SLOVO STAROSTY. Několik čísel nejen k zamyšlení..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY. Několik čísel nejen k zamyšlení.."

Transkript

1 SLOVO STAROSTY číslo 9 Kč ročník XIX 3.září cena 3,- Několik čísel nejen k zamyšlení.. V prvém čtvrtletí letošního roku proběhlo na území našeho města, podobně jako v některých dalších krkonošských obcích, sčítání ubytovací kapacity a parkovacích míst rekreačních objektů a rodinných penzionů včetně zjišťování obsazenosti lůžek. Výsledná analýza vycházela z podkladů stavebního úřadu a evidence daní a poplatků, ale co je důležité, byla ověřováno několikadenním šetřením v terénu. Terénní šetření prováděla certifikovaná odborná firma podle evropské metodiky, a tak výsledky z výsledné analýzy lze srovnávat v rámci celých Krkonoš a lze je považovat za poměrně hodnověrné a v rámci daných možností za optimální. A jak tedy v tomto šetření dopadly Janské Lázně (v následující evidenci nejsou zahrnuty objekty lázeňské organizace SLL Janské Lázně): na území města je 148 objektů, ve kterých se nacházejí tzv. rekreační lůžka, tj. hotelů, chat, penzionů, ale i rodinných domků s pronajímáním, s téměř rekreačními lůžky. Majitelé těchto objektů disponují téměř 700 parkovacími místy pro osobní automobily (tento počet neobsahuje samozřejmě parkovací místa na centrálním parkovišti u stanice lanové dráhy). V roce 2007 zaplatili majitelé nebo provozovatelé těchto ubytovacích kapacit poplatek z obsazených lůžek cca ,- Kč. Z uvedeného šetření dále vyplývá, že majitelé či provozovatelé asi 40 objektů s kapacitou téměř 500 lůžek nezaplatili v uvedeném roce z obsazených lůžek ani korunu! Samozřejmě, že zákon i městská vyhláška pamatují na případy, kdy může být i obsazené lůžko od poplatku osvobozeno, ale bylo by asi hodně naivní přijmout argument, že těchto 40 ubytovatelů ve svých objektech ubytovávalo během celého roku na řádně zkolaudovaných lůžkách jen své rodinné příslušníky a známé, kteří za ubytování nic neplatili. V tomto případě se pak nabízí otázka, proč tedy vlastně tyto rekreační kapacity provozují a ve valné většině je i nabízejí prostřednictvím internetu nebo informačních středisek? Zajímavá by byla i odpověď na otázku, zdali v případě ubytování známých, kteří nic neplatili byla řádně zaplacena darovací daň, protože dle informace finančního úřadu se

2 2 v tomto případě bezpochyby o dar nefinančního charakteru jedná! Zajímavé je zastavit se i u čísla vlastní parkovací kapacity u jednotlivých objektů. Každé parkoviště, a tedy i pro jediné auto, podléhá řádnému územnímu případně i stavebnímu řízení a zejména pak technickým podmínkám vyplývajících z faktu, že území celého našeho města se nalézá v ochranném pásmu lázeňských pramenů. Takto schválených parkovacích míst je u nás maximálně několik desítek, a tak i číslo téměř 700 uváděných parkovacích míst o něčem napovídá.. A jaký z toho plyne závěr? Ten musí udělat zastupitelstvo města a stavební úřad, protože jak se ukazuje, stávající kontrolní mechanizmy nejsou příliš účinné a vymahatelnost práva, ostatně jako i v jiných sférách našeho života, není ani tady dobrá. Ing. Václav Němec, starosta INFORMACE Z RADNICE V měsíci srpnu se rada města sešla jedenkrát. Na zasedání 13. srpna rada města projednala a schválila: rozsah nákladů oprav komunikací dle návrhu ved. odboru TS umístění dopravní značky B 20a,,Nejvyšší dovolená rychlost 70 dle návrhu (pouze mimo zimní sezónu) zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.p.č. 163/7 v k.ú. Č.H. (mezi hotelem Vyhlídka a chodníkem k novým bytovým domům) doplnění nájemní smlouvy č. N 9/97 uzavřené mezi městem Janské Lázně a Sportovním klubem Janské Lázně o finanční vyrovnání podílu státní dotace v případě jejího předčasného ukončení a doplnění účelu užívání o společenské a kulturní akce, včetně provozování pohostinské činnosti Rada města souhlasila: se zveřejňováním rubriky připomínající výročí dle schválených podmínek ve zpravodaji Fontána Rada města vzala na vědomí: oznámení společnosti Blacwater Properties, s.r.o. o postoupení práv a povinností z pěti uzavřených smluv na dceřinou společnost Janské Lázně Hotel Resort s.r.o. (stavba zastřešeného parkoviště a související stavby) a požaduje 3 používat v další korespondenci správný název města Janské Lázně stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k provozování webové kamery umístěné na střeše městského úřadu a uložila TH odboru seznámit se stanoviskem firmu HUMLNET s.r.o. a zlegalizovat provozování kamery tímto subjektem Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o regulativech územního rozvoje Města Svoboda nad Úpou ze dne Rada města uložila odboru TS: provádět čištění svodnic v místní komunikaci od centrálního parkoviště k Lučnímu domu po každém dešti a protažení odvodnění až do potoka a uložila TH odboru vyzvat majitele hotelu Luční dům k řádnému odvodnění svých pozemků, aby nedocházelo k poškozování místní komunikace poptat firmy za účelem získat další cenové nabídky na hrubou přípravu chodníku u Kavkazu, zajistit pokácení dvou stromů (jasany) rostoucích v místě budoucího chodníku a zahájit přípravy stavební akce včetně přemístění dvou sloupů veřejného osvětlení Rada města doporučuje zastupitelstvu města: schválit prodej pozemku p.p.č. 9/10 v k.ú. J.L. s věcným břemenem pro přístup ke všem nemovitostem (příjezdová komunikace k Tučkovým, Křížovým a Křivánkovým) a uložila TH odboru zajistit znalecký posudek Rada města předkládá: k vyjádření komisi pro rozvoj města projektovou dokumentaci na stavbu nového areálu technických služeb a požární zbrojnice v lokalitě Duncan Rada města uložila tajemnici: zjistit v platné legislativě možnost provádění kontrol ve věci likvidace komunálního odpadu a třídění odpadu fyzických osob podnikajících a právnických osob Rada města uložila TH odboru: zajistit cenovou nabídku na zpracování znaleckého posudku potřebného k prodeji cesty vedoucí od čp. 3 k lesnickému učilišti připravit podklady pro jednání komise pro rozvoj města s vytipovanými lokalitami vhodnými pro stavební uzávěru a uložila starostovi města kontaktovat právnickou kancelář

3 4 5 zajistit geometrické zaměření k plánovanému prodeji části pozemků p.p.č. 208/1 a 62/1 v k.ú. J.L (Lyžařská ulice) (MV) E-BOX Zpětný odběr drobných vyřazených elektrozařízení (EEZ) je pro Vás zajištěn formou E-BOXU umístěného uvnitř budovy městského úřadu (hned za vchodovými dveřmi). Cílem je poskytnout všem možnost odevzdat použitá EEZ a zároveň rozšířit povědomí o nutnosti zpětného odběru a recyklace drobných EEZ. Do E-BOXU můžete vhazovat drobná zařízení jako jsou například nefunkční kalkulačky, telefony, drobná počítačová vybavení, discmany, walkmany, MP3 přehrávače, fotoaparáty, kamery, DVD apod., která dle průzkumů často končí ve směsném komunálním odpadu. Do E-BOXU nepatří baterie, akumulátory, úsporné žárovky, výbojky a zářivky. E-BOX o rozměrech 40x40x80 cm nám bezplatně poskytla společnost ASEKOL, o jejíchž aktivitách se můžete více dozvědět na Tříděný odpad - informace Kontejnery na sklo, plast a papír, které jsou umístěny u Merkuru, v Lyžařské ulici, v Lázeňské ulici, v Krkonošské ulici, na Duncanu a na sídlišti Na Sluneční stráni, jsou pouze pro odpad vzniklý fyzickou osobou. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, si likvidaci odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti zajistit v souladu se zákonem sami. Při kontrole musí být podnikatel schopen likvidaci odpadu prokázat. Žádáme občany, aby zavírali kontejnery, udržovali okolí v čistotě a aby odpad řádně třídili a stlačovali, dle pokynů na kontejnerech. Podrobnosti, např. o dalším zpracování, se můžete dozvědět na www. ekokom.cz. Staráte se dobře o své nemovitosti??? Město Janské Lázně vyzývá vlastníky zanedbaných budov a přilehlých pozemků k provedení opatření, která povedou k výraznému zlepšení jejich vzhledu. Na území obce jsou některé pozemky dlouhodobě neudržované, nesekané a nesklízené. Řada těchto pozemků a objektů se nachází na exponovaných místech našeho lázeňského střediska, při vjezdu do města, podél silnic a turistických cest. Jejich neutěšený vzhled budí oprávněné pohoršení návštěvníků i obyvatel města. Upozorňujeme, že město Janské Lázně může za stávající stav vlastníkům zanedbaných budov a pozemků, které narušují vzhled obce, uložit pokutu až do výše Kč podle 58 odstavce 2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů. (MV) INFORMACE PRO KAŽDÉHO Menšinová škola v Janských Lázních /České školství v městysi pod Černou horou v letech / Mgr. Ondřej Vašata Nedílnou součástí městyse Janské Lázně byla ve 20. a zejména 30. letech minulého století poměrně malá česká menšina. Letos v září uplynulo již 70 let od chvíle (starší i nejnovější česká literatura chybně uvádí, že v městysi fungovala česká škola až od roku 1936), kdy byla v Janských Lázních otevřena česká menšinová škola. Stalo se tak 8. září 1935 a tento den se stal jedním z nejslavnějších v dějinách místní české menšiny. I když k výraznému rozvoji menšiny v oblasti došlo až po roce 1918, neznamená to, že by zde Češi předtím nežili. Situace české menšiny se však začala pomalu měnit k lepšímu až po vzniku Československa dne 28. října Počet Čechů se začal po roce 1918 v pohraničních oblastech postupně zvyšovat, a to jednak tím, že se řada z nich nyní již celkem bez obav mohla přihlásit ke své národnosti, a také proto, že Češi byli obsazováni do státních služeb, a to jako zaměstnanci železnic, pošt či četnictva. Často bývali přidělováni právě do pohraničních oblastí. Po roce 1918 tak na mnohých místech v pohraničí vznikají první české spolky a leckde i menšinové školy. Pro rozvoj zdejších českých škol byl velmi důležitý zákon o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích z 3. dubna Podle něj mohla být veřejná obecná škola národní otevřena v každé obci, kde žilo alespoň 40 dětí (podle

4 tříletého průměru), pro které nebyla v obci škola s jejich mateřským vyučovacím jazykem. Zákon povoloval i výjimky, kdy mohla být v obci 6 roce 1934/35 navštěvovalo německou obecnou školu v Janských Lázních 7 českých dětí. Byly to děti zaměstnanců lanovky, poštmistra a majitele hotelu Kulma-Libuše. Řada z těchto dětí tehdy nastoupila do školy teprve zřízena škola i s menším počtem žáků než 40. Z blízkého okolí Janských Lázní známe české obecné školy v Heřmanových Sejfech (dnešním Rudníku) či Černém Dole. Ve většině jmenovaných případů se ale díky malému počtu žáků jednalo pouze o jednotřídky. V národnostně smíšených obcích také vznikaly spolky, a to zejména odbory Národní jednoty severočeské (NJS). Z nejbližšího okolí Janských Lázní známe z 20. let odbory NJS v Horním Starém Městě, Mladých Bukách a také v Maršově IV. Úkolem těchto českých obranných spolků bylo posílení pozic českých obyvatel v pohraničí. Odbory NJS se tehdy spolupodílely na založení českých škol, ale participovaly i na kulturním životě české menšiny v obcích. Odbor NJS pro Svobodu nad Úpou, Janské Lázně a Černou Horu byl založen 6. ledna Tento odbor byl typickým příkladem spolupráce, kdy se v rámci jednoho spolku spojily málo početné české menšiny několika sousedních obcí. Svým vznikem reagoval na rostoucí počet Čechů v oblasti v druhé polovině 20. let. V Janských Lázních a Černé Hoře se tehdy totiž usadilo několik českých rodin. V roce 1925 koupil v Janských Lázních Čech Michael Kulma dům Viktorshöhe spolu s nedalekým domkem a postupně tyto objekty předělal na hotel Kulma-Libuše (dnes č. p. 94 v Lázeňské ulici). Ten se stal v následujících letech centrem místních Čechů. Sídlil tu jak místní odbor NJS, tak i Rybářský klub pro horní povodí Úpy a Labe, založený v roce Pro rozvoj místní menšiny znamenalo velmi mnoho také zprovoznění visuté lanovky z Janských Lázní na Černou horu v roce V tomto technickém zařízení pracovalo několik českých zaměstnanců, kteří patřili k oporám místního odboru NJS. Děti zaměstnanců lanovky převažovaly i v žactvu budoucí české školy v Janských Lázních. Přestože počet Čechů v oblasti vzrůstal, na počátku 30. let nedosáhl v Janských Lázních či sousední Černé Hoře ani 10% podílu na populaci. Členové spolku se rekrutovali především z řad státních zaměstnanců. Prvním předsedou odboru NJS se stal František Richter, přednosta železniční stanice ve Svobodě nad Úpou. Jedním z prvních úkolů zdejšího odboru NJS byly přípravy na otevření menšinové obecné školy v Janských Lázních. Při odboru NJS existovala školská komise, ve které byli jako poradci i učitelé z menšinových škol v Mladých Bukách a Maršově IV. Počet českých dětí v městysi a okolí ovšem tehdy nebyl příliš velký. Rozhodně se nedalo počítat s tím, že by měla škola kolem žáků, jako tomu bylo na českých obecných školách v okolí Trutnova. Například v roce 1910 chodilo do německé obecné školy v Janských Lázních pouhých 9 českých žáků. Navíc se zřejmě jednalo o děti, které sem přišly z vnitrozemí, aby se naučily německy. Ve školním prvním školním rokem. Rodiče tento fakt těžce nesli a snažili se ve spolupráci se zdejším odborem NJS a Vlasteneckým sdružením přátel menšinových škol z Prahy (tento spolek pomáhal řadě menšinových škol v oblasti) o založení české školy v místě. Snahy o její zřízení byly úspěšné, takže městys měl od počátku škol. roku 1935/36 svou vlastní jednotřídní menšinovou školu. Své prostory škola našla v české vile Ludmila (dnes č. p. 86 v Rekreační ulici), patřící bankéři Nepasickému z Hradce Králové. K otevření školy došlo 8. září Slavnostní průvod směřoval tehdy do Janských Lázní ze Svobody nad Úpou. Před školou si pak jeho účastníci poslechli projevy předsedy zdejšího odboru NJS Františka Richtra či Jindřicha Matěje Vlčka, předsedy VII. sboru NJS, do jehož působnosti spadal i místní odbor NJS. J. M. Vlček ve své řeči označil novou menšinovou školu za kulturní a národní baštu Čechů v městysi. Důstojný ráz slavnostnímu otevření školy dodalo i vystoupení pěveckého spolku Hlahol z Čáslavi a také více než stočlenný zástup Sokola z téhož města, který kvůli otevření školy přerušil své putování po Krkonoších. Prvním učitelem zdejší české menšinové školy se stal později známý divadelní herec a režisér Karel Palouš (narodil se 11. července 1913 v Loukově, zemřel 16. dubna 1999 v Praze). Do dějin české kultury se zapsal jako režisér a ředitel Realistického divadla v Praze. Zájem o divadlo předvedl Karel Palouš již v Janských Lázních. Spolu s dětmi nacvičil divadelní hru Jabloňový květ, kterou předvedli publiku v hotelu Kulma-Libuše 7. března 1936 v rámci oslav narozenin bývalého prezidenta T. G. Masaryka. Karel Palouš ovšem vydržel na škole pouhý jeden školní rok a poté odešel do Národního divadla moravskoslezského v tehdejší Moravské Ostravě. Na jeho místo v Janských Lázních tak nastoupil od škol. roku 1936/37 Josef Mařík, dosavadní učitel na škole v nedalekých Mladých Bukách, který zde působil až do okupace v roce Příchod nového učitele ale nebyla jediná změna v životě školy. Její dosavadní umístění ve vile Ludmila se ukázalo jako nevýhodné. Budova se nacházela mimo hlavní ulici a navíc místnost, kterou měla škola v přízemí pronajatou, byla vlhká a tmavá. Tyty problémy se nakonec podařilo vyřešit tím, že zřejmě od počátku škol. rok 1936/37 škola sídlila v domě Anny Vajsarové (Waisarové), dnes č. p. 88 v Lázeňské ulici. Škola zde získala prostory v prvním patře, kde měla učebnu, malý pokoj pro učitele a kabinet, který zároveň sloužil jako šatna. Přemístění školy z české vily do německého domu se ale nesetkalo u představitelů městyse s příliš velkým pochopením. Majitelku domu si proto předvolali k 7

5 výslechu. Vajsarová na jejich dotaz, proč připustila přemístění české školy do svého domu, argumentovala tím, že od městyse žádného příjmu nemá a o její jediný výdělek se stará blízký hotel Kulma-Libuše, který jí přenechává část své klientely. Navíc je rodilá Češka od Semil, má ráda 8 české děti a díky pronájmu prostor škole bude mít stálý příjem. Celá věc tím byla vyřízena a škola fungovala v prostorách domu č. p. 88 až do roku Počet dětí, které chodily do školy, nebyl nikterak vysoký. Víme, že při zápisu se mělo do školy přihlásit 12 dětí z Janských Lázní, Černé Hory a Svobody nad Úpou. Ve školním roce 1937/38 navštěvovalo školu dvanáct žáků, z toho pět chlapců a sedm dívek, a ve škol. roce 1938/39 deset žáků (šest chlapců a čtyři dívky). Žáky školy ovšem nebyli jen Češi. Například ve škol. roce 1935/36 chodilo do školy také několik německých dětí ze Svobody nad Úpou. Víme také, že škola často spolupracovala s ostatními českými školami v okolí. Každý rok se žáci ze škol z Janských Lázní, Maršova IV, Mladých Buků a později i Horního Starého Města scházeli po Vánocích v hotelu Kulma-Libuše na koledu a po Velikonocích zase na pomlázce. Školní rok 1938/39 byl posledním v krátké historii menšinové školy v Janských Lázních. Situace byla tehdy v pohraničí již velmi napjatá. Německé obyvatelstvo na území Krkonoš a Podkrkonoší už většinou stálo za neblaze proslulou Sudetoněmeckou stranou. Na těžký život učitelů menšinových škol na Trutnovsku v kritických zářijových dnech roku 1938 vzpomínal i tehdejší trutnovský učitel a kulturní pracovník Vlastimil Brunclík: Někteří učitelé z pohraničních jednotřídek hlásí, že musili zastaviti vyučování a přijíždějí si pro informace. Vracíme je na místa, ovšem nevíme, jestli na ně nastoupili. Celý tento nepříznivý vývoj ukončila mnichovská konference. Československo muselo postoupit hitlerovskému Německu většinu svého pohraničního území. V území obsazeném německou armádou se ocitly v říjnu 1938 i převážně německé Janské Lázně. Část zařízení školy se podařilo ještě na počátku října 1938 přemístit do škol ve Dvoře Králové a Hradci Králové. Tím skončilo krátké období existence české menšinové školy v Janských Lázních. Tento text trutnovského historika Mgr. Ondřeje Vašaty byl převzat z časopisu Krkonoše číslo 11/2005. Ankety na - červenec Letní nabídku kulturních akcí v JL považuji za - Odpověď Počet hlasů Podíl Dostatečnou 71 60% Pouze průměrnou 7 6% Zcela nedostatečnou 41 34% celkem % 9 Letošní dovolenou strávím Odpověď Počet hlasů Podíl V ČR 97 83% V zahraničí 4 3% V ČR i v zahraničí 17 14% celkem % Ing. Jiří Franc, předseda Komise propagace města KLUB DŮCHODCŮ Klub důchodců pořádá pro důchodce z Janských Lázní jednodenní výlet do Chlumce nad Cidlinou návštěva zámku a zemědělského muzea. Dále navštívíme hřebčín a přesuneme se do města Poděbrad. Odjezd v 7 hod. od Kolonády. Bližší informace každou středu od 14 do 16 hod. v klubu důchodců, nebo na telefonu p.hainiš SPOLEČENSKÁ KRONIKA Na základě žádosti občanů Janských Lázní a následně usnesení rady města obnovujeme tuto společenskou rubriku, v níž budeme každý měsíc uveřejňovat jména našich spoluobčanů, kteří oslaví svá životní jubilea. Podle zákona o ochraně osobních údajů bude vždy zveřejňován pouze jmenný seznam jubilantů bez uvedení věku a v případě kulatého výročí bude předem vyžádán písemný souhlas oslavence s uvedením jeho věku. V měsíci září se životního výročí dožívají :

6 paní UHROVÁ Vlasta, paní HÁKOVÁ Vlasta a pan PROVAZNÍK Jan oslaví 80 let Všem srdečně blahopřejeme! 10 KINO VLAST ZÁŘÍ Telefony: , středa AMERICKÝ GANGSTER USA 156 tit. Režie: Ridley Scott 2007 Hrají: D.Washington, R.Crowe, Ch.Ejiofor, C.Gooding Jr., Životopisný příběh vzestupu a pádu skutečného černošského narkobarona Franka 11 Lucase líčí jeho peripetie od roku 1968, kdy se jako řidič zemřelého vládce Harlemu rozhodl nastoupit na jeho místo. Zároveň film popisuje i hon na něj, který vytrvale vede neúplatný detektiv Richie Roberts, jemuž se nakonec podaří odhalit úplatkáře v policii i ve státní správě.. Do 15 let nevhodný Vstupné 60, středa SPEED RACER USA 135 dabing ŠÚ v 18,00 Režie: bratři Wachowští Hrají: E.Hirsch, Ch.Ricciová, M.Fox, S.Sarandonová, Rodinné akční dobrodružství s jednoduchým dějem uvádí na scénu talentovaného automobilového závodníka Speeda Racera, který je za volantem supervozu Mach 5 nadějí malého rodinného podniku Racerových. Ohrožení pro Speeda i jeho nejbližší však představuje samolibý pan Royalton, který zmanipuloval závody a je odhodlaný ostatní zničit.. Přístupný Vstupné 65,5. 9. pátek WANTED USA 109 tit. ŠÚ Režie: Timur Bekmambetov Hrají: J.McAvoy, M.Freeman, A.Jolieová, T.Stamp, Akční thriller natočený podle úspěšného komiksu s hlavní postavou mladého účetního Wesley Gibsona. Šokovaný mladík zjistí, že jeho nikdy nepoznaný otec, byl členem tajemného Bratrstva zabijáků, udržujícího již po staletí "stabilitu" ve světě. Otec však byl zabit a on ho má pomstít, neboť po něm zdědil výjimečné vlastnosti. Wesley nakonec přijme novou identitu a podrobí se tvrdému výcviku, aby mohl splnit svůj úkol. Vstupné 60,7. 9. neděle DOSTAŇTE AGENTA SMARTA USA 110 tit. Režie: Peter Segal Hrají: S.Carell, A.Hathawayová, D.Johnson, A.Arkin, Maxwell Smart je analytikem supertajné špionážní organizace, bojující proti zločineckému syndikátu. Shodou okolností se mu splní sen být tajným agentem a podniknout nebezpečnou misi v Rusku s cílem zabránit zneužití jaderné zbraně. Smart s kolegyní a se svým šéfem včas odhalí zradu a na poslední chvíli zabrání katastrofě. Moderní akční komedie bondovského střihu těží zejména z povahových rysů zarputilého a poněkud nešikovného protagonisty. Vstupné 65, pátek RENÉ ČR 85 Režie : Helena Třeštíková Časosběrný dokumentární film Heleny Třeštílkové ukazuje sedmnáct let života Reného Plášila. Mladík se po nepříliš šťastném dětství dopustil v šestnácti letech menší krádeže, za niž byl nepřiměřeně potrestán. V následujících letech střídavě pobýval v různých nápravných zařízeních a na svobodě, kde se ovšem znovu pohyboval za hranicí zákona. Zajímavý moment nastává, když se René režisérky zeptá, zda ho považuje jen za objekt zkoumání, či k němu cítí i něco víc Vstupné 60, neděle NEUVĚŘITELNÝ HULK USA 112 tit. ŠÚ Režie: Louis Leterrier Hrají: E.Norton, L.Tylerová, T.Roth, W.Hurt, Vědec Bruce Banner v dospělosti doplácí na genetický experiment, jemuž ho v dětství podrobil jeho nezodpovědný otec, a na ozáření gama paprsky při nehodě v laboratoři, jejichž vinou se v emotivně vypjatých okamžicích mění v nezvladatelné obří zelené monstrum. Nyní se už pět let skrývá. Ve hře je ještě další zmutovaný protivník s nadlidskými schopnostmi, fanatický žoldák Emil Blonsky; v akčním fantastickém filmu však hlavní boj svádí Bruce sám se sebou Vstupné 60, středa Koncert LUBOŠ POSPÍŠIL ve 20,00 Charismatický hlas a dvanáctistrunná kytara. To je nezaměnitelné poznávací znamení sólových vystoupení písničkáře Luboše Pospíšila, ve kterých představuje svoji autorskou tvorbu či melodie věrného souputníka Bohumila Zatloukala. Oboje skvěle koresponduje s texty Pavla Šruta či s překlady děl světových básníků pátek VENKOVSKÝ UČITEL ČR 126 ŠÚ Režie: Bohdan Sláma Hrají: P.Liška, Z.Bydžovská, L.Šedivý, M.Daniel,

