ROČNÍK 10/ Č.6 / VáÏení spoluobãané, Vá Jifií KomÛrka, starosta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 10/ Č.6 / 2000. VáÏení spoluobãané, Vá Jifií KomÛrka, starosta"

Transkript

1 ROČNÍK 10/ Č.6 / 2000 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV VáÏení spoluobãané, jako kaïdoroãnû nastal ãas adventní s blíïícími se nejkrásnûj ími svátky v roce, které nepfiiná ejí do na eho Ïivota jen vûni jehliãí a vánoãního cukroví, ale i tûdrost, radosti a porozumûní. Dovolte mi, abych Vám na sklonku 2. tisíciletí popfiál pfiíjemné proïití svátkû vánoãních v klidu a pohodû mezi sv mi nejbliï ími. Do nového roku 2001, prvního roku nového tisíciletí, Vám pfieji v e nejlep í, hodnû tûstí, zdraví i osobních úspûchû. Vá Jifií KomÛrka, starosta MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV a Základní škola Jasanová 2 Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří školy se slavnostním otevřením REKONSTRUOVANÉ TĚLOCVIČNY, který se uskuteční v pátek 5. ledna 2001 od 8.30 do hodin. PROGRAM: 9.00 hod. - oficiální zahájení starostou Jundrova a čestnými hosty hod. - gymnastické vystoupení žáků ZŠ, míčové a sportovní soutěže mezi základními školami Jasanová, Hroznová a Rozdrojovice POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Rada Městské části Brno Jundrov zve srdečně občany Jundrova na 9. řádné zasedání zastupitelstva MČ, které se uskuteční ve středu 20. prosince 2000 od hodin v zasedací místnosti Úřadu MČ, Veslařská 56. Od hodin se do začátku zasedání uskuteční setkání členů zastupitelstva s občany. Hlavní bod programu návrh rozpočtu MČ na rok Pozn.: Dle novely zákona o obcích č.128/2000 Sb. má občan obce právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.

