MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003"

Transkript

1 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydat O p a t ř e n í č. 1/2003 o pravidlech k poskytování a použití účelových prostředků na opravy, modernizaci a rozšíření stávajícího bytového fondu ve městě Chabařovice

2 Č l á n e k l Základní ustanovení (1) Město Chabařovice v zájmu zlepšení dosavadního stavu bytového fondu, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo Účelový fond pro poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření stávajícího bytového fondu (dále jen fond ). (2) Fond je založen na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen MMR ČR ) čj.5697/99-12 ze dne , kterým bylo schváleno poskytnutí půjčky městu Chabařovice. (3) Podíl úvěrů poskytnutých soukromým vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů se určuje ve výši 60% fondu. Výjimečně lze tento limit překročit jen v případě, že nebude čerpána půjčka pro opravu a modernizaci obecního bytového fondu. Č l á n e k 2 Příjmy fondu (1) Příjmy fondu jsou: (a) návratná finanční výpomoc - bezúročná státní půjčka poskytnutá městu od MMR ČR, (b) splátky půjček poskytnuté vlastníkům bytových, rodinných domů a bytů, včetně úrokových výnosů z nich dle čl. 4 této vyhlášky, (c) splátky půjček přijatých a použitých městem pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3% p.a., (d) nejméně 50% výnosů z prodeje bytových a rodinných domů a bytů z majetku města podle jednotlivých let, po odečtení přímých nákladů souvisejících s prodejem tohoto majetku a daně z převodu nemovitostí od roku následujícího po vydání této vyhlášky a po všechna další léta do doby splacení státní půjčky, (e) dotace a případné výpomoci z rozpočtu okresního úřadu a dary na uvedený účel. (2) Přírůstky fondu mohou být použity jen k dalšímu financování fondu. Č l á n e k 3 Výdaje fondu Výdaje fondu jsou: (a) půjčky vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů, určené na účely uvedené v článku 4 této vyhlášky,

3 (b) prostředky určené na opravu a modernizaci obecního bytového fondu, maximálně ve výši 80% prostředků státní půjčky poskytnuté MMR ČR. Výjimečně lze tento limit překročit jen v případě, že ostatní vlastníci (fyzické osoby) prokazatelně neprojevili o poskytnutí půjčky zájem, (c) úhrady nezbytných nákladů souvisejících s vedením samostatného účtu u Komerční banky, a.s. Ústí nad Labem. Č l á n e k 4 Účel a výše půjčky Z fondu se poskytují tyto půjčky: kód/účel půjčky lhůta splatnosti úrok horní hranice půjčky 01 - obnova střechy, (krytina, klempířské konstrukce) domu staršího 3 roky 5% do 80 tis. Kč na l dům 10 let 02 - dodatečná izolace domu proti spodní vodě (zemní vlhkosti) 3 roky 5% do 50 tis. Kč na l dům 03 - vybudování splachovacího WC, koupelny nebo sprchovacího koutu v bytě, kde dosud není 3 roky 5% do 20 tis. Kč na l byt 04 - zřízení malé čistírny odpadních vod (ev. septiku) ke stávajícímu domu 4 roky 4% do 20 tis. Kč 05 - zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě, vč. zařízení pro přenos tepla z CZT 4 roky 4% do 25 tis. Kč na l byt 06 - zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let 4 roky 4% do 30 tis. Kč na l dům 07 - obnova fasády včetně oplechování u domu staršího 10 let 4 roky 4% do 50 tis. Kč na l dům 08 - při vzniku nové bytové jednotky při nástavbě na plochou střechu a při půdní vestavbě nebo při vzniku nové byt. 5 let 5% do 80 tis. Kč na l byt jednotky z nebytov. prostor žadatele

