Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)"

Transkript

1 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Ústí nad Labem 2/2013 Ing. Jaromír Vachta

2 Vývoj legislativy CHLP/1 Zákon č. 157/1998 Sb. (od ) implementace povinností vyplývajících z legislativy EU vložena ustanovení neodpovídající legislativě EU Zákon č. 356/2003 Sb. (od ) harmonizace s legislativou EU Zákon č. 345/2005 Sb. (od ) odstranění závažných nedostatků předchozího zákona zavedení prvního distributora Novely zákona (Zákon 222/2006 Sb.) kontrola předpisů EU (Nařízení č. 304/2003 Sb.)

3 Vývoj legislativy CHLP/2 Zákon č. 371/2008 Sb. (od ) - zákon z , ve Sbírce ) - zásadní novelizace zákona č. 356/2003 Sb. - důvody novelizace (REACH, látky v předmětech, hnojiva) - zásadní změny zákona - vazba na ostatní právní předpisy Zákon č. 440/2008 Sb. úplné znění zákona č. 356/2008 Sb. (z ) Zákon č. 350/2011 Sb., platnost od

4 Vývoj legislativy CHLP v EU Směrnice 67/548/EHS DSD směrnice Evropské unie 67/548 pro nebezpečné látky ( Dangerous Substances Directive ) - povinnosti při uvádění chemických látek na trh (EINECS), zjišťování nebezpečných vlastností, označování (31 novela) Směrnice 1999/45/ES DPD směrnice Evropské unie pro nebezpečné přípravky (nově směsi) ( Dangerous Preparations Directive ) - povinnosti při uvádění chemických přípravků na trh Směrnice 79/831/EHS Požadavek notifikace nových CHL (ELINCS) Nařízení Rady 793/93 koordinované hodnocení rizikovosti vybraných látek (zrušena k )

5 Identifikace látek CAS - Registrační číslo CAS (Chemical Abstracs Service) zavedeno redakcí světově nejrozšířenějšího chemického referátového časopisu Chemical Abstracts. V současné době tato databáze obsahuje přibližně 23 miliónů sloučenin a denně jich v průměru přibývají další 4 tisíce. Příklad: voda EINECS - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) Jsou to látky, s výjimkou polymerů, které byly komerčně dostupné v EU od 1. ledna 1971 do 18. září Ty byly považovány za registrované zapsat podle článku 8 (1) směrnice 67/548/EHS. Příklad: EINECS formaldehyd celkem položek. ELINCS - Evropský seznam oznámených chemických látek (European List of Notified Chemical Substances) Jsou to látky, které se staly komerčně dostupné po 18. září 1981 Příklad:ELINCS methyl-1-fenylhexan-1,3-dion - celkem 4381 položek. NLP ze Seznamu látek nadále nepovažovaných za polymery ( No longer polymer ). Indexové číslo: Příklad: Kyselina sírová

6 Předmět a působnost zákona Zapracovává příslušné předpisy ES, navazuje na přímo použitelné předpisy ES a upravuje a) práva a povinnosti osob: 1) u CHL a CHL ve směsích nebo předmětech - při výrobě - při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností - při balení a označování - při uvádění na trh a používání - při vývozu a dovozu 2) u směsí - při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností - při balení a označování - uvádění na trh b) správnou laboratorní praxi - SLP c) působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky CHLS

7 Příslušné předpisy ES Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, v platném znění. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, v platném znění. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek.

8 Přímo použitelné předpisy ES Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení povolování a omezování CHL, o zřízení Evropské agentury pro CHL REACH Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Nařízení EP a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných CHL Nařízení EP a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech Nařízení EP a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách Nařízení EP a Rady (ES) č. 1102/2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové Hg. Nařízení Komise (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle Nařízení č. 1907/2006 Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách ECHA podle Nařízení č. 1907/2006

9 Výjimky ze zákona Léčiva Krmiva Potraviny Kosmetické přípravky Radioaktivní látky Zdravotnické prostředky látky Veterinární přípravky (ne dezinfekční) Odpady Na přepravu nebezpečných CHLP Balení a označování se se nevztahuje na výbušniny, slitiny, polymery/elastomery Na rostlinolékařské přípravky a biocidy jen klasifikace, balení, označování a dovoz/vývoz

10 Základní definice/1 Definice podle čl. 2 nařízení č. 1272/2008 a nařízení 1907/2006 čl. 3 Chemická látka (CHL) chem.prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, vč. všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu (s výjimkou rozpouštědel) Chemická směs (CHS) produkt vzniklý smícháním chemických látek Nebezpečná CHL, CHS (NCHL, NCHS) CHL nebo CHS, která má jednu nebo více definovaných nebezpečných vlastností

11 Základní definice/2 Správná laboratorní praxe (SLP) - systém jakosti pro organizaci provádění zkoušek a studií Dovoz - dodání CHLP do zemí ES Uvedení na trh ČR - úplatné/bezúplatné předání výrobcem (i dovoz) Výrobce/dovozce, následný uživatel, příjemce, dodavatel, distributor viz nařízení č. 1907/2006

12 Přehled účastníků Výrobce/dovozce Následný uživatel Distributor Spotřebitel Příjemce Účastník dodavatelského řetězce Dodavatel

13 Klasifikace látky a směsi Klasifikace CHL nebo CHS postup zjišťování nebezpečných vlastností, jejich hodnocení a následné zařazení do skupin nebezpečnosti Minimální koncentrace látek ve směsi - min. koncentrace dle přílohy 1 (0,1 a 1%, resp. 0,02 a 0,2 %-, seznam harmonizovaných klasifikací a označování Požadavky na směsi uváděné na trh - zohlednit všechny nebezpečné látky (dovozce, následný uživatel - NU) Požadavky na archivaci podkladů pro klasifikaci Požadavky V/D, NU při uvádění NCHLS na trh - zatřídění do skupin nebezpečnosti

