ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Rodinný dětský domov Duha, o. p. s. Adresa: Mezirolí 4, Nová Role Identifikátor: Zřizovatel: Josef a Zuzana Dvořákovi, Mezirolí 4, Nová Role Školský úřad: Karlovy Vary, Kollárova 15 Termín konání komplexní inspekce: říjen 2000 Čj / Signatura ke2pu305 Š

2 HODNOCENÍ KVALITY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Výchovně-vzdělávací program Základy výchovně vzdělávací práce jsou postaveny na faktu rodinně pojaté přímé výchovné činnosti. Dětský domov je soukromého typu, rodina se svým heterogenním uspořádáním (nikoliv velikostí) zdařilým způsobem snaží modelovat běžné pozitivní rodinné zázemí. Je uplatňována zásada (i když ne bez výjimky) příjmu malých dětí (předškolního věku), je respektován fakt nezbytnosti nařízené ústavní výchovy, výrazným kladem je vyhledávání sourozeneckých kontaktů a návazné řešení. Děti se podílí na chodu domova, spoluzajišťují řadu hospodářských (zemědělských) činností v systému střídavé péče, tak jako děti v běžných (dobrých) rodinách přináší svůj vklad do prací v domácnosti. Je tak velmi vhodnou formou odbouráván tzv. skleníkový efekt, jež bývá problémem v některých státních zařízeních podobného poslání. Nově příchozím dětem je v adaptační fázi věnována zvýšená pozornost - v tomto směru je na potřebné úrovni věcně směrovaný vztah k zainteresovaným institucím (kontakt s příslušným dětským diagnostickým pracovištěm, kojeneckými ústavy, pedopsychiatrií, sociálními referáty - orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže apod.). Způsob života (výchovně - vzdělávací program) je režimově veden i z pohledu maximálně možné eliminace rozdílů mezi dětmi z tzv. běžných rodin a dětmi daného soukromého domova. Spolupráce se školami, kam děti dochází (základní i zvláštní škola) je na velmi dobré úrovni, případné specifické vzdělávací potřeby dětí jsou řešeny operativně a s potřebným odborně ověřeným přístupem (využívání doporučení PPP či SPC). Zabezpečení přímého výchovně-vzdělávacího působení je hodnoceno v pásmu spíše nadprůměru - situace je velmi dobrá. Podmínky pro výchovně-vzdělávací činnost Přímý výchovný kontakt s dětmi realizují především oba náhradní rodiče (středoškolské nepedagogické vzdělání s eliminací tohoto faktu velmi pozitivním vztahem k dětem a samostudiem odborné literatury + návštěvou vzdělávacích kurzů, např. dětské psychologie). Technické záležitosti (hlavně) chodu domova pomáhají zvládat dva pracovníci vykonávající civilní službu. Dětský domov je situován do postupně restaurované zemědělské usedlosti na okraji obce. Tato okolnost dává řadu možností pro přímé činnostní zapojení dětí, ale je i základnou pro bohatou škálu zájmových aktivit (chov domácích zvířat, polní práce, vlastní rybníček, zelinářská část zahrady, ovocnářství, velké pastviny). Vlastní objekt je členěn podle potřeb dětí, je k dispozici společná (velká) kuchyně s jídelnou, obývací části zahrnují dvou až čtyřlůžkové prostory svlastním pracovním místem pro každé dítě. Výbava audio a videotechnikou je úměrná, děti mají k dispozici počítač. Je vytvářeno pozitivní zázemí, dávající prostor bezprostřednímu kontaktu dětí mezi sebou. Pro zabezpečení potřebné mobility je k dispozici vozidlo. Podmínky výchovně-vzdělávací činnosti jsou velmi dobré. Organizace, formy a metody výchovně-vzdělávací činnosti Domov žije skutečným, realitě odpovídajícím, rodinným způsobem. Pravidla chování jsou Inspekční zpráva - str. 2

