Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno Platný od Povinnosti a práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva"

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno Platný od Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas, a to 10 minut před začátkem vyučování podle stanoveného rozvrhu hodin, účastnit se výuky v předmětech povinných a povinně volitelných a řídit se pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy Žák je povinen dodržovat požární předpisy a pravidla týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku Povinností žáka je nosit do vyučování učební, ochranné pomůcky a oděv, udržovat je čisté a oděv ukládat do vyhrazených skříněk. Pokud žák přijde do výuky bez vyžadovaných pomůcek a oděvu, opravňuje tato skutečnost vyučujícího vykázat žáka z výuky a do třídní knihy vyznačit jeho absenci Žák navštěvuje školu za účelem přípravy na budoucí povolání, a proto je povinen řádně se účastnit výuky. Jakékoliv vyrušování je nepřípustné. Je-li žák zkoušen, chová se podle pokynů učitele Ve vyučovací hodině žák nenapovídá, neopisuje a neruší mluvením, není-li tázán. Žáci jsou povinni dodržovat zasedací pořádek stanovený třídním učitelem Ve škole a přilehlých prostorách dodržují žáci pravidla slušného a kulturního chování, neničí majetek školy. Udržují pořádek ve třídách, v lavicích a v prostorách, v nichž se pohybují. Zdraví pedagogy, zaměstnance školy i jiné dospělé osoby odpovídajícím způsobem Žáci mají právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu hodin Žáci mají právo volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na vedení školy s tím, že vedení školy je povinno zabývat se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů Žáci mají právo na vyjádření vlastního názoru v záležitostech, které se jich týkají. Svůj názor však musí vyjadřovat formou, která neodporuje zásadám slušnosti. Názorům musí být přikládána náležitá váha Žáci mají právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky, psychotropními látkami a mají právo na využití preventivních programů, které slouží k poskytnutí podpory ve zmíněných oblastech Žáci mohou požádat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.: - o přeřazení do vyššího ročníku podle 17 odst. 3, - o individuální vzdělávací plán dle 18, - o přestup na jinou střední školu, - o přerušení vzdělávání ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů, - o opakování ročníku, o uznání předchozího vzdělání, - o uvolnění zčásti nebo zcela z vyučování některého předmětu podle 67 odst.2, vyhl. 374/2006 odst.3, - o ukončení vzdělání, - o komisionální přezkoušení 69 odst Zákonní zástupci mají právo: - navštívit školu a její vedení, popřípadě jednotlivé vyučující po telefonické domluvě za účelem získání informací o vzdělávání, chování, apod. - nahlížet do základních dokumentů školy (např. Výroční zprávy školy, ŠVP )

