Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)"

Transkript

1 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Ústí nad Labem 2/2013 Ing. Jaromír Vachta

2 Vývoj legislativy CHLP/1 Zákon č. 157/1998 Sb. (od ) implementace povinností vyplývajících z legislativy EU vložena ustanovení neodpovídající legislativě EU Zákon č. 356/2003 Sb. (od ) harmonizace s legislativou EU Zákon č. 345/2005 Sb. (od ) odstranění závažných nedostatků předchozího zákona zavedení prvního distributora Novely zákona (Zákon 222/2006 Sb.) kontrola předpisů EU (Nařízení č. 304/2003 Sb.)

3 Vývoj legislativy CHLP/2 Zákon č. 371/2008 Sb. (od ) - zákon z , ve Sbírce ) - zásadní novelizace zákona č. 356/2003 Sb. - důvody novelizace (REACH, látky v předmětech, hnojiva) - zásadní změny zákona - vazba na ostatní právní předpisy Zákon č. 440/2008 Sb. úplné znění zákona č. 356/2008 Sb. (z ) Zákon č. 350/2011 Sb., platnost od

4 Vývoj legislativy CHLP v EU Směrnice 67/548/EHS DSD směrnice Evropské unie 67/548 pro nebezpečné látky ( Dangerous Substances Directive ) - povinnosti při uvádění chemických látek na trh (EINECS), zjišťování nebezpečných vlastností, označování (31 novela) Směrnice 1999/45/ES DPD směrnice Evropské unie pro nebezpečné přípravky (nově směsi) ( Dangerous Preparations Directive ) - povinnosti při uvádění chemických přípravků na trh Směrnice 79/831/EHS Požadavek notifikace nových CHL (ELINCS) Nařízení Rady 793/93 koordinované hodnocení rizikovosti vybraných látek (zrušena k )

5 Identifikace látek CAS - Registrační číslo CAS (Chemical Abstracs Service) zavedeno redakcí světově nejrozšířenějšího chemického referátového časopisu Chemical Abstracts. V současné době tato databáze obsahuje přibližně 23 miliónů sloučenin a denně jich v průměru přibývají další 4 tisíce. Příklad: voda EINECS - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) Jsou to látky, s výjimkou polymerů, které byly komerčně dostupné v EU od 1. ledna 1971 do 18. září Ty byly považovány za registrované zapsat podle článku 8 (1) směrnice 67/548/EHS. Příklad: EINECS formaldehyd celkem položek. ELINCS - Evropský seznam oznámených chemických látek (European List of Notified Chemical Substances) Jsou to látky, které se staly komerčně dostupné po 18. září 1981 Příklad:ELINCS methyl-1-fenylhexan-1,3-dion - celkem 4381 položek. NLP ze Seznamu látek nadále nepovažovaných za polymery ( No longer polymer ). Indexové číslo: Příklad: Kyselina sírová

6 Předmět a působnost zákona Zapracovává příslušné předpisy ES, navazuje na přímo použitelné předpisy ES a upravuje a) práva a povinnosti osob: 1) u CHL a CHL ve směsích nebo předmětech - při výrobě - při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností - při balení a označování - při uvádění na trh a používání - při vývozu a dovozu 2) u směsí - při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností - při balení a označování - uvádění na trh b) správnou laboratorní praxi - SLP c) působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky CHLS

7 Příslušné předpisy ES Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, v platném znění. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, v platném znění. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek.

8 Přímo použitelné předpisy ES Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení povolování a omezování CHL, o zřízení Evropské agentury pro CHL REACH Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Nařízení EP a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných CHL Nařízení EP a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech Nařízení EP a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách Nařízení EP a Rady (ES) č. 1102/2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové Hg. Nařízení Komise (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle Nařízení č. 1907/2006 Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách ECHA podle Nařízení č. 1907/2006

9 Výjimky ze zákona Léčiva Krmiva Potraviny Kosmetické přípravky Radioaktivní látky Zdravotnické prostředky látky Veterinární přípravky (ne dezinfekční) Odpady Na přepravu nebezpečných CHLP Balení a označování se se nevztahuje na výbušniny, slitiny, polymery/elastomery Na rostlinolékařské přípravky a biocidy jen klasifikace, balení, označování a dovoz/vývoz

10 Základní definice/1 Definice podle čl. 2 nařízení č. 1272/2008 a nařízení 1907/2006 čl. 3 Chemická látka (CHL) chem.prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, vč. všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu (s výjimkou rozpouštědel) Chemická směs (CHS) produkt vzniklý smícháním chemických látek Nebezpečná CHL, CHS (NCHL, NCHS) CHL nebo CHS, která má jednu nebo více definovaných nebezpečných vlastností

11 Základní definice/2 Správná laboratorní praxe (SLP) - systém jakosti pro organizaci provádění zkoušek a studií Dovoz - dodání CHLP do zemí ES Uvedení na trh ČR - úplatné/bezúplatné předání výrobcem (i dovoz) Výrobce/dovozce, následný uživatel, příjemce, dodavatel, distributor viz nařízení č. 1907/2006

12 Přehled účastníků Výrobce/dovozce Následný uživatel Distributor Spotřebitel Příjemce Účastník dodavatelského řetězce Dodavatel

13 Klasifikace látky a směsi Klasifikace CHL nebo CHS postup zjišťování nebezpečných vlastností, jejich hodnocení a následné zařazení do skupin nebezpečnosti Minimální koncentrace látek ve směsi - min. koncentrace dle přílohy 1 (0,1 a 1%, resp. 0,02 a 0,2 %-, seznam harmonizovaných klasifikací a označování Požadavky na směsi uváděné na trh - zohlednit všechny nebezpečné látky (dovozce, následný uživatel - NU) Požadavky na archivaci podkladů pro klasifikaci Požadavky V/D, NU při uvádění NCHLS na trh - zatřídění do skupin nebezpečnosti

14 Příloha č. 1 k zákonu č. 350/2011 Sb. - Minimální koncentrace nebezpečných látek obsažených ve směsi, které se berou v úvahu při klasifikaci směsí Kategorie nebezpečnosti látky Koncentrace, která se bere v úvahu pro plynné směsi % objemová směsi jiné než plynné % hmotnostní Vysoce toxické 0,02 0,1 Toxické 0,02 0,1 Karcinogenní, kategorie 1 nebo 2 Mutagenní, kategorie 1 nebo 2 Toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 Zdraví škodlivé 0,2 1 Žíravé 0,02 1 Dráždivé 0,2 1 Senzibilizující 0,2 1 Karcinogenní, kategorie 3 Mutagenní, kategorie 3 Toxické pro reprodukci, kategorie 3 Nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným symbolem N Nebezpečné pro ozónovou vrstvu Země Nebezpečné pro životní prostředí bez 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,1 0,1 0,1

15 Vlastnosti látek a směsí a skupiny nebezpečnosti V/D, NU zařazuje CHLS do skupin nebezpečnosti a) výbušné reagují i bez přístupu vzduchu, detonuje b) oxidující exotermní reakci s jinými látkami c) extrémně hořlavé kapalné látky s extrémně nízkým b.vz. a nízkým b.v. d) vysoce hořlavé samovolně se zahřívají, vznícení při normální teplotě - pevné CHLS snadno zapálit při styku se zdrojem zapálení - kapalné látky s velmi nízkým b.vz. - s vodou uvolňují hořlavé plyny e) hořlavé látky kapalné látky s nízkým b. vz.

