KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX [společný postup] (předložený Komisí) [SEK(2008) 12] [SEK(2008) 13] CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. Souvislosti návrhu Odůvodnění a cíle návrhu Jako součást rámce ke zlepšení a provázání právních předpisů Společenství od zemědělce ke spotřebiteli Komise v Bílé knize o bezpečnosti potravin oznámila své záměry přezkoumat uplatňování právních předpisů týkajících se nových potravin a provést nezbytné úpravy stávajících právních předpisů ve světle závěrů zprávy o provádění nařízení (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových složkách potravin (opatření 14 a 51) a v souladu s předpisovým rámcem směrnice 90/220/EHS o geneticky modifikovaných organismech. Tyto záměry se zčásti naplnily přijetím nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech. Nařízení týkající se nových potravin je nyní zapotřebí vyjasnit poté, co byly z oblasti jeho působnosti vyňaty geneticky modifikované potraviny. Konzultace zúčastněných stran v roce 2002 o diskusním materiálu Komise a následné zhodnocení poukázaly na potřebu nařízení zlepšit a aktualizovat. Tento návrh si v souladu s těmito závazky klade za cíl zajistit bezpečnost potravin, chránit lidské zdraví a zabezpečit fungování vnitřního trhu s potravinami. Za tímto účelem chce zjednodušit povolovací řízení u nových potravin, vyvinout adekvátnější systém hodnocení bezpečnosti u tradičních potravin ze třetích zemí, které se podle současného nařízení považují za nové potraviny, a vyjasnit definici nových potravin, včetně nových technologií, které mají na potraviny vliv, a oblast působnosti nařízení o nových potravinách. Navíc je zapotřebí zlepšit účinnost, transparentnost a používání systému povolování, což rovněž přispěje k lepšímu provádění nařízení a posílení postavení spotřebitelů zvýšením jejich informovanost o potravinách. Kromě toho by se mělo dosáhnout právní jasnosti provedením nezbytných změn a aktualizací právních předpisů. Obecné souvislosti Povolování a používání nových potravin a složek potravin je v Evropské unii harmonizováno od roku 1997, kdy bylo přijato nařízení (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových složkách potravin. Současné právní předpisy sestávají z uvedeného nařízení o nových potravinách a jednoho nařízení Komise. Platné předpisy vztahující se na oblast návrhu Nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách a nových složkách potravin stanoví obecné zásady pro povolování nových potravin a složek potravin v Evropské unii. CS 2 CS

3 Uvedené nařízení je doplněno nařízením Komise (ES) č. 1852/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zveřejňování některých informací a pro ochranu informací poskytovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. Návrh spojuje, zlepšuje a aktualizuje výše uvedené předpisy. Soulad s ostatními politikami a cíli Unie Návrh je v souladu s politikou Komise ke zlepšování právní úpravy, Lisabonskou strategií a strategií udržitelného rozvoje Evropské unie. Důraz je kladen na to, aby se zjednodušil regulativní proces, a tím se snížilo správní zatížení a zlepšila konkurenceschopnost evropského potravinářského průmyslu při současném zajištění bezpečnosti potravin, udržení vysoké úrovně veřejného zdraví a zohlednění globálních aspektů. 2. Konzultace zúčastněných stran a posouzení dopadů Konzultace zúčastněných stran Metody konzultací, hlavní cílová odvětví a obecný profil respondentů Od roku 2002 se prostřednictvím konzultací, setkání a bilaterálních kontaktů zjišťovalo stanovisko členských států a zúčastněných stran. Komise v červenci roku 2002 zahájila konzultace o diskusním materiálu pro provedení nařízení o nových potravinách (ES) č. 258/97. Okolo 40 zúčastněných subjektů zaslalo své připomínky, které se projednávaly na setkání v roce Kromě toho Komise od 2. června do 1. srpna 2006 uspořádala v rámci interaktivní tvorby politiky online konzultaci se širokou veřejností prostřednictvím dotazníků za účelem shromáždění informací a dat o možných dopadech hlavních řešených problémů na revizi nařízení. Získala 65 odpovědí. Komise navíc v prosinci 2006 uspořádala setkání zúčastněných stran týkající se návrhu zprávy posouzení dopadů, na které pozvala všechny důležité zúčastněné skupiny. Tohoto setkání se zúčastnilo 12 organizací. Nakonec Komise výsledek tohoto setkání prezentovala poradní skupině SANCO zabývající se otázkami potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin. Mezi konzultovanými zúčastněnými stranami byl potravinářský průmysl, spotřebitelé, třetí země, vnitrostátní orgány a orgány EU a mezinárodní organizace. Konzultace s vnitrostátními orgány členských států proběhla během několika zasedání pracovních skupin o nových potravinách v letech Další konzultace proběhly při účasti Komise na setkáních nebo seminářích uspořádaných zúčastněnými stranami a věnovaných konkrétním otázkám (např. tradiční potraviny ze třetích zemí, posuzovací a povolovací řízení) a při bilaterálních setkáních se zúčastněnými stranami. CS 3 CS