7 V psychologickém snímku se ocitáme na vesnici v jižních Čechách, kde u rybníka stojí naproti sobě dvě stavení. V jednom bydlí titulní hrdina, ve druhém farmářka Marie s dospívajícím synem Láďou. Zatímco Marie by si ráda něco začala s učitelem Petrem, ten se zamiluje do jejího syna, který zase přijde o svou lásku Berušku. Do Marie je ovšem nešťastně neděle INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY Režie: Steven Spielberg USA 122 tit. ŠÚ Hrají: H.Ford, C.Blanchetová, K.Allenová, S.LaBeouf, V dobrodružném akčním filmu se na plátna kin po devatenácti letech vrací univerzitní profesor a muž, který objevil legendární Archu úmluvy, zamilovaný místní opilec Jožin a Petra pronásleduje jeho dřívější milenec Jirka. Vlastně všichni jsou nešťastní a hledají různým způsobem východisko, protože každý někoho potřebuje Do 15 let nevhodný Vstupné 60,- zachránil posvátné Sankarové kameny a nalezl Svatý grál. V novém příběhu bude pátrat po další slavné relikvii - záhadné Křišťálové lebce. Vydá se na další mimořádnou cestu, jež ho zavede až do nitra peruánské džungle. Jeho úhlavním nepřítelem bude tentokrát všehoschopná ruská agentka Irina Spalko doprovázená armádou hrdlořezů. Vstupné 65, neděle HANK A MIKE Kanada USA Režie: Matthiew Klinck tit. ŠÚ Hrají: T.Michael, P.Mancini, Ch.Klein, C.Amsdenová, Dva růžoví velikonoční zajíčci žijí a pracují v surreálném světě spolu s obyčejnými lidmi. Žádné výjimečné schopnosti nemají a smysl jejich existence spočívá v tom, že jednou za rok schovají dětem čokoládová vejce. Jejich zaměstnavatel se však potýká s problémy, a tak kamarádi přijdou o místo. To odstartuje řadu paradoxních situací, protože když se někdo jako velikonoční zajíček narodí, těžko se zaučuje v jiné profesi. Nenáročná komedie se vysmívá komercionalizaci života a honbě za penězi Vstupné 60, středa TEMNÝ RYTÍŘ USA 152 tit. ŠÚ Režie: Christopher Nolan Hrají: Ch.Bale, H.Ledger, A.Eckhart, M.Gyllenhaalová, Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. Temný hrdina se proto spojí s poručíkem Gordonem a právníkem Dentem, aby s jejich pomocí zbavil město Gotham City několika nebezpečných zločineckých organizací. V ulicích města však záhy začne řádit nevypočitatelný zločinec Joker se svéráznými metodami, který mezi obyvateli šíří strach a zmatek... Mysteriózní akční drama s hvězdným hereckým obsazením. Vstupné 70, pátek AKTA X : CHCI UVĚŘIT USA 105 tit. ŠÚ Režie : Chris Carter Hrají : D.Duchowny, G.Andersonová, A.Peetová,B.Connolly, Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem, jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormálních jevů. Od posledního filmu uplynulo už 10 let a svět okolo nás se výrazně změnil, stejně jako se změnili a zestárli hrdinové. Autoři nového sci-fi thrilleru slibují nečekané zvraty, napětí a intenzivní nesoulad mezi Muldrem a Scullyovou, kteří se znovu setkávají nad případem, jenž zcela narušil jejich životy. Vstupné 65,- INFORMACE PRO VÁS EXULANT JAN AMOS KOMENSKÝ Láz.dům ČCE SOLA FIDE Janské Lázně, kostel ČCE Konference s mezinárodní účastí, koncerty, ekumenické bohoslužby, doprovodný program ke 380. výročí odchodu Českých bratří a J.A.Komenského do zahraničního exilu. Pátek : 15,00 - zahájení, ekumenická bohoslužba a premiéra hud. skladby s kantátou 16,30 - vědecký program 20,30 - koncert Musica da Camera Brno Sobota : 9,00 - přednáškové dopoledne 15,00 - promenádní koncert na kolonádě Trubači z Herrnhutu 18,00 - veřejná Valná hromada 20,30 - koncert - kytarový recitál Pavla Čápa, Musica da Camera Brno Neděle : 9,00 - odjezd autobusem do Žacléře k místu posledního rozloučení exulantů s vlastí 10,00 - polní ekumenická bohoslužba, položení kytice k památníku J.A.Komenského, návštěva Muzea v Žacléři, 12,30 návrat do Jan. Lázní Pořádá občanské sdružení Exulant Praha a Evangelische Brüder-Unität, Hernhut Německo 1.kontaktní internetové stránky pro lidi s postižením.

