Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád"

Transkript

1 Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín Školní řád V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitelka Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen škola) tento Školní řád: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 1) Školní řád Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen Školní řád) upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků školy, zákonných zástupců žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky; provoz a vnitřní režim školy; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 2) Školní řád podrobněji upravuje práva a povinnosti osob, na které se jeho působnost vztahuje, a pravidla jejich vzájemných vztahů, v souladu s těmito závaznými předpisy: Úmluva o právech dítěte Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 3) Se Školním řádem jsou povinni se seznámit a následně řídit všichni žáci školy a jejich zákonní zástupci, ve vybraných ustanoveních i všichni zaměstnanci školy i jiné osoby, které v souladu s výkonem svých práv a povinností přicházejí do styku se školou, navštíví školu nebo se zúčastní akce pořádané školou

2 ČÁST DRUHÁ Práva žáků a zákonných zástupců žáků A. Práva žáků Žák má právo 1. na vzdělání a účast na výuce v rozsahu stanoveném školním vzdělávacím programem. Při výuce má právo využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny, 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje, 5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 6. na důstojné zacházení a možnost vyjádření vlastního názoru, 7. na odpočinek a volný čas, 8. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích a má závažné problémy, 9. všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, státní příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, etnický původ, sociální původ či pohlaví, 10. žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním má právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Má právo, aby při jeho hodnocení bylo přihlédnuto k povaze jeho postižení nebo znevýhodnění. B. Práva zákonných zástupců žáka Zákonní zástupci žáků mají právo: 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, 3. volit a být voleni do školské rady, 4. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

3 ČÁST TŘETÍ Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků A. Povinnosti žáků 1. Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny je povinen přicházet včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky ještě před začátkem výuky. 2. Žák je povinen dodržovat Školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byl seznámen. V určených prostorách a při určených činnostech je povinen používat stanovené osobní ochranné pomůcky a prostředky a vhodnou obuv a oděv. 3. Žák je povinen plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem. Je povinen dodržovat pravidla chování ve škole a na mimoškolních akcích, stanovená zejména v tomto Školním řádu, v řádech jednotlivých odborných učeben (tělocvičny, kuchyňky, apod.), případně v jiných stanovených pravidlech chování. 4. Žák je povinen být ve škole čistě a přiměřeně oblečen. Je povinen nosit ve vnitřních prostorách školy vhodné přezůvky, které umožňují bezpečný pohyb a které nezanechávají neomyvatelné stopy na podlahových krytinách. K přezouvání a převlékání je žák povinen používat určené šatnové prostory. 5. Žák je povinen dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i na školních akcích mimo budovu školy. Je povinen chovat se a jednat tak, aby neohrozil své zdraví, zdraví svých spolužáků nebo jiných osob. V případě úrazu je povinen přivolat pomoc nejbližší dostupné dospělé osoby a podle svých schopností a možností poskytnout první pomoc. Úraz vždy bezprostředně oznámí svému učiteli nebo v kanceláři školy. 6. Žák je povinen chovat se (ve škole i na školních akcích mimo budovu školy) slušně, kulturně a ohleduplně ke všem učitelům i zaměstnancům školy, spolužákům a jiným osobám. Je povinen (jako první) pozdravit všechny dospělé osoby, které potká, slovy: Dobrý den. Ve styku s pracovníky školy žáci užívají oslovení: paní ředitelko, paní učitelko, paní uklízečko, apod.. 7. Žák je povinen respektovat práva, osobnost, důstojnost, čest a pověst svých spolužáků, učitelů i jiných osob. 8. Žákům je zakázáno nošení, držení a distribuce a zneužívání návykových látek, pití alkoholických nápojů a kouření v době vyučování a školních akcí 9. Žákům je zakázáno nosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní výchovu žáků a věci propagující násilí, fašismus, rasismus a drogy, což se týká i oblečení a jeho součástí 10. Žák je povinen chránit svůj majetek, majetek svých spolužáků a majetek školy. Každé poškození majetku, kterého byl svědkem, je povinen bezodkladně oznámit některému z učitelů nebo v kanceláři školy. Žák nenosí do školy cenné předměty, které nezbytně nepotřebuje k výuce. Cenné předměty, které nemůže mít při výuce pod trvalým osobním dohledem, odkládá vždy jen na místo, které mu určí učitel. 11. Žák je povinen oznámit jakékoliv porušování svých práv či práv svých spolužáků stanovených v tomto Školním řádu třídnímu učiteli, výchovnému poradci, řediteli školy nebo jinému pedagogickému pracovníkovi, a to bezodkladně. Záměrné opomenutí této povinnosti muže být posuzováno jako uvědomělé napomáhání těmto přestupkům, příp. trestným činům. 12. Žák je povinen aktivně se účastnit výuky, být na výuku řádně připraven a v průběhu vyučovací hodiny se chovat tak, aby její průběh nenarušoval jakýmkoliv - 3 -