14 Příloha č. 1 k zákonu č. 350/2011 Sb. - Minimální koncentrace nebezpečných látek obsažených ve směsi, které se berou v úvahu při klasifikaci směsí Kategorie nebezpečnosti látky Koncentrace, která se bere v úvahu pro plynné směsi % objemová směsi jiné než plynné % hmotnostní Vysoce toxické 0,02 0,1 Toxické 0,02 0,1 Karcinogenní, kategorie 1 nebo 2 Mutagenní, kategorie 1 nebo 2 Toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 Zdraví škodlivé 0,2 1 Žíravé 0,02 1 Dráždivé 0,2 1 Senzibilizující 0,2 1 Karcinogenní, kategorie 3 Mutagenní, kategorie 3 Toxické pro reprodukci, kategorie 3 Nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným symbolem N Nebezpečné pro ozónovou vrstvu Země Nebezpečné pro životní prostředí bez 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,1 0,1 0,1

15 Vlastnosti látek a směsí a skupiny nebezpečnosti V/D, NU zařazuje CHLS do skupin nebezpečnosti a) výbušné reagují i bez přístupu vzduchu, detonuje b) oxidující exotermní reakci s jinými látkami c) extrémně hořlavé kapalné látky s extrémně nízkým b.vz. a nízkým b.v. d) vysoce hořlavé samovolně se zahřívají, vznícení při normální teplotě - pevné CHLS snadno zapálit při styku se zdrojem zapálení - kapalné látky s velmi nízkým b.vz. - s vodou uvolňují hořlavé plyny e) hořlavé látky kapalné látky s nízkým b. vz.

16 Vlastnosti látek a směsí a skupiny nebezpečnosti f) vysoce toxické látky ve velmi malých množstvích smrt nebo poškození zdraví g) toxické látky - v malých množstvích smrt nebo poškození zdraví h) zdraví škodlivé může způsobit smrt nebo poškození zdraví i) žíravé látky - může zničit živé tkáně j) dráždivé látky při styku s kůží nebo sliznicí vyvolává zánět k) senzibilizující vyvolávají přecitlivělost při vdechování nebo styku s kůží

17 Vlastnosti látek a směsí a skupiny nebezpečnosti l) karcinogenní 1 kategorie průkazná souvislost mezi expozicí a vznikem rakoviny - 2 kategorie existují dostatečné důkazy, hlavně studie na zvířatech - 3 kategorie existují některé důkazy ze studií (nedostatečné pro zařazení do kategorie 2 m) mutagenní - 1 kategorie dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí a poškozením dědičných vlastností - 2 kategorie existují dostatečné důkazy, hlavně studie na zvířatech - 3 kategorie existují některé důkazy ze studií (nedostatečné pro zařazení do kategorie 2 n) toxické pro reprodukci - 1 kategorie dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí a poškozením fertility nebo vznikem vývojové toxicity - 2 kategorie existují dostatečné důkazy, hlavně studie na zvířatech - 3 kategorie existují některé důkazy ze studií (nedostatečné pro zařazení do kategorie 2

18 Hodnocení nebezpečných vlastností CHLS V/D hodnotí a zařadí do skupin nebezpečnosti látky: - podle seznamu - podle obecných postupů pro hodnocení nebezpečných vlastností (Nařízení č. 440/2008) D a NU uvádějící směsi na trh provádí hodnocení: a) Hodnocení zjištěných fyzikálně chemických vlastností směsí: - podle prováděcích předpisů (nařízení 440/2008) - podmínky kdy se neprovádí hodnocení b) Hodnocení vlastností směsí nebezpečných pro zdraví: - konvenční výpočtovou metodou - obecnými postupy pro hodnocení nebezpečných vlastností - podmínky použití daného postupu c) Hodnocení vlastností směsí nebezpečných pro ŽP: - konvenční výpočtovou metodou - obecnými postupy podle nařízení 440/2008

19 Nové hodnocení nebezpečných vlastností směsí D a NU uvádějící směsi na trh provádí nové hodnocení: a) Změna koncentrace je větší než je uvedeno v příloze 2, to neplatí pro přípravky na ochranu rostlin hodnocené obecnými postupy Příloha č. 2 Limitní koncentrace nebezpečných látek pro změnu klasifikace nebezpečných směsí Výchozí rozmezí koncentrace (c) látky obsažené ve směsi a přípustná změna ve výchozí koncentraci látky obsažené ve směsi c 2,5 % ± 30 % 2,5% c 10% ± 20 % 10% c 25% ± 10 % 25% c 100% ± 5% b) Dojde k náhradě látky/látek ve směsi c) Dojde k přidání látky/látek ve směsi

20 Balení nebezpečných směsí Požadavky na obaly při uvádění na trh dodavatelem: - bezpečný obal a uzávěr - vhodný materiál, vhodná konstrukce - odolný tlaku a deformacím při běžném zacházení Požadavky na obaly směsí určené k prodeji spotřebiteli: - pro T+, T a C odolný proti otevření dětmi a výstrahy pro nevidomé - pro Xn, F+, F výstrahy pro nevidomé, ne pro aerosolové hořlavé směsi - nesmí dojít k záměně s hračkou - nesmí mít provedení nebo označení pro vodu, potraviny, léčiva apod. - další zvýšená ochrana při prodeji spotřebitelům (zákon č. 634/1992 Sb.) - obaly pro ADR a RID vyhovují zákonu

21 Označování směsí Požadavky na označení v české jazyce při uvádění nebezpečných směsí na trh dodavatelem: - obchodní název směsi - jméno, obchodní firma/název, sídlo podnikání, - telefon osoby odpovědné za uvedení na trh - chemický název nebezpečné látky/látek - výstražné symboly - standardní věty označující specifickou rizikovost (Rvěty) - standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) - hmotnost/objem při prodeji spotřebiteli - náležitosti pro specifické nebezpečí pro zdraví a ŽP - u přípravků na ochranu rostlin upozornění Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a ŽP