16 Vlastnosti látek a směsí a skupiny nebezpečnosti f) vysoce toxické látky ve velmi malých množstvích smrt nebo poškození zdraví g) toxické látky - v malých množstvích smrt nebo poškození zdraví h) zdraví škodlivé může způsobit smrt nebo poškození zdraví i) žíravé látky - může zničit živé tkáně j) dráždivé látky při styku s kůží nebo sliznicí vyvolává zánět k) senzibilizující vyvolávají přecitlivělost při vdechování nebo styku s kůží

17 Vlastnosti látek a směsí a skupiny nebezpečnosti l) karcinogenní 1 kategorie průkazná souvislost mezi expozicí a vznikem rakoviny - 2 kategorie existují dostatečné důkazy, hlavně studie na zvířatech - 3 kategorie existují některé důkazy ze studií (nedostatečné pro zařazení do kategorie 2 m) mutagenní - 1 kategorie dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí a poškozením dědičných vlastností - 2 kategorie existují dostatečné důkazy, hlavně studie na zvířatech - 3 kategorie existují některé důkazy ze studií (nedostatečné pro zařazení do kategorie 2 n) toxické pro reprodukci - 1 kategorie dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí a poškozením fertility nebo vznikem vývojové toxicity - 2 kategorie existují dostatečné důkazy, hlavně studie na zvířatech - 3 kategorie existují některé důkazy ze studií (nedostatečné pro zařazení do kategorie 2

18 Hodnocení nebezpečných vlastností CHLS V/D hodnotí a zařadí do skupin nebezpečnosti látky: - podle seznamu - podle obecných postupů pro hodnocení nebezpečných vlastností (Nařízení č. 440/2008) D a NU uvádějící směsi na trh provádí hodnocení: a) Hodnocení zjištěných fyzikálně chemických vlastností směsí: - podle prováděcích předpisů (nařízení 440/2008) - podmínky kdy se neprovádí hodnocení b) Hodnocení vlastností směsí nebezpečných pro zdraví: - konvenční výpočtovou metodou - obecnými postupy pro hodnocení nebezpečných vlastností - podmínky použití daného postupu c) Hodnocení vlastností směsí nebezpečných pro ŽP: - konvenční výpočtovou metodou - obecnými postupy podle nařízení 440/2008

19 Nové hodnocení nebezpečných vlastností směsí D a NU uvádějící směsi na trh provádí nové hodnocení: a) Změna koncentrace je větší než je uvedeno v příloze 2, to neplatí pro přípravky na ochranu rostlin hodnocené obecnými postupy Příloha č. 2 Limitní koncentrace nebezpečných látek pro změnu klasifikace nebezpečných směsí Výchozí rozmezí koncentrace (c) látky obsažené ve směsi a přípustná změna ve výchozí koncentraci látky obsažené ve směsi c 2,5 % ± 30 % 2,5% c 10% ± 20 % 10% c 25% ± 10 % 25% c 100% ± 5% b) Dojde k náhradě látky/látek ve směsi c) Dojde k přidání látky/látek ve směsi

20 Balení nebezpečných směsí Požadavky na obaly při uvádění na trh dodavatelem: - bezpečný obal a uzávěr - vhodný materiál, vhodná konstrukce - odolný tlaku a deformacím při běžném zacházení Požadavky na obaly směsí určené k prodeji spotřebiteli: - pro T+, T a C odolný proti otevření dětmi a výstrahy pro nevidomé - pro Xn, F+, F výstrahy pro nevidomé, ne pro aerosolové hořlavé směsi - nesmí dojít k záměně s hračkou - nesmí mít provedení nebo označení pro vodu, potraviny, léčiva apod. - další zvýšená ochrana při prodeji spotřebitelům (zákon č. 634/1992 Sb.) - obaly pro ADR a RID vyhovují zákonu

21 Označování směsí Požadavky na označení v české jazyce při uvádění nebezpečných směsí na trh dodavatelem: - obchodní název směsi - jméno, obchodní firma/název, sídlo podnikání, - telefon osoby odpovědné za uvedení na trh - chemický název nebezpečné látky/látek - výstražné symboly - standardní věty označující specifickou rizikovost (Rvěty) - standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) - hmotnost/objem při prodeji spotřebiteli - náležitosti pro specifické nebezpečí pro zdraví a ŽP - u přípravků na ochranu rostlin upozornění Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a ŽP

22 Označování směsí/2 Zákaz označování obalu nevhodným nápisem - nápisem neškodný, netoxický apod.!!!- Archivace údajů pro označení nebezpečných směsí (10 let) V případě štítků pouze informace dle zákona Další údaje v prováděcím předpisu (vyhl. č. 402/2011 Sb.) Označení obalů směsí s obsahem do 125 ml: - neuvádí se R a S věty pro O, F a Xi (výjimka R 41) - neuvádí se R a s věty pro N - neuvádí se S věty pro hořlaviny a N bez symbolu Směsi nabízené dodavatelem k prodeji spotřebitelům: - T+, T, C opatřeny návodem k použití/příbalovým letákem Před uzavíráním kupních smluv na nebezpečné směsi: - informace o nebezpečných vlastnostech dodavatelem

23 Označování směsí/3 Povolování výjimky pro označení směsí pro D a NU: - označení jiným způsobem - neoznačení nebo odlišné označení (O, F+, F, hořlavé, N) - rozsah žádosti na MŽP - označování podle prováděcího předpisu Splnění podmínek pro označování dodavatelem: - vnější obal podle ADR, vnitřní podle zákona - směs opatřena jedním přepravním obalem - zvláštní typy obalu a zvláštní Označení obalů v českém jazyce: - velikost etiket Informace pro MZ (elektronický program CHLAP)

24 Správná laboratorní praxe - SLP SLP systém zabezpečení jakosti pro neklinické studie látek a směsí Zásady SLP Osvědčení o dodržování zásad pro zkoušení nebezpečných vlastností látek a směsí (EU, OECD) Obsah žádosti o vydání osvědčení, zpráva o průběhu vstupní kontroly Průběžné dodržování zásad SLP, periodické kontroly, audity Zrušení, zánik osvědčení Povinnosti osob při zkoušení látek a směsí