2 Z RADY Výpis z 40. zasedání S platností novely zákona o obcích, zrušila dosavadní komise (finanční, kontrolní a kulturní) a odvolala z funkce jejich předsedy a členy s poděkováním za práci ve dvouletém období, vzala na vědomí úpravu statutu města Brna o povinnosti využití odpisů ze svěřených bytových domů i disponibilního zisku z bytového hospodářství a to výhradně na údržbu a modernizaci bytového fondu, odmítla návrh na přehodnocení možnosti parkování osobních vozidel na ulici Gellnerově mimo barevně vyznačená stání. K zamítavému stanovisku Radu vedla skutečnost, že se jedná o komunikaci v režimu obytné ulice, která je přednostně určená chodcům, vzala na vědomí nabídky návrhů řešení výměny uličních oken ve školském objektu Stromovka 1 a doporučila zařazení akce do návrhu rozpočtu na rok 2001, nedoporučila prodej pozemků ve vlastnictví města v areálu Juranky, Důvodem je příprava studie na komplexní řešení územního rozvoje celé této lokality. Výpis z 41. zasedání vzala na vědomí souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k hodnocení vlivů podle 11 zákona ČNR č. 244/1992 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), týkající se připravované stavby VMO Hlinky ve variantě s výstavbou mostu ze Žabovřeské na Veslařskou. Tuto variantu považuje za nejzažší ústupek požadavků ochrany životního prostředí vůči stavbě, projednala žádost majetkového odboru MMB o vyjádření k záměru pronajmout případně prodat pozemky v k.ú. Jundrov. Jedná se o pozemky v lokalitě Záplety v blízkosti řeky Svratky u Jundrovského mostu. Prodej nedoporučuje s ohledem na umístění pozemků ve funkční ploše krajinné zeleně. Pozemky jsou ve vlastnictví města Brna a MČ nejsou svěřeny. Rada požádá město Brno o jejich svěření za účelem pronájmu, vzala na vědomí žádost komínské farnosti o příspěvek na dřevěný kříž, umístěný na znovu otevřeném komínském hřbitově. V souladu s ustanovením 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb o obcích schválila příspěvek ve výši ,- Kč, vzala na vědomí příčinu zatékaní srážkové vody do lodžií u bytového domu Jasanová 8. K porušení hydroizolace došlo sesednutím lodžií oproti bytovému domu o cca 3 cm. Schválila opravu napojení nepevným spojem umožňujícím vzájemný pohyb staveb a požaduje odborný posudek příčiny sesednutí stavby spojovacího krčku oprávněnou osobou. ZE ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu z 8. zasedání Vzalo na vědomí informace o přípravě územně plánovací dokumentace (regulačního plánu) na území Žabovřeské louky a požádalo ÚHA MMB o zapracování následujících připomínek ke zpracovaným variantám C a D : - Přemostění řeky Svratky novým mostem v prodloužení ulice Optátovy - Zachování kaple u Jundrovského mostu - Zachování smíšené plochy obchodu a služeb v bloku Veslařská, Pisárecká a řeka Svratka v souladu se stávajícím územním plánem zóny MČ Jundrov - Zachování zvláštní plochy pro rekreaci u Kamenomlýnského jezu (lodní sporty). V případě nezbytného zrušení ( např. posunutí koryta řeky), zapracovat do návrhu náhradní plochu stejné funkce v úseku mezi jezem v Komíně a Kamenném Mlýně. Zřídilo v souladu s ustanovením 117 novely zákona o obcích výbory finanční a kontrolní a zvolilo jejich předsedy: pana Z. Treblíka a L. Jelínka. Z ÚŘADU DODÁVKA POSYPU na zimní údržbu chodníků V minulém čísle zpravodaje nabídla Rada městské části všem majitelům rodinných domků v Jundrově úplatné zprostředkování