4 nevhodným způsobem. Během vyučovací hodiny je žák povinen vypnout mobilní telefon nebo jej nastavit do tichého režimu vyzvánění. Pokud vyučující neurčí jinak, je používání mobilního telefonu během vyučovací hodiny zakázáno. 13. Žák je povinen zacházet s vybavením a zařízením školy a se svěřenými předměty, učebnicemi a pomůckami šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny. 14. Žák je povinen napravit nebo uhradit škodu, kterou způsobil vědomě nebo z nedbalosti svým chováním a jednáním, jež bylo v rozporu s pravidly stanovenými v tomto Školním řádu nebo jinými vnitřními pravidly školy. 15. Žák je povinen přizpůsobit se aktuálním změnám v rozvrhu hodin a zúčastnit se výuky v době stanovené tímto rozvrhem. 16. V případě zdravotních potíží během vyučování je žák povinen toto oznámit vyučujícímu nebo vedení školy. Žák může být uvolněn během vyučování pouze po vyrozumění jeho zákonných zástupců. 17. Každé poranění a úraz v době vyučování oznámí žák neprodleně vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, případně vedení školy. B. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 2. na vyzvání ředitelky školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 5. oznamovat škole údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 6. Zákonní zástupci jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování u nepředvídaných důvodů nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Žáka lze omluvit i telefonicky do kanceláře školy na telefonním čísle: Důvod a dobu žákovy nepřítomnosti uvedou zákonní zástupci následně i do omluvného listu žákovské knížky. Pokud je důvodem infekční choroba nebo výskyt přenosných cizopasníků (u žáka nebo u osob s nimiž žák žije ve společné domácnosti), žák smí v docházce do školy pokračovat jen se souhlasem lékaře. Tuto skutečnost zákonní zástupci žáka oznámí neprodleně přímo ředitelce školy. Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Lékaře žáci navštěvují v době vyučování jen v nutných případech. 7. O uvolnění žáka z části výuky v průběhu vyučování případně před odpoledním vyučováním žádají zákonní zástupci žáka písemně a žák je povinen tuto skutečnost nahlásit třídnímu učiteli. O uvolnění žáka na tři a více dnů žádají zákonní zástupci žáka přímo ředitelku školy. 8. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat doložení omluvenky zákonného zástupce lékařským potvrzením

5 ČÁST ČTVRTÁ Provoz a vnitřní režim školy 1. Areál školy je pro žáky otevřen v 6.30 hodin. Žáci, kteří nejdou do školní družiny nebo nemají dřívější vyučování, budou vpuštěni do školy v 7.40 hodin. Žáci se v šatnách přezouvají a odloží svrchní oděv. 2. Provoz školní družiny začíná v 6.30 hodin. 3. Pravidelné vyučování začíná v 8.00 hodin. 4. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá 15minut. 5. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 6. Dopolední vyučování končí podle rozvrhu po čtvrté nebo páté vyučovací hodině. Odpolední vyučování začíná pátou nebo šestou vyučovací hodinou. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se nazývá polední přestávka. Během ní žák může být ve své třídě v budově školy, na obědě ve školní jídelně, ve školní družině nebo na akcích organizovaných vyučujícími (doučování, kroužky, třídnické hodiny, počítače ve třídě atd.). Ve škole musí být nejpozději 5 minut před začátkem dopoledního a odpoledního vyučování. Stravování a polední přestávka: 1. Žákům není umožněno v době mimo vyučování zdržovat se v budově školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 2. Ve školní jídelně se žáci chovají slušně a dodržují pravidla kulturního stolování. 3. Žáci vždy dbají pokynů učitele a provozního personálu školní kuchyně. 4. Při nevhodném chování může být žák ze školní jídelny vykázán. Nárok na oběd neztrácí. 5. Ve školní jídelně dodržují strávníci Vnitřní řád školní jídelny. 6. Pravidelné odpolední vyučování končí nejpozději v hodin. Poté žáci musí opustit školu, nebo mohou zůstat po domluvě s učitelem, který za ně nese odpovědnost. Třídu musí opustit při příchodu paní uklizečky do třídy. 7. Na veřejnosti, v době mimo vyučování i o prázdninách by měli žáci dodržovat zásady slušného chování, aby dělali čest sobě, své rodině i škole. ČÁST PÁTÁ Přílohy 1. Pravidla pro hodnocení žáků 2. Režim školy pro žáky 3. Režim školy pro pedagogické pracovníky 4. Provozní řád pro školní jídelnu 5. Řád školní družiny 6. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků Ve Velkém Oseku Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ Velký Osek - 5 -