25 Oznamovací povinnosti Povinnosti: - D a NU při prvním uvedením směsi na trh, MZ v elektronické podobě - dodavatel při uvádění směsi na trh ČR z EU - výrobce uvádějící detergenty poprvé na trh, informace z datového listu - distributor uvádějící detergenty na trh ČR z EU - povinnost hlásit každou změnu informací

26 Výkon státní správy/1 MŽP ústřední a kontaktní orgán v oblasti ŽP, státní dozor v oblasti ŽP, oznamování, osvědčení a seznam SLP, zástupce v ECHA, výjimky v označení a názvech, poradenství a kontaktní místa, informace o rizicích, spolupráce s ES MZ ústřední orgán v oblasti ochrany veřejného zdraví, sběr informací, informace o rizicích, zajišťuje přístup k TIS, spolupráce s MŽP a ES MPO - zástupce v ECHA, spolupráce při poskytování informací výrobcům, dovozcům a dalším, informace o rizicích ČIŽP kontroluje dodržování všech předpisů dodavateli, podmínky a lhůty k nápravě, nařizuje opatření, ukládá pokuty, spolupracuje s KHES

27 Výkon státní správy/2 KHES - kontroluje dodržování předpisů, látky v materiálech pro styk s potravinami, látky v hračkách, kosmetických přípravcích, postup podle zákona o ochraně zdraví, podmínky a lhůty k nápravě, ukládá pokuty, spolupracuje s ČIŽP celním úřadem SÚIP dodržování předpisů dodavateli z hlediska BP, ukládá pokuty Celní úřad vede evidenci všech látek a směsí vyvezených z ČR a dovezených na území ČR, kontrolu vývozců a dovozců, balení a označování, ukládá pokuty SRS kontroluje plnění právních předpisů u přípravků na ochranu rostlin, ukládá pokuty Oprávnění kontrolních orgánů

28 Nápravná opatření při nesplnění klasifikace, balení, označování pozastavit uvádění na trh - bez registrace nutno stáhnout z trhu - porušení zákazu nebo omezení uvádění na trh - protiprávní uvádění na trh, zneškodnění látky/směsi - protiprávní dovoz/vývoz - protiprávní uvádění přípravků na ochranu rostlin - odvolání nemá odkladný účinek (stažení z trhu, zneškodnění)

29 Správní delikty - pokuty 5 mil. Kč V/D, NU uvede na trh bez registrace, bez klasifikace, označení/zabalení, osoba nezajistí nápravu, nestáhne látku/směs s trhu 4 mil. Kč D, NU odlišně klasifikuje, bez dostatečného označení/zabalení, osoba neuvede nebezpečné vlastnosti v nabídce 3 mil. Kč V/D, NU uvede na trh perzistentní látku v rozporu s příslušným předpisem, neposkytne informace v dodavatelském řetězci, nearchivuje doklady, neuvede nebezpečné látky, V/D poruší předpisy o dovozu/vývozu, V vyveze Hg 2 mil. Kč V/D, NU neposkytne údaje správním orgánům, nearchivuje doklady na obaly 1 mil. Kč zkoušky bez osvědčení, V/D neoznámí údaje o klasifikaci, V neoznámí detergenty na MZ, informace na MŽP (Hg) 0,5 mil. Kč nepotvrzení zásad SLP, změny informací na MZ

30 Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností CHLS a označování nebezpečných CHS Zapracovává příslušné předpisy EU a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a stanoví: a) obecné postupy pro hodnocení nebezpečných vlastností látky a směsi a označování směsi, b) konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností směsi na základě vlastností nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro ŽP, c) další náležitosti obalů nebezpečných směsí určených k prodeji spotřebiteli, d) směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo ŽP, e) náležitosti označování nebezpečné směsi a směsi, která může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, f) výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných fyzikálněchemických vlastností a vlastností směsi nebezpečné pro zdraví nebo ŽP, g) standardní věty označující specifickou rizikovost látky/směsi (R-věty), h) standardní pokyny pro bezpečné zacházení s látkou/ směsí (S-věty).

31 Obecné postupy pro hodnocení nebezpečných vlastností látky a směsi a označování směsi příloha č. 1 Zdroje požadovaných údajů pro klasifikaci a označení: - Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění - zkoušky, informace pro přepravu, literární údaje, struktura účinek, expertní posudky, zkoušky na zvířatech Použití kritérií pro hodnocení nebezpečných vlastností: Nařízení Komise (ES) č. 440/2008, konvenční výpočtová metoda Kritéria pro klasifikaci: viz dále Speciální případy směsí: plynné směsi, organické peroxidy

32 Kritéria podle vlastností/1 Podle fyzikálně chemických vlastností - výbušné ( E ) detonují, při zahřátí vybuchují - oxidující ( O ) exotermní reakce ve styku s jinými - extrémně hořlavé (F+) kapaliny a plyny, b.v. pod 0 C - vysoce hořlavé ( F ) pevné a kapalné, b.v 0 20 C - samovolně vznítit, pevné snadno zapálit plamenem, kapalné nízký b.v., látky ve styku s vodou uvolňují vysoce hořlavé plyny - hořlavé ( ) kapalné, b.v C Podle toxikologických vlastností (obecné) - vysoce toxické ( T+ ) LD mg/kg, velmi malá množství smrt, chronické poškození - toxické ( T ) LD 50 do 250 mg/kg, malá množství, jinak T+ - žíravé ( C ) ničí živou tkáň - zdraví škodlivé ( Xn) LD mg/kg, - dráždivé ( Xi ) vyvolávají zánět a nemají žíravé účinky - senzibilizující (Xi. Xn) vyvolávají přecitlivělost, vznik nepříznivých účinků

33 Kritéria podle vlastností/2 Podle toxikologických vlastností (specifické) - karcinogenní ( ) vyvolat nebo zvýšit výskyt - mutagenní ( ) - vyvolat nebo zvýšit výskyt dědičného genetického poškození - toxické pro reprodukci ( ) - vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných účinků na potomstvo, zhoršení reprodukce Podle ekotoxikologických vlastností - Nebezpečné pro ŽP ( N ) okamžité nebo pozdější nebezpečí pro složky ŽP - vysoce toxické, toxické, škodlivé pro vodní organismy, - toxické pro rostliny, živočichy, půdní organismy, včely - nebezpečný pro ozonovou vrstvu

34 Konvenční metoda klasifikace nebezpečnosti pro zdraví (vyjma plynných) Akutní toxicita T+, T Xn T+, R26,27,28 C do 7 % C 1 7 % C 0,1 1 % T, R 23, 24, 25 C 3-25 % Xn, 20, 21, 22 C nad 25 % Žíravost C, R 35 C, R 34 Xi, R 36, 37, 38 C, R 35 C nad 10 % C 5 10 % C 1 5 % C, R 34 C nad 10 % C 5 10 % C, R 36, 37, 38 C nad 20 % CMR Kategorie 1 a 2 Kategorie 3 R 45, 49 C nad 0,1 % R 40, C nad 1 % R 46 C nad 0,1 % R 68, C nad 1 % R 61 C nad 0, 5 % R 63, C nad 5 %