vhodného posypového materiálu na zajištění zimní údržby chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem v ceně 15,- Kč za 15 litrů písku. Na nabídku reagovalo celkem 7 zájemců (s celkového počtu 739 vlastníků objektů!) s požadavkem na dodání celkem 22 kbelíků písku. I když pro malý zájem občanů nebyly splněny množstevní podmínky pro uskutečnění dodávky, dodavatelská firma zajistila tuto službu malotonážním vozidlem. Všichni zájemci o tuto službu byli vyrozuměni o termínu dodávky jednotlivě. Taj KONTEJNERY Dovolujeme si Vás upozornit na to, že velkoobjemové kontejnery v měsíci lednu a únoru 2001 nebudou přistaveny. Rozpis pro měsíc březen 2001 bude uveden ve Zpravodaji 1/2001 a vývěskách. Změna cen za dodávku tepla od Dodavatel tepla pro bytové domy v Jundrově Tepelné zásobování a.s. upravuje od ceny tepla. Nové ceny jsou vykalkulovány v souladu s Výměrem MF č. 014/2000 ze dne a v návaznosti na Výměr MF č. 01/2001 ze dne Výše kalkulované ceny u plynových kotelen je ovlivněna především zvýšením ceny zemního plynu s platností od , u výměníkových stanic je cena tepla kalkulována na základě předběžných propočtů. Byty: pro otop a ohřev TUV 341,90 Kč/GJ cena dodávané vody 38,49 Kč/m 3 Nebytové prostory: pro otop a ohřev TUV 366,11 Kč/GJ cena dodávané vody 38,49 Kč/m 3 Krácený text TEZA a.s. Sčítání lidu, domů a bytů V městské části Brno Jundrov proběhne k sčítání lidu, domů a bytů podle zákona č.158/1999 Sb. Podle 10 odst. 3 jsou sčítací komisaři a revizoři povinni zabezpečit, aby vyplněné tiskopisy nemohly být zneužity a jsou povinni zachovávat mlčenlivost, která trvá i po skončení sčítacích prací. Povinnost zachovávat mlčenlivost stvrdí slibem mlčenlivosti. Sčítací komisaři budou předkládat občanům identifikační průkazy. Sčítací komisaři při první návštěvě domácnosti (od 22. února do 28. února 2001) předají občanům sčítací tiskopisy a poskytnou základní informace pro jejich vyplnění. Občané bez ohledu na způsob bydlení nebo ubytování budou vždy vyplňovat Sčítací list osob, uživatel bytu (u neobydlených bytů vlastník domu, bytu nebo správce) bude vždy vyplňovat Bytový list, vlastník nebo správce domu pak Domovní list. V případě, kdy sčítaní občané nebudou schopni řádně sčítací tiskopisy vyplnit nebo když o to požádají, vyplní Sčítací list osob komisař. Domovní list vyplní sčítací komisař pouze tehdy, jeli o to požádán majitelem nebo správcem domu. Obdobně tak, pokud majitel či správce domu nebude po celou dobu sčítání přítomen nebo, když není znám. U neobydlených domů sčítací komisař zjistí potřebné údaje na ÚMČ, popřípadě u sousedů a zapíše je do Domovního listu.stejně se postupuje i při vyplňování Bytového listu. Tiskopisy musí být vyplněny čitelně, číslicemi a značkami podle vzorů uvedených v návodu ke sčítání lidu (Vyhláška Českého statistického úřadu č.354/2000 Sb.). Při druhé návštěvě domácnosti, která se uskuteční od 1. března do 20. března 2001, zkontroluje sčítací komisař na místě úplnost tiskopisů. Není přípustné, aby sčítací tiskopisy z jednotlivých domácností byly shromažďovány např. u správce či majitele domu tyto osoby nejsou vázány slibem mlčenlivosti. Rádi bychom požádali občany MČ Brno Jundrov o součinnost a pomoc při průběhu sčítání v naší městské části. Bližší informace o sčítání lidu, domů a bytů včetně vzorů sčítacích tiskopisů budou vyvěšeny ve vývěskách MČ v průběhu měsíce ledna ÚMČ Brno - Jundrov