2 - projednat individuální vzdělávací plán, přezkoušení žáka, uvolnění žáka, komisionální přezkoušení žáka, opakování ročníku ze studijních nebo zdravotních důvodů Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou podle 22 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. povinni: - zajistit, aby žák docházel řádně do školy, - na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, - informovat včas školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by ovlivnily průběh vzdělávání, - oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování do 3 dnů ( 67 odst.1 zák.č.561/2004 Sb.). Předložit písemnou omluvu nepřítomnosti třídnímu učiteli je nutné do dvou týdnů od absence.v případě delší nepřítomnosti je nutné doložit lékařské potvrzení. - oznamovat škole údaje podle 28 odst.2, 3 (nové osobní údaje do matriky školy, změny bydliště, adresy doručování písemností, telefonní kontakt), - dlouhodobou neúčast v hodinách TV doložit lékařským potvrzením. 2. Provoz a vnitřní režim školy 2.1. Vstup do školy je umožněn žákům v pracovní dny od hod. Pokud probíhá ve škole dálkové studium, popřípadě kurzy, škola se uzavírá do 20 minut po skončení výuky Vyučování začíná v souladu s rozvrhem vyučování, který je zveřejněn na nástěnkách školy, stejně tak jako v jednotlivých kmenových učebnách a na webových stránkách školy Žák odkládá své svršky i obuv na stanovených místech v kmenových učebnách, avšak přezouvá se v přízemí školy na vyhrazených místech. V případě, že v kmenové učebně nebude vyučování, zajistí služba její uzamknutí. Klíč od učebny si na danou vyučovací hodinu uloží u vyučujícího nebo na sekretariátě školy, kde je na školní klíče vyhrazeno zvláštní místo. Případné ztráty hlásí žák okamžitě třídnímu učiteli a v případě jeho nepřítomnosti ve škole oznámí ztrátu na sekretariátě školy V tělesné výchově cvičí studenti v takovém cvičebním úboru, který je vyučujícím vyžadován Za pozdní příchod do výuky se považuje zpoždění do 15 minut: za 3 pozdní příchody do vyučování v jednom pololetí udělí třídní učitel napomenutí. Pokud se bude přestupek opakovat, bude udělena důtka třídního učitele, kterou následují další výchovná opatření viz bod 3.4. Pokud se žák opozdí o více než 15 minut, zaznamená se absence celé vyučovací hodiny. Za 3 takto zameškané hodiny bude žákovi udělena důtka třídního učitele. Pokud se bude přestupek opakovat, následují další výchovná opatření viz výše V průběhu vyučování není žákům dovoleno opustit areál školy bez předchozí domluvy. Pokud žák během vyučování z vážných důvodů musí opustit školu, je povinen se omluvit třídnímu učiteli nebo požádat o uvolnění ředitelku školy. V kanceláři školy se pak zapíše do Knihy předčasných odchodů. V případě, že nepřítomnost žáka je známa předem, napíše zákonný zástupce omluvenku, na základě které bude žák z výuky omluven Na základě ustanovení zákona č.379/2005 Sb. vydaného o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, 8, písm.a) a b) se zakazuje kouřit na veřejných místech a ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení (zákon 561/2004 Sb.).

3 2.8. Pitný režim žáků včetně svačin je podporován prostřednictvím automatů na teplé i studené nápoje, bagety a další občerstvení umístěných v přízemí budovy B. Žákům je zakázána jakákoli nestandardní manipulace s těmito automaty, každou závadu je nutné ihned nahlásit na sekretariátě školy. Oprava prokázaného násilného poškození automatů bude provedena na náklady žáků Obědy žáků i zaměstnanců školy jsou zajištěny dovozem z jiného školského zařízení. Výdej stravy probíhá denně od 12,00 do 12,30 hodin ve výdejně stravy v přízemí budovy A. Žáci i zaměstnanci jsou povinni si nosit vlastní příbory. Ve výdejně se mohou zdržovat pouze žáci, kteří jsou ke stravování přihlášeni a prokázali se platnou stravenkou. Žáci se chovají ukázněně, dodržují hygienická pravidla a zásady slušného stolování. Při porušení těchto pravidel může být žák ze stravování vyloučen nebo mu nemusí být oběd vydán. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně nežádoucími jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 3.1. Žáci, pedagogický sbor i nepedagogičtí pracovníci jsou vždy před zahájením nového školního roku proškoleni v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany před sociálně nežádoucími jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zápis o proškolení je vyznačen v třídních knihách, dále v dokumentaci vedení školy a v osobních spisech pedagogických a nepedagogických pracovníků. Žáci stvrdí proškolení svým podpisem do seznamu, který vede třídní učitel Ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci vytvářejí podmínky pro předcházení vzniku sociálně nežádoucích jevů zajištěním: - poradenských služeb, - prací krizového centra, - řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně nežádoucích jevů: šikanování, popř. násilí. Ve škole je jmenován školní metodik prevence z řad pedagogických pracovníků, který oblast podrobně sleduje. Informuje o situaci vedení školy a společně přijímají odpovídající závěry v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR č.j / ze dne a metodického pokynu MŠMT ČR č.j / Používání notebooků ve výuce je na naší škole umožněno pouze těm žákům, kteří předložili potvrzení o poruchách učení z pedagogicko psychologické poradny Žákům není v žádném případě dovoleno nosit a držet či distribuovat návykové látky, bodné, sečné a střelné zbraně včetně jakýchkoliv výbušnin, jedů, dělbuchů nebo jiných nebezpečných látek V případě, že si žák způsobí zranění, ihned je nahlásí vyučujícímu učiteli, který informuje kancelář školy, kde bude situace dále řešena Ředitel školy má podle 31 zákona 561/2004 Sb. při porušení školního řádu k dispozici tato výchovná opatření: - důtka ředitele školy, - snížený stupeň z chování, - podmíněné vyloučení žáka ze školy (nejdéle na dobu 1 roku), - vyloučení žáka ze školy. O přijatých opatřeních informuje ředitel školy pedagogickou radu školy. Třídní učitel má právo při porušení školního řádu udělit napomenutí a důtku. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 4.1. Do odborných učeben mají žáci přístup jen v přítomnosti vyučujícího. Před začátkem hodiny se žáci shromáždí před odbornou učebnou a v klidu vyčkají příchodu vyučujícího. V odborných učebnách dbají pokynů vyučujícího a dodržují všechny