35 Konvenční metoda klasifikace nebezpečnosti pro zdraví plynné směsi Klasifikace látky (plynu) T + s R26, R27, R28 T s R23, R24, R25 Xn s R20, R21, R22 Klasifikace plynné směsi T+ T Xn c 1 % 0,2 % c < 1 % 0,02 % c < 0,2 % C 5 % 0,5 % c < 5 % c 5 %

36 Označování některých skupin nebezpečných směsí - Příloha č. 3 - Směsi určené k prodeji spotřebiteli: věty S 1, S 2, S 45 nebo S 46, směsí T, C návody na odstraňování prázdných obalů. - Směsi určené k použití stříkáním nebo rozprašováním: povinně uvedena věta S 23 společně s větami S 38 nebo S 51 - Směsi obsahující látku s přiřazenou větou R33: Nebezpečí kumulativních účinků: koncentrace látky ve směsi rovna nebo vyšší než 1 %, musí být na obalu této směsi uvedena tato R-věta. - Směsi obsahující látku s přiřazenou větou R64: Může poškodit kojené dítě: alespoň jednu látku s přiřazenou větou R64 s koncentrací rovnou nebo vyšší než 1 % uvedena tato R-věta. - Lahve na přepravu plynných směsí: rovné nebo menší než 150 litrů lze označit odchylně zákona, jestliže tvar a rozměry označení splňují požadavky technické normy ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky, složky směsi, které jsou nebezpečnými látkami, jsou uvedeny zřetelným a nesmazatelným způsobem přímo na tělese lahve nebo na štítku pevně připevněném k lahvi. - Nádoby pro plyny určené pro směsi obsahující odorizovaný propan, butan nebo zkapalněný ropný plyn (LPG) označení jen hořlavosti - Slitiny, směsi obsahující polymery, směsi obsahující elastomery: pokud nepředstavují nebezpečí pro zdraví, jen BL profesionálnímu uživateli, bez označení - Směsi klasifikované větou R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic: Není nutno označovat R 65 v aerosolových rozprašovačích.

37 Směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí a jejich označení Příloha č. 4 A Směsi bez ohledu na jejich klasifikaci ze zákona: - Směsi obsahující olovo: Barvy a laky nad 0,15 % Pb text: Obsahuje olovo. Nesmí být použito na povrchy snadno dostupné k okusování nebo olizování dětmi, při obsahu menším než 125 ml, může být uvedeno: Pozor! Obsahuje olovo. - Směsi obsahující kyanakryláty: Lepidla na obalu lepidel na bázi kyanakrylátu text: Kyanakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí., k obalu ještě přiloženy pokyny pro bezpečné zacházení!!! - Směsi obsahující isokyanáty: (jako monomery, oligomery, předpolymery atd. nebo jejich směsi) text: Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem/dovozcem/následným uživatelem. - Směsi obsahující epoxidové složky o průměrné molekulové hmotnosti < 700: text: Obsahuje epoxidové složky. Viz informace dodané výrobcem/dovozcem/následným uživatelem.

38 Směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí a jejich označení Příloha č. 4 - Směsi prodávané spotřebiteli, které obsahují aktivní chlor: při více než 1 % aktivního chloru text Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). - Směsi obsahující kadmium (slitiny), které jsou určeny k použití pro pájení na tvrdo nebo pro pájení na měkko: text: Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem/dovozcem/následným uživatelem. Dodržujte bezpečnostní pokyny. - Směsi dostupné jako aerosoly: požadavky stanovené zákonem, musí aerosoly rovněž splňovat označení stanovené jiným předpisem. - Směsi, které obsahují látky, které ještě nejsou plně otestovány: Jestliže směs obsahuje alespoň jednu látku označenou textem Pozor - látka není dosud plně otestována a je-li tato látka přítomna v koncentraci > 1 %, musí být na obalu směsi uvedeno Pozor - tato směs obsahuje látku, která není dosud plně otestována.

39 Směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí a jejich označení Příloha č. 4 - Směsi, které nejsou klasifikovány jako senzibilizující, ale obsahují alespoň jednu senzibilizující látku: v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %, nebo v koncentraci rovné nebo vyšší než je uvedeno ve speciální poznámce k látce v seznamu text: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci. V případě koncentrovaných směsí určených pro výrobu parfémů v kosmetickém průmyslu lze uvést pouze jednu senzibilizující látku, která je považována za hlavní příčinu nebezpečí senzibilizace. V případě přírodních látek může být chemický název tohoto typu: esenciální olej z..., extrakt z..., namísto názvu složek daného esenciálního oleje nebo extraktu. - Kapalné směsi obsahující halogenované uhlovodíky: Na obalech kapalných směsí, které nemají bod vzplanutí, nebo mají bod vzplanutí vyšší než 55 C a obsahují halogenovaný uhlovodík a více než 5 % hořlavých nebo vysoce hořlavých látek, musí být text: Při používání se může stát vysoce hořlavým nebo Při používání se muže stát hořlavým.

40 Směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí a jejich označení Příloha č. 4 - Směsi obsahující látku s přiřazenou větou R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě: koncentrace těchto látek ve směsi je rovna nebo vyšší než 15 %, musí být na obalu směsi uvedena tato R-věta. - Cementy a cementové směsi: Obaly obsahující cement a cementové směsi, které obsahují více než 0,0002 % rozpustného chromu (VI) z celkové hmotnosti suchého cementu, pokud nejsou klasifikovány jako senzibilizující a označeny větou R43, musí být označeny textem: Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci. B Směsi, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle zákona, ale obsahují alespoň jednu nebezpečnou látku, a které nejsou určeny k prodeji spotřebiteli: nad 1%, resp 02% perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní text: Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list

41 Další náležitosti obalu směsí Nebezpečné směsi určené k prodeji spotřebiteli zajišťující zvýšenou ochranu dětí a nevidomých: - obal s hmatatelnou výstrahou pro nevidomé, musí být rovněž opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi, v případě, že obsahuje nebezpečnou směs Xn s R 65 (ne v aerosolovém rozprašovači), obsahuje metanol v koncentraci rovné nebo vyšší než 3 %, obsahuje dichlormetan v koncentraci rovné nebo vyšší než 1 %. Rozměry označení pro obaly do 3, 3-50, a nad 500 l Uvádění názvů nebezpečných látek v nebezpečných směsích - látky T+, T, Xn při koncentraci nad nejnižší limit Xn - látky C při koncentraci nad nejnižší limit Xi - CMR kategorie T+, T, C, Xn, senzibilizující při dlouhodobé expozici - podmínky označení dalších skupin látek

42 Výstražné symboly příloha č. 5 výbušný oxidující extrémně hořlavý vysoce hořlavý hořlavý vysoce toxický toxický zdraví škodlivý žíravý dráždivý dráždivý, (zdraví škodlivý) karcinogenní (bez) mutagenní (bez) toxické pro reprodukci (bez) nebezpečný pro životní prostředí

43 Volba výstražných symbolů Každý grafický symbol pokrývá alespoň jednu desetinu plochy označení. V případě, že je plocha pro označení menší než 10 cm2 pokrývá každý grafický symbol alespoň 1 cm2. Grafický symbol je proveden v barvě černé na žlutooranžovém pozadí. Je-li nebezpečné směsi přiřazeno více výstražných symbolů a není-li v seznamu uvedeno jinak, platí, že: a) při přiřazení výstražného symbolu T+ nebo T současně s výstražnými symboly Xn, Xi nebo C nemusí být použity symboly Xn, Xi a C, b) při přiřazení výstražného symbolu C současně s výstražnými symboly Xn nebo Xi nemusí být použity výstražné symboly Xn a Xi, c) při přiřazení výstražného symbolu E současně s výstražnými symboly F+, F nebo O nemusí být použity výstražné symboly F+, F a O, d) při přiřazení výstražného symbolu Xn současně s výstražným symbolem Xi nemusí být použit výstražný symbol Xi.

44 Seznam standardních vět označujících specifickou rizikovost (Seznam R-vět) Příloha č. 6 - jednoduché a kombinované věty - specifické pro dané vlastnosti - některé vyjadřují přímo definovanou vlastnost - některé se uvádějí samostatně (F+, F již nemusí) - nejvíce používané R věty, max. 6 vět - všechny věty (na rozdíl od výstražného signálu)

45 Seznam R - vět R 1 Výbušný v suchém stavu R 2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R 3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R 4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny R 5 Zahřívání může způsobit výbuch R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami R 32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami R 33 Nebezpečí kumulativních účinků R 34 Způsobuje poleptání R 35 Způsobuje těžké poleptání R 7 Může způsobit požár R 36 Dráždí oči R 61 Může poškodit plod v těle matky R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár R 37 Dráždí dýchací orgány R 9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem R 10 Hořlavý R 38 Dráždí kůži R 39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků R 62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti R 11 Vysoce hořlavý R 12 Extrémně hořlavý R 40 Podezření na karcinogenní účinky R 41 Nebezpečí vážného poškození očí R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky R 14 Prudce reaguje s vodou R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování R 15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R 64 Může poškodit kojené dítě R 16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami R 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu R 17 Samovznětlivý na vzduchu R 45 Může vyvolat rakovinu R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem R 19 Může vytvářet výbušné peroxidy R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností R 48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže R 20 Zdraví škodlivý při vdechování R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě R 22 Zdraví škodlivý při požití R 51 Toxický pro vodní organismy R 23 Toxický při vdechování R 52 Škodlivý pro vodní organismy R 68 Možné nebezpečí nevratných účinků R 24 Toxický při styku s kůží R 25 Toxický při požití R 26 Vysoce toxický při vdechování R 27 Vysoce toxický při styku s kůží R 28 Vysoce toxický při požití R 29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou R 30 Při používání se může stát vysoce hořlavým R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R 54 Toxický pro rostliny R 55 Toxický pro živočichy R 56 Toxický pro půdní organismy R 57 Toxický pro včely R 58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí R 59 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu R 60 Může poškodit reprodukční schopnost

46 Kombinované R - věty R 14/15 Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů R 15/29 Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití R Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 20/21/22 R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití R 23/24 Toxický při vdechování a při styku s kůží R 23/25 Toxický při vdechování a při požití R Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 23/24/25 R 24/25 Toxický při styku s kůží a při požití R 26/27 Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží R 26/28 Vysoce toxický při vdechování a při požití R Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 26/27/28 R 27/28 Vysoce toxický při styku s kůží a při požití R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány R 36/38 Dráždí oči a kůži R Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 36/37/3 8 R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži R 39/23 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování R 39/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží R 39/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití R Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných 39/23/2 účinků při vdechování a při styku s kůží 4 R Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných 39/23/2 účinků při vdechování a při požití 5 R Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných 39/24/2 účinků při styku s kůží a při požití 5 R Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných 39/23/2 účinků při vdechování, styku s kůží a při požití 4/25 R 39/26 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování R 39/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží R 39/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití

47 Výbušné - které mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu nebo u nichž dochází při definování zkušebních podmínek k detonaci a prudkému shoření nebo které při zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečné uzavřené nádobě (např. soli kys. pikrové) Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 2 nebo Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni působením jiných zdrojů zapálení R 3 ohni Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, nebo působením jiných zdrojů zapálení Výstražný symbol: výbušný

48 Oxidující - které při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, vyvolávají vysoce exotermickou reakci Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 7 Může způsobit požár (např. org. peroxidy) R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár (např. anorg. peroxidy) R 9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem (např. chlorečnany) Výstražný symbol: oxidující

49 Extrémně hořlavý - které v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0 0C a bod varu nižší než 35 0C nebo které v plynném stavu jsou vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 12 Extrémně hořlavý Výstražný symbol: extrémně hořlavý

50 Vysoce hořlavé - které 1. se mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku bez přívodu energie 2. se mohou v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo doutnají 3. mají v kapal. stavu bod vzplanutí nižší než 21 0C a nejsou extrémně hořlavé 4. při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1 litr kg-1. hod-1 Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 11 Vysoce hořlavý R 15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny R 17 Samovznětlivý na vzduchu Výstražný symbol: vysoce hořlavý

51 Hořlavé - které mají bod vzplanutí v rozmezí od C Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 10 Hořlavý Výstražný symbol: není (jen v klasifikaci R 10) Pro nebezpečné vlastnosti a) až e) ještě tyto R věty: R 1 Výbušný v suchém stavu R 4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny R 5 Zahřívání může způsobit požár R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu R 7 Může způsobit požár R 14 Prudce reaguje s vodou R 16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem R 19 Může vytvářet výbušné peroxidy R 30 Při používání se může stát vysoce hořlavým R 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu

52 Vysoce toxické - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt (orální LD50 pod 25 mg/kg) Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 28 Vysoce toxický při požití R 27 Vysoce toxický při styku s kůží R 26 Vysoce toxický při vdechování R 39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků (v kombinaci s R 26, 27, 28) Výstražný symbol: vysoce toxický

53 Toxické - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt (orální LD mg/kg) Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 25 Toxický při požití R 24 Toxický při styku s kůží R 23 Toxický při vdechování R 39 Nebezpečí velmi závažných nevratných účinků (v kombinaci s R 23, 24, 25) R 48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví (v kombinaci s R 23, 24, 25) Výstražný symbol: toxický

54 Zdraví škodlivé - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo chronické poškození nebo smrt (orální LD mg/kg) Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 20 Zdraví škodlivý při vdechování R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží R 22 Zdraví škodlivý při požití R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic R 68 Možné nebezpečí nevratných účinků (v kombinaci s R 20, 21, 22) Výstražný symbol: zdraví škodlivý

55 Žíravé - které při styku s živou tkání mohou způsobit její zničení Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 35 Způsobuje těžké poleptání R 34 Způsobuje poleptání Výstražný symbol: žíravý

56 Dráždivé - které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět Standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 38 Dráždí kůži R 36 Dráždí oči R 41 Nebezpečí vážného poškození očí R 37 Dráždí dýchací orgány Výstražný symbol: dráždivý

57 Senzibilizující - které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky Pro standardní větu specifické rizikovosti (R - větu): R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování Výstražný symbol: (není specifický symbol) zdraví škodlivý Pro standardní větu specifické rizikovosti (R - větu): R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Výstražný symbol: (není specifický symbol) dráždivý

58 Pro nebezpečné toxikologické vlastnosti R 29 R 31 R 32 R 33 R 64 R 66 R 67 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami Nebezpečí kumulativních účinků Může poškodit kojené dítě Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

59 Karcinogenní - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny Karc. kat. 1 a 2 Pro standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 45 Může vyvolat rakovinu R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování Výstražný symbol: (není specifický symbol) Karc. kat. 3 Pro standardní větu specifické rizikovosti (R - větu): R 40 Podezření na karcinogenní účinky Výstražný symbol: (není specifický symbol)

60 Mutagenní - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost genetických poškození Mut. kat. 1 a 2 Pro standardní větu specifické rizikovosti (R - větu): R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností Výstražný symbol: (není specifický symbol) Mut. kat. 3 Pro standardní větu specifické rizikovosti (R - větu): R 68 Možné nebezpečí nevratných účinků Výstražný symbol: (není specifický symbol)

61 Toxické po reprodukci - které po vdechnutí, použití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopnosti reprodukce muže nebo ženy Tox. pro repr. kat. 1 a 2 Pro standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 60 Může poškodit reprodukční schopnost R 61 Může poškodit plod v těle matky Výstražný symbol: (není specifický symbol) Tox. pro repr. kat.3 Pro standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky (R 64 Může poškodit kojené dítě) jen v některých případech Výstražný symbol: (není specifický symbol)

62 Nebezpečné pro životní prostředí - které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečí Pro standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy R 51 Toxický pro vodní organismy R 53 Může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí (jen v kombinaci s R 50 nebo 51) R 54 Toxický pro rostliny R 55 Toxický pro zvířata R 57 Toxický pro včely R 58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí R 59 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu Výstražný symbol: nebezpečný pro životní prostředí Pro standardní věty specifické rizikovosti (R - věty): R 52 Škodlivý pro vodní organismy R 53 Může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí se Výstražný symbol nebezpečnosti neuvádí

63 Seznam standardních pokynů pro bezpečné zacházení (Seznam S-vět) příloha č. 7

64 Přiřazování standardních pokynů pro bezpečné zacházení Nebezpečným směsím se S-věty přiřazují podle kritérií uvedených pro nebezpečnost, konečný výběr podle těchto kritérií: a) jde-li o S-věty týkající se odstraňování, uvede se jedna S-věta, pokud odstraňování materiálu a obalu představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, b) S-věty, které svým obsahem odpovídají R-větám, pouze tehdy, je-li účelem jejich uvedení zdůraznění specifického varování, c) S-věty se volí s ohledem na zamýšlené podmínky použití nebezpečné směsi (například stříkáním), d) věty S 1, S 2 a S 45 se musí uvést v označení všech toxických a žíravých směsí prodávaných spotřebiteli, e) věty S 2 a S 46 se musí uvést v označení ostatních nebezpečných směsí prodávaných spotřebiteli, s výjimkou směsí klasifikovaných pouze jako nebezpečné pro životní prostředí.

65 Příklad klasifikace dvojchromanu draselného a) č. CAS : , b) č. ES : c) klasifikace, R věty : Karc. kat. 2, R 49 Mut. kat. 2, R 46 T+, R 26 T, R 25 Xn, R 21 Xi, R 37/38-41 R 43 N, R d) označení na obalech : - symboly : T+, N - R věty : / /53 - S- věty : e) koncentrační limity (koncentrace chromanových iontů ) v přípravcích, R věty : - T+ : c = min. 7, R / T : c = min. 0,5, ale menší než 7, R c = min. 0,1, ale menší než 0,5, R f) pozn. : před R větami 21, 25, 26 musí být slovo rovněž

66 Označování skladů, nádob pro skladování a potrubí Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Značky výstrahy pro - požárně nebezpečné látky - riziko exploze - riziko toxicity - nebezpečné oxidující látky - nebezpečné nebo dráždivé látky Systém značení - nádoby pro skladování, potrubní vedení, skladované prostory - v účelných odstupech a v blízkosti nebezpečných míst

67 Označování skladů, nádob pro skladování a potrubí Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o umístění bezpečnostních značek-od Značky výstrahy pro - požárně nebezpečné látky - riziko exploze - riziko toxicity - riziko koroze nebo poleptání - nebezpečné oxidující látky - nebezpečné nebo dráždivé látky

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Ústí nad Labem 2/2015 Ing. Jaromír Vachta Podřazené předpisy Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení

Více

S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek

Více

č. 402/2011 Sb. VYHLÁŠKA o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

č. 402/2011 Sb. VYHLÁŠKA o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí č. 402/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

INFORMACE O SLOUČENINÁCH

INFORMACE O SLOUČENINÁCH INFORMACE O SLOUČENINÁCH NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI Zákon o chemických látkách Uvádění chemických látek na trh Bezpečnostní informace o chemických látkách ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKOU LÁTKOU Zákon

Více

Toxikologie a právo II. Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Toxikologie a právo II. Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Toxikologie a právo II Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Ústí nad Labem říjen 2017 ing. Ivan Hrabal Podřazené předpisy (Vyhláška

Více

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA 232/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických

Více

OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ CHL A CHS

OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ CHL A CHS OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ CHL A CHS Zákonem 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků je uloženo všem podnikajícím osobám, aby byly na trh uváděny jen výrobky, které jsou bezpečné po dobu použitelnosti žádné nebo

Více

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 z 27 157 ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Co je to REACH? STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY).

Co je to REACH? STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY). STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY). Co je to REACH? Dne 1. 7. 2007 vstoupila v platnost nová evropská chemická legislativa o

Více

Chemické látky a chemické směsi

Chemické látky a chemické směsi Chemické látky a chemické směsi Legislativa Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích (platnost do 1. června 2004). Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku: Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Bezpečnostní informace Klasifikace nebezpečnosti látek vychází z požadavků nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace

Více

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) Jednoduché R-věty R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

Technovit-2-Bond ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Technovit-2-Bond ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 12. 2013 / 0.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo REACH:

Více

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek..

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.. Chemická legislativa Říjen 2013 Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

Real profi FOTOVOLTAIKA R610 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Real profi FOTOVOLTAIKA R610 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 25.5.2015 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

CIT prací prášek. Strana: 1/6

CIT prací prášek. Strana: 1/6 Strana: 1/6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky/přípravku: 1.2 Použití přípravku: univerzální

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real rez a vodní kámen Hit na rez

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 25.5.2015 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Real profi tablety do pisoáru pine R441 Další názvy, synonyma:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 APC 500 CSB/COD/DCO

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 APC 500 CSB/COD/DCO Strana 1 z 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

AJAX FLORAL FIESTA LAGOON FLOWERS

AJAX FLORAL FIESTA LAGOON FLOWERS Verze: 0.3 Strana: 1 z 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy/synonyma: Registrační číslo: Nejsou uvedeny. Není aplikováno pro

Více

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

MERAK NEROL. ošetření nerezu a lesklých povrchů v potravinářském průmyslu

MERAK NEROL. ošetření nerezu a lesklých povrchů v potravinářském průmyslu Strana: 1/8 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky/přípravku: Použití přípravku: 1.2 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 17.1.2005 Název výrobku: MIKASEPT GAL

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 17.1.2005 Název výrobku: MIKASEPT GAL Strana 1/6 1. Identifikace přípravku a výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: MIKASEPT GAL 1.1.2 Doporučený účel použití: Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PARASTICK Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku (vydání a revize v bodě 16): 12.06.2014 Program ChemGes - aktualizace: 12.06.

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku (vydání a revize v bodě 16): 12.06.2014 Program ChemGes - aktualizace: 12.06. strana 1/8 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: VBTPGXXXX99 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Koncentrovaný gelový prací

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 19.10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 19.10. Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Glade Automatic Aerosol Relaxation-TR 350000020603 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 21. 10. 2013 Verze: 0.0 Datum revize: ODDÍL 1:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin T Další názvy látky:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: KONKOR 330 Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Autan Protect Aerosol 350000007940 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 25. 3. 2012 Verze: 1.0 Datum revize: ODDÍL 1: Identifikace látky

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize 9.11.2012 Strana / celkem 1/9

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize 9.11.2012 Strana / celkem 1/9 Datum vydání: Datum revize 9.11.2012 Strana / celkem 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Universální odmašťovací a čisticí prostředek

Více

b) látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí CAS ES zařazení dle Při styku s kůží Při styku s očima

b) látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí CAS ES zařazení dle Při styku s kůží Při styku s očima Datum revize: Strana 1/7 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku HODEJKA - Email syntetický rychleschnoucí 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a Dekorativní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOGUL M6AD SAE 30 Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOGUL LA 2 Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená použití

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: první vydání Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real ubrousky

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: první vydání Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Real green clean Tablety do myčky na nádobí Další názvy, synonyma:

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin TS Další názvy látky: přípravek

Více

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Hlavní zásady zákona - komplexnost úpravy pro celou oblast managementu chemických látek (navazuje na předchozí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Kyselina mravenčí 85% Další název látky: 1.2 Použití látky / přípravku

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Toilet Duck Fresh Patch Lime/Citrus EU Gel 350000019571 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 2. 7. 2013 Verze: 1.1 Datum revize: 12. 1.

Více

Bezpečnostní list: EUTROFIT

Bezpečnostní list: EUTROFIT Bezpečnostní list: EUTROFIT Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracování: 01.06.2007 Datum

Více

EPOXY METAL PASTE - BASE Verze: 1.0

EPOXY METAL PASTE - BASE Verze: 1.0 vydání: 11.11.2015 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Číslo výrobku: EPOXY METAL PASTE - BASE R 34575/76 1.2.

Více

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Hlavní zásady zákona - komplexnost úpravy pro celou oblast managementu chemických látek (navazuje na předchozí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana 1 / 7 Datum revize: 1.9.2008 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další název látky: 1.2 Použití látky / přípravku

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

: další použití, která nejsou výše uvedena. : S.C. Johnson s.r.o. Radlická 519/16 150 00 Praha 5 Česká republika IČO: 601 99 075

: další použití, která nejsou výše uvedena. : S.C. Johnson s.r.o. Radlická 519/16 150 00 Praha 5 Česká republika IČO: 601 99 075 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku : Pronto aerosol proti prachu Jasmín 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Pyrel Antimoth Sachet (Green Tea) 350000021612 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 11. 10. 2012 Verze: 1.1 Datum revize: 9. 7. 2014 ODDÍL

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real profi čistič skleněných ploch

Více

neodisher Z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

neodisher Z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 12. 3. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

MERALIT MB. Specifická rizikovost: R 38 Dráždí kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí

MERALIT MB. Specifická rizikovost: R 38 Dráždí kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí Strana: 1/7 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky/přípravku: 1.2 Použití přípravku: kyselý čistící

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: 15. 3. 2011 / 0.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo:

Více

SANICHLOR ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANICHLOR ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOGUL INTRANS 100 Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená

Více

*) Klasifikace podle koncentrace je následující: Xn a R 20-36/38-40-43 při koncentraci > 10 %, Xn a R 40-43 při koncentraci 1 10%.

*) Klasifikace podle koncentrace je následující: Xn a R 20-36/38-40-43 při koncentraci > 10 %, Xn a R 40-43 při koncentraci 1 10%. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 16.10.2008 Strana 1/6 1. Identifikace přípravku a výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.1.2 Doporučený účel použití:

Více

UG Univerzální penetrační nátěr ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

UG Univerzální penetrační nátěr ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 30. 7. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Čistič motorů X60 dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010. Nejsou.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Čistič motorů X60 dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010. Nejsou. strana 1 / 10 Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název chemický / obchodní: Výrobce: OMA CZ a.s. Adresa: Borová 103, Stráž pod Ralskem 471 27 1.2 Příslušná určení

Více

Bezpečnostní list. (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC)

Bezpečnostní list. (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC) Datum vypracování: Datum revize: Bezpečnostní list (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC) 15.1. 2015 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu Chemický název: Obchodní

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET Dezon Aktiv 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006, resp. 453/2010 v platném znění

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006, resp. 453/2010 v platném znění ODDÍL 1: Identifikace látky/ směsi a společnosti / podniku 1.1 identifikátor výrobku Obchodní název látky nebo přípravku: Chemický název látky a identifikační číslo: není Registrační číslo: není Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název přípravku: AQATEX HP 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kapalná složka pro

Více

Specifické zákony chemických látek a přípravků Ústí nad Labem 11/2010 Ing. Jaromír Vachta Zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh Předmět zákona - Zapracovává

Více

BKW Bílé stavební lepidlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BKW Bílé stavební lepidlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 11. 2. 2014 / 2.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

BS 310 Ochranná barva na beton ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BS 310 Ochranná barva na beton ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 21. 5. 2014 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo REACH: BS

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.7.2005 Verze Datum revize: 14.5.2012 Strana 1/11

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.7.2005 Verze Datum revize: 14.5.2012 Strana 1/11 Datum revize: 14.5.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Aro color tekutý prací prostředek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Aro color tekutý prací prostředek Datum revize: 30.11.2012 Strana 1/10 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle ES č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle ES č. 1907/2006 tekutý kov ZOL KOV Str. 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace/název přípravku: tekutý kov ZOL KOV Originální název přípravku: tekutý kov ZOL KOV 1.2 Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES)č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES)č.1907/2006 (REACH) Strana: 1 / 10 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - 1.2 Příslušná určená použití látky/směsi a nedoporučená použití Určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Diesel aditiv winter dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Diesel aditiv winter dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010 strana 1 / 9 Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název chemický / obchodní: Výrobce: OMA CZ a.s. Adresa: Borová 103, Stráž pod Ralskem 471 27 1.2 Příslušná určení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) DEZISAN Profi

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) DEZISAN Profi datum vydání: 1.6.2009 strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky /přípravku: Povrchová dezinfekce pro profesionální použití

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Aro color tekutý prací prostředek Datum vydání: 12.1.2012 Verze Datum revize: 12.1.2012 Strana 1/11

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Aro color tekutý prací prostředek Datum vydání: 12.1.2012 Verze Datum revize: 12.1.2012 Strana 1/11 Datum revize: 12.1.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy přípravku: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Oust Aerosol Outdoor Scent 350000009494 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 30. 11. 2012 Verze: 1.0 Datum revize: ODDÍL 1: Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 SVÁŘECÍ SPREJ AGRIMEX

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 SVÁŘECÍ SPREJ AGRIMEX Strana : 1 ze 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU : 1.1. Identifikátor výrobku : 1.2. Příslušná určená použití : Prostředek k přípravě povrchu kovu před svářením a k jeho čištění. 1.3.

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 502-121 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Lepidlo. Pouze

Více

LX 350 Silikonová fasádní barva ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

LX 350 Silikonová fasádní barva ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 29. 12. 2014 / 0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: LX 350 Registrační číslo: Není

Více

Bezpečnostní list Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Elastický tmel 1.2.1 Trh: Pro širokou veřejnost / Pro profesionální

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST TORSAN Green power tekutý prací gel Datum vydání: 18.8.2005 Verze Datum revize: 1.11.2008 Strana 1/10 Ing.

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST TORSAN Green power tekutý prací gel Datum vydání: 18.8.2005 Verze Datum revize: 1.11.2008 Strana 1/10 Ing. Datum revize: 1.11.2008 Strana 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Další názvy přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Tekutý

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění SHOE FRESHENER 38121 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 1. 4. 2012 Verze: 1.0 Datum revize: ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti

Více

100% přírodní cedrová silice Datum vydání: 18.2.2010 Datum revize: 13.5.2013 Verze B

100% přírodní cedrová silice Datum vydání: 18.2.2010 Datum revize: 13.5.2013 Verze B ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: INCI název: Cedrus Deodara Wood Oil Registrační

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Glade Brise Candle Country Spice Maca & Canela Frosted Apple & Cinnamon Pomme Givree Apfel & Zimt Senteur Pomme & Cannelle-EU 350000021296 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES

Více

Datum vydání: 3.6.2004 Strana: 1 / 7 Datum revize: 6.11.2012 nahrazuje revizi ze dne: 12.9.2011 Název výrobku:

Datum vydání: 3.6.2004 Strana: 1 / 7 Datum revize: 6.11.2012 nahrazuje revizi ze dne: 12.9.2011 Název výrobku: Datum vydání: 3.6.2004 Strana: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: přípravek 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Technická směrnice č. 08-2016 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky. Lepidla a tmely

Technická směrnice č. 08-2016 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky. Lepidla a tmely Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 08-2016 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky Lepidla a tmely Cílem

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Aro whitening prací prášek. podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Aro whitening prací prášek. podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Datum revize: 12.1.2012 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy přípravku: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví

Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví (ve vztahu k bezpečnostnímu listu) Zdeňka Trávníčková SZÚ, ztravni@szu.cz 37. konzultační den, SZÚ, listopad 2010 1 Nařízení CLP = evropská

Více

Zákon 157/1998 O chemických látkách 14 Bezpečnostní list. Nařízením vlády č.329/2002 se ruší povinnost o Prohlášení o shodě

Zákon 157/1998 O chemických látkách 14 Bezpečnostní list. Nařízením vlády č.329/2002 se ruší povinnost o Prohlášení o shodě Zákon 157/1998 O chemických látkách 14 Bezpečnostní list Nařízením vlády č.329/2002 se ruší povinnost o Prohlášení o shodě Zákon 185/2001 O odpadech Zákon 477/2001 O obalech Bezpečnostní list přiložen

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Obzor aviváž 5l

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Obzor aviváž 5l Datum revize: 29.5.2013 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: --- Chemický název: --- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění GLADE SOLID GEL-RELAXING ZEN 350000011802 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 3. 10. 2012 Verze: 1.0 Datum revize: ODDÍL 1: Identifikace

Více

JELEN odstraňovač skvrn směs peroxidu vodíku a povrchově aktivních látek mix

JELEN odstraňovač skvrn směs peroxidu vodíku a povrchově aktivních látek mix Datum vydání: 04.11.2014 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: Registrační číslo látky: JELEN odstraňovač skvrn

Více

DIAVA politura na nábytek

DIAVA politura na nábytek Strana: 1 z 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor směsi: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Registrační číslo REACH: Další názvy směsi: Neuvádí se - směs. Neuvádí se - směs.

Více

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Grand Maximo odstraňovač skvrn

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Grand Maximo odstraňovač skvrn Datum poslední revize: 31.5.2012 Strana 1 z 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Číslo CAS: směs neuvádí se Číslo ES(EINECS): směs neuvádí se 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. DEKANG (0 mg)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. DEKANG (0 mg) ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

PU pěna 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

PU pěna 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 22. 6. 2009 Strana: 1 / 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Pouţití přípravku Popis funkce přípravku:

Více

dle 1907/2006/ES Datum vystavení: 23.1.2013 Revize: 3 Datum revize: Strana 1/8 Název výrobku: HODEPOX - Tužidlo do 2K epoxy JK: 246 131 85

dle 1907/2006/ES Datum vystavení: 23.1.2013 Revize: 3 Datum revize: Strana 1/8 Název výrobku: HODEPOX - Tužidlo do 2K epoxy JK: 246 131 85 Datum revize: Strana 1/8 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Hodepox - Tužidlo do 2K epoxy 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a V kombinaci s HODEPOX

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SPOFACRYL. Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SPOFACRYL. Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7 Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Spofacryl 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K fixaci

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Číslo výrobku: 212015 ( podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Číslo výrobku: 212015 ( podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES) Datum vydání: 15.5.2008 Datum revize Strana / celkem 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 1.2 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní označení: TEFLON Název výrobku

Více