

1 Profil společnosti Společnost EKM vznikla 18. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně odd. C, číslo 5863 s obchodním jménem Elektro Kroměříž, s. r. o. Sídlo: Kroměříž, Kaplanova 2066/2B Právní forma: IČO: DIČ: CZ Počet zaměstnanců: 70 Roční obrat 2009: 115 mil. Kč Sídlo firmy Předmět činnosti Výroba rozvaděčů nízkého napětí Ev. č Projektování elektrických zařízení Ev. č Silniční motorová doprava nákladní Ev. č Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Ev. č (obchodní činnost) Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Ev. č Statutární orgán společnosti Vladimír Vláčil předseda valné hromady, jednatel Stanislav Bajer výkonný ředitel, jednatel Daniel Suchomel jednatel Marek Vláčil člen valné hromady Výrobní a ekonomické údaje Nosným programem společnosti je výroba rozvaděčů nízkého napětí se zaměřením na dodávky rozvoden do 6300 A včetně kompenzací, dodávky rozvaděčů s řídícími systémy pro technologické provozy, dodávky pro energetiku a jadernou energetiku, pro zdravotnictví, zemědělství, průmysl, bytovou výstavbu. Kontaktní údaje Výrobní závod Kroměříž pevná linka mobil e mail Telefon ústředna: Fax: E mail: http: Ředitel společnosti Pověřenec vedení pro jakost Personální oddělení Ekonom společnosti Vedoucí obchodního útvaru Vedoucí výroby Vedoucí technického útvaru Vedoucí zásobování Vedoucí útvaru kontroly Montážní hala 1000 m 2 Elektrotechnický cz.cz velkoobchod cz.cz 1

2 Organizační schéma firmy Složení valné hromady Předseda Členové Vladimír Vláčil Stanislav Bajer Daniel Suchomel Marek Vláčil 100 Stanislav Bajer 200 Daniel Suchomel 300 Jaroslav Petratur 400 Petr Navrátil Vedení útvarů 500 Viktor Bleša 600 Jaroslav Bruna 700 Anna Musilová Valná hromada společnosti... Ředitel 100 Realizační proces ZVPJ Ekonomický útvar Personální odd. 700 Hospodáøské odd. Vedoucí realizaèního procesu VEÚ VPO VHO Obchodní Technický Útvar Útvar Projekční Výrobní Sanitární útvar 200 útvar 300 kontroly 500 nákupu 600 útvar 800 útvar 400 zajištění VOÚ VTÚ VÚK VÚN VPÚ VVÚ Recepční Obchodní Konstruktér Pracovník Vedoucí Projektant referent ZVTÚ kontroly skladu ZVÚN ZVPÚ ZVOÚ Referent Konstruktér Skladník zahraničního obchodu Projektant Cenový Pracovník Skladník Manipulační Montážní Oddělení referent technické celní oddělení oddělení zámečníků podpory deklarant Cenové oddělení VSO Řidič VMaO VMoO VOZ Pověřenec Dozorce Řidič MV Vazač Jeřábník Elektromontér Zámečník pro obsluhu ZZ výtahu Zisk firmy je zpětně investován do rozvoje společnosti se záměrem zlepšit podmínky pro řízení a zajištění technického a technologického rozvoje. 2

3 Vnitrofiremní informační databáze Udržování a rozvoj systému jakosti v Elektro Kroměříž, s.r.o. je zabez pečován prostřednictvím informačního systému FYDAT. Tento informační systém v současné době spojuje v jediný celek všechny rozhodující prvky procesů přípravy a realizace výroby a je hlavním prostředkem řízení spo lečnosti. Centrálním prvkem je řídící modul, ze kterého se prosazuje politika jakosti v němž se sleduje a hodnotí plnění cílů jakosti pro jednotlivé roky. Jsou zde evidována a sledována nápravná a preventivní opatření, tvořeny, evidovány a revidovány další dokumenty včetně příkazů ředitele. Součástí tohoto modulu je i sledování a řízení environmentálního systému a evidence právních no rem. Poptávky zákazníků jsou evidovány a řešeny v nabídkovém modulu, jehož výstupem jsou zpracované nabídky a v případě uzavření smlouvy podklady ke zpracování zakázky. Objednávky zákazníků jsou vedeny v přehledech zakázkového modulu. Řídící pracovníci postupně zpracovávají s ohledem na organizační struktu ru informace o jednotlivých zakázkách, které jsou v dalším procesu využí vány k přezkoumání smluv, vedení změnového řízení, zpracování technic kých a obchodních specifikací a podkladů k objednávání nakupovaných výrobků a tvorbě dokumentace nezbytné k řízení výrobního procesu. Objednávání materiálu a přístrojů a vedení evidence výrobků dodaných zákazníkem je prováděno v objednávkovém modulu. Součástí tohoto mo dulu je i systém hodnocení dodavatelů. Řízení příjmu a výdeje materiálu do výroby v čárovém kódu je uskuteč ňováno prostřednictvím skladového modulu. Malým počtem pracovníků je zabezpečeno na vysoké úrovni kvantitativní a kvalitativní zpracování vel kého objemu materiálu. Efektivita činností je sledována a řízena prostřednictvím zvláštního mo dulu v jednotlivých etapách přípravy a realizace výroby. Činnost informačního systému je podporována existencí velkého počtu číselníků a pomocných nástrojů jako je měření procesů, řízení dopravy, hospodaření s palivy, energiemi atd. Celková struktura informačního systému není uzavřena, reaguje na změ ny systému řízení podle požadavků výroby a zákazníka. 3