4 Shrnutí odpovědí a způsob, jakým byly zohledněny Konzultace se zúčastněnými stranami v letech o diskusních materiálech Komise a konzultace o posouzení dopadů nařízení o nových potravinách v roce 2006 zdůraznily význam a potřebu zlepšení a aktualizace stávajícího nařízení. Cíle a mnoho z možných opatření získaly širokou podporu zúčastněných stran konzultovaných od roku Pokud jde o diskusní materiál Komise z roku 2002 o provedení nařízení o nových potravinách (ES) č. 258/97, veškeré připomínky a hodnotící zpráva včetně souhrnné zprávy i shrnutí jsou přístupné na internetové adrese: Podrobnější shrnutí konzultačního procesu a jeho výsledku lze nalézt ve zprávě o posouzení dopadů předkládané společně s tímto návrhem nařízení. Při přípravě návrhu zprávy o posouzení dopadů a návrhu nařízení byly zohledněny veškeré příspěvky. Výsledky jsou k nahlédnutí na internetové adrese: Získání a využití výsledků odborných konzultací Nebylo třeba využít externích odborných konzultací. Posouzení dopadů U každého z opatření předkládaných v tomto návrhu nařízení byly dle potřeby přezkoumány jedna až tři možnosti, od zrušení až k závazným opatřením, a to s ohledem na jejich hospodářský, sociální a environmentální dopad na různé zúčastněné strany a orgány. Kromě toho byl zvážen i scénář neprovedení žádných změn jakožto referenční scénář, na jehož pozadí se hodnotily možné dopady jednotlivých možností. Komise vypracovala posouzení dopadů a zpráva o něm je předkládána současně s tímto návrhem coby pracovní dokument útvarů Komise. Je také k dispozici na internetové adrese: 3. Právní stránka návrhu Shrnutí navrhovaných opatření Přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, které upravuje uvádění nových potravin na trh. Stanoví pravidla pro povolování, kontrolu, označování a používání nových potravin. CS 4 CS

5 Zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových složkách potravin stanovující obecné zásady pro povolování nových potravin a složek potravin v Evropské unii. Zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1852/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zveřejňování některých informací a pro ochranu informací poskytovaných podle nařízení (ES) č. 258/97. Právní základ Článek 95 Smlouvy o ES. Zásada subsidiarity Zásada subsidiarity se použije, nespadá-li návrh do výlučné pravomoci Společenství. Členské státy nemohou uspokojivě dosáhnout cílů návrhu z těchto důvodů: Jednotlivá opatření členských států by mohla vést k situaci, kdy by existovaly různé úrovně bezpečnosti potravin a ochrany lidského zdraví, a tím by mohlo dojít k matení spotřebitelů. Zrušením nařízení o nových potravinách by se odstranila harmonizovaná pravidla pro bezpečnost potravin a ohrozil by se volný pohyb (nových) potravin v rámci EU. Cílů návrhu lze lépe dosáhnout na úrovni Společenství, a to z následujících důvodů: Účinného fungování vnitřního trhu v souvislosti s novými potravinami za současné ochrany zdraví a zájmů evropských spotřebitelů se nejlépe dosáhne prostřednictvím centralizovaného povolovacího řízení na úrovni EU. Centralizované povolovací řízení zvýší účinnost povolování nových potravin. Kromě toho by ve věci bezpečnosti potravin platila harmonizovaná pravidla. Návrh je tedy v souladu se zásadou subsidiarity. Zásada proporcionality Návrh je v souladu se zásadou proporcionality z těchto důvodů: Návrh harmonizuje předpisový rámec pro povolování nových potravin, a tím napomáhá fungování trhu s (novými) potravinami v EU. Navrhovaná opatření jsou dostatečná v tom smyslu, že dosahují cílů, které spočívají v zajištění bezpečnosti potravin a fungování vnitřního trhu s potravinami. Současně nepředstavují nadměrné nebo nepřiměřené zatížení. CS 5 CS

6 Pokud by předpisový rámec nebyl harmonizován, mohlo by dojít ke vzniku různých jednotlivých vnitrostátních systémů povolování, což by mělo za následek zmnožení různých postupů povolování a větší míru správního zatížení v EU. Finanční zatížení je minimalizováno, neboť tato ustanovení již existují a zde jsou pouze zjednodušena. Volba nástrojů Navrhované nástroje: nařízení. Jiné prostředky by nebyly přiměřené z těchto důvodů. Oblast nových potravin je v EU plně harmonizována. Nelegislativní opatření vycházející kupříkladu z kodexu osvědčených postupů či pokynů by nemohla poskytnout dostatečnou ochranu a nezaručovala by právní jistotu. Bezpečné používání nových potravin závisí na hodnoceních bezpečnosti výrobku před jeho uvedením na trh a často také na povolených podmínkách jeho použití, proto by doporučení nebo samoregulace nezajistily ochranu zdraví spotřebitele. 4. Rozpočtové důsledky Návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet Společenství. 5. Další informace Zjednodušení Návrhem se zjednodušují právní předpisy a správní postupy pro orgány veřejné moci (na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni) a pro soukromé subjekty. Pro hodnocení a povolování nových potravin bude existovat pouze jeden centralizovaný postup. Znění tohoto právního předpisu bude aktualizováno a vyjasněno. Zruší se vnitrostátní správní předpisy a vykonávání duplicitní práce. Zjednodušením povolovacího řízení a zvýšením jeho účinnosti se rovněž sníží správní zatížení pro soukromé subjekty. Tento návrh je zahrnut do klouzavého programu Komise pro aktualizaci a zjednodušení acquis communautaire a v pracovním a legislativním programu Komise pod referenčním číslem 2007/SANCO/006. Zrušení platných právních předpisů Přijetím návrhu se zruší platné právní předpisy. Doložka o přezkumu/revizi/skončení platnosti Návrh zahrnuje doložku o přezkumu. CS 6 CS