22 Označování směsí/2 Zákaz označování obalu nevhodným nápisem - nápisem neškodný, netoxický apod.!!!- Archivace údajů pro označení nebezpečných směsí (10 let) V případě štítků pouze informace dle zákona Další údaje v prováděcím předpisu (vyhl. č. 402/2011 Sb.) Označení obalů směsí s obsahem do 125 ml: - neuvádí se R a S věty pro O, F a Xi (výjimka R 41) - neuvádí se R a s věty pro N - neuvádí se S věty pro hořlaviny a N bez symbolu Směsi nabízené dodavatelem k prodeji spotřebitelům: - T+, T, C opatřeny návodem k použití/příbalovým letákem Před uzavíráním kupních smluv na nebezpečné směsi: - informace o nebezpečných vlastnostech dodavatelem

23 Označování směsí/3 Povolování výjimky pro označení směsí pro D a NU: - označení jiným způsobem - neoznačení nebo odlišné označení (O, F+, F, hořlavé, N) - rozsah žádosti na MŽP - označování podle prováděcího předpisu Splnění podmínek pro označování dodavatelem: - vnější obal podle ADR, vnitřní podle zákona - směs opatřena jedním přepravním obalem - zvláštní typy obalu a zvláštní Označení obalů v českém jazyce: - velikost etiket Informace pro MZ (elektronický program CHLAP)

24 Správná laboratorní praxe - SLP SLP systém zabezpečení jakosti pro neklinické studie látek a směsí Zásady SLP Osvědčení o dodržování zásad pro zkoušení nebezpečných vlastností látek a směsí (EU, OECD) Obsah žádosti o vydání osvědčení, zpráva o průběhu vstupní kontroly Průběžné dodržování zásad SLP, periodické kontroly, audity Zrušení, zánik osvědčení Povinnosti osob při zkoušení látek a směsí

25 Oznamovací povinnosti Povinnosti: - D a NU při prvním uvedením směsi na trh, MZ v elektronické podobě - dodavatel při uvádění směsi na trh ČR z EU - výrobce uvádějící detergenty poprvé na trh, informace z datového listu - distributor uvádějící detergenty na trh ČR z EU - povinnost hlásit každou změnu informací

26 Výkon státní správy/1 MŽP ústřední a kontaktní orgán v oblasti ŽP, státní dozor v oblasti ŽP, oznamování, osvědčení a seznam SLP, zástupce v ECHA, výjimky v označení a názvech, poradenství a kontaktní místa, informace o rizicích, spolupráce s ES MZ ústřední orgán v oblasti ochrany veřejného zdraví, sběr informací, informace o rizicích, zajišťuje přístup k TIS, spolupráce s MŽP a ES MPO - zástupce v ECHA, spolupráce při poskytování informací výrobcům, dovozcům a dalším, informace o rizicích ČIŽP kontroluje dodržování všech předpisů dodavateli, podmínky a lhůty k nápravě, nařizuje opatření, ukládá pokuty, spolupracuje s KHES

27 Výkon státní správy/2 KHES - kontroluje dodržování předpisů, látky v materiálech pro styk s potravinami, látky v hračkách, kosmetických přípravcích, postup podle zákona o ochraně zdraví, podmínky a lhůty k nápravě, ukládá pokuty, spolupracuje s ČIŽP celním úřadem SÚIP dodržování předpisů dodavateli z hlediska BP, ukládá pokuty Celní úřad vede evidenci všech látek a směsí vyvezených z ČR a dovezených na území ČR, kontrolu vývozců a dovozců, balení a označování, ukládá pokuty SRS kontroluje plnění právních předpisů u přípravků na ochranu rostlin, ukládá pokuty Oprávnění kontrolních orgánů

28 Nápravná opatření při nesplnění klasifikace, balení, označování pozastavit uvádění na trh - bez registrace nutno stáhnout z trhu - porušení zákazu nebo omezení uvádění na trh - protiprávní uvádění na trh, zneškodnění látky/směsi - protiprávní dovoz/vývoz - protiprávní uvádění přípravků na ochranu rostlin - odvolání nemá odkladný účinek (stažení z trhu, zneškodnění)

29 Správní delikty - pokuty 5 mil. Kč V/D, NU uvede na trh bez registrace, bez klasifikace, označení/zabalení, osoba nezajistí nápravu, nestáhne látku/směs s trhu 4 mil. Kč D, NU odlišně klasifikuje, bez dostatečného označení/zabalení, osoba neuvede nebezpečné vlastnosti v nabídce 3 mil. Kč V/D, NU uvede na trh perzistentní látku v rozporu s příslušným předpisem, neposkytne informace v dodavatelském řetězci, nearchivuje doklady, neuvede nebezpečné látky, V/D poruší předpisy o dovozu/vývozu, V vyveze Hg 2 mil. Kč V/D, NU neposkytne údaje správním orgánům, nearchivuje doklady na obaly 1 mil. Kč zkoušky bez osvědčení, V/D neoznámí údaje o klasifikaci, V neoznámí detergenty na MZ, informace na MŽP (Hg) 0,5 mil. Kč nepotvrzení zásad SLP, změny informací na MZ

30 Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností CHLS a označování nebezpečných CHS Zapracovává příslušné předpisy EU a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a stanoví: a) obecné postupy pro hodnocení nebezpečných vlastností látky a směsi a označování směsi, b) konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností směsi na základě vlastností nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro ŽP, c) další náležitosti obalů nebezpečných směsí určených k prodeji spotřebiteli, d) směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo ŽP, e) náležitosti označování nebezpečné směsi a směsi, která může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, f) výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných fyzikálněchemických vlastností a vlastností směsi nebezpečné pro zdraví nebo ŽP, g) standardní věty označující specifickou rizikovost látky/směsi (R-věty), h) standardní pokyny pro bezpečné zacházení s látkou/ směsí (S-věty).

31 Obecné postupy pro hodnocení nebezpečných vlastností látky a směsi a označování směsi příloha č. 1 Zdroje požadovaných údajů pro klasifikaci a označení: - Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění - zkoušky, informace pro přepravu, literární údaje, struktura účinek, expertní posudky, zkoušky na zvířatech Použití kritérií pro hodnocení nebezpečných vlastností: Nařízení Komise (ES) č. 440/2008, konvenční výpočtová metoda Kritéria pro klasifikaci: viz dále Speciální případy směsí: plynné směsi, organické peroxidy

32 Kritéria podle vlastností/1 Podle fyzikálně chemických vlastností - výbušné ( E ) detonují, při zahřátí vybuchují - oxidující ( O ) exotermní reakce ve styku s jinými - extrémně hořlavé (F+) kapaliny a plyny, b.v. pod 0 C - vysoce hořlavé ( F ) pevné a kapalné, b.v 0 20 C - samovolně vznítit, pevné snadno zapálit plamenem, kapalné nízký b.v., látky ve styku s vodou uvolňují vysoce hořlavé plyny - hořlavé ( ) kapalné, b.v C Podle toxikologických vlastností (obecné) - vysoce toxické ( T+ ) LD mg/kg, velmi malá množství smrt, chronické poškození - toxické ( T ) LD 50 do 250 mg/kg, malá množství, jinak T+ - žíravé ( C ) ničí živou tkáň - zdraví škodlivé ( Xn) LD mg/kg, - dráždivé ( Xi ) vyvolávají zánět a nemají žíravé účinky - senzibilizující (Xi. Xn) vyvolávají přecitlivělost, vznik nepříznivých účinků

33 Kritéria podle vlastností/2 Podle toxikologických vlastností (specifické) - karcinogenní ( ) vyvolat nebo zvýšit výskyt - mutagenní ( ) - vyvolat nebo zvýšit výskyt dědičného genetického poškození - toxické pro reprodukci ( ) - vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných účinků na potomstvo, zhoršení reprodukce Podle ekotoxikologických vlastností - Nebezpečné pro ŽP ( N ) okamžité nebo pozdější nebezpečí pro složky ŽP - vysoce toxické, toxické, škodlivé pro vodní organismy, - toxické pro rostliny, živočichy, půdní organismy, včely - nebezpečný pro ozonovou vrstvu

34 Konvenční metoda klasifikace nebezpečnosti pro zdraví (vyjma plynných) Akutní toxicita T+, T Xn T+, R26,27,28 C do 7 % C 1 7 % C 0,1 1 % T, R 23, 24, 25 C 3-25 % Xn, 20, 21, 22 C nad 25 % Žíravost C, R 35 C, R 34 Xi, R 36, 37, 38 C, R 35 C nad 10 % C 5 10 % C 1 5 % C, R 34 C nad 10 % C 5 10 % C, R 36, 37, 38 C nad 20 % CMR Kategorie 1 a 2 Kategorie 3 R 45, 49 C nad 0,1 % R 40, C nad 1 % R 46 C nad 0,1 % R 68, C nad 1 % R 61 C nad 0, 5 % R 63, C nad 5 %

35 Konvenční metoda klasifikace nebezpečnosti pro zdraví plynné směsi Klasifikace látky (plynu) T + s R26, R27, R28 T s R23, R24, R25 Xn s R20, R21, R22 Klasifikace plynné směsi T+ T Xn c 1 % 0,2 % c < 1 % 0,02 % c < 0,2 % C 5 % 0,5 % c < 5 % c 5 %

36 Označování některých skupin nebezpečných směsí - Příloha č. 3 - Směsi určené k prodeji spotřebiteli: věty S 1, S 2, S 45 nebo S 46, směsí T, C návody na odstraňování prázdných obalů. - Směsi určené k použití stříkáním nebo rozprašováním: povinně uvedena věta S 23 společně s větami S 38 nebo S 51 - Směsi obsahující látku s přiřazenou větou R33: Nebezpečí kumulativních účinků: koncentrace látky ve směsi rovna nebo vyšší než 1 %, musí být na obalu této směsi uvedena tato R-věta. - Směsi obsahující látku s přiřazenou větou R64: Může poškodit kojené dítě: alespoň jednu látku s přiřazenou větou R64 s koncentrací rovnou nebo vyšší než 1 % uvedena tato R-věta. - Lahve na přepravu plynných směsí: rovné nebo menší než 150 litrů lze označit odchylně zákona, jestliže tvar a rozměry označení splňují požadavky technické normy ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky, složky směsi, které jsou nebezpečnými látkami, jsou uvedeny zřetelným a nesmazatelným způsobem přímo na tělese lahve nebo na štítku pevně připevněném k lahvi. - Nádoby pro plyny určené pro směsi obsahující odorizovaný propan, butan nebo zkapalněný ropný plyn (LPG) označení jen hořlavosti - Slitiny, směsi obsahující polymery, směsi obsahující elastomery: pokud nepředstavují nebezpečí pro zdraví, jen BL profesionálnímu uživateli, bez označení - Směsi klasifikované větou R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic: Není nutno označovat R 65 v aerosolových rozprašovačích.