4 Politika jakosti Vyhlášením politiky jakosti chce firma Elektro Kroměříž, s.r.o. plně uspokojovat požadavky zákazníků dodávkami rozvaděčů NN a souvisejícími službami se stanovenou úrovní kvality, dodacími lhůtami a přijatelnou cenou a tím dosahovat přiměřenou podnikatel skou prosperitu. Cílem firmy je vytvořit předpoklady pro konkurenceschopnost vý robků budováním systému řízení kvality, pružnou organizací společ nosti a efektivností všech procesů a postupů při soustavném zlepšo vání celkového image firmy. Současně nabízíme svým pracovníkům potřebnou jistotu a perspektivu v zaměstnání. Podporou cílů politiky kvality přebírají všichni pracovníci na všech úrovních ve firmě odpo vědnost za své každodenní činnosti. Realizace těchto cílů umožní udržení a rozšíření stávajícího exportu a zlepšení pozice firmy pro aktivity na českém trhu i v zahraničí v rámci Evropské unie. K zajištění a udržení politiky kvality je nezbytné: Certifikát ISO 9001 Firma Elektro Kroměříž,s.r.o. má dlouhodobé zkušenosti z prosazováním a udržováním systému jakosti ve smyslu normy ČSN EN ISO V roce 2000 získala firma při recertifikačním auditu oprávnění podle normy ČSN EN ISO 9001 a celý systém se tak doplnil o oblast řízení návrhu. Pozitivem je, že je norma jakosti obecně ve firmě chápána jako systém řízení, což umožňuje její plné využití k neustálému zvyšování kvality výrobků. veškerou činnost firmy podřídit situaci na trhu rozvaděčů, výrobu uskutečňovat ve smyslu ČSN EN ,2,3,4,5 a souvisejících norem, předpisů a zákonů a naplňovat konkrétní požadavky zákazníků, výrobky určené na export vyrábět podle norem a normativů plat ných v dané zemi nebo vyžadovaných zákazníkem a podle me zinárodních norem EN, ISO a IEC, udržovat a neustále zkvalitňovat okruh smluvních dodavatelů, zajistit, aby každý pracovník odpovídal za plnění požadavků, sta novených systémem kvality, v rámci systému kvality motivovat všechny pracovníky ke zvy šování kvalifikace, dovedností a účasti na zlepšování postupů a procesů, kvalitní a odborná práce musí být osobní ctí každého pracovníka, jednání se zákazníkem a subdodavatelem vést v bezkonfliktním duchu se zřetelem na cílový efekt, zlepšování řízení kvality zajistit zvýšenou úrovní komunikace mezi všemi útvary v procesu řídících činností, zabezpečovat personální, hmotné, finanční a další zdroje pro bu dování, udržování a zlepšování systému kvality, dbát o to, aby výroba a zpracování materiálu neohrožovaly zdra ví pracovníků a odpovídaly ekologickým kriteriím, obnovovat, rozšiřovat a soustavně modernizovat technické vy bavení firmy za účelem trvalého zvyšování kvality, přezkoumávat, vyhodnocovat a aktualizovat politiku kvality a se znamovat s ní a jejím plněním zaměstnance firmy nejméně jed nou ročně Ředitel společnosti 4

