ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, Pardubice Identifikátor: Termín konání orientační inspekce: února 2001 Čj / Signatura oj2ku201 Š

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola (dále jen ZUŠ) Pardubice, Havlíčkova 925 pracuje jako příspěvková organizace, kterou zřizuje Referát školství Okresního úřadu v Pardubicích. Široké spektrum vzdělávací nabídky je příznivě ovlivněno kvalitním personálním obsazením pedagogického sboru. Ve všech oborech je preferována snaha poskytnout žákům základy klasického uměleckého vzdělání. Odborná i žánrová profilace vyučujících umožňuje zabezpečit deklarovaný vzdělávací program v plném rozsahu. Individuální přístup pedagogů k tvorbě tematických plánů a jejich realizaci, umožňují profilovat výuku jednotlivých specializací na vysoké profesionální úrovni a vytvářet tak ze ZUŠ kvalitní vzdělávací centrum pro amatérsky a zejména profesionálně umělecky orientované zájemce. Celková kvalita vzdělávacího procesu a zájem o studium na této škole je velmi příznivě ovlivňován koncertní činností pedagogů ve všech dostupných amatérských i profesionálních sférách, aktivní spoluprácí se středními a vysokými uměleckými školami, kulturními centry apod. Vysoká profesionalita pedagogické i umělecké práce se velmi příznivě odráží i ve spolupráci se ZUŠ v Pardubicích - Polabinách. Vzájemná komunikace obou ZUŠ v oblasti řízení a využívání odbornosti pedagogů jsou základem vysoce kvalitního centra řízení základních uměleckých škol nově zřízeného pardubického kraje. V celkovém pozitivním vývoji školy se příznivě projevilo přidělení nové budovy, která nadále prodělává zásadní účelové úpravy interiéru. Došlo tak k dořešení celkového zázemí hudebního oboru. V druhé budově (Sukova třída) je soustředěna výuka nehudebních oborů (TO, VO, LDO). OBOROVÁ STRUKTURA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Obsah a organizace studia respektuje 3 vyhlášky MŠMT č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách. V souladu s rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které vydalo MŠMT v Praze dne 19. října 1999 pod čj /99-21 realizuje škola výuku v hudebním (HO), literárně-dramatickém (LDO), tanečním (TO) a výtvarném (VO) oboru. Výuka všech povolených oborů je členěna na přípravné, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. Základní studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin (rozšíření studium) je realizováno v hudebním a tanečním oboru. Výtvarný a literárně-dramatický obor zabezpečují výuku ve standardním rozsahu (přípravné ročníky, I. a II. stupeň v celém rozsahu). Přípravné ročníky výtvarného oboru navštěvuje celkem 43 žáků, I. stupeň základního studia 121 a II. stupeň 23 žáci. Taneční obor zabezpečuje výuku 45 žáků přípravných ročníků, 95 žáků I. a 38 žáků II. stupně. Rozšířené studium navštěvuje 14 žáků a studium pro dospělé je organizováno pro 7 zájemců. Literárně-dramatický obor je profilován výukou dramatického oddělení, které navštěvuje 9 žáků přípravných ročníků, 27 žáků I. stupně, 6 žáků II. stupně a 1 účastník studia pro dospělé. V hudebním oboru je vyučováno přípravné hudební výchově (cca 44 žáků) a základnímu studiu I. a II. stupně v rozsahu učebních plánů č. 2a až č. 17. V základním studiu je vyučováno hře na klávesové nástroje (klavír, keyboard, ostatní klávesové nástroje), smyčcové (housle), strunné (kytara), dřevěné dechové nástroje (flétna, klarinet, saxofon), žesťové dechové nástroje (trubka, tenor apod.), zobcovou flétnu, akordeon, pěvecké hlasové výchově a sborovému zpěvu. Nadstandardní péče je věnována výuce hry na smyčcové nástroje, což se odráží v poměrně vysokém počtu žáků rozšířeného studia (celkem 6) i studia pro dospělé (7). Inspekční zpráva - str. 2

