ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá Dubí 2 Identifikátor ředitelství: IZO: Zřizovatel: ŠÚ Teplice Školský úřad Teplice Čj / Signatura kf5ks101

2 OBSAH 1 ÚVOD Předmět inspekce Termín inspekce Složení inspekčního týmu Ředitel(ka) školy Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Výchovně vzdělávací program školy, učební plány a učební osnovy, případně jiné schválené učební dokumenty Další informace o výchovně vzdělávacím programu školy Přehled o počtu ročníků, tříd a žáků ŘÍZENÍ ŠKOLY Koncepční záměry školy, plánování Plnění učebních plánů a učebních osnov, případně jiných schválených učebních dokumentů Odborné a pedagogické řízení Organizační struktura školy Personální struktura školy Péče o další vzdělávání a odborný růst učitelů Kontrolní systém školy, kontrola a hodnocení Informační systém školy - vnitřní a vnější Vedení povinné dokumentace Výroční zpráva Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem ke schváleným učebním dokumentům PODMÍNKY, PRŮBĚH A VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Hodnocení materiálně-technických podmínek výchovně vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům a počtu žáků Hodnocení psychohygienických podmínek školy Hodnocení školy z hlediska kvality vyučování (činnost pedagogických pracovníků), hodnocení úrovně vzdělávání v jednotlivých předmětech nebo organizačních celcích Hodnocení školy z hlediska úrovně výsledků učení - činnosti žáků Hodnocení školy z hlediska rozvoje osobnosti žáků, utváření všeobecné kulturnosti, osobních kompetencí, hodnotových orientací a postojů Hodnocení dalších aktivit, které významně ovlivňují výchovně vzdělávací činnost školy12 5 ZÁVĚR Závěry inspekce Doporučení inspekce k další činnosti školy Datum vyhotovení zprávy a podpisy členů inspekčního týmu Datum a podpis ředitele(ky) kontrolované školy stvrzující převzetí zprávy Další adresáti zprávy Připomínky ředitele(ky) školy...14 Komplexní inspekce - str. 2

3 ÚVOD 1.1 Předmět inspekce Komplexní posouzení činnosti školy dle 18, odst. 3, 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (zákona č.139/1995 Sb.). 1.2 Termín inspekce dubna Složení inspekčního týmu Vedoucí týmu: Člen týmu: Jan Svoboda Jana Langerová, PaedDr. 1.4 Ředitelka školy Eva Valtová 1.5 Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá Povinná dokumentace dle 38a, zákona 258/1996 Sb. v platném znění (třídní knihy pro individuální a skupinové vyučování, kmenový výkaz, protokoly o komisionálních zkouškách, katalogové listy, výkazy žáků a vyučovacích hodin, přihlášky ke studiu, vysvědčení, zápisy z porad). Výroční zpráva školy za školní rok 1997/98, zpráva o hospodaření za rok 1998, organizační řád školy, inventární knihy. Projekt Přípravná estetická výchova (PEV), fotodokumentace z činnosti školy, základní data a informace o škole, žácích a zaměstnancích školy (dotazník pro ředitele školy), hospitační záznamy. Výtvarné práce žáků výtvarného oboru. Komplexní inspekce - str. 3

4 2 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 2.1 Výchovně vzdělávací program školy, učební plány a učební osnovy, případně jiné schválené učební dokumenty Škola pracuje dle učebních plánů MŠMT ČR č.j /95 s platností od 1. září Jedná se o učební plány: hudební obor (HO) - č. 1 a, b, 2 a, b, 3, 5 a, b, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, výtvarný obor (VO) - č. 30, 31, 32, taneční obor (TO) - č.26, 27. K výuce jsou používány osnovy vydávané MŠMT pro LŠU v letech Učební osnovy jsou rozpracovány do tematických plánů jednotlivých předmětů podle učebních plánů. Taneční obor nemá osnovy k dispozici. Pro vybrané žáky MŠ je realizován projekt Předškolní estetická výchova schválený v roce 1996 ŠÚ v Teplicích, na jehož realizaci dostala škola prostředky vrámci vypsaných grantů. V současné době je již tento program financován z rozpočtu školy a proto je potřeba celý projekt vyhodnotit, případně zvážit jeho začlenění do rámce platných učebních plánů (např. UP č. 1 c - hudebně pohybová výchova). 2.2 Další informace o výchovně vzdělávacím programu školy Škola v rámci přijaté koncepce upřednostňuje v hudebním oboru různé formy kolektivní činnosti dětí, které tak mohou prakticky uplatnit získané návyky a dovednosti ve zpěvu a hře na hudební nástroje. Výuka výtvarného oboru je uskutečňována formou kolektivního vyučování a je určena převážně žákům ZŠ, SŠ i ostatním zájemcům o získání nebo rozšíření dovednosti ve výtvarných činnostech. Taneční obor působí nejen v Dubí, ale i v nedalekém Proboštově, kde škola zřídila detašované pracoviště hudebního a tanečního oboru. 2.3 Přehled o počtu ročníků, tříd a žáků Počet žáků (bez přípravných oddělení) Obor Školní rok 97/98 Školní rok 98/99 I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň Hudební Taneční Výtvarný Celkem Celkem měla škola ke dni inspekce 247 žáků (loni 261). Z uvedeného přehledu vyplývá, že letos došlo k mírnému poklesu žáků zejména v tanečním oboru. V přípravném studiu převažují žáci přípravné hudební výchovy (PHV). V ostatních oborech není přípravná výchova oddělena od základního studia. Komplexní inspekce - str. 4