5 K zajištění a udržení environmentální politiky je nezbytné: Environmentální politika Elektro Kroměříž, s.r.o. Vedení společnosti prosazuje ve svých aktivitách a rozhodování Environmentální politiku. Ve všech oblastech uplatňuje systémový přístup k ochraně životního prostředí v souladu s požadavky systé mové normy. Základními principy Environmentální politiky jsou: neustálé zlepšování environmentálního profilu společnosti prevence negativních vlivů realizačního procesu plnění požadavků právních a jiných předpisů na ochranu životního prostředí, které se vztahují k činnostem firmy Elektro Kroměříž, s.r.o. Environmentální politika platí pro území Elektro Kroměříž, s.r.o. a je základem pro stanovení a přezkoumávání environmentálních cílů a cí lových hodnot. Je pravidelně hodnocena tak, aby postihovala měnící se podmínky a informace ve společnosti. Environmentální politika je v případě relevantních podnětů zainteresovaných stran revidována a pří padně přizpůsobována požadavkům a očekáváním. Současné vydání je platné od Vedení společnosti se plně ztotožňuje s ustano veními EP a ve spolupráci se všemi zaměstnanci ve všech organizač ních úrovních společnosti se zasazuje o její pochopení a naplňování. Podporuje vzdělávání zaměstnanců, pravidelně ověřuje funkčnost sys tému a plnění závazků plynoucích z ustanovení Environmentální politi ky, včetně prověřování neustálého procesu zlepšování. V případě zjištění potřeby poskytuje účinnou pomoc. činnost společnosti podřídit hnutí za maximální snížení negativního environmentálního dopadu, výrobky určené na export vyrábět podle norem a normativů platných v dané zemi nebo vyžadovaných zákazníkem a podle mezinárodních norem EN, ISO a IEC, udržovat a neustále zkvalitňovat okruh smluvních subdodavatelů, zajistit aby každý pracovník odpovídal za plnění požadavků, stanovených EMS, v rámci EMS motivovat všechny pracovníky ke zvyšování kvalifikace, dovedností a účasti na zlepšování postupů a procesů, kvalitní a odborné práci vedoucí ke zdravému životnímu prostředí, jednání se zákazníkem a subdodavatelem vést v bezkonfliktním duchu se zřetelem na cílový efekt, zlepšování úrovně EMS zajistit zlepšením komunikace mezi všemi útvary v procesu řídících činností, zabezpečovat personální, hmotné, finanční a další zdroje pro budování, udržování a zlepšování EMS, dbát o to, aby výroba a zpracovaný materiál neohrožovaly zdraví pracovníků a odpovídaly ekologickým kriteriím, obnovovat, rozšiřovat a soustavně modernizovat technické vybavení firmy za účelem trvalého zvyšování EMS, přezkoumávat a vyhodnocovat EMS a s výsledky seznamovat zaměstnance firmy nejméně jednou ročně Elektro Kroměříž, s.r.o. má vytvořen postup pro stanovování, schvalování a vyhodnocování environmentálních cílů a cílových hodnot. Při stanovování cílů a cílových hodnot je zohledněna enviromentální politika, významné environmentální aspekty a jejich dopady na životní prostředí, právní a jiné požadavky EMS, relevantní podněty zainteresovaných stran, výsledky interních a externích auditů, technické a ekonomické možnosti. Na tomto základě jsou určeny priority společnosti a jsou stanovovány vhodné cíle a cílové hodnoty. Environmentální cíle a cílové hodnoty jsou tam, kde je to možné kvantifikovány a je snaha, aby zahrnovaly preventivní opatření ke zmírnění dopadů činností na životní prostředí. Informace o plnění environmentálních cílů a cílových hodnot jsou součástí hodnotící zprávy o přezkoumání vedením společnosti. V případě jejich neplnění jsou přijímána odpovídající nápravná a preventivní opatření. Program EMS je souborem všech environmentálních cílů a komentářů k nim. Program definuje jednotlivé kroky vedoucí k jejich splnění, včetně termínů a zaměstnanců odpovědných za jejich splnění. Program EMS dále podrobně definuje způsob dosažení cílů, uvádí důvody jejich přijetí, ekologické a ekonomické přínosy cílů a zdroje přidělené pro jejich realizaci. V případě, že environmentální cíle souvisí s realizací investiční akce jsou při jeho definování zohledněny postupy platné pro pořizování investičního majetku. Program EMS, resp. cíle a cílové hodnoty, jsou pravidelně prověřovány a vyhodnocovány. Informace o jejich plnění jsou součástí hodnotící zprávy o přezkoumání systému EMS vedením společnosti. V případě neplnění environmentálních cílů jsou vedením společnosti přijímána odpovídající nápravná a preventivní opatření. 5

