ROČNÍK 10/ Č.6 / VáÏení spoluobãané, Vá Jifií KomÛrka, starosta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 10/ Č.6 / 2000. VáÏení spoluobãané, Vá Jifií KomÛrka, starosta"

Transkript

1 ROČNÍK 10/ Č.6 / 2000 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV VáÏení spoluobãané, jako kaïdoroãnû nastal ãas adventní s blíïícími se nejkrásnûj ími svátky v roce, které nepfiiná ejí do na eho Ïivota jen vûni jehliãí a vánoãního cukroví, ale i tûdrost, radosti a porozumûní. Dovolte mi, abych Vám na sklonku 2. tisíciletí popfiál pfiíjemné proïití svátkû vánoãních v klidu a pohodû mezi sv mi nejbliï ími. Do nového roku 2001, prvního roku nového tisíciletí, Vám pfieji v e nejlep í, hodnû tûstí, zdraví i osobních úspûchû. Vá Jifií KomÛrka, starosta MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV a Základní škola Jasanová 2 Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří školy se slavnostním otevřením REKONSTRUOVANÉ TĚLOCVIČNY, který se uskuteční v pátek 5. ledna 2001 od 8.30 do hodin. PROGRAM: 9.00 hod. - oficiální zahájení starostou Jundrova a čestnými hosty hod. - gymnastické vystoupení žáků ZŠ, míčové a sportovní soutěže mezi základními školami Jasanová, Hroznová a Rozdrojovice POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Rada Městské části Brno Jundrov zve srdečně občany Jundrova na 9. řádné zasedání zastupitelstva MČ, které se uskuteční ve středu 20. prosince 2000 od hodin v zasedací místnosti Úřadu MČ, Veslařská 56. Od hodin se do začátku zasedání uskuteční setkání členů zastupitelstva s občany. Hlavní bod programu návrh rozpočtu MČ na rok Pozn.: Dle novely zákona o obcích č.128/2000 Sb. má občan obce právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.

2 Z RADY Výpis z 40. zasedání S platností novely zákona o obcích, zrušila dosavadní komise (finanční, kontrolní a kulturní) a odvolala z funkce jejich předsedy a členy s poděkováním za práci ve dvouletém období, vzala na vědomí úpravu statutu města Brna o povinnosti využití odpisů ze svěřených bytových domů i disponibilního zisku z bytového hospodářství a to výhradně na údržbu a modernizaci bytového fondu, odmítla návrh na přehodnocení možnosti parkování osobních vozidel na ulici Gellnerově mimo barevně vyznačená stání. K zamítavému stanovisku Radu vedla skutečnost, že se jedná o komunikaci v režimu obytné ulice, která je přednostně určená chodcům, vzala na vědomí nabídky návrhů řešení výměny uličních oken ve školském objektu Stromovka 1 a doporučila zařazení akce do návrhu rozpočtu na rok 2001, nedoporučila prodej pozemků ve vlastnictví města v areálu Juranky, Důvodem je příprava studie na komplexní řešení územního rozvoje celé této lokality. Výpis z 41. zasedání vzala na vědomí souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k hodnocení vlivů podle 11 zákona ČNR č. 244/1992 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), týkající se připravované stavby VMO Hlinky ve variantě s výstavbou mostu ze Žabovřeské na Veslařskou. Tuto variantu považuje za nejzažší ústupek požadavků ochrany životního prostředí vůči stavbě, projednala žádost majetkového odboru MMB o vyjádření k záměru pronajmout případně prodat pozemky v k.