EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje"

Transkript

1 Profil společnosti Společnost EKM vznikla 18. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně odd. C, číslo 5863 s obchodním jménem Elektro Kroměříž, s. r. o. Sídlo: Kroměříž, Kaplanova 2066/2B Právní forma: IČO: DIČ: CZ Počet zaměstnanců: 70 Roční obrat 2009: 115 mil. Kč Sídlo firmy Předmět činnosti Výroba rozvaděčů nízkého napětí Ev. č Projektování elektrických zařízení Ev. č Silniční motorová doprava nákladní Ev. č Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Ev. č (obchodní činnost) Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Ev. č Statutární orgán společnosti Vladimír Vláčil předseda valné hromady, jednatel Stanislav Bajer výkonný ředitel, jednatel Daniel Suchomel jednatel Marek Vláčil člen valné hromady Výrobní a ekonomické údaje Nosným programem společnosti je výroba rozvaděčů nízkého napětí se zaměřením na dodávky rozvoden do 6300 A včetně kompenzací, dodávky rozvaděčů s řídícími systémy pro technologické provozy, dodávky pro energetiku a jadernou energetiku, pro zdravotnictví, zemědělství, průmysl, bytovou výstavbu. Kontaktní údaje Výrobní závod Kroměříž pevná linka mobil e mail Telefon ústředna: Fax: E mail: http: Ředitel společnosti Pověřenec vedení pro jakost Personální oddělení Ekonom společnosti Vedoucí obchodního útvaru Vedoucí výroby Vedoucí technického útvaru Vedoucí zásobování Vedoucí útvaru kontroly Montážní hala 1000 m 2 Elektrotechnický cz.cz velkoobchod cz.cz 1

2 Organizační schéma firmy Složení valné hromady Předseda Členové Vladimír Vláčil Stanislav Bajer Daniel Suchomel Marek Vláčil 100 Stanislav Bajer 200 Daniel Suchomel 300 Jaroslav Petratur 400 Petr Navrátil Vedení útvarů 500 Viktor Bleša 600 Jaroslav Bruna 700 Anna Musilová Valná hromada společnosti... Ředitel 100 Realizační proces ZVPJ Ekonomický útvar Personální odd. 700 Hospodáøské odd. Vedoucí realizaèního procesu VEÚ VPO VHO Obchodní Technický Útvar Útvar Projekční Výrobní Sanitární útvar 200 útvar 300 kontroly 500 nákupu 600 útvar 800 útvar 400 zajištění VOÚ VTÚ VÚK VÚN VPÚ VVÚ Recepční Obchodní Konstruktér Pracovník Vedoucí Projektant referent ZVTÚ kontroly skladu ZVÚN ZVPÚ ZVOÚ Referent Konstruktér Skladník zahraničního obchodu Projektant Cenový Pracovník Skladník Manipulační Montážní Oddělení referent technické celní oddělení oddělení zámečníků podpory deklarant Cenové oddělení VSO Řidič VMaO VMoO VOZ Pověřenec Dozorce Řidič MV Vazač Jeřábník Elektromontér Zámečník pro obsluhu ZZ výtahu Zisk firmy je zpětně investován do rozvoje společnosti se záměrem zlepšit podmínky pro řízení a zajištění technického a technologického rozvoje. 2

3 Vnitrofiremní informační databáze Udržování a rozvoj systému jakosti v Elektro Kroměříž, s.r.o. je zabez pečován prostřednictvím informačního systému FYDAT. Tento informační systém v současné době spojuje v jediný celek všechny rozhodující prvky procesů přípravy a realizace výroby a je hlavním prostředkem řízení spo lečnosti. Centrálním prvkem je řídící modul, ze kterého se prosazuje politika jakosti v němž se sleduje a hodnotí plnění cílů jakosti pro jednotlivé roky. Jsou zde evidována a sledována nápravná a preventivní opatření, tvořeny, evidovány a revidovány další dokumenty včetně příkazů ředitele. Součástí tohoto modulu je i sledování a řízení environmentálního systému a evidence právních no rem. Poptávky zákazníků jsou evidovány a řešeny v nabídkovém modulu, jehož výstupem jsou zpracované nabídky a v případě uzavření smlouvy podklady ke zpracování zakázky. Objednávky zákazníků jsou vedeny v přehledech zakázkového modulu. Řídící pracovníci postupně zpracovávají s ohledem na organizační struktu ru informace o jednotlivých zakázkách, které jsou v dalším procesu využí vány k přezkoumání smluv, vedení změnového řízení, zpracování technic kých a obchodních specifikací a podkladů k objednávání nakupovaných výrobků a tvorbě dokumentace nezbytné k řízení výrobního procesu. Objednávání materiálu a přístrojů a vedení evidence výrobků dodaných zákazníkem je prováděno v objednávkovém modulu. Součástí tohoto mo dulu je i systém hodnocení dodavatelů. Řízení příjmu a výdeje materiálu do výroby v čárovém kódu je uskuteč ňováno prostřednictvím skladového modulu. Malým počtem pracovníků je zabezpečeno na vysoké úrovni kvantitativní a kvalitativní zpracování vel kého objemu materiálu. Efektivita činností je sledována a řízena prostřednictvím zvláštního mo dulu v jednotlivých etapách přípravy a realizace výroby. Činnost informačního systému je podporována existencí velkého počtu číselníků a pomocných nástrojů jako je měření procesů, řízení dopravy, hospodaření s palivy, energiemi atd. Celková struktura informačního systému není uzavřena, reaguje na změ ny systému řízení podle požadavků výroby a zákazníka. 3