6 Přehled zkoušek prováděných na výrobcích Elektro Kroměříž, s.r.o. ke dni Typová řada Typ zkoušky Norma 6

7 Typová řada Typ zkoušky Norma 7

8 Typové výrobky EKM rozvodny NN do 6300A pro všechna průmyslová odvětví včetně kompenzací technologické rozvaděče s řídícími systémy rozvaděče pro průmyslové podniky rozvaděče pro energetiku včetně jaderné energetiky rozvaděče s přepážkami pro zvláštní aplikace rozvaděče pro distribuci el. energie a ovládací skříně pro rozvody VN rozvaděče měření a regulace kompenzační rozvaděče rozvaděče pro veřejnoprávní instituce rozvaděče pro bytovou zástavbu speciální jednoúčelové rozvaděče pro pracovní stroje staveništní rozvaděče zapouzdřené rozvaděče plastové i kovové ovládací pulty Tento katalog je určen především projektantům a konstruktérům jako pomůcka při projektování rozvaděčů a rozvoden. Rozvaděče, vyráběné v EKM, se používají především pro rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslových a komerčních objektech, energetických rozvodnách a stanicích přenosové soustavy, jako hlavní nebo podružné rozvaděče. Stavebnicové řešení rozvaděčů umožňuje jejich velikou variabilnost při tvoření sestav.tyto rozvaděče jsou určeny pro všestranné použití, především však pro náročné provozní podmínky v průmyslových a technologických provozech. Samostatnou částí je výroba vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V pro jadernou energetiku. Rozvaděče určené pro technologické zařízení jsou významnou součástí výroby EKM. Jsou určeny k regulaci pohonů pomocí řídící jednotky. Představují rozhodující objem exportu. Při výrobě rozvaděčů jsou využívány nejnovější poznatky konstrukce a koncepce rozvaděčů NN a nové komponenty, technologie a technický vývoj v oboru rozvodných zařízení. Přitom zohledňujeme požadavky zákazníků a zkušenosti v dodávkách do zemí EU a akceptujeme podmínky příslušných norem. Naše rozvaděče pracují v řadě zemí celého světa. Viz Všechny komponenty používané při výrobě rozvaděčů jsou doloženy Prohlášením o shodě podle zák.č.22/1997sb. 8

9 Rozvaděče pro náročné průmyslové a technologické podmínky Výše uvedené rozvaděče jsou nosným výrobním programem naší firmy. Základní technické parametry: Jmenovité napětí a proud Do 1000 V st a 1500 V ss dle ČSN , kategorie II NN do 6300A. Kogenerační jednotka Skříně Šířky polí : 400, 600, 800, 1000, 1200 mm Hloubky polí: 400, 500, 600, 700, 800, 1000 mm Výšky polí : 2200, 2000, 1800 mm + podstavec (50,100,150,200,250,) Rozvaděče jsou opatřeny dveřmi, zadními, horními a spodními kryty, které nezvětšují rozměr rozvaděče. Na přání zákazníka je možné vyrobit skříně jiných rozměrů. Např. pro distribuční transformátory, ovládací skříně, kompaundní trafa, budící trafa případně skříně, které jsou určeny i pro rozvod VN a VVN (ČEZ). Do sestav je možné zařadit rohová pole, mezipole( mm), propojovací mosty a další varianty dle potřeby. Podrobnější informace o rozměrech jsou uvedeny v katalozích jednotlivých výrobců, které jsou využívány u naší firmy Krytí ČSN EN :1993+A1:2001 Při výrobě je akceptován stupeň krytí podle zadávací dokumentace. Běžně používaná krytí: IP 54, 40 celkové krytí rozvaděče IP 00, IP 20 krytí po otevření dveří Podle projektu lze různě kombinovat. Stupeň krytí je dále určen výrobcem skříně. (Rittal, Sarel, TVD, NH Zábřeh apod.) Vyšší krytí až do IP 66. Boční pohled na uspořádání holých plochých vodičů Povrchová úprava skříní Standardně jsou skříně lakovány práškovou vypalovací barvou pro vnitřní použití (na požádání venkovní provedení laku). Odstín bez uvedení v objednávce RAL 7032, na požádání jiné odstíny této řady. Výrobce skříní RITTAL dodává od skříně s nástřikem RAL Přípojnice Zpravidla se používá pro ucelený technologický soubor jeden systém přípojnic. Přípojnice jsou provedeny z holých plochých vodičů z elektrovodné mědi (ČSN ), flexibarů nebo Linergy (tvarované profily). Všechny spoje jsou utahovány předepsanými momenty, které doporučují výrobci jednotlivých komponentů. Rozvaděč generátoru 9