3 dětem předestírána jako samozřejmost (v adaptační fázi v důrazněji uplatňované poloze). Je respektována skutečnost předchozí (mnohdy dlouhodobé) negativní zkušenosti, vlivu dysfunkčního původního rodinného prostředí, pobytu v jiném zařízení, fakt školní absence apod. Formy a metody výchovy jsou stavěny na plnění diferencovaně pojatých povinností a zároveň nabídce budování svého místa v rodině, domově. Tato okolnost je preferována i záměrem výběru dětí předškolního věku a sourozeneckých skupinek. Značný důraz je kladen na domácí přípravu dětí do školy (včetně vhodně míněného zařazování do přímé předškolní přípravy před nástupem dítěte do plnění povinné školní docházky). Systém výchovné práce má charakter i sociálního tréninku a přípravy pro budoucí období. Děti se přímým podílem na zabezpečování potřeb domova i svých vlastních učí toleranci, respektovat druhé, chápat význam a cenu vzájemné spolupráce. Je sledován případný přenos negativních či sociálně patologických jevů z vnějšího prostředí (spolužáci - vrstevníci, škola, zájmové skupiny, účast na dětských akcích mimo domov apod.) a ihned vhodně řešen = komentován, vysvětlován, eliminován. Pozitivní je práce s knihou (velmi dobrá výbava) a budování slovní zásoby dětí. Způsoby práce s dětmi odpovídají potřebě, úroveň velmi dobrá. Interakce a komunikace Vnitřní atmosféra zařízení je příjemná, charakter mezilidských vztahů výrazně pozitivní, kontakt dítě - rodič není založen na direktivní podobě. Je plně respektována osobnost dítěte, jsou uplatňovány principy reflexe a sebereflexe, komunikační oblast je založena na vzájemné důvěře. Dítě se může kdykoliv obrátit se svým domnělým či skutečným problémem na některého z rodičů v domově, způsoby řešení dětských potřeb jsou adekvátní. Je tak vhodným způsobem budován pocit bezpečí a vzájemné sounáležitosti. Oblast je hodnocena v pásmu nadprůměru. Další aktivity významně ovlivňující výchovně-vzdělávací činnost Volnočasové aktivity dětí jsou velmi pestré, systematicky vyhledávané a řízené. Jsou jednak v době prázdnin (ale i mimo ně) zabezpečovány celorodinné dovolené (hotel Skála v Malé Skále), dále pak řada výletů (Klášterec nad Ohří, Cheb, Klínovec, ZOO, jižní Čechy, rezervace SOOS apod.). Je umožňována účast na akcích jiných škol či zařízení (např. společně se Speciálními školami ve Staré Roli na škole v přírodě), děti jezdí na letní tábory. Velký díl volného času dětí je vyplňován přímou pomocí při zajišťování aktivit zařízení a dalším postupu rekonstrukčních prací na budově domova. Není opomíjena společenská a kulturní oblast - návštěvy divadelních představení, pražské akce Stromu splněných přání, účast na tanečních či jiných soutěžích. Je využíváno nadačních možností i sponzorských přístupů a pomoci. Vánoční čas je věnován plně sobě a nové rodině. Kontakt dětí s veřejným děním i úroveň aktivit dokládají promyšlenost a cíleně vedenou výchovnou práci - hodnocení vynikající. Hodnocení kvality výchovně-vzdělávací činnosti Přímá výchovně vzdělávací práce s dětmi má charakter promýšleného přístupu, je patrná ujasněnost jednotlivých etap pobytu dětí v domově, pozitivně evidentní je postupná korekce (a zvládání) základních principů náhradní péče (pedagogických i materiálních). Nejsou Inspekční zpráva - str. 3