37 Směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí a jejich označení Příloha č. 4 A Směsi bez ohledu na jejich klasifikaci ze zákona: - Směsi obsahující olovo: Barvy a laky nad 0,15 % Pb text: Obsahuje olovo. Nesmí být použito na povrchy snadno dostupné k okusování nebo olizování dětmi, při obsahu menším než 125 ml, může být uvedeno: Pozor! Obsahuje olovo. - Směsi obsahující kyanakryláty: Lepidla na obalu lepidel na bázi kyanakrylátu text: Kyanakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí., k obalu ještě přiloženy pokyny pro bezpečné zacházení!!! - Směsi obsahující isokyanáty: (jako monomery, oligomery, předpolymery atd. nebo jejich směsi) text: Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem/dovozcem/následným uživatelem. - Směsi obsahující epoxidové složky o průměrné molekulové hmotnosti < 700: text: Obsahuje epoxidové složky. Viz informace dodané výrobcem/dovozcem/následným uživatelem.

38 Směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí a jejich označení Příloha č. 4 - Směsi prodávané spotřebiteli, které obsahují aktivní chlor: při více než 1 % aktivního chloru text Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). - Směsi obsahující kadmium (slitiny), které jsou určeny k použití pro pájení na tvrdo nebo pro pájení na měkko: text: Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem/dovozcem/následným uživatelem. Dodržujte bezpečnostní pokyny. - Směsi dostupné jako aerosoly: požadavky stanovené zákonem, musí aerosoly rovněž splňovat označení stanovené jiným předpisem. - Směsi, které obsahují látky, které ještě nejsou plně otestovány: Jestliže směs obsahuje alespoň jednu látku označenou textem Pozor - látka není dosud plně otestována a je-li tato látka přítomna v koncentraci > 1 %, musí být na obalu směsi uvedeno Pozor - tato směs obsahuje látku, která není dosud plně otestována.

39 Směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí a jejich označení Příloha č. 4 - Směsi, které nejsou klasifikovány jako senzibilizující, ale obsahují alespoň jednu senzibilizující látku: v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %, nebo v koncentraci rovné nebo vyšší než je uvedeno ve speciální poznámce k látce v seznamu text: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci. V případě koncentrovaných směsí určených pro výrobu parfémů v kosmetickém průmyslu lze uvést pouze jednu senzibilizující látku, která je považována za hlavní příčinu nebezpečí senzibilizace. V případě přírodních látek může být chemický název tohoto typu: esenciální olej z..., extrakt z..., namísto názvu složek daného esenciálního oleje nebo extraktu. - Kapalné směsi obsahující halogenované uhlovodíky: Na obalech kapalných směsí, které nemají bod vzplanutí, nebo mají bod vzplanutí vyšší než 55 C a obsahují halogenovaný uhlovodík a více než 5 % hořlavých nebo vysoce hořlavých látek, musí být text: Při používání se může stát vysoce hořlavým nebo Při používání se muže stát hořlavým.

40 Směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí a jejich označení Příloha č. 4 - Směsi obsahující látku s přiřazenou větou R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě: koncentrace těchto látek ve směsi je rovna nebo vyšší než 15 %, musí být na obalu směsi uvedena tato R-věta. - Cementy a cementové směsi: Obaly obsahující cement a cementové směsi, které obsahují více než 0,0002 % rozpustného chromu (VI) z celkové hmotnosti suchého cementu, pokud nejsou klasifikovány jako senzibilizující a označeny větou R43, musí být označeny textem: Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci. B Směsi, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle zákona, ale obsahují alespoň jednu nebezpečnou látku, a které nejsou určeny k prodeji spotřebiteli: nad 1%, resp 02% perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní text: Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list

41 Další náležitosti obalu směsí Nebezpečné směsi určené k prodeji spotřebiteli zajišťující zvýšenou ochranu dětí a nevidomých: - obal s hmatatelnou výstrahou pro nevidomé, musí být rovněž opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi, v případě, že obsahuje nebezpečnou směs Xn s R 65 (ne v aerosolovém rozprašovači), obsahuje metanol v koncentraci rovné nebo vyšší než 3 %, obsahuje dichlormetan v koncentraci rovné nebo vyšší než 1 %. Rozměry označení pro obaly do 3, 3-50, a nad 500 l Uvádění názvů nebezpečných látek v nebezpečných směsích - látky T+, T, Xn při koncentraci nad nejnižší limit Xn - látky C při koncentraci nad nejnižší limit Xi - CMR kategorie T+, T, C, Xn, senzibilizující při dlouhodobé expozici - podmínky označení dalších skupin látek

42 Výstražné symboly příloha č. 5 výbušný oxidující extrémně hořlavý vysoce hořlavý hořlavý vysoce toxický toxický zdraví škodlivý žíravý dráždivý dráždivý, (zdraví škodlivý) karcinogenní (bez) mutagenní (bez) toxické pro reprodukci (bez) nebezpečný pro životní prostředí

43 Volba výstražných symbolů Každý grafický symbol pokrývá alespoň jednu desetinu plochy označení. V případě, že je plocha pro označení menší než 10 cm2 pokrývá každý grafický symbol alespoň 1 cm2. Grafický symbol je proveden v barvě černé na žlutooranžovém pozadí. Je-li nebezpečné směsi přiřazeno více výstražných symbolů a není-li v seznamu uvedeno jinak, platí, že: a) při přiřazení výstražného symbolu T+ nebo T současně s výstražnými symboly Xn, Xi nebo C nemusí být použity symboly Xn, Xi a C, b) při přiřazení výstražného symbolu C současně s výstražnými symboly Xn nebo Xi nemusí být použity výstražné symboly Xn a Xi, c) při přiřazení výstražného symbolu E současně s výstražnými symboly F+, F nebo O nemusí být použity výstražné symboly F+, F a O, d) při přiřazení výstražného symbolu Xn současně s výstražným symbolem Xi nemusí být použit výstražný symbol Xi.