5 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY 3.1 Koncepční záměry školy, plánování Ředitelka školy zpracovala koncepci školy ke konkursnímu řízení v roce Část koncepčních záměrů - zejména rozšíření kolektivních forem výuky se podařilo realizovat. Ve výtvarném oboru nejsou dlouhodobé ani střednědobé koncepční záměry evidentní. Vzhledem ke změněným podmínkách (ekonomická situace ZUŠ, právní subjektivita apod.) považuje inspekce za potřebné realizaci dosavadních koncepčních záměrů vyhodnotit a celou koncepci přepracovat vzhledem k novým podmínkám. Činnost školy se řídí ročním plánem, který je v podstatě harmonogramem jednotlivých akcí (koncerty, výstavy, různá vystoupení apod.). Tento plán je postupně v průběhu školního roku konkretizován, doplňován a rozepisován na kratší časové úseky. Plánování výchovně-vzdělávací práce jednotlivými učiteli je vedením školy sledováno. V individuální výuce hudebního oboru jsou tyto plány součástí třídní knihy formou studijních plánů, ve skupinové výuce jsou zpracovány formou tematických plánů. Inspekce hodnotí úroveň plánování jako průměrnou. 3.2 Plnění učebních plánů a učebních osnov, případně jiných schválených učebních dokumentů V hudebním oboru jsou učební plány i učební osnovy průběžně plněny. Rozdíly v plnění osnov jsou dány především různými schopnostmi a intenzitou domácí přípravy jednotlivých žáků. Rozšířené vyučování má vedením školy povoleno pouze jeden žák (5. roč. - hra na housle). Výuka ve výtvarném oboru (obou skupin) je v rámci povoleného limitu časově snížena na dvě hodiny týdně. Roční hodinové dotace určené pro jednotlivé vyučovací předměty jsou rovněž úměrně sníženy. Maximální snížení týdenní hodinové dotace není vhodné zvláště ve skupině starších žáků, kdy pro realizaci jednotlivých výtvarných prací potřebují dostatečný časový prostor. Porovnáním předložených výtvarných prací žáků obou skupin se základní dokumentací vyučující (třídní knihy, tematické plány a výtvarné práce žáků) bylo zjištěno plnění učebních plánů i učebních osnov oboru. V tanečním oboru jsou učební plány plněny na spodní hranici stanovených časových limitů. Učební osnovy nejsou k dispozici, výuka probíhá na základě zkušeností vyučující. Učební plány a učební osnovy jsou plněny. 3.3 Odborné a pedagogické řízení Organizační struktura školy Ředitelkou školy byla v roce 1992 jmenována pí Eva Valtová, absolventka konzervatoře - obor hra na klavír. Vzhledem k velikosti školy zástupce ředitele není ustaven. Komplexní inspekce - str. 5