3 HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Výuka všech typů studia a specializací prvního i druhého stupně je realizována podle učebních plánů č. 2a - 25 pro ZUŠ, které schválilo MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod čj /95 s účinností od 1. září Zařazení žáků do jednotlivých skupin přípravného studia je prováděno podle zjištěných talentových předpokladů a jejich psychické vyspělosti. Časové dotace individuálního, skupinového i kolektivního vyučování odpovídají učebním plánům. Obsahová náplň vzdělávání respektuje platné učební osnovy a je doplňována o novou instruktivní literaturu a připravované změny v koncepci výuky jednotlivých předmětů (keyboard, skupinová výuka přípravných dechových nástrojů) apod. Vlastní vzdělávací náplň jednotlivých studijních specializací specifikují tematické plány vyučovaných skupin a studijní plány individuálně vyučovaných žáků. Obsahová náplň plánů odpovídá příslušným ročníkům platných učebních osnov a profilovému členění hlavních předmětů (hra na nástroj, elementární improvizace, hra z listu, příprava k souhře, doprovod, komorní hra apod.). Plány pro individuální a skupinovou výuku se zaměřují na celkový rozvoj gramotnosti, technických dovedností. Stanovené vzdělávací cíle zohledňují míru talentu žáků. V případě potřeby jsou v průběhu školního roku prováděny obsahové změny, které jsou podmíněny dosahovanými studijními výsledky. Roční plány kolektivního vyučování vzájemně obsahově navazují, respektují požadavky učebních osnov a v mnoha případech zohledňují specifika individuální rozšířené výuky hry na hudební nástroje (příprava ke studiu v konzervatoři, VŠ apod.). Tematické i studijní plány kolektivních předmětů jsou vedeny na zvláštních listech, v individuální a skupinové výuce jsou zaznamenány v třídních knihách. Členění předmětů jednotlivých studijních zaměření odpovídá schváleným učebním plánům pro ZUŠ. Žákům, kteří projevují zájem o další profesní vzdělávání na uměleckých školách vyššího typu je poskytována maximální časová dotace nebo jsou zařazeni do rozšířeného vyučování. O zařazení žáka do rozšířeného vyučování rozhoduje na základě návrhu učitele hlavního předmětu předmětová komise, umělecká rada a ředitel školy. Výběr instruktivní i přednesové literatury je určován specializací, požadavky talentových zkoušek, využitím pro veřejná vystoupení a žánrovou orientací žáka. V porovnání s počtem odučených hodin v týdnu je úplná odborná a pedagogická způsobilost pedagogů 99%. Zbývající výuka je zabezpečena dvěma učiteli, kteří pracují na částečný úvazek a jejich chybějící odborná a pedagogická způsobilost je nahrazena dlouholetou pedagogickou praxí. Vyučované předměty jsou učitelům přiděleny s ohledem na jejich specializaci. Vzdělávání žáků hudebního oboru probíhá v rekonstruované novorenesanční budově, kde je umístěno i ředitelství ZUŠ a v prostorách Domu hudby. V Lázních Bohdanči zřizuje ZUŠ jedno odloučené pracoviště. Hudební obor má k dispozici dostatečný počet učeben. Jejich moderní a účelné vybavení umožňuje plnit deklarovaný vzdělávací program v plném rozsahu. Školní hudební nástroje jsou pravidelně udržovány a v rámci finančních možností obnovovány. Celková úprava a estetický vzhled učeben jsou velmi příznivě ovlivněny vyučovanou specializací a estetickým cítěním pedagoga. Inspekcí bylo zjištěno, že učitelé používají k výuce ověřených metodických postupů. Všechny navštívené výukové lekce byly pečlivě připraveny. Stavba vyučovaných lekcí má klasickou stavbu - stupnice, akordy, instruktivní literatura, přednes atd. Jednotlivé části hodiny jsou systematicky rozvržené a umožňují cílenou výuku přiřazených předmětů - elementární improvizace, čtyřruční hra, hra z listu apod. Efektivnost výuky přiřazených předmětů je ovlivněna profilací, osobním zaujetím a především zkušenostmi pedagoga. Nadstandardní Inspekční zpráva - str. 3

4 péče a náročnost se projevuje zejména při výuce hry na klavír, kytaru a sólového zpěvu. Klasické formy výuky vycházejí především z promyšlenosti výběru nově zadávané literatury v návaznosti na stupnice, etudy a pasážová cvičení. Pro snadnější a rychlejší zvládnutí problému využívají jednoduchých pasážových cvičení nebo nácviku obtížného místa hrou rytmických figurací. Ve všech sledovaných hodinách měla výuka tvořivý charakter. Nové učivo bylo srozumitelně vysvětleno, názorně předvedeno a procvičeno tak, aby domácí příprava žáků byla bezproblémová. Při vysvětlování i procvičování bylo všemi učiteli důsledně dbáno na odpovídající fixaci základních návyků, intonaci a praktickou aplikaci všeobecné hudební nauky. Z předložené dokumentace a ze sledovaných vyučovacích celků jednoznačně vyplývá, že žáci jsou cíleně seznamováni s literaturou jednotlivých historických období, současnou tvorbou, novými výukovými trendy a celkovým kulturním děním. Časové rozvržení výukových lekcí hudební nauky umožňuje cílený rozvoj intonačního, harmonického i rytmického cítění, pohybové kultury a celkové hudební gramotnosti žáků. Znalosti a dovednosti žáků jsou na velmi dobré úrovni a přesahují požadavky učebních osnov jednotlivých ročníků. Přes vysoké pracovní nasazení všichni učitelé dbali na celkové duševní i tělesné uvolnění žáků. Motivování jednotlivými učiteli vyvolává odpovídající zájem žáků o studium zvoleného nástroje. Organizační pokyny jsou jasné, srozumitelné, používání odborné terminologie je přiměřené a odpovídá znalostem i zkušenostem žáků. Hodnocení výsledků práce je prováděno podle platného klasifikačního řádu. Jednotlivé části vyučovaných hodin jsou rozebrány a ústně zhodnoceny. Žáci jsou hodnoceni za individuální i skupinovou práci, kvalitu domácí přípravy, aktivitu při výuce a veřejnou prezentaci školy. Při čtvrtletních klasifikacích je učiteli přihlíženo k plnění studijního plánu. Celoroční klasifikace zahrnuje výsledek komisionální zkoušky (postupové nebo závěrečné), kvalitu celoročních výsledků práce, hodnocení v přiřazených předmětech (elementární improvizace, hra z listu, příprava k souhře apod.), veřejné aktivity, výsledky v různých uměleckých soutěžích a celkový zájem o studovaný obor. Všechny typy komisionálních zkoušek jsou realizovány pravidelně a jejich obsahová náplň respektuje požadavky učebních osnov. Povinná dokumentace je u všech pedagogů vedena velmi svědomitě, záznamy mají požadovanou vypovídací hodnotu a svědčí o postupné návaznosti výuky v jednotlivých postupných ročnících. Rodiče jsou pravidelně informováni o pracovních výsledcích a zadaných úkolech prostřednictvím žákovských sešitů a osobním stykem s pedagogy. Ve všech sledovaných hodinách byla příznivá pracovní atmosféra. Organizační pokyny byly jasné, srozumitelné, používání odborné terminologie bylo přiměřené věku a znalostem žáků. V každé sledované výukové lekci byl vytvořen odpovídající prostor pro diskusi a rozvíjení tvůrčích nápadů. Názory žáků byly korektně usměrňovány a pracovní zaujetí bylo směrováno k možným formám řešení problému. Rozvoj celkové hudební gramotnosti velmi příznivě ovlivňovalo citlivé, ale důrazné opakování dříve získaných znalostí a dovedností. Výchovně vzdělávací proces ve všech odděleních hudebního oboru důsledně respektuje požadavky učebních plánů a platných učebních osnov. Většina žáků je připravována pro činnost v souborech zájmové umělecké činnosti a cílevědomě je v nich pěstován vztah ke všem druhům umění. Mimořádná péče je věnována přípravě k souhře, což se velmi pozitivně odráží v práci školních souborů a orchestrů. Inspekce velmi kladně hodnotí péči pedagogů o rozvoj celkové hudební gramotnosti a péči o výuku čtyřruční hry na klavír, hru z listu a korepetice. Za příkladnou lze považovat péči o rozvoj oddělení smyčcových nástrojů. U všech žáků je pěstován vztah ke všem druhům umění. Inspekce vysoce hodnotí snahu o členění učiva hudební nauky do dvou rovin, diferencujících znalosti žáků pro amatérskou nebo profesionální Inspekční zpráva - str. 4

5 uměleckou dráhu. Ve všech odděleních je věnována individuální péče o žáky, kteří projevují zájem o studium v profesně orientovaných uměleckých nebo pedagogicko uměleckých školách. Tito žáci mají možnost navštěvovat rozšířené vyučování, mimořádné výukové lekce, intenzívnější výuku hudební nauky, která je členěna na vzdělávání v předmětech jako je intonace, rytmus, dějiny hudby a základy hudebních forem. Pedagogové jim vybírají podstatně náročnější repertoár, zabezpečují konzultace na konzervatořích a těsněji spolupracují s rodiči a učiteli základních škol. Celková motivace všech žáků oboru je vhodně doplňována systematickou činností mimo obsahovou náplň vzdělávacího programu. Žáci se pravidelně účastní Celostátní soutěže hudebních oborů ZUŠ, kterou vyhlašuje MŠMT ČR. Úspěšnost žáků v jednotlivých kolech soutěže je vynikající. Ve školním roce 1999/2000 obsadili žáci ZUŠ řadu prvních míst a ve hře na dechové a bicí nástroje dvě ceny Absolutního vítěze. Přehled umístění žáků je uveden ve výroční zprávě školy. Obdobná situace je i v dalších soutěžích, které vyhlašují různé společenské organizace, Ministerstvo kultury nebo jiné základní umělecké školy. Velmi dobrých výsledků dosahují žáci i při talentových zkouškách v konzervatořích a VŠ hudebního zaměření. Každým rokem jsou průměrně přijati 4 žáci na konzervatoř a nejméně 10 žáků ke studiu hudební pedagogiky (hudební výchova + další specializace) na VŠ. Hodnocení kvality vzdělávání hudebního oboru Hodnocení vychází z dostupných informací v dokumentaci školy - katalogy o průběhu studia, výroční zpráva školy, výsledky v celostátních soutěžích ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ČR, některými ZUŠ ČR, různými společenskými organizacemi, Ministerstvem kultury, počty přijatých absolventů k dalšímu studiu v profesně orientovaných středních a vysokých školách, veřejná vystoupení apod. Hodnocení vychází i z provedených hospitací, které jednoznačně dokumentují systematickou práci všech učitelů jak se žáky s amatérskou orientací, tak i se žáky, kteří projevují zájem o profesionální orientaci. Vzhledem k dlouhodobým vynikajícím výsledkům žáků v soutěžích, při talentových zkouškách a zapojení celé ZUŠ do kulturního života města je kvalita vzdělávání hodnocena jako vynikající. Nehudební obory V nehudebních oborech byla provedena inspekce s hospitacemi ve výukových lekcích ve výtvarném a tanečním oboru. V literárně dramatickém oboru byla provedena kontrola předepsané dokumentace a pohovor s vyučující. Vzdělávání ve všech typech studia prvního i druhého stupně je realizováno podle schválených učebních plánů. Tematické plány respektují věkovou strukturu žáků a jejich diferencované schopnosti. Studijní plány jednotlivých ročníků jsou součástí dokumentace vyučujících. Hodinové dotace a členění jednotlivých předmětů odpovídá platným učebním plánům a učebním osnovám. Vyučování je organizováno formou kolektivní i skupinové výuky. Zařazení žáků do ročníků odpovídá věkovému členění ročníků. Pro vyučování výtvarného oboru je využíváno dostatečné množství odborných učeben. Specializované učebny jsou účelově vybaveny a lze je využít jako ateliéry pro malbu a kresbu, modelování, grafiku a dekorativní činnosti. Součástí vybavení je i zařízení na zpracování keramiky. Inspekční zpráva - str. 5

6 Taneční obor má k dispozici taneční sály, které splňují veškeré výukové i bezpečností požadavky. Podlaha baletních sálů je kryta protiskluzovým materiálem - baletizolem. Vybavení učebními pomůckami je dostatečné a umožňuje realizovat výuku v plném rozsahu. Literárně dramatický obor má k dispozici menší víceúčelovou učebnu, která rozměrově i základním technickým vybavením umožňuje realizovat výuku v plném rozsahu. Celkové zázemí pro práci všech nehudebních oborů je dobré. Úprava a estetická úroveň všech odborných učeben je výrazně ovlivněna specifickým zaměřením vyučovaných předmětů i uměleckou profilací vyučujících. Jednotlivé specializované předměty nehudebních oborů jsou vyučovány pedagogy s požadovanou vysokoškolskou odbornou a pedagogickou způsobilostí nebo absolventy konzervatoří. Výtvarný obor je vyučován dvěmi interními a jedním externím pedagogem. Všichni vyučující mají potřebnou uměleckou praxí, odbornou i pedagogickou způsobilost. Kvalita tematických plánů a příprava jednotlivých výukových lekcí svědčí o promyšlené práci pedagogů a snaze o maximální návaznost učiva v jednotlivých postupných ročnících. Z provedených hospitací, prohlídkou archivu prací žáků a fotodokumentace jednoznačně vyplývá, že výchovně vzdělávací proces je zaměřen na zvládnutí základních výtvarných technik s přihlédnutím na talentové a manuální schopnosti žáků. V přípravných ročnících je přihlíženo k zájmu a temperamentu dětí, což je základem budoucího členění žáků do skupin s profilačním zaměřením studia prvního stupně. V nižších ročnících prvního stupně je kladen patřičný důraz na zvládnutí základních technik malby - kresba tužkou, dřívkem, tuší, vodovými barvami apod. Náležitá péče je rovněž věnována dobrému zvládnutí perspektivy, kresby podle modelu, barevné kompozice, stínování apod. Kresba a malba je základním výukovým programem pro zvládnutí dalších technik - modelování a grafiky. Podle zvládání základní problematiky a talentu jsou žáci v jednotlivých ročnících zařazováni do skupin, které již výrazněji profilují vyhraněnost osobnosti. Výuka je tak nenásilnou formou směrována k amatérské nebo profesionální dráze. Výuka v letošním školním roce je do značné míry ovlivněna ověřováním nových osnov, které směrují výuku k práci prožitkem a ztvárňování vlastního pocitu. Z pohledu vyučujících dochází k určitému odklonu od zaběhlých forem práce, které vedly děti k zvládání základních technik, potřebných k vlastní řemeslné práci. Současné pojetí vede k menší diferenciaci žáků ve skupině. Žákům, kteří projevují zájem o další vzdělávání na profesně orientovaných školách vyššího typu, je věnována mimořádná péče při zvládání základních řemeslných návyků jednotlivých výtvarných technik, rozvoji potřebných teoretických znalostí a celkovému náročnějšímu uměleckému vnímání. Výukové lekce mají klasickou tříhodinovou stavbu vycházejí z celkového pojetí a potřeb předmětu. Ve sledovaných výukových lekcích kresby, malby a grafiky byla plně respektována kreativita metodických postupů, které ve svém konečném výstupu vedly žáky k chápání problémů z různých úhlů pohledu. Pomocí názorných pomůcek, nářadí a ukázek vyučujících bylo zadané učivo srozumitelně vysvětleno a společně byl zvolen způsob provedení daného úkolu. Velmi pozitivně se na práci žáků projevoval individuální přístup pedagogů, zažitá kázeň a vysoké pracovní nasazení. Vyučující hodnotili každý provedený pracovní úkon a citlivě pomáhali odstraňovat drobné chyby. Žáci celou výukovou lekci otevřeně diskutovali s vyučujícími k dané problematice a aktivně se zapojovali do hodnocení práce svých spolužáků. Ve všech sledovaných výukových celcích byla velmi příznivá pracovní atmosféra ve vztahu učitel - žák. Respektování osobnosti žáka se velmi pozitivně odráželo v celkové otevřenosti při diskusi nad řešeným problémem. V průběhu celé výuky vytvářeli učitelé dostatečný prostor ke kontrole znalostí, dříve získaných dovedností, rozvíjení a realizaci tvůrčích nápadů. Při práci s mechanickými pomůckami bylo dbáno na dodržování bezpečnostních předpisů. Inspekční zpráva - str. 6

7 Navštívené výukové lekce charakterizovala klidná atmosféra s aktivním zapojením všech žáků do řešení a plnění zadaného úkolu. Dílčí hodnocení výsledků práce žáků je prováděno v průběhu vyučování slovně, celkové hodnocení výsledků vzdělávání probíhá podle platného klasifikačního řádu pro ZUŠ. Potřebná třídní dokumentace je vedena přehledně a poskytuje dostatek informací o pracovních výsledcích každého žáka. Členění předmětů a časové dotace stanovené učebními plány ZUŠ jsou dodržovány. Kvalita vzdělávání byla provedena z dostupné pedagogické dokumentace, prohlídkou archivovaných prací, fotodokumentace, zjištěním úspěšnosti žáků při soutěžích, přehlídkách a talentových zkouškách. Ze zjištěných skutečností jednoznačně vyplývá, že kvalita výuky výtvarného oboru je velmi dobrá. Celkovou kvalitu vzdělávacích činností velmi příznivě ovlivňuje svědomitý výběr talentů i práce předmětové komise. Učitelé se snaží o maximální zapojení všech žáků do různých výtvarných soutěží. Škola pravidelně obesílá takřka všechny výtvarné soutěže, které jsou vyhlašovány různými společenskými organizacemi v rámci celé ČR. Přehled je uveden ve výroční zprávě školy. Škola získává pravidelně přední umístění v celostátním kole přehlídky VO ZUŠ, kterou vyhlašuje MŠMT ČR. Rovněž i úspěšnost žáků při talentových zkouškách středních výtvarných škol je velmi dobrá. Ve školním roce 1999/2000 bylo přijato na střední školy celkem 5 žáků a Fakultu architektury 2 žáci. Výsledky vzdělávací činnosti odpovídají personálním podmínkám a celkovým současným možnostem školy. Organizace, formy a metody práce TO jsou vyučujícími promyšlené a směrují výuku ke stanovenému cíli. Zpracované tematické plány odpovídají požadavkům učebních osnov, jsou úměrné věku, získaným dovednostem a celkové vyspělosti žáků. Stavba jednotlivých výukových lekcí je standardní a respektuje celkovou vyspělost žáků. V nižších ročnících jsou zařazovány pohybové hry, říkanky a rytmická cvičení s využitím orientace v prostoru. Při rytmických hrách je používáno drobné náčiní, hry na tělo a Orffův instrumentář. Výuka základů klasického tance je směrována k dostatečnému procvičování prvků a vazeb s využitím ukázek pedagoga i žáků. Vyučující důsledně používají francouzského odborného názvosloví. Žáci přesně reagují na pokyny a dobře se orientují v prostoru. Korekce chyb je prováděna citlivě, ale důsledně. Dostatečný časový prostor je věnován improvizaci na volné i stanovené téma. Kvalitně prováděná korepetice umožňuje bezproblémové vytváření tempových odstínění rytmických celků. Výběr korepetovaných skladeb, hudební improvizace na jednoduchá hudební témata spolu s využíváním různého cvičného náčiní vedou žáky k přirozenému pohybu, rozvoji pohybové pohotovosti a upevňování základních baletních i tanečních pohybů. Výukové lekce mají klasickou stavbu, při které je kladen důraz na individuální projev a skupinovou choreografii. Důslednost nácviků základních tanečních prvků klasického tance vedou žáky k preciznosti a velmi dobré fixaci základních návyků. Získané dovednosti jsou využívány v ostatních specializačních zaměřeních - lidový tanec, folklór apod. Náročnost požadavků na výuku klasického tance se velmi pozitivně odráží ve zvládání ostatních disciplín. Motivování žáků je zaměřeno na samotný vyučovací proces, vytváření vztahu ke zvolenému oboru a rozšiřování celkového uměleckého a kulturního pohledu. Vyučující důsledně dbají na celkové duševní i tělesné uvolnění. Příznivá pracovní atmosféra vyvolává u žáků zájem o spolupráci a snahu splnit zadaný úkol. K sebekontrole je systematicky využíváno zrcadlových stěn. Výběr jednotlivých cviků je vždy volen z přihlédnutím k vzdělávacímu cíli vyučovací lekce. Náležitá pozornost je věnována i výběru korepetovaných skladeb. Hodnocení jednotlivých výkonů v průběhu výukové lekce je prováděno především ústní formou. Celkové hodnocení respektuje platný klasifikační řád pro ZUŠ. Vedle přímého motivování žáků Inspekční zpráva - str. 7

8 ve výuce se dobře osvědčily i formy, které postupně rozšiřují celkový rozhled žáků v oblasti baletního i tanečního umění. Žáci mají možnost navštěvovat besedy, divadelní baletní představení. Účastí na různých soutěžích mají možnost nejen předvést výsledky své práce, ale především porovnat své znalosti a dovednosti se spolužáky jiných základních uměleckých škol. Ve sledovaných hodinách byla příznivá pracovní atmosféra. Organizační pokyny byly jasné, srozumitelné, používání odborné terminologie bylo přeměřené věku a znalostem žáků. Dobré vzájemné vztahy mezi žáky a vyučujícími se projevovaly při relaxačních cvičeních, kdy byly plně respektovány nápady a představu žáků. Při všech úsecích výukové lekce bylo důsledně dbáno na bezpečnost žáků. Výchovně vzdělávací proces tanečního oboru dodržuje učební plány pro ZUŠ v plném rozsahu a ve všech ročních respektuje náplň učebních osnov. Korepetice je zabezpečena v potřebném rozsahu. Při závěrečném hodnocení je přihlíženo kceloroční aktivitě žáka, mimoškolním činnostem a především k úrovni potřebných dovedností a znalostí. Všechny typy komisionálních zkoušek jsou realizovány v požadovaném množství a rozsahu. Kvalitní vzdělávací práce příznivě ovlivňuje úspěšnost žáků při talentových zkouškách v tanečních konzervatořích i tanečních soutěžích. Velmi výrazných výsledků dosahují folklorní soubory Perníček, jejichž kvalita práce je na mezinárodní úrovni. Velmi dobrých výsledků je dosahováno i v Celostátní soutěži tanečních oborů ZUŠ, kterou vyhlašuje MŠMT ČR. Orientace výuky k přípravě žáků pro činnost v amatérských tanečních souborech se velmi příznivě odráží v zájmu absolventů ZUŠ o činnost tanečních skupinách společenského tance, folklorních tanečních skupinách apod. Literárně dramatický obor navštěvuje celkem 42 žáků, které vyučují 2 vyučující. Pracovní zázemí je vzhledem k současným podmínkám odpovídající a lze předpokládat postupný rozvoj celého oboru. V literárně-dramatickém oboru byla inspekcí provedena pouze orientační sonda k ověření materiálních a personálních podmínek. Ze zjištěných skutečností jednoznačně vyplývá, že současné podmínky umožňují realizovat deklarovaný vzdělávací program v celém rozsahu. V průběhu inspekce byly provedeny pouze 2 hospitace ve výukových lekcích. Výsledky a výstupy byly hodnoceny především z dostupných materiálů - pedagogická dokumentace, výroční zpráva, zjištěním celkových aktivit a úspěšnosti žáků při soutěžích a talentových zkouškách v profesně orientovaných střeních a vysokých školách. Hodnocení kvality vzdělávání v nehudebních oborech Výtvarný obor Základem organizace vzdělávání výtvarného oboru je kolektivní vyučování, které vychází z individuálního vedení žáka ve skupině. Vyučující respektují osobnost dítěte, cíleně se snaží o rozvoj jeho výtvarného cítění a myšlení. Praktické výtvarné činnosti jsou v úměrném rozsahu doplňovány teoretickými poznatky, které dotváří ucelený systém vzdělávání. Vedle zvládání základních praktických i teoretických dovedností je kladen úměrný důraz na rozvoj fantazie, estetického cítění a vztahu k uměleckému dílu. Vzhledem k nově zaváděnému pojetí výuky v souladu s novými osnovami, nelze provést hodnocení kvality výstupů srovnávací metodou. Všechny sledované složky kvality vzdělávání výtvarného oboru hodnotí inspekce jako velmi dobré. Inspekční zpráva - str. 8

9 Taneční obor V tanečním oboru je kladen velký důraz na kvalitu individuální práce žáka ve skupině i celém kolektivu. Mimořádná péče je věnována přípravě výukových lekcí, návaznosti učiva, jeho vysvětlení, realizaci, motivaci a vzájemné komunikaci. Organizaci, formy a metody vzdělávání hodnotí inspekce jako vynikající. Celkové, výsledky výuky ve sledovaných hodinách, v soutěžích, úspěšnosti žáků při talentových zkouškách pro přijetí k dalšímu studiu v profesně orientovaných školách hodnotí inspekce jako velmi dobré. Celkovou kvalitu vzdělávání tanečního oboru hodnotí inspekce jako vynikající. Litarárně-dramatický obor Přesto, že obor je nejméně početně zastoupeným oborem ZUŠ, lze jednoznačně konstatovat jeho funkčnost a postupný rozvoj. Vzhledem k rozsahu orientační inspekce nebyly výsledky vzdělávání hodnoceny. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Plánování Hlavním koncepčním cílem uplynulých let vycházejícím z dané reality fungování v restituci bylo získání stálých prostor pro školu a jejich rekonstrukce jako nezbytný předpoklad zachování školy. Zhlediska pedagogických cílů pak cílevědomá prezentace výsledků práce školy na veřejnosti. V současné době tato etapa spěje k úspěšnému naplnění. Výhled na další období zpracován není. Pro školní rok je zpracováván celoroční plán školy. Stanovuje rámcové úkoly pro jednotlivé oblasti - výchovně vzdělávací činnost (diferencovaný přístup k žákům, systematická příprava na vyučování, večírky, koncerty, soutěže...), řízení školy (systém fungování vnitřních orgánů školy - pedagogická rada, umělecká rada, předmětové komise), materiální vybavení (od stavebních prací po nutné nákupy učebních pomůcek), kontrolní činnost (rozdělení odpovědnosti pro jednotlivé obory), stanovení kompetencí a odpovědností (zástupci ředitele, vedoucí oborů, předmětových sekcí, správci kabinetů ap.). Samostatným dokumentem je přehled plánovaných akcí na pololetí. Dílčí týdenní (měsíční) plány upřesňují úkoly pro aktuální období a přiřazují k nim konkrétní termíny a odpovědnosti za jejich zabezpečení. Plány jsou výsledkem práce vedení školy a jednání umělecké rady. Zaměstnanci mohou uplatnit své náměty pro jejich tvorbu především v oblasti studijních plánů, materiálního vybavení a umělecké prezentace školy. Jak vyplývá z rozhovorů, jejich účast není vyžadována ani dokumentovaná. Stejným způsobem ČŠI zjistila, že úplný obsah celoročního plánu práce není znám všem pracovníkům. Plánování i realizace výuky jednotlivých oborů jsou v souladu s dokumentem o zařazení školy do sítě škol. Obsahová náplň vzdělávání důsledně vychází z platných učebních osnov.ve studijních plánech jednotlivých předmětů jsou obsaženy vedle hlavního předmětů i další disciplíny (např. u hudebního oboru příprava na souborovou hru, čtyřruční hra nebo hra z listu, zpravidla však bez zařazení improvizace). Jsou patrné odlišné přístupy učitelů příp. předmětových komisí a absence koordinace při jejich jejich zpracování. Inspekční zpráva - str. 9

10 Plánování školy tvoří ucelený systém. Vychází z koncepčních představ vedení školy a postihuje všechny důležité oblasti práce školy. Je velmi dobré. Organizování Souhrn vnitřních dokumentů přesně, v některých případech až detailně, popisuje fungování školy. Jsou vymezeny vztahy nadřízenosti pracovníků a jejich pracovní náplně. Plány práce určují složení vedení školy, umělecké rady, osoby odpovědné za předmětové komise, jednotlivé akce, správce kabinetů ap. Organizační řád školy stanovuje mechanizmy hospodaření, účtování, evidence a další administrativy. Obsahuje i podrobné direktivy k určování výše, úlev a vracení školného. Podíl školného na celkových výnosech školy v roce 2000 činil 28%. Režim školy pro žáky určuje pravidla chování žáků ZUŠ formou povinností. Součástí je i ustanovení pro rodiče, kteří se mohou se svolením učitele výjimečně účastnit vyučování v hodině. Organizační řád 2001 a jeho přílohy tvoří obsáhlý dokument. Ačkoli není prokazatelné, že všichni zaměstnanci a žáci školy s ním byli seznámeni, nebyly v průběhu inspekce zjištěny rozdíly mezi jeho ustanoveními a reálnou situací. Povinná dokumentace školy ve smyslu 38a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů, je vedena v předepsaném rozsahu a se snahou o formální i obsahovou úplnost. Stejně tak další vnitřní dokumentace. Způsob uložení je přehledný, ochrana dat v osobních spisech zaměstnanců je zajištěna samostatným uložením u odpovědné zástupkyně ředitele. K předávání informací uvnitř školy je využíváno zejména pravidelných porad s organizačním i pedagogickým obsahem. K seznámení s tištěnými informacemi slouží nástěnky ve sborovnách. Nástěnky ve vestibulech školy poskytují základní informace žákům a rodičům. Výroční zpráva o činnosti obsahuje všechny informace, vyplývající z 17e zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě. Škola klade důraz na prezentaci na veřejnosti. Organizuje celou řadu vystoupení v rámci předmětů i oborů. Jak je ČŠI známo, pořádá rozsáhlý cyklus koncertů a vystoupení pro veřejnost ve společenských prostorách ve městě koordinovaných uměleckou radou školy, na nichž se prezentují žáci i učitelé. Z poznatků z inspekce plyne, že organizace školy i výuky odpovídá obecně platným předpisům a vyhovuje podmínkám které stávající umístění poskytuje, umožňuje evidenci a hospodárné využívání finančních prostředků a vybavení. Organizování je zejména s ohledem na podmínky dlouhodobě ztížené postupnou rekonstrukcí je vynikající. Vedení a motivování pracovníků Způsob vedení je charakterizován snahou o přesnost a řád. V tomto duchu postupují ředitel a 2 zástupkyně jednotně a zaměstnanci takový přístup akceptují. Ze zápisů z porad plyne, že operativní řízení koriguje vazby mezi plánem a závěry z kontrol, aktuální témata jsou obsahem porad. Učitelé mají dostatek prostoru pro tvořivost, iniciativu a uplatnění osobnostních předpokladů zejména v umělecké oblasti. To se projevuje pozitivně v různé míře např. při organizování přehrávek, třídních večírků, neformálních setkání žáků a učitelů, kvalitě prezentace na veřejnosti i výsledcích soutěží ap. Drobné rezervy vyplývají z nutné soustředěnosti vedení školy na dokončení rekonstrukčních prací i výuky ve dvou budovách. To jsou pravděpodobné příčiny mírně snížené hladiny úrovně komunikace a vytváření podmínek pro zainteresování širšího množství pracovníků i v dalších oblastech činnosti školy. Inspekční zpráva - str. 10

11 Škola má vyčleněné prostředky pro nenárokové složky mzdy. Osobní příplatky i mimořádné odměny jsou rozdělovány diferencovaně podle kritérií vedení školy, která jsou zaměstnancům známa z organizačních porad, nejsou však písemně zpracována. Vedení a motivování pracovníků je velmi dobré. Kontrolní mechanizmy Škola má vytvořen účelný systém vnitřní kontroly, který je dán vymezením odpovědností za svěřené úseky a vlastní organizací jednotlivých úkonů, vyžadujících návaznost a součinnost více pracovníků (např. správa kabinetů not, hudebních nástrojů, inventarizace, účetnictví atd.). Z předložené dokumentace i dalších poznatků vyplývá, že provoz a vybavení školy jsou pravidelně kontrolovány. Kontrola výchovně vzdělávacího procesu spadá do kompetence ředitele a obou zástupkyň. Z předložené dokumentace vyplývá, že hospitace jsou prováděny v dostatečném množství a proporcích ve všech oborech činnosti podle předem připravených osnov, výsledky hospitací jsou projednávány s vyučujícími a jsou přijímána případná potřebná opatření. K evaluaci práce učitelů a výsledků učení žáků jsou využívány interní předmětové přehrávky a výběrové přehrávky před koncerty, hospitace na interních večírcích i veřejných vystoupeních, porovnávání výsledků na soutěžích a v neposlední řadě mapování postupu v dalším uměleckém vzdělávání. V období uplynulých 5 let byla ve škole pravidelné prováděna kontrola pojistného a provádění nemocenského pojištění - naposledy 12. září 200 bez zjištěných závad. Jiné kontroly ve škole nebyly. Kontrola je vynikající. Hodnocení kvality řízení Řízení školy je systematické, kvalitativně vyvážené ve všech sledovaných oblastech, celkově velmi dobré s výrazným podílem pozitiv. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Změna zřizovací listiny - dodatek č. 1 ze dne , kterou vydal ŠÚ v Pardubicích pod čj. 2261/98 Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané MŠMT pod čj /99-21 s účinností od Personální dokumentace Plán práce ZUŠ na školní rok 2000/2001 Přehled plánovaných akcí na 1. a 2. pololetí 2000/2001 Organizační řád 2001 z 2. ledna 2001 Režim školy pro žáky (informace rodičům) ze dne 30. srpna 2000 Zápisy z pedagogický rad za období Zápisy z uměleckých rad za období Vnitřní platový řád ZUŠ - srpen 2000 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ ve školním roce 1999/2000 Inspekční zpráva - str. 11

12 Plán kontrol a hospitací na školní rok 2000/2001 Hospitační záznamy za období Jmenování inventární komise k 2. listopadu 2000 Inventarizační zápis z 11. prosince 2000 Smlouvy o zapůjčení hudebních nástrojů za období v odd. kytary a dechových nástrojů Inventární knihy dle oborů a pořizovací ceny Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 15. října 2000 Příloha k výkazu o základní umělecké škole podle stavu k 15. října 2000 Učební plány ZUŠ schválené MŠMT dne 26. června 1995 pod čj / s účinností od 1. září 1995 Učební osnovy výtvarného oboru ZUŠ schválené MŠMT dne 26. dubna 2000 pod čj /2000 s platností od Učební osnovy hudebního oboru LŠU z let , které jsou doposud platné v plném rozsahu Třídní knihy pro individuální a kolektivní výuku Katalogy o průběhu studia Rozvrhy hodin Žákovské sešity a žákovské knížky Výkaz žáků a vyučovacích hodin ZÁVĚR Rozsah vzdělávacích činností ZUŠ odpovídá vyhlášce MŠMT č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách. Obsahová náplň výuky je ve všech realizovaných oborech v souladu s platnými učebními osnovami, které jsou rozpracovány v tematických a studijních plánech. Při vlastní výuce je zohledňována individualita žáka, jeho míra talentu, umělecká profilace i žánrová orientace. Vzdělávací činnost probíhá formou kolektivní, skupinové a individuální výuky, která je časově dotována v toleranci povolených limitů. ZUŠ rozvíjí spolupráci se základními a mateřským školami, společenskými organizacemi, profesionálními i amatérsky sdruženými umělci regionu. Kvalitní personální obsazení ZUŠ umožňuje zajistit pestrou specializační skladbu výuky všech oborů. Úroveň výsledků sledovaných hodin je velmi dobrá. Pozitivním rysem školy je péče o rovnoměrný rozvoj všech oborů s ohledem na počet dětí školního věku v oblasti působnosti ZUŠ. Materiálně- technické podmínky se postupně zlepšují. V současné době umožňují realizovat deklarovaný vzdělávací program v celém rozsahu. Organizace, formy a metody výuky jsou promyšlené a stanovené cíle jsou reálné. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu jsou vzhledem ke schváleným učebním dokumentům vynakládány efektivně a účelně. Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 je vynikající. Inspekční zpráva - str. 12

13 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu PhDr. Richard Šafařík PhDr. Richard Šafařík v.r. Členové týmu Mgr. Vladimír Bláha Mgr. Vladimír Bláha v.r. V Hradci Králové dne 8. března 2001 Datum a podpis ředitele stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: Razítko Ředitel základní umělecké školy Podpis MgA. Zdeněk Seidl MgA. Zdeněk Saidl v.r. Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti základní umělecké školy dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 7 téhož zákona může ředitel základní umělecké školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Dodržuje, čerpá účelně, efektivně Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Inspekční zpráva - str. 13

14 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Příslušný orgán státní správy (samosprávy): Datum předání/odeslání Podpis příjemce nebo čj. inspekční zprávy jednacího protokolu ČŠI / Zřizovatel: / Připomínky ředitele školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány Inspekční zpráva - str. 14

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Soukromá základní umělecká škola Music Art v.o.s. Písková 126, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor: 600001113 Zřizovatel: Music Art v.o.s.,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola Zábřeh, Farní 9 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 004 449 Zřizovatel: Školský úřad, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4. Identifikátor školy: 650 069 595

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4. Identifikátor školy: 650 069 595 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4 Identifikátor školy: 650 069 595 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc Identifikátor školy:600 004 198 Termín konání

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tehov, okres Praha východ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tehov, okres Praha východ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tehov, okres Praha východ Tehov 78, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor školy: 600 052

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1029/09-12. Základní umělecká škola Znojmo. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1029/09-12. Základní umělecká škola Znojmo. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1029/09-12 Základní umělecká škola Znojmo Adresa: Rooseveltova 21, 669 02 Znojmo Identifikátor: 600 003 736 IČ: 70 285

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

Miroslava Pešková Město Františkovy Lázně Městský úřad, Nádražní 208, 351 01 Františkovy Lázně Školský úřad Cheb

Miroslava Pešková Město Františkovy Lázně Městský úřad, Nádražní 208, 351 01 Františkovy Lázně Školský úřad Cheb Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 141/99-4019 Signatura: be1ks101 Oblastní pracoviště č. 05 Karlovy Vary Okresní pracoviště Cheb INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Františkovy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola Praha - Lipence, Černošická 12 Černošická 12/168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor školy: 600 038 335 Zřizovatel: MÚ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0059 Název projektu Příjemce Metodická podpora pedagogů základních uměleckých

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1485/09-P Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Adresa: Čížkov 5, 335 61 Spálené Poříčí Identifikátor:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 14. základní škola Plzeň Zábělská 25, 312 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 567 Termín konání tematické

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295. Olešská 2295/16, 100 00 Praha 10 - Strašnice. Identifikátor školy: 600 002 071

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295. Olešská 2295/16, 100 00 Praha 10 - Strašnice. Identifikátor školy: 600 002 071 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295 Olešská 2295/16, 100 00 Praha 10 - Strašnice Identifikátor školy: 600 002 071 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 266/08-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 266/08-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 266/08-01 Název školy Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 Adresa: Klapkova 25, 182 00 Praha 8 Identifikátor: 600 002 012 IČ:

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Identifikátor školy: 600 037 151 Termín

Více