44 Seznam standardních vět označujících specifickou rizikovost (Seznam R-vět) Příloha č. 6 - jednoduché a kombinované věty - specifické pro dané vlastnosti - některé vyjadřují přímo definovanou vlastnost - některé se uvádějí samostatně (F+, F již nemusí) - nejvíce používané R věty, max. 6 vět - všechny věty (na rozdíl od výstražného signálu)

45 Seznam R - vět R 1 Výbušný v suchém stavu R 2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R 3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R 4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny R 5 Zahřívání může způsobit výbuch R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami R 32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami R 33 Nebezpečí kumulativních účinků R 34 Způsobuje poleptání R 35 Způsobuje těžké poleptání R 7 Může způsobit požár R 36 Dráždí oči R 61 Může poškodit plod v těle matky R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár R 37 Dráždí dýchací orgány R 9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem R 10 Hořlavý R 38 Dráždí kůži R 39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků R 62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti R 11 Vysoce hořlavý R 12 Extrémně hořlavý R 40 Podezření na karcinogenní účinky R 41 Nebezpečí vážného poškození očí R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky R 14 Prudce reaguje s vodou R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování R 15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R 64 Může poškodit kojené dítě R 16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami R 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu R 17 Samovznětlivý na vzduchu R 45 Může vyvolat rakovinu R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem R 19 Může vytvářet výbušné peroxidy R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností R 48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže R 20 Zdraví škodlivý při vdechování R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě R 22 Zdraví škodlivý při požití R 51 Toxický pro vodní organismy R 23 Toxický při vdechování R 52 Škodlivý pro vodní organismy R 68 Možné nebezpečí nevratných účinků R 24 Toxický při styku s kůží R 25 Toxický při požití R 26 Vysoce toxický při vdechování R 27 Vysoce toxický při styku s kůží R 28 Vysoce toxický při požití R 29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou R 30 Při používání se může stát vysoce hořlavým R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 54 Toxický pro rostliny R 55 Toxický pro živočichy R 56 Toxický pro půdní organismy R 57 Toxický pro včely R 58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí R 59 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu R 60 Může poškodit reprodukční schopnost

46 Kombinované R - věty R 14/15 Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů R 15/29 Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití R Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 20/21/22 R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití R 23/24 Toxický při vdechování a při styku s kůží R 23/25 Toxický při vdechování a při požití R Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 23/24/25 R 24/25 Toxický při styku s kůží a při požití R 26/27 Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží R 26/28 Vysoce toxický při vdechování a při požití R Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 26/27/28 R 27/28 Vysoce toxický při styku s kůží a při požití R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány R 36/38 Dráždí oči a kůži R Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 36/37/3 8 R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži R 39/23 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování R 39/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží R 39/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití R Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných 39/23/2 účinků při vdechování a při styku s kůží 4 R Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných 39/23/2 účinků při vdechování a při požití 5 R Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných 39/24/2 účinků při styku s kůží a při požití 5 R Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných 39/23/2 účinků při vdechování, styku s kůží a při požití 4/25 R 39/26 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování R 39/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží R 39/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití

47 Výbušné - které mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu nebo u nichž dochází při definování zkušebních podmínek k detonaci a prudkému shoření nebo které při zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečné uzavřené nádobě (např. soli kys. pikrové) Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 2 nebo Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni působením jiných zdrojů zapálení R 3 ohni Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, nebo působením jiných zdrojů zapálení Výstražný symbol: výbušný

48 Oxidující - které při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, vyvolávají vysoce exotermickou reakci Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 7 Může způsobit požár (např. org. peroxidy) R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár (např. anorg. peroxidy) R 9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem (např. chlorečnany) Výstražný symbol: oxidující

49 Extrémně hořlavý - které v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0 0C a bod varu nižší než 35 0C nebo které v plynném stavu jsou vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 12 Extrémně hořlavý Výstražný symbol: extrémně hořlavý

50 Vysoce hořlavé - které 1. se mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku bez přívodu energie 2. se mohou v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo doutnají 3. mají v kapal. stavu bod vzplanutí nižší než 21 0C a nejsou extrémně hořlavé 4. při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1 litr kg-1. hod-1 Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 11 Vysoce hořlavý R 15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny R 17 Samovznětlivý na vzduchu Výstražný symbol: vysoce hořlavý

51 Hořlavé - které mají bod vzplanutí v rozmezí od C Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 10 Hořlavý Výstražný symbol: není (jen v klasifikaci R 10) Pro nebezpečné vlastnosti a) až e) ještě tyto R věty: R 1 Výbušný v suchém stavu R 4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny R 5 Zahřívání může způsobit požár R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu R 7 Může způsobit požár R 14 Prudce reaguje s vodou R 16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem R 19 Může vytvářet výbušné peroxidy R 30 Při používání se může stát vysoce hořlavým R 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu

52 Vysoce toxické - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt (orální LD50 pod 25 mg/kg) Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 28 Vysoce toxický při požití R 27 Vysoce toxický při styku s kůží R 26 Vysoce toxický při vdechování R 39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků (v kombinaci s R 26, 27, 28) Výstražný symbol: vysoce toxický

53 Toxické - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt (orální LD mg/kg) Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 25 Toxický při požití R 24 Toxický při styku s kůží R 23 Toxický při vdechování R 39 Nebezpečí velmi závažných nevratných účinků (v kombinaci s R 23, 24, 25) R 48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví (v kombinaci s R 23, 24, 25) Výstražný symbol: toxický

54 Zdraví škodlivé - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo chronické poškození nebo smrt (orální LD mg/kg) Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 20 Zdraví škodlivý při vdechování R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží R 22 Zdraví škodlivý při požití R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic R 68 Možné nebezpečí nevratných účinků (v kombinaci s R 20, 21, 22) Výstražný symbol: zdraví škodlivý

55 Žíravé - které při styku s živou tkání mohou způsobit její zničení Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 35 Způsobuje těžké poleptání R 34 Způsobuje poleptání Výstražný symbol: žíravý

56 Dráždivé - které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 38 Dráždí kůži R 36 Dráždí oči R 41 Nebezpečí vážného poškození očí R 37 Dráždí dýchací orgány Výstražný symbol: dráždivý