ú. Jundrov. Jedná se o pozemky v lokalitě Záplety v blízkosti řeky Svratky u Jundrovského mostu. Prodej nedoporučuje s ohledem na umístění pozemků ve funkční ploše krajinné zeleně. Pozemky jsou ve vlastnictví města Brna a MČ nejsou svěřeny. Rada požádá město Brno o jejich svěření za účelem pronájmu, vzala na vědomí žádost komínské farnosti o příspěvek na dřevěný kříž, umístěný na znovu otevřeném komínském hřbitově. V souladu s ustanovením 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb o obcích schválila příspěvek ve výši ,- Kč, vzala na vědomí příčinu zatékaní srážkové vody do lodžií u bytového domu Jasanová 8. K porušení hydroizolace došlo sesednutím lodžií oproti bytovému domu o cca 3 cm. Schválila opravu napojení nepevným spojem umožňujícím vzájemný pohyb staveb a požaduje odborný posudek příčiny sesednutí stavby spojovacího krčku oprávněnou osobou. ZE ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu z 8. zasedání Vzalo na vědomí informace o přípravě územně plánovací dokumentace (regulačního plánu) na území Žabovřeské louky a požádalo ÚHA MMB o zapracování následujících připomínek ke zpracovaným variantám C a D : - Přemostění řeky Svratky novým mostem v prodloužení ulice Optátovy - Zachování kaple u Jundrovského mostu - Zachování smíšené plochy obchodu a služeb v bloku Veslařská, Pisárecká a řeka Svratka v souladu se stávajícím územním plánem zóny MČ Jundrov - Zachování zvláštní plochy pro rekreaci u Kamenomlýnského jezu (lodní sporty). V případě nezbytného zrušení ( např. posunutí koryta řeky), zapracovat do návrhu náhradní plochu stejné funkce v úseku mezi jezem v Komíně a Kamenném Mlýně. Zřídilo v souladu s ustanovením 117 novely zákona o obcích výbory finanční a kontrolní a zvolilo jejich předsedy: pana Z. Treblíka a L. Jelínka. Z ÚŘADU DODÁVKA POSYPU na zimní údržbu chodníků V minulém čísle zpravodaje nabídla Rada městské části všem majitelům rodinných domků v Jundrově úplatné zprostředkování vhodného posypového materiálu na zajištění zimní údržby chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem v ceně 15,- Kč za 15 litrů písku. Na nabídku reagovalo celkem 7 zájemců (s celkového počtu 739 vlastníků objektů!) s požadavkem na dodání celkem 22 kbelíků písku. I když pro malý zájem občanů nebyly splněny množstevní podmínky pro uskutečnění dodávky, dodavatelská firma zajistila tuto službu malotonážním vozidlem. Všichni zájemci o tuto službu byli vyrozuměni o termínu dodávky jednotlivě. Taj KONTEJNERY Dovolujeme si Vás upozornit na to, že velkoobjemové kontejnery v měsíci lednu a únoru 2001 nebudou přistaveny. Rozpis pro měsíc březen 2001 bude uveden ve Zpravodaji 1/2001 a vývěskách. Změna cen za dodávku tepla od Dodavatel tepla pro bytové domy v Jundrově Tepelné zásobování a.s. upravuje od ceny tepla. Nové ceny jsou vykalkulovány v souladu s Výměrem MF č. 014/2000 ze dne a v návaznosti na Výměr MF č. 01/2001 ze dne Výše kalkulované ceny u plynových kotelen je ovlivněna především zvýšením ceny zemního plynu s platností od , u výměníkových stanic je cena tepla kalkulována na základě předběžných propočtů. Byty: pro otop a ohřev TUV 341,90 Kč/GJ cena dodávané vody 38,49 Kč/m 3 Nebytové prostory: pro otop a ohřev TUV 366,11 Kč/GJ cena dodávané vody 38,49 Kč/m 3 Krácený text TEZA a.s. Sčítání lidu, domů a bytů V městské části Brno Jundrov proběhne k sčítání lidu, domů a bytů podle zákona č.158/1999 Sb. Podle 10 odst. 3 jsou sčítací komisaři a revizoři povinni zabezpečit, aby vyplněné tiskopisy nemohly být zneužity a jsou povinni zachovávat mlčenlivost, která trvá i po skončení sčítacích prací. Povinnost zachovávat mlčenlivost stvrdí slibem mlčenlivosti. Sčítací komisaři budou předkládat občanům identifikační průkazy. Sčítací komisaři při první návštěvě domácnosti (od 22. února do 28. února 2001) předají občanům sčítací tiskopisy a poskytnou základní informace pro jejich vyplnění. Občané bez ohledu na způsob bydlení nebo ubytování budou vždy vyplňovat Sčítací list osob, uživatel bytu (u neobydlených bytů vlastník domu, bytu nebo správce) bude vždy vyplňovat Bytový list, vlastník nebo správce domu pak Domovní list. V případě, kdy sčítaní občané nebudou schopni řádně sčítací