ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3)"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ ÚNOR 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã Mikulá oviãtí mykologové plánovali na schûzi Ma karní karneval ve kolce Co je nového v Ulitû? Vítûzem byl kaïd, kdo dokonãil (str. 3) (str. 3) (str. 4) (str. 6) Slovo starosty Mikulášovic Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do roku 2009, třetího roku volebního období. Hned od počátku roku se musíme přizpůsobit dění ve světě, který prožívá jednu z největších ekonomických a hospodářských krizí posledních let. Již koncem roku se toto projevilo i v našem regionu a konkrétně i v našem městě. Jednotlivé podniky omezují výrobu, snižují pracovní dobu a zároveň i počet zaměstnanců. Tento stav pokračuje i v počátku roku letošního. Hlavní otázka je, jak se ekonomická situace projeví na chodu našeho města. Chtěl bych Vás všechny uklidnit, že určitě ne katastroficky. To mohu říci hlavně z důvodu, že jsme v roce 2008 hospodařili velmi dobře a i přesto, že jsme se snažili splnit plánované úkoly, dokázali jsme ušetřit a tím si vytvořit rezervní fond pro případné překlenutí vzniklých problémů. V návrhu rozpočtu na rok 2009, který budeme projednávat a schvalovat v závěru měsíce února, znovu počítáme kromě zabezpečení chodu města, což znamená provoz ZŠ, MŠ, domu pro seniory, veřejného osvětlení, výjezdové jednotky hasičů, tělocvičny, bytového hospodářství, odpadového hospodářství, koupaliště, hřbitova, informačního centra, údržba zeleně a chod MěÚ, s pokračováním oprav místních komunikací. Hlavním úkolem bude na úseku bytového hospodářství zajistit napojení objektu čp. 574 na městský vodovod a provést výměnu oken v celém objektu. Jedná se celkem o více než sto oken. Zajišťujeme dokumentaci a zároveň dotaci na opravu kaple TŘÍ OTCŮ v dolní části města. Ve Slovanském domě chceme provést rekonstrukci sociálního zařízení v I. patře. Na úseku veřejného osvětlení budeme pokračovat ve výměně úsporných svítidel a při případném zahájení rekonstrukce el. vedení v horní části města, kterou má naplánovanou ČEZ, musíme zajistit nové veřejné osvětlení, včetně nových stožárů, což představuje částku 2 mil. Kč. Ve druhé části se jen v krátkosti ohlédnu, co se podařilo v roce Nejprve musím konstatovat, že jsme úspěšně zkolaudovali ČOV a v současné době je před námi již jen poslední úkol zpracovat závěrečné vyhodnocení akce. pokračování na str. 3 Do první třídy základní školy se hlásilo dvacet osm dětí V jedné ze čtyř tříd se o zápis postarala paní ředitelka Dagmar Kalousková, která právě sleduje budoucí školačku Elišku Šimkovou. V lednu bývá již tradicí, že v naší základní škole probíhá zápis předškoláků do první třídy. Podle svého věku nebo také vyzrálosti se mezi prvňáky může pro příští školní rok zařadit celkem dvacet osm dětí, z toho patnáct chlapců a třináct děvčat. Než se ovšem děti posadí prvně do lavic, musí právě u zápisu předvést, co všechno se doposud naučily. Letos byly pro děti připraveny hned čtyři třídy, ve kterých se jich ujaly paní učitelky. Než k tomu však došlo, mohli si předškoláci spolu s rodiči prohlédnout celou školu. K tomu jim byli nápomocni žáci osmé třídy, kteří je všude provedli, vše jim vysvětlili, a dokonce s nimi absolvovali i samotný zápis, aby viděli, jak se jejich nastávající spolužáci snaží. U samotného zápisu byly i paní učitelky z mateřské školy a samozřejmě rodiče. Děti musely zvládnout spoustu dovedností a odpovědět na celou řadu otázek z různých oblastí. Například poznávaly barvy, zvířátka, počítaly, kreslily vystřihovaly, a dokonce zarecitovaly báseň. Podle odpovědí samotných aktérů se všichni do školy moc těší a někteří už dokonce mají koupenou školní aktovku, jiným zase Ježíšek nadělil krásný penál nebo pastelky. Většinou to dětem u zápisu šlo velice dobře, ale to, jak si povedou při opravdové výuce, ukáže až nastávající školní rok. T. Fúsek Mikulášovický zpravodaj najdete i na internetu