4 Politika jakosti Vyhlášením politiky jakosti chce firma Elektro Kroměříž, s.r.o. plně uspokojovat požadavky zákazníků dodávkami rozvaděčů NN a souvisejícími službami se stanovenou úrovní kvality, dodacími lhůtami a přijatelnou cenou a tím dosahovat přiměřenou podnikatel skou prosperitu. Cílem firmy je vytvořit předpoklady pro konkurenceschopnost vý robků budováním systému řízení kvality, pružnou organizací společ nosti a efektivností všech procesů a postupů při soustavném zlepšo vání celkového image firmy. Současně nabízíme svým pracovníkům potřebnou jistotu a perspektivu v zaměstnání. Podporou cílů politiky kvality přebírají všichni pracovníci na všech úrovních ve firmě odpo vědnost za své každodenní činnosti. Realizace těchto cílů umožní udržení a rozšíření stávajícího exportu a zlepšení pozice firmy pro aktivity na českém trhu i v zahraničí v rámci Evropské unie. K zajištění a udržení politiky kvality je nezbytné: Certifikát ISO 9001 Firma Elektro Kroměříž,s.r.o. má dlouhodobé zkušenosti z prosazováním a udržováním systému jakosti ve smyslu normy ČSN EN ISO V roce 2000 získala firma při recertifikačním auditu oprávnění podle normy ČSN EN ISO 9001 a celý systém se tak doplnil o oblast řízení návrhu. Pozitivem je, že je norma jakosti obecně ve firmě chápána jako systém řízení, což umožňuje její plné využití k neustálému zvyšování kvality výrobků. veškerou činnost firmy podřídit situaci na trhu rozvaděčů, výrobu uskutečňovat ve smyslu ČSN EN ,2,3,4,5 a souvisejících norem, předpisů a zákonů a naplňovat konkrétní požadavky zákazníků, výrobky určené na export vyrábět podle norem a normativů plat ných v dané zemi nebo vyžadovaných zákazníkem a podle me zinárodních norem EN, ISO a IEC, udržovat a neustále zkvalitňovat okruh smluvních dodavatelů, zajistit, aby každý pracovník odpovídal za plnění požadavků, sta novených systémem kvality, v rámci systému kvality motivovat všechny pracovníky ke zvy šování kvalifikace, dovedností a účasti na zlepšování postupů a procesů, kvalitní a odborná práce musí být osobní ctí každého pracovníka, jednání se zákazníkem a subdodavatelem vést v bezkonfliktním duchu se zřetelem na cílový efekt, zlepšování řízení kvality zajistit zvýšenou úrovní komunikace mezi všemi útvary v procesu řídících činností, zabezpečovat personální, hmotné, finanční a další zdroje pro bu dování, udržování a zlepšování systému kvality, dbát o to, aby výroba a zpracování materiálu neohrožovaly zdra ví pracovníků a odpovídaly ekologickým kriteriím, obnovovat, rozšiřovat a soustavně modernizovat technické vy bavení firmy za účelem trvalého zvyšování kvality, přezkoumávat, vyhodnocovat a aktualizovat politiku kvality a se znamovat s ní a jejím plněním zaměstnance firmy nejméně jed nou ročně Ředitel společnosti 4