10 tab. 1 Jedna z možných variant pro sběrnicový systém je použití nosníků DELTA: Jmenovité proudy a dynamické odolnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Velikost použitých přípojnic a způsob uložení volí výrobce rozvaděče podle proudových hodnot zadaných v projektu rozvaděče (ČSN ed.2.) Nosiče přípojnic jsou používány dle průřezů a tvaru sběrnic, např. PROWATT, RITTAL, WÖHNER, GHV, ERICO aj. Jako sběrnicový systém je možné použít i speciální provedení např. CANALIS. Tento systém se používá např. při propojení rozvaděčů na větší vzdálenosti. V rozvaděčích určených pro ztížené klimatické podmínky je nutno zabezpečit pracovní podmínky, stanovené projektem nebo výrobcem přístrojové výbavy. Tuto podmínku zabezpečujeme pomocí různých druhů klimatizačních jednotek, např. RITTAL, SAREL aj. Způsob použité klimatizace je odvozen od teplotního výpočtu dle ČSN IEC 890+A1. Výrobce je odpovědný za volbu průřezů vodičů uvnitř rozvaděče. Tato volba je kromě proudu, který musí být přenášen, určována mechanickým namáháním, kterému je rozvaděč vystaven, způsobem uložení vodičů, druhem izolace případně druhem připojovaných prvků. Průřez vodiče PEN i nulového vodiče N je volen s ohledem na dovolené proudy dle ČSN a s ohledem na Opatření ochraně proti nadproudům dle ČSN Průřez ochranného vodiče PE je volen dle ČSN EN ed.2 a ČSN ed.2 a dle následující tabulky. Průřez každého ochranného vodiče musí splňovat podmínky pro automatické odpojení od zdroje a musí vydržet předpokládaný poruchový proud dle ČSN ed.2 tab. 2 Pole s hlavním jističem 630 A Průřez fázových vodičů Nejmenší průřezy odpovídajících S ochranných vodičů S p mm 2 mm 2 S Ł 16 S 16 < S Ł < S Ł 400 S/2 400 < S Ł S < 800 S/4 10

11 Dodávané skříně a technologie zpracování: Skříň rozvaděče je ošetřena termoreaktivní práškovou barvou (epoxipolyesterová RAL mezinárodní rejstřík barev). EKM dodává výrobky ve skříních těchto výrobců: RITTAL, SAREL, OEZ, TVD Slavičín, KROMEXIM, MOELLER. Pro venkovní provedení se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním podmínkám nabízíme speciální přednástřikové úpravy. Síla vrstvy vrchního nástřiku je v rozmezí 60 80mm. Montážní rámy žlutý nebo modrý pozink. Montážní panely pozink, případně barevné např. RAL 7550 aj. Do zvláště náročných podmínek provádíme před nástřikem povrchovou úpravu KATAFORÉZU, ZINKOVÁNÍ Provozní podmínky Rozvaděče musí být provozovány v souladu s ČSN EN ed.2, ČSN EN ed.2, ČSN EN A1 +A2, ČSN EN ed.2, a ČSN EN ed.2. Viz příloha Pokyny pro skladování, montáž, obsluhu a údržbu (str. 43). Přívodní pole 1600 A Používané typy skříní dle dodavatelů: RITTAL RT SAREL SA OEZ Letohrad RSN, SRS Kromexim RF, RFA TVD Slavičín STS, STSE, STL, STLE EKM EKMA, EKM F Provedení podle dodávky Rozvaděče pro tuzemské dodávky jsou vyráběny v souladu s platnými normami. Rozvaděče pro exportní dodávky v technické dokumentaci nutno uvést všechny požadované odchylky od platných norem, požadavek na druh a barevné značení přípojnic, případně provést výběr a specifikaci požadovaných přístrojů, např. USA. Vždy místo konečného provozování zařízení z důvodu dodržení příslušných norem dané země. Pøíklad typového oznaèení dodávané skøínì: RF 2064 D 54 Stupeň krytí rozvaděče Provedení přístupu k přístrojové náplni: J jednostranný D dvoustranný R odnimatelný zadní zákryt Rozměrový kód skříní 18 výška 1800mm 20 výška 2000 mm 21 výška 2150 mm 6,8,10,12 šířka 600, 800, 1000, 1200 mm 4, 6, 8 hloubka 400, 600, 800 mm Vývodové pole s lištovými odpínači Základní typové označení : RFA,RF 4000, RF86, SRS, RSN, TS, SA, RG, ATP, ANM, ANL, EKM F, EKMA, STS, STSE, STL, STLE 11