tiskopisy vyplnit nebo když o to požádají, vyplní Sčítací list osob komisař. Domovní list vyplní sčítací komisař pouze tehdy, jeli o to požádán majitelem nebo správcem domu. Obdobně tak, pokud majitel či správce domu nebude po celou dobu sčítání přítomen nebo, když není znám. U neobydlených domů sčítací komisař zjistí potřebné údaje na ÚMČ, popřípadě u sousedů a zapíše je do Domovního listu.stejně se postupuje i při vyplňování Bytového listu. Tiskopisy musí být vyplněny čitelně, číslicemi a značkami podle vzorů uvedených v návodu ke sčítání lidu (Vyhláška Českého statistického úřadu č.354/2000 Sb.). Při druhé návštěvě domácnosti, která se uskuteční od 1. března do 20. března 2001, zkontroluje sčítací komisař na místě úplnost tiskopisů. Není přípustné, aby sčítací tiskopisy z jednotlivých domácností byly shromažďovány např. u správce či majitele domu tyto osoby nejsou vázány slibem mlčenlivosti. Rádi bychom požádali občany MČ Brno Jundrov o součinnost a pomoc při průběhu sčítání v naší městské části. Bližší informace o sčítání lidu, domů a bytů včetně vzorů sčítacích tiskopisů budou vyvěšeny ve vývěskách MČ v průběhu měsíce ledna ÚMČ Brno - Jundrov

3 Informace pro poplatníky daně z nemovitostí na rok 2001 Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonem č. 65/2000 Sb. S účinností od 1. ledna 2001 dochází k zásadní změně především v úpravě zdanění bytů a nebytových prostorů zapsaných do katastru nemovitostí. Každý vlastník bude podávat své daňové přiznání na takto zapsaný byt nebo nebytový prostor. V případě spoluvlastnictví (např. manželé apod.) podává daňové přiznání pouze jeden z nich tzv. společný zástupce. Poplatník si v daňovém přiznání uplatní osvobození od daně z bytu pokud jej získal na základě zákona č. 72/1994 Sb. v pl. znění do vlastnictví převodem z vlastnictví státu, obce či družstva. Osvobození se nevztahuje na garáže, pozemky a nebytové prostory určené k podnikání stejným způsobem převedenými do vlastnictví fyzických osob. Způsob výpočtu daně a vyplnění formuláře je uveden v poučení k vyplnění daňového přiznání. Tyto tiskopisy budou k dispozici na finančním úřadě v prosinci Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 31. ledna Stejný termín platí i pro ostatní poplatníky daně z nemovitostí u nichž dojde k ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (změna vlastníka nemovitostí, konec nároku na osvobození, nové nemovitosti atd.). Ve zdaňovacím období roku 2001 jsou sazby daně z nemovitostí stejné jako ve zdaňovacím období roku Nadále platí vyhláška Magistrátu města Brna č.10/1996, o použití koeficientu pro výpočet sazby daně z nemovitostí. To znamená, že u: staveb využívaných pro individuální rekreaci garáží vystavěných odděleně od obytných domů staveb pro podnikatelskou činnost se sazba ( 11 zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění) násobí koeficientem 1,5. V druhé polovině měsíce dubna a první dekádě měsíce května budou poplatníkům rozesílány složenky pro zaplacení daně z nemovitostí s informací o výši daňové povinnosti. Pokud poplatník obdrží složenku k úhradě daně 2001 v době, kdy již daň v plné výši nebo zčásti zaplatil, nelze ji chápat jako výzvu k nové úhradě daně. Lze tak uhradit pouze případný rozdíl. V opačném případě se složenka nepoužije. Daň je splatná ve čtvrtek 31. května Poplatníci s daňovou povinností nad 1000,- Kč mají možnost si daň rozložit na čtyři splátky s termíny splatnosti: Daň lze platit též převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně našeho finančního úřadu. Pokladní hodiny: pondělí a středa a hodin. Dotazy, týkající se daně z nemovitostí, Vám zodpoví pracovníci správce daně telefonicky nebo osobně v úřední