8 Stránky se zabývají komplexními informacemi pro lidi s postižením, jak tělesně tak mentálně retardované, lidi v důchodovém věku, obsahují i závislostní problematiku a zdravotní problémy, které ohrožují plnohodnotný život lidí. Obsahují aktuální informace pro lidi v nouzi, na koho se obrátit a kdo pomůže: LET LANOVÉ DRÁHY Oslavte s námi 80 let lanové dopravy v Janských Lázních! O víkendu 20. a 21. září Vás vyveze na vrchol Černé hory nejmodernější kabinová lanovka Čechách Černohorský Express za poloviční cenu, děti do 10 let zdarma. Poloviční ceny na Vás rovněž čekají v restauracích na dolní a horní stanici kabinové lanovky a na rozhledně Panorama. V prostorách dolní stanice lanovky je možné shlédnout funkční model původní kabinové lanové dráhy z roku Mgr. Petr Hynek U příležitosti oslav 80. výročí založení hotelu ZÁTIŠÍ pořádáme dne od hod. JUBILEJNÍ VEČER Připravili jsme pro Vás: párty stan, vystoupení skupiny STRESOR (repertoár : KABÁT, ALKEHOL, Katapult, Škwor apod.) Spolumoderovat bude Daniel Kostka z rádia F1 Občerstvení za jubilejní ceny! PIVO Primátor 10%.. 15,Krakonoš 12%.. 15,- V restauraci: Jubilejní guláš+knedlík.. 50,Všechno nealko 0,2 dcl.. 20,- Na grilu bude k mání: Papriková klobása Marinovaná krkovice.. 25,.. 40,- Na baru: Rum-Božkov, Zelená 15,- Vodka 20,Fernet.25,- Slivovice-Jelínek, Becher.30,Víno bílé i červené 0,2 dcl 25,- Srdečně Vás zveme! 15 POŠTA JANSKÉ LÁZNĚ Změna hodin pro veřejnost od 1.září : Pondělí 8:00 10:00 13:30 16:30 Úterý 8:00 10:00 13:30 16:00 Středa 8:00 10:00 13:30 16:30 Čtvrtek 8:00 10:00 13:30 16:00 Pátek 8:00 10:00 13:30 16:00 Sobota zavřeno Neděle zavřeno Bližší informace na tel. čísle : SPORTOVNÍ KLUB STOLNÍ TENIS Od posledních zpráv ze stolního tenisu, které vyšly v červnovém vydání, se hráči SK Janské Lázně TP zúčastnili tří zahraničních turnajů. Mládež absolvovala týdenní tréninkový kemp v Sadské. Doufáme, že to bude na jejich výkonnosti znát, protože děvčata budou obhajovat titul regionálního přeborníka. Do nastávajícího soutěžního roku postoupilo B družstvo z druhého místa do I. třídy regionálního přeboru družstev mužů. Tímto postupem završilo velmi úspěšný soutěžní rok 2007/08. Pro rekapitulaci uvádím konečné výsledky soutěží družstev - postup A družstva do krajské soutěže 2MA, B družstvo postoupilo o třídu výše. Starší žákyně získaly titul regionálního přeborníka. Starší žáci obsadili 2. místo ve stejné soutěži. A družstvo se probojovalo mezi 4 družstva Královéhradeckého

9 a Pardubického kraje v Českém poháru. Děvčata postoupila do 2.stupně v Českém poháru a družstvo TP obsadilo 4. místo v mezinárodním turnaji o Pohár města Janské Lázně. A družstvo TP je na prvním místě v dlouhodobé soutěži Liga bez bariér. Věříme, že toto výborné umístění potvrdí v závěrečných třech kolech v Jičíně v rámci Mistrovství České republiky družstev mužů a žen. 16 V termínu bylo družstvo pozváno na mezinárodní turnaj do polského Boleslawce. V konkurenci 16 týmů obsadili naši hráči 6. místo. V soutěži jednotlivců se dařilo Vladimíru Havrdovi, který postoupil ze čtyřčlenné skupiny do finálové skupiny. V dalším turnaji v Německém Übersee jsme znovu zabodovali, když se družstvo probojovalo znovu do finálové skupiny. Tam narazilo na rakouské družstvo z Vöcklabrucku (druhé na turnaji v Janských Lázních) a po dramatickém boji prohrálo o bod: 3-4. Tímto výsledkem se umístilo na konečném 8. místě využilo družstvo SK Janské Lázně tradičního pozvání do Ružomberku, kde se připravovali slovenští paralympionici do Pekingu. Při tomto soustředění jim naši dělali sparingpartnery a tím si dobře zatrénovali s kvalitními hráči. Ve vzájemném utkání, které skončilo nerozhodně 9 9, výborně zahráli Vladimír Havrda s Lubomírem Jančurou. Dobře jim sekundovali Bureš Petr a Aťka Potůčková. V nastávajícím soutěžním roce bude mít SK Janské Lázně znovu v soutěžích 5 družstev. První, kdo zasáhne do soutěže, bude C družstvo mužů, které zahájí své utkání v sobotu ve Velkých Svotoňovicích. Na domácích stolech přivítá v neděli od 9.00 hod. B družstvo hráče z Bernartic. Děvčata pojedou na utkání druhého stupně Českého poháru do Liberce, kde se utkají s družstvy SKST Děčín, TTC Litoměřice, SKST Liberec a SK Janské Lázně. A družstvo zahájí své účinkování v krajské soutěži ve Vrchlabí s družstvem TTC Vrchlabí C. Dorostenky zahájí svou soutěž v Trutnově a starší žáci ve Rtyni. Věříme, že i letošní soutěžní rok přinese tolik úspěchů jako ten předešlý. Petr Bureš Měsíčně vydává Město Janské Lázně, č.reg. MK ČR E Redakční rada : E.Hronešová, Ing.J.Rousek, Dr. A.Hrabě. Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. Inzerce se přijímá osobně na městském úřadě nebo písemně poštou, případně do schránky ve vstupu na Radnici MěÚ. Tiskne MěÚ, počet výtisků: 200 kusů měsíčně. Redakční uzávěrka je vždy do 20.dne v měsíci. 17 LYŽAŘSKÝ ODDÍL Poprázdninové zprávy Prázdniny nám končí a před námi je podzim, kdy začíná náročná příprava na zimní závody. Zářijové fyzické testy nám odhalí připravenost malých závodníků i aktivně strávené léto. Co se tedy dělo během letních prázdnin? Pro děti, které během prázdnin zůstaly doma, probíhaly pravidelné tréninky jednou týdně. Závodníci si navíc poctivě plnili individuální tréninkový plán. Kromě pravidelných tréninků jednou týdně děti absolvovaly letní kondiční soustředění. Soustředění proběhla tentokrát hned tři, pro každou věkovou skupinu. Prázdniny jsme zahájili čtyřdenním soustředěním nejmenších /převážně předškolních/ dětí. Soustředění proběhlo v Janských Lázních a díky velmi vstřícné podpoře místních bylo pro děti zdarma. Zúčastnilo se 11 dětí z Janských Lázní a Svobody nad Úpou. Všechny děti byly ubytované na penzionu Horský Dvůr. Děti se zde učily základním sportovním dovednostem a seznamovaly s lyžařskou kondiční přípravou, na kterou budou moci navázat v průběhu podzimních tréninků. V posledním červencovém týdnu vyrážela na soustředění početná skupina přípravky a předžáků celkem 20 dětí a 4 trenéři. Soustředění proběhlo v malém sportovním zařízení města Jičín Homole. Během celého týdne děti průběžně trénovaly cvičení koordinační, posilovací, protahovací, s hudbou, průpravná lyžařská cvičení, běhy, jízdy na kole a kolečkových bruslích. Jedno tréninkové dopoledne proběhlo na atletickém stadionu v Jičíně, kde se trénovala rychlost, běžecká abeceda, starty a skoky do dálky. Odpoledne jsme navštívili sousední aquapark, kde si to děti náležitě užily.

10 Děti kromě pravidelných tréninků absolvovaly i fyzické testy, rehabilitační vyšetření a měřené závody. Vyvrcholením byl triatlon, který prověřil fyzickou připravenost malých závodníků. Soustředění se velmi vydařilo, ať hodnotíme sportovní nadšení dětí, vstřícnost areálu, počasí a práci trenérů. V předposledním srpnovém týdnu vyjela na soustředění 18 nejstarší skupina žáků a juniorů. Soustředění absolvovalo 11 dětí a 2 trenéři v duchu letní kondiční přípravy ve sportovním středisku Lites poblíž vesničky Borovice. Zařízení nabízí hřiště na fotbal, plážový volejbal, lezeckou stěnu, krytý i venkovní bazén a tělocvičny. Nachází se poblíž bývalého vojenského prostoru, kde jsou ideální trasy pro horská kola i silničky pro trénink na kolečkových bruslích. Žáci absolvovali náročný kondiční týden, který měl za cíl upevnit jejich připravenost na podzimní a zimní trénink. V rámci tréninku jsme podnikli výlet ke 35 km vzdálenému rybníku Stráž pod Ralskem, kde jsme trénovali na vodních lyžích na speciálním vleku. Soustředění žáků bylo zakončeno závodem v triatlonu a velkým orientačním závodem. Soustředění hodnotíme z hlediska sportovní přípravy jako velmi úspěšné. Na kategorii žáků a juniorů jsou kladeny vyšší nároky, proto i trénink a příprava jsou náročnější. Všichni členové se ho zhostili s nadšením a na jedničku. V průběhu letních soustředění jsme nově využili jako doplněk hru softball, která všechny děti nadchla. Velký dík za zapůjčení veškerého materiálu patří panu Ondráčkovi ze Svobody nad Úpou, který podporuje rozšíření této hry mezi mládež. Na závěr musíme ještě připomenout jedno soustředění, kterého se zúčastnili pouze dva členové našeho oddílu, nicméně velmi úspěšně. Freestyle tréninkový kemp v areálu Aleše Valenty ve Štítech byl zakončen závody ve skocích na lyžích do vody. V profesionální konkurenci se dokázal prosadit Filip Šrůtek i Isabela Kyselová, která nakonec ve finále porazila reprezentantku Nikolu Sudovou a obsadila 2. místo. Před nám je podzimní příprava a všichni členové jistě pomalu oprašují lyžařskou výzbroj a připravují se na zimu. Lyžařský oddíl během podzimu přijímá nové členy do závodních i nezávodních skupin z Janských Lázní a okolí. Bližší informace najdete na našich stránkách: pod sekcí lyžování. Za lyžařský oddíl SK JL - Pavel Šedivý, trenér oddílu 19

11 20