7 Evropský hospodářský prostor Navrhovaný akt se týká EHP, a proto je třeba jeho působnost rozšířit na Evropský hospodářský prostor. Podrobné vysvětlení návrhu Kapitola I Úvodní ustanovení Nové potraviny podléhají hodnocení bezpečnosti a povolování postupem Společenství. Vývoj v oblasti práva se odráží v aktualizovaných a vyjasněných definicích. Je možné stanovit postup pro shromažďování informací o novosti potravin. Postupem projednávání ve výborech lze určit, zda určité potraviny spadají do oblasti působnosti nařízení. Kapitola II Požadavky a zařazení na seznam nových potravin Společenství Všechny nové potraviny a jejich používání se hodnotí na základě těchto kritérií: neměly by pro spotřebitele představovat riziko, ani jej uvádět v omyl, a v případě, že nahrazují jiné potraviny, by neměly být pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodné. V souladu s rozhodnutím přejít na centralizovaný postup na úrovni EU a oddělit řízení rizik a hodnocení rizik se veškeré žádosti o povolení nových potravin předloží Komisi a budou následně předány Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který provede hodnocení bezpečnosti. Zařazení nové potraviny na seznam nových potravin Společenství posoudí Komise na základě stanoviska EFSA. Komisi bude nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Konečné rozhodnutí zařadit příslušnou novou potravinu na seznam nových potravin Společenství učiní Komise, a to prostřednictvím postupu projednávání ve výborech. Rozhodnutí o povolení určená Společenství jako všeobecné pravidlo nahradí povolení vázaná na žadatele a ruší zjednodušený postup. Ochrana údajů může být za účelem podpory inovací v zemědělskopotravinářském průmyslu poskytnuta v odůvodněných případech týkajících se nových vědeckých důkazů a údajů, na které se vztahuje vlastnické právo. Aniž je dotčena směrnice 2000/13 týkající se označování, rozhodnutí v případě potřeby zahrne zvláštní dodatečné označování u nových potravin prodávaných spotřebiteli. CS 7 CS

8 V případě tradičních potravin ze třetích zemí se zavede systém hodnocení a řízení bezpečnosti potravin založený na historii bezpečného používání potraviny v zemi původu. Byla-li prokázána historie bezpečného používání potraviny v zemi původu a nevznesou-li členské státy a EFSA odůvodněné, vědecky podložené námitky k jejich bezpečnosti, mohou být příslušné potraviny uvedeny na trh na základě oznámení provozovatele potravinářského podniku, který zamýšlí potravinu uvádět na trh. Tím se umožní přiměřenější hodnocení a řízení bezpečnosti potravin s historií bezpečného používání. V případě vznesení odůvodněných námitek k bezpečnosti bude uplatněn běžný postup projednávání ve výborech. U všech povolených nových potravin může být stanovena specifikace, označování, podmínky jejich použití a v případě potřeby i požadavek monitorování po uvedení na trh. K zajištění toho, aby jednou povolené nové potraviny byly pod soustavným pozorováním a byly v případě nutnosti přehodnoceny, jsou výrobci nových potravin povinni uvědomit Komisi o veškerých nových informacích, které mohou ovlivnit hodnocení bezpečnosti nové potraviny. Kapitola III Všeobecná ustanovení Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení ustanovení navrhovaného nařízení. Provedení opatření navrhovaných v tomto nařízení Komise přijme v souladu s regulativním postupem stanoveným rozhodnutím Rady 1999/468/ES. Tento postup spočívá v zahrnutí podmínek používání a označování nové potraviny, jakož i stanovení specifikací a v případě potřeby i požadavků monitorování po uvedení na trh. Protože se jedná o záležitosti vysoce odborné, které se přijímají na základě společně dohodnutých zásad, měly by být v zájmu zefektivnění a zjednodušení svěřeny Komisi. Kapitola IV Přechodná a závěrečná ustanovení Ty potraviny, které již byly povoleny, zůstávají na trhu a na seznamu nových potravin Společenství. Nařízení (ES) č. [společný postup] se mění a doplňuje tak, aby se do oblasti působnosti tohoto nařízení zahrnuly i nové potraviny a aby mohl žadatel podat jedinou žádost v případě potravin podléhajících právním předpisům pro různá potravinářská odvětví. CS 8 CS

9 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX [společný postup] (text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského Společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise 1, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 3, vzhledem k těmto důvodům: (1) Volný pohyb bezpečných a zdravých potravin je důležitým hlediskem vnitřního trhu a významně přispívá ke zdraví a blahu občanů, jakož i k jejich sociálním a ekonomickým zájmům. Rozdíly mezi vnitrostátními právními a správními předpisy týkajícími se hodnocení bezpečnosti a povolování nových potravin mohou být překážkou jejich volného pohybu, a mohou tak vytvářet nespravedlivé podmínky hospodářské soutěže. (2) Při provádění politik Společenství by měla být zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví. (3) Pravidla Společenství týkající se nových potravin byla stanovena nařízením (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 4 a nařízením Komise (ES) č. 1852/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zveřejňování některých informací a pro ochranu informací poskytovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 5. V zájmu jasnosti je vhodné zrušit nařízení (ES) č. 258/97 a nahradit ho tímto nařízením. Toto nařízení by mělo zahrnout i opatření, která v současnosti spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1852/ Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. L 43, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, , s. 1). Úř. věst. L 253, , s. 17. CS 9 CS

10 (4) Za účelem zajištění kontinuity s nařízením (ES) č. 258/97 by se měla jako kritérium pro rozlišování nových potravin zachovat skutečnost, že se tyto potraviny v rámci Společenství ve významné míře nepoužívaly k lidské spotřebě před 15. květnem 1997, tedy datem použití nařízení (ES) č. 258/97. (5) Stávající definice nových potravin by se měla vyjasnit a aktualizovat tak, že se stávající kategorie nahradí odkazem k obecné definici potravin v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin 6. (6) Mělo by být také jasně uvedeno, že potraviny je třeba považovat za nové, je-li při jejich výrobě uplatněna technologie, která nebyla dříve použita. Toto nařízení by se mělo vztahovat zejména na nově vznikající technologie v oblasti chovu a procesu výroby potravin, které mají na potraviny dopad a tudíž mohou mít vliv na bezpečnost potravin. Nové potraviny by tudíž měly zahrnovat i potraviny získané z rostlin a zvířat, při jejichž pěstování či chovu bylo použito netradičních pěstitelských či chovných metod, a z potravin modifikovaných novými výrobními procesy, jako je nanotechnologie a nanověda, které mohou mít na potraviny vliv. Potraviny získané z nových odrůd rostlin nebo z nových plemen zvířat vytvořených tradičními pěstitelskými nebo chovnými metodami by neměly být považovány za nové potraviny. (7) V případě potřeby by měla být přijata prováděcí opatření stanovující kritéria, která usnadní posouzení, zda se potraviny před 15. květnem 1997 v rámci Společenství ve významné míře používaly k lidské spotřebě. Pokud se potraviny před uvedeným datem používaly výlučně jako doplněk stravy nebo jeho složka podle definice směrnice 2002/46/ES, lze je po uvedeném datu uvést na trh ke stejnému použití, aniž by se považovaly za novou potravinu. Uvedené používání jako doplněk stravy nebo jako jeho složka by se nicméně nemělo zohledňovat v případě posouzení, zda se potraviny před 15. květnem 1997 v rámci Společenství ve významné míře používaly k lidské spotřebě. Jiné způsoby používání příslušných potravin, např. jiné než jako doplněk stravy, musejí být proto povoleny v souladu s tímto nařízením. (8) Úpravy potravinářských produktů vyrobených z existujících složek potravin dostupných na trhu Společenství, zejména změny ve složení či v obsahu uvedených složek potravin, by neměly být považovány za nové potraviny. (9) Novým potravinám povoleným nařízením (ES) č. 258/97 by měl zůstat jejich status nové potraviny, ale pro jakákoli nová použití takových potravin by nemělo být vyžadováno povolení. 6 Úř. věst. L 31, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, , s. 3). CS 10 CS

11 (10) Potraviny určené k technologickým použitím nebo potraviny geneticky modifikované by neměly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení. Potraviny používané výhradně jako přídatné látky spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. XX/XXX ze dne [..] 7, látky určené k aromatizaci spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. XX/XXX ze dne [..] 8, extrakční rozpouštědla spadající do oblasti působnosti směrnice Rady 88/344/EHS ze dne 13. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin 9, enzymy spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. XX/XXX ze dne [..] 10 a geneticky modifikované potraviny spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech 11 by proto měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny. (11) Používání vitamínů a minerálů podléhá právním předpisům specifických potravinářských odvětví. Vitamíny a minerály spadají do oblasti působnosti směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu 12, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy 13 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin 14 by proto měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny. (12) Nové potraviny s výjimkou vitamínů a minerálů určené pro zvláštní výživu, pro obohacení stravy nebo sloužící či jako doplňky potravin by měly být hodnoceny podle bezpečnostních kritérií a požadavků na bezpečnost, které se vztahují na všechny nové potraviny. Současně by se na ně měla dále vztahovat pravidla stanovená směrnicí 89/398/EHS a zvláštními směrnicemi uvedenými v čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice a v příloze I uvedené směrnice, směrnicí 2002/46/ES a nařízením (ES) č. 1925/2006. (13) Zda se potraviny před 15. květnem 1997 ve významné míře používaly k lidské spotřebě, se určí na základě informací, které jsou k dispozici v členských státech. Nemá-li Komise k dispozici informace o lidské spotřebě před 15. květnem 1997, měl by být stanoven jednoduchý a transparentní postup pro shromažďování těchto informací za účasti členských států a všech zúčastněných stran Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. L 157, , s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. L 268, , s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1981/2006 (Úř. věst. L 368, , s. 99). Úř. věst. L 186, , s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003. Úř. věst. L 183, , s. 51. Směrnice ve znění směrnice Komise 2006/37/ES (Úř. věst. L 94, , s. 32). Úř. věst. L 404, , s. 26. CS 11 CS