2 STRANA 2 SBĚRNÝ DVŮR MIKULÁŠOVICE SEZNAM VYBÍRANÝCH ODPADŮ velkoobjemový odpad z domácností /kód / matrace, starý nábytek, koberce, linolea apod. poplatek za 1 m 3 90,- Kč pneumatiky /kód / poplatek osobní pneu. 18,- Kč poplatek nákladní pneu. 12 x 20,0 120,- Kč poplatek nákladní pneu. 18 x 22,5 150,- Kč poplatek nákladní pneu. 18 x 22,5 4,50 Kč/kg nebezpečné složky komunálního odpadu léky /kód /, barvy /kód /, oleje /kód /, kyseliny /kód /, rozpouštědla /kód /, zásady /kód /, fotochemikálie /kód / bez poplatku zpětný odběr elektrozařízení pouze kompletní elektrozařízení chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnné trouby, varné konvice, žehličky, fritovací hrnce, topinkovače, mixéry, kávovary, žehličky, fény, pračky, sušičky, myčky, rádia, televizory, PC sestavy, telefony, faxy, videa, satelity a další domácí elektrospotřebiče bez poplatku provozní doba úterý hod. sobota hod. Děkujeme všem občanům, kteří již zahájili nebo již řadu let třídí odpad, nezištně tak pomáhají životnímu prostředí. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. CENÍK PLOŠNÉ REKLAMY velikost cena za 1 cm 2 A4 (celá strana 260 x 190 mm) Kã 4 Kã A5 (1/2 strany 190 x 130 mm) Kã 4,50 Kã Jin rozmûr 5 Kã za 1 cm 2 Pfiíplatek: 30 % za uvefiejnûní na titulní stranû, 20 % za uvefiejnûní na poslední stranû. Minimální velikost inzerátu je 43 x 30 mm. ÁDKOVÁ INZERCE PRO OBâANY ZDARMA! INFORMACE Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk. prodej domácích potfieb a elektrospotfiebiãû dále nabízíme zaji tûní poãítaãov ch komponentû Mikulá ovice 253, tel.: , , MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Pytle na tříděný odpad budou od 1. března zpoplatněny Vážení spoluobčané, jak se Vám již doneslo ze sdělovacích prostředků, situace na trhu s odpadovými komoditami, jako je papír, plast, sklo, oděvy a další, je velmi vážná, a to tak, že za odevzdané komodity se od nového roku musí platit. V našem městě se tato situace výrazně promítla do cen za svoz separovaného Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. NABÍZÍME: jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti, moïnost ãást práce vykonávat doma, perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni, kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí, volnou pracovní dobu. Pro termín osobního pohovoru volejte novû provozováno od roku 2009 pí Hejhalová tel.: , ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ odpadu (dále jen SO) jako celku. Město Mikulášovice do dnešního dne odebíralo pytle na SO od svozové firmy zdarma, ale vzhledem k nastalé situaci byly zpoplatněny částkou 5 Kč za kus. Záměrem města je i nadále podporovat dobrou tradici v třídění odpadů v našem městě, z čehož ale vyplývá, že pytle na tříděný odpad budou pro občany od 1. března 2009 zpoplatněny, i když jen symbolickou částkou 2 Kč za kus. Věříme, že systém třídění odpadů je v našich občanech již tak zakořeněný, že toto opatření nebude mít na produkci tříděného odpadu žádný vliv. ORDINACE OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDr. ZDENĚK CORN Mikulášovice čp. 40 tel.: pondělí úterý odběry krve středa čtvrtek po předchozím objednání pátek odběry krve Na odběry krve je nutné se objednat předem! SPOLEâENSKÁ KRONIKA ZdeÀce Piskaãové z horních Mikulá ovic pfiejí v e nejlep í ke krásnému Ïivotnímu jubileu 70 let v ichni sousedé POÎADUJEME: dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti, zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka, pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci, minimálnû 10 hodin ãasu t dnû, neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk.