12 1. 2. ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE ROZVADĚČŮ Skříně Základní mechanickou stavební jednotkou je samonosný skelet. Bývá celosvařovaný nebo montovaný. Dodavatelé skříní používají ocelový plech o minimální tloušťce 1,5 mm. U montovaných skříní je zabezpečeno dokonalé elektrické pospojování. Toto provádíme přes navařené měděné šrouby na jednotlivých dílcích. Pospojování se provádí pomocí CYA vodičů nebo plochých měděných pletenců (ERICO, DRACOUN). Mechanická odolnost skříní je zabezpečena zkratovou a seismickou zkouškou (ČSN EN ed.2, ČSN IEC 980). Kontejnerová rozvodna pro mostové jeřáby Mezipole Mezipole je vyráběno v základní šířce 200 mm a jmenovité hloubce rozvaděče. Je vždy součástí přepravní jednotky. Mezipole je vždy opatřeno krytem a má krytí shodné s krytím rozvaděče. Používá se např. pro: přechod přípojnic polí s jističi (NW, Masterpact, Spectronic, ABB, SIEMENS aj.) v provedení přívodu shora dolů připojení přívodního pole rozvaděče k výkonovým transformátorům (BEZ,SGB...) propojení horních a dolních přípojnic u rozvaděčů s kombinací vývodů shora a zespodu přechod spojky přípojnic Mezipole není určeno pro montáž přístrojové náplně, kromě přístrojů pro kompenzaci chodu transformátoru naprázdno Redukce hloubky polí V případě, že sousední pole jsou hloubkově rozdílná (např. rozdílná hloubka mezi přívodním a vývodovými poli), použije se pro překrytí rozdílných hloubek redukce hloubky polí. Redukce se vyrábí v krytí shodném s krytím rozvaděče a je umístěna vždy na zadní straně rozvaděče, takže čelní strana je v rovině. Redukce hloubky polí nezvětšuje rozměr rozvaděče Rohové pole Rohové pole slouží pro souvislé spojení rozvaděčů sestavených do tvaru L, nebo U. Tímto polem jsou vedeny pouze přípojnice a není určeno pro montáž přístrojů. Krytí rohového pole je shodné s krytím rozvaděče. Rohové pole zvyšuje šířku rozvaděče o 60 mm na každou stranu (přístup k zámkům dveří). Atypické přívodní pole se vzájemným mechanickým blokováním jističů Propojovací most Pro propojení přípojnic rozvaděčů, postavených rovnoběžně, podélně nebo kolmo na sebe, se vyrábějí propojovací mosty. Tyto se umísťují na příslušná pole rozvaděčů a propojení se provádí v osách polí. Při propojení více řad rozvaděčů může být most montován v jedné ose. Přípojnice mostu mohou navazovat na přípojnice příslušných rozvaděčů, případně na výkonový jistič, nebo odpojovač. Výška propojovacího mostu je mm, délka může být libovolná. Při délce mostu větší jak 2400 mm musí být řešeno zavěšení nebo podepření nosné části propojovacího mostu. V tomto případě se jednotlivé části (přepravní díly) spojují při montáži. Průřezy přípojnic jsou zpravidla shodné s přípojnicemi spojovaných rozvaděčů. Rovněž krytí propojovacích mostů je shodné s krytím rozvaděčů, přičemž most v krytí IP 00 je ze spodní strany vždy opatřen krytem. Propojovací mosty je možno dodat i s namonto vaným odpojovačem, avšak pouze v krytí IP 00. V polích, kde je umístěn propojovací most, nelze provést zaústění vodičů z horní strany. S objednáv kou propojovacího mostu musí být dodána půdorysná dispozice se zakresle ným mostem a udáním šířky uličky mezi jednotlivými řadami rozvaděčů. Kóta šířky uličky se vždy vztahuje na rovinu dolní části rozvaděče (bez dveří a krytů).

13 obr Oddělovací přepážka Pro oddělení jednotlivých polí nebo částí rozvaděče z důvodů protipožárních, stínících, bezpečnostních nebo jiných, lze použít oddělovací přepážku. Přepážka se montuje mezi rámy oddělovaných polí a nezvětšuje rozměr rozvaděče. Používáme deskové elektroizolanty na bázi skelné tkaniny od fy ARCO technik s. r. o. Praha (např. UPM 72, UPM 204 aj.). Dále RESART, LEXAN, LEXEL apod. od fy MEPLA. Všechny používané materiály odpovídají požadavkům ČSN EN ed.2, ČSN EN ed.2, ČSN EN A1 +A2, ČSN EN ed.2, a ČSN EN ed.2 a mají vydáno Prohlášení o shodě Vnitřní dělení rozvaděčů přepážkami Tato zvláštní aplikace je používána ve zvláště důležitých provozech s přihlédnutím k maximální bezpečnosti obsluhy a rychlé servisní výměně jednotlivých prvků. (Konstrukční řešení těchto aplikací je uvedeno na str. 36) PŘÍSTROJOVÁ VÝZBROJ ROZVADĚČŮ Přístrojová výzbroj se dle charakteru montuje: 1) do pole s výkonovým jističem 2) do pole s montážním rámem 3) do pole s montážním panelem Rozvaděč s lištovými odpínači tab. 3 Proudová zatížitelnost ECu pasů Pole s jističi NW, Masterpact, Spectronic, ARION, ABB, SIEMENS aj. Pole s pevnými a výsuvnými výkonovými jističi jsou vyráběna ve dvou provedeních, a to s přívodem zespodu a přívodem shora. Jistič je umístěn ve střední části pole. Spojení s přípojnicemi je provedeno holými, plochými vodiči, na kterých jsou umístěny měřící transformátory proudu. Přístroje pomocných obvodů (pojistky, jističe, případně převodový transformátor nebo pomocná relé) jsou umístěny v horní nebo dolní části panelu. Svorkovnice vnějších spojů je umístěna ve spodní části pole. Živé části, které jsou pod napětím i při vypnutém jističi, jsou chráněny izolačním krytem proti nahodilému dotyku. Čelní strana pole je vždy opatřena dveřmi, do kterých jsou montovány měřící, ovládací a návěstní přístroje, zabezpečující signalizaci stavu jističů (obr. 2). 13