12 (14) Nové potraviny by měly být uváděny na trh Společenství pouze tehdy, jsou-li bezpečné a neuvádějí-li spotřebitele v omyl. Kromě toho by se neměly odlišovat od potravin, které mají nahrazovat, natolik, že by jejich spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná. (15) Je nezbytné uplatnit harmonizovaný centralizovaný postup hodnocení bezpečnosti a povolování, který je účinný, časově omezený a transparentní. Vzhledem k další harmonizaci různých povolovacích řízení v oblasti potravin by se mělo hodnocení bezpečnosti nových potravin a jejich zařazení na seznam Společenství provádět postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ze dne [ ], kterým se stanoví společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin 15. (16) Měla by být také stanovena kritéria pro zhodnocení možných rizik, která mohou nové potraviny představovat. Aby se zajistilo harmonizované vědecké posouzení nových potravin, měl by takové posouzení provádět Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen úřad ). (17) V zájmu zjednodušení postupů by žadatelům mělo být dovoleno podávat jedinou žádost v případě potravin podléhajících právním předpisům různých potravinářských odvětví. Nařízení (ES) č. [společný postup] by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem změněno. (18) V případě potřeby a na základě závěrů hodnocení bezpečnosti by u použití nových potravin pro lidskou spotřebu měly být zavedeny požadavky na monitorování po uvedení na trh. (19) Zařazením nové potraviny na seznam nových potravin Společenství by neměla být dotčena možnost zhodnocení vlivů celkové spotřeby látky, která se do těchto potravin přidává, nebo se používá při její výrobě, nebo srovnatelného výrobku podle článku 8 nařízení (ES) č. 1925/2006. (20) Za zvláštních okolností by za účelem podpory výzkumu a vývoje, a tím i inovací v rámci zemědělsko-potravinářského průmyslu neměly být nové vědecky podložené údaje a údaje, na které se vztahuje vlastnické právo, poskytnuté na podporu žádosti o zařazení nové potraviny na seznam nových potravin Společenství po určité omezené období použity ve prospěch jiného žadatele bez souhlasu prvního žadatele. Ochrana vědeckých údajů poskytovaných jedním žadatelem by ostatním žadatelům neměla bránit ve snaze o zařazení produktu na seznam nových potravin Společenství na základě jejich vlastních vědeckých údajů. 15 Úř. věst. L [ ], [ ], s. [ ]. CS 12 CS

13 (21) Nové potraviny podléhající obecným požadavkům na označování stanoveným směrnicí 2000/13/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy 16. V určitých případech může být nezbytné poskytnout dodatečné informace pro označení výrobku, zejména pokud jde o popis potravin, jejich původ či podmínky používání. Zařazení nové potraviny na seznam nových potravin Společenství může proto ukládat zvláštní podmínky používání nebo požadavky týkající se označování. (22) Nařízením (ES) č. 1924/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin 17 se harmonizují předpisy v členských státech vztahující se na výživová a zdravotní tvrzení. Tvrzení týkající se nových potravin by proto měla být v souladu s uvedeným nařízením. (23) Pokud jde o hodnocení a řízení bezpečnosti tradičních potravin ze třetích zemí, měla by se zohlednit historie jejich bezpečného používání ve třetí zemi původu. Historie bezpečného používání potraviny by neměla zahrnovat nepotravinářské používání a používání, které nesouvisí s běžným způsobem výživy. Pokud členské státy a úřad nevznesou žádné odůvodněné, vědecky podložené námitky k bezpečnosti, např. informace o nepříznivých zdravotních účincích, mělo by být přípustné uvést potravinu na trh Společenství po oznámení záměru takto učinit. (24) Případně je možné konzultovat Evropskou skupinu pro etiku ve vědě a nových technologiích zřízenou rozhodnutím Komise ze dne 16. prosince ve věci poradenství ohledně etických otázek souvisejících s uváděním nových potravin na trh. (25) Nové potraviny uváděné na trh Společenství podle nařízení (ES) č. 258/97 by měly být uváděny na trh i nadále. Nové potraviny povolené v souladu s nařízením (ES) č. 258/97 by měly být zařazeny na seznam nových potravin Společenství ustavený tímto nařízením. Kromě toho žádosti předložené podle nařízení (ES) č. 258/97, v jejichž případě nebylo učiněno konečné rozhodnutí před datem použití tohoto nařízení, by měly být považovány za žádosti, na něž se vztahuje toto nařízení. (26) Jelikož cílů plánované akce nemohou dosáhnout samotné členské státy a lze jich tedy lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů Úř. věst. L 109, , s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/142/ES (Úř. věst. L 368, , s. 110). Úř. věst. L 404, , s. 9. Opravené znění (Úř. věst. L 12, , s. 3). SEK(97) CS 13 CS

14 (27) Členské státy by měly stanovit pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmout veškerá opatření nezbytná k zajištění jeho provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. (28) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 19. (29) Zejména by Komisi měla být svěřena pravomoc stanovit kritéria, podle nichž lze určit, zda se potraviny před 15. květnem 1997 v rámci Společenství ve významné míře používaly k lidské spotřebě. Jelikož uvedená opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je doplnit toto nařízení o jiné než podstatné prvky, musejí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. (30) Nařízení (ES) č. 882/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat 20 stanoví obecná pravidla pro provádění úředních kontrol za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se potravin. Členské státy mají tudíž povinnost provádět úřední kontroly v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004, aby se prosadilo dodržování tohoto nařízení, PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: Kapitola I Úvodní ustanovení Článek 1 Předmět Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění nových potravin na trh v rámci Společenství, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a ochrany spotřebitelů a současně účinné fungování vnitřního trhu. Článek 2 Oblast působnosti 1. Toto nařízení se vztahuje na uvádění nových potravin na trh v rámci Společenství Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). Konsolidované znění: Úř. věst. L 255, , s. 4. Úř. věst. L 165, Opravené znění (Úř. věst. L 191, , s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, , s. 1). CS 14 CS