4 předpisy. Na začátku výuky v odborné učebně je každý žák povinen zkontrolovat stav jemu přidělené učební pomůcky (např. PC, psací stroj, mikroskop, apod.). Zjistí-li žák na svěřené pomůcce závadu, neprodleně ji nahlásí vyučujícímu. Pozdní nahlášení závady může být považováno za závadu způsobenou tímto žákem Žák je povinen šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými školními pomůckami. Žák je podle ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. povinen nahradit škody úmyslně způsobené na inventáři a zařízení školy Své místo v učebně musí žák udržovat v čistotě a pořádku a po odchodu je také v pořádku zanechat. Kontrolu pořádku v učebně provádí třídní služba určená třídním učitelem. Povinností služby je nejen udržovat učebnu v čistotě, ale také musí mazat tabuli, zajišťovat křídy, vynášet recyklovatelný odpad a plnit úkoly stanovené vyučujícím poslední hodiny. Neplnění povinnosti služby se považuje za kázeňský přestupek Po skončení vyučování se žáci nesmějí zdržovat v učebnách bez předchozí domluvy s příslušným vyučujícím nebo s třídním učitelem Na školních exkurzích, výletech a akcích organizovaných školou je žák povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a řídit se pokyny pedagogického pracovníka, popřípadě jiné osoby pověřené dozorem a bez jejího souhlasu se nesmí vzdálit z určeného místa Při společném odchodu z budovy (např. návštěvě divadla, kina apod.) se žáci shromáždí na místě určeném vedoucím příslušné akce Žáci dbají na to, aby svým chováním na veřejnosti, v dopravních prostředcích, veřejných prostranstvích atd. nepoškozovali dobrou pověst školy. 5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 69 zák. 561/2004 Sb.) 5.1. Žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělání žáka mají i osoby, které vůči žákům mají vyživovací povinnost. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze vydat výpis vysvědčení Hodnocení výsledků: - klasifikací, - slovně, - kombinací obou způsobů. Škola provede slovní hodnocení do klasifikace a naopak v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem: - na žádost této školy, - na žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka Do vyššího ročníku postoupí žák na konci druhého pololetí příslušného ročníku, prospěl-li ze všech předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, náhradní termín určí ředitel školy tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li žáka možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, náhradní termín určí ředitel školy tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září kalendářního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl Pokud žák neprospěl na konci druhého pololetí ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Požádat o komisionální přezkoušení může i zletilý žák či jeho zákonný zástupce z důvodů pochybností o správnosti hodnocení, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy

5 se o hodnocení dozvěděl. Přezkoušení se vztahuje i na ty žáky, kteří zameškali 30% vyučovacího času za pololetí, a není proto možné jim uzavřít klasifikaci. Žák neprospěl: - nevykoná-li opravnou zkoušku úspěšně, - k jejímu vykonání se nedostaví. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Komisionální přezkoušení bude provedeno na základě rozhodnutí ředitele školy (příp. krajského úřadu), a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel je vyučující žáka daného předmětu a přísedící učitel s odbornou kvalifikaci pro výuku daného nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje ředitel školy. Komisionální zkoušku může žák v jednom dni konat nejvýše jednu. Komisionální zkouška může probíhat jak formou písemnou, tak i ústní dle dohody s vyučujícím daného předmětu. 6. Individuální vzdělávací plán Ředitel školy na základě 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb. seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem a organizací vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Tento plán podepisuje ředitelka školy spolu s žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka a ukládá se do osobní dokumentace žáka. 7. Klasifikační řád 7.1. Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech je vyjádřeno následujícími klasifikačními stupni: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, a 5 nedostatečný Chování žáka je klasifikováno takto: 1 velmi dobré, 2 uspokojivé, 3 neuspokojivé Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný vyučovací předmět. V předmětu, který vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a má za povinnost do týdne ji zapsat do elektronického výkazu na internet. Pokud žák v předmětech BT a LT nevypracuje protokoly, může být z uvedených předmětů neklasifikován Klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech. Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je přesný a výstižný. Umí vyvozovat od konkrétního k abstraktnímu a výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy v podstatě uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti, a to samostatně nebo dle menších podnětů učitele. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti a výstižnosti. Výsledky jeho práce jsou bez podstatných nedostatků. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat texty.