5 K zajištění a udržení environmentální politiky je nezbytné: Environmentální politika Elektro Kroměříž, s.r.o. Vedení společnosti prosazuje ve svých aktivitách a rozhodování Environmentální politiku. Ve všech oblastech uplatňuje systémový přístup k ochraně životního prostředí v souladu s požadavky systé mové normy. Základními principy Environmentální politiky jsou: neustálé zlepšování environmentálního profilu společnosti prevence negativních vlivů realizačního procesu plnění požadavků právních a jiných předpisů na ochranu životního prostředí, které se vztahují k činnostem firmy Elektro Kroměříž, s.r.o. Environmentální politika platí pro území Elektro Kroměříž, s.r.o. a je základem pro stanovení a přezkoumávání environmentálních cílů a cí lových hodnot. Je pravidelně hodnocena tak, aby postihovala měnící se podmínky a informace ve společnosti. Environmentální politika je v případě relevantních podnětů zainteresovaných stran revidována a pří padně přizpůsobována požadavkům a očekáváním. Současné vydání je platné od Vedení společnosti se plně ztotožňuje s ustano veními EP a ve spolupráci se všemi zaměstnanci ve všech organizač ních úrovních společnosti se zasazuje o její pochopení a naplňování. Podporuje vzdělávání zaměstnanců, pravidelně ověřuje funkčnost sys tému a plnění závazků plynoucích z ustanovení Environmentální politi ky, včetně prověřování neustálého procesu zlepšování. V případě zjištění potřeby poskytuje účinnou pomoc. činnost společnosti podřídit hnutí za maximální snížení negativního environmentálního dopadu, výrobky určené na export vyrábět podle norem a normativů platných v dané zemi nebo vyžadovaných zákazníkem a podle mezinárodních norem EN, ISO a IEC, udržovat a neustále zkvalitňovat okruh smluvních subdodavatelů, zajistit aby každý pracovník odpovídal za plnění požadavků, stanovených EMS, v rámci EMS motivovat všechny pracovníky ke zvyšování kvalifikace, dovedností a účasti na zlepšování postupů a procesů, kvalitní a odborné práci vedoucí ke zdravému životnímu prostředí, jednání se zákazníkem a subdodavatelem vést v bezkonfliktním duchu se zřetelem na cílový efekt, zlepšování úrovně EMS zajistit zlepšením komunikace mezi všemi útvary v procesu řídících činností, zabezpečovat personální, hmotné, finanční a další zdroje pro budování, udržování a zlepšování EMS, dbát o to, aby výroba a zpracovaný materiál neohrožovaly zdraví pracovníků a odpovídaly ekologickým kriteriím, obnovovat, rozšiřovat a soustavně modernizovat technické vybavení firmy za účelem trvalého zvyšování EMS, přezkoumávat a vyhodnocovat EMS a s výsledky seznamovat zaměstnance firmy nejméně jednou ročně Elektro Kroměříž, s.r.o. má vytvořen postup pro stanovování, schvalování a vyhodnocování environmentálních cílů a cílových hodnot. Při stanovování cílů a cílových hodnot je zohledněna enviromentální politika, významné environmentální aspekty a jejich dopady na životní prostředí, právní a jiné požadavky EMS, relevantní podněty zainteresovaných stran, výsledky interních a externích auditů, technické a ekonomické možnosti. Na tomto základě jsou určeny priority společnosti a jsou stanovovány vhodné cíle a cílové hodnoty. Environmentální cíle a cílové hodnoty jsou tam, kde je to možné kvantifikovány a je snaha, aby zahrnovaly preventivní opatření ke zmírnění dopadů činností na životní prostředí. Informace o plnění environmentálních cílů a cílových hodnot jsou součástí hodnotící zprávy o přezkoumání vedením společnosti. V případě jejich neplnění jsou přijímána odpovídající nápravná a preventivní opatření. Program EMS je souborem všech environmentálních cílů a komentářů k nim. Program definuje jednotlivé kroky vedoucí k jejich splnění, včetně termínů a zaměstnanců odpovědných za jejich splnění. Program EMS dále podrobně definuje způsob dosažení cílů, uvádí důvody jejich přijetí, ekologické a ekonomické přínosy cílů a zdroje přidělené pro jejich realizaci. V případě, že environmentální cíle souvisí s realizací investiční akce jsou při jeho definování zohledněny postupy platné pro pořizování investičního majetku. Program EMS, resp. cíle a cílové hodnoty, jsou pravidelně prověřovány a vyhodnocovány. Informace o jejich plnění jsou součástí hodnotící zprávy o přezkoumání systému EMS vedením společnosti. V případě neplnění environmentálních cílů jsou vedením společnosti přijímána odpovídající nápravná a preventivní opatření. 5

6 Přehled zkoušek prováděných na výrobcích Elektro Kroměříž, s.r.o. ke dni Typová řada Typ zkoušky Norma 6

7 Typová řada Typ zkoušky Norma 7

8 Typové výrobky EKM rozvodny NN do 6300A pro všechna průmyslová odvětví včetně kompenzací technologické rozvaděče s řídícími systémy rozvaděče pro průmyslové podniky rozvaděče pro energetiku včetně jaderné energetiky rozvaděče s přepážkami pro zvláštní aplikace rozvaděče pro distribuci el. energie a ovládací skříně pro rozvody VN rozvaděče měření a regulace kompenzační rozvaděče rozvaděče pro veřejnoprávní instituce rozvaděče pro bytovou zástavbu speciální jednoúčelové rozvaděče pro pracovní stroje staveništní rozvaděče zapouzdřené rozvaděče plastové i kovové ovládací pulty Tento katalog je určen především projektantům a konstruktérům jako pomůcka při projektování rozvaděčů a rozvoden. Rozvaděče, vyráběné v EKM, se používají především pro rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslových a komerčních objektech, energetických rozvodnách a stanicích přenosové soustavy, jako hlavní nebo podružné rozvaděče. Stavebnicové řešení rozvaděčů umožňuje jejich velikou variabilnost při tvoření sestav.tyto rozvaděče jsou určeny pro všestranné použití, především však pro náročné provozní podmínky v průmyslových a technologických provozech. Samostatnou částí je výroba vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V pro jadernou energetiku. Rozvaděče určené pro technologické zařízení jsou významnou součástí výroby EKM. Jsou určeny k regulaci pohonů pomocí řídící jednotky. Představují rozhodující objem exportu. Při výrobě rozvaděčů jsou využívány nejnovější poznatky konstrukce a koncepce rozvaděčů NN a nové komponenty, technologie a technický vývoj v oboru rozvodných zařízení. Přitom zohledňujeme požadavky zákazníků a zkušenosti v dodávkách do zemí EU a akceptujeme podmínky příslušných norem. Naše rozvaděče pracují v řadě zemí celého světa. Viz Všechny komponenty používané při výrobě rozvaděčů jsou doloženy Prohlášením o shodě podle zák.č.22/1997sb. 8