57 Senzibilizující - které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky Pro standardní větu specifické rizikovosti (R - větu): R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování Výstražný symbol: (není specifický symbol) zdraví škodlivý Pro standardní větu specifické rizikovosti (R - větu): R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Výstražný symbol: (není specifický symbol) dráždivý

58 Pro nebezpečné toxikologické vlastnosti R 29 R 31 R 32 R 33 R 64 R 66 R 67 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami Nebezpečí kumulativních účinků Může poškodit kojené dítě Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

59 Karcinogenní - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny Karc. kat. 1 a 2 Pro standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 45 Může vyvolat rakovinu R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování Výstražný symbol: (není specifický symbol) Karc. kat. 3 Pro standardní větu specifické rizikovosti (R - větu): R 40 Podezření na karcinogenní účinky Výstražný symbol: (není specifický symbol)

60 Mutagenní - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost genetických poškození Mut. kat. 1 a 2 Pro standardní větu specifické rizikovosti (R - větu): R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností Výstražný symbol: (není specifický symbol) Mut. kat. 3 Pro standardní větu specifické rizikovosti (R - větu): R 68 Možné nebezpečí nevratných účinků Výstražný symbol: (není specifický symbol)

61 Toxické po reprodukci - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopnosti reprodukce muže nebo ženy Tox. pro repr. kat. 1 a 2 Pro standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 60 Může poškodit reprodukční schopnost R 61 Může poškodit plod v těle matky Výstražný symbol: (není specifický symbol) Tox. pro repr. kat.3 Pro standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky (R 64 Může poškodit kojené dítě) jen v některých případech Výstražný symbol: (není specifický symbol)

62 Nebezpečné pro životní prostředí - které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečí Pro standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy R 51 Toxický pro vodní organismy R 53 Může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí (jen v kombinaci s R 50 nebo 51) R 54 Toxický pro rostliny R 55 Toxický pro zvířata R 57 Toxický pro včely R 58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí R 59 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu Výstražný symbol: nebezpečný pro životní prostředí Pro standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 52 Škodlivý pro vodní organismy R 53 Může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí se Výstražný symbol nebezpečnosti neuvádí

63 Seznam standardních pokynů pro bezpečné zacházení (Seznam S-vět) příloha č. 7

64 Přiřazování standardních pokynů pro bezpečné zacházení Nebezpečným směsím se S-věty přiřazují podle kritérií uvedených pro nebezpečnost, konečný výběr podle těchto kritérií: a) jde-li o S-věty týkající se odstraňování, uvede se jedna S-věta, pokud odstraňování materiálu a obalu představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, b) S-věty, které svým obsahem odpovídají R-větám, pouze tehdy, je-li účelem jejich uvedení zdůraznění specifického varování, c) S-věty se volí s ohledem na zamýšlené podmínky použití nebezpečné směsi (například stříkáním), d) věty S 1, S 2 a S 45 se musí uvést v označení všech toxických a žíravých směsí prodávaných spotřebiteli, e) věty S 2 a S 46 se musí uvést v označení ostatních nebezpečných směsí prodávaných spotřebiteli, s výjimkou směsí klasifikovaných pouze jako nebezpečné pro životní prostředí.

65 Příklad klasifikace dvojchromanu draselného a) č. CAS : , b) č. ES : c) klasifikace, R věty : Karc. kat. 2, R 49 Mut. kat. 2, R 46 T+, R 26 T, R 25 Xn, R 21 Xi, R 37/38-41 R 43 N, R d) označení na obalech : - symboly : T+, N - R věty : / /53 - S- věty : e) koncentrační limity (koncentrace chromanových iontů ) v přípravcích, R věty : - T+ : c = min. 7, R / T : c = min. 0,5, ale menší než 7, R c = min. 0,1, ale menší než 0,5, R f) pozn. : před R větami 21, 25, 26 musí být slovo rovněž

66 Označování skladů, nádob pro skladování a potrubí Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Značky výstrahy pro - požárně nebezpečné látky - riziko exploze - riziko toxicity - nebezpečné oxidující látky - nebezpečné nebo dráždivé látky Systém značení - nádoby pro skladování, potrubní vedení, skladované prostory - v účelných odstupech a v blízkosti nebezpečných míst

67 Označování skladů, nádob pro skladování a potrubí Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o umístění bezpečnostních značek-od Značky výstrahy pro - požárně nebezpečné látky - riziko exploze - riziko toxicity - riziko koroze nebo poleptání - nebezpečné oxidující látky - nebezpečné nebo dráždivé látky

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav, ztravni@szu.cz seminář POR na Ministerstvu zemědělství,14.11.2013 1 Dodavatel přípravku na

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Bezpečnost chemických výrob

Bezpečnost chemických výrob Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Zákon o chemických látkách Uvádění chemických látek na trh Bezpečností informace o chemických látkách Úprava nakládání s chemickou

Více

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY 1. ČÁST A: NOVÝ CHEMICKÝ ZÁKON PODLE ZÁKONA Č. 350/2011 SB. O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A SMĚSÍCH a PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB. O OCHRANĚ

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek..

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.. Chemická legislativa Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Květen 2013 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII. Robert Prucek

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII. Robert Prucek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII Robert Prucek Olomouc, 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Historie... 4 3. Nařízení EP a Rady č.

