Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí."

Transkript

1 EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický institut a Planet S.A. ORGANIZACE A ODVĚTVÍ Nejprve bychom se rádi dozvěděli něco o společnosti, kterou zastupujete. Vezměte na vědomí, že malé a střední společnosti jsou podniky s méně než 250 zaměstnanci a obratem do 50 milionů euro za rok. 1. Která ekonomická odvětví vaše organizace představuje? (State one answer only) Specifikujte odvětví nebo části odvětví Žádné specifické odvětví (malé a střední společnosti obecně) - Go to 3 Nic z výše uvedeného - Go to Která specifická ekonomická odvětví vaše organizace představuje? (Multiple answers allowed) Těžební a důlní činnost Výroba Zásobování elektřinou, plynem nebo vodou Stavebnictví Velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel, motocyklů a spotřebního zboží Hotely a restaurace

2 Přeprava, skladování a komunikace Realitní podnikání, pronájem a obchodní činnost Nevím 3. Zastupuje vaše organizace jakoukoli malou nebo střední společnost? (State one answer only) Ano, výlučně malé a střední společnosti Ano, ale nikoli výlučně malé a střední společnosti Ne - Go to 21 Nevím - Go to Kolik malých a středních společností je přibližně členy vaší organizace? (State value) ENVIRONMENTÁLNÍ PRIORITY Rádi bychom věděli kolik vašich členů pracuje s environmentální problematikou. Některé společnosti se zaměřují na své interní procesy a snižují energetickou náročnost nebo dopad na životní prostředí (prostřednictvím zelených účtů, managementu životního prostředí či čistějších technologií). Jiné společnosti se zaměřují na obchodní příležitosti při vývoji produktů nebo služeb s omezeným environmentálním dopadem (např. filtry, větrné elektrárny nebo ekologické produkty). 5. Jak důležitá je každá z otázek uvedených níže pro typickou malou a střední společnost, kterou zastupujete? (State only one answer per question) Velmi důležité Spíše důležité Není důležité Nevím Snížení spotřeby energie a/nebo ekologického dopadu zaměření na interní procesy.

3 Vývoj produktů nebo služeb, které snižují dopad na životní prostředí zaměření na obchodní příležitosti na trhu Prodej a marketing produktů nebo služeb se snížením dopadem na životní prostředí zaměření na obchodní příležitosti na trhu Dodržování legislativy v oblasti životního prostředí EKOLOGICKÝ TRH Některé organizace nabízejí nástroje a rady pro své členy o tom, jak snižovat dopad jejich výrobních procesů na životní prostředí nebo využívat obchodní příležitosti na ekologickém trhu. Obecně řečeno, ekologický trh je trh s produkty a službami šetrnými k životnímu prostředí nebo produkty, které snižují environmentální dopad. 6. Které z následujících služeb používaných k omezení dopadu společností na životní prostředí vaše organizace malým a středním společnostem nabízí? (Multiple answers allowed) Nabízíme informace o legislativě pro životní prostředí Nabízíme informace o snižování dopadu na životní prostředí Vyvíjíme nástroje managementu životního prostředí specifické pro potřeby našich členů pro snižování environmentálního dopadu Nabízíme školení pro naše členy pro snižování environmentálního dopadu (např. kurzy) Nabízíme pomoc s certifikovanými systémy environmentálního managementu (např. EMAS, BS7750, ISO14001)

4 Nabízíme pomoc s necertifikovanými systémy environmentálního managementu ve společnostech Nabízíme rady o ekologických technologiích Nabízíme informace o vývoji ekologických technologií Nabízíme informace o ekologických vedlejších produktech Vytváříme sítě informací o environmentálních otázkách Pomáháme s identifikací zelených růstových trhů Máme jiné nástroje, než je uvedeno výše Nic z výše uvedeného 7. Kolik malých a středních společností z vašich členů přibližně využívá environmentální služby vaší organizace? (procento, 0 až 100) (State value between 0 and 100) 8. Vyvinuli jste environmentální služby ve spolupráci s jinými institucemi? (State one answer only) Ano Ne Nevím NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍCH SLUŽEB Je některý z vašich nástrojů environmentálních služeb vyvinutý vaší organizací dostupný na Internetu? Zkopírujte sem prosím příslušné odkazy: 9. Odkaz 1: _