dny, tj. pondělí a středu od 8.00 do hodin. Katastrální území Jundrov: paní J.Hercová, dv. č.10, tel.: Finanční úřad Brno IV, Rybníček 2 V ÎIVA pro zdraví i potû ení V Ïiva má zabezpeãit optimální pfiíjem základních Ïivin bílkovin, tukû a sacharidû. V znamn je pfiívod vitamínû, minerálû a dal ích látek. Vûdecké poznatky a zku enosti hovofií o tom, Ïe vhodnou skladnou stravy: je moïné pfiedejít nûkter m nádorov m onemocnûním, po úspû né léãbû nûkter ch nádorû sníïit riziko jejich opakování, sníïit zároveà riziko vzniku nemocí cév a srdce, cukrovky a dal ích. K úmrtí na rakovinu pfiispívá nesprávná v Ïiva 35-ti%. Doporuãení ke sníïení vzniku nádorov ch onemocnûní Pestrá strava bohatá na ovoce, zeleninu, lu tûniny a celozrnné v robky. Dennû ãerstvé ovoce a zelenina (5 porcí, 500 g). Dennû celozrnné v robky, alespoà 1x t dnû pokrm z lu tûnin. SníÏit spotfiebu masa, dát pfiednost libovému masu bílému a rybímu (spotfieba ãerveného masa nejv e 80 g dennû). Uzené, nasolené a nakládané potraviny jíst jen v jimeãnû. Omezit pfiívod tukû, hlavnû Ïivoãi - n ch, dát pfiednost rostlinn m olejûm. Zamûfiit se na nízkotuãné mléãné v robky. Solit jen v nezbytném mnoïství (nejv e 6 g dennû). Vyvarovat se pravidelné konzumace alkoholu piva a lihovin. Potraviny uchovávat chlazené a zmrazené. Zásadnû nekonzumovat potraviny podezfielé, napadené plísní, hnilobou nebo jinak zkaïené. Stravu pfiipravovat vafiením a du ením, omezit peãení a grilování. Základem zdraví je pfiimûfiená tûlesná hmotnost, pohybová aktivita, nekoufiení, relaxace a odpoãinek. MUDr. Jarmila Veselá Hygienik města Brna ŠKOLA Zápis do MŠ Dubová 2 pro školní rok 2001/2002 Zápis proběhne ve dnech 30. a 31. ledna 2001 a to po celý den od 7.00 do hodin. Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem se budou odevzdávat během měsíce února, nejpozději do Naše MŠ je zařazena do sítě zdravých mateřských škol a nabízí tyto aktivity: výtvarný kroužek, barevnou angličtinu, pískání na zobcovou flétnu, folklorní taneční kroužky, kurz plavání, pobyty ve škole v přírodě, kulturní akce. Těšíme se na vás. Mgr.Anna Balšínková MŠ Dubová 2 zve maminky s dětmi na mateřské dovolené na tyto kulturní akce, které se konají v tělocvičně mateřské školy: ,30 hodin (3-6 leté děti ) Nejkrásnější příběh světa Vstupné 30,- Kč ,30 hodin Maškarní ples masku s sebou Vstupné 20,- Kč ,00 hodin Hrnečku vař pohádka Vstupné 20,- Kč PRÁCE S POČÍTAČEM na základní škole Se zahájením letošního školního roku jsme u nás, na Základní škole Jasanová, zahájili také realizaci projektu Informatika na základních školách, jehož cílem je zavést předmět Práce na počítači do systému základního školství. Jinými slovy začali jsme zpřístupňovat informatiku hravou formou dětem již od druhého ročníku ZŠ. Tento projekt však předpokládal uvedení počítačové učebny na ZŠ do provozuschopného stavu, pořízení software, nezbytného pro výuku a vzdělávání dětí (a nejen jich), zprovoznění jednak interní počítačové sítě, ale také pro zajištění opravdu kvalitního vzdělání připojení celé učebny k síti Internet. Nyní, s odstupem jisté doby několika měsíců, můžeme říci, že se nám to podařilo. Nejenže žáci osmé a deváté třídy tvoří samostatné projekty, žáci od čtvrtých tříd jsou schopni komunikovat mezi sebou po síti a používat klávesnici či myš nejen k hrám, ale i žáčci druhých a třetích tříd kreslí nádherné obrázky pomocí počítače. U mnohých je to vlastně první setkání s počítačem a velmi často žasneme nad jejich schopnostmi a šikovností, s jakou řeší jim zadané výukové problémy. Jako doklad šikovnosti těchto dětí představujeme některá jejich díla (rádi bychom představili všechna, ale k tomu bychom potřebovali samostatné vydání).

