Úhlejovský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úhlejovský zpravodaj"

Transkript

1 Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 1 ročník: I březen 2007 Vážení spoluobčané, v roce 2006 došlo v historii Úhlejova k zcela zásadnímu zlomu. Změna zastupitelstva se jednoznačně zapsala do celé naší historie. A to nejen z toho důvodu, že došlo prakticky ke kompletní výměně členů zastupitelstva, ale hlavně proto, že do čela byla zvolena žena jako starostka. Zajímavé je také to, že je vlastně i nejmladší zástupkyní obce v celé historii vesnice. Je to pro mě velká pocta, že mi byla svěřena tak velká důvěra. Moc dobře vím, že tento úkol nebude lehký, ale budu se snažit naši obec co nejlépe reprezentovat a zastupovat všechny její zájmy. Velice bych si přála, aby se na nás lidé obraceli s důvěrou při řešení společných problémů. Tímto bych Vás chtěla přivítat u příležitosti prvního vydání Úhlejovského zpravodaje, ve kterém se Vás pokusíme pravidelně informovat o zásadním dění v obci. Samozřejmě rádi přivítáme všechny Vaše náměty a připomínky. Doufám, že Vás čtení následujících řádků naplní pohodou, kterou Vám přeji v dalším osobním životě. Šedivá Lenka starostka Obce Úhlejov

2 Informace Obecního úřadu Úhlejov ============================== Do komunálních voleb v říjnu roku 2006 se v obci Úhlejov zaregistrovala dvě sdružení nezávislých kandidátů s celkovým počtem 10 kandidátů. Podle výsledků voleb bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo obce. Pro přiblížení výsledků voleb: Z celkového počtu zapsaných voličů 93 se voleb zúčastnilo 77 voličů. Ve volbách bylo celkem odevzdáno 497 platných hlasů. č. l SNK-Podzvičinsko počet kandidátů 3 počet hlasů 44-15,49 % č.2 SNK Obec Úhlejov počet kandidátů 7 počet hlasů ,14 % Ve volbách bylo zvoleno Sdružení nezávislých kandidátů Obec Úhlejov v zastoupení: Petr Špůr 71 hlasů Zdeněk Šedivý 69 hlasů Miroslava Žďárská 69 hlasů Lenka Šedivá 68 hlasů Marcela Jáklová 64 hlasů Petr Kapras 57 hlasů Jaroslav Bělina 55 hlasů Ustavující zasedání zastupitelstva pro obce Úhlejov, Chroustov osadu Brodek a Růžovka proběhlo 3. listopadu Zasedání se zúčastnilo 22 občanů obce, které zahájil v hodin odstupující starosta obce Úhlejov pan František Munzar. Poté byly připomenuty zásady činnosti obecního zastupitelstva, stanoveny pracovní výbory. Bylo poděkováno odstupujícímu zastupitelstvu za jeho práci. Nově zvolení zastupitelé složili slib a převzali osvědčení o zvolení. Volební komise navrhla za starostu obce pí. Lenku Šedivou a místostarostou pana Zdeňka Šedivého. Tito byli do funkcí zvoleni. Členové zastupitelstva se budou scházet na jednáních vždy l x za měsíc. Veřejné zasedání obce proběhne vždy 1 x za 3 měsíce. O tomto budou občané řádně informování na veřejné desce Obecního úřadu. Připravila: Lenka Šedivá-starostka

3 V sazbě místního poplatku za komunální odpad jsou pouze zahrnuty náklady za svoz skla a plastů. Každý poplatník si sám musí zvážit jakou známku na svoz odpadů si chce zakoupit. Komu vyhovuje systém jednorázových známek, ať si zakoupí jednorázové. Kdo má zájem celoroční, čtrnáctidenní nebo PE pytle, má i tuto možnost. Sazebník pro rok 2007 : 39 svozů za rok.1835,- Kč 26 svozů za rok.1258,- Kč 21 svozů za rok.1073,- Kč 13 svozů za rok. 702,- Kč jednorázový výsyp 63,- Kč PE pytle 1 ks.. 64,- Kč Pronájem popelnice..164,- Kč/rok (ceny s DPH.) Bližší informace získáte na Obecním úřadě v Úhlejově v úředních hodinách. Obecně závazná vyhláška Obce Úhlejov ( zestručněný výtah z obecně závazné vyhlášky plné znění na OÚ Úhlejov ) Zastupitelstvo Obce Úhlejov na svém zasedání dne vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích ze psů na k.ú. Úhlejov a k.ú. Chroustov. Výkon správy místního poplatku provádí Obecní úřad Úhlejov. Poplatku podléhají psi starší 1 roku. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba která je držitelem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatník je povinen oznámit na Obecním úřadě do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti. Poplatek za psa činí ročně : za jednoho psa 50,- Kč za každého dalšího psa.. 80,- Kč Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci ve kterém pes dovršil stáří 1 roku. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března každého roku. =========================================== Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši bude vyměřen platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2007.

4 Obecně závazná vyhláška obce Ú h l e j o v. (zestručněný výtah z obecných závazných vyhlášek plné znění na Obecním úřadě Úhlejov) Zastupitelstvo Obce Úhlejov na svém zasedání dne vydalo obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o místním poplatku za komunální odpad a vyhlášku č. 3/2007 o odpadech. Poplatníkem je fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce Úhlejov a Chroustov a fyzická osoba která má na území obce Úhlejov a Chroustov ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Správu poplatku vykonává Obec Úhlejov prostřednictvím Obecního úřadu Úhlejov. Poplatková povinnost vzniká dnem , nebo dnem vzniku trvalého pobytu a dnem vzniku vlastnictví rekreační stavby na území obce. Poplatník je povinen oznámit Obecnímu úřadu Úhlejov skutečnosti rozhodné pro vznik,změnu nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne,kdy nastaly. Poplatek za 1 osobu pro trvale bydlící.. 100,- Kč (bez rozlišení věku) Poplatek za rekreační objekt (chalupa,chata). 150,- Kč. Poplatník je povinen uhradit poplatek do konce února příslušného roku. ===================================================== Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši vyměří Obecní úřad Úhlejov poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o trojnásobek. Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o odpadech stanoví systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce a povinnosti fyzických osob bydlících na území obce při nakládání s komunálním odpadem. Určená místa k ukládání odpadů : ========================= Sklo a plasty kontejnery - u Obecního úřadu Úhlejov - u váhy v obci Chroustov Nebezpečný odpad sběrný vůz : dne. - u Obecního úřadu Úhlejov v hod. - u váhy v obci Chroustov v hod.

5 Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení Vodoprávního úřadu. Povolení k odběru vody by si ve vlastním zájmu měli obstarat lidé, kteří mají studnu postavenou po roce 1955 a žádné povolení k ní nemají. Povinnost mít platné povolení k odběru podzemní či povrchové vody, případně k vypouštění odpadních vod, vyplývá z ustanovení vodního zákona č. 254/01 Sb. a novela č.20/04 Sb. Nové povolení k odběru a vypouštění si nejpozději do konce roku 2007 musí obstarat především živnostníci,soukromí zemědělci a další podnikatelé. Podle poslední novely vodního zákona totiž na konci roku zaniká platnost starých povolení vydaných před rokem Pro občany nepodnikatele, kteří jsou majiteli studní sloužících pouze k zásobování jejich domácností, případně k zalévání zahrádek platí důležitá výjimka. Pro ně ani dříve vydaná povolení o odběru podzemní vody nezanikají. Problémy by mohl mít majitel studny která byla postavena po roce 1955, o povolení k odběru vody nikdy nežádal a nemá o tom žádný doklad. Ten by o povolení k odběru podzemní vody měl požádat příslušný vodoprávní úřad ( Vodoprávní úřad Mě. úřadu Hořice). Jednoduchý formulář možno dostat na Obecním úřadě na Úhlejově. Pokud žadatel občan čerpá vodu z povrchových zdrojů (potok, rybník), povolení potřebuje v případě, že k tomu používá zvláštní technické zařízení (čerpadlo, trkač), a to bez ohledu na odebírané množství. K žádosti o povolení je nutné přiložit kopii katastrální mapy se zákresem místa odběru vody, vyjádření hydrogeologa a další doklady v uvedené věci. Za žádost občané, kteří vodu používají jen pro domácnost, nic neplatí. Zpoplatněn je pouze posudek hydrogeologa. Kontakty pro bližší informace : Vodoprávní úřad Mě.ú. Hořice tel : Vodní zdroje Chrudim hydrogeolog tel.:

6 Výroční členská schůze hasičů Ten kdo přišel 27.ledna v letošním roce na výroční členskou chůzi našich hasičů v Úhlejově nelitoval. Začátek byl sice trošku rozpačitý. V18,00 hodin večer kdy schůze začínala sedělo v sále kulturáku deset lidí. Z celkového stavu mužstva byli členy sice jen dva přítomní a jeden host za hasičský okrsek pan Vladislav Dufek přesto pan Jan Kracík starosta Svazu dobrovolných hasičů Úhlejov členskou schůzi zahájil. Seznámil přítomné občany se stavem v činnosti Úhlejovského hasičského sboru. Mohl pouze konstatovat že činnost byla v roce 2006 slabá proti jiným rokům. Je to škoda, protože všichni víme, že naši hasiči jsou kabrňáci a určitě se situace v nadcházejících letech zlepší. I my nečlenové jim v jejich práci rádi pomůžeme. Pár slovy podpořila hasiče také starostka obce paní Lenka Šedivá. A teď se vraťme k druhé části programu a to byla volná zábava. Jedním slovem zadařilo se.podpořit hasiče přišlo celkem 49 občanů. Paní Blanka Šedivá s brigádníky (Petr Valenta a Jiřinka Kracíková ) připravili vynikající gulášek. Petr Špůr spolu s brigádníky ( Petruška a Sabinka Špůrovi) se postarali o životně důležité tekutiny. O svůj vinný sklípek se s námi podělila Blanka a Zdeněk Šedivých. Posezení bylo podnětné v souvislosti s navázáním bližších kontaktů s některými novými obyvateli zbytovek, kteří přišli hasiče podpořit. Se svou radostí z narození syna Olivera se s námi podělil pan Petr Kapras. Nejen klukům, ale i mamince Olivera jsme popřáli hlavně zdraví. Děkujeme Všem, kteří přišli. Těšíme se na další přátelské posezení. Obecní úřad Ú h l e j o v pořádá a srdečně zve na Pálení čarodějnic a loučení se zimou v podvečer dne 30. dubna 2007 na Brodku

7 Milí občané, V první polovině letošního roku, počítáme s obnovením provozu knihovny na Obecním úřadě. Provozní doba knihovny, bude včas zveřejněna na Obecní desce. V souvislosti se zahájením činnosti knihovny / nové setřídění knih, zpracování seznamů atd./ se obracím na všechny, kteří naší knihovnou navštěvovali se žádostí o překontrolování svých knihoven. Mohla by se u Vás nacházet knížka ze zápůjčního fondu Městské knihovny v Jičíně. Toto poznáte podle razítka. Městská knihovna Jičín. Pí. Mgr. Košťálová se obrátila na Obecní úřad se žádostí o vrácení dosud vypůjčených knížek z Jičínského fondu. Budu Vám velice zavázaná jménem pí, Mgr. Košťálové, pokud tyto knížky předáte, buď pí. Blance Šedivé, případně do obchodu Na Zavadilce, nebo na Obecní úřad. Tyto knížky jsme povinni odevzdat zpět do Jičína. Daniela Valentová pověřená vedením knihovny Informace občanům Výměna občanských průkazů : =========================== Nařízení vlády Č 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, - vydaných do za nové občanské průkazy do vydaných do za nové občanské průkazy do Žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30 dnů před stanoveným datem na Městský úřad Miletín. (dle místa trvalého pobytu držitele)

8 Výměna řidičských průkazů : ====================== Řidičské průkazy vydané od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit do výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku - řidičský průkaz lze vyměnit na pracovišti Městského úřadu Hořice v Čelakovského ulici. ( dle místa trvalého pobytu držitele) - k výměně je nutné předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz,pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm a řidičský průkaz kterému končí platnost. - lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla dnů více informací na Úhlejovský zpravodaj vydává Obecní úřad Úhlejov Grafické a technické zpracování : Petr Valenta