4 registrovány výraznější projevy hostilního rázu. Zásadní vliv na úroveň kvality práce s dětmi s nařízenou ústavní výchovou má skutečnost velmi vstřícného přístupu obou rodičů, jejich entuziasmu, optimismu a lidského pohledu na situaci svěřených dětí. Uplatňované metody a formy práce odráží i kvalitu vzájemných vztahů v domově - situace je velmi příznivá. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Plánování Koncepce rozvoje domova je promyšlená, vize v podstatě v perspektivním horizontu jasná (ekonomická limitace je evidentní). Je dále zabezpečováno zlepšování vnitřních podmínek, úpravnost okolí objektu, hospodářská část i technická oblast. Přípisem MŠMT ze dne 21. prosince 1998, čj /98-21 byla, podle rozhodnutí náměstka ministra skupiny regionálního školství, provedena změna zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení a stanoven současně platný název domova, jeho adresa a kapacita 10 dětí. Jako zřizovatelé jsou uvedeni Josef a Zuzana Dvořákovi, Mezirolí 4, Nová Role. Smlouva o založení obecně prospěšné společnosti ze dne 15. prosince 1998 dokládá převzetí závazků Nadace rodinného dětského domova Duha po jejím zrušení - založení společnosti odpovídá ustanovení 35 zákona č. 227/1997 Sb. Náležitosti ředitele domova řeší osmá kapitola smlouvy. Ve druhém oddíle smlouvy, uzavřené mezi o. p. s. Rodinný dětský domov Duha a Josefem Dvořákem, jsou stanoveny kompetence a odpovědnost při výkonu vedoucí funkce, článek III. ukládá pak řediteli postupovat v souladu s přípisem MŠMT, čj / , při řízení soukromého školského zařízení. Správní rada o. p. s. dekrety jmenovala Josefa Dvořáka do funkce ředitele, Zuzanu Dvořákovou do funkce zástupkyně ředitele (11. února 1999). Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, který vede Krajský soud v Plzni (oddíl O, vložka 22), potvrzuje věcnou správnost náležitostí Rodinného dětského domova Duha, o. p. s. (číslo výpisu 6116/99 ze dne 24. února 1999). Sledovaný úsek koresponduje s potřebami zařízení - hodnoceno průměrem. Organizování Domov má stanovenou kapacitu 10 lůžek, stav v době komplexní inspekce byl 9 dětí. Základní strukturace Zařazení přípr. třída 2. tř. ZŠ 3. tř.zš 6. tř. ZŠ 6. tř. ZvŠ SOU Počet V současném stavu je pět dívek a čtyři chlapci. Sirotkem není žádné z dětí, polosirotci jsou dva. Kontakt s biologickými rodiči je mizivý, za poslední čtyři roky prakticky nulový. Ve všech případech je u dětí soudně nařízená ústavní výchova. V jednom případě byl Inspekční zpráva - str. 4