9 Rozvaděče pro náročné průmyslové a technologické podmínky Výše uvedené rozvaděče jsou nosným výrobním programem naší firmy. Základní technické parametry: Jmenovité napětí a proud Do 1000 V st a 1500 V ss dle ČSN , kategorie II NN do 6300A. Kogenerační jednotka Skříně Šířky polí : 400, 600, 800, 1000, 1200 mm Hloubky polí: 400, 500, 600, 700, 800, 1000 mm Výšky polí : 2200, 2000, 1800 mm + podstavec (50,100,150,200,250,) Rozvaděče jsou opatřeny dveřmi, zadními, horními a spodními kryty, které nezvětšují rozměr rozvaděče. Na přání zákazníka je možné vyrobit skříně jiných rozměrů. Např. pro distribuční transformátory, ovládací skříně, kompaundní trafa, budící trafa případně skříně, které jsou určeny i pro rozvod VN a VVN (ČEZ). Do sestav je možné zařadit rohová pole, mezipole( mm), propojovací mosty a další varianty dle potřeby. Podrobnější informace o rozměrech jsou uvedeny v katalozích jednotlivých výrobců, které jsou využívány u naší firmy Krytí ČSN EN :1993+A1:2001 Při výrobě je akceptován stupeň krytí podle zadávací dokumentace. Běžně používaná krytí: IP 54, 40 celkové krytí rozvaděče IP 00, IP 20 krytí po otevření dveří Podle projektu lze různě kombinovat. Stupeň krytí je dále určen výrobcem skříně. (Rittal, Sarel, TVD, NH Zábřeh apod.) Vyšší krytí až do IP 66. Boční pohled na uspořádání holých plochých vodičů Povrchová úprava skříní Standardně jsou skříně lakovány práškovou vypalovací barvou pro vnitřní použití (na požádání venkovní provedení laku). Odstín bez uvedení v objednávce RAL 7032, na požádání jiné odstíny této řady. Výrobce skříní RITTAL dodává od skříně s nástřikem RAL Přípojnice Zpravidla se používá pro ucelený technologický soubor jeden systém přípojnic. Přípojnice jsou provedeny z holých plochých vodičů z elektrovodné mědi (ČSN ), flexibarů nebo Linergy (tvarované profily). Všechny spoje jsou utahovány předepsanými momenty, které doporučují výrobci jednotlivých komponentů. Rozvaděč generátoru 9

10 tab. 1 Jedna z možných variant pro sběrnicový systém je použití nosníků DELTA: Jmenovité proudy a dynamické odolnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Velikost použitých přípojnic a způsob uložení volí výrobce rozvaděče podle proudových hodnot zadaných v projektu rozvaděče (ČSN ed.2.) Nosiče přípojnic jsou používány dle průřezů a tvaru sběrnic, např. PROWATT, RITTAL, WÖHNER, GHV, ERICO aj. Jako sběrnicový systém je možné použít i speciální provedení např. CANALIS. Tento systém se používá např. při propojení rozvaděčů na větší vzdálenosti. V rozvaděčích určených pro ztížené klimatické podmínky je nutno zabezpečit pracovní podmínky, stanovené projektem nebo výrobcem přístrojové výbavy. Tuto podmínku zabezpečujeme pomocí různých druhů klimatizačních jednotek, např. RITTAL, SAREL aj. Způsob použité klimatizace je odvozen od teplotního výpočtu dle ČSN IEC 890+A1. Výrobce je odpovědný za volbu průřezů vodičů uvnitř rozvaděče. Tato volba je kromě proudu, který musí být přenášen, určována mechanickým namáháním, kterému je rozvaděč vystaven, způsobem uložení vodičů, druhem izolace případně druhem připojovaných prvků. Průřez vodiče PEN i nulového vodiče N je volen s ohledem na dovolené proudy dle ČSN a s ohledem na Opatření ochraně proti nadproudům dle ČSN Průřez ochranného vodiče PE je volen dle ČSN EN ed.2 a ČSN ed.2 a dle následující tabulky. Průřez každého ochranného vodiče musí splňovat podmínky pro automatické odpojení od zdroje a musí vydržet předpokládaný poruchový proud dle ČSN ed.2 tab. 2 Pole s hlavním jističem 630 A Průřez fázových vodičů Nejmenší průřezy odpovídajících S ochranných vodičů S p mm 2 mm 2 S Ł 16 S 16 < S Ł < S Ł 400 S/2 400 < S Ł S < 800 S/4 10

