Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne Č.j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j."

Transkript

1 Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad, příslušný podle 13, odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), posoudil návrh na vydání územního rozhodnutí podle 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle 79 a 92 stavebního zákona panu Jiřímu Endlicherovi, IČ: , nar , Nesvačilka 50, Těšany r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y nazvané Stolařská dílna včetně přípojek inženýrských sítí (voda, el. energie) a prodloužení kanalizace na pozemku p.č. 121, 109/1, 128, 129, 133/1, k.ú. Nesvačilka Jedná se o umístění: Samostatně stojící, nepodsklepené, jednopodlažní stolařské dílny Prodloužení jednotné kanalizace Vodovodní přípojky Přípojky el. energie Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Novostavba stolařské dílny určená pouze pro stolařskou výrobu bude umístěna na pozemku p.č. 121, k.ú. Nesvačilka, ve vzdálenosti min. 1,5 m od severní hranice s pozemkem p.č. 133/1, k.ú. Nesvačilka a ve vzdálenosti min. 1,5 m od západní hranice s pozemkem p.č. 133/1, k.ú. Nesvačilka. 2. Půdorysná velikost stavby stolařské dílny bude max. 16 x 7,6 m. 3. Celková výška stavby bude max. 6 m. 4. Výšková úroveň podlahy 1. nadzemního podlaží (dále jen NP) tedy + 0,000 stavby bude v úrovni 200,4 m.n.m. B.p.v.. 5. Zastřešení bude řešeno sedlovou střechou s hřebenem vedoucím od západu k východu.

2 Strana 2 (celkem 6) 6. Prodloužení kanalizačního řadu bude umístěno na pozemku p.č. 109/1, 128, 129, 133/1, k.ú. Nesvačilka. 7. Celková délka prodloužení kanalizačního řadu bude 62,3 m. 8. Na prodloužení kanalizačního řadu budou umístěny šachty RŠ Prodloužení řadu bude ukončeno šachtou u pozemku p.č. 121, k.ú. Nesvačilka. 10. Přípojka vody bude vedena kolmo z hlavního řadu umístěného na pozemku p.č. 133/1, k.ú. Nesvačilka k vodoměrné šachtě umístěné na pozemku p.č. 121, k.ú. Nesvačilka. 11. Celková délka vodovodní přípojky bude 6,5 m. 12. Přípojka el. energie bude vedena vzdušným kabelem ze sloupu na pozemku p.č. 109/1, k.ú. Nesvačilka po pozemku p.č. 133/1, k.ú. Nesvačilka, ukončena bude na pozemku p.č. 121, k.ú. Nesvačilka Součástí přípojky el. energie budou max. tři nové sloupy, výšky 2,5 3 m. 14. Celková délka přípojky el. energie bude cca 44 m. 15. Na pozemku p.č. 121, k.ú. Nesačilka bude umístěn sloup, po kterém bude kabel sveden do země a ukončen v PRIS pilíři. 16. Další stupeň projektové dokumentace pro stavební povolení i prováděcí projekt bude zpracován oprávněnou osobou. 17. Budou splněny podmínky souhlasu s odnětím pozemků ze zemědělského půdního fondu vydaného MěÚ Židlochovice, odborem životního prostředí dne pod Č.j.:OŽP 4253/11-11-Sv.: Za trvalý zábor zemědělské půdy Vám budou v souladu s 11 zákona předepsány odvody do Státního fondu životního prostředí ČR. Orientačně navrhovaná částka k úhradě činí 2.427,- Kč. Odvody budou předepsány po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavební povolení) Z trvale odňaté zemědělské půdy bude, v rámci možností, provedena skrývka ornice v plné mocnosti a následně rozprostřena na nezastavěné části pozemku pro potřeby zřízení okolní zeleně. 18. Budou splněny podmínky Vodárenské akciové společnosti, a.s., vydané dne pod č.j.:6591/2011-lo a dne pod č.j.:6534/2011-ke. 19. Budou splněny podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., vydané dne pod zn.:l4616-z Budou splněny podmínky společnosti JMP, a.s., vydané dne pod zn.:1222/11/112 a dne pod zn.:2150/11/ Budou splněny podmínky společnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s., vydané dne pod č.j.:34560/11 a dne pod č.j.:107714/ Novostavbu stolařské dílny je možné provést na základě pravomocného stavebního povolení, k jehož vydání je příslušný zdejší stavební úřad. 23. V projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení bude řešena izolace proti pronikání radonu z podloží a bude obsahovat energetický průkaz budovy. 24. Před vydáním stavebního povolení na stavbu stolařské dílny bude doloženo pravomocné stavební povolení na prodloužení kanalizačního řadu. 25. Před vydáním stavebního povelní na stavbu stolařské dílny bude doložen územní souhlas na kanalizační přípojku. 26. Prodloužení kanalizačního řadu je možné provést na základě pravomocného stavebního povolení, k jehož vydání je příslušný MěÚ Židlochovice - vodoprávní úřad. 27. K provedení stavby přípojky vody a el. energie stavební úřad nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení v souladu s ustanovením 103, odst. 1), písm. b), bod 8 stavebního zákona. 28. Stavba přípojek bude provedena podle dokumentace, ověřené v územním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 29. Při provádění stavby přípojek je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a