14 Pole s jističem NW, Masterpact, NZM, Spectronic, ARION, SIEMENS aj. přívod ze spodu, shora. Přívod je buď kabelem nebo holými plochými vodiči na připojovací pra porce, umístěné ve spodní nebo horní části skříně. Prostor pro připojení řeší vnitrofiremní norma (obr. 1). tab.4 Proud Typ jističe Sběrny Šíře přívodního I dyn Jmenovitý E Cu pole Vývodové pole ovládané přes dveře 1000 A NW10 H1 50/ I k 60 ka BL 1600 S5 N 600 I dyn 132 ka MH10 H1 50/ IZM 10 SP E MAX 50/ A NW 16 2 x 50/ BL 1600 S6 H 600 IZM 2 x 50/ SP E MAX 2 x 50/ A NW 25 2 x 80/ ARION SP 25 2 x 80/ E MAX 2 x 80/ A NW 32 3 x 100/ I k 100 ka ARION x 100/ I dyn 220 ka 4000 A NW 40 3 x 100/ A NW 63 3 x 120/ Přívodní pole + měření Pole s montážním rámem Pole s montážním rámem je určeno pro montáž přístrojů klasickým způsobem na děrované lišty (nosníky), nebo rychloupínáním na lišty DIN. Rozmístění přístrojů na rámu, nebo panelu se provádí na základě poža davků projektu, nebo pomocí počítačových programů. Naše firma pracuje v programu RUPLAN 4.5 s nadstavbou EVU modul, v programu AutoCad LT 2009 a programu BricsCad Pro. Dále používáme konstrukční progra my firmy OEZ, SCHNEIDER elektric CZ s.r.o, SCHMACHTL CZ apod. Výrobce rozvaděče má povinnost dodržovat ČSN EN, zejména zása dy, že ke všem přístrojům a spojům musí být dobrý přístup. Proto nelze rozvaděč přeplňovat přístroji. Stanovené počty přístrojů v řadách a urče né prostory na výšku, případně dále uváděná omezení při navrhování roz vaděče je nutno plně respektovat (viz str. 20). Výzbroj každého pole má tvořit jeden nebo několik funkčních celků. Pomocné obvody lze propojit jen v polích tvořících přepravní jednotku. Mezi přepravními jednotkami musí být tyto propoje řešeny přes svorkov nice, jako vnější spoje. Členění na přepravní jednotky musí být uvedeno v projekční dokumentaci. Obvody různých jmenovitých napětí se doporuču je umístit do různých polí. Pokud tak nelze a je nebezpečí, že by se vzá jemně rušivě ovlivňovaly je nutné v technické dokumentaci stanovit způ sob oddělení jednotlivých soustav, případně takto navržená pole osazovat tak, aby bylo možno jednotlivé soustavy prostorově oddělit. Svorkovnice se umísťují přednostně vodorovně na spodní nebo horní část přístrojového rámu v závislosti na situování vývodů. Svorkovnice se umísťují nad sebou i v několika řadách, hloubkově vzájemně odsazených. V případě vhod nosti lze montovat svorkovnice svisle. Pole s montážním rámem se vyrá bějí v jednostranném nebo dvoustranném provedení. 14

15 Osazení rozvaděče výkonovými jističi tab Pole s montážním rámem v rozvaděči s krytím IP 20 po otevření dveří Pro tato pole platí v zásadě totéž, co pro základní provedení. Je však nutno uvažovat s tím, že potřeba krytování zvyšuje nároky na prostory pro montáž pří strojů. Krycí plechy přístrojové náplně v jednotlivých polích jsou předmětem zakázkového zpracování. Po vrchová úprava je provedena práškovým em, odstín RAL 7032, případně dle barvy skříně. Kryty je možné vyrobit i z výše uvedených plastů (viz ). Na dveře se doporučuje montovat přístroje jen v nezbytných případech. Tyto jsou pak rovněž opatřeny krytem ze zadní strany Pole s montážním panelem Je určeno především pro rozvaděče s frekvenčními měniči, měření a regulace a rozvaděče pracovních stro jů. Přístroje jsou montovány na přístrojový panel za krývající celou plochu pole. Mezi jednotlivými řadami přístrojů a po stranách je panel opatřen kabelovými žlaby pro uložení laněných propojovacích vodičů. Řešení uspořádání holých vodičů silového rozvaděče 15