3 Informace pro poplatníky daně z nemovitostí na rok 2001 Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonem č. 65/2000 Sb. S účinností od 1. ledna 2001 dochází k zásadní změně především v úpravě zdanění bytů a nebytových prostorů zapsaných do katastru nemovitostí. Každý vlastník bude podávat své daňové přiznání na takto zapsaný byt nebo nebytový prostor. V případě spoluvlastnictví (např. manželé apod.) podává daňové přiznání pouze jeden z nich tzv. společný zástupce. Poplatník si v daňovém přiznání uplatní osvobození od daně z bytu pokud jej získal na základě zákona č. 72/1994 Sb. v pl. znění do vlastnictví převodem z vlastnictví státu, obce či družstva. Osvobození se nevztahuje na garáže, pozemky a nebytové prostory určené k podnikání stejným způsobem převedenými do vlastnictví fyzických osob. Způsob výpočtu daně a vyplnění formuláře je uveden v poučení k vyplnění daňového přiznání. Tyto tiskopisy budou k dispozici na finančním úřadě v prosinci Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 31. ledna Stejný termín platí i pro ostatní poplatníky daně z nemovitostí u nichž dojde k ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (změna vlastníka nemovitostí, konec nároku na osvobození, nové nemovitosti atd.). Ve zdaňovacím období roku 2001 jsou sazby daně z nemovitostí stejné jako ve zdaňovacím období roku Nadále platí vyhláška Magistrátu města Brna č.10/1996, o použití koeficientu pro výpočet sazby daně z nemovitostí. To znamená, že u: staveb využívaných pro individuální rekreaci garáží vystavěných odděleně od obytných domů staveb pro podnikatelskou činnost se sazba ( 11 zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění) násobí koeficientem 1,5. V druhé polovině měsíce dubna a první dekádě měsíce května budou poplatníkům rozesílány složenky pro zaplacení daně z nemovitostí s informací o výši daňové povinnosti. Pokud poplatník obdrží složenku k úhradě daně 2001 v době, kdy již daň v plné výši nebo zčásti zaplatil, nelze ji chápat jako výzvu k nové úhradě daně. Lze tak uhradit pouze případný rozdíl. V opačném případě se složenka nepoužije. Daň je splatná ve čtvrtek 31. května Poplatníci s daňovou povinností nad 1000,- Kč mají možnost si daň rozložit na čtyři splátky s termíny splatnosti: Daň lze platit též převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně našeho finančního úřadu. Pokladní hodiny: pondělí a středa a hodin. Dotazy, týkající se daně z nemovitostí, Vám zodpoví pracovníci správce daně telefonicky nebo osobně v úřední dny, tj. pondělí a středu od 8.00 do hodin. Katastrální území Jundrov: paní J.Hercová, dv. č.10, tel.: Finanční úřad Brno IV, Rybníček 2 V ÎIVA pro zdraví i potû ení V Ïiva má zabezpeãit optimální pfiíjem základních Ïivin bílkovin, tukû a sacharidû. V znamn je pfiívod vitamínû, minerálû a dal ích látek. Vûdecké poznatky a zku enosti hovofií o tom, Ïe vhodnou skladnou stravy: je moïné pfiedejít nûkter m nádorov m onemocnûním, po úspû né léãbû nûkter ch nádorû sníïit riziko jejich opakování, sníïit zároveà riziko vzniku nemocí cév a srdce, cukrovky a dal ích. K úmrtí na rakovinu pfiispívá nesprávná v Ïiva 35-ti%. Doporuãení ke sníïení vzniku nádorov ch onemocnûní Pestrá strava bohatá na ovoce, zeleninu, lu tûniny a celozrnné v robky. Dennû ãerstvé ovoce a zelenina (5 porcí, 500 g). Dennû celozrnné v robky, alespoà 1x t dnû pokrm z lu tûnin. SníÏit spotfiebu masa, dát pfiednost libovému masu bílému a rybímu (spotfieba ãerveného masa nejv e 80 g dennû). Uzené, nasolené a nakládané potraviny jíst jen v jimeãnû. Omezit pfiívod tukû, hlavnû Ïivoãi - n ch, dát pfiednost rostlinn m olejûm. Zamûfiit se na nízkotuãné mléãné v robky. Solit jen v nezbytném mnoïství (nejv e 6 g dennû). Vyvarovat se pravidelné konzumace alkoholu piva a lihovin. Potraviny uchovávat chlazené a zmrazené. Zásadnû nekonzumovat potraviny podezfielé, napadené plísní, hnilobou nebo jinak zkaïené. Stravu pfiipravovat vafiením a du ením, omezit peãení a grilování. Základem zdraví je pfiimûfiená tûlesná hmotnost, pohybová aktivita, nekoufiení, relaxace a odpoãinek. MUDr. Jarmila Veselá Hygienik města Brna ŠKOLA Zápis do MŠ Dubová 2 pro školní rok 2001/2002 Zápis proběhne ve dnech 30. a 31. ledna 2001 a to po celý den od 7.00 do hodin. Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem se budou odevzdávat během měsíce února, nejpozději do Naše MŠ je zařazena do sítě zdravých mateřských škol a nabízí tyto aktivity: výtvarný kroužek, barevnou angličtinu, pískání na zobcovou flétnu, folklorní taneční kroužky, kurz plavání, pobyty ve škole v přírodě, kulturní akce. Těšíme se na vás. Mgr.Anna Balšínková MŠ Dubová 2 zve maminky s dětmi na mateřské dovolené na tyto kulturní akce, které se konají v tělocvičně mateřské školy: ,30 hodin (3-6 leté děti ) Nejkrásnější příběh světa Vstupné 30,- Kč ,30 hodin Maškarní ples masku s sebou Vstupné 20,- Kč ,00 hodin Hrnečku vař pohádka Vstupné 20,- Kč PRÁCE S POČÍTAČEM na základní škole Se zahájením letošního školního roku jsme u nás, na Základní škole Jasanová, zahájili také realizaci projektu Informatika na základních školách, jehož cílem je zavést předmět Práce na počítači do systému základního školství. Jinými slovy začali jsme zpřístupňovat informatiku hravou formou dětem již od druhého ročníku ZŠ. Tento projekt však předpokládal uvedení počítačové učebny na ZŠ do provozuschopného stavu, pořízení software, nezbytného pro výuku a vzdělávání dětí (a nejen jich), zprovoznění jednak interní počítačové sítě, ale také pro zajištění opravdu kvalitního vzdělání připojení celé učebny k síti Internet. Nyní, s odstupem jisté doby několika měsíců, můžeme říci, že se nám to podařilo. Nejenže žáci osmé a deváté třídy tvoří samostatné projekty, žáci od čtvrtých tříd jsou schopni komunikovat mezi sebou po síti a používat klávesnici či myš nejen k hrám, ale i žáčci druhých a třetích tříd kreslí nádherné obrázky pomocí počítače. U mnohých je to vlastně první setkání s počítačem a velmi často žasneme nad jejich schopnostmi a šikovností, s jakou řeší jim zadané výukové problémy. Jako doklad šikovnosti těchto dětí představujeme některá jejich díla (rádi bychom představili všechna, ale k tomu bychom potřebovali samostatné vydání).