6 Z téhož důvodu nejsou na škole ustaveny předmětové komise, není zřízena umělecká rada školy. Jejich funkce jsou přeneseny do jednání pedagogické rady. Jednání pedagogické rady školy je však spojováno s běžnými provozními poradami (viz. zápisy z porad). Inspekce proto považuje za nutné tato jednání od sebe vzájemně oddělit a činnost pedagogické rady specifikovat výhradně na řešení pedagogické problematiky. Vnitřní organizace školy je součástí organizačního řádu ZUŠ Personální struktura školy Pedagogičtí Pedagogická a odborná způsobilost pracovníci Plně způsobilí Jen odborně Jen pedagogicky Bez způsobilosti Interní Externí Interní Externí Interní Externí Interní Externí hudební výtvarný 1 taneční 1 Celkem Z uvedené tabulky vyplývá, že kvalifikační struktura školy je příznivá (ve škole nepracuje ani jeden nekvalifikovaný učitel). Celkem ve škole pracuje 13 učitelů z toho je 11 žen. Poměrně příznivá je i věková struktura pedagogického sboru. Převažující část učitelů (celkem 9) je ve věkové kategorii do 35 let. Vedení školy považuje současný pedagogický sbor za relativně stabilizovaný s tím, že je třeba získat kvalifikovanou náhradu za manžele Birtusovi, vzhledem k jejich předpokládanému odchodu do důchodu. Vyučující výtvarného oboru je pouze odborně způsobilá vyučovat na základní umělecké škole. Je absolventkou SUPŠ bižuterní v Jablonci nad Nisou a nedokončila vysokoškolské studium VŠUPRUM (umělecko-průmyslové školy se zaměřením na oděvní návrhářství). V ZUŠ pracuje pouze na částečný úvazek, další její pracovní aktivity jsou na gymnáziu a na zdravotní škole. Pro výtvarný obor školy je perspektivní, je však nutné, aby si doplnila vysokoškolské vzdělání studiem na pedagogické fakultě. Obdobná situace je v tanečním oboru, kde má vyučující ukončené vysokoškolské pedagogické studium (speciální pedagogika) bez potřebné odbornosti. Její pracovní úvazek na ZUŠ je v rozsahu 5,5 hod. týdně Péče o další vzdělávání a odborný růst učitelů Dva z učitelů ZUŠ si studiem na konzervatoři doplňují pedagogickou způsobilost, jedna učitelka si rozšiřuje odbornost o hra na kytaru. Vedení školy i jednotliví učitelé postrádají ucelený systém dalšího vzdělávání učitelů i ředitelů ZUŠ. Inspekce považuje organizační strukturu školy za úměrnou její velikosti, personální strukturu a péči o další vzdělávání pracovníků hodnotí jako spíše nadprůměrnou. Komplexní inspekce - str. 6

7 3.4 Kontrolní systém školy, kontrola a hodnocení Vedení školy nemá vypracován vlastní kontrolní systém. Kontrola průběhu a úrovně výchovně-vzdělávací práce učitelů se neomezuje pouze na hospitační činnost, ale sleduje další výstupy (např. postupové a závěrečné zkoušky, žákovské koncerty a další aktivity). Tím má ředitelka školy výrazně širší zdroj informací pro hodnocení. Vlastní hospitační činnost není příliš intenzívní. V průměru je hospitováno u každého učitele dvakrát ročně, tj. hospitace, které lze prokázat zápisem. Zápisy z hospitací jsou vedeny na volných předtištěných listech. Obsahují základní údaje o žákovi, o třídě, stručný popis průběhu hodiny, hodnocení a závěr s podpisem učitele, se kterým je každá hospitace individuálně projednána. Ředitelkou školy je prováděna průběžně kontrola třídní dokumentace učitelů (stvrzeno podpisem v třídních knihách). Denní kontrolou technického stavu budovy je pověřena školnice, která tuto činnost vykonává zodpovědně. Inspekce hodnotí kontrolní činnost vedení školy jako spíše nadprůměrnou. 3.5 Informační systém školy - vnitřní a vnější Vnitřní informační systém vychází z místních podmínek, tj. omezený počet pracovníků a jejich rozdílná vyučovací doba - zejména u učitelů s částečnými úvazky. Protože škola nemá vlastní sborovnu, je kladen důraz při předávání informací na osobní styk ředitelky s podřízenými pracovníky. Zásadní informace jsou předávány na pracovních poradách 1x měsíčně. K předávání informací dlouhodobého charakteru, jako jsou např. plánované akce školy, slouží nástěnka v chodbě budovy. Z rozhovoru s vyučující výtvarného oboru i z rozhovoru s ředitelkou školy vyplývá (podle názoru inspekce) slabší informovanost o činnosti oboru. Pro informování rodičů je využíváno zejména nástěnek. K individuálním informacím slouží žákovské knížky, které jsou používány i mimo hudební obor. Vedení školy zpracovává pro rodiče pololetní zpravodaj, kde jsou uvedeny zásadní informace ze života školy. K propagaci školy na veřejnosti jsou využívána místní i regionální média, větší vystoupení jsou plakátována (náklady jsou hrazeny z prostředků Městského úřadu v Dubí). Inspekce hodnotí informační systém školy jako běžný. 3.6 Vedení povinné dokumentace V rámci komplexní inspekce byla provedena kontrola povinné dokumentace pro ZUŠ: - výkazy žáků a vyučovacích hodin a kmenové výkazy žáků - bez připomínek, - protokoly o komisionálních zkouškách jsou vedeny na předepsaných tiskopisech, při postupových zkouškách je ale třeba vždy uvádět postup do vyššího ročníku, - přihlášky do ZUŠ jsou vedeny na vlastních tiskopisech s informacemi o studijních podmínkách, - třídní knihy jsou vedeny, u třídních knih pro skupinové vyučování je třeba vypisovat: záhlaví třídních knih (označení skupiny, označení předmětů - základní studium), správné názvy vyučovaných předmětů (shodně podle MŠMT ČR schválených učebních plánů), u jmenného seznamu žáků uvádět věk a správně i ročník ZUŠ. Komplexní inspekce - str. 7