6 Příloha školního řádu č. 1 Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín Pravidla hodnocení žáků 1. Úvod 2. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 3. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 3.1. Stupně hodnocení prospěchu - klasifikace 3.2. Zásady pro používání slovního hodnocení 3.3. Kombinace slovního hodnocení a klasifikace 3.4. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 4. Sebehodnocení žáka 5. Zásady pro stanovení celkového prospěchu žáka na vysvědčení 6. Hodnocení chování 7. Výchovná opatření 7.1. Kritéria pro udělování výchovných opatření 8. Informace o prospěchu a chování žáka 9. Komisionální a opravné zkoušky 10. Výstupní hodnocení 11. Platnost pravidel hodnocení žáků 1. Úvod Učitelé Masarykovy základní školy Velký Osek přistupují k průběžnému hodnocení žáků s vědomím motivační a formativní funkce hodnocení. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení. Vytvářejí zpětnou vazbu, která charakterizuje správnost postupu, průběhu a výsledku a posuzuje individuální pokrok žáka. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Hodnocení průběhů a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné srozumitelné srovnatelné s předem stanovenými kritérii věcné všestranné - 6 -

7 2. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování druhy zkoušek (písemné - tzv. desetiminutovky nebo testy, ústní, grafické, praktické, pohybové) čtvrtletními kontrolními písemnými pracemi žáků 2. stupně ZŠ čtvrtletními slohovými pracemi analýzou výsledků činnosti žáka konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko - psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen "učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Žák 6. až 9. ročníku základní školy musí být z předmětu hodnocen alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací (desetiminutovek a testů) a pohybových zkoušek oznámí vyučující žákům do 7 dnů. Výsledky hodnocení písemných čtvrtletních kontrolních prací a praktických činností, včetně grafických zkoušek oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů, včetně předložení opravené práce, která se zpět vrací učiteli. Výsledky čtvrtletních slohových prací oznámí do 14 dnů, včetně předložení opravené práce, která se zpět vrací učiteli. Kontrolní čtvrtletní písemné práce, čtvrtletní slohové práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní a slohové práce oznámí učitel předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Učitel je povinen vést evidenci o klasifikaci žáka. 3. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Hodnocení musí být jednoznačné, srozumitelné, všestranné a srovnatelné s předem stanovenými kritérii. Při hodnocení výsledků vzdělávání ve vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu kvalita výsledků činností - 7 -

8 osvojení účinných metod samostatného studia vztah žáka k vyučovacímu předmětu a dané problematice Hodnocení provádí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Hodnocení má být zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Vychází z míry dosažení očekávaných výstupů. Kritérii je osvojení požadovaných cílových znalostí, rozsah získaných dovedností, kvalita uplatňování osvojených znalostí a dovedností, kvalita práce s informacemi, dovednost účinně spolupracovat, píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání, samostatnost, tvořivost a originalita myšlení, komunikativní dovednosti a osvojení metod samostatného učení. Při určování prospěchu v jednotlivých předmětech na konci hodnoceného období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé toto období. Přitom se přihlíží k systematičnosti práce žáka. Hodnocení prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Při hodnocení výsledků žáka posuzuje učitel výsledky objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. Současně se přijmou konkrétní individuální opatření a nabídne se postup směřující k nápravě. Na konci hodnoceného období, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do elektronického formuláře a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. Rovněž tak zaznamenají návrhy výchovných opatření. Po projednání oznámí potřebné skutečnosti žákovi a jeho zákonnému zástupci. O způsobu hodnocení prospěchu žáků rozhoduje ředitelka školy. Pro své rozhodnutí může využít návrh učitele a souhlasu rodičů žáků. Je možné hodnotit klasifikačními stupni, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. V případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, převede škola slovní hodnocení na klasifikaci nebo klasifikaci na slovní hodnocení na žádost školy nebo zákonného zástupce žáka. Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se převede slovní hodnocení do klasifikace Stupně hodnocení prospěchu - klasifikace Základní hodnotící škála pro hodnocení prospěchu: výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií: Stupeň 1 (výborný) Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně a chápe jejich souvztažnost. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Bez problémů vykonává vzdělávací činnosti. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný, prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je zřetelná originalita a tvořivost. Přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho vzdělávání jsou kvalitní, mohou mít pouze menší nedostatky. Je schopen sebekontroly. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Dokáže samostatně studovat vhodné texty učit se. Stupeň 2 (chvalitebný) Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně a chápe jejich souvztažnost. Samostatně a tvořivě, popřípadě s menší pomocí učitele uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností žádá drobnou pomoc učitele. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, a většinou prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost. Přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Kvalita vzdělávání je bez podstatných nedostatků. Při práci - 8 -

