Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád"

Transkript

1 Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín Školní řád V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitelka Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen škola) tento Školní řád: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 1) Školní řád Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen Školní řád) upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků školy, zákonných zástupců žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky; provoz a vnitřní režim školy; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 2) Školní řád podrobněji upravuje práva a povinnosti osob, na které se jeho působnost vztahuje, a pravidla jejich vzájemných vztahů, v souladu s těmito závaznými předpisy: Úmluva o právech dítěte Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 3) Se Školním řádem jsou povinni se seznámit a následně řídit všichni žáci školy a jejich zákonní zástupci, ve vybraných ustanoveních i všichni zaměstnanci školy i jiné osoby, které v souladu s výkonem svých práv a povinností přicházejí do styku se školou, navštíví školu nebo se zúčastní akce pořádané školou

2 ČÁST DRUHÁ Práva žáků a zákonných zástupců žáků A. Práva žáků Žák má právo 1. na vzdělání a účast na výuce v rozsahu stanoveném školním vzdělávacím programem. Při výuce má právo využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny, 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje, 5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 6. na důstojné zacházení a možnost vyjádření vlastního názoru, 7. na odpočinek a volný čas, 8. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích a má závažné problémy, 9. všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, státní příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, etnický původ, sociální původ či pohlaví, 10. žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním má právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Má právo, aby při jeho hodnocení bylo přihlédnuto k povaze jeho postižení nebo znevýhodnění. B. Práva zákonných zástupců žáka Zákonní zástupci žáků mají právo: 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, 3. volit a být voleni do školské rady, 4. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

3 ČÁST TŘETÍ Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků A. Povinnosti žáků 1. Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny je povinen přicházet včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky ještě před začátkem výuky. 2. Žák je povinen dodržovat Školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byl seznámen. V určených prostorách a při určených činnostech je povinen používat stanovené osobní ochranné pomůcky a prostředky a vhodnou obuv a oděv. 3. Žák je povinen plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem. Je povinen dodržovat pravidla chování ve škole a na mimoškolních akcích, stanovená zejména v tomto Školním řádu, v řádech jednotlivých odborných učeben (tělocvičny, kuchyňky, apod.), případně v jiných stanovených pravidlech chování. 4. Žák je povinen být ve škole čistě a přiměřeně oblečen. Je povinen nosit ve vnitřních prostorách školy vhodné přezůvky, které umožňují bezpečný pohyb a které nezanechávají neomyvatelné stopy na podlahových krytinách. K přezouvání a převlékání je žák povinen používat určené šatnové prostory. 5. Žák je povinen dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i na školních akcích mimo budovu školy. Je povinen chovat se a jednat tak, aby neohrozil své zdraví, zdraví svých spolužáků nebo jiných osob. V případě úrazu je povinen přivolat pomoc nejbližší dostupné dospělé osoby a podle svých schopností a možností poskytnout první pomoc. Úraz vždy bezprostředně oznámí svému učiteli nebo v kanceláři školy. 6. Žák je povinen chovat se (ve škole i na školních akcích mimo budovu školy) slušně, kulturně a ohleduplně ke všem učitelům i zaměstnancům školy, spolužákům a jiným osobám. Je povinen (jako první) pozdravit všechny dospělé osoby, které potká, slovy: Dobrý den. Ve styku s pracovníky školy žáci užívají oslovení: paní ředitelko, paní učitelko, paní uklízečko, apod.. 7. Žák je povinen respektovat práva, osobnost, důstojnost, čest a pověst svých spolužáků, učitelů i jiných osob. 8. Žákům je zakázáno nošení, držení a distribuce a zneužívání návykových látek, pití alkoholických nápojů a kouření v době vyučování a školních akcí 9. Žákům je zakázáno nosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní výchovu žáků a věci propagující násilí, fašismus, rasismus a drogy, což se týká i oblečení a jeho součástí 10. Žák je povinen chránit svůj majetek, majetek svých spolužáků a majetek školy. Každé poškození majetku, kterého byl svědkem, je povinen bezodkladně oznámit některému z učitelů nebo v kanceláři školy. Žák nenosí do školy cenné předměty, které nezbytně nepotřebuje k výuce. Cenné předměty, které nemůže mít při výuce pod trvalým osobním dohledem, odkládá vždy jen na místo, které mu určí učitel. 11. Žák je povinen oznámit jakékoliv porušování svých práv či práv svých spolužáků stanovených v tomto Školním řádu třídnímu učiteli, výchovnému poradci, řediteli školy nebo jinému pedagogickému pracovníkovi, a to bezodkladně. Záměrné opomenutí této povinnosti muže být posuzováno jako uvědomělé napomáhání těmto přestupkům, příp. trestným činům. 12. Žák je povinen aktivně se účastnit výuky, být na výuku řádně připraven a v průběhu vyučovací hodiny se chovat tak, aby její průběh nenarušoval jakýmkoliv - 3 -