4 09 - oprava a modernizace obecního bytového fondu 4 roky 3% do 500 tis. Kč Č l á n e k 5 Příjemci půjčky (1) Příjemcem půjčky z fondu mohou být fyzické osoby, které mají trvalé bydliště ve městě Chabařovice a jsou vlastníky bytového a rodinného domu a bytu. Půjčka se neposkytuje na stavby rekreačního charakteru a na stavby, které nejsou trvale obydleny. Žadatel se zavazuje použít půjčku podle pravidel uvedených ve smlouvě pro rekonstrukci obytných budov a bytů ve vybraných lokalitách pro účely trvalého bydlení. (2) Příjemcem půjčky může být i obec, pokud půjčku použije k opravě a k modernizaci vlastního obecního bytového fondu. Č l á n e k 6 Pravidla a zajištění vrácení půjčky (1) Příjemce půjčky se smluvně zaváže ke splácení půjčky dle dohodnuté výše splátek, úroků a termínů platby. (2) Příjemce se smluvně zaváže k zajištění půjčky z fondu jedním z následujících způsobů: a) zástavou nemovitosti v jeho vlastnictví (stavba nebo pozemek), ve výši minimálně 150% poskytnuté půjčky, která bude zapsána zájemci v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem, b) ručením dvěma ručiteli. Č l á n e k 7 Výběrové řízení (1) Město vyhlásí na získání půjčky z fondu výběrové řízení. Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny obvyklým způsobem na úřední desce po dobu 15-ti dnů. (2) Podkladem pro výběrové řízení je žádost, kterou žadatel obdrží na městském úřadě. Formulář žádosti o půjčku je přílohou č. l této vyhlášky. (3) Výběrové řízení provádí rada města. Konečné rozhodnutí o výběru žadatelů schvaluje městské zastupitelstvo svým usnesením. Proti tomuto usnesení není možné odvolání.

5 (4) Při překročení celkové výše fondu požadavky žadatelů, je určujícím pořadím nutnost opravy z hlediska zájmů města. (5) Výběrové řízení se uskuteční 2x ročně, pokud město obdrží další žádosti a pokud fond bude obsahovat potřebnou výši prostředků. Jinak vždy až po opětném naplnění fondu, což bude oznámeno podle čl. 7 odst. l této vyhlášky. (6) O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé neprodleně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou, na základě usnesení městského zastupitelstva, vyzváni k uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30ti dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Č l á n e k 8 Smlouva o půjčce (1) Smlouva o půjčce bude uzavřena s těmi žadateli, kteří uspěli ve výběrovém řízení a byli schváleni usnesením městského zastupitelstva. (2) Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje: - smluvní strany - účel půjčky (dle čl. 4 této vyhlášky) - pojištění nemovitosti, bude-li použita k zástavě - celkovou výši půjčky - lhůtu splatnosti a režim splácení - splátkový kalendář - způsob placení (příkazem, složenkou) - závazek žadatele k použití půjčky k dohodnutému účelu - smluvní pokutu za porušení dohodnutého účelu - záruku na poskytnutí půjčky (zástava nemovitosti, ručení dvěma ručiteli) - dohodu o otevření účtu u Komerční banky, a.s. Ústí nad Labem, jehož prostřednictvím bude půjčka, na základě předložených daňových dokladů, čerpána - souhlas uživatele s kontrolním působením Komerční banky, a. s. Ústí nad Labem a města - možnost odstoupení města od smlouvy. (3) Město odstoupí od smlouvy a bude trvat na bezodkladném vrácení celé půjčky včetně případných úroků a smluvních pokut, pokud: a) zjistí, že nejsou dodrženy podmínky této vyhlášky a smlouvy, b) zjistí, že nejsou dodržovány stavební předpisy, c) nebude dodržen režim splácení půjčky. (4) Půjčka musí být vyčerpána nejpozději do 6 měsíců od uzavření smlouvy o půjčce. Pozdější čerpání půjčky musí být, na základě žádosti o pozdějším čerpání půjčky,schváleno radou města. V době čerpání půjčky se hradí úrok, který není

6 splátek, které jsou uvedeny ve výpočtovém listě. (5) Městský úřad je oprávněn, po dohodě s Komerční bankou, a.s. Ústí nad Labem a v souladu s touto vyhláškou, vydat závazný vzor smlouvy o půjčce. Č l á n e k 9 Závěrečná ustanovení (1) Na poskytnutí půjčky není právní nárok. (2) Poskytnuté půjčky podléhají kontrole města, krajského úřadu, Komerční bance, a.s. Ústí nad Labem, MMR a MF ČR. (3) Termín posledních splátek všech uživatelů, s ohledem na nutnost vrácení finanční výpomoci - bezúročné půjčky města do státního rozpočtu, se stanovuje ) Vyhodnocení hospodaření fondu se předkládá městskému zastupitelstvu, vždy v rámci zprávy o hospodaření města za uplynulý kalendářní rok. (5) Toto opatření nabývá platnosti i účinnosti dnem Mgr. Josef Kusebauch místostarosta Jiří Záhořík starosta Vyvěšeno: Sejmuto :

7 Příloha č. l k Opatření zastupitelstva města č. 1/2003 o pravidlech k poskytování a použití účelových prostředků na opravy, modernizaci a rozšíření stávajícího bytového fondu ve městě Chabařovice Žádost č.... o poskytnutí půjčky z Účelového fondu pro poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření stávajícího bytového fondu ve městě Chabařovice 1. Žadatel (é) - fyzická (é) osoba (y) - vlastník (vlastníci) nemovitosti dle výpisu z listu vlastnictví: jméno a příjmení... titl.... datum narození a místo narození... rod. číslo... bydliště... telefon... povolání... název a adresa zaměstnavatele jméno a příjmení... titl... datum narození a místo narození... rod. číslo... bydliště... telefon... povolání... název a adresa zaměstnavatele Objekt: Přesné označení předmětné budovy nebo její stavby Adresa... Číslo pozemkové parcely... katastrální území... Výpis z katastru nemovitostí ze dne... Počet žadatelů celkem (dle výpis z LV) Popis požadované půjčky: kód/účel splatnost půjčky (roky) 01-obnova střechy úrok (%) horní hranice půjčky-tis.kč požadovaná půjčka-tis.kč

8 (krytina, klempířské konstrukce) domu staršího 10 let 3 5 do 80 na l dům 02-dodatečná izolace domu proti spodní vodě (zemní vlhkosti) 3 5 do 50 na l dům 03-vybudování splachovacího WC, koupelny nebo sprchovacího koutu v bytě, kde dosud není 3 5 do 20 na l byt 04-zřízení malé čistírny odpadních vod (ev. septiku) ke stávajícímu domu 4 4 do zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě, ev. zařízení pro přenos tepla z CZT 06-zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let 4 4 do 25 na l byt 4 4 do 30 na l dům 07-obnova fasády včetně oplechování u domu staršího 10 let 4 4 do 50 na l dům 08-při vzniku nové bytové jednotky při nástavbě na plochou střechu a při půdní 5 5 do 80 na l byt vestavbě nebo při vzniku nové byt. jednotky z nebyt. prostor žadatele 09-oprava a modernizace obecního bytového fondu 8 3 do 1,040 tis. C e l k e m... U požadované půjčky vyplňte požadovanou výši půjčky v souladu s vyhláškou (nesmí převýšit stanovenou horní hranici), ostatní proškrtněte. 4. Realizace prací: Náklady:... Zde uveďte orientační cenu předjednanou s dodavatelem akce. Při realizaci akce svépomocí uveďte odhad nákladů, které budou doloženy fakturami a

9 účty za materiál apod. Lhůta dokončení (měsíc/rok): Jako žadatel (é) jsem (jsme) se seznámil (i) s podmínkami, které jsou uvedeny v Opatření města Chabařovice č. 1/2003. Jsem (jsme) si vědom (i), že získanou půjčku lze čerpat u stávajících objektů do konce roku Záruka: Žadatel (é) bere (berou) na vědomí, že poskytnutá půjčka z prostředků z výše uvedeného fondu bude zajištěna (ručena): 6.1. prohlášením dvou ručitelů 6.2. zástavou nemovitosti, která je ve vlastnictví žadatele (ů) a je předmětem této půjčky. Zajištění (záruka) bude ve výši minimálně 150% poskytnuté půjčky z hodnoty dle rozhodnutí výběrové komise. Zástavní právo bude zaneseno v Katastru nemovitostí. 7. Přílohy: 7.1. doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 6 měsíců) 7.2. stavební povolení nebo jiný doklad o přípustnosti stavby 7.3. lx příslušná projektová dokumentace nebo přesný popis stavebních úprav (týká se jen úprav, které nevyžadují stavební povolení) 7.4. splátkový kalendář. 8. Městský úřad Chabařovice neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů Komerční bance, a.s. Ústí nad Labem s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z výše uvedeného fondu na něj. Chabařovice, dne Podpis (y) žadatele (ů) - dle výpisu z LV:

10 S e z n a m členů komise starosty města pro výběr žadatelů o poskytnutí státní půjčky z účelového fondu pro poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření stávajícího bytového fondu ve městě Chabařovice: 1) Mgr. Josef K u s e b a u c h, místostarosta města předseda komise 2) Petr B í m, vedoucí stavebního úseku MěÚ tajemník komise 3) Petr K ř í ž, člen zastupitelstva a člen rady města 4) Miroslav P ř i b y l, člen zastupitelstva a rady města 5) František Š t o l f a, člen zastupitelstva a rady města 6) Vlastimil P a b i á n, člen zastupitelstva města 7) Jaroslava R a č á k o v á, členka zastupitelstva města

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?O26X?f? '@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xg?'6Khe?

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

pro rok 2000 ve znění Dodatku pro rok 2002

pro rok 2000 ve znění Dodatku pro rok 2002 pro rok 2000 ve znění Dodatku pro rok 2002 Ministerstvo pro místní rozvoj březen 2002 Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou pro rok 2000 D O D A T E K pro rok 2002 aktualizace žádostí přijatých

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více