3 Strana 3 (celkem 6) 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že pokud bude provádění stavby trvat déle než 30 pracovních dní a méně než 500 pracovních dní musí stavebník nahlásit na Oblastním inspektorátu bezpečnosti práce tuto stavbu 8 dnů před zahájením stavebních prací v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb Při stavbě přípojek budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., v platném znění. 31. Zhotovitel (dodavatel) stavby přípojek musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 32. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby přípojek odborně způsobilými osobami, výsledky měření musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. 33. Při realizaci stavby přípojek dojde ke styku s podzemním vedením v majetku společnosti JMP, a.s., E.ON, s.r.o., Telefónica O2 a VAS, a.s., proto musí investor zajistit min. 15 dní před zahájením výkopových prací jejich vytýčení a při realizaci stavby dbát podmínek daných majiteli nebo správci těchto sítí. O provedeném vytýčení musí být sepsán protokol, musí být dodrženy dané minimální vzdálenosti pro souběh i křížení s dotč. inž. sítěmi. Majitelé nebo správci dotčených inž. sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení před záhozem, o kontrole musí být sepsán protokol. Účastníkem řízení vymezeným v souladu s ustanovením 27, odst.1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění je: žadatel pan Jiří Endlicher, IČ: , nar , Nesvačilka 50, Těšany O d ů v o d n ě n í Navrhovatel, pan Jiří Endlicher, bytem Nesvačilka 50, Těšany, podal dne návrh na umístění stavby nazvané Stolařská dílna včetně přípojek inženýrských sítí (voda, el. energie) a prodloužení kanalizace na pozemku p.č. 121, 109/1, 128, 129, 133/1, k.ú. Nesvačilka. Pozemek p.č. 121, k.ú. Nesvačilka je ve vlastnictví navrhovatele, pozemky p.č. 109/1, 128, 129, 133/1, k.ú. Nesvačilka je ve vlastnictví Obce Nesvačilka. Stavební úřad Sokolnice, usnesením vydaným dne územní řízení přerušil a vyzval žadatele k doložení chybějících podkladů. Dne byly doloženy chybějící podklady a stavební úřad dne oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením, které se konalo dne O jeho výsledku byl sepsán protokol. Současně stavební úřad poučil účastníky řízení a dotčené orgány o tom, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Dále stavební úřad poučil účastníky řízení o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením 36, odst. 3, správního řádu ve lhůtě 5-ti dnů po ústním jednání. Okruh účastníků územního řízení byl stanoven dle 85, odst. 1,2 stavebního zákona. V souladu s tímto ustanovením stavební úřad přiznal postavení účastníka řízení žadateli, panu Jiřímu Endlicherovi, bytem Nesvačilka 50, Těšany, Obci Nesvačilka, se sídlem Nesvačilka 10, Těšany, v jejímž katastrálním území se stavba povoluje a která je zároveň vlastníkem dotčených

4 Strana 4 (celkem 6) pozemků, vlastníkům sousedních pozemků p.č. 118/1, k.ú. Nesvačilka, manželům Jiřímu a Květoslavě Lízalovým, bytem Nesvačilka 46, Těšany, pozemku p.č. 120, k.ú. Nesvačilka, paní Aleně Šťastné, bytem Havlíčkova 605, Blučina, pozemku p.č. 133/2, k.ú. Nesvačilka, manželům Jiřímu a Olze Krahulovým, bytem Nesvačilka 57, Těšany, pozemku p.č. 127, 133/5, k.ú. Nesvačilka a panu Vladimíru Čermákovi, bytem Nesvačilka 75, Těšany, kteří mohou být dotčeni z hlediska umístění stavby nebo přípojek a dále vlastníci dotčených inženýrských sítí společnosti E.ON, Česká republika, s.r.o., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, JMP, a.s., se sídlem Plynárenská 1, Brno, VAS, a.s., se sídlem Soběšická 156, Brno, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, kteří jsou dotčeni z hlediska umístění přípojek a prodloužení kanalizačního řadu. Dle posouzení se stavba nedotýká práv a právem chráněných zájmů majitelů ostatních nemovitostí. V řízení nebyly uplatněny námitky. Návrh byl doložen těmito rozhodnutími a stanovisky: MěÚ Židlochovice OŽP, HZS JmK, KHS JmK, OIP, JMP,a.s., E.ON,a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., VAS,a.s., Obec Nesvačilka Stanoviska účastníků řízení byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Vyjádření dotčených orgánů a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Pro stavbu byl vydán souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu dne pod č,.j.:ožp 4253/1/11-Sv. Stavební úřad v územním řízení posuzuje - v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona - zda je záměr žadatele o vydání územního rozhodnutí v souladu: s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Dle schváleného územního plánu Obce Nesvačilka, se stavba nachází ve stabilizované ploše pro bydlení. V této ploše je přípustné umístit obytné budovy venkovského charakteru, vedlejší a hospodářské budovy pro zemědělské a samozásobitelské hospodářství, pro zemědělskou a řemeslnou činnost, obchody, služby sociální a zdravotnické, služby pro obsluhu území. Výjimečně jsou přípustné ubytovací zařízení, ostatní nezávadné provozovny s pracovními příležitostmi, čerpací stanice PHM. Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem Obce Nesvačilka Vyhlášky č. 01/1998 a vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným Vyhláškou č. 268/2009 Sb. v platném znění a Vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska architektonického je v souladu s charakterem okolní zástavby a v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dále je v souladu se stanovisky dotčených orgánů a s ochrannou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. V důsledku výše uvedeného stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

5 Strana 5 (celkem 6) P o u č e n í o o d v o l á n í Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat podáním u stavebního úřadu Sokolnice ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí - v takovém počtu stejnopisů, aby jeden zůstal správnímu orgánu a ostatní mohly být předány každému účastníku řízení -ve kterém se uvede v jakém rozsahu se výroková část rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklad. Ing. Eva H r n č í ř o v á technik stavebního úřadu Toto územní rozhodnutí musí být zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Sokolnice, Zveřejněno dne: Zveřejnění ukončeno dne: a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup, v souladu s ustanovením 26, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění Zveřejněno dne: Zveřejnění ukončeno dne: Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění tohoto územního rozhodnutí a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za vydání územního rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek ve výši 1.000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších změn o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatek byl uhrazen.

6 Strana 6 (celkem 6) Rozdělovník pro vyrozumění účastníků řízení: Obdrží do vlastních rukou: Jiří Endlicher, Nesvačilka 50, Těšany Obdrží prostřednictvím datových schránek: Obec Nesvačilka Ostatní účastníci řízení, kterým bude doručeno veřejnou vyhláškou: Vladimír Čermák, Nesvačilka 75, Těšany Jiří Krahula, Nesvačilka 57, Těšany Olga Krahulová, Nesvačilka 57, Těšany Alena Šťastná, Havlíčkova 605, Blučina Jiří Lízal, Nesvačilka 46, Těšany Květoslava Lízalová, Nesvačilka 46, Těšany E.ON, Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice JMP, a.s., Plynárenská 1, Brno VAS, a.s., Soběšická 156, Brno Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha Obdrží dotčené orgány prostřednictvím datové schránky: Městský úřad Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad, Nádražní 750, Židlochovice Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí, Nádražní 750, Židlochovice Krajská hygienická stanice, Jeřábkova 4, Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Brno-venkov, Štefánikova 32, Brno Dále obdrží: Obecní úřad Sokolnice - úřední deska spis

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 18863/2014 VÚP/ČA V

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 219, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2696/2011-496/PJ Rousínov, dne 4. července 2011 Oprávněná

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne 25.10.2012 Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více