4 nevhodným způsobem. Během vyučovací hodiny je žák povinen vypnout mobilní telefon nebo jej nastavit do tichého režimu vyzvánění. Pokud vyučující neurčí jinak, je používání mobilního telefonu během vyučovací hodiny zakázáno. 13. Žák je povinen zacházet s vybavením a zařízením školy a se svěřenými předměty, učebnicemi a pomůckami šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny. 14. Žák je povinen napravit nebo uhradit škodu, kterou způsobil vědomě nebo z nedbalosti svým chováním a jednáním, jež bylo v rozporu s pravidly stanovenými v tomto Školním řádu nebo jinými vnitřními pravidly školy. 15. Žák je povinen přizpůsobit se aktuálním změnám v rozvrhu hodin a zúčastnit se výuky v době stanovené tímto rozvrhem. 16. V případě zdravotních potíží během vyučování je žák povinen toto oznámit vyučujícímu nebo vedení školy. Žák může být uvolněn během vyučování pouze po vyrozumění jeho zákonných zástupců. 17. Každé poranění a úraz v době vyučování oznámí žák neprodleně vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, případně vedení školy. B. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 2. na vyzvání ředitelky školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 5. oznamovat škole údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 6. Zákonní zástupci jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování u nepředvídaných důvodů nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Žáka lze omluvit i telefonicky do kanceláře školy na telefonním čísle: Důvod a dobu žákovy nepřítomnosti uvedou zákonní zástupci následně i do omluvného listu žákovské knížky. Pokud je důvodem infekční choroba nebo výskyt přenosných cizopasníků (u žáka nebo u osob s nimiž žák žije ve společné domácnosti), žák smí v docházce do školy pokračovat jen se souhlasem lékaře. Tuto skutečnost zákonní zástupci žáka oznámí neprodleně přímo ředitelce školy. Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Lékaře žáci navštěvují v době vyučování jen v nutných případech. 7. O uvolnění žáka z části výuky v průběhu vyučování případně před odpoledním vyučováním žádají zákonní zástupci žáka písemně a žák je povinen tuto skutečnost nahlásit třídnímu učiteli. O uvolnění žáka na tři a více dnů žádají zákonní zástupci žáka přímo ředitelku školy. 8. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat doložení omluvenky zákonného zástupce lékařským potvrzením

5 ČÁST ČTVRTÁ Provoz a vnitřní režim školy 1. Areál školy je pro žáky otevřen v 6.30 hodin. Žáci, kteří nejdou do školní družiny nebo nemají dřívější vyučování, budou vpuštěni do školy v 7.40 hodin. Žáci se v šatnách přezouvají a odloží svrchní oděv. 2. Provoz školní družiny začíná v 6.30 hodin. 3. Pravidelné vyučování začíná v 8.00 hodin. 4. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá 15minut. 5. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 6. Dopolední vyučování končí podle rozvrhu po čtvrté nebo páté vyučovací hodině. Odpolední vyučování začíná pátou nebo šestou vyučovací hodinou. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se nazývá polední přestávka. Během ní žák může být ve své třídě v budově školy, na obědě ve školní jídelně, ve školní družině nebo na akcích organizovaných vyučujícími (doučování, kroužky, třídnické hodiny, počítače ve třídě atd.). Ve škole musí být nejpozději 5 minut před začátkem dopoledního a odpoledního vyučování. Stravování a polední přestávka: 1. Žákům není umožněno v době mimo vyučování zdržovat se v budově školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 2. Ve školní jídelně se žáci chovají slušně a dodržují pravidla kulturního stolování. 3. Žáci vždy dbají pokynů učitele a provozního personálu školní kuchyně. 4. Při nevhodném chování může být žák ze školní jídelny vykázán. Nárok na oběd neztrácí. 5. Ve školní jídelně dodržují strávníci Vnitřní řád školní jídelny. 6. Pravidelné odpolední vyučování končí nejpozději v hodin. Poté žáci musí opustit školu, nebo mohou zůstat po domluvě s učitelem, který za ně nese odpovědnost. Třídu musí opustit při příchodu paní uklizečky do třídy. 7. Na veřejnosti, v době mimo vyučování i o prázdninách by měli žáci dodržovat zásady slušného chování, aby dělali čest sobě, své rodině i škole. ČÁST PÁTÁ Přílohy 1. Pravidla pro hodnocení žáků 2. Režim školy pro žáky 3. Režim školy pro pedagogické pracovníky 4. Provozní řád pro školní jídelnu 5. Řád školní družiny 6. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků Ve Velkém Oseku Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ Velký Osek - 5 -

6 Příloha školního řádu č. 1 Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín Pravidla hodnocení žáků 1. Úvod 2. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 3. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 3.1. Stupně hodnocení prospěchu - klasifikace 3.2. Zásady pro používání slovního hodnocení 3.3. Kombinace slovního hodnocení a klasifikace 3.4. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 4. Sebehodnocení žáka 5. Zásady pro stanovení celkového prospěchu žáka na vysvědčení 6. Hodnocení chování 7. Výchovná opatření 7.1. Kritéria pro udělování výchovných opatření 8. Informace o prospěchu a chování žáka 9. Komisionální a opravné zkoušky 10. Výstupní hodnocení 11. Platnost pravidel hodnocení žáků 1. Úvod Učitelé Masarykovy základní školy Velký Osek přistupují k průběžnému hodnocení žáků s vědomím motivační a formativní funkce hodnocení. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení. Vytvářejí zpětnou vazbu, která charakterizuje správnost postupu, průběhu a výsledku a posuzuje individuální pokrok žáka. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Hodnocení průběhů a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné srozumitelné srovnatelné s předem stanovenými kritérii věcné všestranné - 6 -

