,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí"

Transkript

1 Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody Spálené Poříčí IČ: Vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:,,technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí Tento projekt akce se uchází o finanční podporu Ministerstva životního prostředí Operační program Životní prostředí, výzva č. 27, Výzva OPŽP, Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny Primární oblast podpory: 6.4- Optimalizace vodního režimu krajiny Strana 1

2 1. Zadavatel: Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody Spálené Poříčí zastoupené: Ing. Jindřichem Jindřichem- místostarostou Tel: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna Plzeň: /0800 kontaktní osoby: Ing. Jindřich Jindřich Náměstí svobody 132, Spálené Poříčí tel.: , fax: Předmět veřejné zakázky Technický dozor investora:,, Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí. 2.1 Vymezení plnění veřejné zakázky: technický dozor investora (TDI) při realizaci stavby. Stavba bude prováděna v Evropsky významné lokalitě (EVL) Natura Součástí realizace stavby je rovněž zajištění biologického dozoru po celou dobu stavby od předání staveniště až do ukončení všech prací. Bližší specifikace činností biologického dozoru je obsažena v přílohách technické dokumentace, zejména v příloze č Vlastní stavba se skládá z následujících stavebních objektů: SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 Odbahnění rybníku Hvížďalka Revitalizace toku Bradavy Doplňkový přeliv Výpustné zařízení Předmět plnění je podrobně specifikován v projektové dokumentaci: Strana 2

3 1) projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) akce Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, zpracovaná Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o., Gočárova třída 535, Hradec Králové, IČO: , z 07/2013, která tvoří Přílohu č. 1 na CD; 2) projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) akce Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, zpracovaná společností P-ateliér JH s.r.o., Nádražní 249/II., Jindřichův Hradec, z 08/2011, která tvoří Přílohu č. 2 na CD; 3) projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) akce Rybník Hvížďalka, Doplňkový přeliv, zpracovaná společností VODNÍ DÍLA TBD a.s., Hybernská 40, Praha 1, z 11/2007, která tvoří Přílohu č. 3 na CD. 2.3 Pro realizaci veřejné zakázky jsou dále závazné následující dokumenty: 1) biologické hodnocení Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí zpracované podle 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, společností GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň, ze záříříjna 2010, které tvoří Přílohu č. 4 na CD; 2) rozhodnutí městského úřadu Blovice ze dne , č.j. MUBlov 00494/12/ŽP/Čer, kterým se vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami podle 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona, a to k jejich vzdouvání a akumulaci pro vodní dílo Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí a stavební povolení k provedení stavby vodního díla Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, které tvoří Přílohu č. 5 na CD; 3) rozhodnutí městského úřadu Blovice ze dne , č.j. MUBlov 07206/10/ŽP/Du, kterým se vydává stavební povolení k provedení stavby vodního díla Rybník Hvížďalka Doplňkový přeliv, které tvoří Přílohu č. 6 na CD, a 4) rozhodnutí městského úřadu Blovice ze dne , č.j. MUBlov 09419/13/ŽP/Čer o prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení k provedení stavby vodního díla Rybník Hvížďalka Doplňkový přeliv, které tvoří Přílohu č. 7 na CD. Nedílnou součástí technické dokumentace je rovněž soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 8 na CD. 2.4 Součástí předmětu realizace stavby je rovněž: transfer živočichů a rostlin, Strana 3

4 vytýčení inženýrských sítí včetně aktualizace vyjádření, zajištění a provedení veškerých nezbytných zkoušek, rozborů a atestů dle platných právních předpisů a technických norem, vytýčení stavby oprávněnou osobou, zaměření sedimentů dna rybníka před zahájením těžby sedimentů a po vytěžení sedimentů, zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, umístění štítku povolení stavby a oznámení OIP, zpracování a provedení opatření z povodňového a havarijního plánu, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zpracování projektové dokumentace o o případné dopracování dokumentace stavby a technologických postupů, dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1x elektronická podoba), zpracování číselně označené, pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkovi, zpracování povodňového a havarijního plánu a plánu BOZP, zpracování geometrického plánu nových objektů (6 paré + 1x elektronická podoba). Stavba bude realizována v rámci projektu Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, registrační číslo projektu IS SFŽP spolufinancovaného z finančních zdrojů Evropské unie, v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předpokládaná cena zakázky malého rozsahu na Technický dozor investora na akci:, Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, činí ,- Kč bez DPH. Zadávací řízení nespadá pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. (Předpokládaná cena veřejné zakázky na stavební práce bez DPH činí ,- Kč.) Strana 4