9 s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu a pomoc. Dokáže se učit pouze s malou dopomocí. Stupeň 3 (dobrý) V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích má žák mezery. Vyžaduje pomoc při řešení úkolu, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností žádá pomoc učitele. Má problémy si zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný a pilný, někdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu a pomoc. Stupeň 4 (dostatečný) V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery. Ve vzdělávacích činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen zorganizovat vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický. V kvalitě výsledků vzdělávání se projevují nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často informace nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních, často je při ní pasivní. Stupeň 5 (nedostatečný) Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má velmi podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáže uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné chyby. Není samostatný v myšlení, vyskytují se u něj časté logické nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají závažné nedostatky. Většinu závažných chyb a nedostatků nedovede opravit ani s pomocí učitele. V převážné většině případů nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže pracovat s ostatními i přes pomoc a podporu. Nedovede se samostatně učit. Pro doplnění klasifikace mohou učitelé použít i známku s lomítkem - označuje, že učitel hodnotí žáka mezi uvedenými stupni hodnocení. Pro zvýšení motivace k učení u nejmladších žáků může učitel využít hodnocení obrázky, známkou s hvězdičkou, či známkou podtrženou. Jako podklad pro hodnocení je možné používat škálu bodového hodnocení, převádět toto hodnocení na klasifikaci je nutné na závěr každého čtvrtletí. Při hodnocení žáka se na vysvědčení na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení

10 3.2. Zásady pro používání slovního hodnocení Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení je založeno na individuální vztahové normě (srovnávání s předchozím výkonem). Je objektivní, v úvodu pozitivně laděné. Slovní hodnocení zpravidla zahrnuje a obsahuje: kvalita získaných znalostí a dovedností uplatňování znalostí a dovedností kvalita myšlení kvalita komunikativních dovedností píle, snaha, přístup ke vzdělávání kvalita práce s informacemi kvalita spolupráce osvojení dovednosti samostatně se učit Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější podoby. Smyslem tohoto hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte a jeho pokrok. Pololetní a výroční slovní hodnocení je vysvědčení psané některou z následujících forem: dopis žákovi, dopis rodičům, nebo neosobní popis žákovy práce, jeho možností, schopností a cest k jejich rozvoji Kombinace slovního hodnocení a klasifikace V případě kombinace slovního hodnocení a klasifikace je žák hodnocen v některých předmětech klasifikačním stupněm, v jiných slovně (např. žáci s poruchami učení). Lze také žáky celé třídy hodnotit v některých předmětech klasifikačním stupněm, v jiných slovně. Další variantou je hodnocení je klasifikačními stupni, doplněné slovním hodnocením Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Ředitelka školy může při písemném doporučení školského poradenského zařízení a na základě žádosti zákonného zástupce žáka povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanému žáku vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Ředitelka školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě složení komisionální zkoušky

11 4. Sebehodnocení žáka Žák je systematicky veden k využívání a potřebě sebehodnocení a vzájemného hodnocení tak, aby zvládl: objektivně posoudit své znalosti a schopnosti srovnávat názory, formulovat své myšlenky přijmout názory druhých naslouchat a vnímat uvědomovat si klady a zápory komunikovat obhajovat vlastní názor monitorovat a regulovat své učení hodnotit své výkony, kvalitu své práce a schopnost učit se stanovit si reálné cíle plánovat metody, jak dosáhnout stanovených cílů Sebehodnocení žáka umožňuje učiteli: plánovat výuku tak, aby odpovídala individuálním potřebám žáků komunikovat s rodiči a žáky nastavit reálné cíle analyzovat a zkvalitňovat výuku 5. Zásady pro stanovení celkového prospěchu žáka na vysvědčení Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) Žák je hodnocen stupněm: prospěl(a) s vyznamenáním není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré prospěl(a) není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný neprospěl(a) je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný Výsledky práce v zájmových útvarech se v případě klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: pracoval(a) úspěšně pracoval(a) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do

12 konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitelka školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. Celkový prospěch hodnocení zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. Pro účely stanovení celkového prospěchu při slovním hodnocení se toto převede v katalogovém listu na známky. Poté se stanoví celkový prospěch podle výše uvedených kritérií. 6. Hodnocení chování Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli, a rozhoduje o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (Školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Škola je oprávněna hodnotit žáky za jejich chování ve škole a při akcích pořádaných školou. O zjištěném nevhodném chování i mimo školu informují učitelé zákonné zástupce žáků. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla společenského chování a ustanovení Školního řádu. Chová se a jedná slušně, taktně, zdvořile a ohleduplně, respektuje ostatní. Má dobrý vztah ke všem spolužákům a přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka není v souladu s pravidly chování a s ustanoveními Školního řádu. Dopustil se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti Školnímu řádu a pravidlům společenského chování. Přistupuje k výchovným opatřením s projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování

13 Stupeň 3 (méně uspokojivé) Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo Školnímu řádu, nebo opakovaně hrubým způsobem porušuje Školní řád. Žák není přístupný výchovnému působení a opatření k posílení kázně jsou neúčinná. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole. 7. Výchovná opatření Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Ředitelka školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci. Třídní učitel může žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění uložit napomenutí nebo důtku; uložení důtky neprodleně oznámí ředitelce školy. Ředitelka školy může žákovi po projednání v pedagogické radě uložit důtku ředitele školy. Ředitelka školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem zástupci žáka. Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka. Za jeden přestupek se ukládá žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně Kritéria pro udělování výchovných opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Výchovná opatření může udělit nebo uložit ředitelka školy nebo třídní učitel. Pochvala třídního učitele: uděluje průběžně třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka Pochvala ředitele školy: uděluje průběžně ředitelka školy za výtečné výsledky v práci žáka Žákovi, který vykazuje kázeňské problémy závažným porušováním Školního řádu, lze udělit výchovná opatření k posílení kázně: Napomenutí třídního učitele: ukládá třídní učitel za drobné přestupky proti Školnímu řádu Důtka třídního učitele: ukládá průběžně třídní učitel za opakované přestupky proti Školnímu řádu Důtka ředitele školy: ukládá ji ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za hrubé přestupky proti Školnímu řádu, nebo dlouhodobé přestupky méně závažného charakteru Uložení podmínečného 2. a 3. stupně z chování ukládá ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za velmi hrubé přestupky proti Školnímu řádu, nebo dlouhodobé přestupky závažného charakteru. Pokud dojde k výraznému zlepšení chování žáka, je na konci doby podmínky uložena důtka ředitele školy. Pokud zlepšení nenastane a přestupky se opakují, je uložen snížený stupeň z chování. Předběžné udělení 2. a 3. stupně z chování ukládá ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za velmi hrubé přestupky proti Školnímu řádu, nebo dlouhodobé přestupky závažného charakteru. Předběžným se rozumí pro účely hodnocení chování uložení již v průběhu daného

14 klasifikačního období. Snížený stupeň z chování je následně zapsán na vysvědčení. 2. a 3. stupeň z chování viz. předchozí kritéria závěrečné hodnocení na vysvědčení v pololetí a na konci školního roku. 8. Informace o prospěchu a chování žáka Učitel informuje žáky o obsahu zkoušek a činností, které jsou předmětem hodnocení Informuje žáka o výsledku každého hodnocení, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: učitel prostřednictvím žákovské knížky, záznamníku nebo notýsku, učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitelky školy (třídní schůzky, konzultační dny), třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají, třídní učitel informuje zákonné zástupce vždy v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně, prokazatelným způsobem a s vědomím ředitelky školy. Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitelka dosavadní školy škole, na niž žák přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období. 9. Komisionální a opravné zkoušky Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitelka školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu. Komisi pro přezkoumání hodnocení žáka jmenuje ředitelka školy. Komise je tříčlenná a tvoří ji : předseda - ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející učitel - zpravidla vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu přísedící - jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví zkoušející učitel v souladu se školním vzdělávacím programem. Předloží ke schválení ředitelce školy a předsedovi komise. Výsledek zkoušky je stanoven hlasováním a nelze jej již napadnout novou žádostí o přezkoušení. Ředitelka sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka

15 O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 10. Platnost pravidel hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků nabývají účinnosti dnem 1. září Ve Velkém Oseku dne Osek Mgr. Zuzana Strejčková ředitelka MZŠ Velký Příklady chování pro udělování výchovných opatření Pochvala třídního učitele: uděluje průběžně třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka - např.: za účast ve školním kole sportovních a předmětových soutěží za aktivní přístup k plnění školních povinností za vylepšování třídního a školního prostředí za jednorázovou pomoc při organizaci školních akcí (soutěže, výlety, exkurze) Pochvala ředitele školy: uděluje průběžně ředitelka školy za výtečné výsledky v práci žáka např.: za výtečné výsledky v okresních a krajských kolech sportovních a předmětových soutěží a olympiád za samostatnou celoroční práci ve prospěch dobrého jména školy za zvlášť významné činy ve prospěch obce (ekologické aktivity, protidrogová prevence, individuální sportovní úspěchy v celostátním měřítku) Napomenutí třídního učitele: ukládá třídní učitel za drobné přestupky proti školnímu řádu např.: za opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování za neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy za nevhodné či nepřiměřeně hlučné chování v areálu školy za neplnění povinností služby (tabule, pořádek ve třídě, zamčené šatny) za neoprávněný pobyt ve škole mimo vyučování za pozdní neodůvodněný příchod na vyučování Důtka třídního učitele: ukládá průběžně třídní učitel za opakované přestupky proti školnímu řádu např.: za pokračující soustavné zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyuč ování i po předchozím opakovaném upozornění ze strany vyučujícího či třídního učitele za opakované neodůvodněné pozdní příchody na vyučování za nepřístojné a nevhodné chování, které by mohlo v konečném důsledku ohrozit zdraví žáka a spolužáků, či poškodit vybavení a majetek školy za záměrné nevhodné chování vůči spolužákům, zaměstnancům školy i