7 2. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování druhy zkoušek (písemné - tzv. desetiminutovky nebo testy, ústní, grafické, praktické, pohybové) čtvrtletními kontrolními písemnými pracemi žáků 2. stupně ZŠ čtvrtletními slohovými pracemi analýzou výsledků činnosti žáka konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko - psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen "učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Žák 6. až 9. ročníku základní školy musí být z předmětu hodnocen alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací (desetiminutovek a testů) a pohybových zkoušek oznámí vyučující žákům do 7 dnů. Výsledky hodnocení písemných čtvrtletních kontrolních prací a praktických činností, včetně grafických zkoušek oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů, včetně předložení opravené práce, která se zpět vrací učiteli. Výsledky čtvrtletních slohových prací oznámí do 14 dnů, včetně předložení opravené práce, která se zpět vrací učiteli. Kontrolní čtvrtletní písemné práce, čtvrtletní slohové práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní a slohové práce oznámí učitel předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Učitel je povinen vést evidenci o klasifikaci žáka. 3. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Hodnocení musí být jednoznačné, srozumitelné, všestranné a srovnatelné s předem stanovenými kritérii. Při hodnocení výsledků vzdělávání ve vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu kvalita výsledků činností - 7 -

8 osvojení účinných metod samostatného studia vztah žáka k vyučovacímu předmětu a dané problematice Hodnocení provádí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Hodnocení má být zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Vychází z míry dosažení očekávaných výstupů. Kritérii je osvojení požadovaných cílových znalostí, rozsah získaných dovedností, kvalita uplatňování osvojených znalostí a dovedností, kvalita práce s informacemi, dovednost účinně spolupracovat, píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání, samostatnost, tvořivost a originalita myšlení, komunikativní dovednosti a osvojení metod samostatného učení. Při určování prospěchu v jednotlivých předmětech na konci hodnoceného období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé toto období. Přitom se přihlíží k systematičnosti práce žáka. Hodnocení prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Při hodnocení výsledků žáka posuzuje učitel výsledky objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. Současně se přijmou konkrétní individuální opatření a nabídne se postup směřující k nápravě. Na konci hodnoceného období, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do elektronického formuláře a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. Rovněž tak zaznamenají návrhy výchovných opatření. Po projednání oznámí potřebné skutečnosti žákovi a jeho zákonnému zástupci. O způsobu hodnocení prospěchu žáků rozhoduje ředitelka školy. Pro své rozhodnutí může využít návrh učitele a souhlasu rodičů žáků. Je možné hodnotit klasifikačními stupni, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. V případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, převede škola slovní hodnocení na klasifikaci nebo klasifikaci na slovní hodnocení na žádost školy nebo zákonného zástupce žáka. Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se převede slovní hodnocení do klasifikace Stupně hodnocení prospěchu - klasifikace Základní hodnotící škála pro hodnocení prospěchu: výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií: Stupeň 1 (výborný) Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně a chápe jejich souvztažnost. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Bez problémů vykonává vzdělávací činnosti. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný, prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je zřetelná originalita a tvořivost. Přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho vzdělávání jsou kvalitní, mohou mít pouze menší nedostatky. Je schopen sebekontroly. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Dokáže samostatně studovat vhodné texty učit se. Stupeň 2 (chvalitebný) Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně a chápe jejich souvztažnost. Samostatně a tvořivě, popřípadě s menší pomocí učitele uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností žádá drobnou pomoc učitele. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, a většinou prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost. Přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Kvalita vzdělávání je bez podstatných nedostatků. Při práci - 8 -

9 s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu a pomoc. Dokáže se učit pouze s malou dopomocí. Stupeň 3 (dobrý) V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích má žák mezery. Vyžaduje pomoc při řešení úkolu, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností žádá pomoc učitele. Má problémy si zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný a pilný, někdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu a pomoc. Stupeň 4 (dostatečný) V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery. Ve vzdělávacích činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen zorganizovat vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický. V kvalitě výsledků vzdělávání se projevují nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často informace nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních, často je při ní pasivní. Stupeň 5 (nedostatečný) Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má velmi podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáže uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné chyby. Není samostatný v myšlení, vyskytují se u něj časté logické nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají závažné nedostatky. Většinu závažných chyb a nedostatků nedovede opravit ani s pomocí učitele. V převážné většině případů nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže pracovat s ostatními i přes pomoc a podporu. Nedovede se samostatně učit. Pro doplnění klasifikace mohou učitelé použít i známku s lomítkem - označuje, že učitel hodnotí žáka mezi uvedenými stupni hodnocení. Pro zvýšení motivace k učení u nejmladších žáků může učitel využít hodnocení obrázky, známkou s hvězdičkou, či známkou podtrženou. Jako podklad pro hodnocení je možné používat škálu bodového hodnocení, převádět toto hodnocení na klasifikaci je nutné na závěr každého čtvrtletí. Při hodnocení žáka se na vysvědčení na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení

10 3.2. Zásady pro používání slovního hodnocení Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení je založeno na individuální vztahové normě (srovnávání s předchozím výkonem). Je objektivní, v úvodu pozitivně laděné. Slovní hodnocení zpravidla zahrnuje a obsahuje: kvalita získaných znalostí a dovedností uplatňování znalostí a dovedností kvalita myšlení kvalita komunikativních dovedností píle, snaha, přístup ke vzdělávání kvalita práce s informacemi kvalita spolupráce osvojení dovednosti samostatně se učit Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější podoby. Smyslem tohoto hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte a jeho pokrok. Pololetní a výroční slovní hodnocení je vysvědčení psané některou z následujících forem: dopis žákovi, dopis rodičům, nebo neosobní popis žákovy práce, jeho možností, schopností a cest k jejich rozvoji Kombinace slovního hodnocení a klasifikace V případě kombinace slovního hodnocení a klasifikace je žák hodnocen v některých předmětech klasifikačním stupněm, v jiných slovně (např. žáci s poruchami učení). Lze také žáky celé třídy hodnotit v některých předmětech klasifikačním stupněm, v jiných slovně. Další variantou je hodnocení je klasifikačními stupni, doplněné slovním hodnocením Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Ředitelka školy může při písemném doporučení školského poradenského zařízení a na základě žádosti zákonného zástupce žáka povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanému žáku vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Ředitelka školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě složení komisionální zkoušky

11 4. Sebehodnocení žáka Žák je systematicky veden k využívání a potřebě sebehodnocení a vzájemného hodnocení tak, aby zvládl: objektivně posoudit své znalosti a schopnosti srovnávat názory, formulovat své myšlenky přijmout názory druhých naslouchat a vnímat uvědomovat si klady a zápory komunikovat obhajovat vlastní názor monitorovat a regulovat své učení hodnotit své výkony, kvalitu své práce a schopnost učit se stanovit si reálné cíle plánovat metody, jak dosáhnout stanovených cílů Sebehodnocení žáka umožňuje učiteli: plánovat výuku tak, aby odpovídala individuálním potřebám žáků komunikovat s rodiči a žáky nastavit reálné cíle analyzovat a zkvalitňovat výuku 5. Zásady pro stanovení celkového prospěchu žáka na vysvědčení Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) Žák je hodnocen stupněm: prospěl(a) s vyznamenáním není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré prospěl(a) není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný neprospěl(a) je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný Výsledky práce v zájmových útvarech se v případě klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: pracoval(a) úspěšně pracoval(a) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do

12 konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitelka školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. Celkový prospěch hodnocení zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. Pro účely stanovení celkového prospěchu při slovním hodnocení se toto převede v katalogovém listu na známky. Poté se stanoví celkový prospěch podle výše uvedených kritérií. 6. Hodnocení chování Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli, a rozhoduje o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (Školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Škola je oprávněna hodnotit žáky za jejich chování ve škole a při akcích pořádaných školou. O zjištěném nevhodném chování i mimo školu informují učitelé zákonné zástupce žáků. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla společenského chování a ustanovení Školního řádu. Chová se a jedná slušně, taktně, zdvořile a ohleduplně, respektuje ostatní. Má dobrý vztah ke všem spolužákům a přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka není v souladu s pravidly chování a s ustanoveními Školního řádu. Dopustil se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti Školnímu řádu a pravidlům společenského chování. Přistupuje k výchovným opatřením s projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování

13 Stupeň 3 (méně uspokojivé) Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo Školnímu řádu, nebo opakovaně hrubým způsobem porušuje Školní řád. Žák není přístupný výchovnému působení a opatření k posílení kázně jsou neúčinná. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole. 7. Výchovná opatření Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Ředitelka školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci. Třídní učitel může žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění uložit napomenutí nebo důtku; uložení důtky neprodleně oznámí ředitelce školy. Ředitelka školy může žákovi po projednání v pedagogické radě uložit důtku ředitele školy. Ředitelka školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem zástupci žáka. Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka. Za jeden přestupek se ukládá žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně Kritéria pro udělování výchovných opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Výchovná opatření může udělit nebo uložit ředitelka školy nebo třídní učitel. Pochvala třídního učitele: uděluje průběžně třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka Pochvala ředitele školy: uděluje průběžně ředitelka školy za výtečné výsledky v práci žáka Žákovi, který vykazuje kázeňské problémy závažným porušováním Školního řádu, lze udělit výchovná opatření k posílení kázně: Napomenutí třídního učitele: ukládá třídní učitel za drobné přestupky proti Školnímu řádu Důtka třídního učitele: ukládá průběžně třídní učitel za opakované přestupky proti Školnímu řádu Důtka ředitele školy: ukládá ji ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za hrubé přestupky proti Školnímu řádu, nebo dlouhodobé přestupky méně závažného charakteru Uložení podmínečného 2. a 3. stupně z chování ukládá ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za velmi hrubé přestupky proti Školnímu řádu, nebo dlouhodobé přestupky závažného charakteru. Pokud dojde k výraznému zlepšení chování žáka, je na konci doby podmínky uložena důtka ředitele školy. Pokud zlepšení nenastane a přestupky se opakují, je uložen snížený stupeň z chování. Předběžné udělení 2. a 3. stupně z chování ukládá ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za velmi hrubé přestupky proti Školnímu řádu, nebo dlouhodobé přestupky závažného charakteru. Předběžným se rozumí pro účely hodnocení chování uložení již v průběhu daného