4 Rád bych se ještě zmínil o žácích sedmých, osmých a devátých tříd. Zde jsme se pokusili zčásti o alternativní výuku práce na počítači. Žákům byl zadán projekt, který byl časově omezen a který mohli zpracovávat samostatně, ve dvojicích či týmech. Sedmáci a osmáci se stali na chvíli redaktory časopisů a psali články o různých zajímavostech z cizích zemí, deváťáci sestavili několik cestovních kanceláří a jejich úkolem bylo co nejlépe prezentovat vlastní katalog zájezdů. S uznáním mohu tvrdit, že za některá díla sedmáků a osmáků by se nemuseli stydět leckteří zahraniční dopisovatelé a některé prezentace deváťáků by mohly konkurovat webovským stránkám význačných cestovek. Abychom hovořili konkrétně, nejhezčí práce vytvořili Tomáš Kazda, Milan Kolčava, Jirka Konopáč, Pavel Kopecký, Vítek Mrkvica, Lukáš Řehůřek a Jirka Uher (všichni ze 7. třídy), z 8. třídy Jan Vorel, Petr Valenta, Petra Malušková, Jakub Danko a Eva Adamová a Petra Cahová, Veronika Drápelová, Katka Dvořáková, Lenka Jančíková, Rosťa Pokorný, Martin Škrob, Alžběta Šrámková, Pavel Valkoun (resp. jeho tým nejlepší práce) a Adéla Žáková (všichni z 9. třídy). Chtěl bych všem, kteří se jakkoli podíleli na zprovoznění a zpřístupnění počítačové učebny na Základní škole Jasanová, poděkovat především jménem všech dětí, které se na informatiku těší a jistě by byly rády, kdyby ji mohly mít častěji. Dále bych chtěl informovat všechny rodiče, kteří by měli předběžný zájem o jednodenní sobotní kurzy práce na počítači, aby zanechali svůj požadavek na ZŠ Jasanová budeme Vás kontaktovat v případě dostatečného počtu zájemců. Mgr. Vladimír Hora Učitel informatiky SPOLEČENSKÁ KRONIKA DAL Í ÚSPù NÉ VÁNOâNÍ VYSTOUPENÍ Všichni, kteří zcela naplnili kinosál s balkonem kulturního centra Svratka, měli možnost prožít mimořádný kulturní zážitek. Žáci ZŠ Jasanová s drobotinou z Mateřské školy na Dubové předvedeným vystoupením navodili příjemnou atmosféru blížících se vánoc. Je zatěžko vybírat nejlepší. Opět jsme mohli sledovat výsledky soustavné práce a péče učitelů a vychovatelek o rozvíjení kulturního cítění dětí. Takto chci poděkovat vedení obou škol, že již pravidelně vánoční setkání dětí a rodičů uskutečňují. Možná, že příště by to mohlo být i s ochutnávkou cukroví, které bychom dětem, jako odměnu za jejich vystoupení, přinesli. J. Mrkvica Jundrovsk TùDR DEN Nadchází doba nejpûknûj í, ãas Vánoãní, s ním tûdr den, tradicí svûtskou nejvzácnûj í taktéï i Jundrov obdafien. Zástavba stará ve popfiednu, rodinn ch domkû smûsice, v í se nové paneláky za tfipytu svûtla mûsíce. Ztajen snûhem zimostráz pfied vilkou na zahrádce, pfiímûstská tudíï obydlí lnou Vánoc ku pozlátce. V e v domácnostech pfiichystáno dnû slavnostních jakï ve sledu, BoÏího dítka od zrození po tûpánskou aï koledu. Z nadûje vze lé ve spasení ífií se radost toliká. Svatveãer svojím zlat m klíãem zas lidská srdce odmyká. Nad Svratkou fiekou noc se sklání, velebná v pravdû pfiesvatá, spoãine ãlovûk bez váhání, tvor Ïiv nikam nechvátá. Used h l peni na zvûtralém, ãil vïdy piln strakapoud ustává v hodu okázalém, proklepávaje dfievn troud. Kol Zátmí daàkû skvrnit ch loudavé bloudí stádce, skví porost se ãi pû ina, zimní co ve pohádce. Na hájnici jiï veãefiejí, zfiít okny stromek záfiící, s muflony ovce pfii závûji, seníku blíïe stojící. ShromáÏdûní dlí u jesliãek poãetné lesní zvûfiiny, bledého luny za pfiísvitu, uprostfied sladké efiiny. Pfiiodûn rouchem vábné noci, bdí Jundrov její ve kráse. V obzoru pûlnoãního jasu Holedné témû t ká se. Zvonûní komínského zvonu proniká v tich sosen um, obrys jundrovské kopcoviny hvûzdn m se vzpíná k nebesûm. F.X.Barták K n i h o v n a Koncem listopadu zažila zdejší pobočka Knihovny J. Mahena milou událost. S dětmi místních škol přišla pobesedovat jundrovská spisovatelka paní Zuzana Kopecká. Dětem se velmi líbilo srdečné povídání o spisovatelských začátcích i ukázky z knih, většina malých čtenářů si říkala své oblíbené básničky spolu s autorkou. Není divu, vždyť některé její knihy se dočkaly už dvanáctého vydání. Každý školák si také odnesl dárek sešit křížovek a hádanek, který paní Kopecká vydává jako měsíčník. Děkuji paní Kopecké za její laskavé a srdečné vyprávění, jež bylo pro děti zážitkem, na jaký budou rády vzpomínat. Knihovnice D.Priesnitzová

5 kulturní centrum SVRATKA KINO SVRATKA leden čt Devátá brána Franc./Špan/USA, od 15-ti let, thriller 5.1. pá Devátá brána Franc./Špan/USA, od 15-ti let, thriller 6.1. so Flintstoneovi 2 USA, příst., česká verze 6.1. so Tanec s vášní USA, příst., hudební drama 9.1. út Nezvratný osud st Nezvratný osud čt Oběti a vrazi ČR/Franc./Švýc., od 12-ti let psych.drama pá Dinosaurus USA, příst, česká verze, anim.film so Dinosaurus USA, příst, česká verze, anim.film ne Dinosaurus USA, příst, česká verze, anim.film so Pásmo pohádek pro nejmenší (Hadí princ, Rohatá princezna, Divoké káčátko, O pejskovi a kočičce - Jak si pejsek roztrhl kalhoty, Vodnická pohádka) út Vřískot st Vřískot čt Road Trip USA, od 15-ti let, bláznivá komedie pá Road Trip USA, od 15-ti let, bláznivá komedie so Road Trip USA, od 15-ti let, bláznivá komedie so Tenkrát na východě USA, příst., komedie pá Monty Python a Svatý Grál VB, příst., parodie so Monty Python a Svatý Grál VB, příst., parodie so Pásmo pohádek pro nejmenší (Balónek a zajíček, Krtek a buldozér, Pohádkový kolotoč, Oslík a motýlek, Kozí princezna, Chlupáček vzduchoplavcem, Jen počkej!) FILMOVÝ KLUB: st Kadosch Franc./Izrael, od 12-ti let, milostné drama st Blíženci Japonsko, od 15-ti let drama/horor kulturní centrum svratka ãtvrtek hod. Klavírní koncert OND EJ SRBA ne Princezna s dlouhým nosem Veselá pohádka o líném Matějovi a protivné princezně Účinkuje Divadlo KORÁB Brno. Mateřské centrum Kuřátka Brno střed, Bezručova 13 Tel.: Klubová místnost pro maminky a dětská herna otevřena: Úterý středa: 9 12 hodin Úterý hodin Čtvrtek hodin Mateřské centrum Kuřátka připravilo pro děti a maminky program pro lednové zimní dny. Srdečně zveme všechny maminky, které jsou na mateřské dovolené a chtějí se seznámit se stejně postiženými ženami a které chtějí, aby jejich dětičky poznaly něco nového a aby se pobavily. Máme připravenou spoustu zajímavých přednášek a setkání a každá maminka si jistě vybere co je jí nejbližší a co potěší dětské srdíčko. Pro děti jsou připraveny kluby: Úterý: Dramatický klub 9,30 10,30 Miminka a miniškolka 15,00 18,00 Středa: Pohádečky pro drobečky 10,00 11,00 Čtvrtek: Výtvarný klub 15,00 17,00 Angličtina pro děti 17,00 19,00 PROGRAM LEDEN 2001 Přednášky, besedy, aktivity: 3.1. Malý dárek pro maminky od 10,00 hodin 4.1. Zimní malování soutěž od 10,00 hodin 9.1. Vše o kojení MUDr.Klímová od 15,30 hodin Péče o vlasy od 10,00 hodin Nový program ve školkách od 15,30 hodin Poradna pro úklid od 10,00 hodin Prevence popálenin a první pomoc od 15,30 hodin Péče o dětskou pokožku MUDr. Sýsová od 15,30 hodin Bingo společenská hra o ceny od 16,00 hodin Maškarní ples s tombolou od 15,30 hodin Odpolední čaj na téma zdravá výživa od 16,00 hodin CVIČENÍ PRO MAMINKY: Úterý 18,00 19,00 hodin v tělocvičně CDOZS (Bílý dům) Žerotínovo nám. 4/6, Brno Zápis do 1.třídy Ředitel Základní školy Jasanová 2 vyhlašuje pro dětí narozené do zápis do 1. třídy pro školní rok Zápis se uskuteční v prostoru Základní školy v termínech: v pátek od do hod. v sobotu od 8.00 do hod.

6 INZERCE VYMùNÍM byt 3+1 na Jasanové ul. za 2+1 v Jundrovû. Tel: VYMùNÍM SB 2+1 na Lesné za SB 1+1 (s balkonem) v Jundrovû a okolí. Tel.: V y s t fi i h n û t e s i Na stálé CELOROâNÍ BURZE dûtského obleãení, obuvi, sportovních potfieb, hraãek a dal ího, na Vás ãeká na 320 m 2, pfies 5 tisíc kusû zboïí v cenové relaci od 10 do 300,- Kã. VyuÏijte nabídky a pfiijìte se podívat. KDE? Rybkova 14, areál VUT, Kraví Hora, dennû mimo pondûlí a nedûle od 9 do 18 hodin. Inf. telefon: / klapka 326. CHLADNIâKY, MRAZNIâKY, PRAâKY 300,- Kã za Va i starou chladniãku i praãku pfii nákupu nové + 3 roky bezplatného servisu navíc na chladniãky a mrazniãky Zdarma rozvoz po Brnû a okolí Leasing 0% nav ení Sleva 5% kupon Zlaté stránky Sleva aï 5000,- na nové, povrchovû po kozené chladniãky V sobotu zakoupené zboïí dovezeme je tû t Ï den. C h l a d s e r v i s PRODEJNY: Brno, Bene ova 2/4 tel.: 05/ Brno, VídeÀská 77 tel.: 05/ Brno, Veslafiská 54 tel.: 05/ Brno, Kounicova 83 tel.: 05/ kuchynû a spotfiebiãe Gorenje Servis náhradní díly slevnûné chladniãky Brno, Kfienová 19 tel.: 05/ Cyklosport, Hlavní 35 Brno, tel.: JOSEF LADA OBRAZY a pro dûti v tvarná dílna U Mike e MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Dietrichsteinsk palác, Zeln trh 8, Brno OTEV ENO: úter nedûle hodin. Dílna i herna je urãena ÏákÛm M a I.stupnû Z. V tvarnou dílnu je nutno pfiedem objednat na tel.ãíslech: 05 / nebo / kl.271, % pfiedvánoãní sleva!!! Prodej v ech druhû jízdních kol. Velk v bûr rotopedû, odvoz zdarma. irok sortiment lyïí, vázání, bot a obleãení. Kompletní lyïafisk servis. LyÏe: FISCHER a dal í. Boty: NORDIC Administrace a inzerce: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, BRNO, tel.: Redakční kolektiv: Rada MČ. Pověřený redaktor B. Holčák, technická spolupráce Blanka Havelková, Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Dřevčice se na svém zasedání

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Informace k dani z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitých věcí Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Prachaticích Vodňanská 376, 383 01 Prachatice Oddělení majetkových daní Tel.: 388 371 111 E-mail:podatelna2209@fs.mfcr.cz

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ U RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ

VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ U RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ U RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1419

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH Základ DPH Základ DPH úplata bez DPH úplata včetně DPH Výpočet DPH úplata bez DPH krát: 0,14 (pro 14 %) 0,20 (pro 20 %) úplata včetně DPH krát koeficient: 0,1228 (pro 14 %) 0,1667 (pro 20 %) Výsledná DPH

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1 Identifikační číslo 2 Kód 220 List1 UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 3 Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání (zábor)veřejného prostranství 4 Základní informace k životní situaci 5 Kdo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 17. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: Hlasování: hlasů pro 7

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: Hlasování: hlasů pro 7 33. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 18.11.2013 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,00 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOUBRAVČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Doubravčice se na

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Adresa pořizovatele: Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne..... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU podle ustanovení 66 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více