ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3)"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ ÚNOR 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã Mikulá oviãtí mykologové plánovali na schûzi Ma karní karneval ve kolce Co je nového v Ulitû? Vítûzem byl kaïd, kdo dokonãil (str. 3) (str. 3) (str. 4) (str. 6) Slovo starosty Mikulášovic Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do roku 2009, třetího roku volebního období. Hned od počátku roku se musíme přizpůsobit dění ve světě, který prožívá jednu z největších ekonomických a hospodářských krizí posledních let. Již koncem roku se toto projevilo i v našem regionu a konkrétně i v našem městě. Jednotlivé podniky omezují výrobu, snižují pracovní dobu a zároveň i počet zaměstnanců. Tento stav pokračuje i v počátku roku letošního. Hlavní otázka je, jak se ekonomická situace projeví na chodu našeho města. Chtěl bych Vás všechny uklidnit, že určitě ne katastroficky. To mohu říci hlavně z důvodu, že jsme v roce 2008 hospodařili velmi dobře a i přesto, že jsme se snažili splnit plánované úkoly, dokázali jsme ušetřit a tím si vytvořit rezervní fond pro případné překlenutí vzniklých problémů. V návrhu rozpočtu na rok 2009, který budeme projednávat a schvalovat v závěru měsíce února, znovu počítáme kromě zabezpečení chodu města, což znamená provoz ZŠ, MŠ, domu pro seniory, veřejného osvětlení, výjezdové jednotky hasičů, tělocvičny, bytového hospodářství, odpadového hospodářství, koupaliště, hřbitova, informačního centra, údržba zeleně a chod MěÚ, s pokračováním oprav místních komunikací. Hlavním úkolem bude na úseku bytového hospodářství zajistit napojení objektu čp. 574 na městský vodovod a provést výměnu oken v celém objektu. Jedná se celkem o více než sto oken. Zajišťujeme dokumentaci a zároveň dotaci na opravu kaple TŘÍ OTCŮ v dolní části města. Ve Slovanském domě chceme provést rekonstrukci sociálního zařízení v I. patře. Na úseku veřejného osvětlení budeme pokračovat ve výměně úsporných svítidel a při případném zahájení rekonstrukce el. vedení v horní části města, kterou má naplánovanou ČEZ, musíme zajistit nové veřejné osvětlení, včetně nových stožárů, což představuje částku 2 mil. Kč. Ve druhé části se jen v krátkosti ohlédnu, co se podařilo v roce Nejprve musím konstatovat, že jsme úspěšně zkolaudovali ČOV a v současné době je před námi již jen poslední úkol zpracovat závěrečné vyhodnocení akce. pokračování na str. 3 Do první třídy základní školy se hlásilo dvacet osm dětí V jedné ze čtyř tříd se o zápis postarala paní ředitelka Dagmar Kalousková, která právě sleduje budoucí školačku Elišku Šimkovou. V lednu bývá již tradicí, že v naší základní škole probíhá zápis předškoláků do první třídy. Podle svého věku nebo také vyzrálosti se mezi prvňáky může pro příští školní rok zařadit celkem dvacet osm dětí, z toho patnáct chlapců a třináct děvčat. Než se ovšem děti posadí prvně do lavic, musí právě u zápisu předvést, co všechno se doposud naučily. Letos byly pro děti připraveny hned čtyři třídy, ve kterých se jich ujaly paní učitelky. Než k tomu však došlo, mohli si předškoláci spolu s rodiči prohlédnout celou školu. K tomu jim byli nápomocni žáci osmé třídy, kteří je všude provedli, vše jim vysvětlili, a dokonce s nimi absolvovali i samotný zápis, aby viděli, jak se jejich nastávající spolužáci snaží. U samotného zápisu byly i paní učitelky z mateřské školy a samozřejmě rodiče. Děti musely zvládnout spoustu dovedností a odpovědět na celou řadu otázek z různých oblastí. Například poznávaly barvy, zvířátka, počítaly, kreslily vystřihovaly, a dokonce zarecitovaly báseň. Podle odpovědí samotných aktérů se všichni do školy moc těší a někteří už dokonce mají koupenou školní aktovku, jiným zase Ježíšek nadělil krásný penál nebo pastelky. Většinou to dětem u zápisu šlo velice dobře, ale to, jak si povedou při opravdové výuce, ukáže až nastávající školní rok. T. Fúsek Mikulášovický zpravodaj najdete i na internetu