5 2.5. Základní požadavky na činnost technického dozoru investora : - Přítomnost na stavbě minimálně 1 x v týdnu. Při realizaci bezpečnostního přelivu, úpravy hráze a výpusti 2x v týdnu - Účast na kontrolních dnech stavby předpoklad 2 x měsíčně - Kontrola provádění prací, potvrzování, případně doplnění záznamů ve stavebním deníku - Spolupráce s pracovníky archeologického dohledu a orgánů ochrany přírody 2.6. Další požadavky na činnost technického dozoru investora: - seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, ohlášení atd. - potvrzování a doplňování zápisů do stavebního deníku - kontrola provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.). Za tímto účelem bude umožněn přístup na všechna pracoviště zhotovitele do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. - schvalování dokumentací ve vztahu k zařízení staveniště - odsouhlasení seznamu strojů a zařízení - účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací, účast na průzkumu stavu silnic, nemovitostí a pozemků - zajišťování dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby - kontrola kvality prováděných prací, kontrola dodržování technologií, bezpečnosti práce, smluvních podmínek a projektu stavby - předání jmen a adres vlastníků příslušných pozemků a obyvatel zhotoviteli před zahájením provozu staveniště - převzetí seznamu subdodavatelů a zdrojů materiálů, poskytování souhlasu s jeho změnami a doplňováním (možnost vyžadovat po zhotoviteli vzorky k odsouhlasení) - odsouhlasení podrobného řešení dočasného oplocení a ohrazení kolem ploch staveniště - péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby - projednání případných dílčích dodatků a změn, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění projektovou dokumentaci stavby, u ostatních dodatků a změn předloží s vlastním vyjádřením investorovi - bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech, majících vliv na řádné provádění stavby, kvalitu prováděných prací, bezpečnost na staveništi apod. - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitelů, jejich souladu s podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci investorovi - kontrola a stanovení skutečného množství prací, výkonů a dodávek podle zadávacích podkladů a výkazu výkonů - kontrola čerpání nákladů Strana 5

6 - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými - spolupráce v souladu se smlouvami odevzdání připravené práce dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti - spolupráce s pracovníky generálního projektanta, kteří vykonávají autorský dozor, při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem - spolupráce s generálním projektantem a se zhotoviteli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu - vyžadování zajišťování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací od zhotovitelů, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek - sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv - uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění provozu (užívání) dokončené stavby - hlášení archeologických nálezů - spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi - kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv a upozorňování zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, schvalování podrobných harmonogramů - spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce - kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na odevzdání a převzetí - kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, kontrola odstraňování případných vzniklých škod - poskytování případného souhlasu s demontáží, zbouráním nebo odstraněním jakékoli konstrukce, stromu, keře apod., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům - účast na kolaudačním řízení - kontrola vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem a odsouhlasení, že staveniště bylo zhotovitelem uvedeno do původního stavu a byla odstraněna všechna strojní zařízení, příslušenství, provozovny a odpadní materiál ze staveniště - zpětné převzetí silnic, cest, cyklistických stezek, bude-li na nich z důvodu provádění prací provedena uzavírka; posouzení a schválení systému řízení dopravy v případě nutnosti jednosměrného provozu - koordinace a účast na jednáních s vlastníky nemovitostí, které jsou stavbou dotčeny, nebo by mohly být dotčeny, spoluúčast na řešení případných sporů; příprava a spolupodepsání dohod s vlastníky, evidence veškerých dohod. - koordinace jednání týkajících se řešení případných škod způsobených při realizaci stavby, předávání stížností, požadavků nebo upozornění zhotoviteli, evidence způsobu jejich vyřízení Strana 6

