STANOVY KLUBU CHOVATELÙ SVATOBERNARDSKÝCH PSÙ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY KLUBU CHOVATELÙ SVATOBERNARDSKÝCH PSÙ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s."

Transkript

1 STANOVY KLUBU CHOVATELÙ SVATOBERNARDSKÝCH PSÙ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub chovatelù svatobernardských psù, z.s. (dále rovnìž spolek"). 2. Sídlo spolku: Helvíkovice Klub chovatelù svatobernardských psù, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona è. 89/2012 Sb., obèanského zákoníku, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a jako takový je právnickou osobou zpùsobilou k právnímu jednání. 4. Klub chovatelù svatobernardských psù, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za úèelem naplòování spoleèného zájmu, kterým je èistokrevný chov svatobernardských psù dle standardu FCI a pøedpisù ÈMKU, jejichž jsme èlenem. Posláním spolku je zejména: a) zlepšovat chovnou základnu s dùrazem na zachování zdraví a vlastností plemene, b) propagace plemene, c) rozvoj chovatelské a klubové èinnosti, d) zpøístupòovat èlenùm informace o plemeni, jeho chovu a poøádaných akcích v ÈR, e) poøádat chovatelské pøehlídky, výstavy, bonitace a soutìže dle pravidel FCI a ÈMKU. 5. Vnitøní organizace spolku, práva a povinnosti èlenù i volených orgánù spolku se øídí tìmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znìní v sídle spolku. II. Èinnost spolku 1. Hlavní èinnost spolku smìøuje k ochranì a uspokojení spoleèných zájmù a naplòování poslání, tak jak jsou stanoveny zejména v èl. I a to je provádìno zvláštì prostøednictvím: zajiš ování chovatelského servisu pro plemena svatobernardský pes krátkosrstý a svatobernardský pes dlouhosrstý ve smyslu chovatelského a zápisního øádu ÈMKU. III. Èlenství 1. Èlenství ve spolku je dobrovolné. Èlenem spolku Klubu chovatelù svatobernardských psù, z.s. (dále jen èlen") se mùže stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zaøazení, národnosti, rasy a státní pøíslušnosti. Èlenství se váže na osobu èlena, je nepøevoditelné na jinou osobu a nepøechází na jeho právního nástupce. 2. Fyzická osoba se stává èlenem spolku ke dni rozhodnutí výboru spolku o pøijetí její žádosti o èlenství. Výbor spolku, mùže odmítnout pøijetí žadatele o èlenství, pokud dojde k vìtšinovému názoru, že pøijetím žadatele za èlena by bylo nebo mohlo být ohroženo øádného plnìní poslání spolku. 3. Zánik èlenství: a) vystoupením èlena èlenství konèí dnem doruèení písemného oznámení o ukonèení èlenství výboru; b) úmrtím èlena; c) vylouèením èlena èlenství konèí dnem doruèení rozhodnutí o vylouèení èlena ze spolku; výbor spolku má právo vylouèit èlena, který závažnì porušil povinnost vyplývající z jeho èlenství (jedná se zejména o porušení zásad a cílù spolku nebo zanedbání èlenské povinnosti nebo ohrožování øádného plnìní poslání spolku) a v pøimìøené lhùtì nesjednal nápravu ani po výzvì spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odèinit nebo zpùsobilo-li spolku zvláš závažnou újmu; d) nezaplacením èlenského pøíspìvku ani v pøimìøené lhùtì urèené výborem dodateènì ve výzvì k zaplacení se souèasným upozornìním na tento následek - èlenství konèí prvním dnem následujícím po marném uplynutí dodateènì stanovené lhùty; e) zánikem spolku

2 4. Práva èlenù: a) úèastnit se èinnosti spolku; b) být pravidelnì informován o dìní ve spolku; c) užívat výhod èlena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (napø. slevy na úèastnických poplatcích atd.); d) podávat návrhy, pøipomínky, vznášet dotazy orgánùm spolku a obdržet odpovìï na svá podání; e) úèastnit se jednání na èlenských schùzích; f) volit a být volen do øídících a kontrolních orgánù spolku. 5. Povinnosti èlenù: a) platit èlenské pøíspìvky; b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku; c) dodržovat stanovy spolku. 6. Èlenové spolku neruèí za pøípadné dluhy spolku. 7. Výbor spolku je povinen vést seznam èlenù, který je neveøejný. Seznam èlenù bude veden v elektronické podobì s tím, že zápisy a výmazy týkající se èlenství osob ve spolku budou provedeny bez zbyteèného odkladu po té, co dojde k rozhodné skuteènosti. Seznam èlenù, kteøí projeví souhlas s uveøejnìním, bude veøejnì zpøístupnìn na internetových stránkách spolku. IV. Orgány spolku 1. Pro zabezpeèení èinnosti spolku jsou zøízeny následující orgány: a) èlenská schùze; b) výbor; c) pøedseda; d) kontrolní komise; 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánù, zpùsob vzniku a zániku jejich funkce a prùbìh jejich jednání je upraven dále ve stanovách. 3. Èlenská schùze je tvoøena shromáždìním všech èlenù spolku, ostatní orgány jsou volené. 4. Funkèní období volených orgánù jsou 4 roky. Èlenové volených orgánù spolku, jejichž poèet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní èleny svého orgánu do nejbližšího zasedání èlenské schùze. Èlenství ve volených orgánech zaniká (kromì smrti èlena voleného orgánu) uplynutím funkèního období, nebo odvoláním èlena voleného orgánu èlenskou schùzí pro hrubé porušení jeho povinností. V. Èlenská schùze 1. Èlenská schùze je tvoøena shromáždìním všech èlenù spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Èlenská schùze projednává èinnost spolku za uplynulé období, pøijímá zásady èinnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánù a pøijímá další rozhodnutí zásadní dùležitosti pro existenci a èinnost spolku. Do její pùsobnosti tak náleží: a) urèení hlavní zamìøení èinnosti spolku; b) rozhodování o zmìnì stanov; c) stanovení výše a splatnosti èlenských pøíspìvkù; d) schvalování výroèní zprávy o èinnosti a hospodaøení spolku za uplynulé období pøedkládané výborem; e) schvalování výsledku hospodaøení spolku; f) volba èlenù výboru, pøedsedy a èlenù kontrolní komise; g) hodnocení èinnosti dalších orgánù spolku i jejich èlenù; h) rozhodování o dobrovolném rozpuštìní spolku. 2. Èlenská schùze je svolávána výborem spolku podle potøeby, nejménì však jednou za rok, a to bez zbyteèného prodlení po vyhotovení úèetní závìrky sestavené k 31. prosinci pøedchozího kalendáøního roku, nejpozdìji však do 31. øíjna každého kalendáøního roku.