5 10. Odkaz 2: _ 11. Odkaz 3: _ MOTIVACE PRO SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO DOPADU 12. Co je, podle Vás, hlavní motivace pro společnosti, aby využívaly environmentální služby, které nabízíte? Společnosti jsou primárně motivovány přáním (State only one answer per question) Velmi důležité Spíše důležité Není důležité Nevím Chránit životní prostředí Snižovat výrobní náklady Získat konkurenční výhodu Plnit environmentální poptávku zákazníků Plnění environmentální legislativy EU Plnění národní environmentální legislativy Snižovat zátěž ekologické daně

6 13. Proč vaše organizace nevyvinula takovéto nástroje (Multiple answers allowed) Není to naše práce Členové nemají zájem Členové dostávají příslušné nástroje jinde Příliš drahé Nevím OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI Ekologický trh může nabídnout vašim členům mnoho obchodních příležitostí. Obecně řečeno, ekologický trh je trh s produkty a službami šetrnými k životnímu prostředí nebo produkty, které snižují environmentální dopad. 14. Co si myslíte, že vytváří obchodní příležitosti pro malé a střední společnosti, které jsou členy vaší organizace, na ekologickém trhu? (State only one answer per question) Velmi důležité Spíše důležité Není důležité Nevím Zvýšená poptávka veřejného sektoru po ekologických produktech (ekologické veřejné nákupy) Zvýšená průmyslová poprávka po ekologických produktech (poprávka od jiných společností) Zvýšená poptávka zákazníků po ekologických

7 produktech (poptávka po produktech označených jako ekologické) Zpřísněná legislativa a zdanění v oblasti životního prostředí Poptávka po ekologických řešeních v oblasti přepravy, zásobování energií, čištění vody a čištění vzduchu Poptávka po odpadovém hospodářství, nakládání s vodou a odpadní vodou, ochraně vzduchu? LEGISLATIVA EU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Chcete-li se dozvědět více o legislativě EU pro životním prostředím a vysvětlení o konceptech a zkratkách, navštivte 15. Jaká legislativa EU pro životní prostředí ovlivňuje činnosti malých a středních společností, kteří jsou členové vaší organizace? Legislativa o... (State only one answer per question) Ano Ne Nevím Emise znečišťujících látek do ovzduší (1) Těkavé organické látky (2) Průmyslové závody (3)

8 Obchodování s emisními povolenkami (4) Hluk (5) Chemické látky (6) Energetická účinnost (7) Značení energetické náročnosti (8) Ekodesign (9) Odpad (obecná legislativa) (10) Legislativa pro odpadní baterie (11) Legislativa o obalech (12) Legislativa o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (13) Legislativa o nebezpečných látkách v elektrických a elektronických zařízeních (14) Legislativa pro odpadní oleje (15) Legislativa pro vozidla s ukončenou životností (16) Legislativa o PCB / PCT (17) Voda (18) Půda (19)

9 Jiné (Uveďte prosím jinou legislativu neuvedenou výše, v angličtině, němčině nebo francouzštině): _ - 1) Směrnice o emisních stropech a směrnice o koncentracích oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů dusíku, tuhých látek a olova v ovzduší 2) Směrnice o emisích těkavých organických látek, které se uvolňují při skladování benzinu, směrnice o emisích těkavých organických látek vznikajících při některých průmyslových činnostech a směrnice o emisích těkavých organických látek v důsledku použití organických rozpouštědel 3) Směrnice integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) 4) Přehled systému obchodování s emisními povolenkami 5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. 6) Předpis o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 8) Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a doplňující zákony (směrnice o energetickém označování: domácích elektrických trub, domácích klimatizací, domácích myček nádobí, domácích lamp, domácích kombinovaných praček se sušičkami, domácích elektrických sušiček a praček). 9) Směrnice 2005/32/ES z 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES 10)