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 Slovo starosty Mikulášovic pokračování ze str. 1 Tady bych se rád obrátil na ty občany, kteří se za tři roky nedokázali vyrovnat s úkolem napojení se na novou kanalizaci. Jsou bohužel i občané, kteří dělají, jako že se jich to netýká. Jsme rozhodnuti, že příště již tyto občany zveřejníme, což bude poslední krok před zahájením správního řízení dle zákona. Hlavním úkolem roku 2008 byly opravy místních komunikací, kde bylo proinvestováno více než 1,5 mil. Kč. Po provedené rekonstrukci potoka jsme museli zaplatit opravu mostů ve výši 550 tis. Kč, další splátku na tyto opravy mostů musíme zaplatit v letošním roce, což představuje částku vyšší než 400 tis. Kč. Dále jsme opravili opěrnou zeď a zrealizovali novou část chodníku včetně veřejného osvětlení v prostoru před masnou k pekárně u Tříšků. Druhá stěžejní akce byla oprava vytipovaných střech, jednalo se o střechy na domě čp. 2, na tělocvičně a kabinách na fotbalovém hřišti, které byly všechny v havarijních stavech. V ZŠ bylo pokračováno ve výměně oken v hlavní budově a ve školní jídelně, byly vymalovány prostory chodeb, zhotoveny nové příčky v učebnách a realizována venkovní učebna. V MŠ byl zprovozněn třetí pavilon z důvodu nárůstu dětí, k tomu se udělal i nový přístupový chodník a rovněž i tady byla započata postupná výměna oken. Dále byl na zahradu instalován nový letní altán. Na trojboké kapli byla opravena střecha, kde byla položena nová krytina z břidlice. Na tuto opravu jsme dokázali získat dotaci od ministerstva kultury. Celková oprava střechy byla také provedena na kapličce u domu pro seniory. Dále byla opravena zeď u kostela k hotelu RON a nainstalováno nové zábradlí před kostelem, to hlavně z důvodu parkování automobilů a tím zamezení pohybu opěrné zdi. V domě pro seniory byla provedena tepelná izolace všech oken a vstupních dveří, proběhly opravy prostorů v suterénu a zámkové dlažby na dvoře a u hlavní brány. Na úseku bytového hospodářství bylo mimo běžnou údržbu pokračováno na realizaci bytů v domě čp. 12 a likvidace starých septiků. Na Tanečnici byly opraveny vnitřní omítky ve věži včetně vymalování, opraveny byly i venkovní římsy, v restauraci bylo provedeno zateplení, vnitřní schodiště na WC a zpřístupněna byla druhá terasa včetně nového schodiště. Velká pozornost po celý rok byla věnována veřejné zeleni, koupališti, sportovnímu areálu, chodu informačního centra. V hasičárně byla provedena celková oprava sociálního zařízení. Tolik k informacím, co nás čeká v roce 2009 a co se podařilo uskutečnit v roce V závěru mi dovolte vyslovit přesvědčení, i když vím, že pro spousty lidí nebude nastávající období dobré, že současná situace se bude pomalu měnit k lepšímu. Věřme, že rok 2009 nebude špatný, akorát více náročnější pro nás všechny. Aby se u nás ve městě důsledky současné situace projevily co nejméně, je zapotřebí společného úsilí všech lidí ve městě. Stanislav Hladík starosta města Mikulášovičtí mykologové plánovali na schůzi Členové místního mykologického kroužku se na své výroční členské schůzi