3 3. Na žádost nejménì jedné tøetiny èlenù nebo kontrolního orgánu spolku musí být svolána mimoøádná èlenská schùze. Výbor je povinen svolat mimoøádnou èlenskou schùzi nejpozdìji do osmi týdnù od doruèení žádosti, která musí obsahovat uvedení dùvodu a program mimoøádné èlenské schùze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání èlenské schùze do tøiceti dnù od doruèení øádné žádosti, mùže ten, kdo podnìt podal, svolat zasedání èlenské schùze na náklady spolku sám. 4. Právo zúèastnit se èlenské schùze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni èlenové spolku. Každý èlen je oprávnìn úèastnit se zasedání a požadovat i dostat na nìm vysvìtlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvìtlení k pøedmìtu zasedání èlenské schùze. Požaduje-li èlen na zasedání sdìlení o skuteènostech, které zákon uveøejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku zpùsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 5. Pozvánka na èlenskou schùzi spolu s jejím poøadem, místem a èasem zasedání, musí být rozeslána èlenùm nejménì tøicet dní pøed jejím konáním. Místo a èas zasedání se urèí tak, aby co nejménì omezovaly možnost èlenù se ho úèastnit. Již svolané zasedání èlenské schùze lze odvolat nebo odložit. 6. Každý èlen má jeden hlas, hlasy všech èlenù mají stejnou váhu. Èlenská schùze je schopna usnášet se za úèasti minimálnì 10% èlenù spolku. Usnesení èlenská schùze pøijímá vìtšinou hlasù pøítomných èlenù. 7. Jednání èlenské schùze øídí pøedseda, nebo jím povìøená osoba. Pøedseda vede zasedání tak, jak byl jeho poøad ohlášen, ledaže se èlenská schùze usnese na pøedèasném ukonèení. Záležitost, která nebyla zaøazena na poøad zasedání pøi jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za úèasti a se souhlasem všech èlenù spolku oprávnìných o ní hlasovat. 8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do tøiceti dnù od jejího ukonèení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání pøedsedal nebo koho tím povìøila èlenská schùze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu pøedsedal, jaká usnesení byla pøijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý èlen spolku mùže nahlížet do všech zápisù ze zasedání èlenské schùze, a to v sídle spolku. VI. Výbor 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem Klub chovatelù svatobernardských psù, z.s., øídí jeho èinnost v souladu se stanovami a smìrnicemi èlenské schùze po celé funkèní období. 2. Výbor je statutárním orgánem a má 5 èlenù. Jednat jménem spolku mùže vždy jen pøedseda spoleènì s dalším èlenem výboru. 3. Výbor odpovídá za øádné hospodaøení spolku, kontroluje dodržování rozpoètových pravidel, schvaluje zmìny rozpoètu, dbá na øádnou péèi o majetek a zejména za øádné naplòování poslání spolku. Výbor vede a øídí práci spolku v období mezi èlenskými schùzemi, dohlíží na dodržování stanov, peèuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávnìn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne na další èleny spolku. Výbor je povinen jednat s péèí øádného hospodáøe. 4. Výbor je svoláván pøedsedou podle potøeby, nejménì však dvakrát roènì. Výbor je usnášeníschopný pouze za úèasti nadpolovièní vìtšiny jeho èlenù. Hlasy všech èlenù výboru mají stejnou váhu. Na schùzi výboru mohou být zváni dle potøeby hosté. Pozvání na schùzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejménì 14 dnù pøed termínem schùze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných dùvodù, a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí. 5. Pøedseda je povinen svolat do 15 dnù mimoøádnou schùzi výboru, požádá-li jej o to nejménì polovina jeho èlenù s udáním dùvodu svolání a programu schùze. 6. Do výluèné kompetence výboru patøí: a) svolávat èlenskou schùzi; b) pøezkoumávat a schvalovat rozpoèet a roèní závìrku hospodaøení a závìrky publikovat v rámci spolku; c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a pøedkládat tyto návrhy èlenské schùzi; d) dohlížet na øádnou péèi o majetek a na veškerou hospodáøskou èinnost spolku, e) pøijímat zamìstnance a ukonèovat jejich pracovní pomìr; f) pøijímat èleny, rozhodovat o jejich vylouèení;