10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/2008/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic 11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS 12) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES. ze dne 20. prosince o obalech a obalových odpadech 13) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) 14) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES. ze dne 27. ledna o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických (RoHS) 15) Směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o zneškodňování odpadních olejů a o změně zákonů 16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností 17) Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) 18) Rámcová směrnice o vodách a směrnice o znečištěni vod průmyslovými odpadními vodami [IPPC] 19) Vypouštění chemických látek, biologická rozložitelnost a označování detergentů, eliminace a minimalizace produkce, použití a uvolňování perzistentních organických polutantů (POP), rtuť 16. Účastní se vaši členové nebo využívají některé z následujících dobrovolných schémat environmentálního managementu nebo ekologičtějších produktech? (State only one answer per question) Ano Ne Nevím Eko-management a schéma auditu (EMAS) (1) Ekoznačka (2) -

11 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 66/2010 ze dne 25. listopadu 2008 o ekoznačce EU POVINNOST INFORMOVÁNÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 17. Jaké informační povinnosti v oblasti životního prostředí mají malé a střední společnosti z vašich organizacích a kolika členů se tyto informační povinnosti týkají? (State only one answer per question) Všechny Většiny Některých Žádných Nevím Roční environmentál ní zprávy pro národní, oblastní nebo místní orgány Dvouleté environmentál ní zprávy pro národní, oblastní nebo místní orgány Registrace znečišťujících emisí Registrace používání nebezpečných materiálů Jiné informační povinnosti v oblasti životního prostředí

12 18. Kolik přibližně celkem stráví typická malá a střední společnost z vašich členů plněním legislativy pro oblast životního prostředí za rok? (osobodny) (State value) 19. Jaké jsou přibližné roční náklady na ochranu životního prostředí typické malé a střední společnosti z vašich členů? (% z ročních provozních nákladů) (State value between 0 and 100) 20. V jaké míře má vaše organizace přehled o požadavcích na malé a střední společnosti, které vyplývají z legislativy EU pro životní prostředí (State one answer only) Velmi dobrý přehled Určitý přehled Neúplný přehled Nevíme nic o předpisech EU Nevím DĚKUJEME Dokončili jste vyplňování dotazníku. Velmi oceňujeme Váš čas a úsilí věnované tomuto dotazníku. Výsledky dotazníku budou zveřejněny Komisí EU ve zprávě o projektu. Více informací o tomto projektu a definice klíčových pojmů můžete nalézt na domácí stránce: (pouze anglicky). Chcete-li si prohlédnout své odpovědi před ukončením dotazníku, použijte tlačítko "

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 17.4.2014 Úřední věstník Evropské unie L 116/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 (Text

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí

Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí Ekologie a průmysl Pohled do historie Počátky elektrotechnické výroby funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí 10 Pohled do historie Padesátá léta minulého století

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Management environmentu ve vzdělávání

Management environmentu ve vzdělávání Management environmentu ve vzdělávání Autor: Milan 1.4.2011 1 Obsah Úvod... 2 Problematika environmentu, definice EMS... 3 Ochrana životního prostředí... 3 Právní požadavky na životní prostředí.... 3 Systém

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA PARDUBICE ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví) Pardubice 2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Právní režim likvidace odpadů

Právní režim likvidace odpadů P r á v n i c k á f a k u l t a M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y K a t e d r a p r á v a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í a p o z e m k o v é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní režim likvidace

Více

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010 Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TNI 01 0964 idt CEN Guide 4:2008 idt ISO Guide 64:2008 Guide for addressing

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I učební text Jiří Fiedor Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Odpadové hospodářství I Autor:

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více