8 - katalogové listy jsou vedeny na předepsaných tiskopisech, klasifikaci je třeba provádět až od 1. ročníku základního studia a klasifikovat z předmětů uvedených v učebním plánu, - vysvědčení - připomínky stejné jako u katalogových listů, - zápisy z porad - jsou vedeny na volných listech, je třeba psát odděleně zápisy z jednání pedagogické rady, - organizační řád školy obsahuje vnitřní organizaci školy, vnitřní směrnici pro provoz školy, organizační řád pro žáky (školní řád) a další směrnice např. požární řád, řád plynové kotelny apod.. Inspekce považuje organizační řád školy za funkční. Inspekce konstatuje, že dokumentace školy je vedena v souladu s 38a, zákona 258/1996 Sb., její úroveň hodnotí jako průměrnou. 3.7 Výroční zpráva Inspekce hodnotila výroční zprávu ZUŠ za školní rok 1997/98, která byla schválena pedagogickou radou dne Zpráva obsahuje veškeré údaje dané 17e - g, zákona 564/1999 Sb. Její součástí je i výroční zpráva o hospodaření. Inspekce hodnotí úroveň výroční zprávy školy po formální i obsahové stránce jako spíše nadprůměrnou. 3.8 Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem ke schváleným učebním dokumentům Podkladem pro hodnocení efektivnosti využívání finančních prostředků byla výroční zpráva školy o hospodaření za rok 1997 a 1998, inventární knihy i fyzická prohlídka vybavenosti jednotlivých učeben vzhledem k jejich určení. Příspěvek od žáků (rodičů) činí cca 23 % neinvestičních nákladů. Výše školného ve školním roce 1998/99 v jednotlivých oborech (v Kč za měsíc): obor přípravné studium I. stupeň základ. studia II. stupeň základ. studia studium pro dospělé hudební výtvarný taneční Inspekcí nebylo zjištěno neefektivní využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Komplexní inspekce - str. 8

9 4 PODMÍNKY, PRŮBĚH A VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 4.1 Hodnocení materiálně-technických podmínek výchovně vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům a počtu žáků Vzhledem k tomu, že ZUŠ Dubí pracuje od roku 1960, má základní materiálně-technické podmínky pro činnost zejména hudebního oboru. V budově, kterou užívá je ještě umístěn poštovní úřad a knihovna. Tato skutečnost do určité míry limituje možnosti školy v rozvoji zejména výtvarného a tanečního oboru. Pro hudební obor je budova svými zvukově izolačními poměry vhodná. Skýtá dostatek prostoru pro současný rozsah výuky. Učebny pro individuální výuku jsou dostatečně prostorné. K dispozici je i menší sál pro interní akce školy. Velmi stísněné prostory má administrativní pracovnice školy, pro učitele není k dispozici sborovna. Ředitelna školy slouží zároveň jako učebna. Výtvarný obor školy je umístěn v přízemních prostorách školy. Má k dispozici jednu učebnu s dostatečným počtem pracovních míst. Světelné i tepelné podmínky třídy jsou vyhovující. Školní nábytek byl vyhotoven na zakázku a plně odpovídá potřebám výuky. sedací nábytek není příliš vhodný. Nedovoluje pohodlné a stabilní sezení při dlouhodobější výtvarné práci (otáčecí židle - určené pro klavírní hru). V učebně jsou dva ateliérové stojany, které jsou určeny pro výuku starších žáků. Větší počet potřebných stojanů nelze do této třídy umístit (prostorové důvody). Grafický lis pro hlubotiskové techniky je umístěn ve vedlejší třídě, která v současné době slouží jako skladiště ostatních oborů školy a nelze proto tyto prostory používat k vyučování. Tato místnost by byla vhodná pro využívání výtvarné činnosti podle názoru, grafiky nebo modelování. Další místnost určená pro možné užívání oboru je také nefunkční (oprava zatékající střechy). Zajímavé je umístění velkoplošné kreslící tabule, která je využívána k prezentaci prací nebo také k vlastní výtvarné činnosti. Výtvarný obor nemá veden archiv výtvarných prací žáků. Taneční obor je v hlavní budově provozován minimálně (2,5 hod. týdně - 1 skupina) a nemá vytvořeny potřebné materiálně-technické podmínky. K výuce v budově ZUŠ je využíván sál hudebního oboru, který nemá pro výuku tanečního oboru požadované vybavení jako např. zrcadlovou stěnu, madla, vhodnou podlahovou krytinu a vlastní sociální zázemí. Vytvoření potřebných materiálně-technických podmínek by bylo podle názoru inspekce vzhledem k počtu žáků a rozsahu výuky neefektivní. To se týká i provozování pobočky v nedalekém Proboštově, kde je výuka tanečního oboru prováděna v rozsahu 3 hodin týdně, ve dvou skupinách. K dispozici je sál kulturního domu, který je využíván i pro jiné akce. Kromě podlahové krytiny (parkety), nemá žádné další potřebné vybavení pro taneční obor. Používaný přenosný kazetový magnetofon svým výkonem neumožňuje dostatečné zvukové pokrytí poměrně velkého sálu. Navíc v době inspekce nebyl sál po předcházející akci ani dostatečně uklizen a vyvětrán. Vybavení školy potřebnými pomůckami je na průměrné úrovni. Poměrně dobré vybavení má hudební obor. Začínající žáci mají možnost zapůjčení některých hudebních nástrojů - zejména houslí a některých dechových žesťových nástrojů. Každá třída je vybavena klavírem (naposledy se škole podařilo získat klavír v roce 1997). Loni škola zakoupila novou příčnou flétnu, pro soubory má k dispozici kvalitní aparaturu a pro výuku televizi s videem, hi-fi věž a magnetofony s CD přehrávačem. Komplexní inspekce - str. 9

10 Učitelé mají k dispozici dostatečný notový archiv (kromě klavírní literatury je notový materiál veden u jednotlivých vyučujících). Knihovna odborné literatury je umístěna v ředitelně školy, částečně ve výtvarném oboru. Budování archivu CD je v počátcích. Pro učitele škola objednává časopisy: Učitelské noviny, Školství, Hudební rozhledy, Talent (nový časopis s problematikou ZUŠ). Inspekce hodnotí materiálně technické podmínky školy jako průměrné. 4.2 Hodnocení psychohygienických podmínek školy Psychohygienické podmínky výuky byly po dobu inspekce v budově ZUŠ dobré. V budově byl udržován pořádek. Všechny prostory byly čisté, upravené (netýká se pobočky v Proboštově), výzdoba chodeb byla motivující, dokumentující práci výtvarného oboru i práci žáků přípravné estetické výchovy. Tepelné i světelné podmínky odpovídají dle vyjádření hygienické služby platným normám. V rámci platných rozvrhů vyučování jsou stanoveny v individuálním i skupinovém vyučování přestávky nutné pro výměnu žáků a vyvětrání učebny. Inspekce hodnotí psychohygienické podmínky školy jako spíše nadprůměrné. 4.3 Hodnocení školy z hlediska kvality vyučování (činnost pedagogických pracovníků), hodnocení úrovně vzdělávání v jednotlivých předmětech nebo organizačních celcích V průběhu inspekce bylo uskutečněno celkem 14 hospitací ve všech oborech. V hudebním oboru bylo hospitováno v předmětech - hra na klavír, kytaru, dechové nástroje (zobcová flétna, lesní roh), akordeon, elektron. klávesové nástroje, zpěv, přípravná hudební a přípravná estetická výchova a hudební nauka. Hodnocení sledované výuky je podle názoru inspekce příznivé. Inspekce hodnotila kladně zejména trpělivost a důslednost při kontrole zadaných úkolů, tvořivý charakter výuky, zodpovědnou přípravu na vyučování - zejména v kolektivních předmětech a metodickou úroveň výuky. Drobné připomínky se týkaly výuky v přípravných odděleních, kde střídání jednotlivých činností v krátkých časových úsecích nemusí přinést očekávané výsledky. Z jedenácti uskutečněných hospitací v hudebním oboru byla jedna hodnocena jako nadprůměrná a šest jako spíše nadprůměrná. Žádná ze sledovaných hodin nebyla hodnocena hůře než průměrná - na běžné úrovni. To svědči o poměrně kvalitní a odborně fundované práci učitelů hudebního oboru. Celkově hodnotí inspekce úroveň výuky v hudebním oboru jako spíše nadprůměrnou. Ve výtvarném oboru bylo hospitováno v obou vyučovaných skupinách. Ve smíšené skupině (přípravný ročník a žáci nižších ročníků I. stupně základního studia), předmět - dekorativní činnost, bylo přítomno 8 žáků. Zadání vycházelo z návrhové tvorby desénu látky (na připravené plošné papírové modely dětského oblečení). Žáci si při realizaci volili model, dekor i barevnost. Využívali otisky různého materiálu a k pojednání používali suchou i mokrou stopu použitého výtvarného prostředku. Vlastní práce svědčily o využívání předchozích zkušeností získaných ve vyučovacím předmětu dekorativní činnosti. Komplexní inspekce - str. 10

11 Ve smíšené skupině (žáci vyšších ročníků 1. stupně a žáci II. stupně základního studia), předmět - dekorativní činnost, bylo ve třídě přítomno pouze 5 žáků (v třídní knize je zapsáno celkem 12 žáků). Z tohoto počtu u 4 žáků byla v třídní knize zaznamenána dlouhodobější absence na výuce. Zadání vycházelo z návrhu prezentace (propagační plakát) desénu textilního materiálu a jeho praktického použití na modelu. Jako výtvarný prostředek byla používána především technika papírové koláže. Hospitované hodiny byly řádně připraveny, motivace byla doložena profesionálními ukázkami a žáci obou skupin pracovali se zájmem a soustředěně. Přínosem obou hospitovaných skupin byla snaha o nahlédnutí do praktické výtvarné činnosti oděvního návrháře. Pro žáky II. stupně vyučující písemně vypracovala tzv. Praktická cvičení, v návaznosti na teorii umění. Inspekce hodnotí kvalitu vyučování výtvarného oboru školy jako průměrnou. V tanečním oboru byla provedena hospitace ve skupině mladších žáků na pobočce v Proboštově. Zde jsou vyučovány dvě skupiny v bloku po 1,5 hod. Výuka probíhá bez korepetice. Reprodukovaná hudba (tzv. Šmoulí disco ), která částečně sloužila i jako zvuková kulisa téměř po celou dobu vyučování (magnetofon nemá dálkové ovládání), svojí uměleckou úrovní a rytmickou jednotvárností zcela nedostatečně plnila výchovné cíle, deklarované osnovami tanečního oboru ZUŠ. V průběhu vyučování byla zřejmá snaha vyučující o logické členění hodiny i když v jednotlivých částech dosti nevyvážené. K celkovému příznivému výsledku nepřispívá ani častá fluktuace žáků. Celkem bylo v třídní knize hospitované skupiny zapsáno 11 dětí, z toho bylo v pololetí klasifikováno pouze 6, další připsáni od pololetí. Poslední zápis docházky v třídní knize byl 10. února Inspekce hodnotí úroveň vyučování v tanečním oboru jako podprůměrnou. Celkově lze hodnotit kvalitu vyučování na základě provedených hospitací jako průměrnou - na běžné úrovni. 4.4 Hodnocení školy z hlediska úrovně výsledků učení - činnosti žáků Výsledky úrovně učení v hudebním oboru hodnotí inspekce na základě srovnání výsledků v soutěžích (jedná se především o soutěže vyhlašované pro ZUŠ MŠMT ČR) a úspěšnosti v přípravě žáků pro další profesní studium - zejména na středních uměleckých školách. V soutěžích dosáhla škola ve sledovaném období posledních dvou školních roků výraznějších úspěchů v okresních kolech s postupem do kola oblastního. Inspekce považuje za mimořádný úspěch školy to, že v minulém školním roce byli dva žáci přijati ke studium na konzervatoři. Výsledky úrovně učení ve výtvarném oboru byly hodnoceny na základě přiložené dokumentace (porovnáním tematických plánů se skutečností), přímým pozorováním v hospitovaných hodinách a prohlídkou dokončených výtvarných prací žáků. Škola nevede archiv výtvarných prací žáků (žáci si výtvarné práce na konci školního roku odnášejí), proto nebylo možné posoudit kvalitu výsledků učení jako celek. Taneční obor výraznější výsledky z hlediska výsledků učení zatím neprokázal. Úroveň a kvalita výsledků činnosti žáků školy je inspekcí hodnocena jako průměrná. Komplexní inspekce - str. 11

12 4.5 Hodnocení školy z hlediska rozvoje osobnosti žáků, utváření všeobecné kulturnosti, osobních kompetencí, hodnotových orientací a postojů Základní umělecká škola už svým vzdělávacím programem vytváří odpovídající prostor pro individuální osobnostní rozvoj žáků. Inspekce považuje tento úsek činnosti školy za velmi významný, vzhledem k sociálnímu složení obyvatel spádové oblasti školy. Především v hudebním oboru je kladen potřebný důraz na reprezentaci školy při různých vystoupeních nejen v širším obvodu školy, ale i v rámci zahraničních kontaktů (Arnstadt - SRN). Výsledky přináší i pravidelná spolupráce s konzervatoří v Teplicích - např. organizování koncertů posluchačů konzervatoře na půdě školy. Ve výtvarném oboru jsou žáci vedeni ke kázni a k zájmu o obor, jejich výtvarný projev je přirozený a neformální. Inspekce hodnotí školu z hlediska rozvoje osobnosti žáků jako spíše nadprůměrnou. 4.6 Hodnocení dalších aktivit, které významně ovlivňují výchovně vzdělávací činnost školy Vzhledem k velikosti školy jsou její školní i mimoškolní aktivity výrazné. Inspekce hodnotí velmi dobře spolupráci s mateřskými i základními školami obvodu na společných projektech, účast školy na různých akcích pořádaných jinými organizacemi a na regionálních soutěžích. Na těchto aktivitách se kromě hudebního podílí i taneční obor. Jednou z aktivit školy je také projekt přípravné estetické výchovy (PEV) pro předškolní žáky z roku 1996, který byl schválen a finančně podpořen v rámci vyhlášených grantů Školským úřadem v Teplicích. Inspekce hodnotí další aktivity školy - především v hudebním a tanečním oboru jako spíše nadprůměrné. Komplexní inspekce - str. 12

13 5 ZÁVĚR 5.1 Závěry inspekce Základní umělecká škola v Dubí patří mezi menší školy s převažujícím hudebním oborem a velice malým oborem výtvarným a tanečním. Prostorové podmínky a vybavení hudebního a výtvarného oboru je pro vyučování vzhledem ke stávajícímu počtu žáků dostačující. Nevyužitá vedlejší třída (dosud používaná jako sklad) by prostorové podmínky výtvarného oboru zlepšila a bylo by možné (v případě dostatečného zájmu žáků) rozšířit obor nebo tuto třídu využívat k výuce předmětu grafika a modelování nebo k výtvarné činnosti podle názoru. Taneční obor není materiálně ani personálně odpovídajícím způsobem zajištěn. Jeho budování by bylo vzhledem k nízkému počtu přihlášených žáků pro školu neekonomické. I když hudební obor plní stanovené úkoly rozsahem i kvalitou spíše nadprůměrně, hodnotí celkově inspekce školu - vzhledem k činnosti dalších oborů, jako průměrnou. Inspekce hodnotí pozitivně: tvůrčí atmosféru při výuce, vstřícné jednání vyučujících i žáků, velice pěkné vybavení (účelový nábytek, nástěnná kreslící tabule) v učebně výtvarného oboru a písemně vypracovaná tzv. Praktická cvičení pro žáky II. stupně, velmi dobrou metodickou úroveň výuky u většiny hospitovaných hodin HO, díky dalším aktivitám výrazné postavení školy v obci. Inspekce hodnotí negativně: minimální hodinová dotace ve výtvarném oboru u starších žáků (2 vyučovací hodiny), nevhodný sedací nábytek ve výtvarném oboru, nedostatečný prostor třída, který neumožňuje zvýšit počet ateliérových stojanů a nevhodný hlubotiskový lis pro linoryt absence archivu výtvarných prací žáků výtvarného oboru, nedostatečné materiální a personální zajištění výuky v tanečním oboru, drobné nedostatky v třídní dokumentaci - zejména v kolektivních předmětech 5.2 Doporučení inspekce k další činnosti školy Inspekce doporučuje ředitelce školy: nově zpracovat koncepci školy, zohlednit současné možnosti jejího dalšího rozvoje s přednostním řešením další existence tanečního oboru, pověřit učitelku výtvarného oboru zpracováním obdobného materiálu z pohledu dalšího rozvoje a materiálních potřeb oboru, zřízením a systematickým vedením archivu výtvarných prací žáků. podle finančních možností rozšířit hodinovou dotaci výuky starších žáků výtvarného oboru na maximálně povolený limit (3 vyučovací hodiny), realizovat připomínky k vedení třídní dokumentace učiteli školy, vyhodnotit projekt PEV a zvážit jeho začlenění v rámci učebních plánů ZUŠ. Komplexní inspekce - str. 13

14 5.3 Datum vyhotovení zprávy a podpisy členů inspekčního týmu razítko Podpisy inspektorů: vedoucí týmu: Jan Svoboda v.r. člen týmu: PaedDr. Jana Langerová v.r. V Jablonci nad Nisou dne 28. dubna Datum a podpis ředitelky kontrolované školy stvrzující převzetí zprávy Inspekční zprávu jsem převzala dne 5. května 1999 razítko Podpis ředitelky školy... Eva Valtová v.r. Dle 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. 5.5 Další adresáti zprávy Na vědomí Adresát Datum předání/ odeslání zprávy Zřizovatel: Školský úřad Teplice 25. května / Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI 5.6 Připomínky ředitelky školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI bez připomínek Text Komplexní inspekce - str. 14

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice Identifikátor školy: 650 053 109 Termín konání inspekce:

Více

PROTOKOL. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210. Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 140

PROTOKOL. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210. Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 140 Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice Identifikátor školy: 600 041 140 Termín kontroly na místě: 10. a

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 154-6/99-11094 Signatura: bo4ns201 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Vsetín, Zelená cesta 34 Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, okres Frýdek-Místek 739 32

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola Zábřeh, Farní 9 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 004 449 Zřizovatel: Školský úřad, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4. Identifikátor školy: 650 069 595

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4. Identifikátor školy: 650 069 595 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4 Identifikátor školy: 650 069 595 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 036 171/99-2453 Signatura: vc6ls202 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Nymburk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Dům dětí a mládeže Nymburk,

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 152/99-12002 Signatura: bn1ks303 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola s.r.o. Dvořákův

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: oj1xs301.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Soukromá školní jídelna Na Sále,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 083 503/98-1076 Inspektorát č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 083 503/98-1076 Inspektorát č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 083 503/98-1076 Inspektorát č. 8 Signatura: vh3as101 Okresní pracoviště Jablonec nad Nisou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Slunečná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. Českolipská 373, 190 00 Praha 9 - Prosek. Identifikátor: 600 001 172

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. Českolipská 373, 190 00 Praha 9 - Prosek. Identifikátor: 600 001 172 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. Českolipská 373, 190 00 Praha 9 - Prosek Identifikátor: 600 001 172 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola technická, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Identifikátor školy:600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Mělník, Českolipská 1386 Českolipská 1386, 276 01 Mělník Identifikátor školy: 600 047 377 Zřizovatel: Město Mělník,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice 345 02 Kout na Šumavě 62 Identifikátor školy: 600 065 448

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Identifikátor školy: 600 037 151 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Blažkova 9 Blažkova 9, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 121 Termín konání inspekce: 20. říjen 2006 Čj.: ČŠI

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472-04/09-15 Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace Adresa: Slavkov pod Hostýnem 57,

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Prostějov, Lidická 2 Lidická 2, 796 65 Prostějov Identifikátor: 610 300 580 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Školní jídelna při CM církevní ZŠ, s.r.o. Lerchova 65/344, 602 00 Brno Identifikátor: 600034241 Zřizovatelé: Zdeněk Pokorný, Komenského 201,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více