5 realizován tzv. preventivně výchovný pobyt ( dobrovolný pobyt), který byl následně řešen nařízením ústavní výchovy (žák SOU). Kontrolou osobní spisové dokumentace dětí nebyly shledány žádné rozpornosti, dokumentace je uložena na vhodném místě, informace jsou zpracovány přehledně - případná sdělení zainteresovaným orgánům mají věcný charakter a potřebnou validitu. Zpracovaný přehled aktivit (řazený chronologicky) je dáván každoročně k dispozici členům správní rady společnosti. Organizační náležitosti v pořádku, stav hodnocen jako velmi dobrý. Vedení a motivování, kontrolní mechanizmy Dělení kompetencí pracovníků odpovídá rodinné praxi. Činnosti dětí jsou motivačně pojaty tak, aby vždy měly charakter opravdovosti a potřebnosti, přinášely pocit uspokojení - volba náplně je diferencována, jsou respektovány individuální dispozice dětí, případně dílčí zvláštnosti. Z důvodu časové orientace i určité míry kontroly posunu je veden Denní přehled událostí. Ekonomické zázemí tvoří normativní dotace poskytované cestou Školského úřadu v Karlových Varech, příjem z povinné úhrady - příspěvku stanoveného nařízením vlády číslo 176/1996 Sb. - je minimální (vymáhání prováděno, doloženo). Při poskytování dotací je uplatňován výklad 4 a 5 zákona č. 306/1999 Sb. tak, že dané zařízení je posuzováno jako ostatní školy a zařízení s maximálním navýšením (při uzavření příslušné smlouvy - odst. 1 5) na 80 % podíl z normativu. Rodinný dětský domov Duha, o. p. s., poskytuje kromě běžné praxe výchovně vzdělávacího charakteru i speciální péči - přijímané děti přichází z velmi špatného původního rodinného prostředí, prošly nezbytnou léčbou psychiatrického zaměření, plní povinnou školní docházku ve zvláštní škole, je nutné ve větší míře využívat a kontaktovat odborníky speciálně pedagogických center, pedagogicko psychologických poraden apod. Tato skutečnost odpovídá více ustanovení písmene d) odst. 5 4 a písmene d) odst. 1 5 citovaného zákona. Sledovaná oblast je hodnocena v pásmu spíše nadprůměru, stav velmi dobrý. Hodnocení kvality řízení V souhrnu systém práce, vedení domova, prostorové zázemí, výchovná i vzdělávací činnost, odpovídají specifickým potřebám dětského domova daného typu. Sledované zařízení jednoznačně dokládá vhodnost svého místa v systému péče o děti s nařízenou ústavní výchovou, do značné míry vychází ze zkušeností obdobných zařízení i nás i v zahraničí (Švýcarsko). Kontakt domova se školami, kde děti plní povinnou školní docházku či se profesně připravují, odborně poradenskými a diagnostickými pracovišti, sociální sférou, státní správou apod. je na kvalitní úrovni. Výstupní doklady a celá oblast korespondenčních vazeb má věcně správný rámec. Hodnocení velmi dobré. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení Inspekční zpráva - str. 5

6 smlouva o založení obecně prospěšné společnosti jmenovací náležitosti vedení domova osobní spisy dětí, sociálně právní agenda přehledy prázdninové činnosti v roce 1999 a 2000 kniha Denního přehledu událostí ZÁVĚR Soukromý dětský domov poskytuje přijatým dětem odpovídající úroveň náhradní rodinné péče. Je postupně budováno rodině podobné prostorové zázemí, koncepce výchovy počítá se zcela samozřejmým začleněním běžných domácnostních povinností, je nabízena široká škála možností rozvoje zájmové sféry. Daří se pozitivně rozvíjet spolupráci s vedením i učiteli škol, kam děti dochází, resp. dojíždí. Zavedená praxe potvrzuje vhodnost příjmu především malých dětí a sourozeneckých dvojic, případně skupinek, kde není reálný předpoklad umístění do pěstounské péče. Záměrem zřizovatelů je vychovat generaci dětí, které budou mít kvalitní rodinné zázemí, budou se moci do domova vracet - jako do své rodiny. Odborný náhled na způsob práce s dětmi garantuje i ustavená Rada konzultantů při dětském domově, kterou tvoří příslušní odborníci medicínské sféry, sociálního referátu, speciálně pedagogického centra, škol a poradenského systému. Přidělované finanční prostředky jsou využívány výhradně účelně, při prohlídce vybavenosti jednotlivých úseků pobytu dětí nebyla zjištěna nehospodárnost. V celkovém hodnocení výrazně převažují pozitiva, domov své poslání plní - úroveň je spíše nadprůměrná. Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu PaedDr. Zdeněk Slomek, v.r..... Člen týmu PaedDr. Pavel Bártík, v.r..... V Českých Budějovicích dne 19. října Inspekční zpráva - str. 6

7 Datum a podpis ředitele stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: 27. října Razítko Ředitel školského zařízení Podpis Josef Dvořák, v.r Předmětem inspekce bylo zhodnocení činnosti školského zařízení dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 8 téhož zákona může ředitel školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Další adresáti inspekční zprávy Adresát Školský úřad: Karlovy Vary, Kollárova 15 Zřizovatel: Josef a Zuzana Dvořákovi, Mezirolí 4, Nová Role Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI / /2000 Připomínky ředitele Inspekční zpráva - str. 7

8 Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text K inspekční zprávě nebyly ředitelem domova podány připomínky. Inspekční zpráva - str. 8