radili, co nového přichystají pro letošní rok. Mikulášovický spolek houbařů je parta lidí, kteří se ve volném čase zabývají společnou vášní - houbařením. Možná namítnete, že sbírání hub po lese je pouze sezónní záliba, která trvá jen několik měsíců v roce. Z omylu nás však vyvede celoroční plán jejich činnosti, který je také plný akcí na první pohled s houbami ani nesouvisejících. Mykologové ale především pro letošní rok naplánovali i několik akcí pro veřejnost. Jednou z nich bude beseda o jedovatých houbách, tou druhou podzimní výstava hub. Na výroční schůzi se kromě jiného také udělovala cena Houbař roku 2008, kterou si za celoroční aktivní přístup k fungování kroužku odnesla paní Miroslava Záveská. Plán činnosti mykologického kroužku pro rok Pravidelné schůzky kroužku se budou konat vždy druhou středu v měsíci v restauraci Ráj poutníků v Mikulášovicích od hodin. 2. Na schůzkách kroužku bude prováděno praktické určování hub donesených členy i nečleny. 3. Na jaře uskutečníme otevření lesa společnou houbařskou vycházkou a táborákem, u kterého bude vyhodnocen vítěz, který získá nejvíce bodů. 4. V průběhu roku 2009 uskutečníme dvě společné houbařské vycházky. 5. Na podzim provedeme zavírání lesa společnou houbařskou vycházkou a táborákem, u kterého bude vyhodnocen vítěz a pasován na krále prašivkářů našeho kroužku. 6. Zorganizujeme přednášku Jedovaté houby a jak postupovat v případě konzumace. Přednášet budou Bohuslav Čáslavský a MUDr. Zdeněk Corn. 7. Za příznivých podmínek zorganizujeme na podzim výstavu hub v Mikulášovicích. 8. Obnovíme spolupráci s mykologickou společností Praha za pomoci korespondence. 9. Na jaře a na podzim zorganizujeme brigádu na úklid zahrady Ráj poutníků. 10. Za účelem získání finančních prostředků pro vnitřní potřebu kroužku zkusíme sehnat během roku brigádu. 11. Zkusíme navázat spolupráci s mykologickým kroužkem z Liberce. 12. Pokusíme se zorganizovat pouze v našem kroužku ochutnávku hub ve sladkokyselém nálevu. 13. Zkusíme získat jednoho nového člena. Případné změny budou oznámeny na pravidelné schůzce, kontrola činnosti vždy dle potřeby. Maškarní karneval ve školce Dětem se Sněhurka a trpaslíci moc líbili, na parketu s nimi neúnavně dováděly. Maškarní karneval u mateřinek není jen o tom, že se děti přijdou vydovádět v maskách do školky. Je o tom, že stráví celý den tak trochu netradičně, zajímavým povídáním, nejrůznějšími hrami, tancováním, prostě dnem plným pohádek. Stejně jako tomu bylo v letech předešlých, tak i letos byl celý učitelský sbor spolu s ostatním personálem školky stylově oděn do masek stejně jako všechny děti, kterým s výrobou převleků pomohli rodiče doma. Mezi dětmi se tentokráte objevila Sněhurka se všemi sedmi trpaslíky a celá tahle povedená parta připravila pro děti opravdovou šou. A jaké masky se objevovaly letos mezi dětmi? Nejvíce bylo opět princezen a víl, kluci naopak preferovali piráty, supermany, batmany a našel se i kuchař. Po promenádě masek se Sněhurkou a trpaslíky se hlavně tancovalo, zpívalo a hrála se spousta prima her až do úplného unavení všech aktérů. T.F.