16 ostatním dospělým osobám ve škole, které odporuje zásadám slušného chování za neomluvené hodiny v rozmezí (1-2) Důtka ředitele školy: ukládá ji ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za hrubé přestupky proti školnímu řádu, nebo dlouhodobé přestupky méně závažného charakteru např.: za nepřístojné a nevhodné chování, které vedlo v konečném důsledku k ohrožení zdraví žáka za vědomé a záměrné ničení školního majetku za vulgární urážky spolužáků a pedagogů za záměrné lhaní při projednávání přestupků za neuposlechnutí pokynů učitele při školních akcích, při nichž je třeba dbát na zvýšenou opatrnost a ochranu zdraví (TV, plavecký výcvik, výlet, exkurze, LVVZ, kulturní akce mimo budovu školy, přesun po komunikacích atp.) za používání mobilního telefonu za podvod v žákovské knížce za (1-) 3-5 neomluvených hodin 2. a 3. stupeň z chování opakovaný podvod v žákovské knížce opakované používání mobilního telefonu

17 Příloha školního řádu č. 2 Režim školy pro žáky 1. Areál školy je pro žáky otevřen v 6.30 hodin Žáci, kteří nejdou do školní družiny, nebo nemají dřívější vyučování, jsou vpuštěni do školy v 7.40 hodin. Žáci se v šatnách přezouvají a odloží svrchní oděv. Do školy přicházejí včas, to znamená tak, aby mohli opustit do 7.55 šatnu a odejít do třídy. Šatnáři poté šatnu uzamknou a klíč předají na určené místo nebo ho nechají u sebe. Každý je povinen chránit věci před poškozením a ztrátou. Cenné věci se nenechávají odložené v aktovkách ani v oděvu. 2. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka trvá 15minut. Přestávek mezi vyučovacími hodinami využívají žáci k přípravě na další vyučovací hodinu a k odpočinku. V době přestávek se žáci pohybují pouze po patře, ve kterém probíhá jejich výuka. Vstup do šaten během vyučování je povolen s vědomím učitele. V případě přechodu do jiné třídy v době velké přestávky, žáci opouštějí třídu až v 9.50, pokud se nedomluví s vyučujícím jinak. Ve školní budově se musí pohybovat opatrně, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům. Během vyučovací hodiny je možno mít otevřená okna. O přestávce musí být okna zavřená. 3. Po skončeném vyučování odcházejí žáci společně s vyučujícím do šatny a školní jídelny. Své pracovní místo a třídu zanechají v pořádku. Po ukončení vyučování dají žáci židle ve třídách na stoly, ve středu je nechávají na zemi. 4. Ve školní jídelně dodržují žáci řád školní jídelny. Po obědě odchází samostatně do šatny a opustí školní budovu. 5. Pokud mají odpolední vyučování, mohou v době polední přestávky pobývat ve své kmenové třídě nebo v PC učebně. 6. Na tělesnou výchovu se žáci 1. stupně mohou převlékat ve třídě, žáci 2. stupně v šatnách u tělocvičny. Cenné věci a mobilní telefon předají do úschovy učiteli. 7. Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování a při pobytu ve školní družině a kroužcích, nesmějí žáci bez dovolení opustit areál školy

18 Příloha školního řádu č. 3 Režim školy pro pedagogické pracovníky 1. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni se ve své práci řídit Vyhláškou, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 2. Jejich činnost musí být v souladu se zákonem č 561/2005 O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 3. Hodnocení chování a prospěchu je prováděno pedagogy školy podle Pravidel hodnocení Masarykovy základní školy Velký Osek. 4. Učitel koná dohled nad žáky podle rozvrhu dozorů. Do tělocvičny, odborných učeben a na školní pozemek a školní a dětské hřiště vcházejí žáci za doprovodu učitele. O přestávce zde tento vykonává dozor nebo je odvede na místo, kde je dozor zajištěn. 5. V odborných učebnách dbá na dodržování řádu učeben. 6. Učitelé dbají, aby žáci měli zamčené šatny a byli včas ve třídách. Uzamčení šaten kontroluje pan školník. 7. Před zahájením výuky zkontroluje učitel ve třídě pořádek a připravenost žáků na vyučování. Po ukončení pořádek ve třídě. 8. Učitel vyučující ve třídě poslední hodinu dopoledního a odpoledního vyučování odvede po skončení vyučování žáky na oběd a do šaten. Odpoledne na žáky dohlíží až do doby jejich odchodu za šaten. 9. Po skončení dozoru v jídelně zkontroluje, zda se žáci nezdržují v šatnách. 10. Další povinnosti pedagogických pracovníků a třídních učitelů jsou stanoveny zvláštním nařízením