7 - shromáždění veškerých požadovaných výsledků zkoušek, atestů, certifikátů a výsledků kontrol apod. včetně schválení těchto dokladů. - provádění revize alternativních norem pro dodávané zboží/materiály/provedené nebo testované objekty a jejich písemné schvalování do 28 dnů od žádosti zhotovitele, pokud zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu jako normy specifikované - projednání případných změn a úprav projektové dokumentace na příslušném úřadě, včetně projednání případných dalších povolení a s tím související záznamy a potvrzení ve stavebním deníku. - účast na jednání s provozovateli inženýrských sítí - kontrola přemístění zařízení (inženýrské sítě, silnice apod.), stanovení podmínek pro případná přemístění - přerušení stavebních prací v případě zjištění závažného porušení bezpečnostních a technologických norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod - kontrola zakrývaných částí stavby - posouzení oprávněnosti realizace případných víceprací a méněprací - kontrola zjišťovacích protokolů - udržování aktuálního seznamu adres a telefonních kontaktů zaměstnanců zhotovitele odpovědných za organizování mimořádných prací - provádění prací nutných k zamezení vzniku škod na majetku a zdraví osob při mimořádných událostech na účet zhotovitele, nelze-li kontaktovat zhotovitele - schválení povodňového plánu po projednání s objednatelem - schvalování použití a skladování nebezpečných látek na staveništi - rozhodování o použité technologii čištění pneumatik/podvozků aut nebo stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště a čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště - schválení plánu opatření pro případ havárie pro případ, že zhotovitel bude zacházet se závadnými látkami, které mohou vnikat do povrchových a podzemních vod - schválení výběru nezávislé zkušební laboratoře - spoluúčast na projednávání povolení k nakládání s podzemními vodami - při veškeré činnosti se bude TDI a správce stavby řídit podmínkami poskytovatele dotace - Státního fondu životního prostředí, poskytne pracovníkům a kontrolním orgánům poskytovatele veškerou potřebnou součinnost - TDI je povinen nechat uvést své jméno a GSM číslo na informační tabuli u staveniště 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky: Spálené Poříčí, katastrální území Spálené Poříčí, Těnovice a Hořehledy. Místa plnění jsou dále uvedena v jednotlivých rozhodnutích Městského úřadu Blovice a dále v projektové dokumentaci. Strana 7

8 Předpokládaný termín zahájení : srpen 2014 Termín dokončení stavby: nejdéle do (Předpoklad návazné součinnosti technického dozoru investora od doby účinnosti mandátní smlouvy do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, souhlasu, předání stavby, či jiného řízení a případně do odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím a kolaudačním řízení, pokud se tyto vyskytnou) 4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 4.1. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci si lze vyžádat u zadavatele a to vždy písemnou formou. V žádosti je dodavatel povinen uvést adresu pro doručení písemné odpovědi Zadavatel poskytne dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, všem osloveným uchazečům i těm, kteří požádali o poskytnutí projektové dokumentace nebo kterým byla projektová dokumentace poskytnuta, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Zadavatel může poskytnout dodatečné informace i bez předchozí žádosti. 5. Termín a prohlídka místa plnění: Zájemci si mohou prohlédnout místa plnění individuálně - všechny dotčené lokality volně přístupné. jsou 6. Kvalifikační požadavky 6.1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč je povinen prokázat základní kvalifikační předpoklady uvedené v příloze č. 1 této výzvy. Ucahzeč předloží jako součást nabídky oprávněnou osobou podepsané čestné prohlášení (viz. jmenovaná příloha č.1 této výzvy) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady tím, že předloží: a) Výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán), který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářích dnů, postačuje prostá kopie. b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, postačuje prostá kopie. d) Doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje doložením Strana 8