4 Rád bych se ještě zmínil o žácích sedmých, osmých a devátých tříd. Zde jsme se pokusili zčásti o alternativní výuku práce na počítači. Žákům byl zadán projekt, který byl časově omezen a který mohli zpracovávat samostatně, ve dvojicích či týmech. Sedmáci a osmáci se stali na chvíli redaktory časopisů a psali články o různých zajímavostech z cizích zemí, deváťáci sestavili několik cestovních kanceláří a jejich úkolem bylo co nejlépe prezentovat vlastní katalog zájezdů. S uznáním mohu tvrdit, že za některá díla sedmáků a osmáků by se nemuseli stydět leckteří zahraniční dopisovatelé a některé prezentace deváťáků by mohly konkurovat webovským stránkám význačných cestovek. Abychom hovořili konkrétně, nejhezčí práce vytvořili Tomáš Kazda, Milan Kolčava, Jirka Konopáč, Pavel Kopecký, Vítek Mrkvica, Lukáš Řehůřek a Jirka Uher (všichni ze 7. třídy), z 8. třídy Jan Vorel, Petr Valenta, Petra Malušková, Jakub Danko a Eva Adamová a Petra Cahová, Veronika Drápelová, Katka Dvořáková, Lenka Jančíková, Rosťa Pokorný, Martin Škrob, Alžběta Šrámková, Pavel Valkoun (resp. jeho tým nejlepší práce) a Adéla Žáková (všichni z 9. třídy). Chtěl bych všem, kteří se jakkoli podíleli na zprovoznění a zpřístupnění počítačové učebny na Základní škole Jasanová, poděkovat především jménem všech dětí, které se na informatiku těší a jistě by byly rády, kdyby ji mohly mít častěji. Dále bych chtěl informovat všechny rodiče, kteří by měli předběžný zájem o jednodenní sobotní kurzy práce na počítači, aby zanechali svůj požadavek na ZŠ Jasanová budeme Vás kontaktovat v případě dostatečného počtu zájemců. Mgr. Vladimír Hora Učitel informatiky SPOLEČENSKÁ KRONIKA DAL Í ÚSPù NÉ VÁNOâNÍ VYSTOUPENÍ Všichni, kteří zcela naplnili kinosál s balkonem kulturního centra Svratka, měli možnost prožít mimořádný kulturní zážitek. Žáci ZŠ Jasanová s drobotinou z Mateřské školy na Dubové předvedeným vystoupením navodili příjemnou atmosféru blížících se vánoc. Je zatěžko vybírat nejlepší. Opět jsme mohli sledovat výsledky soustavné práce a péče učitelů a vychovatelek o rozvíjení kulturního cítění dětí. Takto chci poděkovat vedení obou škol, že již pravidelně vánoční setkání dětí a rodičů uskutečňují. Možná, že příště by to mohlo být i s ochutnávkou cukroví, které bychom dětem, jako odměnu za jejich vystoupení, přinesli. J. Mrkvica Jundrovsk TùDR DEN Nadchází doba nejpûknûj í, ãas Vánoãní, s ním tûdr den, tradicí svûtskou nejvzácnûj í taktéï i Jundrov obdafien. Zástavba stará ve popfiednu, rodinn ch domkû smûsice, v í se nové paneláky za tfipytu svûtla mûsíce. Ztajen snûhem zimostráz pfied vilkou na zahrádce, pfiímûstská tudíï obydlí lnou Vánoc ku pozlátce. V e v domácnostech pfiichystáno dnû slavnostních jakï ve sledu, BoÏího dítka od zrození po tûpánskou aï koledu. Z nadûje vze lé ve spasení ífií se radost toliká. Svatveãer svojím zlat m klíãem zas lidská srdce odmyká. Nad Svratkou fiekou noc se sklání, velebná v pravdû pfiesvatá, spoãine ãlovûk bez váhání, tvor Ïiv nikam nechvátá. Used h l peni na zvûtralém, ãil vïdy piln strakapoud ustává v