Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků škol zřizovaných městem Příbram s doprovodem na studijní cestě v trvání pěti pracovních dnů od pondělí do pátku do města Hoorn v Holandsku. Cesta se uskuteční ve dvou termínech navržených vyhlašovatelem po dohodě s hostitelskou stranou v období březen až říjen Plánovaný počet osob pro první i druhou skupinu je cca 37 osob včetně organizačního a lektorského doprovodu a dvou řidičů. Pro cestu budou určeny dva termíny jeden pro skupinu první, jeden pro skupinu druhou. Zajištění dopravy, ubytování a stravování je požadováno ve standardním rozsahu, stravování počínaje večeří v den příjezdu a konče snídaní v den odjezdu. Zadavatel: Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, Sadská Doručovací adresa: V Kolonii 1804, Nymburk IČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele: PaedDr. Miluše Nováková, VISK, vzdělávací středisko Příbram, Tř. Osvobození 387, Příbram VII , Specifikace a rozsah předmětu zakázky 1. Požadavky na zajištění dopravy, ubytování a stravování: Zájezdový autobus s dostatečnou kapacitou, možnost krátkých výjezdů v místě studijní cesty. Místo odjezdu: Příbram Cílové Místo: Holandsko, město Hoorn Místo příjezdu: Příbram. 2. Požadavky na zajištění ubytování Ubytování standardní, se sociálním zařízením na pokoji (toaleta, teplá voda, sprcha). Začátek ubytování první den v podvečer při příjezdu, ukončení poslední den pobytu do 10:00 hodin. Ubytování přímo ve městě vítáno. 3. Požadavky na stravování Celodenní stravování kontinentálního typu, začátek stravování večeří v den příjezdu, ukončení v den odjezdu snídaní. Při jídle k dispozici pitná voda, možnost vegetariánské stravy. 4. Termíny realizace zakázky a počty osob: Zakázka bude realizována v období: březen říjen Termínový a časový harmonogram: pro 1. skupinu účastníků pro 2. skupinu účastníků. Další termíny v případě realizace studijní cesty v další části doby možného plnění budou určeny nejpozději jeden a půl měsíce před předpokládaným termínem akce. Předpokládaný počet účastníků: cca 74 osob, tj. 2 x 37 osob/1 skupinu 5. Požadavky na zpracování cenové nabídky: Stránka 1 z 5

2 - nabídková cena za celou zakázku bude zpracována formou položkového rozpočtu v cenách bez DPH a v cenách s DPH; - cena bude uvedena v české měně, musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky a bude cenou nejvýše přípustnou; - nabídková cena bude rozepsána v položkovém členění na dopravu, ubytování a stravování 6. Formální požadavky, kvalifikační předpoklady uchazeče: Uchazeč doloží základní a profesní předpoklady pro plnění zakázky: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; - ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání; - čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; - čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Uchazeč je povinen doložit doklady předloženými v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení. 8. Závazná struktura nabídky: Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce, jednotlivé listy musí být pevně svázány (např. kroužková vazba). Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude předána ve dvou písemných vyhotoveních, v jednom originále a jedné kopii, v jedné uzavřené obálce označené adresou, na niž je možné nabídku vrátit v případě, že nabídka bude doručena po lhůtě pro její podání. Obsah nabídky: 1. Krycí list nabídky - Identifikační údaje uchazeče, včetně určení kontaktní osoby s uvedením kontaktních údajů (vzor viz příloha č.1) 2. Doložení základních a profesních kvalifikačních předpokladů 3. Čestné prohlášení uchazeče o splněními základních kvalifikačních předpokladů (vzor čestného prohlášení viz příloha č.2) 4. Vlastní nabídka služeb uchazeče včetně popisu a finanční kalkulace nabízených služeb, reference a doplňkových služeb 5. Návrh smlouvy o dílo na zajištění dopravy, ubytování a stravování podle bodu 9. Obálka s nabídkou musí být označena textem: NEOTVÍRAT - Nabídka dopravy, ubytování a stravování 9. Požadavek na předložení návrhu smlouvy o dílo: Obchodní podmínky jakož i smluvní vztah dodavatele a zadavatele budou upraveny smlouvou o dílo. Uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy o dílo v českém jazyce na celý předmět zakázky. Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem ve vyzývacím dopise a zadávací dokumentaci, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Bude-li návrh smlouvy podepisovat osoba zmocněná, bude součástí návrhu smlouvy originál plné moci. Další relevantní informace budou dodavateli předány v okamžiku podepsání smlouvy. Návrh smlouvy musí obsahovat zejména : a) označení smluvních stran; b) vymezení předmětu plnění; c) cenu v členění dle bodu 5.; d) platební podmínky; e) záruky; f) smluvní pokuty (sankce za neplnění smluvních termínů vztažené k jednomu dni prodlení); g) další ujednání. Stránka 2 z 5

3 10. Způsob hodnocení nabídek, základní hodnotící kritéria: Po splnění všech požadavků bude nabídka hodnocena dle kritérií: Nabídková cena s DPH 50% Kvalita a rozsah služeb 40% Reference 10% Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a výběrové řízení zrušit. Zadavatel si dále vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Zadavatel si vyhrazuje právo po posouzení nabídek případně rozdělit zakázku mezi více uchazečů. 11. Adresa pro doručení písemných nabídek: Poštou nebo osobně na adresu: Vzdělávací institut Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávací středisko Příbram, Třída Osvobození 387, Příbram VII Lhůta pro doručení nabídek končí v 08:00 hodin 12. Kontaktní osoba zadavatele: PaedDr. Miluše Nováková, VISK, vzdělávací středisko Příbram, Tř. Osvobození 387, Příbram VII Tel.: , Přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky - Identifikační údaje uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Stránka 3 z 5

4 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název 1 Obchodní firma nebo název 2 Sídlo 1 Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu 2 Právní forma IČ DIČ Statutární orgán Telefon Fax Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky Telefon Cenová nabídka Nabídková cena zakázky bez DPH Celkem DPH (z ceny bez DPH) Celková cena včetně DPH V... dne jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče razítko organizace Poznámka: Tento list bude součástí nabídky. 1 jedná-li se o právnickou osobu 2 jedná-li se o fyzickou osobu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Stránka 4 z 5

5 Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče Níže podepsaný oprávněný zástupce uchazeče čestně prohlašuje, že a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku; d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) není v likvidaci; f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zák. č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; j) nemá ve vztahu ke spotřební dani zachyceny daňové nedoplatky; k) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. V... dne jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče razítko Poznámka: Toto čestné prohlášení bude součástí nabídky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Stránka 5 z 5

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

oznámení zadání zakázek

oznámení zadání zakázek Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby ve smyslu 18,

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu DODAVATEL SLUŽEB TISK KNIŽNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu STAVEBNÍ A SANAČNÍ PRÁCE VE ŠKOLNÍ UČEBNĚ OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více