4 STRANA 4 KULTURA - HISTORIE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Kdopak by se vlka bál sobota v hod. Byla jednou jedna malá holčička Terezka a měla moc ráda pohádku... Čert a Káča neděle v hod. Divadelní představení. Sněženky a machři po 25 letech středa v hod. Náhlé setkání profesora Kardy, Vikiho Cabadaje a Mariky vede ke svolání staré party Sněženek a machrů. Sobík Niko sobota v hod. Film o malém sobíkovi Nikovi, který touží umět létat jako jeho otec ze slavné letky Santa Clause. Česká RAPublika úterý v hod. Tři přední čeští rappeři, deset skladeb, deset živých - někdy i živelných filmových situací. Muzikál ze střední 3: maturitní ročník středa v hod. Pokračování veleúspěšné muzikálové série. KINO DUKLA ŠLUKNOV PROGRAMY KIN Královna Koloběžka čtvrtek v ave hod. Pásmo pohádek pro děti. Veřejný nepřítel č. 1: Epilog čtvrtek v hod. Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Líbáš jako Bůh středa v hod. Jak to dopadne, když se milovaná úča a kolegyně, která dávno rezignovala na sny asvůj vlastní život, náhle zamiluje? Deník nymfomanky čtvrtek v hod. Atraktivní žena a úspěšná manažerka si vede deníček s nejintimnějšími detaily svého šokujícího sexuálního života. Peklo s princeznou sobota v hod. Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. STŘELNICE RUMBURK Podivuhodný případ Benjamina Buttona čtvrtek v hod. Zamilovaný padesátník začíná místo stárnutí mládnout! Sobík Niko neděle v hod. Animovaný film pro celou rodinu o malém sobíčkovi. Ocas ještěrky čtvrtek v hod. Narození J. Bárty provází věštba - zemře ve věku 29 let. Kamarádova holka sobota v hod. Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel! Yes Man neděle v hod. Jim Carrey jako muž, který na vše odpovídá kladně. Lovecká sezóna 2 čtvrtek v a hod. Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější! Je to prosté! Cesta na Měsíc 3D sobota v a hod. Tři mouchy součástí prvního přistání na měsíc! Co je nového v Ulitû? NĚMČINA HROU pro děti od 6 do 10 let první kontakt s němčinou formou hry kurz bude probíhat každý pátek od hodin v Mateřském centru Ulita (herna) cena jedné hodiny je 50 Kč NĚMČINA PRO POKROČILÉ pro dospělé kurz bude probíhat každý pátek od hodin v Mateřském centru Ulita (učebna) cena jedné hodiny je 50 Kč zahájení plánujeme na březen 09 - dle vašeho zájmu zápis do kurzu probíhá v Mateřském centru Ulita, na tel nebo Angličtina pro začátečníky čtvrtek hodin - kurz je plně obsazen Němčina pro začátečníky pátek hodin - zbývá pár volných míst Hledáme lektora angličtiny pro pokročilé. V případě zájmu se, prosím, ozvěte. Rádi uvítáme vaše nápady - spolupracujte s námi na našem programu a nabídce kurzů, také uvítáme další aktivní členy s tvůrčími nápady. Bazar se nám pěkně naplnil, jsme rádi, že jej využíváte a podařilo se vám u nás dobře prodat i nakoupit. Bazar je otevřen ve stejném čase jako Mateřské centrum - i my nabízíme věcičky pro malé i velké od 1 do 50 Kč, převážně sbírky z Německa a Rakouska. Koupí podpoříte provoz mateřského centra - děkujeme. HISTORIE MUDr. Franz Xaver Kindermann v znamn mikulá ovick obãan Dr. Franz Kindermann Dr. Franz Kindermann se narodil 20. prosince 1842 v Novém Hraběcí čp. 5. První roky školní docházky absolvoval ve svém rodišti, další školní léta trávil ve Šluknově. Po ukončení jednoho ročníku reálky ve Dvoře Králové přestoupil do 1. třídy gymnázia v Litoměřicích. 