hodu okázalém, proklepávaje dfievn troud. Kol Zátmí daàkû skvrnit ch loudavé bloudí stádce, skví porost se ãi pû ina, zimní co ve pohádce. Na hájnici jiï veãefiejí, zfiít okny stromek záfiící, s muflony ovce pfii závûji, seníku blíïe stojící. ShromáÏdûní dlí u jesliãek poãetné lesní zvûfiiny, bledého luny za pfiísvitu, uprostfied sladké efiiny. Pfiiodûn rouchem vábné noci, bdí Jundrov její ve kráse. V obzoru pûlnoãního jasu Holedné témû t ká se. Zvonûní komínského zvonu proniká v tich sosen um, obrys jundrovské kopcoviny hvûzdn m se vzpíná k nebesûm. F.X.Barták K n i h o v n a Koncem listopadu zažila zdejší pobočka Knihovny J. Mahena milou událost. S dětmi místních škol přišla pobesedovat jundrovská spisovatelka paní Zuzana Kopecká. Dětem se velmi líbilo srdečné povídání o spisovatelských začátcích i ukázky z knih, většina malých čtenářů si říkala své oblíbené básničky spolu s autorkou. Není divu, vždyť některé její knihy se dočkaly už dvanáctého vydání. Každý školák si také odnesl dárek sešit křížovek a hádanek, který paní Kopecká vydává jako měsíčník. Děkuji paní Kopecké za její laskavé a srdečné vyprávění, jež bylo pro děti zážitkem, na jaký budou rády vzpomínat. Knihovnice D.Priesnitzová

5 kulturní centrum SVRATKA KINO SVRATKA leden čt Devátá brána Franc./Špan/USA, od 15-ti let, thriller 5.1. pá Devátá brána Franc./Špan/USA, od 15-ti let, thriller 6.1. so Flintstoneovi 2 USA, příst., česká verze 6.1. so Tanec s vášní USA, příst., hudební drama 9.1. út Nezvratný osud st Nezvratný osud čt Oběti a vrazi ČR/Franc./Švýc., od 12-ti let psych.drama pá Dinosaurus USA, příst, česká verze, anim.film so Dinosaurus USA, příst, česká verze, anim.film ne Dinosaurus USA, příst, česká verze, anim.film so Pásmo pohádek pro nejmenší (Hadí princ, Rohatá princezna, Divoké káčátko, O pejskovi a kočičce - Jak si pejsek roztrhl kalhoty, Vodnická pohádka) út Vřískot st Vřískot čt Road Trip USA, od 15-ti let, bláznivá komedie pá Road Trip USA, od 15-ti let, bláznivá komedie so Road Trip USA, od 15-ti let, bláznivá komedie so Tenkrát na východě USA, příst., komedie pá Monty Python a Svatý Grál VB, příst., parodie so Monty Python a Svatý Grál VB, příst., parodie so Pásmo pohádek pro nejmenší (Balónek a zajíček, Krtek a buldozér, Pohádkový kolotoč, Oslík a motýlek, Kozí princezna, Chlupáček vzduchoplavcem, Jen počkej!) FILMOVÝ KLUB: st Kadosch Franc./Izrael, od 12-ti let, milostné drama st Blíženci Japonsko, od 15-ti let drama/horor kulturní centrum svratka ãtvrtek hod. Klavírní koncert OND EJ SRBA ne Princezna s dlouhým nosem Veselá pohádka o líném Matějovi a protivné princezně Účinkuje Divadlo KORÁB Brno. Mateřské centrum Kuřátka Brno střed, Bezručova 13 Tel.: Klubová místnost pro maminky a dětská herna otevřena: Úterý středa: 9 12 hodin Úterý hodin Čtvrtek hodin Mateřské centrum Kuřátka připravilo pro děti a maminky program pro lednové zimní dny. Srdečně zveme všechny maminky, které jsou na mateřské dovolené a chtějí se seznámit se stejně postiženými ženami a které chtějí, aby jejich dětičky poznaly něco nového