19 Příloha školního řádu č. 4 Řád školní jídelny Školní jídelna při Masarykově základní škole, Vrchlického 236, Velký Osek I. VÝDEJNÍ DOBA OBĚDŮ Školní stravování 11:40-13:00 Cizí strávníci 11:00 11:30 Neodhlášené obědy 11:00-11:30 zadním vchodem do školní kuchyně 12:55-13:00 II. PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 1. Žák (nebo jeho zákonný zástupce) se přihlásí u vedoucí školní jídelny ke stravování. 2. Obdrží PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ a dohodne si způsob platby stravného. 3. Provede úhradu stravného, odevzdá přihlášku a obdrží STRAVOVACÍ PRŮKAZ, který předkládá při placení, výdeji a odhlašování obědů. Pokud strávník "STRAVOVACÍ PRŮKAZ" ztratí, nahlásí ztrátu vedoucí školní jídelny. Za náhradu 10,- Kč mu bude vystavena kopie. Při školním stravování se strávník prokazuje STRAVOVACÍM PRŮKAZEM III. PLACENÍ OBĚDŮ Obědy lze platit: hotově převodem z běžného účtu trvalý příkaz k úhradě Strávník provádí úhradu za stravné zálohově na měsíc dopředu. Odhlášené obědy jsou vyúčtovávány: při platbě hotově měsíc nazpět při platbě z běžného účtu trvalým příkazem 2x za školní rok (k a k ) Platby v hotovosti přijímá vedoucí školní jídelny. Ke každé hotovostní platbě je přičten manipulační poplatek ve výši 3,- Kč. Při platbě trvalým příkazem z běžného účtu zákonný zástupce strávníka zřídí trvalý příkaz k úhradě na období školního roku v částce odpovídající kategorii strávníka a počtu stravovacích dnů v týdnu

20 Pokyny ke zřízení trvalého příkazu obdrží strávník při odevzdání PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ Každý strávník musí mít oběd přihlášen/odhlášen den předem do hod. Neodhlášený oběd si mohou strávníci první den vyzvednout v době mimo výdej pro školní stravování. Oběd bude vydán pouze do jídlonosičů, nebo tomu odpovídajících nádob. IV. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V souladu s vyhláškou o školním stravování a školským zákonem ( 119) má dítě nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole. (Děti nemají nárok na dotovaný oběd při ředitelském volnu, při účasti na soutěžích). Strávník je odevzdáním PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ přihlášen ke stravování ve školní jídelně na celý školní rok (tj. od 1.9. do 31.8.). Odhlašování obědů: 1. Ve škole strávník zapíše odhlášené obědy do sešitu, který je na okénku u školní jídelny, ve tvaru datum, kdy zápis provádí jméno třída odhlášen od do. 2. Telefonem na tel. čísle v době od 6,00 do 14,00 hod. V naléhavých případech (pokud nepřítomnost strávníka není plánovaná) je možné po 14,00 hod zanechat vzkaz na záznamníku. Obědy, které budou odhlášeny ráno do 6,30 hod, budou při vyúčtování stravného odečteny. 3. Na internetu - prostřednictvím formuláře na webových stránkách školy 4. Pokud se žák účastní akce, kterou pořádá škola, je za odhlášení obědů odpovědný třídní učitel, nebo učitel, který akci pořádá. 5. Pokud se strávník během školního roku rozhodne, že se ve školní jídelně stravovat nebude, odevzdá vedoucí školní jídelny vyplněnou ODHLÁŠKU ZE STRAVOVÁNÍ a STRAVOVACÍ PRŮKAZ. Při neodevzdání stravovacího průkazu nebude provedeno vyúčtování za stravné. Pokud se strávník nebude stravovat, je nutné obědy odhlásit. Není možné pouze nezaplatit stravné! Stravné za neodhlášené obědy, včetně provozních nákladů, budou od strávníka vymáhány dle platné legislativy. V. ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY 1.Žáky přivádí do jídelny učitel vyučující poslední dopolední vyučovací hodinu, nebo družinářka. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, odcházejí do šaten. Ostatní žáci si před vstupem do jídelny odloží tašky na vyhrazené místo a odcházejí k výdejnímu okénku. 2. Strávníci k výdeji obědů používají podnosy. Výdej pokrmů probíhá následovně: Z výdejního manipulačního vozíku si každý strávník vezme podnos a příbor. Podnos položí na výdejní pult. Dále si vezme polévkovou misku a nalije si polévku, která je umístěna na výdejním okénku a je vydávána formou samoobslužného výdeje. Každý strávník předloží stravovací průkaz a kuchařka mu vydá hlavní jídlo. (Pokud stravovací průkaz nemá, oběd mu bude vydán až po ukončení výdeje, aby kuchařka mohla provést identifikaci strávníka, aby mohl být proveden náhradní záznam o výdeji a současně nebyl narušen výdej obědů.) Další části oběda jsou vydávány samoobslužnou formou. Moučník, ovoce, saláty, kompoty, - na výdejním okénku, nápoje na výdejní ploše, která je mimo výdejní okénko. Strávník si musí na podnos vzít všechny části oběda, protože není možné, aby se do

21 výdejního prostoru vracel (z důvodu bezpečnosti a plynulosti výdeje). Po ukončení stolování strávníci odnesou podnosy se špinavým nádobím na okénko, u kterého se odevzdává použité nádobí, celý podnos odevzdají pracovnici školní kuchyně a odcházejí z jídelny. Při výdeji obědů se žáci řídí pokyny kuchařky a učitelů, kteří konají dozor v jídelně. 3. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při stolování pravidla slušného stolování. 4. Kázeňské přestupky a porušování provozního řádu pro školní jídelnu bude řešeno v souladu se školským zákonem ( 31). 5. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě. Jídlo žáci neodnášejí z jídelny ( 2, odst.7 vyhl. č.107/2005 Sb.). 6. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní nezbytná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Seznam učitelů, kteří konají dozor, je vyvěšen v jídelně. Družinářky konají dozory u svých oddělení. 7. Dojde-li v jídelně k úrazu, ohlásí dozírající učitel úraz vedoucí školní jídelny. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se vedoucí školní jídelny s ředitelem školy o sepsání Záznamu o školním úrazu. 8. V době výdeje nesmí rodiče a žáci, kteří se nestravují, vstupovat do školní jídelny. 9. Připomínky a reklamace strávníků a jejich zákonných zástupců ke školnímu stravování (tj. k pokrmům a výdeji pokrmů) přijímá školní jídelna pouze v den výdeje, prostřednictvím pracovníka konajícího dozor ve školní jídelně, nebo pracovnic školní jídelny. Ve Velkém Oseku dne Zuzana Bílková, vedoucí ŠJ.. Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

4. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků základní školy dle 30, 44, 51 školského zákona Učitelé ZŠ Nižbor přistupují k hodnocení vzdělávací činnosti žáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jejího

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydávána na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 599/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 599/2013 Základní škola Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace se sídlem v Moravském Krumlově, náměstí Klášterní 134 ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2011 Účinnost od: 1.9.2011 Počet stran:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: Spisový

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský 6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský zákon (č. 561/2004 Sb.) Vyhláška o základním vzdělávání

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, okres Praha východ Ke Škole 17, 250 68 Řež Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole 1. Úvod Tento dokument je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a) Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 1. Hodnocení

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2012 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( podle 30/2 zákona č. 561/2004 Sb.)

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny Š K O L N Í Ř Á D Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon), 30 a v souladu s Vyhláškou MŠMT č.48/2005 o základním vzdělávání a

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice Vnitřní klasifikační řád Masarykovy základní školy a mateřské školy Klasifikační řád školy vychází z následujících zákonů, vyhlášek a pokynů MŠMT: Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489 391 02 Sezimovo Ústí II tel. fax: 381202020 Česká spořitelna S. Ústí IČO DIČ E-mail: zs_su@volny.cz č. ú. 704042399/0800 70938318 CZ 70938318

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2717/2014, počet stran: 10 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáka na ZŠ

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáka na ZŠ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáka na ZŠ Mgr. Jarmila Višňovcová 1.2.2015 Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2 Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáka ZŠ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

1. Zásady klasifikace

1. Zásady klasifikace Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice P R A V I D L A P R O H O D N O C E N Í V Ý S L E D K Ů V Z D Ě L Á V Á N Í Ž Á K Ů Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Nové Bystřici v souladu se a)zákonem

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace (příloha Školního řádu Bolevecké základní školy Plzeň) s účinností

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Příloha školního řádu č.1 (platného od 5. 5. 2014 č.j.zšmšu71/2014) Základní škola a mateřská škola Újezd, příspěvková organizace Č.j.:ZŠMŠU72/2014 PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Pravidla hodnocení

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 Školní řád Pravidla pro hodnocení žáků v ZŠ Právní souvislosti Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více