11 Dodávané skříně a technologie zpracování: Skříň rozvaděče je ošetřena termoreaktivní práškovou barvou (epoxipolyesterová RAL mezinárodní rejstřík barev). EKM dodává výrobky ve skříních těchto výrobců: RITTAL, SAREL, OEZ, TVD Slavičín, KROMEXIM, MOELLER. Pro venkovní provedení se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním podmínkám nabízíme speciální přednástřikové úpravy. Síla vrstvy vrchního nástřiku je v rozmezí 60 80mm. Montážní rámy žlutý nebo modrý pozink. Montážní panely pozink, případně barevné např. RAL 7550 aj. Do zvláště náročných podmínek provádíme před nástřikem povrchovou úpravu KATAFORÉZU, ZINKOVÁNÍ Provozní podmínky Rozvaděče musí být provozovány v souladu s ČSN EN ed.2, ČSN EN ed.2, ČSN EN A1 +A2, ČSN EN ed.2, a ČSN EN ed.2. Viz příloha Pokyny pro skladování, montáž, obsluhu a údržbu (str. 43). Přívodní pole 1600 A Používané typy skříní dle dodavatelů: RITTAL RT SAREL SA OEZ Letohrad RSN, SRS Kromexim RF, RFA TVD Slavičín STS, STSE, STL, STLE EKM EKMA, EKM F Provedení podle dodávky Rozvaděče pro tuzemské dodávky jsou vyráběny v souladu s platnými normami. Rozvaděče pro exportní dodávky v technické dokumentaci nutno uvést všechny požadované odchylky od platných norem, požadavek na druh a barevné značení přípojnic, případně provést výběr a specifikaci požadovaných přístrojů, např. USA. Vždy místo konečného provozování zařízení z důvodu dodržení příslušných norem dané země. Pøíklad typového oznaèení dodávané skøínì: RF 2064 D 54 Stupeň krytí rozvaděče Provedení přístupu k přístrojové náplni: J jednostranný D dvoustranný R odnimatelný zadní zákryt Rozměrový kód skříní 18 výška 1800mm 20 výška 2000 mm 21 výška 2150 mm 6,8,10,12 šířka 600, 800, 1000, 1200 mm 4, 6, 8 hloubka 400, 600, 800 mm Vývodové pole s lištovými odpínači Základní typové označení : RFA,RF 4000, RF86, SRS, RSN, TS, SA, RG, ATP, ANM, ANL, EKM F, EKMA, STS, STSE, STL, STLE 11

12 1. 2. ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE ROZVADĚČŮ Skříně Základní mechanickou stavební jednotkou je samonosný skelet. Bývá celosvařovaný nebo montovaný. Dodavatelé skříní používají ocelový plech o minimální tloušťce 1,5 mm. U montovaných skříní je zabezpečeno dokonalé elektrické pospojování. Toto provádíme přes navařené měděné šrouby na jednotlivých dílcích. Pospojování se provádí pomocí CYA vodičů nebo plochých měděných pletenců (ERICO, DRACOUN). Mechanická odolnost skříní je zabezpečena zkratovou a seismickou zkouškou (ČSN EN ed.2, ČSN IEC 980). Kontejnerová rozvodna pro mostové jeřáby Mezipole Mezipole je vyráběno v základní šířce 200 mm a jmenovité hloubce rozvaděče. Je vždy součástí přepravní jednotky. Mezipole je vždy opatřeno krytem a má krytí shodné s krytím rozvaděče. Používá se např. pro: přechod přípojnic polí s jističi (NW, Masterpact, Spectronic, ABB, SIEMENS aj.) v provedení přívodu shora dolů připojení přívodního pole rozvaděče k výkonovým transformátorům (BEZ,SGB...) propojení horních a dolních přípojnic u rozvaděčů s kombinací vývodů shora a zespodu přechod spojky přípojnic Mezipole není určeno pro montáž přístrojové náplně, kromě přístrojů pro kompenzaci chodu transformátoru naprázdno Redukce hloubky polí V případě, že sousední pole jsou hloubkově rozdílná (např. rozdílná hloubka mezi přívodním a vývodovými poli), použije se pro překrytí rozdílných hloubek redukce hloubky polí. Redukce se vyrábí v krytí shodném s krytím rozvaděče a je umístěna vždy na zadní straně rozvaděče, takže čelní strana je v rovině. Redukce hloubky polí nezvětšuje rozměr rozvaděče Rohové pole Rohové pole slouží pro souvislé spojení rozvaděčů sestavených do tvaru L, nebo U. Tímto polem jsou vedeny pouze přípojnice a není určeno pro montáž přístrojů. Krytí rohového pole je shodné s krytím rozvaděče. Rohové pole zvyšuje šířku rozvaděče o 60 mm na každou stranu (přístup k zámkům dveří). Atypické přívodní pole se vzájemným mechanickým blokováním jističů Propojovací most Pro propojení přípojnic rozvaděčů, postavených rovnoběžně, podélně nebo kolmo na sebe, se vyrábějí propojovací mosty. Tyto se umísťují na příslušná pole rozvaděčů a propojení se provádí v osách polí. Při propojení více řad rozvaděčů může být most montován v jedné ose. Přípojnice mostu mohou navazovat na přípojnice příslušných rozvaděčů, případně na výkonový jistič, nebo odpojovač. Výška propojovacího mostu je mm, délka může být libovolná. Při délce mostu větší jak 2400 mm musí být řešeno zavěšení nebo podepření nosné části propojovacího mostu. V tomto případě se jednotlivé části (přepravní díly) spojují při montáži. Průřezy přípojnic jsou zpravidla shodné s přípojnicemi spojovaných rozvaděčů. Rovněž krytí propojovacích mostů je shodné s krytím rozvaděčů, přičemž most v krytí IP 00 je ze spodní strany vždy opatřen krytem. Propojovací mosty je možno dodat i s namonto vaným odpojovačem, avšak pouze v krytí IP 00. V polích, kde je umístěn propojovací most, nelze provést zaústění vodičů z horní strany. S objednáv kou propojovacího mostu musí být dodána půdorysná dispozice se zakresle ným mostem a udáním šířky uličky mezi jednotlivými řadami rozvaděčů. Kóta šířky uličky se vždy vztahuje na rovinu dolní části rozvaděče (bez dveří a krytů).