4 g) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí èlenského pøíspìvku èlenùm, pokud pro to existují závažné dùvody; h) rozhodovat o pracovních záležitostech zamìstnancù a dobrovolných spolupracovníkù; i) schvalovat interní organizaèní normy spolku; j) stanovit podmínky pro zaøazení psù a fen do chovu (pøed úèinností zmìny informuje èlenskou základnu) a schvalovat pøípadné výjimky; k) schvalovat chovatelské a jiné akce spolku z hlediska èerpání finanèních prostøedkù; l) stanovit výši jiných poplatkù za služby poskytované klubem nebo za úèast na klubových akcích; m) navrhovat èekatele na rozhodèí pro posuzování exteriéru, navrhovat stávající rozhodèí exteriéru pro rozšíøení aprobace; n) navrhovat rozhodèí na výstavy o) vytváøet si své pracovní a poradní rady a komise (napø. chovatelskou radu) p) svolávat svody chovných jedincù a bonitace chovného materiálu; q) zabezpeèovat vydání klubového zpravodaje. VII. Pøedseda 1. Pøedseda je nejvyšším výkonným pøedstavitelem spolku a navenek za spolek jedná spoleènì s jedním z dalších èlenù výboru. Podepisování za spolek se dìje tak, že k názvu spolku pøipojí svùj podpis vždy pøedseda a jeden další èlen výboru. K jednání jménem spolku v dílèích vìcech mùže být zmocnìna další osoba. Plná moc musí být v takovém pøípadì udìlena písemnou formou s pøesným vymezením oprávnìní a odpovìdnosti zmocnìné osoby a musí obsahovat vìcný a èasový rozsah zmocnìní. 2. Pøedseda je volen èlenskou schùzí ze zvolených èlenù výboru. Jeho funkèní období konèí pøedáním funkce nastupujícímu pøedsedovi. Pøedání je nutné provést nejpozdìji do 14 dnù od zvolení nového pøedsedy. 3. K výluèným kompetencím pøedsedy patøí: a) vedení èlenské schùze, ovìøování její usnášeníschopnosti, poøízení zápisu z jejího jednání; b) svolání a vedení schùzí výboru; c) pracovní dohled nad zamìstnanci spolku. 4. Pøedseda se øídí zákony ÈR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a èlenské schùze. 5. Pøedseda mùže delegovat nìkteré své kompetence na další èleny výboru, pøípadnì na další èleny èi zamìstnance spolku. VIII. Kontrolní komise 1. Kontrolní komise má 3 èleny. Èleny kontrolní komise volí a odvolává èlenská schùze z øad èlenù spolku. Kontrolní komise si ze svého støedu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje pøi jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúèastnìnými na èinnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá èlenské schùzi. 2. Èlenství v kontrolní komisi není sluèitelné s èlenstvím ve výboru spolku ani s funkcí likvidátora. Èlenem kontrolní komise nesmí být osoba blízká èlenùm výboru. 3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda èinnost orgánù spolku a hospodaøení spolku probíhá v souladu s právními pøedpisy, stanovami, organizaèními normami spolku a rozhodnutími èlenské schùze a výboru. 4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základì vlastního rozhodnutí kdykoliv v prùbìhu roku, nejménì však jednou roènì, v rámci odsouhlasení roèní závìrky hospodaøení. 5. Pøi provádìní kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivnì a nestrannì. Zahájení a ukonèení kontroly oznámí kontrolní komise pøedsedovi bez zbyteèného prodlení. 6. Kontrolní komise je oprávnìna nahlížet do všech dokladù spolku a dát pøezkoumat roèní závìrku nezávislým auditorem.

5 7. O výsledku kontroly pøedá kontrolní komise do 14 dnù pøedsedovi a následnì èlenské schùzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat struèný záznam o postupu kontroly, výèet kontrolovaných oblastí, zjištìné nedostatky, jména osob, které za nì nesou odpovìdnost a návrh na opatøení k nápravì. 8. Všichni èlenové, výbor spolku i zamìstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v prùbìhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potøebné informace èi vysvìtlení a další požadovanou souèinnost. 9. Nesouhlasí-li odpovìdné osoby se závìry kontrolní komise, mají právo pøipojit k revizní zprávì své písemné vyjádøení. IX. Majetek a hospodaøení 1. Prostøedky na svou èinnost získává spolek zejména z èlenských pøíspìvkù, z dìdictví a odkazù, z darù fyzických a právnických osob z tuzemska i zahranièí, ze státních pøíspìvkù, nadaèních grantù, z pøíjmù ze svých èinností a z výnosu svého majetku. 2. Veškeré získané prostøedky musí být využívány ve smyslu tìchto stanov, musí sloužit k financování èinností naplòujících poslání a cíle spolku a k vytváøení potøebných podmínek pro realizaci tìchto èinností. 3. Prostøedky spolku nesmìjí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míøe i pro èleny a zamìstnance spolku. To nevyluèuje použití prostøedkù k sociálním nebo charitativním úèelùm. Výjimku z tohoto ustanovení tvoøí øádná mzda èi odmìna sjednaná na základì platných smluv. 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za úèelem øádného naplòování poslání a cílù spolku. 5. Za øádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení tìchto stanov a vnitøních pøedpisù spolku. 6. Výbor mùže èást majetku svìøit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpeèeno úèelnìjší využití majetku ve prospìch spolku. Ve smlouvì o svìøení majetku urèí rozsah i omezení pravomocí subjektu pøi jeho správì. 7. Hospodaøení probíhá na základì roèního rozpoètu schváleného výborem. 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaøení s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitøních pøedpisech a smìrnicích spolku. X. Závìreèná ustanovení 1. Spolek mùže zaniknout dobrovolným rozpuštìním na základì rozhodnutí èlenské schùze nebo z jiného dùvodu stanoveného zákonem. 2. Dojde-li k zániku spolku, pøechází jeho majetek po vypoøádání závazkù na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Klub chovatelù svatobernardských psù, z.s. 3. Spolek Klub chovatelù svatobernardských psù, z.s. vzniká dnem zápisu do veøejného (spolkového) rejstøíku. V tento den nabývají tyto stanovy úèinnosti. Nabytím úèinnosti tìchto stanov pozbývají úèinnosti pøedchozí stanovy. Jakákoliv zmìna stanov nabývá platnosti dnem jejího pøijetí èlenskou schùzí a úèinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstøíkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstøíku.

Stanovy spolku - Zahrádkáři Valcha 2, z.s.

Stanovy spolku - Zahrádkáři Valcha 2, z.s. Stanovy spolku - Zahrádkáři Valcha 2, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Zahrádkáři Valcha 2, z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku: U Čertovy díry E-2507 Plzeň Litice 3. Zahrádkáři Valcha 2,

Více

Stanovy. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy. čl. I Úvodní ustanovení Spolek rodičů žáků Gymnázia a Střední průmyslové školy Duchcov Stanovy čl. I Úvodní ustanovení 1) Sdružení rodičů gymnázia Duchcov, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy spolku. Úplné znění ke dni čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. Úplné znění ke dni čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku Úplné znění ke dni 25. 7. 2016 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Maborn, z. s. 2. Sídlo spolku: Příkrá 342, 263 01 DOBŘÍŠ 3. Maborn, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl.

Více

Stanovy spolku. (úplné znění ke dni ) Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. (úplné znění ke dni ) Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy spolku (úplné znění ke dni 29.11.2017) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích (dále jen spolek). 2. Sídlo spolku: České

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: RockOpera Praha, z.s. (dále též spolek ). 1.2 Sídlo spolku: Komunardů 306/1, 170 04 Praha 7 1.3 RockOpera Praha, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení

Více

STANOVY KLUBU CHOVATELŮ SVATOBERNARDSKÝCH PSŮ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s.

STANOVY KLUBU CHOVATELŮ SVATOBERNARDSKÝCH PSŮ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s. STANOVY KLUBU CHOVATELŮ SVATOBERNARDSKÝCH PSŮ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub chovatelů svatobernardských psů, z.s. (dále rovněž spolek"). 2. Sídlo spolku: Luční 286,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku

Stanovy Spolku rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku Stanovy Spolku rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku Úplné znění ke dni XXXXXXXXX 1. Název spolku: (dále též spolek ) Čl. I Úvodní ustanovení Spolek rodičů a přátel základní umělecké školy

Více

ANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU (úplné znění ke dni )

ANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU (úplné znění ke dni ) ANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU (úplné znění ke dni 01. 04. 2015) čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů při VOŠ a SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích (dále též spolek ). 2.

Více

Stanovy Klubu seniorů městské části Prahy 18

Stanovy Klubu seniorů městské části Prahy 18 Stanovy Klubu seniorů městské části Prahy 18 Název spolku: Klub seniorů Praha 18, z.s. (dále jen spolek) Sídlo spolku: Třinecká 650, 199 00 Praha 18 Letňany Statutární orgán: Výbor spolku Článek I. Úvodní

Více

Stanovy Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. Úplné znění ke dni Čl. 1 Úvodní ustanovení

Stanovy Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. Úplné znění ke dni Čl. 1 Úvodní ustanovení Stanovy Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. Úplné znění ke dni 24. 11. 2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení přátel ISŠ Vysoké nad Jizerou, z. s. (dále též spolek ). 2. Sídlo

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku : Sportovní a kulturní spolek Trnávka 2. Sídlo spolku : Lipová 93, Trnávka, 535 01 Přelouč 3. Sportovní a kulturní spolek Trnávka (dále jen SaKS)

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy spolku. Čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy Čichnova, z. s. (dále též SRPŠ Čichnova, nebo spolek ), IČ 72088885 2. Sídlo spolku: Čichnova 982/23, 624 00 Brno

Více

Stanovy spolku Český národní komitét IMEKO

Stanovy spolku Český národní komitét IMEKO Článek I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Český národní komitét IMEKO z.s. (dále jen ČNK IMEKO ). 2. Sídlo spolku: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1. 3. ČNK IMEKO je spolkem ve

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1. Název spolku: Spolek smluvních pneumoftizeologů. z.s.(dále rovněž SSPf z.s. ).

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1. Název spolku: Spolek smluvních pneumoftizeologů. z.s.(dále rovněž SSPf z.s. ). Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek smluvních pneumoftizeologů. z.s.(dále rovněž SSPf z.s. ). 2. Sídlo spolku: 17.listopadu 230, 251 01 Říčany 3. SSPf z.s. je spolek ve smyslu ustanovení

Více

2. Zisk z činnosti Klubu KMPL lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Klubu KMPL. III. Členství

2. Zisk z činnosti Klubu KMPL lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Klubu KMPL. III. Členství Stanovy Klubu karelských medvědích psů a lajek z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub karelských medvědích psů a lajek z.s. (dále jen Klub KMPL). 2. Sídlo spolku: Svatopluka Čecha 136, Uherský

Více

STANOVY. Plavecký klub Havířov z.s. Článek I. Úvodní ustanovení. 1. Název spolku je Plavecký klub Havířov z.s. (dále také jen spolek, klub ).

STANOVY. Plavecký klub Havířov z.s. Článek I. Úvodní ustanovení. 1. Název spolku je Plavecký klub Havířov z.s. (dále také jen spolek, klub ). STANOVY Plavecký klub Havířov z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku je Plavecký klub Havířov z.s. (dále také jen spolek, klub ). 2. Sídlem spolku je Havířov, Zvonková 3/463, PSČ 73601. 3. Plavecký

Více

Stanovy spolku KNYK BEZ HRANIC z. s

Stanovy spolku KNYK BEZ HRANIC z. s Stanovy spolku KNYK BEZ HRANIC z. s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: KNYK BEZ

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. TJ Sokol Staré Hradiště z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s.

Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s. Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku: Klub důchodců v Sadové z.s. (dále též spolek ) 2. Sídlo spolku: 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Sadová čp. 2755 3.

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Úvodní ustanovení. 2. Sídlo spolku: Za Lužinami 1084/33, Praha 5 Stodůlky

STANOVY SPOLKU. Článek I. Úvodní ustanovení. 2. Sídlo spolku: Za Lužinami 1084/33, Praha 5 Stodůlky STANOVY SPOLKU Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: SVATÁ LUDMILA 1100 LET, z. s. 2. Sídlo spolku: Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5 Stodůlky 3. Základní právní zásady: Tento spolek je ve smyslu

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Statut spolku 1) Sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov se s účinností od 01.01.2014 považuje za spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku. Spolek

Více

S t a n o v y Spolku příznivců netradiční školy

S t a n o v y Spolku příznivců netradiční školy S t a n o v y Spolku příznivců netradiční školy Vydané podle 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, zákon ze dne 3. 2. 2012, účinnost 1. ledna 2014 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název Spolku:

Více

Stanovy spolku. Úplné znění ke dni čl. I Úvodní ustanovení. 1. Název spolku: Czech and Slovak Rotary Fleet z. s. (dále jen Spolek ).

Stanovy spolku. Úplné znění ke dni čl. I Úvodní ustanovení. 1. Název spolku: Czech and Slovak Rotary Fleet z. s. (dále jen Spolek ). Stanovy spolku Úplné znění ke dni 29.3.2014 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Czech and Slovak Rotary Fleet z. s. (dále jen Spolek ). 2. Sídlo Spolku: Opava, Růžová 256/14, PSČ 746 01. 3. Czech

Více

Spolek rodičů a přátel Jiráskovy školy

Spolek rodičů a přátel Jiráskovy školy Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel Jiráskovy školy Úplné znění ke dni 4.12. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel Jiráskovy školy 2) lze také užívat:srpjš (dále též spolek

Více

Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4,

Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4, Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4, I. Klubu přátel školy (KPZŠ), při ZŠ Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

STANOVY SPOLKU. úplné znění ke dni čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU. úplné znění ke dni čl. I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU úplné znění ke dni 9.11.2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: PROFICIO, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: 742 65 Rybí 231 3. PROFICIO, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení

Více

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s.

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. STANOVY SPOLKU Úplné znění ke dni 13.11.2014 Stránka 1 z 10 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Česká asociace profesionálních

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

STANOVY Montessori Opava, spolek

STANOVY Montessori Opava, spolek STANOVY Montessori Opava, spolek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Montessori Opava, spolek (dále také jako Montessori Opava nebo Spolek ). 2. Sídlo: Stratilova 1546/26, Předměstí, 746 01 Opava. 3.

Více

Stanovy spolku: Spolek pro obnovu venkova KHK

Stanovy spolku: Spolek pro obnovu venkova KHK Stanovy spolku: Spolek pro obnovu venkova KHK Úplné znění ke dni 14. 4. 2016 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek pro obnovu venkova KHK (dále též Spolek ). 2. Sídlo spolku: Nepolisy 75, 50363

Více

STANOVY Kruhu přátel muzea Varnsdorf

STANOVY Kruhu přátel muzea Varnsdorf STANOVY Kruhu přátel muzea Varnsdorf Úplné znění ze dne 18.11.2015 I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Kruh přátel muzea Varnsdorf, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Legií 2574, Varnsdorf, PSČ

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště, z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

Stanovy spolku Čerčany.net, z.s., Úplné znění ke dni 25.5.2014

Stanovy spolku Čerčany.net, z.s., Úplné znění ke dni 25.5.2014 Stanovy spolku Čerčany.net, z.s., Úplné znění ke dni 25.5.2014 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Čerčany.net, z.s. (dále též spolek ) 2. Sídlo spolku: Čerčany, Sukova 131, PSČ 257 22 3. Čerčany.net,

Více

Stanovy spolku Spolek Lhota

Stanovy spolku Spolek Lhota Stanovy spolku Spolek Lhota I. Název, forma Spolek Lhota (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v K Sinoru 62,

Více

Klub Inspirace. Stanovy spolku. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Klub Inspirace. Stanovy spolku. Čl. 1 Úvodní ustanovení Klub Inspirace Stanovy spolku Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Klub Inspirace, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2.

Více

SK Tenis Hradec Králové z.s.

SK Tenis Hradec Králové z.s. STANOVY SPOLKU SK Tenis Hradec Králové z.s. Úplné znění ke dni 16.3.2015 1. Název spolku: SK Tenis Hradec Králové z.s. Čl. I Úvodní ustanovení 2. Sídlo spolku: Hradec Králové 500 09, Na Občinách 369 3.

Více

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy STANOVY SPOLKU Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících I. Název Název spolku

Více

Stanovy Spolku Ekolyceum

Stanovy Spolku Ekolyceum Stanovy Spolku Ekolyceum I. Úvod Občanské sdružení Ekolyceum, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od 1.

Více

Stanovy spolku Křídla pro pěstouny, z.s.

Stanovy spolku Křídla pro pěstouny, z.s. Stanovy spolku Křídla pro pěstouny, z.s. I. Občanské sdružení se ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od

Více

Stanovy spolku. BERDA, z.s.

Stanovy spolku. BERDA, z.s. Stanovy spolku BERDA, z.s. Úplné znění ke dni 18.11.2014 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: BERDA, z. s. (dále též jen spolek ) 2. Sídlo spolku: Praskačka 71, 503 33 3. BERDA, z. s. je spolek ve

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku Vápenka 1912, zs úplné znění ke dni 3122014 čl I Úvodní ustanovení 1 Název spolku: Vápenka 1912, zs (dále též spolek ) 2 Sídlo spolku: Kozojídky 93, 696 63 Kozojídky-Hroznová Lhota 3 Vápenka

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku. Čl.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku. Čl. Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen spolek ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut spolku

Více

Stanovy. ORIGINAL BIEWER CLUB z.s.

Stanovy. ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. Stanovy ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. (dále rovněž spolek ) Sídlo spolku: U Lípy 1553, Hlinsko 539 01 ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. je

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Nymburce

Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Nymburce Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Nymburce I. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole

Více

STANOVY. spolku AIKIDO Pardubice z.s. I. Název a sídlo. II. Účel

STANOVY. spolku AIKIDO Pardubice z.s. I. Název a sídlo. II. Účel STANOVY spolku AIKIDO Pardubice z.s. I. Název a sídlo Název spolku: AIKIDO Pardubice z.s. (dále jen Spolek ) Sídlo spolku: Pardubice, Ohrazenice, Mrštíků 80, PSČ 533 53 II. Účel Účelem spolku je zajištění

Více

zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících

zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících STANOVY SPOLKU Spolek Lomice zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících čl. I Název a sídlo Název spolku je: SPOLEK LOMICE (dále

Více

Stanovy. Spolek Jokes&Games Šumperk

Stanovy. Spolek Jokes&Games Šumperk Stanovy Spolek Jokes&Games Šumperk Jokes&Games Vnitřní předpis č. 1/2018. Čl. 1.: Název, forma a sídlo spolku 1. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský

Více

S T A N O V Y SPOLKU PŘÁTEL ŠKOLY CHOTOVINY

S T A N O V Y SPOLKU PŘÁTEL ŠKOLY CHOTOVINY S T A N O V Y SPOLKU PŘÁTEL ŠKOLY CHOTOVINY 1. Název spolku: Spolek přátel školy Chotoviny. I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Chotoviny, Osvobození 47, PSČ 391 37. 3. Spolek přátel školy Chotoviny

Více

Stanovy spolku Hašle z.s.

Stanovy spolku Hašle z.s. Stanovy spolku Hašle z.s. I. Sdružení, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek

Více

Stanovy Dalmatin klubu ČR z. s. Článek I Název, sídlo a cíl činnosti spolku

Stanovy Dalmatin klubu ČR z. s. Článek I Název, sídlo a cíl činnosti spolku Stanovy Dalmatin klubu ČR z. s. Dalmatin klub ČR z. s. (dále spolek) byl založen 1. 4. 1970. Je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra pod I. Č. 65996348. Článek I Název, sídlo a cíl činnosti

Více

STANOVY SPOLKU. Klub rodičů MŠ Radost Brno, z.s.

STANOVY SPOLKU. Klub rodičů MŠ Radost Brno, z.s. STANOVY SPOLKU Klub rodičů MŠ Radost Brno, z.s. v souladu s ustanoveními 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 1 Obecná ustanovení 1.1 Název spolku je Klub

Více

Spolek Josefov, z.s. Stanovy

Spolek Josefov, z.s. Stanovy Spolek Josefov, z.s. Stanovy Článek I. Spolek Josefov byl založen ustavující schůzí dne 13.1.2015. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami,

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Stanovy spolku. Úplné znění ke dni čl. I Úvodní ustanovení. 1. Název spolku: McKenzie Institute Czech Republic, z.s. (dále též spolek )

Stanovy spolku. Úplné znění ke dni čl. I Úvodní ustanovení. 1. Název spolku: McKenzie Institute Czech Republic, z.s. (dále též spolek ) Stanovy spolku Úplné znění ke dni 6.10. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: McKenzie Institute Czech Republic, z.s. (dále též spolek ) 2. Sídlo spolku: Praha 6, Stochovská 530, PSČ 161 00 3.

Více

Stanovy zapsaného spolku ROZINA

Stanovy zapsaného spolku ROZINA Stanovy zapsaného spolku ROZINA I. Ustavení spolku Dřívější Občanské sdružení ROZÍNA DĚTEM, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Více

Stanovy spolku. Za spokojený život v Nové Vsi pod Pleší, z.s. (dále jen Spolek ).

Stanovy spolku. Za spokojený život v Nové Vsi pod Pleší, z.s. (dále jen Spolek ). Stanovy spolku I. Občanské sdružení Za spokojený život v Nové Vsi pod Pleší, IČ: 227 65 379, registrované u MV dne 22.11.2012 pod. č.j. VS/1-1/86504/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy SŠ TEGA Blansko

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy SŠ TEGA Blansko Stanovy Spolku rodičů a přátel školy SŠ TEGA Blansko I. Sdružení rodičů a přátel školy při SOŠ, SOU a U Blansko, Bezručova 33, se sídlem Bezručova 33, Blansko, které bylo zřízeno ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy NOZ II. Název Spolek III. Sídlo IV. Stanovy Cíle, poslání a principy Spolku

Stanovy NOZ II. Název Spolek III. Sídlo IV. Stanovy Cíle, poslání a principy Spolku Stanovy I. Název zapsaného spolku: Spolek rodičů a přátel děti a školy při ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách, dále jen SRDPŠ. Sídlo: Deštné v Orlických horách 125, 51791 SRDPŠ, ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy. Spolek rodičů a přátel při ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121, z. s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Spolek rodičů a přátel při ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121, z. s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Spolek rodičů a přátel při ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121, z. s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel při ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121, z. s. (dále jen spolek)

Více

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s.

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. Úplné znění ke dni 1. 3. 2014 Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Rodinné centrum Klubák (dále

Více

Návrh stanov VZOR STANOV SPOLKU Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Slavia Louňovice Úplné znění ke dni

Návrh stanov VZOR STANOV SPOLKU Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Slavia Louňovice Úplné znění ke dni Návrh stanov VZOR STANOV SPOLKU Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Slavia Louňovice Úplné znění ke dni 8. 2. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Tělovýchovná jednota Slavia Louňovice (dále jen

Více

Stanovy spolku ATOS. II. Název Název ATOS, o.s. se s ohledem na 216 NOZ mění na ATOS, z.s. (dále jen Spolek ). Název spolku je ATOS, z.s. III.

Stanovy spolku ATOS. II. Název Název ATOS, o.s. se s ohledem na 216 NOZ mění na ATOS, z.s. (dále jen Spolek ). Název spolku je ATOS, z.s. III. Stanovy spolku ATOS I. ATOS, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek

Více

STANOVY SPOLKU GERMANISTŮ A UČITELŮ NĚMČINY V ČR. Část I Název, sídlo, cíle SGUNu

STANOVY SPOLKU GERMANISTŮ A UČITELŮ NĚMČINY V ČR. Část I Název, sídlo, cíle SGUNu STANOVY SPOLKU GERMANISTŮ A UČITELŮ NĚMČINY V ČR Část I Název, sídlo, cíle SGUNu 1. Název organizace Spolek germanistů a učitelů němčiny ČR (Germanisten- und Deutschlehrerverband der Tschechischen Republik),

Více

Stanovy. Článek II. Sídlo Spolku Masarova 2360/11, Brno, PSČ Článek III. Identifikační číslo Článek V.

Stanovy. Článek II. Sídlo Spolku Masarova 2360/11, Brno, PSČ Článek III. Identifikační číslo Článek V. Spolek rodičů při ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Brno, Masarova 2360/11 (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Masarova 2360/11, Brno, PSČ 628 00 Článek

Více

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1.1 Název spolku je SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.. 1.2 Sídlo spolku je umístěno na adrese Náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice.

Více

STANOVY Okomentoval(a): [OB1]: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek nebo postačí zkratka z.s

STANOVY Okomentoval(a): [OB1]: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek nebo postačí zkratka z.s STANOVY Okomentoval(a): [OB1]: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek nebo postačí zkratka z.s 1. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1. Název spolku je: (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku je:

Více

I. Název Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Mateřské centrum Radost, z.s. (dále jen jako Spolek).

I. Název Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Mateřské centrum Radost, z.s. (dále jen jako Spolek). 1 I. Název Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Mateřské centrum Radost, z.s. (dále jen jako Spolek). II. Sídlo Adresa sídla Spolku je Tyršova 142/29, 682 01 Vyškov. III. Statut

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy CB klubu Domažlice

Stanovy CB klubu Domažlice Stanovy CB klubu Domažlice čl. I Úvodní ustanovení [1] CB klub Domažlice, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen,,noz

Více

S T A N O V Y. spolku KRASO Břeclav

S T A N O V Y. spolku KRASO Břeclav S T A N O V Y spolku KRASO Břeclav I. KRASO Břeclav, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od 1. 1. 2014,

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek

Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek Úplné znění ke dni 1.9.2015 Čl.I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Korálek 2. Sídlo spolku : Bobkova 766/10,

Více

Stanovy Asociace zástupců kupujících nemovitostí

Stanovy Asociace zástupců kupujících nemovitostí Stanovy Asociace zástupců kupujících nemovitostí Úplné znění ke dni 11. 3. 2014 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Asociace zástupců kupujících nemovitosti, z.s. (dále též AZKN ). 2. Sídlo spolku:

Více

STANOVY Spolku přátel ZŠ Rosice

STANOVY Spolku přátel ZŠ Rosice STANOVY Spolku přátel ZŠ Rosice I. Občanské sdružení při ZŠ Rosice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

STANOVY Žatecký spolek Handicap z. s.

STANOVY Žatecký spolek Handicap z. s. STANOVY Žatecký spolek Handicap z. s. (dále jen Spolek ) I. Název Občanské sdružení Handicap Žatec o. s., organizace zdravotně postižených ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, založené

Více

Stanovy spolku Zemědělský Klastr ORLICKO z.s. I. Název a sídlo

Stanovy spolku Zemědělský Klastr ORLICKO z.s. I. Název a sídlo Stanovy spolku Zemědělský Klastr ORLICKO z.s. I. Název a sídlo 1. Název:Zemědělský Klastr ORLICKO z.s. (dále jen spolek) 2. Sídlo: Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk II. Stanovy Vnitřní organizace Spolku,

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek přátel MŠ Kohoutova Brno

STANOVY SPOLKU. Spolek přátel MŠ Kohoutova Brno STANOVY SPOLKU Spolek přátel MŠ Kohoutova Brno v úplném znění k níže uvedenému dni, měsíci a roku v souladu s ustanoveními 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Spolek rodičů při MŠ Pavla Beneše STANOVY SPOLKU. článek II. Úvodní ustanovení

Spolek rodičů při MŠ Pavla Beneše STANOVY SPOLKU. článek II. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: 2. Sídlo spolku: Pavla Beneše 765/5, 199 00, Praha 9-Letňany 3., je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: ,

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: , Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254, e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms STANOVY Česká metrologická společnost, zapsaný spolek Schváleno členskou schůzí

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY Klubu Chovatelů Bearded Collií, z.s.

STANOVY Klubu Chovatelů Bearded Collií, z.s. STANOVY Klubu Chovatelů Bearded Collií, z.s. I. Úvodní ustanovení Spolek s názvem Klub Chovatelů Bearded Collií, z.s. (dále jen též KCHBC ) Je samosprávný a dobrovolný svazek členů, sdružujících chovatele,

Více

Stanovy spolku. Úplné znění Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne Článek 1. Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. Úplné znění Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne Článek 1. Úvodní ustanovení Stanovy spolku Úplné znění Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 11.7.1996 1. Název : Spolek včelařů Zlatníky Článek 1. Úvodní ustanovení 2. Sídlo spolku : ulice Kamenná 108, obec Zlatníky-Hodkovice,

Více

STANOVY SPOLKU PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ LÉČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KOŘENINOVÝCH ROSTLIN PELERO CZ z.s.

STANOVY SPOLKU PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ LÉČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KOŘENINOVÝCH ROSTLIN PELERO CZ z.s. STANOVY SPOLKU PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ LÉČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KOŘENINOVÝCH ROSTLIN PELERO CZ z.s. I. PELERO CZ o. s. se sídlem - Zemědělská 1, 613 00 Brno, Mendelova univerzita v Brně, kancelář N3099

Více

Stanovy. Spolku přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8. I. Název 1.1 Spolek přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8 (dále jen Spolek ).

Stanovy. Spolku přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8. I. Název 1.1 Spolek přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8 (dále jen Spolek ). Stanovy Spolku přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8 I. Název 1.1 Spolek přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8 (dále jen Spolek ). II. Sídlo 2.1 Základní škola, Praha 8, Palmovka 8/468, PSČ 180

Více

Stanovy Spolku Druhé Svítání. Stanovy. Spolek Druhé Svítání. Čl. IV. Preambule

Stanovy Spolku Druhé Svítání. Stanovy. Spolek Druhé Svítání. Čl. IV. Preambule Stanovy Spolek Druhé Svítání Čl. I. Preambule Občanské sdružení Druhé Svítání o.s., IČ: 01988891, registrované Ministerstvem vnitra dne 12.08.2013, pod č.j. VS/1-1/94110/13-R, ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Stanovy spolku Dílna Eliáš, z.s.

Stanovy spolku Dílna Eliáš, z.s. Znění ke dni 30. 9. 2015 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku : Dílna Eliáš, z.s. 2. Sídlo spolku : Eliášova 20, Praha 6, 160 00 3. Dílna Eliáš, z.s. je organizace, která vznikla ke dni 5. 1. 1998

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

STA NOVY. Čl. I Úvodní ustanovení

STA NOVY. Čl. I Úvodní ustanovení STA NOVY Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: Pro Přerov, z.s. Sídlo spolku: Nová čtvrť 299/16c, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Účel spolku: Rozvoj přímé demokracie v obcích a městech Rozšiřování účasti občanů

Více

čl. I Úvodní ustanovení

čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku KOMPAS Úplné znění ke dni 1.10.2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: KOMPAS,z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Fučíkova 432 46401 Raspenava. 3. KOMPAS,z.s. je spolek ve smyslu

Více