PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKYNY ke studiím údržnosti pro Listeria monocytogenes u potravin určených k přímé spotřebě podle nařízení (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny CS CS

2 Tento dokument byl vytvořen pouze pro informativní účely. Nebyl přijat ani schválen Evropskou komisí. Evropská komise nezaručuje přesnost uvedených informací ani nepřijímá odpovědnost za jejich využití. Uživatelé by proto před využitím těchto informací, za něž nesou výlučnou odpovědnost, měli učinit veškerá nezbytná preventivní opatření. 1

3 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU Tento dokument je určen zejména provozovatelům potravinářských podniků, kteří vyrábějí potraviny určené k přímé spotřebě a provádějí studie jejich údržnosti zaměřené na přítomnost bakterie Listeria monocytogenes podle čl. 3 odst. 2 a přílohy II nařízení (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. 2

4 Obsah 1. Úvod a účel Právní předpisy EU a platné vnitrostátní či odvětvové pokyny Mikrobiologická kritéria bezpečnosti potravin stanovená pro bakterii Listeria monocytogenes Mikrobiologická kritéria týkající se opatření na kontrolu hygieny a HACCP Vztah mezi těmito pokyny a ostatními ustanovenými pokyny Zásady a postupy provádění studií údržnosti Obecné Vlastnosti výrobku a vědecká literatura Vlastnosti výrobku Vědecká literatura Historické údaje Prediktivní mikrobiologie (modelování) Obecné Uplatnění prediktivní mikrobiologie v praxi Konkrétní laboratorní studie údržnosti prověřující dodržování kritérií pro přítomnost Listeria monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě po celou dobu údržnosti Obecné Studie trvanlivosti Expoziční testy Hodnocení doby údržnosti kombinující různé dostupné nástroje Spolupráce mezi potravinářskými podniky Dokumentace studií údržnosti Přílohy Definice Příklady kroků nezbytných k rozhodnutí o provedení studií údržnosti Příklad využití prediktivní mikrobiologie Příklady hodnocení doby údržnosti využívajícího přístup kombinující různé dostupné nástroje

5 5.5. Referenční seznam některých platných pokynů ÚVOD A ÚČEL Listeria monocytogenes může u lidí vyvolat onemocnění a obvykle se přenáší jako patogen v potravinách. L. monocytogenes je často přítomna v okolním prostředí, v půdě, vegetaci a zvířecích výkalech. Tento organismus lze nalézt v syrových potravinách, například v čerstvém masu, syrovém mléce a rybách. Vzhledem ke svému všeobecnému výskytu a zvýšené schopnosti růst či přežít v chladném prostředí, kterou se odlišuje od většiny ostatních mikroorganismů, představuje L. monocytogenes při výrobě potravin značný problém. To platí zejména pro potraviny určené k přímé spotřebě, v nichž může L. monocytogenes růst a které se při výrobě tepelně neupravují, a také pro potraviny, které mohou být při výrobě kontaminovány z okolního prostředí včetně výrobního. Je tedy nezbytné, aby producenti potravin určených k přímé spotřebě (potravin, které jsou producentem určeny k přímé lidské spotřebě, aniž by bylo nutné je tepelně upravovat či jinak zpracovávat za účelem účinného odstranění či snížení počtu dotyčných mikroorganismů na přijatelnou míru) přijímali opatření na kontrolu kontaminace výrobku L. monocytogenes a také jejího růstu v daném výrobku až do konce doby údržnosti. Je zapotřebí znalostí a dokumentace o růstovém potenciálu v potravinářském výrobku a producent k nim musí přihlížet, když stanovuje bezpečnou dobu údržnosti daného výrobku. Tento dokument je zaměřen na producenty potravin určených k přímé spotřebě. Jeho cílem je pomoci producentům potravin určených k přímé spotřebě odhalit riziko přítomnosti L. monocytogenes v jejich potravinách určených k přímé spotřebě a uvést obecné zásady pro rozhodování o tom, kdy je třeba provést studie údržnosti a které z nich to mají být. Dokument mohou využít také příslušné orgány ověřující provádění studií údržnosti. Hlavním cílem tohoto dokumentu je pomoci provozovatelům potravinářských podniků vyrábějících potraviny určené k přímé spotřebě, aby: ke spokojenosti příslušného orgánu prokázali, že dané výrobky budou splňovat požadavky příslušného nařízení Společenství až do konce doby údržnosti, porozuměli škále různých dostupných přístupů, které jim mají pomoci stanovit bezpečnou dobu údržnosti výrobku, pokud jde o L. monocytogenes, a také rozhodnout o vhodném přístupu k jejich výrobkům a své výrobky označili za potraviny určené k přímé spotřebě, u kterých může růst L. monocytogenes nastat, nebo za potraviny určené k přímé spotřebě, u kterých růst L. monocytogenes během doby jejich údržnosti nenastane. 4

6 Tento dokument nemá být v technických podrobnostech normativní. Evropská referenční laboratoř Společenství (RLS) pro Listeria monocytogenes 1 připravila samostatné technické pokyny 2 pro laboratoře provádějící studie údržnosti, zejména studie trvanlivosti a expoziční testy. 2. PRÁVNÍ PŘEDPISY EU A PLATNÉ VNITROSTÁTNÍ ČI ODVĚTVOVÉ POKYNY 2.1. Mikrobiologická kritéria bezpečnosti potravin stanovená pro bakterii Listeria monocytogenes Mikrobiologická kritéria bezpečnosti potravin týkající se přítomnosti L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě stanovila EU v nařízení (ES) č. 2073/ ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. Článek 3 nařízení (ES) č. 2073/2005 uvádí, že provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit, aby potraviny splňovaly příslušná mikrobiologická kritéria a limity stanovené uvedeným nařízením. Článek 3 se dále zmiňuje o studiích údržnosti (uvedených v příloze II nařízení), které provozovatelé potravinářských podniků musí provádět, aby prověřili, zda jsou příslušná kritéria dodržována po celou dobu údržnosti. To se týká především potravin určených k přímé spotřebě, které podporují růst L. monocytogenes a které mohou představovat riziko pro veřejné zdraví v souvislosti s bakterií L. monocytogenes. Konkrétní kritéria bezpečnosti potravin týkající se přítomnosti L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě jsou stanovena v příloze I výše zmíněného nařízení. Příloha I uvedeného nařízení specifikuje kategorie potravin, plán odběru vzorků, mikrobiologické limity, analytické metody i fázi, ve které se příslušné kritérium použije. Kritéria bezpečnosti potravin vymezují přijatelnost výrobku nebo partie (šarže) potravin, která se vztahuje na výrobky uváděné na trh. Poskytne-li vyšetření podle kritérií bezpečnosti potravin uvedených nevyhovující výsledky, musí být příslušný produkt nebo partie potravin staženy nebo převzaty zpět z trhu. Dále musí být v daném výrobním závodě učiněna nápravná opatření v souladu s analýzou rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP). Příloha II nařízení popisuje studie údržnosti, které musí provozovatelé potravinářských podniků v případě potřeby provádět, aby prověřili, zda jsou příslušná kritéria splňována po celou dobu údržnosti. Tyto studie údržnosti musí vždy zahrnovat: 1 Agence Française de sécurité sanitaire des aliments, Laboratoire d Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires, Maisons-Alfort, Francie 2 Technical guidance document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods (Technické pokyny ke studiím údržnosti pro Listeria monocytogenes u potravin určených k přímé spotřebě), referenční laboratoř Společenství pro Listeria monocytogenes. 3 Úř. věst. L 338, , s. 1. 5

7 specifikace fyzikálně-chemických vlastností výrobku (např. ph, a w, obsahu soli, koncentrace konzervantů a druhu obalového systému) při zohlednění fází a podmínek zpracování i skladování, možností kontaminace a předvídané doby údržnosti a konzultace dostupné vědecké literatury a údajů z výzkumu, které se týkají přežívání a růstu dotčených mikroorganismů. Pokud výše uvedené studie bezpečnost daného výrobku náležitě neprokazují, měl by provozovatel potravinářského podniku provést doplňující studie. Tyto doplňující studie by měly zohlednit inherentní variabilitu související s výrobkem i podmínky zpracování a skladování. Tyto studie mohou zahrnovat: prediktivní mikrobiologické (matematické) modelování pro dotyčnou potravinu, využívající kritické vlastnosti dotčených mikroorganismů v daném výrobku, pokud jde o jejich přežití či růst, a/nebo studie ke zhodnocení růstu nebo přežití dotčených mikroorganismů, které mohou být ve výrobku během doby údržnosti za rozumně předvídatelných podmínek distribuce, skladování a používání přítomny (označované jako studie trvanlivosti či adekvátní historické údaje) a/nebo testy k prověření schopnosti vhodně inokulovaného dotčeného mikroorganismu růst nebo přežít ve výrobku za různých rozumně předvídatelných podmínek skladování (označované jako expoziční testy) Mikrobiologická kritéria týkající se opatření na kontrolu hygieny a HACCP Hlavním cílem potravinového práva Společenství je zaručit vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. Za účelem dosažení tohoto hlavního cíle stanoví potravinářské právní předpisy Společenství 4 obecné požadavky na bezpečnost potravin. Tyto požadavky, které vycházejí z preventivního přístupu, od provozovatelů potravinářských podniků vyžadují, aby v jakékoli fázi výrobního procesu zavedli opatření na kontrolu hygieny a postupy založené na zásadách HACCP 5. Jelikož mikrobiologická rizika v potravinách představují jeden z nejvýznamnějších zdrojů onemocnění z potravin u lidí, právní předpisy Společenství stanoví, že při zavádění či přijímání těchto hygienických postupů a opatření musí daná potravina splňovat příslušná mikrobiologická kritéria (viz předchozí kapitola). 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, , s.1). 5 Články 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 226, , s.3) 6

8 Příslušné nařízení stanoví, že pro mikrobiologická kritéria musí provozovatelé potravinářských podniků zavést programy odběru a bakteriologického vyšetření vzorků a že tyto programy musí tvořit nedílnou součást zavádění jejich postupů vycházejících ze správné hygienické praxe a zásad HACCP. Četnost odběru vzorků musí (nestanoví-li nařízení konkrétní požadavky na minimální počet odebraných vzorků) vycházet z jejich vlastní analýzy rizik, odpovídat povaze a velikosti potravinářských podniků a zohlednit i jiné aspekty, jako například vlastnosti surovin, konečný výrobek či výrobní proces. Jelikož bezpečnost potravin nemůže spočívat pouze ve vyšetření konečného výrobku (žádný plán odběru vzorků nemůže zajistit nepřítomnost konkrétního mikroorganismu), považuje se uplatňování kritérií bezpečnosti potravin za jednu z několika organizačních možností, jak zajistit, aby byly vyráběné potraviny bezpečné. Neustále by se měla uplatňovat správná hygienická praxe spolu s postupy HACCP, aby bylo možné kontrolovat požadovaný mikrobiologický stav surovin, minimalizovat počáteční kontaminaci na úrovni výroby a/nebo omezit případný růst mikroorganismů. Vyšetření podle kritéria bezpečnosti potravin prováděné po skončení výroby by se mělo používat pouze jako metoda ověřování výrobního procesu, a tedy náležitého fungování správné hygienické praxe i postupů založených na zásadách HACCP. Mikrobiologická kritéria obvykle nejsou k monitorování kritických limitů vymezených v HACCP vhodná. Monitorovací postupy musí odhalit ztrátu kontroly v kritických bodech a měly by o ní včas informovat, aby bylo možné učinit nápravná opatření a kontrolu opět získat. Proto by se místo vyšetření podle mikrobiologických kritérií mělo používat měření fyzikálních a chemických parametrů (například časových/teplotních profilů, ph a a w ), které lze provádět v reálném čase ve výrobním závodě Vztah mezi těmito pokyny a ostatními ustanovenými pokyny Tento dokument nemá být normativní a ani podrobně nepopisuje, jak provádět jednotlivé studie údržnosti popsané pro konkrétní potravinářský výrobek. Referenční laboratoř Společenství (RLS) pro Listeria monocytogenes připravila samostatné technické pokyny 2 pro laboratoře provádějící studie údržnosti, zejména studie trvanlivosti a expoziční testy. Obecný přehled poskytnutý v tomto dokumentu lze doplnit některými podrobnějšími pokyny týkajícími se údržnosti, které vypracovaly některé instituty, vnitrostátní orgány a subjekty potravinářského průmyslu, i pokyny, které mohou být vypracovány v budoucnu. Tyto pokyny uvádějí podrobné informace o tom, jak určit dobu údržnosti výrobku. Referenční seznam některých z těchto pokynů lze najít v příloze 5.5. Tento dokument však nenahrazuje platné odvětvové předpisy. Nemá-li provozovatel potravinářského podniku k dispozici odpovídající interní odborné zázemí, měl by požádat o pomoc patřičně kvalifikované a vyškolené pracovníky, aby zajistil, že studie údržnosti budou prováděny náležitým 7

9 způsobem. Laboratorní studie údržnosti by se měly provádět v laboratořích, jež mají pro tyto studie nezbytné odborné zázemí a uplatňují správnou laboratorní praxi. 8

10 3. ZÁSADY A POSTUPY PROVÁDĚNÍ STUDIÍ ÚDRŽNOSTI 3.1. Obecné Určení doby údržnosti je velmi důležité pro mikrobiální bezpečnost potravin určených k přímé spotřebě, zejména potravin, ve kterých může nastat růst L. monocytogenes. Doba údržnosti je definována jako časové období, po které výrobek zůstává bezpečný a splňuje požadavky jakosti za očekávaných podmínek skladování a používání. Doba údržnosti určuje datum trvanlivosti a na výrobku je vyjádřena jako datum spotřebujte do nebo minimální trvanlivost do, jak uvádějí články 9 a 10 směrnice 2000/13/ES 6. Studie údržnosti a přezkum plánu HACCP by se měly provádět za těchto podmínek: vývoj nového či upraveného výrobku, vývoj nového procesu či jeho změna, vývoj nového obalu, jakákoli významná změna přísad/y či obalu stávajícího výrobku, změny místa výroby či výrobního zařízení, nebo pokud nebyly dříve provedeny žádné studie údržnosti. Provozovatel potravinářského podniku zodpovídá za stanovení doby údržnosti za určených podmínek, které by měly zohledňovat rozumně předvídané podmínky distribuce, skladování a používání. Významnou součást těchto předvídaných podmínek tvoří teplota skladování po celou dobu údržnosti, a proto musí být rozhodnutí o tom, jaká teplota či teploty se ke stanovení doby údržnosti použijí, odůvodněné. Obecně platí, že pokud je teplota skladování použitá k určení doby údržnosti oproti skutečným teplotám při distribuci a používání příliš nízká, může to vést k podcenění růstu mikrobů, včetně L. monocytogenes, a tedy k přecenění bezpečné doby údržnosti. Nejsou-li skutečné teploty skladování u dotyčného výrobku známy, může provozovatel potravinářského podniku k určení teploty skladování pro studie údržnosti použít např. rozmezí 8-12 ºC. Provozovatel potravinářského podniku však musí vysvětlit, které teploty použil ke stanovení doby údržnosti a přihlédnout přitom k údajům o teplotách během distribuce a skladování spotřebiteli. V praxi se stanovení doby údržnosti považuje za součást HACCP systému výrobce a zohledňuje kontroly dodavatelů, které zajišťují jakost surovin a aktuální výsledky monitorování surovin, a bere v potaz důvěru v kontroly správné hygienické praxe uplatňované ve výrobním prostředí, o níž vypovídají výsledky odběru vzorků z míst a zařízení pro zpracování, a také zkušenosti s výrobou podobných výrobků, míru 6 Úř. věst. L 109, , s

11 znehodnocení mikrobiologickými organismy a zachování organoleptických vlastností za předvídaných podmínek skladování a používání. Doba údržnosti je zásadní pro bezpečnost výrobku a určení příslušných patogenů, včetně L. monocytogenes, v surovinách i ve výrobním prostředí je klíčové pro správný odhad bezpečné doby údržnosti. Je důležité mít na paměti, že odchylky od běžných podmínek, například vysoká úroveň počáteční kontaminace surovin, příliš vysoké teploty při skladování či přepravě nebo příliš dlouhá doba údržnosti, by mohly mít podstatný vliv na bezpečnost výrobku. Účelem studií údržnosti zaměřených na přítomnost L. monocytogenes je prokázat, že daná potravina určená k přímé spotřebě splňuje po celou dobu údržnosti kritérium bezpečnosti potravin stanovené pro L. monocytogenes. Určování doby mikrobiologické údržnosti potravin musí vždy zohlednit různé faktory, například potravinářské odvětví, druh výrobku a druh procesu. V úvahu je třeba vzít také inherentní variabilitu vyráběných partií a variabilitu druhů L. monocytogenes, jakož i veškeré rozumně předvídatelné podmínky při distribuci, skladování a používání včetně podmínek vytvářených spotřebitelem. Prokázání splnění kritérií a studie údržnosti lze provádět několika způsoby, přičemž se začíná porovnáním vlastností výrobku s dostupnou vědeckou literaturou. Neposkytuje-li porovnání vlastností výrobku s dostupnými vědeckými či jinými údaji dostatečné množství údajů pro posouzení doby údržnosti, je třeba provést další studie. Tyto mohou zahrnovat prediktivní mikrobiologii, využívání adekvátních historických údajů či speciálních laboratorních studií, například testů trvanlivosti či expozičních testů. Každý z těchto nástrojů má své výhody i nevýhody a v případě potřeby lze kombinovat různé nástroje. Provozovatelé potravinářských podniků mohou při provádění těchto studií údržnosti vzájemně spolupracovat a žádat o odbornou radu různé potravinářské laboratoře (např. výzkumné instituty či referenční laboratoře). Následující stromový diagram (obrázek 1) schematicky znázorňuje kroky při provádění studií údržnosti. Tento stromový diagram dále provozovatelům potravinářských podniků ukazuje, kdy je třeba provést doplňující speciální studie (např. testy trvanlivosti a expoziční testy), aby se prověřil (případný) růst L. monocytogenes v daném výrobku. Více informací o stromovém diagramu naleznete v příloze 5.2. Soustavné monitorování a ověřování doby údržnosti je nezbytné pro potvrzení toho, že doba údržnosti určená pro každý jednotlivý výrobek byla dodržena. 10

12 1. Je potravina producentem nebo výrobcem určena k přímé lidské spotřebě, aniž by bylo nutné ji tepelně upravovat či jinak zpracovávat za účelem účinného odstranění či snížení množství Listeria monocytogenes na přijatelnou úroveň? Ano (či panují pochybnosti) 2. Patří daná potravina určená k přímé spotřebě do kategorie potravin, ve kterých L. monocytogenes s největší pravděpodobností není přítomna nebo je její růst omezený? Za běžných podmínek se to týká: výrobků, které byly tepelně ošetřeny nebo jinak zpracovány za účelem účinného odstranění L. monocytogenes, není-li po této úpravě opětovná kontaminace možná (například výrobků, které jsou tepelně ošetřeny v konečném obalu) čerstvé, nekrájené a nezpracované zeleniny a ovoce, vyjma naklíčených semen chleba, sušenek a podobných výrobků vod, nealkoholických nápojů, piva, jablečného vína, vína, lihovin a podobných výrobků v lahvích nebo baleních cukru, medu a cukrovinek, včetně výrobků z kakaa a čokolády živých mlžů Ne (či panují pochybnosti) 3. Je daný výrobek určený kojencům nebo jde o dietní potravinu pro zvláštní léčebné účely? Ne (či panují pochybnosti) 4. Existují při porovnání vlastností výrobku s vědeckou literaturou důkazy o tom, že L. monocytogenes v daném výrobku neroste? To zahrnuje např.: - výrobky s ph 4,4 nebo a w 0,92 - výrobky s ph 5,0 a a w 0,94 - výrobky s dobou údržnosti kratší než pět dní - mražené výrobky Do této kategorie mohou spadat také jiné kategorie výrobků, je-li to vědecky opodstatněné (např. přítomností ochranné mikroflóry nebo subkultur). Ne (či panují pochybnosti) 5. Byla využita prediktivní mikrobiologie (modelování)? Ne 6. Existují adekvátní a dostatečné historické údaje dokazující růst L. monocytogenes v daném výrobku nebo byly provedeny studie trvanlivosti popsané v technických pokynech RLS ke studiím údržnosti zaměřeným na L. monocytogenes v potravinách Ne 7. Byl proveden expoziční test popsaný v technických pokynech RLS ke studiím údržnosti zaměřeným na L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě? Ne Výrobní proces nebo posuzování doby údržnosti nejsou pod kontrolou. Výrobce musí zajistit, aby nedošlo k žádné kontaminaci L. monocytogenes ze surovin či z výrobního prostředí. Není-li známo, zda jsou výrobky bezpečné, neměly by být uvedeny na trh. Přezkum a zdokonalení výrobního procesu podle zásad HACCP. Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Existují důkazy o tom, že limit 100 KTJ/g může být před koncem doby údržnosti překročen, pokud byla bakterie v dané potravině na počátku přítomna. Existují důkazy o tom, že limit 100 KTJ/g nebude před koncem doby údržnosti překročen, pokud byla bakterie v dané potravině na počátku přítomna. Nulový růstový potenciál Určitý růstový potenciál Výrobek se nepovažuje za potravinu určenou k přímé spotřebě. Bezpečnost potravin je zaručena správnou hygienickou praxí a Pravidelné vyšetřování podle kritérií stanovených pro Listeria monocytogenes se za běžných podmínek nepožaduje. Bezpečnost potravin je zaručena sledováním výrobního procesu, správnou hygienickou praxí a postupy založenými na zásadách HACCP. Viz konkrétní kritérium uvedené v nařízení (ES) č. 2073/2005 Limit < 100 KTJ/g na trhu během doby údržnosti výrobků. Dle postupů HACCP by se mělo sledování zaměřit na určené kritické kontrolní body (např. vnitřní vlastnosti výrobku, úroveň kontaminace složek, konkrétní podmínky zpracování). Ověřování v souladu se správnou hygienickou Výrobní proces nebo posuzování doby údržnosti nejsou pod kontrolou. Výrobce musí zajistit, aby nedošlo k žádné kontaminaci L.monocytogenes ze surovin či z výrobního prostředí. Není-li známo, že jsou výrobky bezpečné, neměly by být uvedeny na trh. Přezkum a zdokonalení výrobního procesu podle zásad HACCP a přezkum posuzování doby údržnosti. Limit < 100 KTJ/g na trhu během doby údržnosti výrobků. Ověřování v souladu se správnou hygienickou praxí a zásadami HACCP. Výrobce musí zajistit, aby nedošlo k žádné kontaminaci L. monocytogenes ze surovin či z výrobního prostředí, tj. nepřítomnost v 25 g předtím, než výrobek opustí výrobní závod. Dále by měla být pozměněna doba údržnosti tak, aby limit pro L. monocytogenes do konce doby údržnosti nepřekročil hodnotu 100 KTJ/g. Doba údržnosti výrobků závisí na růstovém faktoru a možné úrovni kontaminace L. monocytogenes v daném výrobku. Obrázek 1. Stromový diagram schematicky znázorňující kroky při provádění studií údržnosti 11

13 3.2. Vlastnosti výrobku a vědecká literatura Vlastnosti výrobku Při určování doby údržnosti potraviny určené k přímé spotřebě je důležité uvážit, zda daná potravina může podporovat přežití nebo růst L. monocytogenes. Přežití a růst L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě závisejí na vlastnostech dané potraviny určené k přímé spotřebě a na podmínkách, ve kterých je tato potravina vyráběna, balena a skladována. Tyto vlastnosti se někdy označují jako vnitřní a vnější vlastnosti potraviny určené k přímé spotřebě. Nejvýznamnějšími vlastnostmi výrobku, které ovlivňují přežití a růst L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě, jsou ph, vodní aktivita (a w ), teplota a doba skladování potraviny. Podstatný vliv na přežití a růst L. monocytogenes ve výrobku mohou mít rovněž konzervanty a ochranná mikroflóra, včetně případných kvasných kultur. Zjištěním vlastností (např. ph, a w, teploty skladování) potraviny určené k přímé spotřebě může provozovatel potravinářského podniku určit, zda je možné, aby L. monocytogenes v konkrétní potravině určené k přímé spotřebě přežila nebo rostla. Tyto informace dále potravinářským podnikům dávají možnost změnit složení svých výrobků s cílem zabránit přežití či růstu L. monocytogenes nebo je minimalizovat Vědecká literatura Značné množství údajů o L. monocytogenes a době údržnosti lze získat z různých knih, vědeckých časopisů, od univerzit či odborných ústavů. Údaje poskytuje také mnoho vnitrostátních, evropských (např. Evropský úřad pro bezpečnost potravin) i mezinárodních institucí. Jakmile provozovatel potravinářského podniku zjistí vlastnosti (např. ph, a w, teplotu skladování) své potraviny určené k přímé spotřebě a podmínky, ve kterých je tato potravina vyráběna, balena a skladována, měly by se tyto informace využít k porovnání daného výrobku s údaji o přežití a růstu L. monocytogenes dostupnými ve vědecké literatuře. Některé z limitů pro faktory přežití a růstu L. monocytogenes jsou uvedeny v tabulce 1. Relevantní mohou být také jiné faktory či kombinace různých faktorů, musí ale být vědecky opodstatněné. L. monocytogenes má specifické vlastnosti, které zvyšují její význam jakožto organismu v potravinách. Je schopna růst při teplotě 0 C, a může tedy dobře růst i v chlazených potravinách. Dokáže přežít v drsném prostředí, suchém i slaném. L. monocytogenes je navíc schopna růst i při nízké koncentraci kyslíku, a dokonce i bez kyslíku, což tomuto organismu umožňuje přežít i ve vakuově balených potravinách. 12

14 Tabulka 1. Vybrané faktory mající vliv na růst a přežití L. monocytogenes a Faktor Schopna růst b Schopna přežít Nižší limit Optimum Vyšší limit (ale ne růst) c růstu růstu Teplota ( o C) 1,5 to +3,0 30,0 to 37,0 45,0 18,0 ph d 4,2 až 4,3 7,0 9,4 až 9,5 3.3 až 4,2 Vodní aktivita (a w ) 0,90 až 0,93 0,99 > 0,99 < 0,90 Koncentrace soli (%) e < 0,5 0, Ovzduší Fakultativní anaerob (dokáže růst za přítomnosti kyslíku i bez něj, např. ve vakuu nebo v balení v ochranné atmosféře) Snížení počtu buněk L. monocytogenes o D 6 (tj. o 10 6 neboli Tepelná úprava při zpracování potraviny o 6 desetinných míst) vyžaduje kombinaci teploty a času, např. 70 o C a 2 min. Stejné snížení počtu buněk mohou zajistit také jiné kombinace teploty a času. a Limity pro růst a přežití L. monocytogenes uvedené v této tabulce vycházejí z výzkumu prováděného převážně v laboratorních médiích za optimálních podmínek a měly by se považovat za pouhé odhady vlivu příslušných faktorů na potraviny. b Optimum znamená, že růst L. monocytogenes je nejrychlejší. c Doba přežití se bude lišit v závislosti na druhu potraviny a jiných faktorech. d Inhibice L. monocytogenes závisí na druhu přítomné kyseliny. e Dle procentního podílu chloridu sodného, vodní fáze Historické údaje Historické údaje tvoří součást záznamů, které si potravinářský podnik vede v rámci svého podnikání. Některé z těchto údajů budou provozovatelem potravinářského podniku zaznamenány v rámci jeho povinností stanovených právními předpisy o bezpečnosti potravin, například sledovatelnost, HACCP a plány vlastních kontrol, včetně jakosti surovin, odběru vzorků z míst i zařízení pro zpracování (aby se prokázala efektivnost hygienických a čisticích postupů v továrně) a vyšetření výrobku, zejména v den výroby a na konci doby údržnosti (aby se ověřila v prvním případě efektivnost fungování systému HACCP a v druhém trvanlivost). Historické údaje jsou pro určení doby údržnosti potravin určených k přímé spotřebě užitečné z těchto důvodů: historické údaje uvádějí množství L. monocytogenes zjištěné ve výrobním prostředí, surovinách a v potravinách určených k přímé spotřebě dle současných postupů v rámci správné hygienické praxe a HACCP, historické údaje o množství L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě na začátku a na konci doby údržnosti lze využít k odhadu jejího růstového potenciálu v podobných potravinách určených k přímé spotřebě, které mají srovnatelné vnitřní vlastnosti (ph, a w, mikroflóra apod.) a vyrábějí se za prakticky stejných podmínek, 13

15 historické údaje o množství L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě na začátku a na konci doby údržnosti se v praxi často využívají také k ověření trvanlivosti výrobku a potvrzení toho, že uvedená doba údržnosti je přiměřená, i pokud je výrobek předmětem skladování, manipulace a používání rozumně předvídatelným způsobem, a historické údaje získané za určité časové období u srovnatelných potravin určených k přímé spotřebě (jak je uvedeno výše), které se průběžně získávají i nadále, lze využít pro analýzu trendů. V případě, že je množství L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě na konci doby údržnosti stále nízké nebo nulové, a pokud nebyly zjištěny žádné výsledky přesahující hodnotu 100 KTJ/g, lze tyto údaje spolu s údaji získanými odběrem vzorků z míst a zařízení pro zpracování a spolu s údaji o jakosti surovin využít k dostatečnému prokázání toho, že tyto potraviny určené k přímé spotřebě nebudou představovat riziko pro veřejné zdraví. Spolehlivost přitom roste zároveň s množstvím dostupných údajů. Čím více jednotek daného výrobku se otestuje, tím budou historické údaje spolehlivější. Provozovatelé potravinářských podniků musí příslušný orgán přesvědčit o tom, že jejich historické údaje dostatečně prokazují, že limit 100 KTJ/g nebude během doby údržnosti překročen. Příslušný orgán může požádat, aby byly tyto údaje doplněny dalšími studiemi, např. laboratorními studiemi trvanlivosti Prediktivní mikrobiologie (modelování) Obecné Prediktivní mikrobiologie (modelování) si klade za cíl předpovědět chování mikroorganismů v potravinách během jejich výroby či skladování. V posledních letech bylo v oblasti prediktivní mikrobiologie dosaženo významného pokroku, zejména při odhadování růstu L. monocytogenes v potravinách. Ve vědecké literatuře lze nalézt příslušné údaje i modely. Tyto modely byly využity v některých softwarových programech vstřícných k uživatelům. Některé z těchto modelů byly vytvořeny za účelem predikce chování mikrobů v případě, že jsou známy fyzikálně-chemické vlastnosti potraviny (např. ph, vodní aktivita, koncentrace organických kyselin) i teplota jejího skladování. Jiné modely byly vytvořeny k predikci chování mikroorganismů v konkrétních potravinách bez ohledu na podmínky jejich skladování. Některé modely vycházejí z údajů získaných z tekutých mikrobiologických médií a používají se k popisu možného vlivu několika faktorů. Některé z těchto modelů nemusí chování mikrobů v potravinách popsat přesně, přestože se validita propracovanějších modelů tohoto typu u potravin již prokázala. Modely pro potraviny sice dovedou účinně popsat vliv podmínek skladování na konkrétní potravinu, avšak jejich schopnost popsat vliv variability fyzikálně-chemických vlastností potraviny či vytvářet predikce u jiných potravin je sporná. Ve snaze 14

16 překonat omezení těchto dvou hlavních přístupů byly vypracovány také některé kombinované přístupy. I přes svá omezení zůstávají prediktivní modely cennými nástroji při odhadování růstu L. monocytogenes v potravinách, jsou-li tato omezení známa. Modely předpovídající pravděpodobnost růstu L. monocytogenes v potravinách mohou provozovatelům potravinářských podniků pomoci zařadit jejich potraviny do správné kategorie. Modely předpovídající prodlevu (lag time) a rychlost růstu mikrobů v potravinách mohou provozovatelům potravinářských podniků pomoci vyhodnotit růst L. monocytogenes v potravinách během jejich skladování s přihlédnutím k variabilitě kmenů bakterie, inherentnímu zpracování a variabilitě potravin i podmínek skladování. Prediktivní mikrobiologické modely je třeba používat s obezřetností, a to pouze vyškolenými a zkušenými pracovníky, kteří znají jejich omezení a podmínky jejich používání. Příklad prediktivního mikrobiologického modelování je uveden v příloze Uplatnění prediktivní mikrobiologie v praxi Prediktivní mikrobiologie může mít toto uplatnění: předpovídání růstu bakterií v různých podmínkách, předpovídání pravděpodobnosti růstu mikroorganismů v potravinách, odhadování úrovně kontaminace v daný den během doby údržnosti, testování variability mezi 2 partiemi (šaržemi), optimalizaci složení (přídatné látky, ph, sůl) k zajištění co největší stálosti, hodnocení vlivu přerušení chladicího řetězce a testování různých variant skladování a pomoc při určování kritických kontrolních bodů ve výrobním procesu. Níže jsou uvedeny některé všeobecně uznávané a běžně používané modely, které jsou volně dostupné. Tento seznam však nelze považovat za vyčerpávající. Growth Predictor (růstový prediktivní model) Volně dostupný na stránkách Institute of Food Research, Spojené království (www.ifr.ac.uk/safety/growthpredictor), Pathogen Modelling Programme (program pro modelování patogenů) 15

17 Volně dostupný na stránkách Agriculture Research Service spadající pod Ministerstvo zemědělství Spojených států amerických (http://ars.usda.gov/services/docs.htm?docid=6786). Ostatní softwarové programy jsou k dispozici za poplatek. Výpočty a zobrazení v přílohách 5.3 a 5.4 jsou vytvořeny komerčními softwarovými programy Konkrétní laboratorní studie údržnosti prověřující dodržování kritérií pro přítomnost Listeria monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě po celou dobu údržnosti Obecné Tato část popisuje mikrobiologické postupy při určování růstu L. monocytogenes pomocí studií trvanlivosti a expozičních testů (Obrázek 2.). Expoziční testy lze dále rozdělit do dvou kategorií: na testy posuzující růstový potenciál (δ) a testy posuzující maximální růstovou rychlost (µ max ). Studie trvanlivosti (přirozená kontaminace) Expoziční testy "δ" (umělá kontaminace) Expoziční testy "µ max" (umělá kontaminace) Potravina určená k přímé spotřebě nepodporuje růst L. m. Potravina určená k přímé spotřebě podporuje růst L. m. "δ" (růstový potenciál) "µ max" (maximální růstová rychlost) Růst L.m. během doby údržnosti Konečná koncentrace L. m. Počáteční koncentrace L. m. Počáteční koncentrace L. m. Koncentrace L. m. v daný den Podíl jednotek, u kterých je na konci doby údržnosti překročen limit 100 KTJ/g Konečná koncentrace L. m. Počáteční koncentrace L.m. za účelem dodržení limitu 100 KTJ/g na konci doby údržnosti Koncentrace L. m. v daný den Konečná koncentrace L. m. Obrázek 2. Popis testů trvanlivosti a expozičních testů Podrobnosti týkající se metodiky a výpočtu výsledků lze nalézt v Technical guidance document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods (Technických pokynech k provádění studií údržnosti zaměřených na přítomnost Listeria monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě) (RLS pro Listeria monocytogenes). 16

18 Studie trvanlivosti Účel studií trvanlivosti a jejich omezení Studie trvanlivosti umožňují hodnotit růst L. monocytogenes v přirozeně kontaminované potravině během jejího skladování za rozumně předvídatelných podmínek. Studie trvanlivosti jsou realističtější než expoziční testy, neboť kontaminace je u nich přirozená, pokud jde o kmen nebo kmeny bakterie, poškození či stres, distribuci i počáteční koncentraci L. monocytogenes. Interpretace výsledků studií trvanlivosti může být obtížná vzhledem k pravděpodobnosti relativně malého rozšíření jednotek potravinářského výrobku kontaminovaných L. monocytogenes, velmi malému množství L. monocytogenes, jež je často zpočátku v potravině přítomné, a heterogenitě rozšíření L. monocytogenes v potravině. Proto může být nezbytné použít různé jiné nástroje, například expoziční testy Interpretace výsledků studií trvanlivosti Historie studií trvanlivosti prováděných u téhož výrobku při stejném výrobním procesu, reprezentující variabilitu výrobních podmínek, umožní zhodnotit množství L. monocytogenes v dané potravině na konci vyšetření. Lze ji využít k určení podílu (s příslušným intervalem spolehlivosti) jednotek (komerčních jednotek), které na konci doby údržnosti překračují limitní hodnotu 100 KTJ/g po období skladování odpovídající předvídatelným podmínkám distribuce a skladování. Spolehlivost se s rostoucím množstvím dostupných údajů zvyšuje. Čím více jednotek výrobku se vyšetří, tím bude studie údržnosti spolehlivější Expoziční testy Účel expozičních testů a jejich omezení Expoziční testy mají poskytnout informace o chování L. monocytogenes uměle inokulované do potraviny před jejím skladováním za určených podmínek. Tyto testy lze provádět ke dvěma různým účelům: k posouzení růstového potenciálu či k odhadu růstových parametrů (např. maximální růstové rychlosti). Expoziční testy mohou zohlednit variabilitu potravin (použitím různých partií) i konkrétní kontaminaci potravin (inokulací kmenů izolovaných z potravin), ačkoliv je obtížné napodobit úroveň kontaminace, heterogenitu této kontaminace a fyziologický stav bakterií. Mikrobiologické expoziční testy posuzující růstový potenciál (δ) umožňují: 17

19 o klasifikovat potraviny na potraviny určené k přímé spotřebě, které podporují růst L. monocytogenes, jiné než potraviny určené pro kojence a pro zvláštní léčebné účely či na potraviny určené k přímé spotřebě, které nepodporují růst L. monocytogenes, jiné než potraviny určené pro kojence a pro zvláštní léčebné účely, a o kvantifikovat chování L. monocytogenes v potravině dle stanovených rozumně předvídatelných podmínek v době mezi její výrobou a spotřebou (tj. výpočet koncentrace na konci doby údržnosti z počáteční koncentrace či určení koncentrace na začátku doby údržnosti za účelem dodržení limitu 100 KTJ/g na konci doby údržnosti). Mikrobiologické expoziční testy posuzující maximální růstovou rychlost (µ max ) umožňují: o určit koncentraci L. monocytogenes v daný den během doby údržnosti, je-li známa počáteční koncentrace, a o určit maximální koncentraci L. monocytogenes, jež může být v potravině přítomna ve fázi její výroby, za účelem dodržení limitu 100 KTJ/g na konci doby údržnosti Interpretace výsledků expozičních testů Expoziční testy posuzující růstový potenciál Mikrobiologický expoziční test posuzující růstový potenciál (δ) je laboratorní studie, jež měří růst L. monocytogenes v uměle kontaminované potravině uložené za rozumně předvídatelných podmínek přepravy, distribuce a skladování až do její spotřeby. Růstový potenciál (δ) představuje rozdíl mezi log 10 KTJ/g na konci testu a log 10 KTJ/g na začátku testu. Růstový potenciál δ závisí na mnoha faktorech, z nichž jsou nejdůležitější tyto: inokulovaný kmen (kmeny), poškození či stres inokulovaného kmene (kmenů), vnitřní vlastnosti dané potraviny (např. ph, obsah NaCl, a w, nutriční složení, doprovodná mikroflóra, antimikrobiální látky) a vnější vlastnosti (např. teplotní profil, atmosféra). Podrobnosti týkající se výpočtu výsledků lze nalézt v technických pokynech RLS. Je-li známa počáteční úroveň kontaminace L. monocytogenes, růstový potenciál umožňuje odhadnout její konečnou koncentraci pro totožnou potravinu, totožný kmen a stejné podmínky skladování. Růstový potenciál lze využít také k výpočtu 18

20 počáteční koncentrace bakterie v dané potravině, což by umožnilo, aby daná potravina limit 100 KTJ/g na konci doby údržnosti splnila. Expoziční testy posuzující maximální růstovou rychlost Mikrobiologický expoziční test posuzující maximální růstovou rychlost (µ max ) je laboratorní studie, jež měří rychlost růstu L. monocytogenes v uměle kontaminované potravině uložené za rozumně předvídatelných podmínek a stálé teploty. Grafické znázornění přirozeného logaritmu počtu buněk v čase vytvoří u exponenciálního růstu přímku. Sklon této přímky je maximální růstová rychlost (µ max ) bakterie. Maximální růstová rychlost představuje významný parametr růstové křivky, jenž závisí na: inokulovaném kmeni (kmenech), vnitřních vlastnostech dané potraviny (např. ph, obsah NaCl, a w, nutriční složení, doprovodná mikroflóra, antimikrobiální látky) a vnější vlastnosti (např. teplotní profil, atmosféra). Interpretace expozičních testů je podrobněji vysvětlena v technických pokynech RLS. 19

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Důvody nařízení Ochrana veřejného zdraví Nebezpečí při větším množství mikroorganismů v potravinách Dodržování mikrobiálních kritérií pravidelné

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.040; 07.100.30 2008 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace ČSN 56 9609 Únor Guides to good hygiene

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Ing. Jitka Sosnovcová Státní zdravotní ústav, Praha Národní referenční laboratoř pro materiály určené pro styk s potravinami a výrobky SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Nařízení

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby Citace pův. předpisu: 148/1998 Sb. Částka: 51/1998

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

Praha, 29. ledna 2015

Praha, 29. ledna 2015 Praha, 29. ledna 2015 preventivní systém logicky navazujících kroků, umožňujících řízení potenciálních rizik, ohrožujících bezpečnost krmiv uváděných na trh užitečný nástroj provozovatele, který eliminuje

Více

Vědecký výbor veterinární

Vědecký výbor veterinární Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument X Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Metodika

Více

Vědecký výbor veterinární

Vědecký výbor veterinární Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument X Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Metodika

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Rozhodování o shodě se specifikací (limitem) Vladimír Kocourek Praha, 2016 Shoda se specifikací / limitem Posuzování shody se specifikací / limitem Cílem měření

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce 7.7.2006 Úřední věstník Evropské unie L 186/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Úřední věstník Evropské unie L 320/13

Úřední věstník Evropské unie L 320/13 6.12.2007 Úřední věstník Evropské unie L 320/13 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1432/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění přílohy I, II a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing.

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Petra Šotolová Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Nejrozšířenější

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

147/1998 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 18. června 1998. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby

147/1998 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 18. června 1998. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby 147/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. června 1998 o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby Změna: 196/2002 Sb. Změna: 161/2004 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Modul 6 Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení )

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) 7610/16 AGRILEG 36 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044016/02 Předmět: Generální sekretariát

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

4. Může si stanovit kritické body a systém jejich sledování provozovatel sám?

4. Může si stanovit kritické body a systém jejich sledování provozovatel sám? KRITICKÉ BODY Od 1. 5. 2005 je povinností provozovatelů potravinářských podniků mít zavedený systém kritických bodů. Současně musí být do tohoto data ověřeno správné fungování tohoto systému. Tato povinnost

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2014 (OR. en) 7227/14 DENLEG 57 AGRI 167 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. března 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031883/02 Předmět: Uwe

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost

Více

Čl. 2 Princip posuzování změn v objektu nebo zařízení změny v řízení bezpečnosti nové poznatky změny v provozu

Čl. 2 Princip posuzování změn v objektu nebo zařízení změny v řízení bezpečnosti nové poznatky změny v provozu METODICKÝ POKYN odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Čl. 1 Úvod

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba potravin (kód: 29-090-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby potravin Kvalifikační úroveň

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03 03 Sestavy OBSAH Označení postupu DP 03/01 DP 03/02 DP 03/03 DP 03/04 DP 03/05 DP 03/06 DP 03/07 DP 03/08 Otázka k přijatému doporučenému postupu Co je ve smyslu vyhlášky č. 309/2005 Sb. chápáno pod pojmem

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE Prosinec 2012 POKYNY PRO PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY POVĚŘENÉ KONTROLOU SHODY S PRÁVNÍMI PŘEDPISY EU K: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. března 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. března 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031056/03 Předmět:

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MLETÉHO MASA - HOVĚZÍ Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu - - Provozovatelé potravinářských podniků

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1.

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1. Rada Evropské unie Brusel 15. července 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. července 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

CS Úřední věstník Evropské unie L 338/83

CS Úřední věstník Evropské unie L 338/83 22.12.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 338/83 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) CS SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(2005) v konečném znění PŘEDLOHA Pokyny k provádění postupů založených na zásadách HACCP a

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.9.2014 COM(2014) 556 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady

Více

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY 7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY Ověřovací postupy Ověření, že systém funguje účinně Verifikace = zaměření na jednotlivou činnost, neohlášená (inspekce) Kontrola správnosti vedení

Více

Z P R Á V A. Outbreaks in 2009, The EFSA Journal 2011;9(3):2090. Strana 1 (celkem 7)

Z P R Á V A. Outbreaks in 2009, The EFSA Journal 2011;9(3):2090. Strana 1 (celkem 7) Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb zaměřeného na sledování zdravotní nezávadnosti ovocných a zeleninových salátů, pokrmů obsahujících syrovou

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Z P R Á V A. Důvody sledování

Z P R Á V A. Důvody sledování Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby V první polovině roku 2014 byl

Více

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách PRACOVNÍ POMŮCKA DO PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Inovace K1 MĚŘENÍ TEPLOTY VE ZMRAZENÝCH POTRAVINÁCH H2THR Předmět Technologie a hygiena ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich, mrazíren a mrazírenských

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 KONTROLA JAKOSTI A AKTUALIZACE POKYNU VYR-32, KAPITOLA 6 Jan Tille, 03.02.2015 SÚKL 3 Legislativní vymezení Legislativní zdroje a zkratky: zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

PŘÍLOHA. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

PŘÍLOHA. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2016 COM(2016) 761 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti {SWD(2016) 399 final}

Více

L 322/12 Úřední věstník Evropské unie

L 322/12 Úřední věstník Evropské unie L 322/12 Úřední věstník Evropské unie 7.12.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1441/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Text s

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 1.2.2016 2016/0000(RSP) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2016

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2008 KOM(2008) 430 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h.

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h. Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví 2005 25. 26. dubna 2005 Pondělí, 25. dubna 2005 16.00 h. Úloha evropských norem v oblasti podpory Směrnice o veřejných zakázkách RA Ulrich Paetzold Generální

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. přednáška Systémy kvality ve výrobě potravin Doc. RNDr.

Více

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 2 Stanovení čisté hmotnosti a původního podílu produktu: Aktivita 2350/KA1-2. 1 Předmět a vymezení. 2 Definice výrobku

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 2 Stanovení čisté hmotnosti a původního podílu produktu: Aktivita 2350/KA1-2. 1 Předmět a vymezení. 2 Definice výrobku 1 Předmět a vymezení je určen pro stanovení původního podílu produktu pomocí chemické analýzy ve výrobku glazurované (resp. neglazurované) hluboce, při jejichž výrobě byly použity zvlhčující aditivní látky

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 1 2 VÝCHOZÍ SUROVINY VE VÝROBĚ HUMÁNNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Ing. Eva Niklíčková Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha 3 Původní text kapitoly 5 Nákup výchozích látek je důležitá činnost, jež vyžaduje,

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY CZ.1.07/3.2.05/02.0024Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP LEGISLATIVA Od

Více

Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi

Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi MEMO/11/783 Brusel 14. listopadu 2011 Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi Co jsou potravinářské přídatné látky? Přídatné látky jsou látky, které se používají z různých důvodů například pro konzervaci,

Více

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování MVDr. Milena Frühaufová Konzultační den HDM, SZÚ 17.3.2010 Rozdíl v pojetí národní a evropské legislativy Evropská legislativa

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Systémy HACCP v oblasti výroby krmiv jejich tvorba a náležitosti

Systémy HACCP v oblasti výroby krmiv jejich tvorba a náležitosti Systémy HACCP v oblasti výroby krmiv jejich tvorba a náležitosti Úvod Zajišťování vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat je jedním ze základních cílů potravinového práva, jak určuje nařízení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více