16 obr Měření rozvodných závodů Obdobou pole s krytím IP 20 po otevření dveří je pole s měřením roz vodných závodů. Přívodní jistič a přístrojové transformátory proudu jsou pod krycím plechem, který je upraven pro zaplombování. Pro zaplom bování jsou podle situace upraveny i další kryty, za kterými prochází vodiče měřeného rozvodu. Vlastní měřící souprava je pro velkoodběr, je na ní prostor pro nepřímý činný a jalový elektroměr, přijímač HDO, saz bový spínač (přístroje nejsou předmětem dodávky) a dále ovládací jistič a zkušební svorkovnice. Měření rozvodných závodů lze provést jak v rozvaděčích v krytí IP 00 po otevření dveří, tak i v krytí IP 20 po otevření dveří. Pole s měřením rozvodných závodů je od sousedních polí odděle no plechovou mezistěnou. Elektrické parametry jsou limitovány použi tým přívodním jističem. Výrobce rozvaděčů zajišťuje úřední cejchování přístrojových transformátorů proudu. Tyto jsou dodávány v třídě přes nosti 0,5 s a cejchovány. K transformátorům jsou dodávány cejchovací protokoly Přístroje na dveřích rozvaděče Na dveře polí se umísťují měřící, signální, zobrazovací a ovládací přístroje obvodů příslušného pole, které lze sledovat a ovládat bez otevření dveří. Spínací přístroje s ručním ovládáním větších jmenovitých proudů se umísťují na dveře jen vyjímečně a to do jmenovitého proudu 25 A. Pokud se na dveře umísťují přístroje o velké vestavné hloubce, je nutno ponechat na montážním rámu v potřebném pásmu volný prostor bez přístrojové vý zbroje. Rozmístění přístrojů na dveřích rozvaděče se provádí dle firem ní normy. Pokud je požadováno určité uspořádání přístrojů s ohledem na technologii provozu, musí být tento požadavek uveden v technické specifikaci nebo dokumentaci předané s objednávkou (viz obr. 2 a 3). Elektroměry se umísťují do výše předepsané Rozvodnými závody. Prů hledem na dveřích lze odečítat naměřené hodnoty. U rozvaděčů s krytím IP 20 po otevření dveří lze na dveře umístit pouze přístroje, které toto krytí splňují. Na požadavek je možné dveře vybavit zámkem s FAB vložkou E1, vybavit proskleným průhledem a podobně. Provedení technologických schémat obr Ochrana před nebezpečným dotykem Každý rozvaděč je na boční stěně opatřen vnější ochrannou svorkou, propojenou s průběžnou ochrannou přípojnicí. Všechny kovové součásti konstrukce jsou vodivě pospojovány a spoje ny s ochrannou svorkou viz (332000) ČSN ed OZNAČOVÁNÍ Označení polí rozvaděče Označování v rozvaděči musí být provedeno tak, aby bylo možné iden tifikovat jednotlivá pole. Ve většině případů řeší způsob označování projekt Označení přístrojů Přístroje jsou označeny funkčním označením přístroje a označením pořadí nebo příslušnosti shodně s označením, uvedeným na výkresech, předaných s objednávkou. Označení příslušnosti přístrojů k jednotlivým obvodům se provádí označovacími štítky. Označení ovládacích přístro jů na dveřích nebo čelní straně technologickými popisy se provádí do označovacích štítků. Technologické popisy štítků přiřazené k jednotli vým přístrojům musí být v předané technické dokumentaci jednoznačně uvedeny.

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

KATALOG - ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL

KATALOG - ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL 2014 KATALOG - ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL PROFIL FIRMY Základní informace: Historie a současnost firmy Obchodní název: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Právní forma: Družstvo IČO: 00028886

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Skříně pro rozvaděče CUBICO IP40, RAK IP55

Skříně pro rozvaděče CUBICO IP40, RAK IP55 Skříně pro rozvaděče CUBICO IP40, RAK IP55 Pro komerční prostory a průmyslové aplikace ONLINE NAKUPOVÁNÍ! VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI v kanceláři i na cestách s Live Phone Aplikací Skladem v centrálním

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČEZDistribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ČEPS PREdistribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ

Více

Značky a informace na elektrických spotřebičích

Značky a informace na elektrických spotřebičích průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat elektrických můžeš, spotřebičích přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na elektrických spotřebičích

Více

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: 817-8030.0 Opravené vydání: 07.1 Vydání: 24-10-2008 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

Pro odborníky z rozváděčové techniky

Pro odborníky z rozváděčové techniky R Pro odborníky z rozváděčové techniky Data, fakta a informace Je vše jasné?! Při skutečné práci vám pomůže náš osvědčený souhrn údajů a faktů týkajících se problematiky rozváděčových skříní. Zde naleznete

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více