13 obr Oddělovací přepážka Pro oddělení jednotlivých polí nebo částí rozvaděče z důvodů protipožárních, stínících, bezpečnostních nebo jiných, lze použít oddělovací přepážku. Přepážka se montuje mezi rámy oddělovaných polí a nezvětšuje rozměr rozvaděče. Používáme deskové elektroizolanty na bázi skelné tkaniny od fy ARCO technik s. r. o. Praha (např. UPM 72, UPM 204 aj.). Dále RESART, LEXAN, LEXEL apod. od fy MEPLA. Všechny používané materiály odpovídají požadavkům ČSN EN ed.2, ČSN EN ed.2, ČSN EN A1 +A2, ČSN EN ed.2, a ČSN EN ed.2 a mají vydáno Prohlášení o shodě Vnitřní dělení rozvaděčů přepážkami Tato zvláštní aplikace je používána ve zvláště důležitých provozech s přihlédnutím k maximální bezpečnosti obsluhy a rychlé servisní výměně jednotlivých prvků. (Konstrukční řešení těchto aplikací je uvedeno na str. 36) PŘÍSTROJOVÁ VÝZBROJ ROZVADĚČŮ Přístrojová výzbroj se dle charakteru montuje: 1) do pole s výkonovým jističem 2) do pole s montážním rámem 3) do pole s montážním panelem Rozvaděč s lištovými odpínači tab. 3 Proudová zatížitelnost ECu pasů Pole s jističi NW, Masterpact, Spectronic, ARION, ABB, SIEMENS aj. Pole s pevnými a výsuvnými výkonovými jističi jsou vyráběna ve dvou provedeních, a to s přívodem zespodu a přívodem shora. Jistič je umístěn ve střední části pole. Spojení s přípojnicemi je provedeno holými, plochými vodiči, na kterých jsou umístěny měřící transformátory proudu. Přístroje pomocných obvodů (pojistky, jističe, případně převodový transformátor nebo pomocná relé) jsou umístěny v horní nebo dolní části panelu. Svorkovnice vnějších spojů je umístěna ve spodní části pole. Živé části, které jsou pod napětím i při vypnutém jističi, jsou chráněny izolačním krytem proti nahodilému dotyku. Čelní strana pole je vždy opatřena dveřmi, do kterých jsou montovány měřící, ovládací a návěstní přístroje, zabezpečující signalizaci stavu jističů (obr. 2). 13