2 STRANA 2 SBĚRNÝ DVŮR MIKULÁŠOVICE SEZNAM VYBÍRANÝCH ODPADŮ velkoobjemový odpad z domácností /kód / matrace, starý nábytek, koberce, linolea apod. poplatek za 1 m 3 90,- Kč pneumatiky /kód / poplatek osobní pneu. 18,- Kč poplatek nákladní pneu. 12 x 20,0 120,- Kč poplatek nákladní pneu. 18 x 22,5 150,- Kč poplatek nákladní pneu. 18 x 22,5 4,50 Kč/kg nebezpečné složky komunálního odpadu léky /kód /, barvy /kód /, oleje /kód /, kyseliny /kód /, rozpouštědla /kód /, zásady /kód /, fotochemikálie /kód / bez poplatku zpětný odběr elektrozařízení pouze kompletní elektrozařízení chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnné trouby, varné konvice, žehličky, fritovací hrnce, topinkovače, mixéry, kávovary, žehličky, fény, pračky, sušičky, myčky, rádia, televizory, PC sestavy, telefony, faxy, videa, satelity a další domácí elektrospotřebiče bez poplatku provozní doba úterý hod. sobota hod. Děkujeme všem občanům, kteří již zahájili nebo již řadu let třídí odpad, nezištně tak pomáhají životnímu prostředí. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. CENÍK PLOŠNÉ REKLAMY velikost cena za 1 cm 2 A4 (celá strana 260 x 190 mm) Kã 4 Kã A5 (1/2 strany 190 x 130 mm) Kã 4,50 Kã Jin rozmûr 5 Kã za 1 cm 2 Pfiíplatek: 30 % za uvefiejnûní na titulní stranû, 20 % za uvefiejnûní na poslední stranû. Minimální velikost inzerátu je 43 x 30 mm. ÁDKOVÁ INZERCE PRO OBâANY ZDARMA! INFORMACE Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk. prodej domácích potfieb a elektrospotfiebiãû dále nabízíme zaji tûní poãítaãov ch komponentû Mikulá ovice 253, tel.: , , MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Pytle na tříděný odpad budou od 1. března zpoplatněny Vážení spoluobčané, jak se Vám již doneslo ze sdělovacích prostředků, situace na trhu s odpadovými komoditami, jako je papír, plast, sklo, oděvy a další, je velmi vážná, a to tak, že za odevzdané komodity se od nového roku musí platit. V našem městě se tato situace výrazně promítla do cen za svoz separovaného Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. NABÍZÍME: jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti, moïnost ãást práce vykonávat doma, perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni, kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí, volnou pracovní dobu. Pro termín osobního pohovoru volejte novû provozováno od roku 2009 pí Hejhalová tel.: , ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ odpadu (dále jen SO) jako celku. Město Mikulášovice do dnešního dne odebíralo pytle na SO od svozové firmy zdarma, ale vzhledem k nastalé situaci byly zpoplatněny částkou 5 Kč za kus. Záměrem města je i nadále podporovat dobrou tradici v třídění odpadů v našem městě, z čehož ale vyplývá, že pytle na tříděný odpad budou pro občany od 1. března 2009 zpoplatněny, i když jen symbolickou částkou 2 Kč za kus. Věříme, že systém třídění odpadů je v našich občanech již tak zakořeněný, že toto opatření nebude mít na produkci tříděného odpadu žádný vliv. ORDINACE OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDr. ZDENĚK CORN Mikulášovice čp. 40 tel.: pondělí úterý odběry krve středa čtvrtek po předchozím objednání pátek odběry krve Na odběry krve je nutné se objednat předem! SPOLEâENSKÁ KRONIKA ZdeÀce Piskaãové z horních Mikulá ovic pfiejí v e nejlep í ke krásnému Ïivotnímu jubileu 70 let v ichni sousedé POÎADUJEME: dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti, zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka, pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci, minimálnû 10 hodin ãasu t dnû, neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk.

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 Slovo starosty Mikulášovic pokračování ze str. 1 Tady bych se rád obrátil na ty občany, kteří se za tři roky nedokázali vyrovnat s úkolem napojení se na novou kanalizaci. Jsou bohužel i občané, kteří dělají, jako že se jich to netýká. Jsme rozhodnuti, že příště již tyto občany zveřejníme, což bude poslední krok před zahájením správního řízení dle zákona. Hlavním úkolem roku 2008 byly opravy místních komunikací, kde bylo proinvestováno více než 1,5 mil. Kč. Po provedené rekonstrukci potoka jsme museli zaplatit opravu mostů ve výši 550 tis. Kč, další splátku na tyto opravy mostů musíme zaplatit v letošním roce, což představuje částku vyšší než 400 tis. Kč. Dále jsme opravili opěrnou zeď a zrealizovali novou část chodníku včetně veřejného osvětlení v prostoru před masnou k pekárně u Tříšků. Druhá stěžejní akce byla oprava vytipovaných střech, jednalo se o střechy na domě čp. 2, na tělocvičně a kabinách na fotbalovém hřišti, které byly všechny v havarijních stavech. V ZŠ bylo pokračováno ve výměně oken v hlavní budově a ve školní jídelně, byly vymalovány prostory chodeb, zhotoveny nové příčky v učebnách a realizována venkovní učebna. V MŠ byl zprovozněn třetí pavilon z důvodu nárůstu dětí, k tomu se udělal i nový přístupový chodník a rovněž i tady byla započata postupná výměna oken. Dále byl na zahradu instalován nový letní altán. Na trojboké kapli byla opravena střecha, kde byla položena nová krytina z břidlice. Na tuto opravu jsme dokázali získat dotaci od ministerstva kultury. Celková oprava střechy byla také provedena na kapličce u domu pro seniory. Dále byla opravena zeď u kostela k hotelu RON a nainstalováno nové zábradlí před kostelem, to hlavně z důvodu parkování automobilů a tím zamezení pohybu opěrné zdi. V domě pro seniory byla provedena tepelná izolace všech oken a vstupních dveří, proběhly opravy prostorů v suterénu a zámkové dlažby na dvoře a u hlavní brány. Na úseku bytového hospodářství bylo mimo běžnou údržbu pokračováno na realizaci bytů v domě čp. 12 a likvidace starých septiků. Na Tanečnici byly opraveny vnitřní omítky ve věži včetně vymalování, opraveny byly i venkovní římsy, v restauraci bylo provedeno zateplení, vnitřní schodiště na WC a zpřístupněna byla druhá terasa včetně nového schodiště. Velká pozornost po celý rok byla věnována veřejné zeleni, koupališti, sportovnímu areálu, chodu informačního centra. V hasičárně byla provedena celková oprava sociálního zařízení. Tolik k informacím, co nás čeká v roce 2009 a co se podařilo uskutečnit v roce V závěru mi dovolte vyslovit přesvědčení, i když vím, že pro spousty lidí nebude nastávající období dobré, že současná situace se bude pomalu měnit k lepšímu. Věřme, že rok 2009 nebude špatný, akorát více náročnější pro nás všechny. Aby se u nás ve městě důsledky současné situace projevily co nejméně, je zapotřebí společného úsilí všech lidí ve městě. Stanislav Hladík starosta města Mikulášovičtí mykologové plánovali na schůzi Členové místního mykologického kroužku se na své výroční členské schůzi radili, co nového přichystají pro letošní rok. Mikulášovický spolek houbařů je parta lidí, kteří se ve volném čase zabývají společnou vášní - houbařením. Možná namítnete, že sbírání hub po lese je pouze sezónní záliba, která trvá jen několik měsíců v roce. Z omylu nás však vyvede celoroční plán jejich činnosti, který je také plný akcí na první pohled s houbami ani nesouvisejících. Mykologové ale především pro letošní rok naplánovali i několik akcí pro veřejnost. Jednou z nich bude beseda o jedovatých houbách, tou druhou podzimní výstava hub. Na výroční schůzi se kromě jiného také udělovala cena Houbař roku 2008, kterou si za celoroční aktivní přístup k fungování kroužku odnesla paní Miroslava Záveská. Plán činnosti mykologického kroužku pro rok Pravidelné schůzky kroužku se budou konat vždy druhou středu v měsíci v restauraci Ráj poutníků v Mikulášovicích od hodin. 2. Na schůzkách kroužku bude prováděno praktické určování hub donesených členy i nečleny. 3. Na jaře uskutečníme otevření lesa společnou houbařskou vycházkou a táborákem, u kterého bude vyhodnocen vítěz, který získá nejvíce bodů. 4. V průběhu roku 2009 uskutečníme dvě společné houbařské vycházky. 5. Na podzim provedeme zavírání lesa společnou houbařskou vycházkou a táborákem, u kterého bude vyhodnocen vítěz a pasován na krále prašivkářů našeho kroužku. 6. Zorganizujeme přednášku Jedovaté houby a jak postupovat v případě konzumace. Přednášet budou Bohuslav Čáslavský a MUDr. Zdeněk Corn. 7. Za příznivých podmínek zorganizujeme na podzim výstavu hub v Mikulášovicích. 8. Obnovíme spolupráci s mykologickou společností Praha za pomoci korespondence. 9. Na jaře a na podzim zorganizujeme brigádu na úklid zahrady Ráj poutníků. 10. Za účelem získání finančních prostředků pro vnitřní potřebu kroužku zkusíme sehnat během roku brigádu. 11. Zkusíme navázat spolupráci s mykologickým kroužkem z Liberce. 12. Pokusíme se zorganizovat pouze v našem kroužku ochutnávku hub ve sladkokyselém nálevu. 13. Zkusíme získat jednoho nového člena. Případné změny budou oznámeny na pravidelné schůzce, kontrola činnosti vždy dle potřeby. Maškarní karneval ve školce Dětem se Sněhurka a trpaslíci moc líbili, na parketu s nimi neúnavně dováděly. Maškarní karneval u mateřinek není jen o tom, že se děti přijdou vydovádět v maskách do školky. Je o tom, že stráví celý den tak trochu netradičně, zajímavým povídáním, nejrůznějšími hrami, tancováním, prostě dnem plným pohádek. Stejně jako tomu bylo v letech předešlých, tak i letos byl celý učitelský sbor spolu s ostatním personálem školky stylově oděn do masek stejně jako všechny děti, kterým s výrobou převleků pomohli rodiče doma. Mezi dětmi se tentokráte objevila Sněhurka se všemi sedmi trpaslíky a celá tahle povedená parta připravila pro děti opravdovou šou. A jaké masky se objevovaly letos mezi dětmi? Nejvíce bylo opět princezen a víl, kluci naopak preferovali piráty, supermany, batmany a našel se i kuchař. Po promenádě masek se Sněhurkou a trpaslíky se hlavně tancovalo, zpívalo a hrála se spousta prima her až do úplného unavení všech aktérů. T.F.

4 STRANA 4 KULTURA - HISTORIE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Kdopak by se vlka bál sobota v hod. Byla jednou jedna malá holčička Terezka a měla moc ráda pohádku... Čert a Káča neděle v hod. Divadelní představení. Sněženky a machři po 25 letech středa v hod. Náhlé setkání profesora Kardy, Vikiho Cabadaje a Mariky vede ke svolání staré party Sněženek a machrů. Sobík Niko sobota v hod. Film o malém sobíkovi Nikovi, který touží umět létat jako jeho otec ze slavné letky Santa Clause. Česká RAPublika úterý v hod. Tři přední čeští rappeři, deset skladeb, deset živých - někdy i živelných filmových situací. Muzikál ze střední 3: maturitní ročník středa v hod. Pokračování veleúspěšné muzikálové série. KINO DUKLA ŠLUKNOV PROGRAMY KIN Královna Koloběžka čtvrtek v ave hod. Pásmo pohádek pro děti. Veřejný nepřítel č. 1: Epilog čtvrtek v hod. Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Líbáš jako Bůh středa v hod. Jak to dopadne, když se milovaná úča a kolegyně, která dávno rezignovala na sny asvůj vlastní život, náhle zamiluje? Deník nymfomanky čtvrtek v hod. Atraktivní žena a úspěšná manažerka si vede deníček s nejintimnějšími detaily svého šokujícího sexuálního života. Peklo s princeznou sobota v hod. Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. STŘELNICE RUMBURK Podivuhodný případ Benjamina Buttona čtvrtek v hod. Zamilovaný padesátník začíná místo stárnutí mládnout! Sobík Niko neděle v hod. Animovaný film pro celou rodinu o malém sobíčkovi. Ocas ještěrky čtvrtek v hod. Narození J. Bárty provází věštba - zemře ve věku 29 let. Kamarádova holka sobota v hod. Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel! Yes Man neděle v hod. Jim Carrey jako muž, který na vše odpovídá kladně. Lovecká sezóna 2 čtvrtek v a hod. Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější! Je to prosté! Cesta na Měsíc 3D sobota v a hod. Tři mouchy součástí prvního přistání na měsíc! Co je nového v Ulitû? NĚMČINA HROU pro děti od 6 do 10 let první kontakt s němčinou formou hry kurz bude probíhat každý pátek od hodin v Mateřském centru Ulita (herna) cena jedné hodiny je 50 Kč NĚMČINA PRO POKROČILÉ pro dospělé kurz bude probíhat každý pátek od hodin v Mateřském centru Ulita (učebna) cena jedné hodiny je 50 Kč zahájení plánujeme na březen 09 - dle vašeho zájmu zápis do kurzu probíhá v Mateřském centru Ulita, na tel nebo Angličtina pro začátečníky čtvrtek hodin - kurz je plně obsazen Němčina pro začátečníky pátek hodin - zbývá pár volných míst Hledáme lektora angličtiny pro pokročilé. V případě zájmu se, prosím, ozvěte. Rádi uvítáme vaše nápady - spolupracujte s námi na našem programu a nabídce kurzů, také uvítáme další aktivní členy s tvůrčími nápady. Bazar se nám pěkně naplnil, jsme rádi, že jej využíváte a podařilo se vám u nás dobře prodat i nakoupit. Bazar je otevřen ve stejném čase jako Mateřské centrum - i my nabízíme věcičky pro malé i velké od 1 do 50 Kč, převážně sbírky z Německa a Rakouska. Koupí podpoříte provoz mateřského centra - děkujeme. HISTORIE MUDr. Franz Xaver Kindermann v znamn mikulá ovick obãan Dr. Franz Kindermann Dr. Franz Kindermann se narodil 20. prosince 1842 v Novém Hraběcí čp. 5. První roky školní docházky absolvoval ve svém rodišti, další školní léta trávil ve Šluknově. Po ukončení jednoho ročníku reálky ve Dvoře Králové přestoupil do 1. třídy gymnázia v Litoměřicích. 2. až 6. ročník absolvoval na biskupském semináři v Mariánských Radčicích a 7. až 8. ročník ukončil maturitou s vyznamenáním v České Lípě. Kdo maturoval s vyznamenáním, byl podle tehdejších předpisů zproštěn vojenské služby. Studium medicíny absolvoval v Praze a ve Štýrském Hradci. Studoval díky příspěvkům matčiných příbuzných, neboť otec zemřel již před léty a nezanechal pro zajištění studia žádné prostředky. Ve válečném roce 1866, prusko-rakouské válce, se dobrovolně přihlásil jako ranhojič k rakouskému válečnému loďstvu. Po dokončení studia v listopadu 1868 se usadil jako praktický lékař v Mikulášovicích čp. 641, kde měl také ordinaci. Praxi přerušil v letech kvůli dalšímu studiu na univerzitě ve Vídni, kde v květnu roku 1876 složil fyzikátní zkoušky. V listopadu 1882 se Kindermann stal v náhradní volbě poslancem zemského sněmu, později 3. ledna 1885 byl zvolen poslancem říšské rady (parlamentu) ve Vídni. To byl v Mikulášovicích důvod k velkým oslavám. Jak bylo tehdy zvykem, oslavy se neobešly bez průvodu a slavnostních schůzí. Opět uspěl při volbách v roce 1897 za německou lidovou stranu. Kindermann byl činný i v obci, v roce 1890 byl zvolen do obecní rady. Vždy se snažil pomáhat lidem a na Mikulášovice nikdy nezapomínal. Významně se podílel na zřízení železniční tratě Mi- kulášovice-panský-rum- burk, kdy dnešní mluvou úspěšně loboval u patřičných úřadů ve Vídni. Tak mohla být tato trať s odbočkou na Krásnou Lípu v letech postavena a zprovozněna. V roce 1891 byl důležitým přímluvcem ve Vídni za zřízení průmyslové školy, která byla otevřena v roce Ještě předtím byl iniciátorem stavby nemocnice v Mikulášovicích v letech 1875 až září 1885 se zúčastnil vysvěcení nové budovy měšťanské školy. U lidí v obci byl velice oblíben, o čemž svědčí i udělení čestného občanství. F. X. Kindermann zemřel 3. dubna 1921 ve svém domě v Mikulášovicích čp. 641 a byl pohřben do rodinné hrobky na místním hřbitově. Již dříve však pohřbil 3 ze svých 4 dětí ve věku 2-6 let, kdy neuměl čelit ve své době zákeřným dětských chorobám. A jedna zajímavost. Jeho bratr Johann Hermann Kindermann ( ) pro město Šluknov zpracoval projekt železnice Šluknov-Sohland, která měla umožnit průmyslovým podnikům Šluknovska snazší spojení s Německem. Celý záměr ztroskotal na nezajištění potřebných finančních prostředků na stavbu. Kindermann svou práci vykonával vždy svědomitě a i svou politickou funkci se snažil využít ve prospěch svých spoluobčanů. V tom je hluboký rozpor se současnou dobou. Spolek historie

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ KULTURA - SPORT STRANA 5 MATE SKÉ CENTRUM ULITA každý všední den od 9.00 do hod. v horní škole tel.: Lucka, Bára, Pavlína, Veronika PROGRAM NA BŘEZEN 2009 pondělí Tvůrčí dílna s Veronikou úterý Plavání - bazén v Neustadtu - sraz u horní středa Zpívání s Bárou čtvrtek Herna s Veronikou, od hod. angličtina pátek Závody na motorkách V - motorky a odrážedla s sebou, od hod. němčina pro začátečníky + německá herna pondělí Tvůrčí dílna s Veronikou úterý Plavání - bazén v Neustadtu - sraz u horní středa Zpívání s Bárou čtvrtek Herna s Veronikou, od hod. angličtina pátek Herna + porada (info o sdružení, akcích, členství hod.), od hod. němčina pro začátečníky + německá herna pondělí Tvůrčí dílna s Veronikou úterý Plavání - bazén v Neustadtu - sraz u horní středa Zpívání s Bárou čtvrtek Herna s Veronikou, od hod. angličtina pátek Herna + bazar/burza Pojďte měnit, koupit či prodat potřeby pro děti i nějaké ty hadérky (pro veřejnost od do hod.), od hod. němčina pro začátečníky + německá herna pondělí Tvůrčí dílna s Veronikou úterý Plavání - bazén v Neustadtu - sraz u horní středa Zpívání s Bárou čtvrtek Herna s Veronikou, od hod. angličtina pátek Herna s Luckou, od hod. němčina pro začátečníky + německá herna pondělí Tvůrčí dílna s Veronikou úterý Plavání - bazén v Neustadtu - sraz u horní Mikulášovičtí sportovci uspěli v anketě Sportovec roku Každý rok v lednu probíhá řada nejrůznějších sportovních anket, do kterých je zařazena celá škála sportovních odvětví. Do jedné z nejprestižnějších, kterou vyhlašuje ČSTV, zasáhli i sportovci z našeho města. Okresní kolo ankety s názvem Sportovec roku 2008 proběhlo v děčínském kulturním domě Střelnice za účasti předních představitelů veřejného dění. Kromě Okresního výboru ČSTV byli spolupořadateli také Děčínský deník a samotné město Děčín. Na slavnostním galavečeru se představila nejen řada známých umělců, ale i sportovců. Oceněným předávali ceny významní lidé z řad velkých sportovních sponzorů a představitelů veřejných institucí. Za Mikulášovice byl v kategorii mládež nominován starší dorostenec Tomáš Levan, v kategorii dospělých pak žena Květa Zrzavá - Fúsková a muž Tomáš Fúsek. V kategorii kolektivů se o přízeň odborné poroty ucházel mikulášovický Turistický oddíl mládeže. Sportovce zařazené do výběru hodnotilo několik samostatných subjektů - představitelé měst Děčínska, vedení sportovních klubů, významní sponzoři, komise OV ČSTV, sportovní redaktoři a čtenáři Děčínského deníku. Z každého subjektu vzešlo samostatné pořadí, které se pak sečetlo a bylo stanoveno celkové pořadí v anketě. Mikulášovický Tomáš Fúsek se jako jediný prosadil mezi děčínskými zástupci. Foto: Karel Pech, Děčínský deník Naši sportovci prošli anketou se ctí a celkově šesté místo v kategorii dospělých je úspěchem nejen pro mikulášovický, ale i regionální sport. red. Jednotlivci - dospělí 1. Jakub Houška, basketbal - BK Děčín 2. Filip Peřinka, karate - Sport Relax Děčín 3. Martin Postl, hokej - HC Děčín 4. Lenka Hrochová, kanoistika - Kajak Děčín 5. Miroslav Soukup, basketbal - BK Děčín 6. Tomáš Fúsek, turistické závody - TOM Mikulášovice 7. Stanislav Mikel, fotbal - Řezuz Děčín 8. Adam Zdobinský, karate - Sport relax Děčín 9. Marcel Tomeček, hokej - HC Děčín 10. Zdena Dyškantová, stolní tenis - SKST Děčín Kolektiv - dospělí 1. BK Děčín, basketbal 2. SK Slovan Varnsdorf, fotbal 3. HC Děčín, lední hokej Trenér mládeže 1. Jan Skokan, basketbal - BK Děčín Jednotlivci - mládež 1. Martina Víchová, kanoistika - Kajak Děčín 2. Iva Meidlová, stolní tenis - SKST Děčín 3. Martin Přibyl, letní biatlon - KB Jílové Kolektiv mládeže 1. VSK Spartak Děčín, volejbal - juniorky 2. Sport Relax Děčín, karate 3. SKST Děčín, stolní tenis Handicapovaný 1. Petr Kumstát, kuželky + stolní tenis Masters (veterán) 1. Jaroslav Calda, SK Děčín - atletika V bûrové fiízení na pronájem Slovanského domu v Mikulá ovicích Mûsto Mikulá ovice nabízí k pronájmu vlastní kulturní zafiízení ve stfiedu mûsta. Jedná se o pronájem budovy s restaurací, vinárnou, mal m spoleãensk m sálem a velk m taneãním sálem vãetnû ve kerého sociálního pfiíslu enství. Nabídky smûfiujte na adresu: Mûsto Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, Mikulá ovice Prohlídka objektu a podrobnûj í informace na tel , p. Bfietislav Jehliãka. Termín pronájmu: moïnost uïívání ihned Toto v bûrové fiízení nepodléhá úpravû zákona ã. 137/2006 Sb. o vefiejn ch zakázkách, v platném znûní.

6 STRANA 6 SPORT MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ SLOVANSK DÒM pátek od hod. Hraje Continental Band Liberec Pfiedprodej vstupenek: Ráj poutníkû, Svat Hubert, Trafika Vladimír Straka, MûÚ - Mirka Linhartová Okresní volejbalová soutěž v polovině První část volejbalové soutěže, ve které mají Mikulášovice dvojí zastoupení, nám skončila. V průběžném pořadí si velice slušně vedou naše ženy, které jsou prozatím na druhém místě a ztrácejí dva body na vedoucí Šluknov. O něco hůře jsou na tom muži, ti jsou na místě čtvrtém pouze o skóre za Šluknovem. Druhá část soutěže bude pokračovat na jaře a několik mistrovských utkání bude hostit i naše sportovní hala. Nejbližší proběhne 14. března Tabulka výsledků - podzim muži 1. Česká Kamenice 24:4 663: bodů 2. Krásná Lípa 22:11 852: bodů 3. Šluknov 10:18 569: bodů 4. Mikulášovice 7:21 533: bodů 5. Dolní Poustevna 11:20 497:688 8 bodů Tabulka výsledků - podzim ženy 1. Šluknov 16:1 411: bodů 2. Mikulášovice 12:5 404: bodů 3. Krásná Lípa 10:9 375: bodů 4. Podmokly 5:13 364: bodů 5. Rumburk 1:16 282:413 5 bodů Dalším turnajem pokračovala Florbalová liga Severu Třetím turnajem pokračoval letošní ročník Florbalové ligy Severu, ve kterém se registrovalo a turnaj také odehrálo celkem sedm družstev. Překvapením tohoto turnaje bylo především vyřazení favorizovaného Děčína, který prohrál v prvním play off kole se Sokolem Bělá, který naopak v základní skupině neuhrál ani bod. Nakonec se Sokol dostal až do vytouženého finále, které po dramatickém průběhu nedotáhl do vítězného konce proti domácímu Jetixu. Po dvoubrankovém vedení Jetixu kluci ze Sokolu Bělá zhruba tři minuty před koncem utkání neuhlídali nejstaršího účastníka ligy, který dvěma rychlými brankami uklidnil hru a strhl vítězství finálového duelu na stranu domácích. Zajímavé zápasy probíhaly také v základních skupinách, škoda jen, že nedisciplinovanost některých hráčů zkazí lepší výsledek celému týmu. Ambiciózní mikulášovičtí mladíci hrající pod názvem Březňáci Florbalisté domácího týmu s názvem Lachtani se ve třetím turnaji dokázali prosadit a premiérově se probojovali na medailové pozice. museli nakonec celý turnaj odehrát jen se třemi hráči v poli a jejich výkon poznamenala nejen únava, ale i nervozita. Věřme však, že si své týmové problémy vyřeší a v příštím turnaji, který se odehraje v sobotu 7. března 2009, budou opět podávat standardní výkony a patřit ke špičce. Podrobnosti o florbalových turnajích a další informace z činnosti místního turistického oddílu mládeže můžete nalézt na adrese Konečné pořadí třetího turnaje FLS 1. Jetix 2. Sokol Bělá 3. Lachtani Mikulášovice Para Mikulášovice 5. Děčín 6. Březňáci Mikulášovice 7. Géčka Vilémov Nejlepší střelci F. Křehký, Jetix T. Levan, Lachtani J. Opočenský, Jetix P. Dohnal, Sokol Bělá 5. T. Fúsek st., Jetix Vítězem byl každý, kdo dokončil Po loňském sněhovém nedostatku se letos na lyžařském běhu opět závodilo na lyžích. Staré originální travošlapy a jiné vychytávky z předešlého ročníku zůstaly doma na věšáku a na start třiatřicetičlenného davu se musel každý postavit se svými ski. Závod se běžel hned v několika kategoriích, tou nejzajímavější byla rozhodně ta historická s názvem Kandaháros, která čítala devět běžců. Na standardních běžkách se k cíli vydalo deset sportsmenů, žen vyběhlo osm a dětí bylo šest. Startovalo se na louce u bývalého lesního divadla a cíl byl u restaurace Svatý Hubert. Do cíle se rychle či pomalu dostalo celé startovní pole a na všechny čekala zasloužená odměna. U Huberta bylo příjemně až do pozdních hodin, kdy na lyžařský závod navazovala zábava s živou hudbou. Vítězové jednotlivých kategorií: běžkaři - K. Provazník, kandaháros - P. Havlíček, děti - V. Trojan, ženy - J. Durkotová. Někteří dokázali na startu vyvinout takovou rychlost, že je ani nejrychlejší fotografové nestihli zaostřit. Jeden z účastníků si nazouvá své letité ski, aby se vydal na náročnou cestu. Vybavení některých účastníků vzbuzovalo rozpaky. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování a tisk grafické studio-tiskárna prostûq, SNP 134/15, Rumburk, tel vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, snažím se vždy na konci roku seznámit Vás s tím, co se nám podařilo a nepodařilo uskutečnit z hlediska investičních akcí v loňském roce a co plánujeme na rok letošní.

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016 PAR Název paragrafu POL Příjmy Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5300000,00 1112 Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 73000,00 1113 Daň příjmu fyzických

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín

Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín Plán rozvoje sportu v obci byl schválen radou města dne 9. 1. 2017, usnesením č. 51/II/2. Tento plán rozvoje sportu v obci na období od 2017

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 12 roãník 19 leden 2010 cena 3,- Kã. Pekelní pomocníci nav tívili kolku. (str. 4)

ZPRAVODAJ. ãíslo 12 roãník 19 leden 2010 cena 3,- Kã. Pekelní pomocníci nav tívili kolku. (str. 4) MIKULÁŠOVICKÝ LEDEN 2010 ZPRAVODAJ ãíslo 12 roãník 19 leden 2010 cena 3,- Kã Mikulá ovice jsou první rok ãlenem destinaãního fondu Pekelní pomocníci nav tívili kolku Matefiské centrum Ulita Malí fotbalisté

Více

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015 Životický portál Od 5. října do 11. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

BK Děčín s.r.o. NABÍDKA PARTNERŮM

BK Děčín s.r.o. NABÍDKA PARTNERŮM BK Děčín s.r.o. NABÍDKA PARTNERŮM Basketbalový Klub Děčín: profesionální klub, který se účastní nejvyšší basketbalové soutěže v ČR Mattoni NBL (působí v ní nepřetržitě od roku 1993) založen v roce 1945

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2016 Pohár města Česká Lípa 24. 25. 9. 2016 2-denní turnaj pro děti narozené r. 2009 a mladší Hokejový turnaj 2016 - Česká Lípa - r. 2009

Více

Kroužek pozemního hokeje při ZŠ T.G.M. v Mnichovicích

Kroužek pozemního hokeje při ZŠ T.G.M. v Mnichovicích Kroužek pozemního hokeje při ZŠ T.G.M. v Mnichovicích Kroužek probíhá pod vedením svazového trenéra Tomáše Babického Každý Čtvrtek od 15:30 do 16:30 za dobrého počasí na hřišti s umělou trávou, za špatného

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Z Á P I S č. 02/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 02/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Sportovní komise V Písku dne 22.03.2016 Z Á P I S č. 02/2016 z jednání, které se konalo dne 21.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Václav

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

Hokejový turnaj. Kolín Turnaj pro děti narozené r a mladší

Hokejový turnaj. Kolín Turnaj pro děti narozené r a mladší Hokejový turnaj Kolín 9. 11. 2013 Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Propozice turnaje Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. SC Kolín A 2. SC Kolín B 3. HC Dukla Jihlava A 4. HC Dukla Jihlava

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 4 duben 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Naši milí spoluobčané, možná až příliš mnoho času trávíme u počítačů, mobilů, tabletů a dalších podobných zařízení, které

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 PO 16. 1. Termín odevzdání sešitů TS Termín odevzdání tabulky "Rozvaha" ŘŠ Provozní porada 14:30 všichni učitelé ÚT 17. 1. Termín odevzdání tabulky "Vyúčtování" VRB

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Tabulka návrhu na přidělení dotací ze sportovního fondu v rámci 3. kola na ostatní (další) podporu sportu

Tabulka návrhu na přidělení dotací ze sportovního fondu v rámci 3. kola na ostatní (další) podporu sportu Tabulka návrhu na přidělení dotací ze sportovního fondu v rámci 3. kola na ostatní (další) podporu sportu Žadatel Název akce Termín pořádané akce Místo konání pořádané akce Výše celkových nákladů Výše

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více