2. až 6. ročník absolvoval na biskupském semináři v Mariánských Radčicích a 7. až 8. ročník ukončil maturitou s vyznamenáním v České Lípě. Kdo maturoval s vyznamenáním, byl podle tehdejších předpisů zproštěn vojenské služby. Studium medicíny absolvoval v Praze a ve Štýrském Hradci. Studoval díky příspěvkům matčiných příbuzných, neboť otec zemřel již před léty a nezanechal pro zajištění studia žádné prostředky. Ve válečném roce 1866, prusko-rakouské válce, se dobrovolně přihlásil jako ranhojič k rakouskému válečnému loďstvu. Po dokončení studia v listopadu 1868 se usadil jako praktický lékař v Mikulášovicích čp. 641, kde měl také ordinaci. Praxi přerušil v letech kvůli dalšímu studiu na univerzitě ve Vídni, kde v květnu roku 1876 složil fyzikátní zkoušky. V listopadu 1882 se Kindermann stal v náhradní volbě poslancem zemského sněmu, později 3. ledna 1885 byl zvolen poslancem říšské rady (parlamentu) ve Vídni. To byl v Mikulášovicích důvod k velkým oslavám. Jak bylo tehdy zvykem, oslavy se neobešly bez průvodu a slavnostních schůzí. Opět uspěl při volbách v roce 1897 za německou lidovou stranu. Kindermann byl činný i v obci, v roce 1890 byl zvolen do obecní rady. Vždy se snažil pomáhat lidem a na Mikulášovice nikdy nezapomínal. Významně se podílel na zřízení železniční tratě Mi- kulášovice-panský-rum- burk, kdy dnešní mluvou úspěšně loboval u patřičných úřadů ve Vídni. Tak mohla být tato trať s odbočkou na Krásnou Lípu v letech postavena a zprovozněna. V roce 1891 byl důležitým přímluvcem ve Vídni za zřízení průmyslové školy, která byla otevřena v roce Ještě předtím byl iniciátorem stavby nemocnice v Mikulášovicích v letech 1875 až září 1885 se zúčastnil vysvěcení nové budovy měšťanské školy. U lidí v obci byl velice oblíben, o čemž svědčí i udělení čestného občanství. F. X. Kindermann zemřel 3. dubna 1921 ve svém domě v Mikulášovicích čp. 641 a byl pohřben do rodinné hrobky na místním hřbitově. Již dříve však pohřbil 3 ze svých 4 dětí ve věku 2-6 let, kdy neuměl čelit ve své době zákeřným dětských chorobám. A jedna zajímavost. Jeho bratr Johann Hermann Kindermann ( ) pro město Šluknov zpracoval projekt železnice Šluknov-Sohland, která měla umožnit průmyslovým podnikům Šluknovska snazší spojení s Německem. Celý záměr ztroskotal na nezajištění potřebných finančních prostředků na stavbu. Kindermann svou práci vykonával vždy svědomitě a i svou politickou funkci se snažil využít ve prospěch svých spoluobčanů. V tom je hluboký rozpor se současnou dobou. Spolek historie

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ KULTURA - SPORT STRANA 5 MATE SKÉ CENTRUM ULITA každý všední den od 9.00 do hod. v horní škole tel.: Lucka, Bára, Pavlína, Veronika PROGRAM NA BŘEZEN 2009 pondělí Tvůrčí dílna s Veronikou úterý Plavání - bazén v Neustadtu - sraz u horní středa Zpívání s Bárou čtvrtek Herna s Veronikou, od hod. angličtina pátek Závody na motorkách V - motorky a odrážedla s sebou, od hod. němčina pro začátečníky + německá herna pondělí Tvůrčí dílna s Veronikou úterý Plavání - bazén v Neustadtu - sraz u horní středa Zpívání s Bárou čtvrtek Herna s Veronikou, od hod. angličtina pátek Herna + porada (info o sdružení, akcích, členství hod.), od hod. němčina pro začátečníky + německá herna pondělí Tvůrčí dílna s Veronikou úterý Plavání - bazén v Neustadtu - sraz u horní středa Zpívání s Bárou čtvrtek Herna s Veronikou, od hod. angličtina pátek Herna + bazar/burza Pojďte měnit, koupit či prodat potřeby pro děti i nějaké ty hadérky (pro veřejnost od do hod.), od hod. němčina