15 2. Toto nařízení se nevztahuje na: a) potraviny, pokud se používají jako: i) potravinářské přídatné látky látek spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č.... [o potravinářských přídatných látkách]; ii) iii) látky určené k aromatizaci potravin spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č.... [o látkách určených k aromatizaci potravin]; extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin a spadající do oblasti působnosti směrnice Rady 88/344/EHS; iv) potravinářské enzymy spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č.... [o potravinářských enzymech]; v) vitamíny a minerály spadající do oblasti působnosti směrnice 89/398/EHS, směrnice 2002/46/ES nebo nařízení (ES) č. 1925/2006. b) potraviny spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/ Je-li to nezbytné, lze postupem podle čl. 14 odst. 2 určit, zda typ potraviny spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli. Článek 3 Definice 1. Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené nařízením (ES) č. 178/ Rovněž se použijí tyto definice: a) novými potravinami se rozumí: i) potraviny, které se před 15. květnem 1997 v rámci Společenství ve významné míře nepoužívaly k lidské spotřebě; To, že se potraviny používají výlučně jako doplněk stravy nebo jeho složka, by nemělo postačovat k prokázání, že se před 15. květnem 1997 v rámci Společenství používaly ve významné míře k lidské spotřebě. Pokud se ale potraviny před uvedeným datem používaly výlučně jako doplněk stravy nebo jeho složka, lze je po uvedeném datu uvést na trh ke stejnému použití, aniž by se považovaly za nové potraviny. Další kritéria pro posouzení, zda se potraviny před 15. květnem 1997 ve významné míře v rámci Společenství používaly k lidské spotřebě, určená ke změně jiných než podstatných prvků tohoto nařízení mj. jejím doplněním mohou být přijata regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 14 odst. 3. ii) potraviny rostlinného nebo živočišného původu získané z rostlin nebo zvířat, na nichž byly použity netradiční pěstitelské nebo chovatelské techniky, kterých se nepoužívalo před 15. květnem 1997; a CS 15 CS

16 iii) potraviny, u nichž se použil výrobní postup, který se nepoužíval před 15. květnem 1997, pokud tento postup způsobuje významné změny ve složení nebo struktuře potravin, což ovlivňuje jejich výživovou hodnotu, metabolismus nebo obsah nežádoucích látek. b) tradičními potravinami ze třetí země se rozumí nové potraviny, které se v minulosti používaly ve třetí zemi, což znamená, že dotyčné potraviny byly a nadále jsou součástí běžné výživy po alespoň jednu generaci ve velké části obyvatelstva země; d) historií bezpečného používání potraviny se rozumí bezpečnost dotyčných potravin potvrzují údaje o jejich složení a zkušenosti s jejich dřívějším i současným používáním k běžné výživě velkou částí obyvatelstva dané země. Článek 4 Shromažďování informací týkajících se používání potravin k lidské spotřebě 1. Komise může shromažďovat informace od členských států a/nebo od provozovatelů potravinářských podniků za účelem zjištění, do jaké míry se potraviny před 15. květnem 1997 v rámci Společenství používaly k lidské spotřebě. 2. Prováděcí opatření odstavce 1, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 14 odst. 3. Kapitola II Požadavky a zařazení na seznam nových potravin Společenství Článek 5 Seznam nových potravin Společenství Na trh lze uvést pouze nové potraviny zařazené na seznam nových potravin Společenství (dále pouze seznam Společenství ). Článek 6 Podmínky pro zařazení na seznam Společenství Novou potravinu lze na seznam Společenství zařadit, pouze pokud splňuje tyto podmínky: a) na základě dostupných vědeckých důkazů nepředstavuje při podmínkách běžné spotřeby žádné zdravotní riziko pro spotřebitele; b) neuvádí spotřebitele v omyl ani tím, jak je prezentována, ani použitím, k němuž je určena; c) v případě, že je určena k tomu, aby nahradila jinou potravinu, neodlišuje se od uvedené potraviny do té míry, aby její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná. CS 16 CS

17 Článek 7 Obsah seznamu Společenství 1. Seznam Společenství je aktualizován v souladu s postupem stanoveným nařízením (ES) č. [společný postup]. 2. Zápis nové potraviny na seznam Společenství zahrne specifikaci potraviny a případně i specifikaci podmínek používání, dodatečné zvláštní požadavky na označování za účelem informování konečného spotřebitele a/nebo požadavek monitorování po uvedení na trh. 3. Odchylně od třetího odstavce článku 7 nařízení (ES) č. [společný postup] se o aktualizaci seznamu Společenství o novou potravinu kromě tradičních potravin ze třetí země rozhodne v souladu s postupem uvedeném v čl. 14 odst. 2 v případech, kdy nové vědecky podložené údaje a údaje, na něž se vztahují vlastnická práva, podléhají ochraně podle článku 12. V případech uvedených v prvním pododstavci musí být v zápise nové potraviny na seznam Společenství kromě informací uvedených v odstavci 2 rovněž uvedeno: a) datum zápisu nových potravin na seznam Společenství; b) skutečnost, že se zápis zakládá na nových vědeckých důkazech a/nebo údajích, na něž se vztahují vlastnická práva, které podléhají ochraně podle článku 12.; c) jméno a adresa žadatele. 4. Před uplynutím doby uvedené v článku 12 je seznam Společenství aktualizován za účelem změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení v souladu s regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 14 odst. 3 stanoveným nařízením (ES) č. [společný postup] tak, aby za předpokladu, že potravina, na kterou se vztahuje povolení, stále splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení, již nebyla zahrnuta zvláštní označení uvedená v odst. 3 druhém pododstavci tohoto článku. Článek 8 Tradiční potraviny ze třetí země 1. Provozovatelé potravinářských podniků, kteří hodlají uvést na trh Společenství tradiční potraviny ze třetí země, oznámí svůj záměr Komisi a uvedou název této potraviny, její složení a zemi původu. K oznámení se připojí dokumentace prokazující historii bezpečného používání potraviny ve třetí zemi. 2. Komise předá oznámení včetně dokumentace prokazující historii bezpečného používání potraviny uvedené v odstavci 1 neprodleně členským státům a úřadu. 3. Členské státy a úřad mohou Komisi do čtyř měsíců od data, kdy bylo oznámení uvedené v odstavci 2 předáno Komisi, uvědomit o tom, že mají odůvodněné, vědecky podložené námitky k bezpečnosti týkající se uvedení dotyčných tradičních potravin na trh. CS 17 CS

18 V uvedeném případě není potravina uvedena na trh Společenství a použijí se články 5 až 7. Oznámení uvedené v odstavci 1 se považuje za žádost uvedenou v čl. 3 odst. 1 nařízení XX/XXX [společný postup]. Komise o tom podle odstavce 1 uvědomí dotyčného provozovatele potravinářského podniku do pěti měsíců od data oznámení. 4. V případě, že nebyly vzneseny žádné odůvodněné a vědecky podložené námitky týkající se bezpečnosti a příslušnému provozovateli potravinářského podniku nebyly v této věci v souladu s odstavcem 3 sděleny žádné informace, příslušné tradiční potraviny lze podle odstavce 1 uvést na trh Společenství po pěti měsících od data oznámení. 5. Komise podle odstavce 4 zveřejní seznam tradičních potravin ze třetích zemí, které lze uvést na trh Společenství, na internetových stránkách Společenství, které jsou k tomu určeny. 6. Podrobná pravidla pro provádění tohoto článku, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, mimo jiné jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 14 odst. 3. Článek 9 Technická podpora Komise případně v těsné spolupráci s úřadem poskytne technickou podporu a nástroje za účelem pomoci provozovatelům potravinářských podniků a zejména malým a středním podnikům s přípravou a předkládáním žádostí podle tohoto nařízení. Článek 10 Stanovisko úřadu Úřad při hodnocení bezpečnosti nových potravin: a) v případě potřeby porovná, zda je potravina stejně bezpečná jako jiné potraviny ze srovnatelné kategorie potravin, které již na trhu Společenství existují, nebo jako potravina, kterou má nová potravina nahradit; b) zohlední u tradičních potravin z třetí země historii bezpečného používání těchto potravin. Článek 11 Povinnosti na straně provozovatelů potravinářského podniků 1. Komise může z důvodů bezpečností potravin a na základě stanoviska úřadu uložit požadavek monitorování po uvedení na trh. Za provádění požadavků na monitorování po uvedení na trh stanovených v zápise příslušných potravin na seznam nových potravin Společenství zodpovídají provozovatelé potravinářských podniků uvádějící potravinu na trh Společenství. CS 18 CS

19 2. Výrobce neprodleně oznámí Komisi: a) veškeré nové vědecké nebo technické informace, které by mohly ovlivnit hodnocení bezpečnosti používání nových potravin; b) veškeré zákazy nebo omezení vydaná příslušným orgánem kterékoli třetí země, v nichž se nové potraviny uvádějí na trh. Kapitola III Obecná ustanovení Článek 12 Ochrana údajů Na žádost žadatele podloženou odpovídajícími a ověřitelnými údaji obsaženými v dokumentaci k žádosti nesmějí být nové vědecké důkazy a vědecké údaje, na něž se vztahují vlastnická práva, poskytnuté jako podklad k žádosti po dobu pěti let od data zařazení nové potraviny na seznam Společenství bez souhlasu žadatele použity ve prospěch jiné žádosti. Článek 13 Sankce Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději do [...] a neprodleně oznámí i všechny následné změny, kterými budou tato ustanovení dotčena. Článek 14 Výbor 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 (dále jen výbor ). 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí. Doba stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí. CS 19 CS

20 Článek 15 Přezkum Nejpozději do [1. ledna 2015] a na základě získaných zkušeností předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení a zejména článku 8, popřípadě spolu s vhodnými návrhy. Tato zpráva i veškeré návrhy se zpřístupní veřejnosti. Kapitola IV Přechodná a závěrečná ustanovení Článek 16 Zrušovací ustanovení Nařízení (ES) č. 258/97 se zrušuje s účinkem ode dne použití tohoto nařízení. Článek 17 Vytvoření seznamu Společenství Nejpozději do šesti měsíců od data, kdy toto nařízení vstoupí v platnost [datum], Komise vytvoří seznam Společenství tak, že do tohoto seznamu Společenství zapíše nové potraviny povolené podle nařízení (ES) č. 258/97, včetně všech případných existujících podmínek povolení. Článek 18 Přechodná opatření 1. Všechny žádosti o uvedení nové potraviny na trh předložené některému z členských států podle článku 4 nařízení (ES) č. 258/97, u nichž nebylo učiněno před datem použití tohoto nařízení konečné rozhodnutí, se považují za žádosti podléhající tomuto nařízení. 2. Všechna příslušná přechodná opatření pro použití odstavce 1, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, mimo jiné jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 5 odst. 4. Článek 19 Změna nařízení (ES) č.[společný postup] Nařízení (ES) č. [společný postup] se mění takto: 1. Název je nahrazen tímto: Nařízení (ES) č. XXX/XXXX Evropského parlamentu a Rady ze dne [datum], kterým se stanoví společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy, látky určené k aromatizaci potravin a nové potraviny. 2. V článku 1 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: CS 20 CS

21 1. Toto nařízení stanoví jednotné posuzovací a povolovací řízení (dále jen společný postup ) pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy, látky určené k aromatizaci potravin a zdroje látek určených k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách a nových potravinách nebo na jejich povrchu (dále jen látky nebo výrobky ), které podporuje volný pohyb potravin ve Společenství a vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů. 3. V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 2. Společný postup stanoví procedurální podmínky, jimiž se řídí aktualizace seznamů látek a výrobků, jejichž uvádění na trh ve Společenství je povoleno na základě nařízení (ES) č. AAA/2007, (ES) č. BBB/2007, (ES) č. CCC/2007 a (ES) č. DDD/DDDD (dále jen právní předpisy jednotlivých odvětví potravinového práva ). 4. V článku 1 odst. 3, čl. 2 odst. 1 a 2, čl. 9 odst. 2, č. 12 odst. 1 a článku 13 se slovo látka nebo látky nahradí souslovím látka nebo výrobek nebo látky nebo výrobky. 5. Název článku 2 se nahrazuje tímto: Seznam látek nebo výrobků Společenství 6. V článku 4 se doplňuje nový odstavec 3, který zní: 3. K aktualizaci různých seznamů Společenství, na které se vztahují právní předpisy různých potravinářských odvětví, lze předložit jedinou žádost týkající se určité látky nebo výrobku, pokud tato žádost splňuje požadavky všech těchto právních předpisů. 7. Na začátek čl. 6 odst. 1 se doplní následující věta: Existují-li vědecky podložené důvody k obavám o otázky bezpečnosti, budou stanoveny dodatečné informace týkající se hodnocení rizik, o které bude žadatel požádán. Článek 20 Vstup v platnost Toto nařízení vstupuje v platnost [dvacátým dnem] po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se po uplynutí doby šesti měsíců po datu zveřejnění tohoto nařízení [datum]. CS 21 CS

22 Článek 17 se však použije od data vstupu tohoto nařízení v platnost. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne [...]. Za Evropský parlament předseda/předsedkyně Za Radu předseda/předsedkyně CS 22 CS

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) 14224/1/06 REV 1 AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj přijatý

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I P7_TA(2010)0168 Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18.května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

Ze dne: 31. července 2006 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách

Ze dne: 31. července 2006 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. srpna 2006 (10.08) (OR. fr) 12181/06 Interinstitucionální spis: 2006/0145 (COD) DENLEG 42 CODEC 829 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 31. července 2006 Předmět: Návrh

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 16.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 334/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1) 2004R0648 CS 19.04.2012 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. /

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.12.2007 KOM(2007) 848 v konečném znění 2007/0287 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / o obecných pravidlech pro definici, označování

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2014 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2014 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2008 KOM(2008) 430 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE 30.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 170/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/48/ES ze

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000,

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 451 v konečném znění 2011/0196 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 561/2006

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 561/2006 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2009 KOM(2009) 151 v konečném znění 2009/0051 (CNS) C7-0009/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené

Více

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2009/791/ES a 2009/1013/EU, kterými se Německu a Rakousku povoluje

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) 7065/16 DENLEG 22 AGRI 127 SAN 95 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 11. března 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 138 final Předmět:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 COM(2015) 180 final Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým

Více

Starost o zvířata, snaha o lepší vědu SMĚRNICE 2010/63/EU O OCHRANĚ ZVÍŘAT POUŽÍVANÝCH PRO VĚDECKÉ ÚČELY. Novo Nordisk.

Starost o zvířata, snaha o lepší vědu SMĚRNICE 2010/63/EU O OCHRANĚ ZVÍŘAT POUŽÍVANÝCH PRO VĚDECKÉ ÚČELY. Novo Nordisk. Starost o zvířata, snaha o lepší vědu SMĚRNICE 2010/63/EU O OCHRANĚ ZVÍŘAT POUŽÍVANÝCH PRO VĚDECKÉ ÚČELY Novo Nordisk Životní prostředí Starost o zvířata, snaha o lepší vědu Zveřejnění knihy The Principles

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

CS 1 CS. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006. ze dne 4. května 2006

CS 1 CS. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006. ze dne 4. května 2006 32006R0865CS_novela 32008R0100.doc UPOZORNĚNÍ: Toto je neautorizovaná konsolidovaná verze zpracovaná MŽP podle níže uvedených předpisů ES. Směrodatné je pouze platné znění podle Úředního věstníku EU. 1

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/43/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/43/ES 10.6.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 146/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/43/ES

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final. Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 10309/16 DENLEG 64 AGRI 346 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 402 final Předmět: Jordi

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2010 KOM(2010) 799 v konečném znění 2010/0385 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 16. června 2006 Předmět: Návrh ROZHODNUTÍ

Více

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 15. 2. 2012 2011/0156(COD) STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

(Text s významem pro EHP) (2010/C 122 E/03)

(Text s významem pro EHP) (2010/C 122 E/03) C 122 E/38 Úřední věstník Evropské unie 11.5.2010 POSTOJ RADY (EU) č. 6/2010 V PRVNÍM ČTENÍ k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách o změně nařízení (ES) č. 1331/2008 a o zrušení

Více

Věc 0319/05. Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

Věc 0319/05. Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo Věc 0319/05 Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo Žaloba pro nesplnění povinnosti - Články 28 ES a 30 ES - Směrnice 2001/83/ES - Česnekový přípravek ve formě tobolek - Přípravek

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2011 KOM(2011) 730 v konečném znění 2011/0330 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Ustanovení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.9.2006 KOM(2006) 555 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl.

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

2. 3. 2016 A8-0313/2 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise ---------------------------------------------------------

2. 3. 2016 A8-0313/2 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise --------------------------------------------------------- 2. 3. 2016 A8-0313/2 Pozměňovací návrh 2 Roberto Gualtieri za Hospodářský a měnový výbor Zpráva Roberto Gualtieri Harmonizované indexy spotřebitelských cen COM(2014)0724 C8-0283/2014 2014/0346(COD) A8-0313/2015

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.12.2006 KOM(2006) 916 v konečném znění 2006/0300 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice 2002/87/ES o doplňkovém

Více