9 autorizačního osvědčení odpovědného zástupce (autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika) dodavatele pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, postačuje prostá kopie. 6.3 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady předložením: seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem (zakázek obdobného charakteru - provádění technického dozoru investora při realizaci odbahnění rybníka nebo vodní nádrže a výstavba, rekonstrukce nebo oprava hráze, přelivu nebo výpustného zařízení), v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu bude: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Splnění technických kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč realizací alespoň jedné zakázky obdobného charakteru - provádění technického dozoru investora při realizaci odbahnění rybníka nebo vodní nádrže, kdy stavební náklady na realizaci této jedné zakázky obdobného charakteru činily nejméně 5 mil. Kč bez DPH a doložení jedné zakázky obdobného charakteru - provádění technického dozoru investora při realizaci výstavby, rekonstrukce nebo opravy hráze, přelivu nebo výpustného zařízení, kdy stavební náklady na realizaci této jedné zakázky obdobného charakteru činily nejméně 1 mil. Kč bez DPH. V případě, že uchazeč k prokázání splnění kvalifikace doloží realizaci takové referenční stavby, která zahrnovala oba výše uvedené požadavky, může touto jedinou referenční stavbou prokázat splnění obou výše uvedených kvalifikačních požadavků zadavatele. Tato skutečnost musí být jednoznačně zřejmá z předloženého seznamu a doloženého osvědčení objednatele. Tento kvalifikační předpoklad splní rovněž uchazeč v případě, že se jedná o stavební práce zahájené před více než 5 lety, pokud byly dokončeny v období posledních 5 let nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení a předložení příslušného osvědčení objednatele. 7. Jazyk nabídky, jazyk jednání 7.1 Nabídka i veškeré písemnosti musí být předloženy v českém nebo slovenském jazyce. Pokud by uchazeč použil v nabídce informace, dokumenty nebo písemnosti v jiném jazyce, je povinen doložit zároveň i jejich překlad do českého jazyka. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Strana 9

10 7.2 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být doručeny zadavateli v českém jazyce. 7.3 Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (uchazečem) bude probíhat v českém jazyce. 8. Lhůta pro podání nabídky, označení nabídky 8.1 Zadavatel stanovuje den do 10:00 hod. jako nejzažší termín, do kterého může uchazeč podat nabídku. 8.2 Místo pro podání nabídek: nabídka se podává osobně, nebo poštou do podatelny městského úřadu ve Spáleném Poříčí na adresu zadavatele: Město Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, (uchazeč je povinen respektovat pracovní dobu podatelny městského úřadu). Uchazeč je povinen podat (doručit) nabídku v listinné podobě na uvedené místo a v rámci stanovené lhůty. Nabídka bude uchazečem dodána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce a označena: N E O T V Í R A T Technický dozor investora:,, Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí. V případě zaslání kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu je rozhodující okamžik doručení nabídky do podatelny Městského úřadu, nikoliv předání nabídky kurýrní službě anebo držiteli poštovní licence podle zvláštního právního předpisu. V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné podávat nabídky pouze do 10:00 hod. Zároveň musí být na obálce uvedena adresa, na níž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 9. Obsah nabídky Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto dokumenty ve stanoveném pořadí: 1. Úvodní stranu nabídky 2. Identifikace uchazeče včetně tel., faxu, příp. u, adresy pro doručování písemností, pokud je rozdílná se sídlem uchazeče, ID datové schránky. 3. Kvalifikace uchazeče základní kvalifikační předpoklady, viz bod 6.1 prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, viz bod 6.2 prokázání technických kvalifikačních předpokladů, viz bod 6.3 Strana 10