14 klasifikačního období. Snížený stupeň z chování je následně zapsán na vysvědčení. 2. a 3. stupeň z chování viz. předchozí kritéria závěrečné hodnocení na vysvědčení v pololetí a na konci školního roku. 8. Informace o prospěchu a chování žáka Učitel informuje žáky o obsahu zkoušek a činností, které jsou předmětem hodnocení Informuje žáka o výsledku každého hodnocení, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: učitel prostřednictvím žákovské knížky, záznamníku nebo notýsku, učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitelky školy (třídní schůzky, konzultační dny), třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají, třídní učitel informuje zákonné zástupce vždy v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně, prokazatelným způsobem a s vědomím ředitelky školy. Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitelka dosavadní školy škole, na niž žák přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období. 9. Komisionální a opravné zkoušky Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitelka školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu. Komisi pro přezkoumání hodnocení žáka jmenuje ředitelka školy. Komise je tříčlenná a tvoří ji : předseda - ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející učitel - zpravidla vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu přísedící - jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví zkoušející učitel v souladu se školním vzdělávacím programem. Předloží ke schválení ředitelce školy a předsedovi komise. Výsledek zkoušky je stanoven hlasováním a nelze jej již napadnout novou žádostí o přezkoušení. Ředitelka sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka

15 O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 10. Platnost pravidel hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků nabývají účinnosti dnem 1. září Ve Velkém Oseku dne Osek Mgr. Zuzana Strejčková ředitelka MZŠ Velký Příklady chování pro udělování výchovných opatření Pochvala třídního učitele: uděluje průběžně třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka - např.: za účast ve školním kole sportovních a předmětových soutěží za aktivní přístup k plnění školních povinností za vylepšování třídního a školního prostředí za jednorázovou pomoc při organizaci školních akcí (soutěže, výlety, exkurze) Pochvala ředitele školy: uděluje průběžně ředitelka školy za výtečné výsledky v práci žáka např.: za výtečné výsledky v okresních a krajských kolech sportovních a předmětových soutěží a olympiád za samostatnou celoroční práci ve prospěch dobrého jména školy za zvlášť významné činy ve prospěch obce (ekologické aktivity, protidrogová prevence, individuální sportovní úspěchy v celostátním měřítku) Napomenutí třídního učitele: ukládá třídní učitel za drobné přestupky proti školnímu řádu např.: za opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování za neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy za nevhodné či nepřiměřeně hlučné chování v areálu školy za neplnění povinností služby (tabule, pořádek ve třídě, zamčené šatny) za neoprávněný pobyt ve škole mimo vyučování za pozdní neodůvodněný příchod na vyučování Důtka třídního učitele: ukládá průběžně třídní učitel za opakované přestupky proti školnímu řádu např.: za pokračující soustavné zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyuč ování i po předchozím opakovaném upozornění ze strany vyučujícího či třídního učitele za opakované neodůvodněné pozdní příchody na vyučování za nepřístojné a nevhodné chování, které by mohlo v konečném důsledku ohrozit zdraví žáka a spolužáků, či poškodit vybavení a majetek školy za záměrné nevhodné chování vůči spolužákům, zaměstnancům školy i

16 ostatním dospělým osobám ve škole, které odporuje zásadám slušného chování za neomluvené hodiny v rozmezí (1-2) Důtka ředitele školy: ukládá ji ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za hrubé přestupky proti školnímu řádu, nebo dlouhodobé přestupky méně závažného charakteru např.: za nepřístojné a nevhodné chování, které vedlo v konečném důsledku k ohrožení zdraví žáka za vědomé a záměrné ničení školního majetku za vulgární urážky spolužáků a pedagogů za záměrné lhaní při projednávání přestupků za neuposlechnutí pokynů učitele při školních akcích, při nichž je třeba dbát na zvýšenou opatrnost a ochranu zdraví (TV, plavecký výcvik, výlet, exkurze, LVVZ, kulturní akce mimo budovu školy, přesun po komunikacích atp.) za používání mobilního telefonu za podvod v žákovské knížce za (1-) 3-5 neomluvených hodin 2. a 3. stupeň z chování opakovaný podvod v žákovské knížce opakované používání mobilního telefonu

17 Příloha školního řádu č. 2 Režim školy pro žáky 1. Areál školy je pro žáky otevřen v 6.30 hodin Žáci, kteří nejdou do školní družiny, nebo nemají dřívější vyučování, jsou vpuštěni do školy v 7.40 hodin. Žáci se v šatnách přezouvají a odloží svrchní oděv. Do školy přicházejí včas, to znamená tak, aby mohli opustit do 7.55 šatnu a odejít do třídy. Šatnáři poté šatnu uzamknou a klíč předají na určené místo nebo ho nechají u sebe. Každý je povinen chránit věci před poškozením a ztrátou. Cenné věci se nenechávají odložené v aktovkách ani v oděvu. 2. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá 15minut. Přestávek mezi vyučovacími hodinami využívají žáci k přípravě na další vyučovací hodinu a k odpočinku. V době přestávek se žáci pohybují pouze po patře, ve kterém probíhá jejich výuka. Vstup do šaten během vyučování je povolen s vědomím učitele. V případě přechodu do jiné třídy v době velké přestávky, žáci opouštějí třídu až v 9.50, pokud se nedomluví s vyučujícím jinak. Ve školní budově se musí pohybovat opatrně, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům. Během vyučovací hodiny je možno mít otevřená okna. O přestávce musí být okna zavřená. 3. Po skončeném vyučování odcházejí žáci společně s vyučujícím do šatny a školní jídelny. Své pracovní místo a třídu zanechají v pořádku. Po ukončení vyučování dají žáci židle ve třídách na stoly, ve středu je nechávají na zemi. 4. Ve školní jídelně dodržují žáci řád školní jídelny. Po obědě odchází samostatně do šatny a opustí školní budovu. 5. Pokud mají odpolední vyučování, mohou v době polední přestávky pobývat ve své kmenové třídě nebo v PC učebně. 6. Na tělesnou výchovu se žáci 1. stupně mohou převlékat ve třídě, žáci 2. stupně v šatnách u tělocvičny. Cenné věci a mobilní telefon předají do úschovy učiteli. 7. Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování a při pobytu ve školní družině a kroužcích, nesmějí žáci bez dovolení opustit areál školy

18 Příloha školního řádu č. 3 Režim školy pro pedagogické pracovníky 1. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni se ve své práci řídit Vyhláškou, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 2. Jejich činnost musí být v souladu se zákonem č 561/2005 O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 3. Hodnocení chování a prospěchu je prováděno pedagogy školy podle Pravidel hodnocení Masarykovy základní školy Velký Osek. 4. Učitel koná dohled nad žáky podle rozvrhu dozorů. Do tělocvičny, odborných učeben a na školní pozemek a školní a dětské hřiště vcházejí žáci za doprovodu učitele. O přestávce zde tento vykonává dozor nebo je odvede na místo, kde je dozor zajištěn. 5. V odborných učebnách dbá na dodržování řádu učeben. 6. Učitelé dbají, aby žáci měli zamčené šatny a byli včas ve třídách. Uzamčení šaten kontroluje pan školník. 7. Před zahájením výuky zkontroluje učitel ve třídě pořádek a připravenost žáků na vyučování. Po ukončení pořádek ve třídě. 8. Učitel vyučující ve třídě poslední hodinu dopoledního a odpoledního vyučování odvede po skončení vyučování žáky na oběd a do šaten. Odpoledne na žáky dohlíží až do doby jejich odchodu za šaten. 9. Po skončení dozoru v jídelně zkontroluje, zda se žáci nezdržují v šatnách. 10. Další povinnosti pedagogických pracovníků a třídních učitelů jsou stanoveny zvláštním nařízením

19 Příloha školního řádu č. 4 Řád školní jídelny Školní jídelna při Masarykově základní škole, Vrchlického 236, Velký Osek I. VÝDEJNÍ DOBA OBĚDŮ Školní stravování 11:40-13:00 Cizí strávníci 11:00 11:30 Neodhlášené obědy 11:00-11:30 zadním vchodem do školní kuchyně 12:55-13:00 II. PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 1. Žák (nebo jeho zákonný zástupce) se přihlásí u vedoucí školní jídelny ke stravování. 2. Obdrží PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ a dohodne si způsob platby stravného. 3. Provede úhradu stravného, odevzdá přihlášku a obdrží STRAVOVACÍ PRŮKAZ, který předkládá při placení, výdeji a odhlašování obědů. Pokud strávník "STRAVOVACÍ PRŮKAZ" ztratí, nahlásí ztrátu vedoucí školní jídelny. Za náhradu 10,- Kč mu bude vystavena kopie. Při školním stravování se strávník prokazuje STRAVOVACÍM PRŮKAZEM III. PLACENÍ OBĚDŮ Obědy lze platit: hotově převodem z běžného účtu trvalý příkaz k úhradě Strávník provádí úhradu za stravné zálohově na měsíc dopředu. Odhlášené obědy jsou vyúčtovávány: při platbě hotově měsíc nazpět při platbě z běžného účtu trvalým příkazem 2x za školní rok (k a k ) Platby v hotovosti přijímá vedoucí školní jídelny. Ke každé hotovostní platbě je přičten manipulační poplatek ve výši 3,- Kč. Při platbě trvalým příkazem z běžného účtu zákonný zástupce strávníka zřídí trvalý příkaz k úhradě na období školního roku v částce odpovídající kategorii strávníka a počtu stravovacích dnů v týdnu

20 Pokyny ke zřízení trvalého příkazu obdrží strávník při odevzdání PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ Každý strávník musí mít oběd přihlášen/odhlášen den předem do hod. Neodhlášený oběd si mohou strávníci první den vyzvednout v době mimo výdej pro školní stravování. Oběd bude vydán pouze do jídlonosičů, nebo tomu odpovídajících nádob. IV. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V souladu s vyhláškou o školním stravování a školským zákonem ( 119) má dítě nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole. (Děti nemají nárok na dotovaný oběd při ředitelském volnu, při účasti na soutěžích). Strávník je odevzdáním PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ přihlášen ke stravování ve školní jídelně na celý školní rok (tj. od 1.9. do 31.8.). Odhlašování obědů: 1. Ve škole strávník zapíše odhlášené obědy do sešitu, který je na okénku u školní jídelny, ve tvaru datum, kdy zápis provádí jméno třída odhlášen od do. 2. Telefonem na tel. čísle v době od 6,00 do 14,00 hod. V naléhavých případech (pokud nepřítomnost strávníka není plánovaná) je možné po 14,00 hod zanechat vzkaz na záznamníku. Obědy, které budou odhlášeny ráno do 6,30 hod, budou při vyúčtování stravného odečteny. 3. Na internetu - prostřednictvím formuláře na webových stránkách školy 4. Pokud se žák účastní akce, kterou pořádá škola, je za odhlášení obědů odpovědný třídní učitel, nebo učitel, který akci pořádá. 5. Pokud se strávník během školního roku rozhodne, že se ve školní jídelně stravovat nebude, odevzdá vedoucí školní jídelny vyplněnou ODHLÁŠKU ZE STRAVOVÁNÍ a STRAVOVACÍ PRŮKAZ. Při neodevzdání stravovacího průkazu nebude provedeno vyúčtování za stravné. Pokud se strávník nebude stravovat, je nutné obědy odhlásit. Není možné pouze nezaplatit stravné! Stravné za neodhlášené obědy, včetně provozních nákladů, budou od strávníka vymáhány dle platné legislativy. V. ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY 1.Žáky přivádí do jídelny učitel vyučující poslední dopolední vyučovací hodinu, nebo družinářka. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, odcházejí do šaten. Ostatní žáci si před vstupem do jídelny odloží tašky na vyhrazené místo a odcházejí k výdejnímu okénku. 2. Strávníci k výdeji obědů používají podnosy. Výdej pokrmů probíhá následovně: Z výdejního manipulačního vozíku si každý strávník vezme podnos a příbor. Podnos položí na výdejní pult. Dále si vezme polévkovou misku a nalije si polévku, která je umístěna na výdejním okénku a je vydávána formou samoobslužného výdeje. Každý strávník předloží stravovací průkaz a kuchařka mu vydá hlavní jídlo. (Pokud stravovací průkaz nemá, oběd mu bude vydán až po ukončení výdeje, aby kuchařka mohla provést identifikaci strávníka, aby mohl být proveden náhradní záznam o výdeji a současně nebyl narušen výdej obědů.) Další části oběda jsou vydávány samoobslužnou formou. Moučník, ovoce, saláty, kompoty, - na výdejním okénku, nápoje na výdejní ploše, která je mimo výdejní okénko. Strávník si musí na podnos vzít všechny části oběda, protože není možné, aby se do

21 výdejního prostoru vracel (z důvodu bezpečnosti a plynulosti výdeje). Po ukončení stolování strávníci odnesou podnosy se špinavým nádobím na okénko, u kterého se odevzdává použité nádobí, celý podnos odevzdají pracovnici školní kuchyně a odcházejí z jídelny. Při výdeji obědů se žáci řídí pokyny kuchařky a učitelů, kteří konají dozor v jídelně. 3. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při stolování pravidla slušného stolování. 4. Kázeňské přestupky a porušování provozního řádu pro školní jídelnu bude řešeno v souladu se školským zákonem ( 31). 5. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě. Jídlo žáci neodnášejí z jídelny ( 2, odst.7 vyhl. č.107/2005 Sb.). 6. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní nezbytná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Seznam učitelů, kteří konají dozor, je vyvěšen v jídelně. Družinářky konají dozory u svých oddělení. 7. Dojde-li v jídelně k úrazu, ohlásí dozírající učitel úraz vedoucí školní jídelny. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se vedoucí školní jídelny s ředitelem školy o sepsání Záznamu o školním úrazu. 8. V době výdeje nesmí rodiče a žáci, kteří se nestravují, vstupovat do školní jídelny. 9. Připomínky a reklamace strávníků a jejich zákonných zástupců ke školnímu stravování (tj. k pokrmům a výdeji pokrmů) přijímá školní jídelna pouze v den výdeje, prostřednictvím pracovníka konajícího dozor ve školní jídelně, nebo pracovnic školní jídelny. Ve Velkém Oseku dne Zuzana Bílková, vedoucí ŠJ.. Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obsah: I. Způsob hodnocení a klasifikace II. Zásady a pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, Vranovice 691 25 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy Kontrolovala: Mgr. Blanka Beňušová,

Více

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Č.j.: 17/2012 Vypracoval: Mgr. Dana Nováková,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

K L A S I F I K A Č N Í

K L A S I F I K A Č N Í K L A S I F I K A Č N Í SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Ř Á D V souladu s 30 a 69 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám Klasifikační řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 360/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 5.6.2012

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Zásady a cíle vzdělávání

Zásady a cíle vzdělávání Základní škola Pečky,okres Kolín Školní řád, vnitřní řád školní družiny Zásady a cíle vzdělávání Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného

Více

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. Husova 1126/43, 30100 Plzeň IČ 018 11 193 Školní řád verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Tento školní řád vstupuje v platnost od 1.9.2014. razítko

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 4, 664 59 Telnice, Tel: 544224360, IČO: 75 02 26 21, E-mail: zstelnice@skolniweb.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Sm.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků: do tří dnů více dní

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků:  do tří dnů více dní Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Školní řád je stanoven zákonem č. 561 /2004 Sb. 30 odstavec 1,2,3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696 Hodnocení žáků 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu.

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání podle školského zákona, b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné

Více

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád Školní řád Školní řád Integrované střední školy, Rakovník, Na Jirkově 2309 je určen pro vnitřní potřebu školy a je pro všechny subjekty zúčastněné na výchovném procesu závazný. Všichni zúčastnění jsou

Více

Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace. Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace. Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Účinnost: 2.9.2013 Projednáno na ped. radě dne: 29.8.2013 Razítko školy a podpis

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Ředitel školy se souhlasem Školní rady

Ředitel školy se souhlasem Školní rady Ředitel školy se souhlasem Školní rady podle 30 školského zákona 1 a vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 2 vydává a ustanovuje tento

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Ř á d š k o l y a) Práva žáka Žák má právo: 1. na vzdělání a spravedlivé hodnocení 2. na účast ve výuce podle rozvrhu. 3. na odpočinek

Více

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Více

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy : Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace, č.345, 739 92 Návsí I. Práva žáků Žák má

Více

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace Pěnčín 17, 798 57 Laškov Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Č. j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ŠKOLA: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s. r. o. Jeronýmova 28/22 370 01 České Budějovice Tel.: 386 354 440

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali. Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.cz Ředitel Základní školy a Mateřské školy Skorošice, příspěvkové

Více

1. 9. 2015 Počet stran: Změna: 7

1. 9. 2015 Počet stran: Změna: 7 Školní řád a pravidla pro hodnocení PR projednala dne: 31. 8. 2015 Platnost a účinnost od: 1. 9. 2015 Počet stran: Změna: 22 7 Počet příloh: 1 Zpracovala: Schválila: Mgr. Helena Lišková Mgr. Helena Lišková

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Spisový znak: 1.2 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 11 Podpis ředitele školy:

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Š K O L N Í Ř Á D Účinnost od 1.9.2015 razítko školy podpis ředitele školy 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval, schválil: Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 52/2014 ZŠ Mgr. Vlastimil Hendrych, ředitel školy Spisový znak 106 Skartační

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Článek 1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou vychází z posouzení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22.

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY Účinnost: 1.9.2005 Skartační znak: A5 Počet stran: 22 Podpis ředitele školy: Vinklář Školní řád Změny: Číslo Datum Strana

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

Školní řád. Součástí školního řádu je klasifikační řád

Školní řád. Součástí školního řádu je klasifikační řád Školní řád Součástí školního řádu je klasifikační řád Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace Čj.: 73/2016 Spisový znak: A 1.4. Skartační znak: A 10 Platnost od: 16. 2. 2016 Účinnost

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Školní řád Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl projednán a schválen Školskou radou a v této úpravě platí od 01.09.2010. Mgr. Leoš Gregor

Více

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky :

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky : Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. Obsah : 1) Práva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 324/RAF /2013 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 29.8.2013 A.1.

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.: 415 710 598 Š K O L N Í Ř Á D Každý pracovník školy, žák a jeho zákonný zástupce je rovnoprávným

Více

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Školní řád. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o.

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Školní řád. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Š k o l n í ř á d 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Školní řád vychází ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Školní řád HLUČÍN 2013 OBSAH 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 3 1.1 Práva žáků a zákonných zástupců žáků 3 1.2 Povinnosti žáků

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno. Školní řád

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno. Školní řád SŠ Brno, Charbulova, p. o. Charbulova 106 618 00 Brno Školní řád Klasifikace: interní Počet stran: 29 Počet příloh: 0 Stran příloh: 0 Verze: D Rozsah platnosti dokumentu: Typ dokumentu: Základní identifikační

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, tel. 581 297 921, zsbn@zsbn-prerov.cz. zsbn@zsbn-prerov.cz (ostatní emailové adresy viz web) ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, tel. 581 297 921, zsbn@zsbn-prerov.cz. zsbn@zsbn-prerov.cz (ostatní emailové adresy viz web) ŠKOLNÍ ŘÁD , tel. 581 297 921, zsbn@zsbn-prerov.cz Adresa: Boženy Němcové 16 Telefon: 581 297 921 Web: E-mail: https://portal.csicr.cz/web/600146880 zsbn@zsbn-prerov.cz (ostatní emailové adresy viz web) IČO: 45180059

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2015 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Školní řád. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola,linecká 2, Kaplice Linecká 2, Kaplice 38241 IČO: 60084294

Školní řád. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola,linecká 2, Kaplice Linecká 2, Kaplice 38241 IČO: 60084294 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2014 Spisový/skartační znak A.1./A5 Vypracovala: Mgr. Anežka Opekarová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Anežka Opekarová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30.9.2014 Účinnost

Více

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice (dále jen školní řád) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský

Více

Školní řád (verze platná od září 2015)

Školní řád (verze platná od září 2015) Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 Školní řád (verze platná od září 2015) Článek 1 Všeobecná ustanovení Tento školní řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY I. Práva žáků (Podle Úmluvy o právech dítěte, již přijalo 20.11.1989 Valné shromáždění OSN) 1. Žák má právo na svobodu projevu. Připomínky na adresu školy může vznést prostřednictvím

Více

Š k o l n í řád. 1. Provoz a vnitřní režim školy. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055. Školní řád upravuje:

Š k o l n í řád. 1. Provoz a vnitřní režim školy. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055. Školní řád upravuje: Š k o l n í řád Školní řád upravuje: 1. provoz a vnitřní režim školy, 2. podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery,kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.)

ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.) Preambule Školní řád vychází ze zákona č. 23/1991 Sb., kterým se

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1. Školní řád 2015/2016

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1. Školní řád 2015/2016 Školní řád 2015/2016 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ V souladu s ustanoveními 28 a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění

Více