a aby se pobavily. Máme připravenou spoustu zajímavých přednášek a setkání a každá maminka si jistě vybere co je jí nejbližší a co potěší dětské srdíčko. Pro děti jsou připraveny kluby: Úterý: Dramatický klub 9,30 10,30 Miminka a miniškolka 15,00 18,00 Středa: Pohádečky pro drobečky 10,00 11,00 Čtvrtek: Výtvarný klub 15,00 17,00 Angličtina pro děti 17,00 19,00 PROGRAM LEDEN 2001 Přednášky, besedy, aktivity: 3.1. Malý dárek pro maminky od 10,00 hodin 4.1. Zimní malování soutěž od 10,00 hodin 9.1. Vše o kojení MUDr.Klímová od 15,30 hodin Péče o vlasy od 10,00 hodin Nový program ve školkách od 15,30 hodin Poradna pro úklid od 10,00 hodin Prevence popálenin a první pomoc od 15,30 hodin Péče o dětskou pokožku MUDr. Sýsová od 15,30 hodin Bingo společenská hra o ceny od 16,00 hodin Maškarní ples s tombolou od 15,30 hodin Odpolední čaj na téma zdravá výživa od 16,00 hodin CVIČENÍ PRO MAMINKY: Úterý 18,00 19,00 hodin v tělocvičně CDOZS (Bílý dům) Žerotínovo nám. 4/6, Brno Zápis do 1.třídy Ředitel Základní školy Jasanová 2 vyhlašuje pro dětí narozené do zápis do 1. třídy pro školní rok Zápis se uskuteční v prostoru Základní školy v termínech: v pátek od do hod. v sobotu od 8.00 do hod.

6 INZERCE VYMùNÍM byt 3+1 na Jasanové ul. za 2+1 v Jundrovû. Tel: VYMùNÍM SB 2+1 na Lesné za SB 1+1 (s balkonem) v Jundrovû a okolí. Tel.: V y s t fi i h n û t e s i Na stálé CELOROâNÍ BURZE dûtského obleãení, obuvi, sportovních potfieb, hraãek a dal ího, na Vás ãeká na 320 m 2, pfies 5 tisíc kusû zboïí v cenové relaci od 10 do 300,- Kã. VyuÏijte nabídky a pfiijìte se podívat. KDE? Rybkova 14, areál VUT, Kraví Hora, dennû mimo pondûlí a nedûle od 9 do 18 hodin. Inf. telefon: / klapka 326. CHLADNIâKY, MRAZNIâKY, PRAâKY 300,- Kã za Va i starou chladniãku i praãku pfii nákupu nové + 3 roky bezplatného servisu navíc na chladniãky a mrazniãky Zdarma rozvoz po Brnû a okolí Leasing 0% nav ení Sleva 5% kupon Zlaté stránky Sleva aï 5000,- na nové, povrchovû po kozené chladniãky V sobotu zakoupené zboïí dovezeme je tû t Ï den. C h l a d s e r v i s PRODEJNY: Brno, Bene ova 2/4 tel.: 05/ Brno, VídeÀská 77 tel.: 05/ Brno, Veslafiská 54 tel.: 05/ Brno, Kounicova 83 tel.: 05/ kuchynû a spotfiebiãe Gorenje Servis náhradní díly slevnûné chladniãky Brno, Kfienová 19 tel.: 05/ Cyklosport, Hlavní 35 Brno, tel.: JOSEF LADA OBRAZY a pro dûti v tvarná dílna U Mike e MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Dietrichsteinsk palác, Zeln trh 8, Brno OTEV ENO: úter nedûle hodin. Dílna i herna je urãena ÏákÛm M a I.stupnû Z. V tvarnou dílnu je nutno pfiedem objednat na tel.ãíslech: 05 / nebo / kl.271, % pfiedvánoãní sleva!!! Prodej v ech druhû jízdních kol. Velk v bûr rotopedû, odvoz zdarma. irok sortiment lyïí, vázání, bot a obleãení. Kompletní lyïafisk servis. LyÏe: FISCHER a dal í. Boty: NORDIC Administrace a inzerce: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, BRNO, tel.: Redakční kolektiv: Rada MČ. Pověřený redaktor B. Holčák, technická spolupráce Blanka Havelková, Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka