VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9"

Transkript

1 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší než Kč (bez DPH) v případě zakázky na stavební práce název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART Vyhlašujeme tímto v souladu s Metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období , V 31 MP ZZ 8.0 vydaným Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k podání nabídky na dodávky komponentů fotovoltaické elektrárny. Společnost ORT ART s.r.o. prohlašuje, že toto výběrové řízení není zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách, veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Zveřejnění zadávacího řízení Informace o výběrovém řízení jsou uveřejněny na webové adrese zadavatele a v informačním systému zakázek poskytovatele dotace v modulu pro zadávání veřejných zakázek na stránkách Regionální rady 1. Identifikační údaje zadavatele: Název: ORT-ART, s.r.o Adresa: Šenovská 1829, Petřvald Zastoupená: MUDr. Jaroslav Husták, Ing. Jiří Ševčík jednatelé IČ: DIČ: CZ Kontaktní údaje: Tel./fax: Mail: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Ševčík 2. Název a popis zakázky : Základním účelem zadávacího řízení je dodávka technologických komponent fotovoltaické elektrárny v objektu Sport Hotelu ORT ART Předpokládaná cena zakázky: ,- Kč bez DPH Předmět zakázky: Předmětem díla je Dodávka měničů FE Sport Hotelu ORT ART, přičemž parametry jsou vymezeny technickými požadavky: Třífázový měnič o výkonu 15 kw 3 ks 2) obsah minimálně 2 MPP Trackery 3) druh zapojení dvoustupňové bez transformátoru str.1 ze 9

2 4) datová záloha min na 5 let 5) datové rozhraní RS485/ETHERNET RJ45 6) rozměr 1 ks měniče max. 800 x 800 x 250 dle stavební připravenosti Cílem dodávky je doplnit instalovanou fotovoltaickou elektrárnu o technologie měničů za těchto podmínek: 1. technická specifikace: FV technologie: 391 ks panelů o výkonu 115 Wp/1 ks 2. zapojení: měniče do již realizované stavebně technické připravenosti maximální rozměr (měnič, který nelze navrženým způsobem instalovat nemůže být předmětem dodávky) Výkresová specifikace: Blokové schéma zapojení max. výkon na výstupu 45 kw 3. Doba a místo plnění: Místem plnění zakázky: Sport Hotel ORT ART, Prostřední Bečva, Předpokládaný termín zahájení: Červenec 2012 Limitní termín dokončení a předání: Červenec Požadavky na prokázání splnění základní kvalifikace uchazečů : Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokumentů: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starších než 90 dnů ve formě prosté kopie (tzn. není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (originál nebo jejich ověřenou kopii) opravňující k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky. Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením výpisu ze živnostenského rejstříku ve formě prosté kopie (tzn. není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny. Tyto dokumenty se přikládají až v případě podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení). c) čestné prohlášení dle VZORU uvedené v Příloze č. 1. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Splnění technických kvalifikačních předpokladů d) Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatele požaduje zadavatel předložením seznamu dodávek obdobného charakteru jako dodávky komponentů pro fotovoltaické elektrárny v minimální hodnotě 500 tis. Kč. Uchazeč, který neprokáže v požadovaném rozsahu splnění kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen. Podmínky pro poskytnutí dokumentace pro zpracování cenové nabídky: str.2 ze 9

3 Dokumentace pro zpracování cenové nabídky je tvořena - dokumentací: výkresovou částí, textovou částí a výkazem pro uvedení položkové ceny technologie. Dostupnost dokumentace bez omezení a předání dokumentace je Zadavatel nepřipouští zpracování jiné varianty nabídky. 5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a Soutěžní kritéria Nabídková cena zahrne všechny náklady spojené s předmětem zakázky. Hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti bodovou metodou a vymezení kritérií Kritérium Hodnocení Váha v % a. Celková cenová nabídka bez DPH (*) bodů 50% hodnocena je celková nabídková cena bez DPH. b. Termín dodávky v kalendářních dnech (*) bodů 50% Hodnocen je termín dodávky kompletní sestavy měničů v kalendářních dnech Maximální termín dodávky je určen termínem ukončení stavby (*) Hodnotící kritéria vychází z návrhu Smlouvy o dílo, která je povinnou součástí nabídky a zde uvedených a navržených podmínek zajištění a závazků uchazeče vůči zadavateli. Jednotlivá hodnotící kritéria budou součástí Smlouvy o dílo. 1) Popis způsobu hodnocení: Hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti bodovou metodou. Cílem je objektivizovat způsob hodnocení nabídek. Vlastní hodnocení nabídek se provede pomocí více kritérií bodovým systémem samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií je vyjádřena jejich váhou v procentech. Každý hodnotitel přiděluje každé nabídce pro dané hodnocené kritérium počet bodů dle předem stanoveného klíče (způsobu) systémem: více bodů - výhodnější nabídka. V případě, že je dle názoru hodnotitele několik nabídek v určitém kritériu zcela srovnatelných, přidělí hodnotitel všem srovnatelným nabídkám stejný počet bodů. Přidělené počty bodů jednotlivými hodnotiteli se přenásobí příslušnými váhami kritérií. Součet takto získaných bodů za všechna kritéria od všech hodnotitelů tvoří celkový vážený bodový zisk nabídky. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s největším váženým bodovým ziskem. Stanovení systému přidělování bodů : Je přidělováno: 1 až 100 bodů (1min., 100 max.) Postup pro číselně vyjádřitelná kritéria: - Pro číselně vyjádřitelná kritéria, kde nižší hodnota ve srovnání s ostatními je pro zadavatele výhodnější (kritérium č. a) cena, b) termín dodávky) se bude používat pro výpočet bodového zisku nabídky vzorec : (hodnota nejnižší : hodnota hodnocená) x maximální počet přidělovaných bodů = nevážený bodový zisk nabídky. Číselně vyjádřitelné kritérium se zaokrouhlí nejvýše na dvě desetinná místa. Členové komise následně počet bodů pronásobí %váhou daného kritéria. 6. Způsob hodnocení nabídek: Nabídky budou hodnoceny podle - ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Součet všech celkových vážených bodů od všech hodnotitelů určí pořadí vítěze. 7. Platební podmínky: str.3 ze 9

4 Platební podmínky a sankce, penále a kauce a další podmínky jsou uvedeny v kap. č. 15 zadávacích podmínek Smlouva o dílo. 8. Lhůta pro podání nabídky: Lhůta pro podání nabídek je 10 dnů ode dne následujícího po dni uveřejnění výzvy k podání nabídek na webových stránkách poskytovatele dotace ROP Střední Morava Posledním dnem podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace je do hod. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny. 9. Způsob a místo podávání nabídek: Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možné podávat osobně nebo poštou na adresu: ORT-ART, s.r.o., Šenovská 1829, Petřvald. Vždy bude uvedeno v záhlaví nabídky: soutěž měniče - neotevírat. Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je nutné podat tak, aby byly do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručeny na výše uvedenou adresu. 10. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodatečné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených písemně formou dopisu či mailu zadavateli na korespondenční adresu: ORT-ART, s.r.o., Šenovská 1829, Petřvald nebo na elektronickou adresu Dotazy musí být doručeny nejpozději do konce uplynutí lhůty pro podání nabídek. Poštovní obálka nebo předmět dopisu v případě elektronické pošty bude nadepsán vždy: soutěž měniče. Zadavatel doručí dodatečné informace soutěžitelům alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace k Zadávacím podmínkám a odpovědi na dotazy uchazečů zveřejní zadavatel na webových stránkách poskytovatele dotace ROP Střední Morava a stránkách zadavatele a zároveň rozešle soutěžitelům, kterým poskytnul zadávací dokumentaci bez zbytečného odkladu. V případě složitosti dotazu bude prodloužena lhůta pro podání nabídky a na výše uvedených webových adresách tato skutečnost zveřejněna. 11. Další podmínky a požadavky související s předložením Smlouvy o dílo: Dodavatel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 S.., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 12. Způsob předložení nabídky obsah nabídky a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podepsána oprávněnou osobou. b) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští. c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. d) První list nabídky bude krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace). e) Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat písemně pouze v českém jazyce (1 x ORIGINÁL) v uzavřené obálce označené soutěž měniče - neotevírat Uzavřením obálky se pro účely této výzvy rozumí opatření zapečetění obálky na uzavření podpisem a razítkem uchazeče. str.4 ze 9

5 f) Na obálce musí být uvedena zpětná korespondenční adresa: název, identifikace (IČO) a adresa uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení. g) Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány souvislou vzestupnou číselnou řadou počínaje číslem 1 na titulní straně. h) Obsah nabídky bude tvořit: Krycí list Kvalifikace v požadovaném rozsahu: a), b), c), d) Vyplněná a ze strany uchazeče podepsaná Smlouva o dílo. 13. Zrušení zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na základě objektivních důvodu zrušit. Výběrové řízení bude zrušeno, pokud zadavatel obdrží pouze jednu nabídku nebo pro posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. 15. Smlouva o dílo Zadavatel uvádí strukturovaný rozsah obchodních podmínek a požadavků pro realizaci zakázky včetně platebních podmínek a jiných podmínek a požadavků na realizaci zakázky, které uchazeč uvede do vyplněného a podepsaného návrhu Smlouvy o dílo. Zadavatel požaduje níže uvedené podmínky zahrnout do návrhu Smlouvy o dílo: Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat, a že k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Dodavatel byl vybrán na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného Objednatelem. Čl. i. PŘEDMĚT DÍLA 1. Předmětem díla dodávka měničů pro fotovoltaickou elektrárnu, jejichž parametry jsou vymezeny technickou dokumentací: textem a výkresem. 2. Dodavatel se zavazuje dodat měniče dle specifikace. 3. Dodavatel se zavazuje, že vybraná dílenská dokumentace bude provedena v českém a před zahájením výroby bude odsouhlasena objednatelem. 4. Dodavatel se zavazuje, zajistit atesty, doklady o shodě výrobků, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů a zařízení. 5. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k dodávce technologie. čl.ii ČAS PLNĚNÍ 1. Dodavatel dodá měniče ve stanoveném termínu do... čl. iii. CENA DÍLA 1. Cena dodávky činí...,- Kč + DPH v zákonné výši. (slovy:.)+ DPH v zákonné výši. str.5 ze 9

6 2. Smluvní strany sjednávají, že cena je úplná. čl. iv. platební podmínky 1. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává den vystavení faktury, lhůta její splatnosti činí 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Závazek k úhradě je splněn, je-li příslušná platba odepsána z účtu Objednatele, a to za předpokladu, že bude připsána na účet Zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy o dílo. 2. Každá faktura musí kromě veškerých ostatních náležitostí navíc obsahovat text: Sport Hotel ORT ART, Registrační číslo projektu: CZ.112/3.3.00/ a číslo dokladu 3. Zhotovitel je povinen dokumentaci k projektu a předmětu díla uchovat do roku Dokumentace a doklady musí být přehledně vedeny, uspořádány v souladu s pravidly pro vedení archivní a spisové služby a lehce dostupné. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že část finančních prostředků je hrazena z veřejných zdrojů a proto se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost pro provedení kontroly účetní (daňové) evidence použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu ze strany oprávněných osob zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. čl. v. SANKCE 1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžitých plnění vůči zhotoviteli je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené dle Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 2. Pro případ prodlení s dodáním měniče do stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 3. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škod ani povinnost splnit sankcionovanou povinnost. čl. vi. ZÁRUKA 1. Dodavatel poskytuje na dílo záruku za délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady. 2. Dodavatel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. čl. vii. ZMĚNA SMLOUVY 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným číslovaným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dále může být smlouva změněna způsobem a z důvodů uvedených v právních předpisech. str.6 ze 9

7 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Čl. viii. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Obě strany prohlašují, že případné spory budou řešit smírnou cestou. Nedojde-li tímto způsobem k urovnání sporu, smluvní strany se dohodly, že pro případ soudního řízení bude místně příslušným soudem v prvním stupni řízení vždy obecný soud Objednatele. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. 4. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem. V Petřvaldě: 21.června 2012 schválil: ing. Jiří Ševčík ORT-ART s.r.o. jednatel str.7 ze 9

8 Příloha výzvy č.1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji tímto čestně, že : i. jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podpláceni, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, ii. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, iii. nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, iv. vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů v. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, vi. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, viii. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. ix. Dodavatel není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Toto čestné prohlášení podepisuji jako dodavatel (dle výpisu z obch. nebo živnost. rejstříku) a připojuji svůj podpis. název.., se sídlem..., PSČ., IČ V.., dne podpis statutární zástupce dodavatele str.8 ze 9

9 KRYCÍ LIST NABÍDKY příloha č.2 Firma: Jméno oprávněné osoby jednat za společnost: Prohlašuji, že výše uvedená osoba je oprávněná jednat za uchazeče, a proto předkládá tento formulář s informacemi k nabídce, přičemž čestně prohlašuje, že všechny údaje v něm uvedené jsou úplné, správné a pravdivé 1. Identifikační údaje uchazeče - právnické osoby Uchazeč uvede níže specifikované identifikační údaje platné ke dni podání nabídky. Obchodní firma Sídlo Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby Telefon Fax Adresa pro doručování korespondence 2. Kontaktní osoby uchazeče Uchazeč uvede kontaktní osoby. Kontaktní osoba uchazeče / tel. / fax / mob.tel. / str.9 ze 9

10 3. Nabídková cena- soutěžní kritérium Uchazeč uvede údaje o nabídkové ceně v následujícím členění. Nabídková cena za plnění zakázky celkem bez DPH DPH základní sazba ( 20.%) DPH snížená sazba ( 10.%) Nabídková cena za plnění zakázky celkem včetně DPH 4. Termín dodání - soutěžní kritérium Uchazeč uvede údaje o nabídkové ceně v následujícím členění. Termín dodání v kalendářních dnech Počet dnů Informace: Počet dnů je stanoven od podpisu smlouvy. Smlouva bude podepsána po ukončení výběru dodavatele. místo a datum podpis oprávněné osoby str.10 ze 9