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

Nová chemická legislativa REACH

Nová chemická legislativa REACH RNDr. Hana Střížová Hygiena práce hana.strizova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Nařízení EP a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Novela přílohy II Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Ing. Hana Malinová ČIŽP Ředitelství Odbor odpadového hospodářství, odd. chemických látek 10.11.2011 Praha 1 České inspekce životního

Více

Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. Státní zdravotní ústav, ztravni@szu.cz 25. konzultační den v SZÚ, listopad 2008 nařízení REACH vžitá zkratka NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 ČÁST PRVNÍ CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 ČÁST PRVNÍ CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY Obsah a text 356/2003 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie B.V

DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie B.V 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku : 1.2 Použití přípravku: těsnící materiál 1.3 Identifikace společnosti: DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 6 ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Ecosorb 505, Ecosorb 606 Popis směsi: Neutralizér zápachu. 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Prostředek na čištění skla / Glasreiniger / Prostředek 1.2. Použití látky nebo přípravku: Čisticí

Více

GROWTH TECHNOLOGY LTD

GROWTH TECHNOLOGY LTD GROWTH TECHNOLOGY LTD BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice 1907/2006/ES, článek 31 (REACH), podle směrnice 67/548/EHS (DSD) a podle směrnice 1272/2008/ES (CLP) LIQUID SILICON (TEKUTÝ KŘEMÍK) 1 IDENTIFIKACE

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků. (Přepracované znění)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků. (Přepracované znění) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 8 v konečném znění 2012/0007 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků (Přepracované

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

PARAL FLY PAPER Verze 1.1 Datum vytištění 18.03.2015 Datum revize 17.06.2014 Specifikace Číslo: 350000007383 SITE FORM Number:

PARAL FLY PAPER Verze 1.1 Datum vytištění 18.03.2015 Datum revize 17.06.2014 Specifikace Číslo: 350000007383 SITE FORM Number: ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku : Raid mucholapka 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : mucholapka

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Zušlechťující vícefunkční přísada

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY

1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY Duet BEZPEČNOSTNÍ LIST Verze 1 Datum změny 12. března 2009 1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY Název produktu Duet Dávkovač aerosoly neutralizátor vzduchu Účel použití parfemované, dávkované aerosolové spreje

Více

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(ES) Č. 1907/2006, PŘÍLOHA II ZE DNE 18. PROSINCE 2006

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(ES) Č. 1907/2006, PŘÍLOHA II ZE DNE 18. PROSINCE 2006 Datum vydání: 4. 4. 2008 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 1/2/2008, verze 1 Název výrobku: PLASTIMUL 2K PLUS složka B 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 TURCO Liquid Sprayeze NP LT Strana 1 z 5 Č. SDB : 152430 Datum revize: 23.09.2008 Datum výtisku: 23.09.2008 Obchodní jméno: TURCO Liquid Sprayeze NP LT Předpokládané

Více

REACH nová legislativa v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků

REACH nová legislativa v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků REACH nová legislativa v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Nařízení (Regulation) Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 16.1.2002 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Sigal s aplikátorem je krém vyrobený na vodní bázi,

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

Imagin na nerez. BEZPECNOSTNl LIST. podle směrnice EK 1907/2006/ES

Imagin na nerez. BEZPECNOSTNl LIST. podle směrnice EK 1907/2006/ES Imagin na nerez BEZPECNOSTNl LIST podle směrnice EK 1907/2006/ES Datum vydání: 27.01.2011 Verze 2 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Název výrobku: Imagin na nerez Určená použití

Více

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish Strana 1 ze 7 stran 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Konzervační přípravek na lakované povrchy 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

GLOBOL AMEISENKÖDER - návnada na mravence

GLOBOL AMEISENKÖDER - návnada na mravence 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: GLOBOL AMEISENKÖDER - MLH 583-48, in acc. to RL 2006-8-EEC Číslo výrobku: 10003604 Interní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Avanti na ruční čištění citrus Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Glasreinigungstücher

Glasreinigungstücher Vyhotoveno dne: 24.01.2013, Revize 24.01.2013 Version 01 Strana 1 / 7 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Cisticí Nejsou známy. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli materiálový list Technické informace

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 08.05.2015 Revize: 08.05.2015 Obchodní označení: VGM 160

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 08.05.2015 Revize: 08.05.2015 Obchodní označení: VGM 160 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Příslušná určená použití:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Číslo výrobku: SK 10160 Číslo CAS: 74742-48-9 Číslo ES (EINECS): 265-150-3 Použití látky / přípravkučisticí

Více

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0510,0013 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání:1.9.1999 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Mycí prostředek F 6100 Číslo CAS: -- Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Legislativa v chemickém průmyslu Základní informace VUOS a.s. Historie: založení 1941 privatizace 1997 člen skupiny Agrofert Počet pracovníků:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 7. 2009 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Lepidlo Promat K84 Lepidlo Promat K84-16 Vysokoteplotní pojivo K84 Vysokoteplotní

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

GLOBOL SILBERFISCHCHENKÖDER - návnada na rybenky

GLOBOL SILBERFISCHCHENKÖDER - návnada na rybenky 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: - HIS 61-10, in acc. to RL 2006-8-EEC Číslo výrobku: 10003640 Interní číslo výrobku: 05136

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 1. IDENTIFIKACE 1.1 Název: NIKL Obchodní název: NIKLOVÉ KULIČKY P NICKEL PELLETS Nickel S Rounds 1.2 Použití: Povrchová úprava kovů-niklování

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Kilrat Plus extrudovaná kostka

Kilrat Plus extrudovaná kostka Datum vydání: 29.11.2012 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Požerová nástraha na hubení hlodavců 1.3. Identifikace výrobce,

Více

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)- UHU Epoxy Ultra Strong

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l. strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Otisky pro částečné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

IMAGIN TEKUTÉ MÝDLO (BP) BEZPECNOSTNl LIST. podle nařízení (ES) č. 1907/2006

IMAGIN TEKUTÉ MÝDLO (BP) BEZPECNOSTNl LIST. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 IMAGIN TEKUTÉ MÝDLO (BP) BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 06.10.2011 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Název výrobku: IMAGIN TEKUTÉ MÝDLO (BP)

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkryl. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 6. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkryl. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 6. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74 Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více