pro začátečníky + německá herna pondělí Tvůrčí dílna s Veronikou úterý Plavání - bazén v Neustadtu - sraz u horní středa Zpívání s Bárou čtvrtek Herna s Veronikou, od hod. angličtina pátek Herna s Luckou, od hod. němčina pro začátečníky + německá herna pondělí Tvůrčí dílna s Veronikou úterý Plavání - bazén v Neustadtu - sraz u horní Mikulášovičtí sportovci uspěli v anketě Sportovec roku Každý rok v lednu probíhá řada nejrůznějších sportovních anket, do kterých je zařazena celá škála sportovních odvětví. Do jedné z nejprestižnějších, kterou vyhlašuje ČSTV, zasáhli i sportovci z našeho města. Okresní kolo ankety s názvem Sportovec roku 2008 proběhlo v děčínském kulturním domě Střelnice za účasti předních představitelů veřejného dění. Kromě Okresního výboru ČSTV byli spolupořadateli také Děčínský deník a samotné město Děčín. Na slavnostním galavečeru se představila nejen řada známých umělců, ale i sportovců. Oceněným předávali ceny významní lidé z řad velkých sportovních sponzorů a představitelů veřejných institucí. Za Mikulášovice byl v kategorii mládež nominován starší dorostenec Tomáš Levan, v kategorii dospělých pak žena Květa Zrzavá - Fúsková a muž Tomáš Fúsek. V kategorii kolektivů se o přízeň odborné poroty ucházel mikulášovický Turistický oddíl mládeže. Sportovce zařazené do výběru hodnotilo několik samostatných subjektů - představitelé měst Děčínska, vedení sportovních klubů, významní sponzoři, komise OV ČSTV, sportovní redaktoři a čtenáři Děčínského deníku. Z každého subjektu vzešlo samostatné pořadí, které se pak sečetlo a bylo stanoveno celkové pořadí v anketě. Mikulášovický Tomáš Fúsek se jako jediný prosadil mezi děčínskými zástupci. Foto: Karel Pech, Děčínský deník Naši sportovci prošli anketou se ctí a celkově šesté místo v kategorii dospělých je úspěchem nejen pro mikulášovický, ale i regionální sport. red. Jednotlivci - dospělí 1. Jakub Houška, basketbal - BK Děčín 2. Filip Peřinka, karate - Sport Relax Děčín 3. Martin Postl, hokej - HC Děčín 4. Lenka Hrochová, kanoistika - Kajak Děčín 5. Miroslav Soukup, basketbal - BK Děčín 6. Tomáš Fúsek, turistické závody - TOM Mikulášovice 7. Stanislav Mikel, fotbal - Řezuz Děčín 8. Adam Zdobinský, karate - Sport relax Děčín 9. Marcel Tomeček, hokej - HC Děčín 10. Zdena Dyškantová, stolní tenis - SKST Děčín Kolektiv - dospělí 1. BK Děčín, basketbal 2. SK Slovan Varnsdorf, fotbal 3. HC Děčín, lední hokej Trenér mládeže 1. Jan Skokan, basketbal - BK Děčín Jednotlivci - mládež 1. Martina Víchová, kanoistika - Kajak Děčín 2. Iva Meidlová, stolní tenis - SKST Děčín 3. Martin Přibyl, letní biatlon - KB Jílové Kolektiv mládeže 1. VSK Spartak Děčín, volejbal - juniorky 2. Sport Relax Děčín, karate 3. SKST Děčín, stolní tenis Handicapovaný 1. Petr Kumstát, kuželky + stolní tenis Masters (veterán) 1. Jaroslav Calda, SK Děčín - atletika V bûrové fiízení na pronájem Slovanského domu v Mikulá ovicích Mûsto Mikulá ovice nabízí k pronájmu vlastní kulturní zafiízení ve stfiedu mûsta. Jedná se o pronájem budovy s restaurací, vinárnou, mal m spoleãensk m sálem a velk m taneãním sálem vãetnû ve kerého sociálního pfiíslu enství. Nabídky smûfiujte na adresu: Mûsto Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, Mikulá ovice Prohlídka objektu a podrobnûj í informace na tel , p. Bfietislav Jehliãka. Termín pronájmu: moïnost uïívání ihned Toto v bûrové fiízení nepodléhá úpravû zákona ã. 137/2006 Sb. o vefiejn ch zakázkách, v platném znûní.