14 Pole s jističem NW, Masterpact, NZM, Spectronic, ARION, SIEMENS aj. přívod ze spodu, shora. Přívod je buď kabelem nebo holými plochými vodiči na připojovací pra porce, umístěné ve spodní nebo horní části skříně. Prostor pro připojení řeší vnitrofiremní norma (obr. 1). tab.4 Proud Typ jističe Sběrny Šíře přívodního I dyn Jmenovitý E Cu pole Vývodové pole ovládané přes dveře 1000 A NW10 H1 50/ I k 60 ka BL 1600 S5 N 600 I dyn 132 ka MH10 H1 50/ IZM 10 SP E MAX 50/ A NW 16 2 x 50/ BL 1600 S6 H 600 IZM 2 x 50/ SP E MAX 2 x 50/ A NW 25 2 x 80/ ARION SP 25 2 x 80/ E MAX 2 x 80/ A NW 32 3 x 100/ I k 100 ka ARION x 100/ I dyn 220 ka 4000 A NW 40 3 x 100/ A NW 63 3 x 120/ Přívodní pole + měření Pole s montážním rámem Pole s montážním rámem je určeno pro montáž přístrojů klasickým způsobem na děrované lišty (nosníky), nebo rychloupínáním na lišty DIN. Rozmístění přístrojů na rámu, nebo panelu se provádí na základě poža davků projektu, nebo pomocí počítačových programů. Naše firma pracuje v programu RUPLAN 4.5 s nadstavbou EVU modul, v programu AutoCad LT 2009 a programu BricsCad Pro. Dále používáme konstrukční progra my firmy OEZ, SCHNEIDER elektric CZ s.r.o, SCHMACHTL CZ apod. Výrobce rozvaděče má povinnost dodržovat ČSN EN, zejména zása dy, že ke všem přístrojům a spojům musí být dobrý přístup. Proto nelze rozvaděč přeplňovat přístroji. Stanovené počty přístrojů v řadách a urče né prostory na výšku, případně dále uváděná omezení při navrhování roz vaděče je nutno plně respektovat (viz str. 20). Výzbroj každého pole má tvořit jeden nebo několik funkčních celků. Pomocné obvody lze propojit jen v polích tvořících přepravní jednotku. Mezi přepravními jednotkami musí být tyto propoje řešeny přes svorkov nice, jako vnější spoje. Členění na přepravní jednotky musí být uvedeno v projekční dokumentaci. Obvody různých jmenovitých napětí se doporuču je umístit do různých polí. Pokud tak nelze a je nebezpečí, že by se vzá jemně rušivě ovlivňovaly je nutné v technické dokumentaci stanovit způ sob oddělení jednotlivých soustav, případně takto navržená pole osazovat tak, aby bylo možno jednotlivé soustavy prostorově oddělit. Svorkovnice se umísťují přednostně vodorovně na spodní nebo horní část přístrojového rámu v závislosti na situování vývodů. Svorkovnice se umísťují nad sebou i v několika řadách, hloubkově vzájemně odsazených. V případě vhod nosti lze montovat svorkovnice svisle. Pole s montážním rámem se vyrá bějí v jednostranném nebo dvoustranném provedení. 14

15 Osazení rozvaděče výkonovými jističi tab Pole s montážním rámem v rozvaděči s krytím IP 20 po otevření dveří Pro tato pole platí v zásadě totéž, co pro základní provedení. Je však nutno uvažovat s tím, že potřeba krytování zvyšuje nároky na prostory pro montáž pří strojů. Krycí plechy přístrojové náplně v jednotlivých polích jsou předmětem zakázkového zpracování. Po vrchová úprava je provedena práškovým em, odstín RAL 7032, případně dle barvy skříně. Kryty je možné vyrobit i z výše uvedených plastů (viz ). Na dveře se doporučuje montovat přístroje jen v nezbytných případech. Tyto jsou pak rovněž opatřeny krytem ze zadní strany Pole s montážním panelem Je určeno především pro rozvaděče s frekvenčními měniči, měření a regulace a rozvaděče pracovních stro jů. Přístroje jsou montovány na přístrojový panel za krývající celou plochu pole. Mezi jednotlivými řadami přístrojů a po stranách je panel opatřen kabelovými žlaby pro uložení laněných propojovacích vodičů. Řešení uspořádání holých vodičů silového rozvaděče 15

16 obr Měření rozvodných závodů Obdobou pole s krytím IP 20 po otevření dveří je pole s měřením roz vodných závodů. Přívodní jistič a přístrojové transformátory proudu jsou pod krycím plechem, který je upraven pro zaplombování. Pro zaplom bování jsou podle situace upraveny i další kryty, za kterými prochází vodiče měřeného rozvodu. Vlastní měřící souprava je pro velkoodběr, je na ní prostor pro nepřímý činný a jalový elektroměr, přijímač HDO, saz bový spínač (přístroje nejsou předmětem dodávky) a dále ovládací jistič a zkušební svorkovnice. Měření rozvodných závodů lze provést jak v rozvaděčích v krytí IP 00 po otevření dveří, tak i v krytí IP 20 po otevření dveří. Pole s měřením rozvodných závodů je od sousedních polí odděle no plechovou mezistěnou. Elektrické parametry jsou limitovány použi tým přívodním jističem. Výrobce rozvaděčů zajišťuje úřední cejchování přístrojových transformátorů proudu. Tyto jsou dodávány v třídě přes nosti 0,5 s a cejchovány. K transformátorům jsou dodávány cejchovací protokoly Přístroje na dveřích rozvaděče Na dveře polí se umísťují měřící, signální, zobrazovací a ovládací přístroje obvodů příslušného pole, které lze sledovat a ovládat bez otevření dveří. Spínací přístroje s ručním ovládáním větších jmenovitých proudů se umísťují na dveře jen vyjímečně a to do jmenovitého proudu 25 A. Pokud se na dveře umísťují přístroje o velké vestavné hloubce, je nutno ponechat na montážním rámu v potřebném pásmu volný prostor bez přístrojové vý zbroje. Rozmístění přístrojů na dveřích rozvaděče se provádí dle firem ní normy. Pokud je požadováno určité uspořádání přístrojů s ohledem na technologii provozu, musí být tento požadavek uveden v technické specifikaci nebo dokumentaci předané s objednávkou (viz obr. 2 a 3). Elektroměry se umísťují do výše předepsané Rozvodnými závody. Prů hledem na dveřích lze odečítat naměřené hodnoty. U rozvaděčů s krytím IP 20 po otevření dveří lze na dveře umístit pouze přístroje, které toto krytí splňují. Na požadavek je možné dveře vybavit zámkem s FAB vložkou E1, vybavit proskleným průhledem a podobně. Provedení technologických schémat obr Ochrana před nebezpečným dotykem Každý rozvaděč je na boční stěně opatřen vnější ochrannou svorkou, propojenou s průběžnou ochrannou přípojnicí. Všechny kovové součásti konstrukce jsou vodivě pospojovány a spoje ny s ochrannou svorkou viz (332000) ČSN ed OZNAČOVÁNÍ Označení polí rozvaděče Označování v rozvaděči musí být provedeno tak, aby bylo možné iden tifikovat jednotlivá pole. Ve většině případů řeší způsob označování projekt Označení přístrojů Přístroje jsou označeny funkčním označením přístroje a označením pořadí nebo příslušnosti shodně s označením, uvedeným na výkresech, předaných s objednávkou. Označení příslušnosti přístrojů k jednotlivým obvodům se provádí označovacími štítky. Označení ovládacích přístro jů na dveřích nebo čelní straně technologickými popisy se provádí do označovacích štítků. Technologické popisy štítků přiřazené k jednotli vým přístrojům musí být v předané technické dokumentaci jednoznačně uvedeny.

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk ROZVÁDĚČE NN Výrobní a montážní společnost BREMA, spol. s r.o. za dobu své existence získala významné postavení na trhu v oborech elektromontážních prací, výroby rozváděčů, měření a regulace, klimatizace

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Technický katalog systému Ri4Power

Technický katalog systému Ri4Power Technický katalog systému Ri4Power forma 1-4 Ri4Power forma 1-4 individuální systém pro stavbu ověřených nízkonapěťových rozváděčů s vnitřním dělením. Flexibilní kombinace typů polí Ri4Power umožňuje optimální

Více

Typ skříně Značení v katalogu Strana

Typ skříně Značení v katalogu Strana KATALOG VÝROBKŮ OBSAH Plastové skříně Typ skříně Značení v katalogu Strana Značení kabelových skříní dle normy PNE 35 7040 Základní parametry skříní ZP PNE 4 Základní parametry skříní Specifikace skříní

Více

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Obsah Společnost se představuje Strany 1-4 Strany 5-10 Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65 Strany 11-78 Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Strany 79-114 Mi-rozváděče do

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVNÉ Dveře oplášťované s protipožární odolností, bez odolnosti D1SEI30, D2SEI30, D1SEI60, D2SEI60, D1SO, D2SO Technický popis Všeobecné informace Dveře oplášťované protipožární

Více

RECEPCE. RECEPCE představení řady

RECEPCE. RECEPCE představení řady RECEPCE TŘEŠEŇ MERANO BŘÍZA OLŠE BUK MATERIÁL / POPIS... horní desky (pláty) recepčních pultů - dřevotřísková deska laminovaná v tl. 18 a 25 mm.. desén / tloušťka / hrana ABS MERANO 18 mm / 1 mm MERANO

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční energetiky Hradec Králové Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice,

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Činnosti. Přednosti. Obecná charakteristika činnosti. Naše přednosti. Náš cíl

Činnosti. Přednosti. Obecná charakteristika činnosti. Naše přednosti. Náš cíl EGEM s.r.o. je inženýrsko dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu, rekonstrukce, ruk e, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

PRŮVODCE PŘÍRUČKA ZÁKAZNÍKA. Spálovský, a.s.

PRŮVODCE PŘÍRUČKA ZÁKAZNÍKA. Spálovský, a.s. PRŮVODCE PŘÍRUČKA ZÁKAZNÍKA Spálovský, a.s. 573 501 611 Vážení obchodní přátelé, vážení zákazníci. Právě držíte v rukou první vydání Průvodce příručku zákazníka Spálovský, a.s., jehož cílem je usnadnění

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Úvod Firma GEYER AG se sídlem v Norimberku byla založena v roce 1911 panem Christianem Geyerem. Od této doby se firma GEYER specializuje na výrobu elektroinstalačního

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienic Design ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienické standardy pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. promyšlená systémová řešení pro hygienickou

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás.

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás. NABÍDKOVÝ KATALOG Město Zlín - průmyslové centrum regionu Střední Moravy, proslavené mnohými podnikatelskými aktivitami, spojenými především se jménem Tomáš Baťa, světově proslulými cestovateli Zikmundem

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí jemné krokování přednastavených transformačních poměrů nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích NN neustálá

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více