6 Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti při osvojování požadovaných poznatků, faktů a definic nepodstatné mezery. Při vykonávání intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky a dopouští se chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé s nedostatky v logice. V kvalitě jeho výsledků se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti při osvojování poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vykytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní i písemný projev vykazuje závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Při samostatném studiu má značné obtíže. Závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost myšlení. V ústním i písemném projevu má závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen(a). Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení z příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn(a). Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), c) neprospěl(a), d) nehodnocen(a) Hodnocení praxí se zaměřuje v 1. a 2. a 3. ročníku na: a) organizaci vlastní práce, udržování pořádku na pracovišti b) aktivní účasti na učebních a individuálních praxích c) dodržování předpisů BOZP d) vedení zápisů o učebních a individuálních praxích formou Deníku praxe Kritéria hodnocení: a) Splnil Žák se aktivně účastní učebních a individuálních praxí, absence nepřekročila 30%. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pořádek na pracovišti. Dodržuje předpisy BOZP. Vede si poctivě zápisy z odborných a učebních praxí. b) Nesplnil Absence na odborných a učebních praxích překročila hranici 30 %. Nedovede si zorganizovat práci na pracovišti, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy BOZP. Nevede si vůbec či nepravidelně zápisy z učebních a odborných praxí. ve 4. ročníku na: a) organizaci vlastní práce, udržování pořádku na pracovišti b) aktivní účasti na učebních a individuálních praxích c) dodržování předpisů BOZP d) vedení zápisů o učebních a odborných praxích formou Deníku praxe

7 e) zpracování a odevzdání ročníkové práce pod vedením vedoucího práce, která musí odpovídat platným normám a vnitřnímu předpisu školy. Kritéria hodnocení: a) Stupeň 1 výborný: Žák si účelně organizuje vlastní práci, udržuje pořádek na pracovišti. Aktivně se účastní učebních a individuálních praxí, absence nepřekročila 10%. Dodržuje předpisy o BOZP. Vede si poctivě zápisy z učebních a individuálních praxí a v určeném termínu je odevzdává na kontrolu vyučujícímu. Pravidelně navštěvuje vedoucího své ročníkové práce, samostatně vyhledává informace, odevzdává práci ke kontrole v domluveném termínu. b) Stupeň 2 - chvalitebný: Žák si účelně organizuje vlastní práci, udržuje pořádek na pracovišti. Aktivně se účastní učebních a individuálních praxí, absence nepřekročila 20%. Dodržuje předpisy BOZP. Vede si zápisy z učebních a individuálních praxí a v určeném termínu je odevzdává na kontrolu vyučujícímu. Navštěvuje vedoucího své ročníkové práce, samostatně vyhledává informace, odevzdává práci ke kontrole v domluveném termínu. c) Stupeň 3- dobrý: Žák si vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pořádek na pracovišti. Aktivně se účastní učebných a individuálních praxí, absence nepřekročila 30%. Dodržuje předpisy BOZP. Vede si zápisy z učebních a individuálních praxí a na kontrolu vyučujícímu je odevzdává s mírným zpožděním. Navštěvuje vedoucího své ročníkové práce, za pomoci vedoucího práce vyhledává informace, odevzdává práci ke kontrole v domluveném termínu. d) Stupeň 4- dostatečný: Žák si práci dovede organizovat jen za pomoci učitele, méně dbá na pořádek na pracovišti. Absence na učebních a individuálních praxích překročila 40%. Méně dbá na předpisy BOZP. Zápisy z učebních a individuálních praxí si vede nepravidelně, na kontrolu vyučujícímu je odevzdává se zpožděním. Velmi sporadicky navštěvuje vedoucího své ročníkové práce, za pomoci vedoucího práce vyhledává informace, odevzdává práci ke kontrole se zpožděním. e) Stupeň 5- nedostatečný: Žák si práci na pracovišti nedovede zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Absence na učebních a individuálních praxích překročila 50%. Neovládá předpisy BOZP. Nevede si zápisy z učebních a individuálních praxí. Vedoucího své ročníkové práce téměř nenavštěvuje, ani za pomoci vedoucího práce nedokáže vyhledávat informace. 8. Ukončování středního vzdělání Žáci získají střední vzdělání s maturitní zkouškou, dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. 9. Projednání a schválení školního řádu Na základě 164 zákona č. 561/2004 Sb. byl tento školní řád projednán a schválen pedagogickou radou školy dne 25. srpna 2014 a bude předložen ke schválení Školské radě dne Plné znění školního řádu platného od školního roku 2014/2015 je vyvěšeno na webových stránkách školy: V Brně dne 25. srpna 2014 Mgr. Eliška Hávová ředitelka školy

8 Š K O L N Í Ř Á D oddíl II. určený pro dálkové vzdělávání pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno , platný od Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1.1. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas, a to 10 minut před začátkem vyučování podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se výuky v předmětech povinných a povinně volitelných Žák je povinen neprodleně hlásit v kanceláři školy všechny změny v osobních i rodinných údajích, např. změnu zdravotní pojišťovny, příjmení, bydliště apod Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání Žák je povinen omluvit svou nepřítomnost ve škole svému třídnímu učiteli nebo informovat vedení, případně kancelář školy (telefonicky nebo em) Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, je vyzván ředitelkou školy, aby neprodleně důvody své nepřítomnosti doložil. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jakoby vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty a přestává být žákem školy ( 68 odst.2) Žáci mohou požádat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.: - o přeřazení do vyššího ročníku podle 17 odst. 3, - o přestup na jinou střední školu, - o přerušení vzdělávání ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů, - o opakování ročníku, o uznání předchozího vzdělání, - o uvolnění zčásti nebo zcela z vyučování některého předmětu podle 67 odst.2, - o ukončení vzdělávání, - o komisionální přezkoušení ( 69 odst.9). 2. Provoz a vnitřní režim školy 2.1. Vyučování začíná v souladu s rozvrhem vyučování, který je zveřejněn na nástěnkách školy a na webových stránkách školy Výuka se koná každé pondělí. Vyučování začíná ve 14,15 hod. a končí nejpozději ve 20,00 hod. Vstup do budovy je dovolen 20 minut před zahájením výuky.

9 2.3. Sled hodin 1. 14,15 15, ,00 15, ,50 16, ,40 17, ,30 18, ,20 19, ,10 19,55 Po vyučovací hodině následuje přestávka v délce 5 minut Na základě ustanovení zákona č.379/2005 Sb. vydaného o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,( 8, písm.a) a b)) se zakazuje kouřit na veřejných místech a ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení (zákon 561/2004 Sb.). 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně nežádoucími jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 3.1. Žáci, pedagogický sbor i nepedagogičtí pracovníci jsou vždy před zahájením nového školního roku proškoleni v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany před sociálně nežádoucími jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zápis o proškolení je vyznačen v třídních knihách, dále v dokumentaci vedení školy a v osobních spisech pedagogických i nepedagogických pracovníků. Žáci stvrdí proškolení svým podpisem do seznamu, který vede třídní učitel Ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci vytvářejí podmínky pro předcházení vzniku sociálně nežádoucích jevů zajištěním: - poradenských služeb, - prací krizového centra, - řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně nežádoucích jevů: šikanování, popř. násilí. Ve škole je jmenován školní metodik prevence z řad pedagogických pracovníků, který oblast podrobně sleduje. Informuje o situaci vedení školy a společně přijímají odpovídající závěry v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR č.j / ze dne a metodického pokynu MŠMT ČR č.j / Žákům není v žádném případě dovoleno nosit a držet či distribuovat návykové látky,bodné, sečné a střelné zbraně včetně jakýchkoliv výbušnin, jedů, dělbuchů nebo jiných nebezpečných látek. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 4.1. Do odborných učeben mají žáci přístup jen v přítomnosti vyučujícího. Před začátkem hodiny se žáci shromáždí před odbornou učebnou a v klidu vyčkají příchodu vyučujícího. V odborných učebnách dbají pokynů vyučujícího a přísně dodržují všechny předpisy. Na začátku výuky v odborné učebně je každý žák povinen zkontrolovat stav jemu přidělené učební pomůcky (např. PC, psací stroj, mikroskop, apod.). Zjistí-li žák na svěřené pomůcce závadu, neprodleně ji nahlásí vyučujícímu. Pozdní nahlášení závady může být považováno za závadu způsobenou tímto žákem Žák je povinen šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými školními pomůckami. Žák je podle ustanovení občanského

10 zákoníku č. 89/2012 Sb. povinen nahradit škody úmyslně způsobené na inventáři a zařízení školy Své místo v učebně musí žák udržovat v čistotě a pořádku a při odchodu je také v pořádku zanechat Po skončení vyučování se žáci nesmějí zdržovat v učebnách bez předchozí domluvy s příslušným vyučujícím nebo s třídním učitelem Škola neručí za ztrátu či poškození mobilního telefonu, ztrátu cenností, peněz ani jiných osobních věcí pro výuku nepotřebných, které si žák přinese do školy. 5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 69 zák. 561/2004 Sb.) 5.1. Žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělání žáka mají i osoby, které vůči žákům mají vyživovací povinnost. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze vydat výpis vysvědčení Do vyššího ročníku postoupí žák na konci druhého pololetí příslušného ročníku, prospěl-li ze všech předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, náhradní termín určí ředitel školy tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li žáka možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, náhradní termín určí ředitel školy tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září kalendářního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl Pokud žák neprospěl na konci druhého pololetí ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Požádat o komisionální přezkoušení může i zletilý žák či jeho zákonný zástupce z důvodů pochybností o správnosti hodnocení, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení dozvěděl. Přezkoušení se vztahuje i na ty žáky, kteří zameškali 40% vyučovacího času za pololetí, a proto není možné jim klasifikaci uzavřít. Žák neprospěl: - nevykoná-li opravnou zkoušku úspěšně, - k jejímu vykonání se nedostaví. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Komisionální přezkoušení bude provedeno na základě rozhodnutí ředitele školy (příp. krajského úřadu), a to nejpozději do čtrnácti dnů od doručení žádosti. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel je vyučující žáka daného předmětu a přísedící učitel s odbornou kvalifikaci pro výuku daného nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje ředitel školy. Komisionální zkoušku může žák v jednom dni konat nejvýše jednu. Komisionální zkouška může probíhat jak formou písemnou, tak i ústní, dle dohody s vyučujícím daného předmětu Konkretizace podmínek pro hodnocení žáka v daném předmětu

11 Vyučující daného předmětu hodnotí žáka dálkové formy vzdělávání na konci pololetí v řádném termínu, pokud splnil všechny požadavky a úkoly, stanovené vyučujícím. Jedná se zejména o ústní zkoušení, písemné práce, referáty, testy, domácí úkoly. Počet úkolů závisí na vyučujících a ti se mohou ve svých požadavcích odlišovat. Nejmenší počet známek, na jejichž základě může být žák v pololetí hodnocen je dvě. Předmětová absence žáka nesmí přesáhnout hranici 40%. Pro získání podkladů pro hodnocení učitel vypíše termín zkoušky, zkoušení: 1. řádný termín 2. náhradní termín 3. opravný termín Pokud žák nevyužije náhradního termínu zkoušky (nedostaví se), bude hodnocen stupněm nedostatečný. Opravný termín je určen žákům, kteří neprospěli v řádném nebo náhradním termínu. Učitel přijme žáka ke zkoušce v opravném termínu po předložení dokladu o zaplacení poplatku za zkoušku ve výši 400 Kč, nejlépe hotově v kanceláři školy. Pololetní termíny náhradního hodnocení udělené ředitelkou školy ve výjimečných případech, stejně jako opravné zkoušky k úspěšnému uzavření ročníku, jsou rovněž zpoplatněny výše uvedenou částkou. V případě žádosti o termín náhradního hodnocení je nutné vyplnit příslušný formulář v kanceláři školy. 6. Klasifikační řád 6.1. Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech je vyjádřeno následujícími klasifikačními stupni: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, a 5 nedostatečný Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo nehodnocen(a). Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn(a). Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), c) neprospěl(a), d) nehodnocen(a) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný vyučovací předmět. V předmětu, který vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do prospěchových archů třídnímu učiteli a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod Klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech. Podklady pro hodnocení získává učitel - soustavným sledováním výkonů žáka, jeho aktivity a připravenosti na vyučování, - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,praktické), didaktickými testy, - zadáváním a kontrolou domácích prací a úkolů, konzultacemi s ostatními učiteli. Stupeň 1 (výborný)

12 Žák ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je přesný a výstižný. Umí vyvozovat od konkrétního k abstraktnímu a výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy v podstatě uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti, a to samostatně nebo dle menších podnětů učitele. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti a výstižnosti. Výsledky jeho práce jsou bez podstatných nedostatků. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti při osvojování požadovaných poznatků, faktů a definic nepodstatné mezery. Při vykonávání intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky a dopouští se chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé s nedostatky v logice. V kvalitě jeho výsledků se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti při osvojování poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vykytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní i písemný projev vykazuje závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Při samostatném studiu má značné obtíže. Závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost myšlení. V ústním i písemném projevu má závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 7. Ukončování středního vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou - maturitní zkouška, dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. 8. Projednání a schválení školního řádu Na základě 164 zákona č. 561/2004 Sb. byl tento školní řád projednán a schválen pedagogickou radou školy dne 25. srpna 2014 a bude předložen ke schválení Školské radě dne Plné znění školního řádu platného od školního roku 2014/2015 je vyvěšeno na webových stránkách školy: V Brně dne 25. srpna 2014 Mgr. Eliška Hávová ředitelka školy

13

14

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

Ředitel školy se souhlasem Školní rady

Ředitel školy se souhlasem Školní rady Ředitel školy se souhlasem Školní rady podle 30 školského zákona 1 a vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 2 vydává a ustanovuje tento

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

K L A S I F I K A Č N Í

K L A S I F I K A Č N Í K L A S I F I K A Č N Í SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Ř Á D V souladu s 30 a 69 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám Klasifikační řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská (dále jen

Více

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Č. j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ŠKOLA: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s. r. o. Jeronýmova 28/22 370 01 České Budějovice Tel.: 386 354 440

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád Školní řád Školní řád Integrované střední školy, Rakovník, Na Jirkově 2309 je určen pro vnitřní potřebu školy a je pro všechny subjekty zúčastněné na výchovném procesu závazný. Všichni zúčastnění jsou

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků: do tří dnů více dní

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků:  do tří dnů více dní Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Školní řád je stanoven zákonem č. 561 /2004 Sb. 30 odstavec 1,2,3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 360/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 5.6.2012

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1. Školní řád 2015/2016

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1. Školní řád 2015/2016 Školní řád 2015/2016 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ V souladu s ustanoveními 28 a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 OBSAH: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvodní část II. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, rodičů zletilých žáků a pravidla jejich vzájemných

Více

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky :

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky : Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. Obsah : 1) Práva

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola,linecká 2, Kaplice Linecká 2, Kaplice 38241 IČO: 60084294

Školní řád. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola,linecká 2, Kaplice Linecká 2, Kaplice 38241 IČO: 60084294 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2014 Spisový/skartační znak A.1./A5 Vypracovala: Mgr. Anežka Opekarová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Anežka Opekarová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30.9.2014 Účinnost

Více

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Č.j.: 17/2012 Vypracoval: Mgr. Dana Nováková,

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Karolinka, Kobylská 250, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/,

Více

Školní řád (verze platná od září 2015)

Školní řád (verze platná od září 2015) Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 Školní řád (verze platná od září 2015) Článek 1 Všeobecná ustanovení Tento školní řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Spisový znak: 1.2 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 11 Podpis ředitele školy:

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A D Ě Č Í N

GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A D Ě Č Í N GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A D Ě Č Í N Pro Gymnázium v Děčíně platí tento školní řád, který shrnuje pravidla chování žáků, jejich práva a povinnosti. Od žáků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno. Školní řád

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno. Školní řád SŠ Brno, Charbulova, p. o. Charbulova 106 618 00 Brno Školní řád Klasifikace: interní Počet stran: 29 Počet příloh: 0 Stran příloh: 0 Verze: D Rozsah platnosti dokumentu: Typ dokumentu: Základní identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace Pěnčín 17, 798 57 Laškov Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín Školní řád V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitelka Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen škola) tento Školní řád: ČÁST PRVNÍ Obecná

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Článek 1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou vychází z posouzení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1. 9. 2015 Počet stran: Změna: 7

1. 9. 2015 Počet stran: Změna: 7 Školní řád a pravidla pro hodnocení PR projednala dne: 31. 8. 2015 Platnost a účinnost od: 1. 9. 2015 Počet stran: Změna: 22 7 Počet příloh: 1 Zpracovala: Schválila: Mgr. Helena Lišková Mgr. Helena Lišková

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Školní řád. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o.

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Školní řád. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Š k o l n í ř á d 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Školní řád vychází ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy : Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace, č.345, 739 92 Návsí I. Práva žáků Žák má

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( 30 Zákona č. 561/2004 Sb.) pro rok 2015-2016

ŠKOLNÍ ŘÁD ( 30 Zákona č. 561/2004 Sb.) pro rok 2015-2016 ŠKOLNÍ ŘÁD ( 30 Zákona č. 561/2004 Sb.) pro rok 2015-2016 Obsah 1 Úvod 2 Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 2.1

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22.

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY Účinnost: 1.9.2005 Skartační znak: A5 Počet stran: 22 Podpis ředitele školy: Vinklář Školní řád Změny: Číslo Datum Strana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval, schválil: Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 52/2014 ZŠ Mgr. Vlastimil Hendrych, ředitel školy Spisový znak 106 Skartační

Více

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696 Hodnocení žáků 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory VOŠS Zelená 40A, Ostrava-Moravská Ostrava ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, Vranovice 691 25 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy Kontrolovala: Mgr. Blanka Beňušová,

Více

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly se sídlem 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Leden 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2013 Jiřina Krystýnková, ředitelka školy Jiřina Krystýnková,

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Š K O L N Í Ř Á D Účinnost od 1.9.2015 razítko školy podpis ředitele školy 1

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obsah: I. Způsob hodnocení a klasifikace II. Zásady a pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 4, 664 59 Telnice, Tel: 544224360, IČO: 75 02 26 21, E-mail: zstelnice@skolniweb.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Sm.

Více

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Na základě ustanovení 28 odst. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., vydávám tento ŠKOLNÍ ŘÁD Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25.

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25. Škola Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 Školní řád Matičního gymnázia, Ostrava Č.j.: Účinnost od: 1. března 2015 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: Školní řád pro žáky Matičního gymnázia,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a

Více

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu.

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání podle školského zákona, b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4 Š K O L N Í Ř Á D

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4 Š K O L N Í Ř Á D Š K O L N Í Ř Á D I. Všeobecná ustanovení II. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky III. Provoz a vnitřní režim školy IV. Omlouvání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Č.j.: 831 / 2014 / 1314 ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Školní řád Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (dále jen školní řád) vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Na základě 30 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) vydává ředitel školy tento školní řád GPJP.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY I. Práva žáků (Podle Úmluvy o právech dítěte, již přijalo 20.11.1989 Valné shromáždění OSN) 1. Žák má právo na svobodu projevu. Připomínky na adresu školy může vznést prostřednictvím

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy Otrokovice. část I.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy Otrokovice. část I. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Otrokovice Školní řád Základní umělecké školy Otrokovice vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY platný od 1. 9. 2012 Obsah: 1. Účel školního řádu... 4 2.

Více