11 4. Návrh mandátní smlouvy uvedený v závazné podobě v příloze č. 2 této výzvy, podepsaný odpovědným zástupcem uchazeče. 5. Cenová nabídka v členění: - cena bez DPH v Kč DPH v Kč celková nabídková cena vč. DPH 6. Nabídka bude zpracována a doručena ve 2 (dvou) vyhotoveních samostatně oddělených a vložených do společné obálky s označením dle čl. 8. Jedno vyhotovení bude označeno jako ORIGINÁL a bude obsahovat veškeré dokumenty v požadovaném členění a formě. Druhé vyhotovení, kde postačí dokumenty ve formě fotokopií, bude označeno jako KOPIE. 7. Pokud nabídka nebude splňovat a prokazovat požadavky stanovené touto výzvou, může být komisí ustanovenou zadavatelem vyřazena a zadavatel uchazeče vyloučí z další účasti v tomto zadávacím řízení. 10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Bude hodnocena: Nabídková cena celkem (bez DPH). Zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu s podmínkami soutěže. Nabídková cena bude stanovena za splnění celé zakázky malého rozsahu, za stanovených podmínek a kvalitě a bude uvedena v členění: cena bez DPH v Kč DPH v Kč celková nabídková cena vč. DPH 11. Posouzení nabídek Posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění požadavků zadavatele provede komise jmenovaná zadavatelem. Nabídku, která tyto požadavky nesplní, komise vyřadí. Pro posouzení nabídek může komise využít přizvané poradce V případě nejasností může být uchazeč požádán komisí o písemné vysvětlení, případně doplnění nabídky. Uchazeč může být též přizván na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky Obchodní podmínky 12.1 Zadavatel stanoví následující obchodní podmínky: - platby budou prováděny měsíčně ve výši dle skutečného provádění sjednaných činností; - splatnost faktur bude 30 dní. Strana 11

12 12.2. Další požadavky jsou specifikovány v závazném návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy, a již je dodavatel povinen doplnit o požadované údaje a předložit jako součást své nabídky. 13. Zadávací lhůta Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dobu, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán v trvání 90 dnů, tj. 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek. 14. Hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky Nabídka, která splní všechny požadavky zadavatele na kvalifikační předpoklady a obsah nabídky uvedené v této výzvě k podání nabídek a bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu, bude vyhodnocena jako nejvhodnější. Dále pak bude stanoveno podle stejných kritérií další pořadí nabídek. Zadavatel uzavře mandátní smlouvu s uchazečem, který se umístí první v pořadí. Neposkytne-li uchazeč, který se umístil na prvním místě, součinnost k podpisu smlouvy, vyzve zadavatel k podpisu smlouvy uchazeče z druhého, resp. třetího místa Oznámení o výběru odešle zadavatel všem uchazečům, pokud nebyli ze zadávacího řízení pravomocně vyloučeni, do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost, potřebnou k uzavření mandátní smlouvy. 15. Upřesňující informace 15.1 Písemně oslovení uchazeči obdrží spolu s touto výzvou i projektovou dokumentaci stavby na CD. Další zájemci si mohou projektovou dokumentaci na CD vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedené v odst. 1 této výzvy Ve smlouvě s vybraným dodavatelem bude ustanovena povinnost dodavatele archivovat dokumenty spojené s projektem a poskytnout součinnost kontrolním orgánům Variantnost předložených nabídek je nepřípustná Lhůta pro podání námitek je 5 dní od doručení informace o výsledku zadávacího řízení, případně o vyloučení uchazeče. 16. Zrušení zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zadávací řízení, nevracet podané nabídky, doplnit podmínky zadávacího řízení, vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené touto výzvou. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče o upřesnění a doplnění předložených nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku v případě, že neobdrží dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku i bez udání důvodu. Ve Spáleném Poříčí Ing. Jindřich Jindřich. místostarosta Strana 12

13 Příloha č. 1 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů., se sídlem.., IČ, jednající., tímto čestně prohlašuje, že jako uchazeč o zakázku: Technický dozor investora a správce stavby na akci:,, Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí. a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (viz požadovaná odborná způsobilost dále u profesních kvalifikačních předpokladů);, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (ust. 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Strana 13

14 V, dne..... Název/obchodní firma uchazeče Jméno, podpis oprávněné osoby dodavatele a razítko Strana 14

15 Příloha č. 2 Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této výzvy. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části výzvy, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek. Mandátní smlouva o výkonu činnosti TDI na akci: Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí kterou, podle ustanovení 566 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřely tyto smluvní strany I. Město Spálené Poříčí Jednající: Ing. Pavlem Čížkem, starostou Se sídlem: Náměstí Svobody 132, Spálené Poříčí IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, Plzeň Číslo účtu: /0800 Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Jindřich Telefon: (dále jen mandant ) a II. Název/obchodní firma/jméno a příjmení: Zastoupený/Jednající: Sídlo: Strana 15

16 IČ: DIČ: Právnická/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v.., odd. vložka. nebo Právnická/fyzická osoba zapsaná v. nebo Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění) Bankovní spojení: Číslo účtu: Kontaktní osoba: Telefon: Fax: (dále jen mandatář ) POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplní uchazeč požadované údaje, které se vztahují k charakteru jeho právní formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy. I. Účel smlouvy Město Spálené Poříčí je zadavatelem veřejné zakázky na realizaci stavby, která zahrnuje Odbahnění rybníka Hvížďalka, revitalizaci toku Bradavy, Doplňkový přeliv, výpustné zařízení. Stavba bude prováděna v Evropsky významné lokalitě (EVL) Natura Součástí realizace stavby je rovněž zajištění biologického dozoru po celou dobu stavby od předání staveniště až do ukončení všech prací. Bližší specifikace činností biologického dozoru je obsažena v přílohách technické dokumentace, zejména v příloze č. 4. Vlastní stavba se skládá z následujících stavebních objektů: SO 01 SO 02 Odbahnění rybníku Hvížďalka Revitalizace toku Bradavy Strana 16

17 SO 03 SO 04 Doplňkový přeliv Výpustné zařízení Předmět plnění je podrobně specifikován v následující projektové dokumentaci: projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) akce Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, zpracovaná Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o., Gočárova třída 535, Hradec Králové, IČO: , z 07/2013, která tvoří Přílohu č. 1 na CD; projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) akce Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, zpracovaná společností P-ateliér JH s.r.o., Nádražní 249/II., Jindřichův Hradec, z 08/2011, která tvoří Přílohu č. 2 na CD; projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) akce Rybník Hvížďalka, Doplňkový přeliv, zpracovaná společností VODNÍ DÍLA TBD a.s., Hybernská 40, Praha 1, z 11/2007, která tvoří Přílohu č. 3 na CD. Pro realizaci veřejné zakázky jsou dále závazné následující dokumenty: biologické hodnocení Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí zpracované podle 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, společností GeoVision s.r.o., Částkova 73, Plzeň, ze září-října 2010, které tvoří Přílohu č. 4 na CD; rozhodnutí městského úřadu Blovice ze dne , č.j. MUBlov 00494/12/ŽP/Čer, kterým se vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami podle 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona, a to k jejich vzdouvání a akumulaci pro vodní dílo Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí a stavební povolení k provedení stavby vodního díla Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, které tvoří Přílohu č. 5 na CD; rozhodnutí městského úřadu Blovice ze dne , č.j. MUBlov 07206/10/ŽP/Du, kterým se vydává stavební povolení k provedení stavby vodního díla Rybník Hvížďalka Doplňkový přeliv, které tvoří Přílohu č. 6 na CD, a rozhodnutí městského úřadu Blovice ze dne , č.j. MUBlov 09419/13/ŽP/Čer o prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení k provedení stavby vodního díla Rybník Hvížďalka Doplňkový přeliv, které tvoří Přílohu č. 7 na CD. Nedílnou součástí technické dokumentace je rovněž soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 8 na CD. Strana 17

18 Součástí předmětu realizace stavby je rovněž: transfer živočichů a rostlin, vytýčení inženýrských sítí včetně aktualizace vyjádření, zajištění a provedení veškerých nezbytných zkoušek, rozborů a atestů dle platných právních předpisů a technických norem, vytýčení stavby oprávněnou osobou, zaměření sedimentů dna rybníka před zahájením těžby sedimentů a po vytěžení sedimentů, zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, umístění štítku povolení stavby a oznámení OIP, zpracování a provedení opatření z povodňového a havarijního plánu, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zpracování projektové dokumentace o o případné dopracování dokumentace stavby a technologických postupů, dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1x elektronická podoba), zpracování číselně označené, pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkovi, zpracování povodňového a havarijního plánu a plánu BOZP, zpracování geometrického plánu nových objektů (6 paré + 1x elektronická podoba). Stavba bude realizována v rámci projektu Optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníku Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, spolufinancovaného z finančních zdrojů Evropské unie, v rámci Operačního programu Životní prostředí. 1. Účelem této smlouvy je zajištění technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,tdi ) tak, aby realizace stavby proběhla řádně a v předpokládaných termínech. Strana 18

19 II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu TDI nad prováděním Stavby. 2. Mandatář bude k zajištění výkonu těchto úkolů provádět zejména následující činnosti: a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, ohlášení atd.; b) potvrzování a doplňování zápisů do stavebního deníku; c) kontrola provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.); za tímto účelem bude umožněn přístup na všechna pracoviště zhotovitele do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu; d) schvalování dokumentací ve vztahu k zařízení staveniště; e) odsouhlasení seznamu strojů a zařízení; f) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací, účast na průzkumu stavu silnic, nemovitostí a pozemků; g) zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby; h) kontrola kvality prováděných prací, kontrola dodržování technologií, bezpečnosti práce, smluvních podmínek a projektu stavby; i) předání jmen a adres vlastníků příslušných pozemků a obyvatel zhotoviteli před zahájením provozu staveniště; j) převzetí seznamu subdodavatelů a zdrojů materiálů, poskytování souhlasu s jeho změnami a doplňováním (možnost vyžadovat po zhotoviteli vzorky k odsouhlasení); k) odsouhlasení podrobného řešení dočasného oplocení a ohrazení kolem ploch staveniště; l) péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby; m) projednání případných dílčích dodatků a změn, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění projektovou dokumentaci stavby, u ostatních dodatků a změn předloží s vlastním vyjádřením investorovi; n) bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech majících vliv na řádné provádění stavby, kvalitu prováděných prací, bezpečnost na staveništi apod.; o) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitelů, jejich souladu s podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci investorovi; p) kontrola a stanovení skutečného množství prací, výkonů a dodávek podle zadávacích podkladů a výkazu výkonů; q) kontrola čerpání nákladů; Strana 19

20 r) kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými; s) spolupráce v souladu se smlouvami odevzdání připravené práce dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti; t) spolupráce s pracovníky generálního projektanta, kteří vykonávají autorský dozor, při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem; u) spolupráce s generálním projektantem a se zhotoviteli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu; v) vyžadování zajišťování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací od zhotovitelů, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek; w) sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv; x) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění provozu (užívání) dokončené stavby; y) hlášení archeologických nálezů; z) spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; aa) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv a upozorňování zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, schvalování podrobných harmonogramů; bb) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; cc) kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na odevzdání a převzetí; dd) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, kontrola odstraňování případných vzniklých škod; ee) poskytování případného souhlasu s demontáží, zbouráním nebo odstraněním jakékoli konstrukce, stromu, keře apod., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům; ff) účast na kolaudačním řízení; gg) kontrola vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem a odsouhlasení, že staveniště bylo zhotovitelem uvedeno do původního stavu a byla odstraněna všechna strojní zařízení, příslušenství, provozovny a odpadní materiál ze staveniště; hh) zpětné převzetí silnic, cest, cyklistických stezek, bude-li na nich z důvodu provádění prací provedena uzavírka; posouzení a schválení systému řízení dopravy v případě nutnosti jednosměrného provozu; ii) koordinace a účast na jednáních s vlastníky nemovitostí, které jsou stavbou dotčeny, nebo by mohly být dotčeny, spoluúčast na řešení případných sporů; příprava a spolupodepsání dohod s vlastníky, evidence veškerých dohod; Strana 20