6 STRANA 6 SPORT MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ SLOVANSK DÒM pátek od hod. Hraje Continental Band Liberec Pfiedprodej vstupenek: Ráj poutníkû, Svat Hubert, Trafika Vladimír Straka, MûÚ - Mirka Linhartová Okresní volejbalová soutěž v polovině První část volejbalové soutěže, ve které mají Mikulášovice dvojí zastoupení, nám skončila. V průběžném pořadí si velice slušně vedou naše ženy, které jsou prozatím na druhém místě a ztrácejí dva body na vedoucí Šluknov. O něco hůře jsou na tom muži, ti jsou na místě čtvrtém pouze o skóre za Šluknovem. Druhá část soutěže bude pokračovat na jaře a několik mistrovských utkání bude hostit i naše sportovní hala. Nejbližší proběhne 14. března Tabulka výsledků - podzim muži 1. Česká Kamenice 24:4 663: bodů 2. Krásná Lípa 22:11 852: bodů 3. Šluknov 10:18 569: bodů 4. Mikulášovice 7:21 533: bodů 5. Dolní Poustevna 11:20 497:688 8 bodů Tabulka výsledků - podzim ženy 1. Šluknov 16:1 411: bodů 2. Mikulášovice 12:5 404: bodů 3. Krásná Lípa 10:9 375: bodů 4. Podmokly 5:13 364: bodů 5. Rumburk 1:16 282:413 5 bodů Dalším turnajem pokračovala Florbalová liga Severu Třetím turnajem pokračoval letošní ročník Florbalové ligy Severu, ve kterém se registrovalo a turnaj také odehrálo celkem sedm družstev. Překvapením tohoto turnaje bylo především vyřazení favorizovaného Děčína, který prohrál v prvním play off kole se Sokolem Bělá, který naopak v základní skupině neuhrál ani bod. Nakonec se Sokol dostal až do vytouženého finále, které po dramatickém průběhu nedotáhl do vítězného konce proti domácímu Jetixu. Po dvoubrankovém vedení Jetixu kluci ze Sokolu Bělá zhruba tři minuty před koncem utkání neuhlídali nejstaršího účastníka ligy, který dvěma rychlými brankami uklidnil hru a strhl vítězství finálového duelu na stranu domácích. Zajímavé zápasy probíhaly také v základních skupinách, škoda jen, že nedisciplinovanost některých hráčů zkazí lepší výsledek celému týmu. Ambiciózní mikulášovičtí mladíci hrající pod názvem Březňáci Florbalisté domácího týmu s názvem Lachtani se ve třetím turnaji dokázali prosadit a premiérově se probojovali na medailové pozice. museli nakonec celý turnaj odehrát jen se třemi hráči v poli a jejich výkon poznamenala nejen únava, ale i nervozita. Věřme však, že si své týmové problémy vyřeší a v příštím turnaji, který se odehraje v sobotu 7. března 2009, budou opět podávat standardní výkony a patřit ke špičce. Podrobnosti o florbalových turnajích a další informace z činnosti místního turistického oddílu mládeže můžete nalézt na adrese Konečné pořadí třetího turnaje FLS 1. Jetix 2. Sokol Bělá 3. Lachtani Mikulášovice Para Mikulášovice 5. Děčín 6. Březňáci Mikulášovice 7. Géčka Vilémov Nejlepší střelci F. Křehký, Jetix T. Levan, Lachtani J. Opočenský, Jetix P. Dohnal, Sokol Bělá 5. T. Fúsek st., Jetix Vítězem byl každý, kdo dokončil Po loňském sněhovém nedostatku se letos na lyžařském běhu opět závodilo na lyžích. Staré originální travošlapy a jiné vychytávky z předešlého ročníku zůstaly doma na věšáku a na start třiatřicetičlenného davu se musel každý postavit se svými ski. Závod se běžel hned v několika kategoriích, tou nejzajímavější byla rozhodně ta historická s názvem Kandaháros, která čítala devět běžců. Na standardních běžkách se k cíli vydalo deset sportsmenů, žen vyběhlo osm a dětí bylo šest. Startovalo se na louce u bývalého lesního divadla a cíl byl u restaurace Svatý Hubert. Do cíle se rychle či pomalu dostalo celé startovní pole a na všechny čekala zasloužená odměna. U Huberta bylo příjemně až do pozdních hodin, kdy na lyžařský závod navazovala zábava s živou hudbou. Vítězové jednotlivých kategorií: běžkaři - K. Provazník, kandaháros - P. Havlíček, děti - V. Trojan, ženy - J. Durkotová. Někteří dokázali na startu vyvinout takovou rychlost, že je ani nejrychlejší fotografové nestihli zaostřit. Jeden z účastníků si nazouvá své letité ski, aby se vydal na náročnou cestu. Vybavení některých účastníků vzbuzovalo rozpaky. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování a tisk grafické studio-tiskárna prostûq, SNP 134/15, Rumburk, tel vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci