V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad v Sokolnicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 13 odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), posoudil ve zjednodušeném územním řízení žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané Novostavba informačních panelů Dančí obora Sokolnice na pozemku p.č. 385/1, 400/1, 400/6, k.ú. Sokolnice a 717, 727/1, k.ú. Kobylnice vydaného pod sp.zn.: 865/11/SÚ/EH ze dne , kterou dne podala Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, se sídlem Křtiny 175, Křtiny a na základě tohoto posouzení I. vydává podle 95 odst. 1 stavebního zákona Mendelově univerzitě v Brně, Školnímu lesnímu podniku Masarykův les Křtiny, IČO: , Křtiny 175, Křtiny r o z h o d n u t í o z m ě n ě územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané Novostavba informačních panelů Dančí obora Sokolnice na pozemku p.č. 385/1, 400/1, 400/6, k.ú. Sokolnice a 717, 727/1, k.ú. Kobylnice Změna územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem v Sokolnicích pod sp.zn.: 865/11//SÚ/EH ze dne spočívá v ve změně umístění informačních panelů tak, že panely budou umístěny na pozemku p.č. 386/1, 385/1, 389/1, k.ú. Sokolnice a 717, 725, k.ú. Kobylnice. Jedná se o změnu umístění: šesti kusů informačních panelů

2 Strana 2 (celkem 7) II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby: 1. Novostavba určená pouze pro prezentaci přírodních krás, výuku a vzdělávání návštěvníků obory bude umístěna na pozemku p.č. 386/1, 385/1, 389/1, k. ú. Sokolnice a 717, 725, k.ú. Kobylnice podél hlavních pěších tras vedoucích vnitřní částí obory. Panely jsou situovány na rozcestích a dalších významných místech. Na pozemku p.č. 386/1, k.ú. Sokolnice bude panel umístěn ve vzdálenost 6,66 m od hranice s pozemkem p.č. 385/1, k.ú. Sokolnice a ve vzdálenosti 11,84 m od hranice s pozemkem p.č. 376/1, k.ú. Sokolnice. Na pozemku p.č. 385/1, k.ú. Sokolnice bude panel umístěn ve vzdálenosti 5,75 m od hranice s pozemkem p.č. 386/1, k.ú. Sokolnice, další panel bude umístěn ve vzdálenosti 4,85 m od hranice s pozemkem p.č. 389/1, k.ú. Sokolnice a ve vzdálenosti 8,40 m od hranice s pozemkem p.č. 400/6, k.ú. Sokolnice. Na pozemku p.č. 389/1, k.ú. Sokolnice bude panel umístěn ve vzdálenosti 0,59 m od hranice pozemků p.č. 400/1, k.ú. Sokolnice a ve vzdálenosti 16,5 m od hranice s pozemkem p.č. 391/1 a p.č. 391/3 oba k.ú. Sokolnice. Na pozemku p.č. 717, k.ú. Kobylnice bude panel umístěn ve vzdálenosti 20,89 m od hranice s pozemky p.č. 724 a 232, oba k.ú. Kobylnice a ve vzdálenosti 3,03 m od hranice s pozemkem p.č. 724, k.ú. Kobylnice. Na pozemku p.č. 725, k.ú. Kobylnice bude panel umístěn ve vzdálenosti 0,51 m od hranice s pozemkem p.č. 727/1, k.ú. Kobylnice a ve vzdálenosti 7,49 m od hranice s pozemky p.č. 724 a 722, oba k.ú. Kobylnice. 2. Všechny ostatní podmínky stanovené v rozhodnutí sp.zn.: 865/11//SÚ/EH ze dne zůstávají v platnosti Účastníkem řízení, vymezeným v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění je: žadatel - Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, IČO: , Křtiny 175, Křtiny O d ů v o d n ě n í I. Předmět řízení: Žadatel, Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, se sídlem Křtiny 175, Křtiny, podal dne žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané Novostavba informačních panelů Dančí obora Sokolnice na pozemku p.č. 385/1, 400/1, 400/6, k.ú. Sokolnice a 717, 727/1, k.ú. Kobylnice. Stavbou dotčené pozemky jsou ve vlastnictví žadatele.

3 Strana 3 (celkem 7) II. Průběh řízení: Stavební úřad předložený záměr posoudil a dle 95 odst. 1 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona rozhodl, že žádost bude projednána ve zjednodušeném územním řízení. Stavební úřad zpracoval informaci o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení a seznámil s ní veřejnost vyvěšením na úřední desce a v elektronické podobě dne Návrh výroku byl žadateli, Obci sokolnice a Obci Kobylnice a dotčeným orgánům zaslán jednotlivě. Žadatel vyvěsil návrh výroku rozhodnutí na místě stavby. Vzhledem k tomu, že ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce orgánu státní správy, který rozhodnutí vydává, nebyly k návrhu výroku rozhodnutí uplatněny žádné výhrady, námitky a připomínky, nabylo toto rozhodnutí dne právní moci. V řízení nebyly uplatněny námitky. III. Procesní podmínky řízení: Stavební úřad v územním řízení posuzuje - v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona - zda je záměr žadatele o vydání územního rozhodnutí v souladu: - s vydanou územně plánovací dokumentací, - s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, - s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, - s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, - s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Po posouzení žádosti a předložených podkladů stavební úřad dospěl k závěru, že: - stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, se schváleným územním plánem obce Sokolnice vyhl. č. 02/2002 a s územním plánem obce Kobylnice vyhl. č. 02/ stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území - stavba je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje 86 stavebního zákona, 3 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění. - stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu stavba nebude napojena na technickou ani dopravní infrastrukturu (nebudou budovány přípojky inž. sítí ani sjezd z místní komunikace). - stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů což bylo doloženo souhlasnými stanovisky dotčených orgánů a vlastníků a správců technické infrastruktury MěÚ Sokolnice,

4 Strana 4 (celkem 7) odb. životního prostředí, JmP, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Telefónica Czech republic, a.s., VAS, a.s.. Stavební úřad zajistil vzájemný souladu předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení: JmP, a.s., E.ON ČR, s.r.o.,telefónica Czech republic, a.s., VAS, a.s., Obec Sokolnice, Obec Kobylnice, SÚS JmK, Povodí Moravy, s.p., MěÚ Šlapanice, odb. životního prostředí, DpS Sokolnice, p.o.,. Stavební úřad dále zkoumal okruh účastníků územního řízení podle 85 stavebního zákona, které uvádí, že: 1) Účastníky územního řízení jsou a) žadatel, b) obec, na jejímž územní má být požadovaný záměr uskutečněn 2) Účastníky územního řízení dále jsou a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d), b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. 3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků. Při posuzování přímého dotčení existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu účel, druh a rozsah umisťované stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Na základě této úvahy proto při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení dle ustanovení 85 stavebního zákona přísluší žadateli - Mendelově univerzitě v Brně, Školnímu lesnímu podniku, Masarykův les Křtiny, se sídlem Křtiny 175, Křtiny, Obci Sokolnice, se sídlem Komenského 435, Sokolnice a Obci Kobylnice, se sídlem Na Budínku 240, Kobylnice, na jejichž katastrálním území se umísťuje stavba a vlastníkům sousedních pozemků p.č. 232, k.ú. Kobylnice Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo nám. 3, Brno, kde hospodaří se svěřeným majetkem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, se sídlem Ořechovská 35, Brno, a pozemků p.č. 385/2, 384/2, 385/3, k.ú. Sokolnice, kde hospodaří se svěřeným majetkem kraje Domov pro seniory Sokolnice, p.o., se sídlem Zámecká 57, Sokolnice a pozemku p.č. 2001, k.ú. Sokolnice Obci Sokolnice se sídlem Komenského 435, Sokolnice, kteří mohou být dotčeni z hlediska umístění staveb a Povodí Moravy jako správce povodí a vodního toku Říčka. Dle posouzení se stavba nedotýká práv a právem chráněných zájmů majitelů ostatních nemovitostí.

5 Strana 5 (celkem 7) IV. Meritum rozhodnutí: Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem Obce Sokolnice, Vyhl. č. 02/2002 i se schváleným územním plánem Obce Kobylnice, Vyhl. č. 02/2003 a vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanovených Vyhláškou č. 268/2009 Sb. v platném znění a Vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska architektonického je v souladu s charakterem okolní zástavby a v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dále je v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. V důsledku výše uvedeného stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. P o u č e n í Toto územní rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle 73 odst. 1 správního řádu odvolat. Jana R o b e š o v á technik stavebního úřadu Za vydání územního rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek ve výši 1.000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších změn o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatek byl uhrazen. Obdrží prostřednictvím datových schránek: Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, Křtiny Obec Sokolnice, Komenského 435, Sokolnice Obec Kobylnice, Na Budínku 240, Kobylnice

6 Strana 6 (celkem 7) Tento návrh výroku rozhodnutí musí být zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Sokolnice, Zveřejněno dne: Zveřejnění ukončeno dne: a současně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, v souladu s ustanovením 26, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění Zveřejněno dne: Zveřejnění ukončeno dne: Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění tohoto návrhu výroku rozhodnutí a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

7 Strana 7 (celkem 7)